Planprogram Boligsosial handlingsplan Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune"

Transkript

1 Planprogram Boligsosial handlingsplan Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet Boligsosial handlingsplan skal revideres ref. Skien bystyre (sak 46/12) om kommunal planstrategi i bystyreperioden Boligsosial handlingsplan er en kommunedelplan og skal behandles i tråd med prosedyrer for dette. En boligsosial handlingsplan er en samlet plan for kommunens arbeid for at vanskeligstilte skal kunne etablere seg, og bli boende i egen bolig. Med vanskeligstilt menes personer eller hushold som ikke selv greier å skaffe og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon (NOU: 2011:15). Handlingsplanen gir kommunen bedre oversikt over behov og tilgjengelige virkemidler, og blir derfor et grunnlag for utvikling av konkrete strategier i kommunen. En boligsosial handlingsplan har utgangspunkt i nasjonale mål og visjoner for boligpolitikken, og beskriver på bakgrunn av disse konkrete lokale strategier. Stortingsmelding nr. 23 ( ) hadde som visjon at alle skulle kunne bo godt og trygt. Flest mulig skulle være mest mulig selvhjulpne i boligmarkedet og forsørget av egen arbeidsinntekt. Det konkluderes med at den norske boligmodellen der målet har vært at flest mulig skal eie sin egen bolig, har vært vellykket. Enkelte grupper har av ulike grunner ikke fått ta del i den generelle velstandsøkningen. Dette gjenspeiles også innen boligområdet. Dette resulterte i at et av hovedmålene i denne stortingsmeldingen var å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, og å legge til rette for hjelp slik at personene også skulle kunne klare å bli boende i boligen. «Rom for alle» NOU 2011:15 konkluderer med at rundt personer ikke får den hjelpen de trenger for å dekke sine basisbehov nemlig det å bo godt og trygt. Bolig anses som en av de fire grunnpilarene i velferdspolitikken (sammen med arbeid, utdanning og helse). Det presiseres i utredningen at kommunene har ansvar for gjennomføring av den sosiale boligpolitikken. Stortingsmelding nr. 47 (Samhandlingsreformen) innebærer økt ansvar for pasientene i kommunen. For å lykkes med et godt helseforebyggende arbeid, og å opprettholde eventuelle behandlingseffekter, er det av stor betydning at mennesker bor godt. Boligen blir derfor en svært viktig arena for tjenesteutøvelse for pasienter som trenger dette. Siste tilskudd til det boligpolitiske feltet er Stortingsmelding 17 ( ) «Byggje bu leve». I meldingen pekes det på at det å skaffe seg, og å holde på en bolig først og fremst er et personlig ansvar. I boligpolitikken har også staten og kommunen et klart ansvar. Lokalt sett er det kommunen som står for den praktiske gjennomføringen av boligpolitikken. Kommunen har rollen både som samfunnsutvikler og tjenesteyter. Kommunen er også tomteeier, byggherre og kredittgiver (bl.a. gjennom Startlån). Dette gjør at kommunen kan planlegge og tilrettelegge for boligutvikling gjennom valg av hva, hvor og for hvem som det skal satses på innen det boligsosiale feltet. Status Skien kommune Skien kommune hadde pr innbyggere (ssb.no). Antall personer pr. husholdning var 2,20. Dette er noe lavere enn landssnittet som ligger på 2,23 (Husbanken 2012). Aleneboende utgjør den største kategorien av husholdningstyper. Skien har en høyere andel av uføretrygdede enn 1

2 landsgjennomsnittet; ca. 11 % av befolkningen mot ca. 9,5 % i landsgjennomsnittet. Arbeidsledigheten (ca. 3,7 %) ligger også godt over landssnittet på ca. 2,7 % (ibid.). Tilflytting i Telemark skjer i stor grad gjennom innvandring (Skien kommune 2012). Boligutvikling Skien kommune disponerer ca boliger hvorav ca. 500 er omsorgsboliger og tilrettelagte boliger. De resterende 500 er forbeholdt gruppa vanskeligstilte på boligmarkedet. Disse boligene utgjør både leiligheter og rekkehus i borettslag og noen eneboliger. I 2011 hadde Skien 102 mottakere av bostøtte per tusen husstand (Husbanken 2012). Det er kontinuerlig ventelister på kommunal bolig, og med dagens tilbud er det langt igjen til å klare å dekke opp etterspørselen. Det har vært en stabil økning i antall boliger i Skien kommune de siste fem år. Dette gjelder for alle typer boliger. Tall over igangsatte nye boliger i 2011 var følgende: Eneboliger (69), småhus (51), boligblokker (93 leiligheter). Dette utgjør til sammen 213 nye boliger. Til sammenlikning ble det igangsatt 231 boliger i 2010 (Skien kommune 2012a). Tall for 2012 foreligger ikke pr.d.d. Utviklingen i kvadratmeterpris har vært størst på leiligheter (Husbanken 2012) Aleneboende er den største kategorien husholdningstype i Skien. Dette gjenspeiles også i kategorien vanskeligstilte på boligmarkedet, noe som gjør at det er stor etterspørsel etter små leiligheter for enslige også i denne gruppa. På den andre siden er det også behov for store boliger tilpasset barnerike familier. Dette er ofte representert ved flyktningfamilier. Overordnet målsetting er at vanskeligstilte i Skien kommune skal kunne etablere seg og bli boende i egen bolig. Sentrale verdier i arbeidet er: Flere skal eie Færre bostedsløse Alle kan bo Andre planer Planen må ses i sammenheng med kommunens øvrige planprosesser og plandokumenter. Skien kommunes samfunnsplan ( ) understreker betydningen av at alle medborgere uavhengig av kjønn, status og bakgrunn skal oppleve trygghet for seg og sine. Det pekes på at felles arenaer skal være åpne for alle, og at det etterstrebes et aktivt samfunn basert på demokratiske prosesser. Arbeid med rullering av arealdelen i Skiens kommuneplan er i gang. Der det identifiseres boligsosiale behov som må inkluderes i dette rulleringsarbeidet, vil dette informeres til planavdelingen. «Bypakke Grenland» (2013) angir en utvikling der minimum 80% av utbyggingen av boliger innenfor hver kommune skal skje innenfor gangavstand fra metrolinjene i kollektivsystemet. Dette er føringer som må tas med i arbeidet med boligsosial handlingsplan. 2

3 Relevante planer for det boligsosiale arbeidet er: Samfunnsplan Skien kommune ( ) Bekjempelse av fattigdom ( ) Rusplan ( ) Omsorgsplan ( ) Arealplan (rulleres pr.d.d) Kommunedelplan Skien sentrum ( ) Handlingsprogram for Skien sentrum ( ) Folkehelsemelding ( ) Aktuelle problemstillinger og tema som skal omtales i planen Den boligsosiale handlingsplanen i Skien kommune skal ta utgangpunkt i utfordringer og emner som er betegnende og aktuelle i feltet pr.d.d. Planen vil i hovedtrekk omhandle følgende temaer/områder: Demografiske fakta / befolkningsoversikter generelt for kommunen. Oversikter over behov for ulike typer boliger til gruppa vanskeligstilte på boligmarkedet, og beskrivelser av hva vi faktisk allerede har. (Gruppene yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og eldre er ikke definert inn her, da de er behandlet i kommunens omsorgsplan ). Strategier for framskaffelse av egnede boliger, og vurdering av muligheter for å bygge nye og hensiktsmessige boliger med støtte fra Husbanken. Vurdering av dagens akuttbolig tilbud og muligheten for videreutvikling innen dette området. Revidering av tildelingsregler for kommunale utleieboliger. Nåværende reglement er vedtatt av Helse og sosialutvalget (sak 128/9). Beskrivelse og avklaringer av ansvars og rollefordelinger i det boligsosiale feltet i kommunen. Utvikling av gode og hensiktsmessige tilbud og rutiner rundt bolig til gruppa som sliter med samtidighet i rus og psykiatri (RoP). Legge til rette for at flere kan gå fra å leie til å eie egen bolig. Se på rutiner og økonomiske virkemidler i denne sammenheng. Revidering av retningslinjer for behandling av søknader om Startlån. Nåværende retningslinjer er vedtatt av formannskapet

4 Organisering Boligsosialt utviklingsprogram Skien kommune får midler fra Husbanken til å gjennomføre «Boligsosialt utviklingsprogram». Programmet går over 3 år og avsluttes august Arbeidet med boligsosial handlingsplan er lagt som delprosjekt i dette programmet. Styringsgruppa for det boligsosiale utviklingsprogrammet består av rådmannen og rådmannens ledergruppe. Det er ansatt programleder for programmet som har det koordinerende ansvaret for at programmets alle delprosjekter (herunder boligsosial handlingsplan) blir effektuert. Programleder får sitt mandat fra styringsgruppa som ser til at programmet utvikles i tråd med Husbankens intensjon. Boligsosialt utviklingsprogram i Skien kommune Prosjekteier Styringsgruppe Programleder Leie til eie Vanskeligstilte: Rus og psykiatri Boligsosial handlingsplan Kompetanseheving innen boligsosiale temaer Delprosjekt boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan utgjør et delprosjekt i det boligsosiale utviklingsprogrammet som er finansiert av Husbanken. Programmets styringsgruppe fungerer også som styringsgruppe for arbeidet med boligsosial handlingsplan. Programleder har samme rolle som i det helhetlige programmet, men har støtte og veiledning i programmets prosjektleder, enhetsleder ved plan og byggesak og kompetanse fra kommunenes Geodata enhet. For å sikre at alle de oppsatte hovedemnene i den boligsosiale handlingsplanen blir dekket opp, er det oppnevnt tverrfaglige arbeidsgrupper. Disse er delt inn i følgende hovedtema: 4

5 Demografi og statistikk Framskaffelse av boliger Roller og ansvar i det boligsosiale feltet Leie til eie/startlån Rus og psykiatri De tverrfaglige arbeidsgruppene består av representanter for de ulike fagfeltene. Arbeidsgruppene utarbeider leveranser til den boligsosiale handlingsplanen. Det tverrfaglige perspektivet sikrer forankring på bred basis, og gir nyanserte og faglig godt begrunnede innspill. Deltakere i de ulike arbeidsgruppene er representanter for boligkontor/ eiendomsenhet, helse og velferd,, rusteam, kemner og bestillerkontor. De ulike arbeidsgruppene vil senere i prosessen møtes for å samkjøre sine forslag og perspektiver der hvor det er sammenfallende tematiske tilnærminger. Programleder deltar i alle de tverrfaglige arbeidsgruppene. Styringsgruppe (Rådmannen m. ledergruppe) Programleder Prosjektleder boligsosialt program Enhetsleder plan og byggesak Medarbeider Geodata Demografi / statistikk: Eiendomsenheten Geodata Framskaffelse av bolig: Eiendomsenheten Helse og velferd Roller og ansvar: Eiendomsenheten Helse og velferd Leie til eie: Prosjektleder boligsosialt program Boligkontor Kemner Rus og psykiatri: Boligkontor Rusteam Bestillerkontor Brukermedvirkning Det skal legges til rette for brukermedvirkning i arbeidet med den boligsosiale planen. I arbeidsgruppene vil brukererfaringer bli representert gjennom aktuelle grupper og institusjoner. Det vil også bli benyttet metoden fokusgruppeintervju i brukerorganisasjonen A LARM for å få tilgang til flere brukere samlet og deres erfaringer og refleksjoner om feltet. 5

6 Planprosess og framdrift Programleder for det boligsosiale programmet er finansiert av Husbanken. Programleder vil være pådriver for framdrift i arbeidsgruppene, og vil være kontaktledd til styringsgruppa og det politiske nivået. Kommunen bidrar med fagpersoner inn i de ulike arbeidsgruppene. Noen av arbeidsgruppene startet våren 2013, de resterende vil starte tidlig høst Politiske prosesser boligsosial handlingsplan Den boligsosiale handlingsplanen er en kommunedelplan. Dette betyr omfattende prosesser mellom administrativt og politisk nivå, høringer og andre formelle rutiner knyttet til planarbeid. Disse prosessene sikrer kvalitet for det endelige resultatet. Planlagt ferdigstilling: januar Hovedutvalget for helse og velferd vil holdes orientert om prosessen underveis. Framdrift planprogram Forslag planprogram Okt nov 2013 Forslag planprogram Bystyret Okt nov 2013 Kunngjøring Fastsettelse av planprogram Jan 2014 Framdrift handlingsplan Planforslag 1. gangs behandling Medio aug 2014 Høring 6 uker Behandling i Endelig vedtak Bystyret Endelig vedtak handlingsprogram Jan 2015 Referanser: Bypakke Grenland (2013): Hovedelementene i Bypakke Grenland. Notat til felles formannskaps /fylkesutvalgsmøte ( ). Husbanken (2012): Skien kommune Boligsosialt fakta ark NOU (2011:15): Rom for alle. En sosial boligpolitikk for framtiden. Skien kommune (2012): Planprogram for kommuneplanens arealdel. Skien kommune (2012a): Lokal matrikkel for Skien kommune

7 Stortingsmelding nr. 17 ( ): Byggje bu leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Stortingsmelding nr. 23 ( ): Om boligpolitikken. Stortingsmelding nr. 47 ( ): Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid. 7

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE 2013-2024 VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING 3 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING 3 1.1 Leseveiledning 4 1.2 Sammendrag 4 1.3 Mål 5 2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 6 2.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer