Stereo - ider / 138 dage r Eksterne ? Ca 352

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352"

Transkript

1 Statusappot undevisningsviksomhet og øvige kompetansetiltak ARA 2. halvå 2013 Jeg laget i juli 2013 en tilsvaende statusappot fo undevisningsviksomheten i ARA fo 1. halvå 2013 som undevisningslede e ansvalig fo. I tillegg ha flee enhete sto inten undevisningsaktivitet fo sine ansatte (bl.a. Byglandsfjod og Poliklinikken i K.sand) aktivitet som ikke e appotet elle egistet i dette notatet. Lege- og psykologguppene ha også eget undevisningsopplegg som ikke e egistet he. Det samme gjelde deltakelse i ekstene kus og utdanningspogam. Følgende appot gjelde fo 2. halvå. 1. Intenundevisning og kus: tema, foelesee, deltakelse og tidsbuk Jeg ha gjennomgått ulike dele av intenundevisningsviksomheten i ARA 2. halvå 2013 som undevisningslede ha hatt ansva fo. Kus- og undevisningsplanen fo 2. halvå 2013 va godkjent av ledeguppa. Det e viktig å vite omfang og innhold i undevisningen fo å kunne bevisstgjøe og planlegge essusbuk og behov fo kompetanseheving i ARA. Jeg appotee ette ønske også fammøte. Geneelt kan sies at femmøte på intenundevisning og dagskus aanget av ARA e godt, men vaiee mellom enhete. Fotsatt ha noen døgnenhete svæt lav deltakelse. Ovesikt ove deltakelse i ARAs undevisning høst 2013: Tema/ deltakee Nyansatt - kus Oppfølg semin.* FASD Vol d Steeo - ide Affekte Angs t RO P Fevik Sum femmøtt e Sum ARA deltake e 17/ 17 dage 42/ 42dage 66/ 66dage / 138 dage Ekstene ? Ca 352 Deltakee og essusbuk På ARAs dagskus deltok 263 ansatte (noen deltok på flee kus) og disse bukte 263 dagsvek på våe heldagskus. Oppfølgingsseminaet e egistet med selv om ansatte da måtte buke sin fitid. Videe va det i alt 321 deltakee på intenundevisningene - dvs et snitt på 64 p tema fodelt på 2-3 stede fo hvet tema. Tidsbuken på dette tilsvae 642 time undevisning elle 86 dagsvek. I 2. halvå bukte ARA demed ca 350 dagsvek på intenundevisning i tillegg til fobeedelse av 14 intene foelesee. Tidsbuken e da ca 17.5 månedsvek elle 1.5 åsvek. Ta en bot fivillig femmøte på Oppfølgingsseminaet bukte ARA ca310 dagsvek ( 15.5 månedsvek) ved deltakelse i egen undevisningsviksomhet aanget av ARA ved undevisningslede. Oppfølgingsseminaet på UIA samlet mange pasiente og tidligee pasiente og påøende samt fa ulike øvige instanse. Et slikt tiltak kan bida til nomaliseing og avstigmatiseing av pasientguppa og usbehandling og bede omdømmet. Eksten deltakelse 584

2 Noen ekstene instanse ha bedt seg inn på elevante intenundevisninge bl.a. fa DPS AA, Lillesand, Kistiansand, Gimstad, Setesdalskommune og fa Fam in action dette halvået. Disse ha hatt vel 30 femmøte på intenundevisningen. I tillegg ha ca 320 ekstent ansatte, pasiente, påøende, bukeepesentante og øvige deltatt på ARAs dagskus. Sælig va Oppfølgingsseminaet godt besøkt og fikk svæt gode tilbakemeldinge. Demed ha vi klat å nå mange ekstene aktøe med kompetanse, bygget elasjone og maket positivt de tjeneste som ARA levee. Slike tiltak kan bygge ned teskle og bida til avstigmatiseing av pasientguppa og tvefaglig spesialiset behandling. Foedagsholdee På 2 times intenundevisning ha 5 ansatte i ARA foelest dette halvået. Vi ha dessuten bukt 3 ekstene på tema de vi tenge eksten kompetanse. På dagskusene ha vi benyttet 9 intene og 4 ekstene foedagsholdee til 4 dagskus. Alle våe foelesee ha gjot en viktig innsats og fotjene sto takk. ARA ha ikke væt medaangø på seminae 2. halvå Økonomi Stodelen av undevisningsviksomheten e finansiet intent i ARAs dift- og stillingsbudsjett. Kusavgifte fo ekstene deltakee ha dekket det vesentligste av utgifte til ekstene kusholdee og øvige kostnade ved aangementene. 2. Ekstene oppdag høst 2013 Undevisningslede ha egistet 26 henvendelse fa ekstene samabeidspate som ha ønsket undevisning fa ARA 2. halvå 2013 mot 30 i 1. halvå. En del henvendelse og aktivitete e tolig ikke egistet he. Noe utføes også fo betaling pivat. Ekstene undevisningsoppdag e viktig å bida med fo å øke kompetansen og engasjementet hos øvige aktøe, sike samhandlingen, bistå ved behov og fo å synliggjøe ARA og gi positivt omdømme. Slik aktivitet e også avtalefestet mellom SSHF og kommunen på Agde. Henvendelsene 2. halvå kan guppees som følge: ARAs ansatte ha hatt 9 undevisningsoppdag i ulike avdelinge i SSHF. 2 henvend-else kom fa somatikken. FOU-enheten ved John Kåe Vedehus e fo øvig i gang med foskningsposjekt sammen med somatisk avdeling de kunnskap oveføes begge veie. De øvige 7 oppdag va fa avdelinge i KPH og galt usmidle inkl. cannabis, om ARAs tjeneste og om samabeid. Undevisning og veiledning til kommunale instanse 6 oppdag ARA ha fått 6 undevisningsoppdag fa kommune, kommunenettvek og Fylkesmannen i Aust-Agde. Det gjelde fa Kistiansand, Vennesla, Lindesnesegionen, og Setesdalsegionen og Aust-Agde. Vi ha dekket ettespøselen botsett fa foespøsel om fast veiledning av

3 Setesdalskommunene. Sælig e undevisning om cannabis og familie/påøendetema ettesput. Fivillig sekto 6 oppdag Ulike lokale fivillige oganisasjone som abeide med usavhengighet ha bedt om foedag. Dette gjelde Røde kos, Bymisjonen, Kikens SOS, DNT og Filadelfia Omsogssente. Temaene e oftest usavhengighet, TSB og hvodan møte og hjelpe de som e beøt av uspoblematikk. Undevisning til øvige instanse 5 oppdag Ansatte ha hatt oppdag på ulike konfeanse som om vudeing av LARpasiente fo ansatte i OUS, om samabeid us/psykiati i ARA på fagådets nasjonale konfeanse i Oslo op på SERAFs semina fo lege ang. 12- tinnsbehandling. 2 av oppdagene utføes i 2014 undevisning på ROPkonfeanse ved KORUS-Sø og på SEPREP. Dessuten ha ARA-ansatte hatt flee undevisingsoppgave på UIA som ikke e appotet via undevisningslede. Eksten deltakelse på ARAs intenundevisning og kus e omtalt i pkt.1 ARA ha ettekommet ønske fa kommune og pivate aktøe ift deltakelse på vå intenundevisning og kusviksomhet - se avsnitt unde pkt Ekstene studente og ARAs pesonell i spesialiseing i 2013 Undevisning av studente e en av sykehusets kjeneoppgave. ARA ta hvet å imot mange bachelostudente og noen som e i videeutdanning innefo elevante fagomåde som psykisk helse. De fleste komme fa ulike fakultete på UIA. Døgnenhetene ha stadig sykepleie- og venepleiestudente, mens poliklinikkene tidvis ta imot sosionomstudente og til tide øvige aktuelle. Videe gi ARA veiledning og opplæing av lege og psykologe i spesialiseing. Følgende undevisningsaktivitet ift studente e egistet: 23 bachelostudente sykepleie: 9 stk Avgiftingsenheten K.sand + 6 på Ruspsykiatienheten + 4 på Byglandsfjod + 4 på Bjobekk Bachelostudent sosionom: 1 på Byglandsfjod (kun 3 dage) Poliklinikken i Aendal sa ja til venepleiestudente, men misfoståelse gjode at studentoppgaven ikke lot seg gjennomføe pga manglende godkjenninge. Jeg ha ikke egistet at ARA ha tatt i mot studente i videeutdanningsløp dette ået som psykisk helseabeid. LIS-lege: I 2013 ha ARA hatt 5 LIS-lege + 1 i 20 % veiledet av ARAs ovelege Psykologe i spesialiseing: egisteingen he e mangelfull, men noen av våe psykologe e få veilednig ifm godkjenning elle spesialiseing. ARAs egne ansatte som e i mastepogam og videeutdanninge e ikke katlagt i denne omgang. En vet at 3 i ledeguppen e elle ha fullføt masteløp i Obsevatøe i Enhet guppebehandling høst 2013 ARA ha i en åekke gitt tilbud til samabeidspate om deltakelse i 2-ukes obsevatøpogam i Enhet guppebehandling. De delta som obsevatøe i guppebehandlingen og familieuka. 2. halvå 2013 ha en tatt imot 15 obsevatøe som ekuttees som følge: 6 fa døgnenhet Byglandsfjod

4 3 fa øvige enhete ARA 1 fa DPS Stømme 1 fa lungepost SSHF 1 fa psykiatisk inst. Østfold 2 fa K.sand kommune 1 fa Blå Kos- Banas hus Disse få god innsikt i uspoblematikk og mulighete ved guppebehandling og familie/påøendetiltak. Tilbakemeldingen e gode og vi ha til tide venteliste på deltakelse. 5. Deltakelse i undevisnings- og kompetansenettvek 2013 Enhetsledene ha appotet følgende deltakelse: Regionalt fagåd fo TSB Kvatalsvise møte de målsettingen e å bida til kvalitet og faglig utvikling innen TSB i Helse Sø Øst. Avdelingslede delta fo ARA/SSHF sammen med ep. fo øvige HF, pivate TSB-tiltak og bukeoganisasjone. Kompetansenettvek Region Sø Fokus e kompetansetiltak til kommune og spesialisthelsetjenenesten ift us og noe på psykiske lidelse samt pioiteing av kustema og kompetansepogam fa KORUS og Fylkesmennene. Aangees 2-4 gange ålig på KORUS-Sø på Bogestadklinikken i Skien. Deltakee e Fylkesmenn i Buskeud, Vestfold, Telemak, Aust- og Vest-Agde samt og KORUS Sø. Repesentante fa HFene i tidl. Helse Sø delta. Undevisningslede delta på vegne av ARA/ SSHF Paksisnettvek UIA og SSHF ift bachelostudente i sykepleie og venepleie Undevisningslede delta. 2-4 møte p å på KPH Samabeidsutvalg mellom SSHF og UIA ift studente Undevisningslede delta fa 2014 ette foespøsel fa klinikksjef i KPH i stedet fo PSA. Mandat e ikke kjent pt. Tvangsnettvek - nasjonalt nettvek ift Helse- og omsogstjenesteloven states i 2014 med intensjon ålige samlinge med fokus kompetanse- og efaingsutveksling. Rus- og psykiatienheten vil delta. Avgiftingsnettvek i Helse Sø Øst de begge ARAs avgiftingsenhete delta. 2 møte p å i Sandefjod med tema bl.a. ovedosefoebygging og pasientsikkehetskampanje. Nasjonalt nettvek fo foskning på usfeltet med samling på Vette hvet annet å. Nettveket styes av ep. fa SIRUS, SERAF og FHI. ARAs FOU-enheten delta. Bente Hjemdal delta i foskenettveket til Bans Beste

5 Bente Hjemdal delta i Nasjonalt nettvek fo livskvalitetsfoskning samt i koodinatonettveket til multisentestudien Ban som påøende. Nasjonalt foskenettvek ADHD, Touette og Nakolepsi med seketaiat i OUS Ovelege Øistein Kistensen delta fa ARA. Foskenettvek fo tvangsbehandling med 2-3 ålige samlinge. Seketaiat ved UNN. Ovelege Øistein Kistensen delta fa ARA. Det noske nasjonale cannabisnettveket en foeløpig sammenslutning av cannabisbehandlee fa Mandal til Tomsø som buke HAP-modellen (Lundquist/Eicsson). Ålig fellessemina Ut av tåka aangees av K.sand kommune og SSHF v. ARA. Cannabisnettvek Sveige med eget seketaiat, nettside og 2 ålige nasjonale samlinge de ovelege Øistein Kistensen delta. 6. Oppsummeing ARA ha fulgt opp den stoe innsatsen på kompetansebygging høsten 2013 som tidligee. Deltakelsen e sto på intenundevisninge og kus som aangees intent, samt i ulike egionale og nasjonale nettvek. ARA bida med betydelige essuse ift kompetanse- og nettvekbygging også i samabeid med ekstene samabeidspate. Utfodingen he som elles e å sike at ansatte buke kompetansen de ehveve til beste fo klientene. Kistiansand Olaug V. Toset Fung. undevisningslede

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandle: Bitt Jonassen Akiv: 144 F17 Akivsaksn.: 13/167-7 Klageadgang: Nei REGIONAL BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Administasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING 2013

KOMPETANSEKARTLEGGING 2013 KOMPETANSEKARTLEGGING 2013 Av: Asle Bentsen, KoRus-Sør, Borgestadklinikken Oppdrag og hovedoppgaver Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale kompetansesentra på rusfeltet,

Detaljer

God butikk for Steen & Strøm

God butikk for Steen & Strøm Et kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Utgave n. 0/ Gd butikk f Steen & Støm Futsigbahet, ttalvesikt, endingskntll g tid g penge spat. Det va hvedgunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenteselskap

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE misj on tidende n. 10-2014 169. ågang ORDET BLE MENNESKE s lede Nytt å, nye veie Ået næme seg slutten. Da gå ofte tankene litt bakove fo å kunne gjøe opp en slags status fø man ta fatt på det neste. Det

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Kronikk. Samhandling er også sambehandling

Kronikk. Samhandling er også sambehandling Kronikk Forfattere: Bjørn Lydersen generalsekretær Mental Helse Tonje Rock Løwer kommunikasjonsleder Mental Helse Samhandling er også sambehandling Det at samhandlingsreformen i så stor grad handler mer

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Årsrapport 2014 KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kunnskap... 3 2.1 Klimaregnskap... 3 2.2

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer OPPVEKST Prosjektinformasjon: Prosjektnavn: Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer Kontaktperson: Lene Mordal, Kristiansand kommune

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Aker helsearena Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift Prosjekt «Samhandlingsarena Aker» ble gjennomført i samarbeid mellom Helse Sør-

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2009

Årsrapport indviduell plan 2009 Vedtak / saksbehandling i 2009 Det ble i løpet av 2009 fattet ca 30 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 200 Sakene koordineres av ca 80 koordinatorer Fordeling av vedtak

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Foto: Sol Nodeland Årsrapport 2009 2009 er det andre fulle driftsåret for RVTS Sør, og senteret har nå etablert systemer for driften

Detaljer