informasjon GENERELL barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "informasjon GENERELL barnehage"

Transkript

1 2011 «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning av nye ban Dagsytmen Mat Klæ og sko Medisineing Info om banehageplassen Samabeidspatnee Kiseplane Leke Sykling Skøyte Ski Ko Musikkstund/Eventystund Busdage Maugjengen

2 Åpningstid: Haug banehage e åpen mandag til fedag fa kl Banehagen holde stengt jul, påske og uke 28, 29 og 30 på sommeen. Vi ha også 5 planleggingsdage i løpet av ået. Dagsytmen: Banehagen åpne. Fileik på huset. Vi spise fokost på fellesommet. Det e fint om du følge banet dit desom det ikke e voksne i gadeoben. Fokosten avsluttes Banemøte på den enkelte avdeling Guppeaktivitet/posjekt 10.30/- Samling (Fedage ha vi fellessamling) 11.00/ Fomiddagsmat Utetid. De minste sove. Ca Vi gå inn. Ca. kl Ettemiddagsmat Filek på huset Banehagen stenge. Tilvenning av nye ban: I løpet av våen elle høsten vil ditt ban begynne i banehagen. Vi tenke at de fleste bana tenge 3 dage på å bli tygg i banehagen. Dette kan vaiee fa ban til ban, og nå banet begynne i banehagen lage man en plan fo dette. Alle bana få hve sin pimækontakt som vil væe sammen med banet og foeldene den føst tiden. I løpet av dagene med tilvenning skal ped.lede på avdelingen ha innkomstsamtale med alle nye foelde. 2 FAGLIG SKRIV 3

3 Nå bana bli levet i banehagen om mogenen: Nå bana bli hentet om ettemiddagen: DE VOKSNE SKAL: Møte både ban og foelde med et hei og navnet til banet. Ta imot beskjede og skive disse ned i beskjedboka, og kysse banet inn. Vinke sammen med de bana som ønske det og følge dem inn på avdelingen slik at de kan begynne med en aktivitet. Søge fo nok o i gadeoben, men la ban møte ban det e viktig å bli møtt av sine venne. Ha tett dialog med foeldene. Lage egne individuelle avtale om hvodan hve enkelt familie ønske å ha det. Alle e foskjellige. Pøve å huske spesielle ting banet ha gjot i fitiden og spøe hvodan de ha hatt det. Væe tydelige på nå de må gå vekk fa ankomsten, infomee foelde om at det e ande ban som tenge deg. Gjøe så godt man kan nå det e mange som komme samtidig. La alle få litt tid. Tenke alle ban i hele banehagen. «Det vi læe bana å få til selv e ofte viktigee enn hva vi gjø fo dem». DE VOKSNE SKAL: Si hei til foeldene nå de komme. Fotelle litt om dagen med utgagnspunkt i det positive banet ha væt med på. Gi tilbakemelding til foelde på det de tenge/ønske om. Støtte banet slik at det kan fotelle litt om dagen selv. Væe ælige på hvodan banet ha hatt det. Fokus på de som bli hentet, men ikke glemme de ande bana. Si hadet, og makee at vi må tilbake til de ande bana. Foklae hvofo vi må gå. Hjelpe til nå det tengs, f.eks nå banet ikke vil væe med hjem. Avklae med foeldene hva de ønske. Nå mange bli hentet samtidig e det viktig å få sagt hadet til alle. Huske å fomidle viktige beskjede, selv om de e gitt av ande. Se beskjedboka. Kysse ut banet nå det e hentet. 4 FAGLIG SKRIV 5

4 Foeldemøte fo nye foelde: Innkomstsamtale: Mat: Stye infomee om utine ved favæ av tidlig elle sein vakt. Stye infomee om at mange ban kan bli hentet samtidig og at da e det vanskelig å ettekomme alles ønske. Infomee om sikkehet undt henting; at vi levee ikke ut ban til ande enn de vi ha fått beskjed om, at foelde aldi skal ta med seg banet uten at de ha snakket med en ansatt. Stye infomee om at ban fomelt e hentet nå foeldene ha væt i kontakt med sitt banog demed også e foeldenes ansva. «De hvo det e ban, de e den gylne tid». Ped.lede ha avklat foventninge fa foelde og hvilke foventninge banehagen ha. Vi ønske å legge vekt på et sunt kosthold hvo bana få fomiddagsmat hve dag. Fokost og ettemiddagsmat må bana ha med seg. Vi oppfode alle foelde til å tenke på en sunn nistemat til bana. Det e fint om bana ha fukt/- gønnsake med til ettemiddagsmaten. Denne samles inn og deles opp slik at alle få smake. Vi bake bød 3 dage p uke. Vi sevee appelsinjuice, melk elle vann til måltidet. Ønske bana noe å dikke i løpet av dagen, få de vann. Tenge ditt ban en spesiell diett så snakk med pesonalet. Novalis 6 FAGLIG SKRIV 7

5 Klæ og skotøy: Ban som tenge medisin i løpet av dagen: Banehagen ha ikke esevetøy. Alle ban må daglig ha et fullt klesskift liggende i banehagen. Regntøy, dess og støvle skal væe i banehagen hve dag. Alt av skotøy og klæ bø mekes. Skitne og våte klæ tas med hjem. «Et ban e en gave, og dets vedi kan ikke måles noe annet sted enn i hjetet». Ban som tenge medisineing i løpet av banehagetiden kan som egel få dette. Det skal da inngås en skiftlig kontakt. Dee må ta kontakt med pesonalet om dee ha behov fo en slik odning. Infomasjon om banehageplassen: Banehagen ha ansvaet fo banet fa foeldene levee det til det bli hentet. Banet må defo ikke bli levet elle hentet fø foeldene ha snakket med pesonalet. Skal ande hente banet, må banehagen bli infomet av foeldene om dette på fohånd. Ban som ikke bli hentet innen banehagens stengetid faktuees med et geby på 300,- k. Dette beløpet føes på neste banehageegning. Hve måned motta du en faktua med fofall den 20. De som ha deltidsplass betale minde, men få i tillegg et administasjonsgeby på 10%. Det e 30% søskenabatt fo 2. ban, og 50% søskenmodeasjon fo ban n 3. E banet fisk nok til å gå i banehagen? E banets allmentilstand slik at det kan væe ute? Vi henvise he til shefte fo kommunale banehage s. 8. Vi henvise også til intenettsiden He gis det gode åd fo de vanligste banesykdommene. Ha du vanskelighete med å betale banehageegningen, så ta kontakt med stye da det e anledning til å søke om eduset betaling og/elle betalingsutsettelse. Fist fo oppsigelse av banehageplassen e 3 månede egnet fa 1. elle 15. i hve måned. Oppsigelsen skal skje skiftlig til banehagen. Ringeike kommune kan også si opp plassene, Jf. 3-6 i Vedtektene fo kommunale banehage. Alle ban e fosiket i den tiden de e i banehagen, og nå de e på tu med pesonalet. Dette kan dee lese me om på intenettsidene til Ringeike kommune unde banehage. Theesa Ann Hunt 8 FAGLIG SKRIV 9

6 Samabeidspatnee: Kiseplan: Sykling: Skøyte: Banehagen samabeide med flee fagguppe blant annet PPT og banevenet. 22 i Lov om banehage pålegge banehagen opplysningsplikt i fohold til banevenet. Haug banehage samabeide tett med Vang skole. På hjemmesiden til banehage finne dee en ovesikt ove ovegangen banehage/skole. Ha vi ban som skal begynne på ande skole besøke vi også disse. Det hende heldigvis sjelden, men det kan skje ulykke i og utenfo banehagen som beøe bana, dee som foelde og de ansatte. Fo å håndtee en slik situasjon på best mulig måte e det utabeidet en Kiseplan fo banehagene i Ringeike kommune. Den kan dee få lese om dee spø pesonalet. Dee finne de også på hjemmesidene til Ringeike kommune. Nå bana e 4 å få de lov å ha med 2 hjulsykkel. Bana få da lov å sykle på oppmalt gangvei ett utenfo banehagen, ette avtale med en voksen. Bana skal buke hjelm. Om vinteen kan det væe skøyteis ved skolen. Vi pøve å få til å gå dit med de bana som ha med seg skøyte. Bana skal buke hjelm på skøyteisen. I banehagen ha vi et foeldeåd og et samabeidsutvalg (SU). I SU sitte en epesentant fa foeldene på hve avdeling. SU delta i møte sammen med stye og tillitsvalgte i banehagen. Leke: Foeldene ha bestemt at det e anledning til å ha med egne leke i banehagen vå. Dette skje da på eget ansva. Det e ikke anledning til å ha med elektoniske spill. Banehagen estatte ikke tapte/ødelagte leke. 10 FAGLIG SKRIV 11

7 Ski: Ko: Eventy/Musikkstund: Luciafokost: Om vinteen kan det væe flotte skifohold ute i banehagen og på jodet. Ønske bana å ta med ski e dette helt geit, husk å meke utstyet med banets navn. Nå man e 4 å e man endelig blitt sto nok til å væe med i Haug banehage blanda ko. Det vae fa klokken De holde konsete ved f.eks Lucia og ande anledninge. Se åsplan fo å vite nå dette state og hvilken dag dette foegå. «I Haug banehage ha vi et blanda ko. Vi synge sammen, fo vi e støst i å. Mosomt med sang og spill, og vi få det til. Nesten alltid, nesten alltid, nesten alltid, nesten alltid». De bana som gå på Snekkestua og Bosoa, men som ikke e 4 å enda, vil ha eventy/musikkstund i samme tidsom som det e ko. Nå bana på Utsikten e 3 å e de kla fo å væe med på denne aktiviteten. Den 13. desembe feie vi Lucia i banehagen. Denne dagen åpne vi kl , og foelde og søsken av de bana som gå he e hjetelig velkommen til å spise fokost. Dee komme da til fedig dekket bod i fellesommet, og kan spise fem til kl Kl e det Luciatog. Dette toget ende i fellesommet hvo koet oppte. Me få dee nå datoen næme seg. Vi spø også om det e mulig å stenge kl slik at dagen ikke bli alt fo lang fo bana. 12 FAGLIG SKRIV 13

8 «Ban e jodens levende blomste». Maksim Gokij Busdage: «Maugjengen»: Liten? Vi feie busdage i banehagen. Bana få da velge mellom is elle sjokoladekake. Bana få ta med en venn til å væe med og bake kake elle gå på butikken og handle. Skal dee ha baneselskap hjemme og ønske å buke banehagen til å fomidle invitasjone ha vi noen egle fo dette. Dette vil dee få om på innkomstsamtalen. Det siste ået banet gå i banehagen fø det begynne på skolen gå man i «Maugjengen». He legges det vekt på å styke samholdet, og gi eksta utfodinge til de støste bana i banehagen. Dette få dee me om fa avdelingene. På foeldemøte til høsten vil alle foeldene til maugjenbana samles på slutten av møte. He snakke vi om foventninge til maugjengbana og hva det e fint å øve på det siste ået man ha igjen i banehagen. Planen mellom ovegang banehage og skole tas også opp. Jeg? Langt i fa. Jeg e akkuat sto nok. Fylle meg selv helt. På langs og på tves. Fa øvest til nedest. e DU støe enn deg selv kanskje? Inge Hageup 14 FAGLIG SKRIV 15

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET 1 N. 3/2015 Åg. 76 LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET Foto: Toe Veffestad Fo Lunne og Gua/Haestua Side Side 2 MENING I LIVET Av Tygve Johansen P e s t e t a n k e Nå det skje noe som vi ikke fostå,

Detaljer

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE misj on tidende n. 10-2014 169. ågang ORDET BLE MENNESKE s lede Nytt å, nye veie Ået næme seg slutten. Da gå ofte tankene litt bakove fo å kunne gjøe opp en slags status fø man ta fatt på det neste. Det

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Info til foreldre Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til

Detaljer

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE 2015-16 VELKOMMEN TIL GARDERÅSEN BARNEHAGE Garderåsvn 202 1900 Fetsund Dette er informasjon til deg som ønsker eller har fått plass til barnet ditt i barnehagen vår. I

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. "Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse "Følgende dokumente legges til gunn fo viksomheten 1 Ny tekst Fø 1 - Vedtekte: Beskive eglene

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små.

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Praktisk informasjon Snøde barnehage Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Snøde barnehage Postadresse: Risabergveien 60 Snøde barnehage, Postboks 99 4056 Tananger 4097 Sola telefon

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

Hauglegda og Øvre Bergmo

Hauglegda og Øvre Bergmo Hauglegda og Øvre Bergmo INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon av Høbb barnehager s. 3 Barnehagens styringsdokument s. 5 I barnehagen for alle første gang, tilvenning s. 6 Hva er viktig å ha med seg i barnehagen

Detaljer

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 Noen ord fra styrer. Ja, så var vi i starten på et nytt barnehage år. Velkommen alle sammen. Vi er alle godt rustet etter en deilig sommerferie. Nå er vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOGRO BARNEHAGE AS 2015 2016

ÅRSPLAN FOR SKOGRO BARNEHAGE AS 2015 2016 ÅRSPLAN FOR SKOGRO BARNEHAGE AS 2015 2016 Skogro Barnehage AS 69 12 75 30 Åpningstider: 06.30 17.00 skogro@skogro.no / www.skogro.no Eier Tonny Laage: tonnlaag@online.no Styrer: Vigdis Oliversen vigdis@skogro.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: s. 2. Planlegging. s. 2. Presentasjon av barnehagen. s. 3. Generell informasjon m/dagsrytmen. s. 4. Overordnet mål for arbeidet

INNHOLDSFORTEGNELSE: s. 2. Planlegging. s. 2. Presentasjon av barnehagen. s. 3. Generell informasjon m/dagsrytmen. s. 4. Overordnet mål for arbeidet INNHOLDSFORTEGNELSE: s. 2. Planlegging s. 2. Presentasjon av barnehagen s. 3. Generell informasjon m/dagsrytmen s. 4. Overordnet mål for arbeidet s. 5. Målsetninger for i år Fordypningsområde: Dyra på

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

Adresse, Starveien 64, 1088 Oslo

Adresse, Starveien 64, 1088 Oslo A a ABC-123, I 2007 kom det et statlig veiledningshefte som heter ABC-123. Dette er en veileder for personalet som handler om mattematikk og språk i barnehagen. Les mer om dette i virksomhetsplanen Adresse,

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - KVA ÅRSPLAN ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 KVERNABEKKEN BARNEHAGE KVERNABEKKEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - KVA ÅRSPLAN ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 KVERNABEKKEN BARNEHAGE KVERNABEKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN HET ER SPILL - O M A ET - SIKK LIT ORG - KVA S M ÅRSPLAN BARNEHAGE ntlig trenger å v Alt jeg ege ite lærte je en g i barnehag BARNEHAGE BARNEHAGE S ÅRSPLAN I KULUR KAN DU SOM BARN FORVENTE: At

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE INFORMASJON TIL NYE FORELDRE Å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som barn. Derfor synes vi at det er viktig at overgangen mellom hjem og barnehage blir så myk

Detaljer

FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015

FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015 FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015 1 VELKOMMEN TIL FURULY BARNEHAGE Furuly barnehage har en flott beliggenhet, lunt avskjermet av fjellknauser mot nord og vest, og i god avstand fra riksvei.

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE Telefonnr. til barnehagen: 62 45 80 76 / mob. 99 100 605 adresse: Østlia nord 12, 2440 ENGERDAL E-post: wkh@engerdal.kommune.no Foreldre og brukere av barnehagen finner mer informasjon om barnehagetilbudet

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer