LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandle: Bitt Jonassen Akiv: 144 F17 Akivsaksn.: 13/167-7 Klageadgang: Nei REGIONAL BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Administasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen unde denne linja &&& Leifjod kommune delta i posjektet «Regional boligpolitisk plan». planepesentant til posjektguppen e aealplanlegge Oddun Bådgåd. ::: &&& Sett inn innstillingen ove denne linja &&&... &&& Sett inn saksutedningen unde denne linja &&& Saksutedning: Kommunene e ansvalig fo gjennomføing av en helhetlig, lokalt tilpasset boligpolitikk. Husbankens olle e å legge til ette fo at kommunene ha mulighet og kompetanse til å ivaeta sitt ansva på best mulig måte. Husbanken e egjeingens gjennomføe av boligpolitikken. Felles målsetting e foebygging og bekjempelse av fattigdom og bostedsløshet ved økt boligsosial aktivitet og kompetanse i kommunene. Dette e et av hovedelementene i Husbankens stategiske plattfom, samt en føing i tildelingsbevet fa Kommunal- og egionaldepatementet. Hovedstategien fo boligpolitikken ha væt å legge til ette fo at boligmakedet skal fungee best mulig. Ved å legge til ette fo en økonomisk politikk som bida til lave ente og høy sysselsetting, vil flest mulig væe selvhjulpen i boligmakedet Boligpolitikken i en kommune kan væe et uklat felt peget av sektoiseing de flee instanse ha delansva. Fo bukene kan også oganiseingen vike utydelig og uovesiktlig. Oppsplitting av ansvaet kan medføe at oppgavene bli fagmentete og pesonavhengige. En god plan fo de oveodnede ammene fo kommunestuktuen og utviklingen av helhetlige omåde innebæe blant annet dimensjoneing og lokaliseing av type bolig- og næingsbebyggelse ut fa langsiktige behov, samt tydeligee defineing av de ulike omådenes olle og funksjon i lokalsamfunnet. Dette omfatte bl.a. utbyggingstetthet, hvilke type tjeneste og kvalitete det skal satses på innenfo de ulike omådene, samodning av tjeneste, gad av univesell utfoming mm. Dette vil væe avgjøende både fo å kunne oppnå me felles målettet kommunal essusbuk, og helhetlig planlegging av bolig- og næingsutvikling sett i sammenheng med utvikling av fysisk infastuktu og tjenestetilbud. I dette ligge også muligheten til utvikling av gode bomiljø i et foebyggende pespektiv. Gjennom abeidet med bede kommunikasjone på e det et mål om utvidelse av bo- og abeidsmakedsegionen. Det kan væe en fodel fo bolig politikken,og gjennomføingen i kommunene, at kommunene abeide sammen om utabeidelsen av boligpolitiskplan.

2 Det e bae en av kommunene i egionåd som ha vedtatt bolig politiskplan. Heøy kommune ha en oppdatet plan fo tilflytting som omfatte bolig. egionåd døftet utabeidelse av felles «Regional boligpolitisk plan» på styemøte sak 71/13 og vedtok følgende: egionåd ovesende saken til kommunene og be om at de som ønske å delta i utabeidelsen av felles egional boligpolitisk handlingsplan legge saken fem fo kommunestyet fo avgjøelse innen kot tid. Kommunestyet må også oppnevne kommunens planepesentant til posjektguppen. egionåd ta ansva fo samodning og administeing av planabeidet Det vil bli lagt til ette fo at også kommune som ha godkjent boligpolitiskplan kan delta i planabeidet og på den måten ta del i egionalplan og foanke egen plan inn i dette planabeidet. Utfodingene i den enkelte kommune kan væe: Knapphet på egnede aeale til boligfomål Utilstekkelig plangunnlag (Kommuneplan) Finansieing Oganiseing Boligfovaltning Mangelfull plan- og utviklingskapasitet Utvikling av boligpolitikk I uttalelse til utviklingspogam Nodland (UPN), fylkesplanens handlingspogam fo peioden , de et av målomådene e «Livskvalitet», ble det bedt om synspunkte på hvodan fylkeskommunen på en hensiktsmessig måte kan bida til å stimulee og styke den boligpolitiske planlegging og tilettelegging i kommunene. Regionåd meldte tilbake at Nfk kunne bida med utabeidelsen av en egional bolig politiskhandlingsplan Nodland fylkeskommune sin visjon fo målomådet e; Et aktivt liv og et inkludeende samfunn Stategi 1: Bida til en boligpolitikk som ivaeta befolkningen, næingslivet og spesielle guppes behov. Tiltaket e at det skal utabeides et boligpogam fo Nodland. Det ble i 2001 utabeidet kommunale boligpolitiske handlingsplane gjennom egionådet. Regionåd ha efaing nå det gjelde utabeidelse av felles plane og enkeltplane i kommunene. Dele av modellen/metoden som ble bukt i abeidet med enegi- og klima planene, kan også bukes i abeidet med egional boligpolitisk plan.

3 PROSJEKTET: Posjektmål Det skal utabeides en egional boligpolitiskplan de en også legge til ette fo et delpogam fo hve kommune som delta i planabeidet. Ramme Det skal engasjees eksten planabeide/posjektlede. Kommunene må i oppnevne en peson som skal bida i planguppen/abeidet. Husbanken ha signaliset at de ønske å delta i plan abeidet. Det skal søkes Nodland fylkeskommune om finanseing av planabeidet. Plannettveket kan bida og væe en essus i abeidet samt gjennom deltakelsen i plan abeidet også bida til å utvikle/befeste nettveket. Posjektledelse Regionåd e posjekteie og ha ansvaet fo å administee planabeidet. Det etablees et posjektstye oppnevnt av Regionåd. Posjektguppen skal bestå av kommunenes planepesentante. Husbanken og Nodland fylkeskommunene skal invitees til å delta/som obsevatøe i posjektguppen. Det finnes lite av fellesplanabeid nå det gjelde boligpolitiskplane. Øvige olle Kommunenes planepesentant ha ansva fo at det bli etablet kommunale guppe som kan gi innspill i plan posessen. Kitiske suksessfaktoe Efaing tilsie at den politiske behandlingen i kommunene kan ta lenge tid enn planlagt. Engasjee kvalifiset posjektlede/planabeide Kommunene sin pioiteing av abeidet Utfoming av en todelt plan (egional og enkelt kommune) Hovedaktivitete Tidspunkt Aktivitet Ansvalig Ønsket esultat Meknade Vedtak + finanseing Novembe- Desembe 2013 Utabeide utkast til posjektplan +søknad til Nfk Regionåd Febua 2014 Politiskbehandling i kommune vedøende tiltakelse. Rådmenn/ odføee Avklae hvilke kommune som vil delta

4 Mas 2014 Engasje planabeide/ posjektlede Regionåd i planabeidet Engasje og kvalifiset peson Sike kvalitet og femdift i abeidet. Apil 2014 Mai/juni 2014 Okt Fellesmøte oppstatmøtet Politisk leiing og ande politikkee med inteesse fo planabeidet Plannettveket Kommunenes Planepesentante Nfk Husbanken Etableing av kommunale essusguppe. Tilsette innen omåde som bli beøt/ha inteesse innen planen evt. helsepesonell, plan og landbuk, næingslivet osv. Abeid ute i kommunene Innhente godkjente plane fo boligomåde og behov. Felles møte posess samling -pesentasjon av plan utkast Efaingsutveksling Regionåd/ posjektlede planepesentant planepesentant Posjektlede Regionåd/ posjektlede Avklainge -Felles foståing og utabeidelse av femdiftsplan fo den enkelte kommune Foanking av abeidet i kommunene Gunnlag fo utabeidelse av egional plan Foanking og avklaing iht til planens innhold Sike femgang og kvalitet. Innen feb Planene/delplanene opp til politisk handsaming Rådmennen e / planepesentant Økonomi Budsjett Finansieingsplan Administeing, kopieing, Regionåd egnskap osv. Eksten planmedabeide Nodland Fylkeskommune Fellesmøte Egenandel/ eget abeid-kommunene Reise

5 Kommunenes planmedabeide SUM Vedlegg:... &&& Sett inn saksutedningen ove denne linja &&&

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

Arbeidsplan 2015. for. faggruppa for plan og regional utvikling

Arbeidsplan 2015. for. faggruppa for plan og regional utvikling Arbeidsplan 2105, faggruppe for plan og regional utvikling Bedriftsnavn: Nordland fylkeskommune ID NRU.4.6 Versjon 0.01 Gyldig fra 10.04.2015 Forfatter Verifisert Godkjent Side 1 av9 Arbeidsplan

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel

Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel Prosjektinformasjon Prosjektreferanse: 2012/8114-5 Oppdragsgiver: Hadsel Kommunestyre Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel Stokmarknes 10. mars 2014 Hadsel Eiendom KF Lars øyvind Bech Prosjektansvarlig

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker!

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Brukerråd, hva da? Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Som innbyggere i Trondheim mottar vi alle tjenester fra kommunen. Tjenestene varierer med de ulike fasene i livet.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID 1 Riktige tiltak på riktig nivå til rett tid God habilitering og rehabilitering for funksjonshemmede og kronisk

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer