Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN"

Transkript

1 Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid i kommunen bygger på kommuneplanen. Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av bystyret 19. juni Kommuneplanen tar for seg de overordnede strategier som kommunen skal styres etter, i et tolvårs perspektiv. Økonomiplanen er den operative delen av kommunens planhierarki. Det er gjennom økonomiplanen (som har et fireårs perspektiv) og gjennom årsbudsjettet at intensjonene i kommuneplanen realiseres. Den økonomiplan bystyret vedtar i november er grunnlaget for utarbeidelse av virksomhetsplaner. Drammen kommune benytter Balansert Målstyring (BMS) som strategisk styringsverktøy for å sikre at overordnede målsettinger forankres i hele organisasjonen. Målsettingene inndeles etter følgende fokusområder: Bysamfunnet Brukere Medarbeidere Læring og fornyelse Økonomi Dette notatet om politisk saksbehandling tar for seg tre av disse områdene; bysamfunnet, brukere og økonomi - som er de politisk tunge perspektivene. De to gjenværende perspektiver, læring og fornyelse og medarbeidere, vil også inngå i den administrative planprosessen, og vil bli synliggjort i rådmannens forslag til planverk, som komitéen får til behandling i møtene i juni og september 2008 (jfr fremdriftsplan til slutt i dette notatet). Bakgrunn Drammen kommune skal nå i gang med et bredt planarbeid innenfor helse- og omsorgs-området. Boligsosial handlingsplan, Ruspolitisk plan og Omsorgsplan skal rulleres. Dessuten skal to helt nye planer utarbeides: Plan for helhetlige habiliterings- og rehabiliterings-tjenester i Drammen kommune og Handlingsplan for psykisk helse. Hver for seg er disse planene helt selvstendige, og har sin forankring i ulike statlige føringer. Rådmannen ønsker likevel en samordnet behandling av planene i komitéen. Begrunnelsen for dette

2 er at de fem planene har overlappende utfordringer, og omhandler ofte de samme brukergruppene. En samordnet behandling vil gjøre det lettere å se den helhet alle planene inngår i. Det er også nødvendig å påpeke at samhandling med statlige instanser, som BUF-etat, NAV, Husbanken og helseforetakene, er en nødvendig forutsetning for å utvikle en helhetlig politikk innen helse- og omsorgsområdet. En samordnet planprosess åpner også for muligheten til å samordne utformingen av de ulike planene til ensartede dokumenter, eller til ett samlet dokument. Rådmannen vil komme tilbake til dette spørsmålet underveis i planprosessen. De enkelte planer Boligsosial handlingsplan Hovedmålet i norsk boligpolitikk er at alle skal disponere en egnet bolig med tilfredsstillende standard i et godt bomiljø. Økonomiske, sosiale, psykiske eller fysiske utfordringer gjør at en del mennesker har problemer med å anskaffe og/eller beholde egen bolig. Kommunene har derfor etter Lov om sosiale tjenester ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser i det ordinære boligmarkedet. Mange har også behov for ulike tilleggstjenester for å kunne fungere i egen bolig. Behovet for et samordnet tjeneste-tilbud er derfor stort. Ruspolitisk plan Siktemålet med planen er å forebygge misbruk av rusmidler og redusere omfanget av rusmiddelrelaterte problemer for misbrukere og kommunens øvrige innbyggere. Planen skal angi retning og prioritering for kommunens ressursinnsats. Planen tar utgangspunkt i foregående plan ( ) og reviderer målsettinger og satsningsområder ut ifra måloppnåelse og erfaringer i forrige planperiode, lokale utviklingstrekk på rusmiddelfeltet, kunnskapsstatus og ellers endrede utfordringer. Plan for helhetlige habiliterings- og rehabiliteringstjenester i Drammen kommune Med bakgrunn i forskrift om habilitering og rehabilitering vedtok bystyrekomitéen i oktober 2006 mandat for en helhetlig plan for habilitering og rehabilitering i Drammen kommune. i Planarbeidet startet i juni 2007 og involverer interne og eksterne aktører. Planen skal beskrive fremtidig utvikling og kommunens prioriteringer og den skal inkludere alle brukergrupper som er aktuelle i forhold til habilitering eller rehabilitering. Planen skal være førende for slike tiltak i de enkelte virksomheters virksomhetsplaner. I tillegg til å beskrive dagens situasjon og morgendagens utfordringer innen habilitering og rehabilitering, skal planen omhandle tema som individuell plan (IP) og ansvarsgruppe som verktøy i habilitering og rehabilitering, koordinerende funksjon og kompetanseutvikling. Handlingsplan for psykisk helse Bystyrekomiteen har gitt rådmann i oppdrag å utarbeide en ny helhetlig plan for psykisk helse fra i Den forrige komitéen opprettet saksordfører pluss to medlemmer til en styringsgruppe. Det må tas stilling til om dette skal videreføres eller om den videre politske behandlingen skal være lik som for de andre planene.

3 Komiteen godkjente rådmannens notat om organisering, innhold, ressursbruk og fremdrift. ii Handlingsplan for psykisk helsearbeid vil være en samlet helhetlig plan som omfatter kommunens disponering av egne midler og sikrer intensjonene i den statlige opptrappingsplanen og Stortingsproposisjon nr.1 ( ) om en varig styrking av tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Handlingsplanen vil omfatte så vel helsefremmende og forebyggende tjenester som utredning, behandling, rehabilitering og oppfølging. Planprosessen har startet høsten Omsorgsplan Store reformer innenfor tilbudet til psykisk utviklingshemmede, psykiatri samt etablering av de statlige helseforetakene, påvirker i stor grad kommunens helse- og omsorgstjenester. Kommunen har fått vesentlig flere oppgaver knyttet til nye brukergrupper og aldersgrupper, med til dels omfattende og komplekse behov for pleie- og omsorgstjenester. Omsorgsmeldingen St. meld. nr 25 (2006) Mestring, muligheter og mening vektlegger behov for en mer helhetlig tilnærming, med særlig vekt på innholdet og kvaliteten i omsorgs-tilbudet. Her fremheves nødvendigheten av å rette oppmerksomhet mot alle aldersgruppers behov for pleie- og omsorgstjenester, særlig for gruppen under 67 år. Samtidig poengteres utfordringen som de eldste eldre representerer, blant annet i forhold til demens. Sak nr 57/07 Eldreomsorg i Drammen Behovsdekning i tjenestetilbudet ble lagt fram for bystyret den 19. juni Saken omhandlet primært pleie- og omsorgstjenester til den eldre befolkningen og utviklingsbehov i perioden Samtidig ble behovet for en helhetlig omsorgsplan for alle aldersgrupper framhevet. Bystyret fattet vedtak om at rådmannen innen høsten 2008 legger fram Omsorgsmelding for Drammen kommune Planen skal omfatte alle brukergrupper og aldersgrupper. Behandling i bystyrekomitéen Drammen kommune bruker Balansert målstyring (BMS) som strategisk styringsverktøy, for å sikre at overordnede målsettinger forankres i hele organisasjonen. Rådmannen vil som nevnt innledningsvis foreslå å legge tre av de fem hovedperspektivene frem for drøftinger i komiteen. Det legges derfor til rette for tre drøftingsmøter/politiske verksteder. Flere av utfordringene i disse planprosessene berører også de to andre bystyrekomiteene. Rådmannen vil derfor sørge for medvirkning og deltagelse fra Bystyrekomite for oppvekst og utdanning og Bystyrekomite for byutvikling og kultur, men slik at Bystyrekomite for helse og omsorg har det overordnede ansvaret for planprosessen. Drøftingsmøtene vil dekke de mest sentrale problemstillingene i hver av de fem planene. Dette vil gjøre det enklere for komitéen å foreta helhetlige vurderinger. Rådmannen vil legge til rette for drøftingene ved å utarbeide til sammen tre, strategiske drøftingsnotater i forkant av møtene. Hensikten med drøftingsnotatene vil være å synliggjøre det politiske handlingsrommet, peke på hovedutfordringene, og belyse alternative ambisjons-nivå. ii Buskerud Kommu nerevisjon anbefaler at mandatet følger nytt statlig rundskriv om hva en helhetlig plan for psykisk helse skal omtale. Rådmannen vil sørge for at dette innarbeides.

4 Innholdsmessig vil drøftingenotatene bli bygget opp omtrent slik, for hvert av de tre fokusområdene: Kort, overordnet beskrivelse av status for de fem planområdene Overordnet beskrivelse av nasjonale, regionale og lokale rammebetingelser Kort beskrivelse av de mest sentrale utfordringene og alternative ambisjonsnivå, med tilhørende hovedstrategier Medvirkning Det legges opp til at brukerrepresentanter og brukerorganisasjoner samles i verksteder som en del av administrasjonens forarbeid med drøftingsnotatene. Fagmiljøene vil også bli involvert i verkstedene. Milepælsplan for den politiske saksbehandlingen Dato Arena Aktivitet Rådmannen Behandling av Notat om saksbehandling Komitéen stadfester mandater for Plan for habilitering/rehabilitering og Handlingsplan for psykisk helse, og vedtar mandater for de tre resterende planer. Utsendelse av drøftingsnotat om samfunnsperspektivet Strategisk drøfting av samfunnsperspektivet Rådmannen Utsendelse av drøftingsnotat om brukerperspektivet Strategisk drøfting av brukerperspektivet Rådmannen Utsendelse av drøftingsnotat om økonomi Strategisk drøfting av økonomiperspektivet Rådmannen Utarbeidelse av førsteutkast til planverk Behandling av høringsutkast til planverk

5 Høring, blant annet møte med brukerrepresentanter Rådmannen Høringsperiode Utsendelse av høringsrapport og endelig planverk Endelig behandling i komiteen, innstilling til bystyret Dato Arena Aktivitet Bystyret Sluttbehandling av planverket