Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune"

Transkript

1 Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Versjon 0.1 ephorte 2012/1105

2 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne Forord Sammendrag Innledning Grunnlaget for planen Krav til utvikling av kommunedelplaner Plan- og bygningsloven som planmessig grunnlag Planprogram Foreløpig fremdrifts- og milepælsplan Medvirkning Organisering av planarbeidet Oppfølging av planen Hovedutfordringer Situasjonsbeskrivelse Kommuneplanens samfunnsdel Befolkningsutvikling - Tjenestedata/ utviklingstrekk, sammenlignings-tall/kostra Tjenestetilbudet knyttet til målgruppene for sosial boligpolitikk: Dagens organisering av det boligsosiale arbeidet Planmessige føringer for etablering av nye boliger boligtyper Kommunale boliger standardbeskrivelse Private aktører Kartlagt behov for boliger: Eldre Psykiatri og rus Flyktninger Psykisk utviklingshemmede Personer med andre former for funksjonshemminger Akuttboliger Økonomisk vanskeligstilte ungdom Boliger for ansatte Nye trender Virkemidler i boligpolitikken Økonomisk rådgivning Økonomisk sosialhjelp Husbankens låne- og tilskuddsordningene Startlån

3 6.5 Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd til tilpasning Prosjekteringstilskudd Bostøtteordningen Tilskudd til oppføring og kjøp av utleieboliger Spesielt om tilskuddsordninger for boliger for flyktninger Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger Tilskudd fra Sosial og helsedirektoratet...10 Del II Handlingsdel Mål og tiltak for boligsosialt arbeid på Hvaler Hovedmål for utvikling av boligsosialt arbeid på Hvaler Delmål og strategier: Boliger for eldre Personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri Personer med psykisk utviklingshemming Personer med annen funksjonsnedsettelse Flyktninger Boligsosial kompetanse: System for kartlegging av behov for tilrettelagt bolig Vekt på utvikling av bokompetanse Bevissthet om utvikling av boligkarriere Økonomisk rådgivning - sosialhjelp Behovet for samordnet boligtjeneste i Hvaler kommune alternative løsninger Avklare grensegang mellom Teknisk drift og tildeling av boliger Beslutning om drifts- og avtalemessige forhold knyttet til boligene Boligsosialt investeringsprogram driftsmessige konsekvenser Vedlegg Ord og uttrykk i det boligsosiale arbeidet

4 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne 1. Forord 2. Sammendrag Oppdraget med å utarbeide en plan for boligsosialt arbeid er å finne i kommunestyrets vedtak , sak 14/11. Kostnadene ved planarbeidet, beregnet til totalt kr ,- søkes dekket gjennom støtte Husbanken. Hovedmålsettingen for det boligsosiale arbeidet på Hvaler i perioden er at alle skal ha en mulighet for et varig og funksjonelt botilbud, uavhengig av livsførsel og muligheter for å mestre et selvstendig liv. På dette grunnlaget skal planen bl.a. gi: Bedre kunnskap om boligbehovet i kommunen Økt kunnskap om statlige virkemidler Bedre samordning av det boligsosiale arbeidet i kommunen Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse Bedre samordning av tjenestene knyttet til de ulike brukergruppene Utvikling av boligsosial kompetanse Når det gjelder oppfølging av planen vil dette finne sted gjennom: Rullering av kommuneplanen Det årlige arbeidet med budsjett og rullering av økonomiplan Årlig rullering av boligprogrammet Løpende koordinering med andre delplaner Oppfølging gjennom arbeidet med reguleringsplaner Planarbeidet ledes av en styringsgruppe med representanter fra områdene helse- og sosial, eiendomsavdelingen og NAV. Planansvarlig er sekretær og leder planarbeidet. Det opprettes i tillegg en arbeidsgruppe med representanter for de aktuelle tjenesteområdene. I tråd med oppsatt milepælsplan, tar en sikte på endelig behandling av planen i kommunestyrets møte i mai Innledning 3.1. Grunnlaget for planen I sin forvaltningsrevisjon rettet Riksrevisjonen i 2007 kritikk mot innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge. Det ble i den sammenheng rettet kritikk både mot den statlig og kommunal gjennomføring av boligpolitikken. Denne gjennomgangen ga støtet til arbeidet med en NOU (2011:15) Rom for alle en sosial boligpolitikk for fremtiden. Bl.a. var utvalgets mandat å se på: Hvilken rolle boligen bør ha i et velferdspolitisk perspektiv Kommunens rolle og organisering av oppgavene i den sosiale boligpolitikken 4

5 Når Hvaler kommune nå utvikler en handlingsplan for det boligsosiale arbeidet, vil føringene fra statlig hold, sammen med erfaringer gjort lokalt, stå sentralt i virkeliggjøringen av kommuneplanens målsetting om å oppnå likestilling, likeverd og samfunnsdeltagelse også for grupper som er i behov av spesiell tilrettelegging. Det å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet en god bolig som ramme for et verdig liv, er således en grunnleggende føring for arbeidet Kommunestyret vedtok (sak 14/11) å igangsette arbeidet med en handlingsplan for boligsosialt arbeid som del av planstrategien for Planen antas vedtatt i kommunestyret i mai 2013 og gjøres gjeldende for perioden Hvaler kommune har ikke tidligere utarbeidet en tilsvarende boligsosial handlingsplan, mao vil planarbeidet gi grunnlag for nødvendig samhandling og faktainnsamling som tidligere ikke er gjennomført i Hvaler kommune. Som kommunedelplan er planen gitt Grunnlaget og status for arbeidet med en boligsosial handlingsplan har vært diskutert administrativt, og konklusjonen er at det er mest hensiktsmessig å gjennomføre arbeidet med en slik plan som en kommunedelplan med de krav som stilles til dette arbeidet i plan- og bygningslovens Kap IV. Gjennomføringen av planarbeidet som kommunedelplan sikrer: et utvidet grunnlag for medvirkning en større grad av forankring både politisk og administrativt offentlig oppmerksomhet rundt planarbeidet nødvendigheten av å se det boligsosiale arbeidet som del av kommunens totale boligpolitiske arbeid. Det antas at rundt xx personer vil være i behov av en eller annen form for tilrettelagt bolig på Hvaler i planperioden. Dette knyttet til kategoriene: Eldre Rus og psykiatri Flyktninger Psykisk utviklingshemmede Personer med andre funksjonsnedsettelser Akuttboliger Ungdomsboliger Med tanke på finansiering av planarbeidet, vil det bli fremmet søknad til Husbanken. Eventuelt restbeløp vil bli dekket over egen ramme Krav til utvikling av kommunedelplaner Plan- og bygningsloven som planmessig grunnlag Kommuneplanlegging skal utføres i henhold til bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Etter pbl 20-1 skal kommunestyret i hver periode ta opp til vurdering om kommuneplanen skal revideres, samtidig med rullering av kommuneplanen bør kommunedelplan for boligsosialt arbeid også rulleres. Kommunestyret er etter pbl 20-2 ansvarlig for kommuneplanleggingen 5

6 Kommunedelplanen skal begrunne kommunens langsiktige mål, vise hvilke utfordringer man står foran og redegjøre for strategier for en ønsket utvikling av det boligsosiale arbeidet i kommunen. Kommunedelplanen er et overordnet styringsdokument som må følges opp i mer detaljerte planer, økonomiplaner og årsbudsjett. Gjennom kommunedelplanen boligsosialt arbeid skal kommunens politiske myndigheter formidle hvilke overordnede utviklingsretninger de vil arbeide etter med hovedvekt på visjon, mål og strategier Planprogram Som et første ledd i arbeidet med kommunedelplanen, skal det i følge Plan- og bygningslovens (pbl) Kap. VII-a Konsekvensutredninger 33-2, og Forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005, utarbeides program for planarbeidet, planprogram, jfr 5 i forskriften. Planprogrammet skal beskrive hvilke tema og områder planen skal omfatte, aktuelle problemstillinger, hvilke utredninger som er nødvendige å gjennomføre, medvirkning og prosess. Forslaget skal ut på høring i minimum 6 uker før det kan fastsettes av kommunestyret. Formålet med planprogrammet er å styrke tidlig medvirkning og gode planprosesser. Med bruk av planprogram skal prosessen bli forutsigbar og effektiv for alle parter. Planprogrammet skal: - avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med planarbeidet - beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet - vise behovet for nødvendige utredninger - vise opplegg for informasjon og medvirkning - vise organisering og framdrift Foreløpig fremdrifts- og milepælsplan Hendelser Tidsrom 2012/2013 Ansvar Oppstartsmøte Seksjonssjef Organisering og ramme for arbeidet fastsettes Utkast til planprogram Mai 2012 Planansvarlig Forslag til planprogram 06., 07. og Seksjonssjef UKPT, UMT og KS Planprogram på høring Juli - august Styringsgruppa Politisk behandling av September Seksjonssjef planprogram UKPT, UMT og KS Utarbeidelse av forslag til September januar 2013 Planansvarlig kommunedelplan Politisk behandling i UKPT, Februar 2013 Seksjonssjef UMT og KS Offentlig ettersyn Mars Styringsgruppa Vurdering av innkomne April Planansvarlig merknader/justering Politisk behandling Mai 2013 Seksjonssjef 6

7 Medvirkning Et viktig grunnlag for arbeidet med å utvikle en kommunedelplan på området boligsosialt arbeid er at det legges opp til en så bred medvirkning som mulig. Dette innebærer dialog både med brukergrupper, private aktører, frivillige organisasjoner og ikke minst offentlige aktører, herunder Husbanken Organisering av planarbeidet Planarbeidet ledes av en planansvarlig med administrativ forankring i seksjon Helse og sosial. Det opprettes en styringsgruppe og arbeidsgruppe for planarbeidet. Styringsgruppen har følgende medlemmer: Seksjonssjef Lars Larsen (leder), Virksomhetsleder Jan Aspheim, Virksomhetsleder Bente Svennes. Konsulent Paul Henriksen er sekretær for styringsgruppa og samordner arbeidet. Det opprettes samtidig en arbeidsgruppe med medlemmer fra aktuelle tjenesteområder. Virksomhet Plan, ved avdelingsleder Anna Karin Hellstrøm, deltar i arbeidet for å sikre at plan og bygningslovens bestemmelser for utvikling av kommunedelplaner blir ivaretatt Oppfølging av planen I dette avsnittet beskrives kort oppfølging av planen både i forhold til annet planverk og økonomi Hovedutfordringer Avsnittet gir en kort beskrivelse av de hovedutfordringer kommunen står ovenfor bl.a. knyttet til: Standarden på dagens boligmasse Eie eller leie for å møte fremtidens behov for tilrettelagte boliger? Offentlig-privat samhandling i arbeidet med boligsosial utvikling Organiseringen av det boligsosiale arbeidet Utvikling av bokompetanse og grunnlaget for en boligkarriere Nødvendig kompetanse for utviklingen av det boligsosiale arbeidet 4. Situasjonsbeskrivelse 4.1. Kommuneplanens samfunnsdel I dette avsnittet får vi en kortfattet beskrivelse av grunnlaget for arbeidet med boligutvikling generelt og det boligsosiale arbeidet spesielt. Dette igjen som forutsetning for kommuneplanens målsetting og strategier knyttet til levekår, folkehelse og livskvalitet. Viktig i denne sammenheng vil bl.a. være å: 7

8 Markere viktigheten av en offensiv boligpolitikk for å sikre velferden for alle Behovet for variasjoner i boligtilbudet Lokaliseringsfaktorer arealmessige begrensninger og muligheter Kommunikasjon Informasjon 4.2. Befolkningsutvikling - Tjenestedata/ utviklingstrekk, sammenligningstall/kostra Befolkningsfremskriving Flyktninger/ innvandrere Ansvar stat-kommune Tilgang til fagpersonell IPLOS-tall Kostra-tall Brukerundersøkelser/ resultater Kvalitetsutvikling Annet? Tabell med befolkningsfremskrivning for utvalgte aldersgrupper fra *K 4.3. Tjenestetilbudet knyttet til målgruppene for sosial boligpolitikk: En kortfattet beskrivelse av de tjenesteområdene som er knyttet opp til de ulike boformene med evt. vurdering av mulige endringer i organiseringen av disse tjenestene. Sykehjem Omsorgsboliger Hjemmebaserte tjenester Psykisk utviklingshemmede Rus/Psykiatri 4.4. Dagens organisering av det boligsosiale arbeidet Generelt kan det sies at god organisering av det boligsosiale arbeidet i første rekke dreier som om å oppnå det en ønsker med minst mulig ressursbruk. Dette avsnittet vi således bygge på en gjennomgang av dagens ordning for drift og tildeling, samt diskutere situasjon med det mål for øye å fremlegge alternativer for fremtidig organisering 4.5. Planmessige føringer for etablering av nye boliger boligtyper 8

9 I tillegg til de statlige føringene for boligsosial utvikling, ikke minst presentert gjennom Husbankens ordninger, legger både lokalt og regionalt utviklet planverk premisser for hvor det er mulig å bosette personer med særskilt boligbehov. Dette gjelder bl.a.: Fylkesplanens rammer Kommuneplanens føringer for boligbygging Boligbyggeprogram for Hvaler kommune konsekvenser for den boligsosiale utviklingen 4.6. Kommunale boliger standardbeskrivelse Dette avsnittet vil gi en oppstilling både i form av tallmateriale og beskrivelse av standard på den aktuelle boligmassen. Dernest vil dette bildet bli holdt opp mot målsettingen om å styrke beboernes selvbilde og livskvalitet gjennom boligen og tilhørende fysiske betingelser. Antall boliger Type boliger Beliggenhet Gjennomstrømning Økonomi og avtalemessige forhold knyttet til boligtype Universell utforming Brannsikkerhet Personalsikkerhet 4.7. Private aktører For enkelte brukerkategorier er det i dag etablert et samarbeid med private aktører. På bakgrunn av teknisk/økonomiske erfaringer vil dette samarbeidet bli gjennomgått med anbefalinger om mulige fremtidige veivalg Antall aktører Type engasjement Erfaringer Mulig videre samarbeid 5. Kartlagt behov for boliger: Som grunnlag for dette kapitlet vil det ligge et anslag for behovet for boliger innenfor de ulike kategoriene av brukere. I tillegg vil det bli sett på trender knyttet til boligformer for de aktuelle brukergruppene Eldre 5.2. Psykiatri og rus 5.3. Flyktninger 5.4. Psykisk utviklingshemmede 5.5. Personer med andre former for funksjonshemminger Akuttboliger 9

10 5.7. Økonomisk vanskeligstilte ungdom 5.8 Boliger for ansatte 5.8. Nye trender 6. Virkemidler i boligpolitikken Kapitlet vil gi en oversikt over eventuelle kommunespesifikke virkemidler i tillegg til de støtteordninger som gis gjennom Husbanken, NAV (sosialstøtte) og evt. andre finansieringskiler 6.1 Økonomisk rådgivning 6.2 Økonomisk sosialhjelp 6.3 Husbankens låne- og tilskuddsordningene 6.4 Startlån 6.5 Boligtilskudd til etablering 6.6 Boligtilskudd til tilpasning 6.7 Prosjekteringstilskudd 6.8 Bostøtteordningen 6.9 Tilskudd til oppføring og kjøp av utleieboliger 6.10 Spesielt om tilskuddsordninger for boliger for flyktninger 6.11 Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger 6.12 Tilskudd fra Sosial og helsedirektoratet 10

11 Del II Handlingsdel I handlingsdelen vil det bli foretatt en drøfting av de mål og tiltak som spesifikt knytter seg til de enkelte brukergruppene. I tillegg vil det bli anvist organisatoriske løsninger både knyttet til teknisk drift av kommunale boliger og tildeling av disse. Skal planen fremstå som et styringsredskap i tråd med de boligpolitiske retningslinjene overordnede myndigheter har lagt, er det viktig også å ha et bevisst forhold til forankring og eierskap til planen, i tillegg til den kompetanse kommunen er helt avhengig av for å nå de boligsosiale målene. 7. Mål og tiltak for boligsosialt arbeid på Hvaler 7.1. Hovedmål for utvikling av boligsosialt arbeid på Hvaler Hvordan vi bor og hvor vi bor er faktorer som har betydning for velferd og levekår. Hovedmålsettingen for det boligsosiale arbeidet på Hvaler er som følger: Alle skal ha en mulighet for et varig og funksjonelt botilbud, uavhengig av livsførsel og muligheter for å mestre et selvstendig liv Delmål og strategier: I forhold til de ulike brukergruppene vil det bli angitt behov for boliger i planperioden samt anbefalinger på tiltak knyttet til utforming av utearealer og tjenestebehov. Her vil en se på spesielle forhold knyttet til miljøet rundt både når det gjelder naturmessige forhold og infrastruktur med tanke på økt trivsel og Integrasjon Boliger for eldre Delmål: Strategier: Personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri Delmål: Strategier: Personer med psykisk utviklingshemming Delmål: Strategier: Personer med annen funksjonsnedsettelse Delmål: Strategier: 11

12 Flyktninger Delmål: Strategier: 7.3 Boligsosial kompetanse: Manglende økonomiske og/eller intellektuelle ressurser, i enkelte sammenhenger også kulturell bakgrunn, vil kunne gi som resultat manglende evne til å bebo og forvalte egen bolig. Gjennom den boligsosiale handlingsplanen vil det bli foreslått målrettede tiltak for å sette flest mulig i stand til bedre sin bokompetanse som grunnlag for trivsel, respekt og verdighet System for kartlegging av behov for tilrettelagt bolig Vekt på utvikling av bokompetanse Bevissthet om utvikling av boligkarriere Økonomisk rådgivning - sosialhjelp 7.4 Behovet for samordnet boligtjeneste i Hvaler kommune alternative løsninger Avklare grensegang mellom Teknisk drift og tildeling av boliger Beslutning om drifts- og avtalemessige forhold knyttet til boligene. 8.0 Boligsosialt investeringsprogram driftsmessige konsekvenser. Tiltak Beskrivelse av prosjektene Planlagt gjennomrøft Ansvar Finansieringskostnader Brutto/netto Driftskostnader brutto/netto 9.0 Vedlegg 10.0 Ord og uttrykk i det boligsosiale arbeidet. 12

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 2 0 BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 1 1-2 0 1 8 Rygge kommune Boligsosial handlingsplan for Rygge kommune 2011-2018 1 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1 Innledning 5 1.1 Mandat 6 1.2 Prosjektgruppe 6 1.3 Referansegruppe

Detaljer

Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune

Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune 1 Versjon 01 ephorte 2012/2127 Innhold Del I - Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 4 1. Forord... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Innledning... 2 1 Sammendrag... 3 2 Evaluering av boligsosial handlingsplan fra 2002 2007... 4 3 Bakgrunnsdata... 5 3.1 Befolkningen i Stange... 5 3.2 Levekår i Stange...

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016 Kvalsund kommune Et godt sted å bo Innledning Kvalsund kommune har ikke tidligere hatt en boligpolitisk plan. Denne planen har kommet til av to grunner: 1. Statlige

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG VERSJON PR. 03.10.02 1 1. FORORD s. 4 1.1 Hva er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING 3 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING 3 1.1 Leseveiledning 4 1.2 Sammendrag 4 1.3 Mål 5 2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 6 2.1

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/753-16 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Boligsosial plan Overhalla kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 09.12.2008

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 Vedtatt av bystyret 22.06.2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 4 3. Forslag til tiltak... 5 4. Bakgrunn og mandat... 9 5. Mål og strategier for

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer