BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN mai Trygg og egnet bolig for alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN mai Trygg og egnet bolig for alle"

Transkript

1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Program- og aktivitetsplan Boligsosialt utviklingsprogram Lørenskog kommune 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN 2012 mai 2013 Trygg og egnet bolig for alle

2 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt utviklingsprogram i et 3-5 års perspektiv, og hvordan kommunene skal jobbe for å nå målene. Programplanen er et styringsdokument for kommunens lokale utviklingsprogram. Programplanen med hovedmål og delmål utarbeides for hele perioden kommunen er med i programmet, men kan justeres dersom kommunen ser behovet for det i tråd med kunnskapsutvikling, nye satsninger og styringssignaler. Programplanen er et grunnlag for det som kan innarbeides av føringer og prioriteringer på det boligsosiale området i kommunens langsiktige planverk. Del 2- Årlig aktivitetsplan I henhold til samarbeidsavtalen skal søknad om tilskudd vise til årlige aktiviteter knyttet til programplanen. Aktivitetsplanen beskriver planlagte og pågående aktiviteter som inngår i kommunens utviklingsprogram. Aktivitetsplanen danner grunnlag for søknad om finansiering fr a Husbanken. Se også programplaner fra Bærum og Hamar: Hamar: Bærum:

3 3 1. Sammendrag Innledning... 5 Bakgrunn... 5 Formål med programplanen Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid kunnskapsgrunnlaget... 6 Forankring av boligsosialt arbeid... 6 Hovedfunn fra ekstern analyse... 6 Kartlegging utover foranalysen Visjon, hovedmål og delmål for programperioden... 9 Visjon... 9 Hovedmål... 9 Fremdriftsplan Programorganisering Aktivitetsliste Årlig budsjett og finansieringsplan for aktivitetene... 21

4 4 Del 1 Programplan 1. Sammendrag På bakgrunn av erkjente boligsosiale utfordringer søkte Lørenskog kommune i 2009 om opptak i Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo). Boligsosialt utviklingsprogram er et tre til femårig partnerskap mellom utvalgte kommuner og Husbanken region øst, der målet er at flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boligtilbud. Lørenskog kommune har en samarbeidsavtale med Husbanken frem til Denne avtalen kan søkes forlenget med 1.5 år. Vansker med å sikre egnet bolig kan deles i to hovedkategorier: å ha bolig og å beholde boligen. Lørenskog kommune ble tatt opp i programmet med virkning fra desember I søknaden om å delta i boligsosialt utviklingsprogram vektla kommunen: Å få en grundig oversikt over de vanskeligstilte på boligmarkedet Øke kompetansen i det kommunale hjelpeapparatet gjennom å jobbe mer helhetlig Utvikle tilgjengelige virkemidler Som deltaker i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram ble Lørenskog kommune pålagt å gjennomføre en forstudie med fokus på boligsosiale utfordringer i egen kommune. Forstudien utført av NOVA konkluderte med følgende utfordringer: Lørenskog kommune er på etterskudd med å utvikle en plan for det boligsosiale arbeidet Mangelfull koordinering av arbeidet med strategiske boligsosiale oppgaver Mangel på tilpassede boliger og oppfølgingstjenester Fragmentert organisering som skaper uklarhet i formelle rutiner og ansvar Gjennom deltakelse i ulik møtevirksomhet knyttet til BoSo har politikerne kommet med sterke signaler som viser vilje til å satse på, og å ville løse de boligsosiale utfordringene i Lørenskog. I forhold til hospitsbruk i Oslo har politikerne vært klare på at behovet for bolig bør dekkes i egen kommune. Forankring og politisk prosess er noe det skal det jobbes videre med i Med bakgrunn i søknad om deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram, forstudien og politisk ønske om og systematisk å ta fatt på de boligsosiale problemene, foreslår rådmannen følgende hovedmål i programplanperioden mai 2013: Utarbeide overordnede politiske prinsipp og boligpolitiske strategier, herunder blant annet: - Eie eller leie - Spredt eller sentralisert bosetting - Retningslinjer for dekning av boligbehov - Når ordinære boliger ikke er nok et differensiert botilbud? - Etiske prinsipper trenger vi en verdighetsgaranti? Helhetlig og mer effektiv organisering av det boligsosiale arbeidet Bedre oversikt over den kommunale boligmassen, herunder blant annet: - Gjennomgang av eksisterende boligmasse - Gjennomgang av tildelingskriterier Kunnskaps- og kompetanseutvikling Starte arbeidet med en boligplan

5 5 2. Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er et tilbud fra Husbanken til kommuner med store boligsosiale utfordringer. Lørenskog kommune søkte seg inn i programmet og en samarbeidsavtale mellom Lørenskog kommune og Husbanken ble undertegnet desember Dette er et langsiktig samarbeidsprosjekt og har et 3-5 års perspektiv. Samarbeidsavtalen går i første omgang frem til mai 2013, men kan søkes forlenget med 1,5 år. Lørenskog kommune er tatt opp i programmet som pulje en, sammen med Bærum, Hamar og Lillehammer. I pulje to er nå: Gjøvik, Asker, Oslo, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Elverum, Kongsvinger, og Ringsaker tatt med. Boligsosialt utviklingsprogram skal brukes som et verktøy for kommunens målsetting om å arbeide mer systematisk med boligsosiale utfordringer. Program som metode er en utviklings- og implementeringsstrategi som innebærer en måte å gjennomføre langsiktige og komplekse satsinger med mange aktører. Viktige elementer i dette er kunnskaps- og kompetanseutvikling. Boligsosialt utviklingsprogram blir slik en paraply for delprosjekter/aktivitetsplaner som i sum vil drive programmet fremover. Bakgrunn Da Lørenskog kommune søkte om deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram ønsket kommunen å delta i programmet blant annet for å få en bedre oversikt over den boligsosiale status i kommunen, med særlig fokus på situasjonen for innbyggere med psykiske lidelser og rusavhengighet. Denne oversikten skulle gi grunnlag for videre planlegging og gjennomføring av tiltak. Kommunen var allerede klar over behovet for koordinering av det boligsosiale arbeidet og ønsket også og styrke samhandlingen mellom instanser i- og utenfor kommunens virksomhet. Kommunen vil også arbeide mot en mer helhetlig og målrettet utnyttelse av de boligøkonomiske virkemidlene, i tillegg til utvikling av sosiale virkemidler. Lørenskog ønsker også å legge til rette for brukermedvirkning. Det vises til politisk behandling i kommunestyret , sak 092/09: Boligsosialt utviklingsprogram. Følgende vedtak ble fattet i saken: 1. Lørenskog kommune inngår samarbeidsavtale med Husbanken om boligsosialt utviklingsprogram. 2. Ordfører og rådmann bemyndiges til å undertegne på kommunens vegne. Formål med programplanen En programplan vil for Lørenskog være en måte og både synliggjøre og tydeliggjøre behovet for boligsosialt arbeid i kommunen; både for politikere, ansatte i kommunen og for innbyggere generelt. Dette dokumentet er en programplan for boligsosialt utviklingsprogram i Lørenskog kommune for Dokumentet rulleres årlig. Programplan for boligsosialt utviklingsprogram vil også brukes som et verktøy til og nå en målsetting om en mer helhetlig måte å jobbe på for å oppnå bedret boligsosialt arbeid i kommunen for de av innbyggerne som har behov for det. Formålet med programplanen blir å legge en plan som sørger for treffsikkerhet i sine boligsosiale tjenester. Økt kunnskapsgrunnlag for politikere og administrasjon er et mål i programperioden og også fokusert i programplanen. Målet er å oppnå best mulig organisering og effektivisering av boligsosiale tjenester. Målet for kommunen er også å komme i kontakt med de av innbyggerne som er vanskeligstilte og å kunne tilby disse menneskene veiledning og tiltak. Lørenskogs mål med denne programplanen er at de boligsosiale prioriteringer som beskrives her skal bli en permanent og integrert del av kommunens løpende drift over tid. Lørenskog kommune ønsker å drive forebyggende når det gjelder boligsosialt arbeid.

6 6 3. Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid kunnskapsgrunnlaget Forankring av boligsosialt arbeid Mål, strategier og tiltak i dette dokumentet er forankret i følgende planverk og dokumenter: Lørenskog kommunes søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Analyserapport fra NOVA september 2010 om boligsosiale utfordringer og løsninger i Lørenskog Beskrevet i økonomiplan for Aktuelle tiltak innarbeides i økonomiplan for I tillegg foreslår rådmannen at mål, strategier og tiltak i nye oppdaterte programplaner innarbeides i ny kommuneplan fra 2013 I tillegg er det gjennom deltakelse i ulik møtevirksomhet knyttet til BoSo kommet sterke signaler som viser vilje til å satse på og å ville løse de boligsosiale utfordringene i Lørenskog, herunder blant annet: Presentasjonen av forstudien (NOVA rapporten) i formannskapet desember 2010, synliggjorde engasjerte politikere som klart så behovet for en systematisk jobbing med det boligsosiale i Lørenskog Den boligpolitiske fagdagen på Losby i mars 2011 viste tydelig et felles engasjement blant de ulike politiske partiene til å ville være med å prioritere fremskaffelse av varierte boliger for vanskeligstilte. Politikerne uttrykte også klart at disse boligene skulle etableres i egen kommune, og med oppfølging for de som har behov for det. Bruk av husbankens økonomiske virkemidler er av politikerne skissert som et sentralt virkemiddel for å få folk inn i egen og eid bolig. I forbindelse med å definere retning for det fremtidige boligsosiale arbeidet ønsker rådmannen og få med politikerne til å forme overordnede prinsipp og strategier som administrasjonen skal arbeide etter når de skal utarbeide løsninger. Dette arbeidet blir satt opp i aktivitetsplanen for I tilknytning til det planarbeidet (Pleie og omsorgsplan for (2025) og Plan for psykisk helse og rus ) som er utført er det gjort vurderinger av hvordan både boligbehovet og behovet for andre boligrelaterte goder og tjenester vil utvikle seg i den nærmeste framtid. Hovedfunn fra ekstern analyse Bestillingen til NOVA bygget på erkjente utfordringer i kommunen. Disse kan oppsummeres til å gjelde den boligsosiale status i kommunen, med særlig fokus på situasjonen for innbyggere med psykiske lidelser og rusavhengighet. Mål om å bedre koordineringen av det boligsosiale arbeidet og styrke samhandlingen mellom involverte instanser i og utenfor kommunens virksomhet. Øke kompetansen i det kommunale hjelpeapparatet og hos sentrale samarbeidspartnere. Og utvikle virkemidler i det boligsosiale arbeidet. Sammen med Husbankens mål for programmet 1 dannet dette grunnlaget for temaene i foranalysen: Organisering Roller og ansvar Arbeidsmåter Samarbeid 1 Godt beslutningsgrunnlag, god kunnskaps- og erfaringsutveksling, god forankring og gjennomføringsevne, god samhandling og samordning og en helhetlig og målrettet bruk av virkemidler.

7 7 Bruk av virkemidler (startlån, bostøtte, boligtilskudd, kommunal bolig, booppfølging) Hovedutfordringer og forbedringsmuligheter i følge analysen er: Den utøvende delen av tjenesten (operativt nivå) Mangelfull dekning av behovet for tilrettelagte boliger for ulike brukergrupper Mangelfull bo-oppfølging for folk med rusmisbruk og psykiske lidelser For få små kommunale utleieboliger Tilgangen på private utleieboliger forholdsvis dårlig Mangel på formelle rutiner og tydelig plassering av ansvar for koordinering av tjenestetilbudet Manglende kunnskap om tiltak og virkemidler for ulike brukergrupper Vurdere bruk av økt boligtilskudd for å supplere startlån De vanskeligste utfordringer på det operative plan er betinget av den fragmenterte organiseringen. Forbedringspotensialet ligger derfor også i en mindre fragmentert organisering På ledelses nivå (strategisk nivå) Utilstrekkelige metoder for behovsestimering og resultatmåling Mangelfull koordinering av arbeidet med strategiske oppgaver Mangelfull integrering mellom strategisk og operativt nivå Manglende opptatthet på ledelsesplan av betydningen av hvordan den boligsosiale virksomheten er organisert Et manglende organ med bred kompetanse om boligsosiale spørsmål med ansvar for utvikling av en helhetlig strategi på dette området Uønskede konsekvenser av målet om høy gjennomstrømning i den kommunale boligmassen I den boligsosiale planleggingen Lørenskog er på etterskudd i arbeidet med å utvikle en boligsosial handlingsplan Arbeidet med en boligsosial handlingsplan må forankres politisk Nyttig planlegging må operere med prioriterte mål, ha identifiserbare tiltak og rutiner for rapportering og evaluering av resultatene Iverksetting og oppfølging av vedtatte planer må vies stor oppmerksomhet Kartlegging utover foranalysen En kartlegging av dagens situasjon og hvilke utfordringer og muligheter kommunen har på det boligsosiale området, er nødvendig for å gjøre utviklingsarbeidet treffsikkert. Lørenskog kommune benytter seg i dag ikke av noe felles kartleggingsverktøy for å skaffe oversikt over det totale boligbehovet for vanskeligstilte på boligmarkedet. Et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Husbanken driver pr. i dag utvikling av et slikt verktøy. Inntil noe slikt kartleggingsverktøy er på plass må vi ta utgangspunkt i boligbehovene slik de er beskrevet i søknad om deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram, Plan for psykisk helse- og rus , Pleie- og omsorgsplan , samt de behovene de ulike virksomhetene har rapportert inn i løpet av august 2011.

8 8 NAV og BOIT (flyktningkontoret) Tjeneste Uten bolig I fare for å miste bolig Tidsbegrenset leiekontrakt NAV inkl. Rustjenesten 30 pers. (16 hospits) BOIT (flyktningkontoret) 15* 5 25 Fordelingen av de 100 personene som er registrert hos NAV med boligbehov: - 40 % full sosialhjelp, - 20 % supplerende sosialhjelp * 12 av disse må bosettes i løpet av året (av kvoten på 20) og 3 andre er helt uten bolig Denne kartleggingen er ett anslag på behovet slik det er i dag. Det må arbeides med å utvikle et mer presist kartleggingsverktøy i samarbeid med tjenestene.

9 9 4. Visjon, hovedmål og delmål for programperioden Visjon For Lørenskog kommune foreslås følgende visjon: Trygg og egnet bolig for alle I kommunens søknad til husbanken for å komme med i boligsosialt utviklingsprogram var visjonen: Egen og egnet bolig velferdsgode og velferdsarena. Denne visjonen er nå foreslått utvidet til å gjelde alle innbyggere i Lørenskog kommune. Bolig er et grunnleggende velferdsgode som må være på plass for at den enkelte skal kunne mestre sin livssituasjon og delta i samfunnet. Lørenskog vil tilstrebe og nå denne visjonen for alle innbyggere i kommunen. Hovedmål Søknad om deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram og utfordringer som blir fokusert der, samt forstudie og politisk ønske om og systematisk og ta fatt på de boligsosiale problemene summerer på det nåværende tidspunkt hovedutfordringene for Lørenskog kommune. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen følgende hovedmål og strategier i programplanperioden 2012-mai 2013: Hovedmål 1: Utarbeide overordnede politiske prinsipp og boligpolitiske strategier. Status: Søknad om deltakelse i BOSO forankret i formannskapet høsten Presentasjon av NOVA rapporten i formannskapet høsten 2010, samt gjennomført boligpolitisk seminar for kommunestyret mars Mangler en vedtatt kommunestyresak som setter rammene for en ny boligpolitikk for de vanskeligstilte i Lørenskog. Strategier: Politisk prosess som setter rammene og legger strategiene for Lørenskog kommunes boligpolitikk for vanskeligstilte fremover. Dette skal ende opp i en politisk sak. Hovedmål 2: Helhetlig og mer effektiv organisering av det boligsosiale arbeidet Status: Strategier: Nytt boligkontor etablert Kontoret er lagt til sektoren Helse og omsorg, og kontorets funksjoner og ansvar skal sees i sammenheng med sektorens organisasjonsgjennomgang høsten Samle og koordinere det boligsosiale arbeidet Systematisere og styrke bo-oppfølgingstjenesten Hovedmål 3: Bedre oversikt over den kommunale boligmassen Status: Strategier: Arbeidet med å skaffe oversikt over de ulike boligtypene samt og kartlegge leietagerne i de 446 kommunale boligene er startet. Gjennomgang av eksisterende boligmasse

10 10 Program- og aktivitetsplan Boligsosialt utviklingsprogram Lørenskog kommune Gjennomgang av tildelingskriterier Hovedmål 4: Kunnskaps- og kompetanseutvikling Status: Kommunen har hatt en vesentlig økning i bruk av bostøtte fra 2009 til Forprosjekt i forbindelse med utredning av boligskole har startet opp. Det er nylig gjennomført en kvalitativ intervjuundersøkelse av 21 beboere i de kommunale leilighetene for blant annet for å finne ut hvordan beboerne opplever kommunen som utleier. Strategier: Helhetlig bruk av Husbankens virkemidler Utvikling av boligskole Styrke kunnskapen om beboere i kommunale boliger Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner Boligsosiale fagdager Hovedmål 5: Starte arbeidet med en boligplan Status: Kommunen har en boligsosial plan fra 2000 Strategier: Definere rammene for å utarbeide en boligplan Kartlegge boligbehovet for alle kommunens innbyggere Kartlegge boligbehovet for de vanskeligstilte Lage sak på bygging av lavterskel boenheter for skadereduksjon sentralt i Lørenskog Utrede behovet for kjøp av gjennomgangsleiligheter Videre arbeid med hovedmålene Gjennom en god politisk forankring av overordnede prinsipper og boligpolitiske strategier vil Lørenskog kommunes boligpolitikk legges. De aktiviteter og tiltak som blir iverksatt i 2012 vil i tillegg øke kommunens kunnskapsgrunnlag og være retningsgivende for årlige rullereringer av programplanen.

11 11 Program- og aktivitetsplan Boligsosialt utviklingsprogram Lørenskog kommune Fremdriftsplan Tidsplan for programarbeidet mai 2013: Aktivitet 2012 Hovedmål 1:Utarbeide overordnede politiske prinsipp og boligpolitiske strategier Hovedmål 2: Helhetlig og mer effektiv organisering av det boligsosiale arbeidet Samle og koordinere det boligsosiale arbeidet Systematisere og styrke bo-oppfølgingstjenesten Hovedmål 3: Bedre oversikt over den kommunale boligmassen Gjennomgang av eksisterende boligmasse Gjennomgang av tildelingskriterier Hovedmål 4: Kunnskaps- og kompetanseutvikling Helhetlig bruk av husbankens virkemidler Utvikling av boligskole Styrke kunnskapen om beboere i kommunale boliger Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner Boligsosiale fagdager Hovedmål 5: Starte arbeidet med boligplan Definere rammene for å utarbeide boligplan Kartlegge boligbehovet for alle kommunens innbyggere Kartlegge boligbehovet for de vanskeligstilte Lage sak på bygging av lavterskel boenheter for skadereduksjon sentralt i Lørenskog Utrede behov for kjøp av gjennomgangleiligheter 31.12

12 12 Program- og aktivitetsplan Boligsosialt utviklingsprogram Lørenskog kommune 5. Programorganisering Tiltak i programperioden vil bli organisert som delprosjekter under BoSo-programmet, mens andre tiltak (utover programperioden) vil bli plassert i linja som får ansvar for å gjennomføre og levere resultater. Programarbeidet er organisert som et prosjekt, med rådmann som prosjekteier. Prosjekteier Rådmann Styringsgruppe Foranalyse Programgruppe Kartlegging Utredning Programplan

13 13 Program- og aktivitetsplan Boligsosialt utviklingsprogram Lørenskog kommune Videre er det etablert en programgruppe under ledelse av programleder og programansvarlig, med deltakere fra følgende tjenester: NAV, helse- og omsorg, økonomiavdeling, boligkontoret, flyktning og innvandrertjenesten og rus. Styringsgruppe: Tittel: Sektor: Leder: Rådmann Sentraladministrasjonen Programansvarlig: Boligsjef Helse og omsorg Medlemmer: Kommunalsjef Helse og omsorg Kommunalsjef Teknisk Seniorrådgiver Sentraladministrasjonen Seniorrådgiver Teknisk Sekretær: Programleder Helse og omsorg Programgruppe: Tittel: Virksomhet: Programansvarlig: Boligsjef Boligkontoret Programleder: Programleder Boligkontoret Medlemmer: Avdelingsleder NAV Teamleder NAV Leder Mottak- og utredningskontoret Leder Rus- og avhengighetstjenesten Boligforvalter Boligkontoret Koordinator psykisk helse Helsesjefens kontor Leder Flyktning og innvandrertjenesten Arbeidsgrupper og referansegrupper vil bli etablert for delprosjektene. Ressurspersoner (interne og eksterne) trekkes inn etter behov. I delprosjektene vil brukermedvirkning bli brukt, og det jobbes med å systematisere samarbeidet med brukerorganisasjonene.

14 14 Program- og aktivitetsplan Boligsosialt utviklingsprogram Lørenskog kommune Planverk Lørenskog kommunes planhierarki er som følger: Kommuneplan Vedtatt av kommunestyret Rulleres hvert fjerde år. Neste gang Kommuneplanen inneholder strategier for flere fagområder. Temaplaner Slike planer utarbeides for flere av tjenestene. Boligpolitiske elementer inngår i pleie- og omsorgsplan og plan for psykisk helse og rus Økonomiplan Økonomiplanen rulleres hvert år. Første år i vedtatt økonomiplan fastsetter rammene for budsjettet for dette året. Årsbudsjettet Dette er den bindende plan for kommunens aktiviteter i budsjettåret. Vedtas november De økonomiske rammene ligger fast, men enhetene kan foreta mindre endringer innenfor rammene, så lenge dette ikke er i strid med kommunestyrets vedtak. Kommunestyret kan ved budsjettvedtaket gi enhetene konkrete pålegg, betingelser og begrensninger som gjelder for budsjettåret. Disse kan ikke endres uten å fremme forslag om dette til kommunestyret. Fra politisk hold er det uttrykt et ønske om å sette kommunens boligpolitikk på dagsordenen. Plansystemet og forankring av BoSo Rådmannen i Lørenskog kommune er klar på at kommunens nye boligpolitikk skal forankres i kommuneplanen. Ny kommuneplan for Lørenskog vedtas desember Foreløpige planlagte sluttdato for BoSo i Lørenskog kommune er mai Denne kan imidlertid forlenges med inntil 1.5 år etter avtale med Husbanken. Forankring av ny boligpolitikk settes inn i en planstrategiprosess; der den nye plan- og bygningsloven setter samfunnsdelen i kommuneplanen mer i fokus. Samfunnsdelen i kommuneplanen skal ha klar sammen heng med økonomiplanen. På det nåværende tidspunkt blir programplanen tilhørende Boligsosialt utviklingsprogram en temaplan. Årsbudsjettet for 2012 vedtas i kommunestyret november BoSo innlemmes her. Det arbeides med å legge inn tilskuddene fra Husbanken sammen med kommunens egne bevilgninger på et eget kapittel i budsjettet. Økonomiplan BoSo innlemmet her.

15 15 Del 2 Årlig aktivitetsplan 6. Aktivitetsliste Hovedmål 1: Utarbeide overordnede politiske prinsipp og boligpolitiske strategier Aktivitet (prosjekt) HVA skal vi gjøre for å nå målet? Forventet resultat Kostnadsestimat og finansieringskilde 2 Anslått tidsramme (fra dato til dato) Hvilke samarbeidspartnere er involvert? Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Kommunestyre og administrasjon samarbeider om denne prosessen Utarbeidet overordnete politiske prinsipp og boligpolitiske strategier som er forankret i en politisk sak Innen Interne Boligpolitisk fagdag der kommunestyret inviteres til diskusjon av boligsosiale prinsipper 2 Mere beskrivende under årlig budsjett og finansieringsplan for aktivitetene

16 16 Program- og aktivitetsplan Boligsosialt utviklingsprogram Lørenskog kommune Hovedmål 2: Helhetlig og mer effektiv organisering av det boligsosiale arbeidet Aktivitet (prosjekt) HVA skal vi gjøre for å nå målet? Forventet resultat Kostnadsestimat og finansieringskilde 3 Anslått tidsramme (fra dato til dato) Hvilke samarbeidspartnere er involvert? Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Samle og koordinere det boligsosiale arbeidet Sees i sammenheng med Helse og omsorg sin gjennomgang av egen organisasjon Nytt boligkontor i drift med overordnet ansvar for en samlet boligpolitikk Interne Gjennomgå alle funksjoner knyttet til boligsosialt arbeid: Kartlegge og utvikle arbeidsprosesser for boligsosialt arbeid Kartlegge og definere roller, ansvar, kompetanse- og bemanningsbehov Etablering av gode rapporteringsrutiner for samarbeid 3 Mere beskrivende under årlig budsjett og finansieringsplan for aktivitetene

17 17 Systematisere og styrke booppfølgingstjenesten Mer tilrettelagt og styrket tjeneste Interne Brukerorganisasjoner Kartlegger dagens tilbud om booppfølging bo- Definere oppfølging Utforme felles faglig plattform (individuell oppfølging) Prosessen må sees i sammenheng med etablering av boligkontor

18 18 Program- og aktivitetsplan Boligsosialt utviklingsprogram Lørenskog kommune Hovedmål 3: Bedre oversikt over den kommunale boligmassen Aktivitet (prosjekt) HVA skal vi gjøre for å nå målet? Forventet resultat Kostnadsestimat og finansieringskilde 4 Anslått tidsramme (fra dato til dato) Hvilke samarbeidspartnere er involvert? Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Gjennomgang av eksisterende boligmasse Oversikt over boligmassen i forhold til: salg, kjøp og vedlikehold. Større kunnskapsgrunnlag for å tildele riktig bolig til riktig leietaker Innen Interne Arbeidsgruppe som lager oversikt Gjennomgang av tildelingskriterier Nye godkjente retningslinjer Innen Interne Arbeidsgruppe som lager utkast 4 Mere beskrivende under årlig budsjett og finansieringsplan for aktivitetene

19 19 Hovedmål 4: Kunnskaps- og kompetanseutvikling Aktivitet (prosjekt) HVA skal vi gjøre for å nå målet? Forventet resultat Kostnadsestimat og finansieringskilde 5 Anslått tidsramme (fra dato til dato) Hvilke samarbeidspartnere er involvert? Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Helhetlig bruk av Husbankens virkemidler Bosette flere i egne boliger Innen Husbanken Andre BoSo kommuner Økt kunnskap om bruk av de økonomiske virkemidler Utvikling av boligskole Rapport med konklusjoner og anbefalinger foreligger Innen Interne Doktorgradsstudent på A-hus Gjennomføre grundig forprosjekt Boligskole Danmark Styrke kunnskapen om beboere i kommunale boliger Forbedre prosessen rundt tildeling og oppfølging av kommunale boliger Innen Interne Rapport Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner Tilbakemeldinger på tiltak i programplan Innen Interne Eksterne Systematisere brukermedvirkn. gjennom å holde minst 1-2 møter med brukerorganisasjoner Boligsosiale fagdager Kompetanseheving Innen Interne Eksterne Gjennomføre 2 fagdager årlig 5 Mere beskrivende under årlig budsjett og finansieringsplan for aktivitetene

20 20 Hovedmål 5: Starte arbeidet med boligplan Aktivitet (prosjekt) HVA skal vi gjøre for å nå målet? Forventet resultat Kostnadsestimat og finansieringskilde 6 Anslått tidsramme (fra dato til dato) Hvilke samarbeidspartnere er involvert? Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Definere rammene for å utarbeide boligplan En boligpolitisk plan: -Med en grundig oversikt og klare mål -Strategier for å nå målene Interne Brukerorganisasjoner Politikere Ulike arbeidsgrupper Kartlegge boligbehovet for alle kommunens innbyggere En oversikt over befolkningsutviklingen Interne Eksterne Ulike arbeidsgrupper Kartlegge boligbehovet for de vanskeligstilte Forventer å finne behov for ulike kategorier boliger og oppfølgingsbehov Innen Interne Brukerorganisasjoner Arbeidsgruppe som lager oversikt Lage sak på bygging av lavterskel boenheter for skadereduksjon sentralt i Lørenskog Boliger i drift Innen Interne Brukerorganisasjoner Husbanken Ulike arbeidsgrupper som utreder Utbyggere Utrede behov for kjøp av gjennomgangsleiligheter Forventer å finne behov for kjøp av flere leiligheter BORI OBOS Arbeidsgruppe som utreder Private utbyggere 6 Mere beskrivende under årlig budsjett og finansieringsplan for aktivitetene

21 21 7. Årlig budsjett og finansieringsplan for aktivitetene Budsjett Finansiering År Aktivitet Totalt budsjetterte kostnader per aktivitet Tilskudd fra HB Tilskudd fra kommunen Andre tilskuddsmidler Overførte disponible midler fra året før Programledelse Boligsosiale fagdager (1 år ) Utvikling av boligskole Gjennomgang av eksisterende boligmasse/tildelingskriterier Kartlegging Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner Kunnskapsutvikling (seminarer, kurs, programsamlinger etc.) Sum budsjetterte kostnader og finansiering

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Erfaringssamling for programne i Hedmark og Oppland ass.regiondirektør Karin Lindgård Husbanken Region øst 26. okt. 2012 1 Husbanken +

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 21. mai 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Fra foranalyse til programplan og tiltak Asker kommune Husbanken Midt, 18.09.13 Christine Frantzen, programleder BOSO Asker > Søknad 2009 og 2010 > Idedugnad boligsosial

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI

ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI 1 M A R G O R P S G IN L I K V T U T L IA S O S IG L O B G IN R E T R O P A R ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI 3. februar 2012 NG 2 Skjema for års - og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Veiledning til program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 2011.

Veiledning til program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 2011. 1 2 Del 1 Programplan... 3 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 Formål med programplanen... 3 Bakgrunn... 3 3. Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid - kunnskapsgrunnlaget... 4 Forankring

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 12-Jan-10 1 Søknadsmal januar 2010.doc 1 1. Innledning Med Boligsosialt utviklingsprogram inviterer Husbanken til et langsiktig

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

PROGRAMPLAN FOR BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

PROGRAMPLAN FOR BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 2012 2014 PROGRAMPLAN FOR BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Alle har rett på en god bolig i et godt bomiljø Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

8. Aktivitetsliste. Generelt om kolonnen "Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål?" Dette fremgår av kolonnen "Forventet resultat".

8. Aktivitetsliste. Generelt om kolonnen Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Dette fremgår av kolonnen Forventet resultat. 1 8. Aktivitetsliste Generelt om finansiering: En ny boligsosial avdeling ble etablert som et resultat av Boligsosialt i 2011. Den nye avdelingen vil nå bli "motoren" i boligsosialt. Hamar kommunes egenandel

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Presentasjon for Husbanken Region Nord og åtte kommuner torsdag 27. oktober 2011 v/mariann

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE 30. januar 2012 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST AKTIITETSPLAN OG HALÅRSRAPPORTERING Formål med aktivitetsplan I henhold til samarbeidsavtalen skal søknad

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 5. mar. 2009 2 Søknad-mal, prosess,beh_5.03.09.doc 1 1. Innledning Dette dokumentet beskriver søknadsmal, søknadsprosess

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

SLUTTANALYSE BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM LØRENSKOG KOMMUNE

SLUTTANALYSE BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM LØRENSKOG KOMMUNE Rapport Desember 2015 SLUTTANALYSE BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM LØRENSKOG KOMMUNE SLUTTANALYSE BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM LØRENSKOG KOMMUNE Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo T +47

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE 22 FE. 2011 z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Elverum Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Resultatrapport Status måloppnåelse

Resultatrapport Status måloppnåelse Resultatrapport 2014 Status måloppnåelse Programsamling 4. desember 2014 Formål med rapport Få opp et godt kunnskapsgrunnlag for å Formidle resultater fra programmet Skape felles forståelse og forankring

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. januar 2012 1 Slettet: BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og

Detaljer

Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram

Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram Årsmelding for Boligsosialt utviklingsprogram Lillehammer Gjøvik Hamar Kongsvinger Lørenskog Moss Halden Bærum Asker Oslo Innholdsfortegnelse 1. Innledning og mål 3 2. Om Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 26. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) Husbanken REGIONØST Sarpsborg kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken)

Detaljer

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Mangler i gjennomføringen av den boligsosiale politikken Den kommunale boligpolitikken omtales ofte som fragmentert og lite koordinert Kunnskapen om

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) ikda Husbanken REGION ØST Fredrikstad kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Fredrikstad kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING. 1. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Programleder Roald Engman 1

Programleder Roald Engman 1 29.09.2011 Programleder Roald Engman 1 Sammenhenger Statlig politikk Velferdssamfunnet-, utjamning av sosial ulikhet, bedring av levekår og helse og boligsosialt utviklingsprogram Kommunal politikk og

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst 10/ cfss Husbanken REGION ØST Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Halden Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne avtalen

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

Boligsosialt velferdsprogram

Boligsosialt velferdsprogram Boligsosialt velferdsprogram Søkekonferanse 15.05. 2013 Sverre Høynes Programkoordinator St. meld. nr. 17 (2012-2013) Byggje bu leve En bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Detaljer

FORELØPIG PROGRAMPLAN FOR BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM GJØVIK KOMMUNE Alle har rett på en god bolig i et godt bomiljø

FORELØPIG PROGRAMPLAN FOR BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM GJØVIK KOMMUNE Alle har rett på en god bolig i et godt bomiljø FORELØPIG PROGRAMPLAN FOR BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM GJØVIK KOMMUNE 2012 Alle har rett på en god bolig i et godt bomiljø Innhold 1. Sammendrag. 3 2. Innledning...4 2.1 Formål med programplanen 4 2.2

Detaljer

u REGION ØST MOSS KOMMUNE

u REGION ØST MOSS KOMMUNE #3Husbanken u REGION ØST MOSS KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Moss Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen) 12.11.2010 fl4ks9husbanken REGION ØST Asker kommune Samarbeiclsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Asker Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Skjema for års- og halvårsrapportering

Skjema for års- og halvårsrapportering BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTER1NG cp 0 cfi No 0 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING 15. desember 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Boligetablering i distriktene!! ; !B!;

Detaljer

Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst

Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Programbeskrivelse 2014-2017 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Alle skal bo godt og trygt 2 Om dette dokumentet Programbeskrivelsen er et styringsdokument for perioden 2011-2017 for Boligsosialt

Detaljer

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Kongsvinger kommune har store boligsosiale utfordringer og stort behov for kompetanse og økt innsats i utviklingen

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Kritiske suksessfaktorer Faglige problemstillinger Boveiledning Booppfølgingsavtale(BOFA) til alle som har behov. Botid og sirkulasjon av boliger Kunnskapsutvikling

Detaljer

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN STIAN ARE OLSEN, SJEFSKONSULENT I RAMBØLL Plan 01 Kontekst 02 Formål med analysen 03 Metodisk gjennomføring 04 Analysetemaer 05 Hovedutfordringer

Detaljer

Langsiktig arbeid og planlegging

Langsiktig arbeid og planlegging Langsiktig arbeid og planlegging «Null visjon» for bostedsløshet i Haugesund Gode resultater begynner med en god plan Å bo - Boligsosial temaplan 1. Programplan (2014-2018) Kunnskapsgrunnlag Lokal status

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 13. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 13. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

SEMINAR OM BOLIGSOSIALT ARBEID I GJØVIK MANAGER STIAN ARE OLSEN SJEFSKONSULENT KRISTIAN DYRKORN KONSULENT HEGE HELLVIK

SEMINAR OM BOLIGSOSIALT ARBEID I GJØVIK MANAGER STIAN ARE OLSEN SJEFSKONSULENT KRISTIAN DYRKORN KONSULENT HEGE HELLVIK SEMINAR OM BOLIGSOSIALT ARBEID I GJØVIK MANAGER STIAN ARE OLSEN SJEFSKONSULENT KRISTIAN DYRKORN KONSULENT HEGE HELLVIK PROGRAM 09:00 09:15 Velkommen ved Gjøvik kommune 09:15-09:45 Rambøll presenterer foranalysen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken Evaluering av Husbankens kommunesatsning Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen - 15.9.2014 Ved: Lars-Erik Becken På agendaen Kommunesatsningen hva er det? Måloppnålse hvordan måle effekt?

Detaljer

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram HB 7.S.52 11.2016 Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram 2016-2020 for... kommune Kommunens navn: Kontaktperson: Programstart: Dato utarbeidet: Behandlet/vedtatt: Utarbeidet av: Telefon: E-post: Handlingsplan

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE NOTAT FRA DIALOGKONFERANSE

GJØVIK KOMMUNE NOTAT FRA DIALOGKONFERANSE Beregnet til Gjøvik kommune Dokument type Notat Dato November 2011 GJØVIK KOMMUNE NOTAT FRA DIALOGKONFERANSE NOTAT FRA DIALOGKONFERANSE Rambøll Besøksadr.: Hoffsveien 21-23 Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo

Detaljer

BASIS Fase I Larvik kommune ( ) SLUTTRAPPORT

BASIS Fase I Larvik kommune ( )  SLUTTRAPPORT BASIS Fase I Larvik kommune (1.11.2010 31.7.2011) SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. HENSIKT MED SLUTTRAPPORTEN, FASE I... 3 1.2. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 2. REFERANSER... 3 3.

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING FRA RINGSAKER KOMMUNE. 26. august 2011

HALVÅRSRAPPORTERING FRA RINGSAKER KOMMUNE. 26. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING HALVÅRSRAPPORTERING FRA RINGSAKER KOMMUNE 26. august 2011 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Kommuneprogrammet Bolig for velferd

Kommuneprogrammet Bolig for velferd Kommuneprogrammet Bolig for velferd 2016-2020 Veien hit: Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet (2007 2008) 5 ulike Boligsosiale utviklingsprogram (2009 2015)

Detaljer

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Mange enheter en bruker Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Bakgrunn 2010: Hammerfest kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken 2011: Arbeidet

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Husbanken mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Disposisjon Del 1: Bolig i det kommunale plansystemet Del 2: De kommunale boligoppgavene Del 3: Samarbeid med Husbanken

Detaljer

Saksbehandler: Anne Marit Bakka tlf.dir.: Arkiv: F17 Deres ref.: Vår ref.: 11/573-3 / 11/4447 Dato:

Saksbehandler: Anne Marit Bakka tlf.dir.: Arkiv: F17 Deres ref.: Vår ref.: 11/573-3 / 11/4447 Dato: M OTTATT HOLMESTRAND KOMMUNE RADMANNEN 1 8 JUL 2011 HUSBANKEN REGION SØR Husbanken region sør Postboks 787 Stoa 4809 ARENDAL Saksbehandler: Anne Marit Bakka tlf.dir.: 33 06 41 17 Arkiv: F17 Deres ref.:

Detaljer

Prosjektplan BASIS i Sandefjord kommune

Prosjektplan BASIS i Sandefjord kommune Prosjektplan BASIS i Sandefjord kommune 1 Oppdragsgiver...3 2 Finansiering...3 3 Bakgrunn...3 4 Visjon og mål for BASIS prosjektet i Sandefjord...4 5 Prosjektorganisering...4 5.1 Organisasjonskart BASIS-programmet

Detaljer

Frokostmøte om bosetting og integrering av flyktninger Drammen - oktober 2015

Frokostmøte om bosetting og integrering av flyktninger Drammen - oktober 2015 Frokostmøte om bosetting og integrering av flyktninger Drammen - oktober 2015 Bolig for velferd «En særlig innsats for vanskeligstilte barnefamilier.» www.larvik.kommune.no www.twitter.com/larvik 27.10.2015

Detaljer

Program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram for Halden kommune 2011-2014.

Program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram for Halden kommune 2011-2014. 1 20.02.2013 Program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram for Halden kommune 2011-2014. Aktivitetsplan 2013 Fotograf: Arild Brunvand 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

Fotograf: Arild Brunvand. Program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram for Halden kommune 2011-2014.

Fotograf: Arild Brunvand. Program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram for Halden kommune 2011-2014. 1 Program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram for Halden kommune 2011-2014. Fotograf: Arild Brunvand 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no www.larvik.kommune.no 07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 1 www.larvik.kommune.no 07.12.2015 2 BOLIGPLANLEGGING Politikkutforming for innbyggergrupper Larvik kommune legger følgende verdigrunnlag

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Husbanken REGION ØST Oslo kommune Programavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (heretter kalt kommunen) og Husbanken

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2015 hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Røros, 25. mai 2016 ved Mariann Dannevig, Anne Karin Lien, Ellen

Detaljer

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune»

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» Haugesund kommune Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» 2012-2013 Prosjektleder John Arne Ulland john.arne.ulland@haugesund.kommune.no Innhold 1.

Detaljer