Kommunedelplan for Vann og avløp Planprogram Hvaler kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune"

Transkript

1 Kommunedelplan for Vann og avløp Planprogram Hvaler kommune 1

2 Versjon 01 ephorte 2012/2127 Innhold Del I - Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne Forord Sammendrag Innledning Nasjonale føringer... 4 Sentralt lovverk Kommunale vedtak og utredninger som grunnlag for planarbeidet... 5 Planstrategi... 5 Kommuneplanen Boligbyggeprogram... 5 Lokale forskrifter... 5 Evaluering VA Krav til utvikling av kommunedelplaner... 6 Plan og bygningsloven som planmessig grunnlag... 6 Planprogram... 6 Framdrifts- og milepælsplan... 6 Organisering av planarbeidet... 7 Medvirkning... 8 Oppfølging av planen... 8 Del II Beskrivelse av situasjonen innenfor vann- og avløp Klima- og miljøvurderinger... 9 Miljøpåvirkning rent vann/forurensning... 9 Gjennomføring av Vanndirektivet... 9 Tilpasning til klimaendringer Vannforsyningen Situasjonsbeskrivelse Framtidige utfordringer Avløp Situasjonsbeskrivelse Framtidige utfordringer Overvann Situasjonsbeskrivelse Framtidige utfordringer

3 8. Kartfesting av VA-strukturen Situasjonsbeskrivelse Framtidige utfordringer Samarbeid mellom kommunen, andre etater og utbyggere Situasjonsbeskrivelse Framtidige utfordringer Konkurranseeksponering av VA - tjenesten Situasjonsbeskrivelse Framtidige utfordringer Påkoplinger til kommunalt vann og avløp Situasjonsbeskrivelse Framtidige utfordringer Utslippstillatelser for mindre renseanlegg Situasjonsbeskrivelse Framtidige utfordringer Samarbeid mellom det offentlige og private i utbygging Situasjonsbeskrivelse Stikkordsmessig om innhold i planens handlingsdel Leveringsdyktighet - kapasiteter på vann og avløp Retningslinjer økonomi investeringer og drift/vedlikehold Gebyrerpolitikk påkoplingsgebyrer og årlige gebyrer størrelse og fordeling Tilknytning for boliger, eksisterende boliger og nye boliger forholdet til kommunens boligbyggeprogram Tilknytning for fritidsboliger, mulighet og begrensninger for å øke antallet fritidsboliger tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet Moderne infrastruktur, overvåkning og HMS-forhold Vurdere behovet for kommunale forskrifter innen forurensning utslippstillatelse og krav til minirenseanlegg Se på eksisterende forskrifter og gebyrregulativ om mulighet og behov for forbedringer Vurdere gjennomføring av faglige vurderinger som er nødvendige for å følge opp ambisjonene og strategiene i VA-planen Vurdere spesielle utfordringer/muligheter ved sjøledninger naturmiljø, fiske og ferdsel Retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og private aktører ved utbygging av vann og avløp

4 Del I - Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne 1. Forord 2. Sammendrag Kommunestyret vedtok 29. mars 2012 i sak 21/2012 innstillingen gitt fra formannskapet, i sak FS 19/12 (møte 15. mars 2012). Sakens tittel er Prioritering av planarbeid for 2012 i påvente av endelig Planstrategi. Her går det fram at det skal utarbeides en Kommunedelplan for vann og avløp planen har prioritet 2 over planer som er med i oversikten. Oppstart av planarbeidet så snart som mulig i 2012 og er forventet å være ferdig i Det skal opprettes en styringsgruppe for arbeidet og i tråd med framdriftsplanen/milepælsplan, tar en sikte på å sluttbehandle planen i kommunestyrets møte i september. Kommunedelplanen for VA skal ha en tidshorisont/varighet på 12 år: og skal rulleres hvert 4. år. 3. Innledning. 3.1 Nasjonale føringer Sentralt lovverk Lovverket innen for vann og avløp er omfattende aktuelle lover er listet opp nedenfor. Plan- og bygningsloven er sentral både i forhold til planlegging og bygging av det enkelte anlegg. Naturmangfoldloven er en overordnet lov der hensynet til naturmangfoldet skal ligge i bunnen ved alle inngrep. Videre er forurensningslovgivningen (Forurensningsforskriften og Vannforskriften er hjemlet i Forurensningsloven) er sentral i VA-sakene. Det stilles krav til anleggene om at det skal sikres mot forurensning og har krav i forhold til utslippstillatelser - i tillegg har de bestemmelser som trer i kraft dersom en forurensnings situasjon oppstår. - Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) - Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). - Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). - Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). - Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) - Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. 4

5 3.2 Kommunale vedtak og utredninger som grunnlag for planarbeidet Planstrategi Kommunestyret vedtok 29. mars 2012 i sak 21/2012 innstillingen gitt fra formannskapet, i sak FS 19/12 (møte 15. mars 2012). Sakens tittel er Prioritering av planarbeid for 2012 i påvente av endelig Planstrategi. Her går det fram at det skal utarbeides en Kommunedelplan for vann og avløp planen har prioritet nr. 2 over planer som er med i oversikten. Oppstart av planarbeidet så snart som mulig i 2012 og er forventet å være ferdig i Begrunnelsen for at det skal utarbeides en kommunedelplan for vann og avløp er i saksframlegget til kommunestyresak 21/2012 følgende: Kommunen har behov for en plan som viser etablert infrastruktur, samt langsiktig plan for utbygging og forvaltning. Kommuneplanen Gjeldene Kommuneplan for Hvaler ble vedtatt 7. april 2011 og er retningsgivende for kommunedelplan for vann og avløp Boligbyggeprogram Boligbyggeprogrammet for Hvaler kommune ble vedtatt 21. juni 2012, kommunestyresak 45/2012. Boligbyggeprogrammet styrer 90 % av boligbyggingen til senterområdene, Skjærhalden, Rød Ødegården, Hauge og Utgårdskilen og vil av den grunn være styrende for videre utbygging av vann og avløp. Lokale forskrifter Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Hvaler kommune, Østfold og det årlige Gebyrregulativet for tilkopling og tjenester innen vann og avløp eventuell revidering av disse er spørsmål som vil bli tatt opp i kommunedelplanen for vann og avløp. Evaluering VA I 2008 ble en Evaluering VA, med undertittel Utbygging av vann- og avløpsnettet i Hvaler kommune i perioden ferdigstilt. Rapporten er utarbeidet av daværende virksomhetsleder for virksomheten som på det tidspunkt hadde ansvar for vann og avløp. Rapporten er ikke behandlet politisk og er ikke behandlet administrativt utover virksomhetsnivå. Rapporten gir viktig informasjon og er et nyttig dokument som grunnlag å kartlegge og vurdere den etablerte infrastruktur innen vann og avløp. En gjennomgang og 5

6 vurdering av dagens infrastruktur legger viktige premisser, både teknisk og økonomisk, og er en viktig i arbeidet med den kommende kommunedelplanen for vann og avløp. 3.3 Krav til utvikling av kommunedelplaner Plan og bygningsloven som planmessig grunnlag En kommunedelplan utarbeides med hjemmel i Plan- og bygningsloven (LOV nr. 71), IV. Kommunal planlegging, kap. 10 (kommunal planstrategi) og kap. 11 (kommuneplan). Som et første ledd i arbeidet med kommunedelplanen, skal det i følge Plan- og bygningslovens Kap 4. Generelle utredningskrav, 4-1 utarbeides et planprogram for alle regionale planer og kommuneplaner som vanlig ledd i oppstart av planarbeidet. Planprogram Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. (Pbl. Kap 4, 4-1, annet ledd). Planprogrammet skal beskrive hvilke tema og områder planen skal omfatte, aktuelle problemstillinger, hvilke utredninger som er nødvendige å gjennomføre, medvirkning og prosess. Forslaget skal ut på høring i minimum 6 uker før det kan fastsettes av kommunestyret. Formålet med planprogrammet er å styrke tidlig medvirkning og gode planprosesser. Med bruk av planprogram skal prosessen bli forutsigbar og effektiv for alle parter. Planprogrammet skal: - avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med planarbeidet - beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet - vise behovet for nødvendige utredninger - vise opplegg for informasjon og medvirkning - vise organisering og framdrift Framdrifts- og milepælsplan 6

7 Nedenfor vises framdriftsplan for hele planarbeidet, Planprogram og ferdig Kommunedelplan vann og avløp for Hvaler kommune. Framdriftsplan kommunedelplan VA Tidspunkter Aktivitet Hvem gjør hva Oktober 2012 Oktober 2012 Oktober ( ) November ( ) November ( ) Desember januar Januar februar November 2012 mars Februar mars Mai - juli Juli august August september Oppstartsmøte Utarbeidelse av forslag til planprogram framlegg til RÅLE Behandling og vedtak av forslag til planprogram som skal legges ut på offentlig høring. Planprogram legges ut på høring, minimum 6 uker frist Varsel om oppstart av planarbeid Oppsummering av innspill til planprogram og skriving av planprogram og saksframlegg Sluttbehandling av planprogram med vedtak av planprogrammet Utarbeidelse av selve planen, saksframlegg til UMT om planen kan legges ut på høring Behandling og vedtak om at forslaget til plan legges ut på høring. Planen legges ut på høring minimum 6 uker. Frist Oppsummering av innspill, skriving av planen og saksframlegg for endelig vedtak av planen Sluttbehandling av planen med endelig vedtak av planen Adm. Frist Frist Frist Frist RÅLE Utvalget for Miljø og teknikk (UMT) Kommune -styret (KS) Organisering av planarbeidet 7

8 Det opprettes en styringsgruppe som har følgende deltakere: Assisterende rådmann Virksomhetsleder kommunal teknikk og eiendom Leder planavdelingen - Virksomhet plan og miljø Leder avdeling for vann, avløp, renovasjon og vei Virksomhet kommunalteknikk og eiendom Rådgiver ved Avdeling for vann, avløp, renovasjon og vei leder prosjektet og er sekretær for styringsgruppa I tillegg vil øvrig personell ved VARV; Driftsleder vann og avløp og andre medarbeidere tilknyttet Avdeling for vann, avløp, renovasjon og vei bli trukket med i planarbeidet. Behovet for opprettelse av en eller flere referansegrupper vurderes fortløpende. Ressurspersoner tilknyttet VA (vannverket) i Fredrikstad kommune og Frevar (mottaking og rensing av avløp) skal kontaktes for deltakelse i en referansegruppe. Medvirkning For å sikre medvirkning og planens legitimitet setter Plan og bygningsloven regler for kunngjøring mv. av planprogrammet. Forslag til planprogram vil bli kunngjort på følgende måte: a. Obligatoriske høringsinstanser i plansaker med eget brev og frist 6 uker. b. Andre som bør høres, VA - Fredrikstad kommune og FREVAR med eget brev, samt næringsinteresser på Hvaler med vekt på firmaer innen vann og avløp. c. Offentlig høring/kunngjøring om at utkast til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn med annonsering i avisen. Oppfølging av planen I tillegg til selve kommunedelplanen for vann og avløp skal planen inneholde kortsiktig del- og/eller handlingsplan som skal inneholde tiltak og kostnadsutvikling de nærmeste fire år. Handlingsplanen for vannforsyning og for avløp skal inneholde planer/tiltak for: Økonomiske rammer Anleggets tilstand Behov for utbedringer - nyanlegg Alternative tiltak Kommunedelplanens handlingsdel skal ha en varighet 4 år: og ny handlingsdel fastsettes i forbindelse med rulleringen av kommunedelplanen. Handlingsplanen vurderes/rulleres hvert år i forbindelse med kommunens budsjettbehandling. 8

9 Del II Beskrivelse av situasjonen innenfor vann- og avløp 4. Klima- og miljøvurderinger Aktuelle temaer som vil bli drøftet i VA-planens langsiktige del som skal angi politiske ambisjoner og strategier som vil danne grunnlaget for og være retningsgivende for tiltak i handlingsplanen er: Miljøpåvirkning rent vann/forurensning Gjennomføring av Vanndirektivet Tilpasning til klimaendringer 5. Vannforsyningen 5.1 Situasjonsbeskrivelse Teknisk tilstand Kapasitet og framtidige behov, jfr. kommunens boligbyggeprogram Kvalitet på drikkevann Økonomi kostnader 5.2 Framtidige utfordringer Utbyggingsbehov kapasiteter 6. Avløp 6.1 Situasjonsbeskrivelse Teknisk tilstand Kapasitet og framtidige behov, jfr. kommunens boligbyggeprogram Økonomi kostnader Kartlegge arbeidsforhold ved anleggene (pumpestasjoner) 6.2 Framtidige utfordringer Utbyggingsbehov - kapasiteter 7. Overvann 7.1 Situasjonsbeskrivelse Identifisere problemene generelt - økt problem Problemet i forhold til det kommunale avløpsnettet i sin helhet, inkludert private anlegg. 7.2 Framtidige utfordringer 9

10 8. Kartfesting av VA-strukturen 8.1 Situasjonsbeskrivelse Kartlegging av situasjonen registrere mangler i eksisterende registreringer kommunalt VA-nett og private VA-nett, samt andre nett, trekkrør, datalinjer etc. Se på styrker og svakheter i dagens registreringsordning, se på informasjonsflyten internt og informasjon fra utbyggere. 8.2 Framtidige utfordringer Etablere gode rutiner for registrering (innhenting av data og registrering) Sikre tilgjengelighet og brukervennlige løsninger til bruk i forvaltning og planlegging. 9. Samarbeid mellom kommunen, andre etater og utbyggere 9.1 Situasjonsbeskrivelse Kartlegging av dagens praksis vedrørende samarbeid ved planlegging av legging av forskjellig typer nett. 9.2 Framtidige utfordringer Etablere gode rutiner for samarbeid og varsling av tiltak innen vann/avløp, datanett, el-forsyning, andre typer signalkabler, legging av trekkrør etc. slik at når grøfter graves blir det klargjort for fremtidig behov. 10. Konkurranseeksponering av VA - tjenesten 10.1 Situasjonsbeskrivelse Kartlegging og vurdering av dagens konkurranseeksponering innen VAtjenesten Framtidige utfordringer Analysere muligheten for konkurranseeksponering av VA-tjenesten, bruk av benchmarking av aktuelle områder og mulig samarbeid med andre, for eksempel ved overvåkning. 10

11 11. Påkoplinger til kommunalt vann og avløp 11.1 Situasjonsbeskrivelse Kartlegging av påkoplinger for boliger grunnlag for pålegg Kartlegging av påkoplinger for fritidsboliger muligheter og begrensninger i arbeidet med å øke antallet abonnenter 11.2 Framtidige utfordringer Gjennomføre tiltak, utføre pålegg, sikre at befolkningen har god vannkvalitet og sikre mot lokal forurensning. 12. Utslippstillatelser for mindre renseanlegg 12.1 Situasjonsbeskrivelse Kartlegging av antallet Kartlegge mulighet for pålegg om påkopling til kommunalt vann og avløp 12.2 Framtidige utfordringer 13. Samarbeid mellom det offentlige og private i utbygging Situasjonsbeskrivelse Kartlegging av samarbeidsformer, økonomiske og avtaleforhold som er benyttet siden Framtidige utfordringer Se på framtidig bruk av anleggsbidragsmetoden, refusjonsordninger etc. ved bygging av VA-anlegg som kommunen skal overta eventuelt etablere retningslinjer. Tilsvarende for VA-anlegg som kommunen ikke skal overta eventuelt etablere retningslinjer. Del III Handlingsdel mål og tiltak i planperioden 14. Stikkordsmessig om innhold i planens handlingsdel. Planens handlingsdel vil mer konkret utformet i forbindelse med gjennomgang av områdene vist i kapitlene 4 13 i dette dokuments Del II. Vi kan fastslå at følgende temaer vil bli en del av handlingsdelen i kommunedelplanen for vann og avløp. Leveringsdyktighet - kapasiteter på vann og avløp Retningslinjer økonomi investeringer og drift/vedlikehold Gebyrpolitikk påkoplingsgebyrer og årlige gebyrer størrelse og fordeling 11

12 Tilknytning for boliger, eksisterende boliger og nye boliger forholdet til kommunens boligbyggeprogram. Tilknytning for fritidsboliger, mulighet og begrensninger for å øke antallet fritidsboliger tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet. Moderne infrastruktur, overvåkning og HMS-forhold. Vurdere behovet for kommunale forskrifter innen forurensning utslippstillatelse og krav til minirenseanlegg Se på eksisterende forskrifter og gebyrregulativ om mulighet og behov for forbedringer. Vurdere gjennomføring av faglige vurderinger som er nødvendige for å følge opp ambisjonene og strategiene i VA-planen Vurdere spesielle utfordringer/muligheter ved sjøledninger naturmiljø, fiske og ferdsel. Retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og private aktører ved utbygging av vann og avløp. 12

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram FAUSKE KOMMUNE Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Kommuneplan 2000 2012 Rullering av Arealdelen Forslag til planprogram Forord: Fauske kommunestyre vedtok 16.02.2006,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Arkivsak-dok.: 09/284-33 Planprogram fastsatt av kommunestyret 29.03.2007, sak 7/07 Forslag til endret program behandlet av formannskapet 26.11.2009, sak

Detaljer

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020 Kommunedelplan for Næring og miljø 20-2020 Inkludert energi og klima Vedtatt i kommunestyret 18.06.20 I N N H O L D 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse

Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse NIVI Rapport 2014:1 Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene Utarbeidet på oppdrag av KS FORORD På oppdrag av KS har NIVI Analyse i samarbeid med Urbanet Analyse og Asplan Viak gjennomført

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Kap 5 - Elementene i økonomistyringssystemet

Kap 5 - Elementene i økonomistyringssystemet Kap 5 - Elementene i økonomistyringssystemet ID ØK.F.4.2.5 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert Ernst Opdalshei Godkjent Side 1 av Formål Omfang Ansvar

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE Sak 83/12 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 77/12 Arkivkode: Arkivsaksnr: 12/1810 Saksbehandler: Sigve A. Laugsand Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer