Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing"

Transkript

1 Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region øst 21. feb

2 Bolig mer enn tak over hodet En god bolig er en ramme for et godt og meningsfylt liv, for god helse og for å skape et godt hjem for barn og voksne. Boligen er en viktig forutsetning for å kunne delta i en rekke samfunnsaktiviteter. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er en sentral del av statens velferdspolitikk. (Fra Prop.1 S ) 21. feb

3 NOU 2011:15 - alle kan bo Rom for alle Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd vanskeligstilte på boligmarkedet 21. feb

4 Økt tilflytting Oslo: innbyggere i 2030 Osloregionen: i 2030 Urbanisering: Konsentrasjon av levekårsproblemer Høy innvandring mange flyktninger Høye boligpriser 21. feb

5 Husbanken anno 2012 Oppmerksomhet mot kommunen: det avgjørende er forankring Kompetanseorganisasjon formidling og tilrettelegging Programtilnærming der de boligsosiale behovene er størst Formidling av ny kunnskap og erfaringsoverføring fra programkommuner til andre kommuner 21. feb

6 Husbanken har fortsatt penger! Statsbudsjettet (mill. kr.) 21. feb Lån (grunn-, start- og barnehagelån) Bostøtte Bolig-, by- og område-utvikling Boligtilskudd Tilskudd til etab. og tilpasning Tilskudd til utleieboliger Kompetansetilskudd/forskning Investeringstilskudd

7 Utvikling på kommunens premisser Hovedansvaret ligger i kommunene Problemstillingene må løses lokalt Permanente utfordringer i kommunene krever permanente løsninger i kommunene Langsiktighet for å få til læring og endring i handling Partnerskap formalisert gjennom en samarbeidsavtale skaper gjensidig forpliktelse mellom Husbanken og kommunen

8 Boligsosialt utviklingsprogram Langsiktig og forpliktende samarbeid med kommuner med store boligsosiale utfordringer. Målet er utvikling av nye, varige løsninger innefor et helhetlig, målrettet, lokalt forankret boligsosialt arbeid. Samarbeidskommunene prioriteres i forhold til ressursbruk 21. feb

9 Boligsosialt utviklingsprogram skal bidra til Godt beslutningsgrunnlag i kommunen God forankring og gjennomføringsevne God kunnskaps- og erfaringsutveksling God samhandling og samordning Helhetlig og målrettet bruk av virkemidlene 21. feb

10 NOU 2011:15 Rom for alle - godt boligsosialt arbeid i kommunene Fem suksessfaktorer Samordning Forankring og eierskap Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet Boligsosial kompetanse Økonomiske ressurser Kommunene skal utføre det boligsosiale arbeidet og trenger handlingsrom 21. feb

11 4 PROGRAMFASER 3 5 år 21. feb

12 Arbeidet forankres på riktig nivå Samarbeidsavtale Politisk behandling Plan- og programfase Kunnskapsgrunnlag, foranalyse Programplan som del av kommunens ordinære plansystem, dvs i handlingsprogram og årlig budsjett Strategisk oppmerksomhet

13 Hovedmål for boligsosialt utviklingsprogram sentralt og lokalt Husbanken Region øst «Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger» Ringsaker kommune Roger Nilsen, programleder Ringsaker kommune fortsetter. 21. feb

14 «DELTAKELSE I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM EN UNIK MULIGHET FOR RINGSAKER KOMMUNE» Boligkonferanse i Oslo Roger Nilssen, programleder

15 RINGSAKER KOMMUNE innbyggere (målet er landsgjennomsnittlig vekst og innen 2018). Innlandets største kommune. 2 byer (tettsteder): Brumunddal og Moelv. Stor kommune i areal med mange små bygder. Grenser mot Stor Elvdal, Lillehammer, Hamar og Gjøvik Boligsosialt utviklingsprogram 15

16 VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Nytt fokus! er mange på landsbasis, men 990 i Ringsaker oppleves som enda flere! Stort eierpotensiale i Norge og 198 i Ringsaker! Boligsosialt utviklingsprogram 16

17 HVORFOR DELTA I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM? Vi har mange boligsosiale utfordringer! - Fragmentert forvaltning og tildeling. - Manglende boligsosial koordinering. - Ikke gode nok boligsosiale strategier. - Mangelfull boligsosial kompetanse. - For få boliger til de fleste målgrupper. - Etterslep ift vedlikehold

18 BAKGRUNN FOR BOSO I RINGSAKER Søknad om deltakelse i Ble tatt opp i programmet fra Samarbeidsavtale med Husbanken fra Stort fokus på kompetanse og gjennomføring av konkrete boligsosiale «grep» og tiltak på bakgrunn av økt kompetanse Boligsosialt utviklingsprogram 18

19 PROGRAMORGANISERING KOMMUNESTYRET/FORMANNSKAPET/KOMITEER POLITISK STYRING MANDAT BESLUTNINGER BEVILGNINGER STRATEGISK PLANLEGGING HELSE- OG OMSORG SAMHANDLINGS-REFORMEN REFERANSE- GRUPPE/ER EN ELLER FLERE GRUPPER EV. SATT SAMMEN ETTER TEMA PROGRAM- GRUPPER PROGRAMSTYRE KOMMUNALSJEFER (PROGRAMEIERE) HOVEDTILLITSVALGTE - PROGRAMLEDER (SEKR.) PROGRAMUTVALG PROGRAM KOORDINGERING LØPENDE ARBEID SEKRETÆR - SAMORDNING DAGLIG STYRING PROGRAM- GRUPPER HUSBANKEN BOSO-KOMMUNER KONSULENTBISTAND BOSO-SAMLINGER.. PROGRAM- GRUPPER PROGRAM- GRUPPER PROGRAM- GRUPPER PROGRAM- GRUPPER Boligsosialt utviklingsprogram 19

20 FRA PLANLEGGINGSFASE I 2011 TIL GJENNOMFØRINGSFASE I 2012 Boligsosial analyse. Boligsosial workshop. Dialogmøter. Arbeid med programplan : Godkjent programplan i Kommunestyret Boligsosialt utviklingsprogram 20

21 VISJON «Bolig i Ringsaker - trygg og hensiktsmessig for alle» - Nasjonalt mål for boligpolitikken: «Alle skal kunne bo trygt og godt». - Alle innbyggere, også vanskeligstilte, skal kunne disponere egen bolig, eid eller leid, som i størst mulig grad er tilpasset behov og livssituasjon. - Kommunens visjon om «Vekst og utvikling» setter fokus på gode oppvekstmiljø for å sikre trivsel for nåværende innbyggere og rekruttering av nye. - Gode bomiljø og tiltak for å forebygge «gettofisering» er vesentlig for å strekke seg mot kommunens boligsosiale visjon Boligsosialt utviklingsprogram 21

22 5 PROGRAMOMRÅDER Programområde Organisering Forebygging og tildeling Kompetanse Særskilte tiltak innenfor prioriterte grupper Boligsosialt plan- og strategiarbeid Hovedmål Oppnå optimal organisering i forhold til samlet forvaltning av kommunale utleieboliger og en samordnet bruk av boligsosiale virkemidler. Økt boligsosial forebygging og optimal bruk av kommunale utleieboliger. Økt boligsosial kompetanse i Ringsaker kommune. Økt boligsosial måloppnåelse i forhold til følgende 2 målgrupper: - Marginalisert ungdom mellom år. - Personer med psykiske lidelser og samtidig ruslidelse. Politisk vedtatt boligsosial strategi innen Boligsosialt utviklingsprogram 22

23 STRATEGI FOR 2012 «Ringsaker kommune vil i 2012 ha et særskilt fokus på organisering.» «Vi mener det er grunnleggende å komme i gang med konkrete grep i forhold til organisering av det boligsosiale arbeidet for å kunne jobbe effektivt videre med de øvrige mål og programområder» Boligsosialt utviklingsprogram 23

24 ØKT BOLIGSOSIAL SAMORDNING FORVALTNING KOORDINERING TILDELING Boligsosialt utviklingsprogram 24

25 «STEP BY STEP» FORVALTNING Bygg og eiendom TRINN TRINN KOORDINERING Servicesenteret TRINN TRINN TILDELING Servicesenteret og i PLO TRINN TRINN Boligsosialt utviklingsprogram 25

26 FORVALTNING TRINN 1 BYGG OG EIENDOM Kommunale utleieboliger - Forvalter / eier Servicesenteret Kommunale utleieboliger - Tildeling / vedtak Boligsosialt utviklingsprogram 26

27 TILDELING TRINN 1 Servicesenter Kommunale utleieboliger «Tildelingskontor i PLO» Omsorgsboliger og sykehjem Brukere Søknader Boligsosialt utviklingsprogram 27

28 UTDRAG FRA AKTIVITETSPLAN FOR 2012: Aktivitet Resultatmål Prosjektkostnad Aktivitet A1 Prøve ut org. endringer i forhold til helhetlig forvaltning av kommunale utleieboliger og personalboliger. Trinn 1: Gjennomføre organisasjonsprosjekt ift begrenset utprøving av samlet forvaltning av kommunale utleieboliger i Bygg og eiendom , Tidsramme Involverte Beskrivelse av tiltak Nav Ringsaker, Bygg og eiendom, Servicesenteret og Personal- og org.seksjonen. Prosjektet skal gi konkret erfaring for å kunne ta stilling til varige organisatoriske grep ift forvaltning av kommunale utleieboliger. Sykehjem og omsorgsboliger holdes utenfor i trinn 1. Prosjektet overtar ansvaret for følgende boliger: - Nav Ringsaker: (fremleieboliger). - Barne- og ungdomsvern: 2. - Personal- og org.seksjonen: Evt boliger fra PLO. Jfr A 2. Inntekts- og kostnadsansvaret overføres Bygg og eiendom / prosjektet. Prosjektet får ansvar for inngåelse av leiekontrakter (husleieloven), oppfølging av husleieregler, innkreving av husleie i samarbeid med Kemneren samt overlevering av boliger ved inngåelse og opphør av kontrakter. Prosjektet / Bygg og eiendom overtar også ansvaret for salg og kjøp av kommunale utleieboliger. Ressurser til prosjektet utover de ressursene som Bygg og eiendom bruker pr i dag: A. Overføring fra andre enheter - 0,5 årsverk fra Nav Ringsaker. B. Støtte fra stabsenheter - Bistand fra Juridisk avdeling i Organisasjonsseksjonen knyttet til kjøp og salg av boliger. C. Prosjektmidler - 1årsverk fra boligsosialt prosjekt. Jfr. C ,5 årsverk fra BoSo-programmet Boligsosialt utviklingsprogram 28

29 «FLERE AV VÅRE UTLEIEBOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE SKAL BLI SLIK!» Boligsosialt utviklingsprogram 29

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2012 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge 2 Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2012 I løpet av 2009 har Husbanken region Midt-Norge utarbeidet et boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Valparaiso i Chile Foto: L. Friberg Jeg er motstander av universell

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Siste utkast pr 27.6.2012

Siste utkast pr 27.6.2012 Siste utkast pr 27.6.2012 I Røros kommune skal alle ha tilgang til å eie eller leie egen bolig og oppleve en trygg bosituasjon (Utvalgsinnstilling 27.juni 2012). Innhold Utvalgets innstilling... 2 Arbeidsgruppas

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2015-2025

Boligsosial handlingsplan 2015-2025 Løten kommune Boligsosial handlingsplan 2015-2025 Vedtatt av kommunestyret 26.11.2014, K-sak 64/14 Innhold 1.1 INNLEDNING:... 3 1.2 MANDAT:... 3 1.3 HVA ER BOLIGSOSIAL POLITIKK:... 4 1.4 VANSKELIGSTILTE

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

Balsfjord kommune. Boligpolitisk plan 2014-2017

Balsfjord kommune. Boligpolitisk plan 2014-2017 Balsfjord kommune Boligpolitisk plan 2014-2017 Arbeid, utdanning, helse og bolig regnes som de fire grunnpilarene i velferdspolitikken. Boligpolitikken er en integrert del av arbeid mot fattigdom, og det

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer