Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus"

Transkript

1 Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE

2 Innhold 1. Innledning Plansystemet Sammenhengen mellom planene Planlegging Planstrategien Kommuneplanen Kommunedelplaner Reguleringsplaner Arbeidsgiverstrategi Temaplaner Virksomhetsplaner Prosjekter og utredninger og rapporter Økonomiplan og budsjett Kontroll og rapportering Årsregnskap Årsberetning Årsrapport Økonomirapporter / HMS rapportering Rutiner og retningslinjer for planlegging Utforming av planer Rapportering på planer

3 1. Innledning I Plan - og bygningsloven og Lov om kommunen og fylkeskommuner (kommuneloven), stilles det krav til hvilke styringsdokumenter en kommune skal ha, til innholdet i dem og til forholdet mellom dem. Styringsdokumentene er planstrategien, kommuneplan med samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner, økonomiplan med handlingsdel, budsjett og regnskap samt årsberetning. I tillegg kommer utvalgte temaplaner. Disse styringsdokumentene skal gi politisk og administrativ ledelse et godt beslutningsgrunnlag for å kunne sikre langsiktig og helhetlig utvikling av kommunen. 2. Plansystemet 2.1. Sammenhengen mellom planene Plansystemet består av de plan- og styringsdokumenter som innledningsvis er nevnt. Figur 1. Forholdet mellom styringsdokumentene Grunnlags dokument Statistikk og fakta Planstrategi Utfordringer-strategiske valg for samfunnsutvikling SAMFUNNSDEL Visjon, mål og veivalg KOMMUNEPLAN AREALDEL Areal- og naturforvaltning Reguleringsplaner KOMMUNEDELPLAN M/ HANDLINGSPLAN TEMAPLANER M/HANDLINGPLAN Økonomiplan m/handlingsdel klklklmmmmmmmmmmmmm mhandlingsprogram Budsjett år 1 i 4 år økonomiplanen Virksomhetsplaner Arbeidsgiverstrategi Avvik Regnskap Årsberetning (økonomi) Årsrapport PLAN (måloppnåelse) Økonomirapporter / HMS rapportering H 3

4 2.2. Planlegging Planstrategien Planstrategien utarbeides i henhold til plan og bygningslovens 3-3 og Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp, eller videreføre, for å bidra til en positiv utvikling av kommunen. Planstrategien er ikke en plan, men et verktøy for kommunen til å definere og prioritere planbehovet i perioden. Samtidig som planaktiviteten tilpasses tilgjengelige ressurser i form av plankompetanse, arbeidskraft og ikke minst økonomi. Planstrategi skal være et enkelt verktøy for politisk styring og prioritering av planbehov. Gjennom planstrategien avklares også forholdet til nasjonale føringer og regional planverk. Kommunestyret skal årlig vurdere behovet for justeringer i planstrategien som følge av eventuelle avvik som fremkommer i årsberetningen eller årsrapporten for forutgående år, nye nasjonale føringer eller regional planlegging. Det første året i hver valgperiode skal kommunestyre vurdere behovet for rullering av planstrategien Kommuneplanen I plan- og bygningslovens 3-3,11-1,11-2,11-3,11-4 og 11-5 defineres kravet til hvilke planverktøy som skal inngå i kommunens styringsstruktur; en kommuneplan som skal omhandle en samfunnsdel med handlingsdel, kommunedelplaner og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel er en overordnet strategisk plan for kommunen som bygger på de politiske styringssignalene som er gitt i planstrategien. Samfunnsdelens mål og strategier skal ligge til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, temaplaner, utredninger, økonomiplan med handlingsdel, budsjett og virksomhetsplaner. Kommuneplanens arealdel skal bidra til at kommunens arealressurs forvaltes i samsvar med krav i loven, politiske styringssignaler i planstrategien og føringer i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanen skal vurderes rullert en gang i løpet av hver kommunestyreperiode. Denne vurderingen skal gjøres i forbindelse med utarbeidelse av kommunal planstrategi Kommunedelplaner Kommunedelplaner utarbeides i henhold til plan og bygningslovens 11-2 og Kommunedelplaner viser hvordan kommunen svarer på politiske styringssignaler gitt i planstrategi og føringer i kommuneplanens samfunnsdel, og skal inneholde delmål med måleindikatorer og en tiltaks/handlingsplan på minst 4 år. Tiltaks/handlingsdelen skal vurderes i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplanen og dermed rulleres og rapporteres på årlig. Det skal være en klar og entydig sammenheng mellom planens mål og strategier, og tiltak som vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen Reguleringsplaner Reguleringsplaner utarbeides enten av private eller av kommunens selv. Reguleringsplanprosessen følger av reglene i Plan- og bygningsloven. 4

5 2.2.5 Arbeidsgiverstrategi Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å beholde og rekruttere medarbeidere. Bidra til godt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling og gode medvirkningsprosesser og rutiner. Strategien utarbeides for 4 år, med en handlingsdel som rulleres årlig Temaplaner Temaplaner utarbeides i henhold til planstrategien eller når rådmannen ser behov for å utvikle enkeltområder. Temaplaner kan også utarbeides om kommunedelplaner, dersom det blir vurdert at planen vil ha vesentlig virkning på miljø og samfunn, for eksempel klima og energiplanen Virksomhetsplaner Virksomhetsplaner utarbeides og revideres årlig av virksomhetene. Planen skal angi hvordan den enkelte virksomhet skal bidra til oppfølging av kommunens mål og strategier Prosjekter og utredninger og rapporter Prosjekter og utredninger utarbeides i henhold til planstrategien, av planer eller når rådmannen ser at det er behov for det Økonomiplan og budsjett Økonomiplan og budsjett utarbeides i henhold til kommunelovens 44,45,46 og 47. Økonomiplanen bidrar til god økonomistyring over en lang tidshorisont ved at kommunes økonomiske ressurser gjennom økonomiplanen fordeles ut fra politiske styringssignaler. Økonomiplanen utarbeides for 4 år, og budsjettet danner grunnlaget for det første året i økonomiplanen Kontroll og rapportering I kommunelovens 48 beskrives kravet til årsregnskap og årsberetning Årsregnskap Årsregnskapet utarbeides i henhold til kommunelovens 48 og gir kontroll av om kommunale midler er disponert i samsvar med vedtatt budsjett Årsberetning Årsberetningen utarbeides i henhold til kommunelovens 48, for et helt regnskapsår. I årsberetningen er det i hovedsak et økonomisk fokus, i tillegg til at det rapporteres på enkelte andre forhold som kreves etter kommuneloven Årsrapport Årsrapportens hovedfokus er utviklingen av kommunen. Det skal her vurderes om utviklingen går i retning av måloppnåelse ut fra politiske styringssignaler gitt i kommuneplan, kommunedelplanene, temaplaner og økonomiske forutsetninger i økonomiplan. Det skal også vurderes om det er tilstrekkelig kvalitet på kommunale tjenester ut fra gjeldene forutsetninger. 5

6 Ved avvik fra planlagt utvikling og vedtatte mål, skal det vurderes om innsatsen skal endres eller om målene skal justeres gjennom rullering av kommunens planer Økonomirapporter / HMS rapportering Økonomirapporter utarbeides fire ganger i året og omhandler vurderinger av økonomisk status, status for driften og for implementering av vedtatte tiltak. I økonomirapportene rettes det spesiell oppmerksomhet mot forhold som årsrapporten vurderer som usikre med tanke på utvikling av kommunen og måloppnåelse. Videre rapporters det på mål og tiltak i forhold til helse, miljø og sikkerhet, samt oppfylling av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA avtalen). 6

7 3. Rutiner og retningslinjer for planlegging I tabellen under beskrives hjemmel, tidspunkt, prosess/medvirkning, organisering og ansvar i forbindelse med utarbeidelse av planer/styringsdokumenter i Nes kommune. Plan/styringsdokument Hjemmel Tidspunkt Prosess /medvirkning Organisering og ansvar Planstrategi PBL 3-3, Kommuneplan BPL 3-3, 11-1,11-2 Kommunedelplaner PBL 11-2,11-4. Kommunestyret skal årlig vurdere behovet for justeringer i planstrategien som følge av eventuelle avvik som fremkommer i årsberetningen eller årsrapporten for forutgående år, nye nasjonale føringer eller regional planlegging. Det første året i hver valgperiode skal kommunestyre vurdere behovet for rullering av planstrategien. Kommuneplanen skal vurderes rullert en gang i løpet av hver kommunestyreperiode. Denne vurderingen skal gjøres i forbindelse med utarbeidelse av kommunal planstrategi. Tidspunkt for rullering følger av vedtak i kommunal planstrategi Rådmannen sørger for prosess i utarbeidelsesfasen med administrativ og politisk ledelse. Formannskapet vedtar å legge planstrategien ut på høring. Alle råd og utvalg skal høres. Strategien vedtas i kommunestyre. Prosessen skal følge PBL bestemmelser om medvirkning. Alle råd og utvalg skal høres. Kommunestyret sluttbehandler kommuneplanen Prosessen skal følge PBL bestemmelser om medvirkning. Alle råd og utvalg skal høres. Prosjektgruppe nedsettes. Ansvar; Plan og Det utarbeides et eget opplegg for organisering av arbeidet. Ansvar; Plan og Det utarbeides et eget opplegg for organisering av det administrative arbeidet. Ansvar; Plan og 7

8 Kommunestyret sluttbehandler kommunedelplanen Plan/styringsdokument Hjemmel Tidspunkt Prosess /medvirkning Organisering og ansvar Reguleringsplaner PBL 12-1 Ved innsendt forslag eller eget Følger prosessreglene i Ansvar: Plan og Arbeidsgiverstrategi Temaplaner kommunal behov Utarbeides med handlingsplan som rulleres årlig. Tidspunkt for rullering følger av vedtak i kommunal planstrategi PBL Arbeidsgiverstrategien utarbeides av rådmannens ledergruppe med medvirkning av ansatt og tillitsvalgte Det utarbeides et eget opplegg for prosess/medvirkning. Alle aktuelle råd og utvalg skal høres. Kommunestyret sluttbehandler temaplanen. Virksomhetsplaner Utarbeides og rulleres årlig Utarbeides i dialog med ansatte i virksomheten Økonomiplanen KL Økonomiplanen rulleres årlig Prosjekter og utredninger Prosjekter og utredninger utløses av planstrategien, av planer eller når rådmannen ser at det er behov for det. Økonomiplanen utarbeides av rådmannens ledergruppe Ansvar: Personalsjefen Det utarbeides et eget opplegg for organisering av arbeidet Ansvar: Plan og Virksomhetsleder Ansvar; økonomisjefen 8

9 3.1 Utforming av planer Forut for oppstart av alt planarbeid skal det legges frem en sak for formannskapet. Oppstartssaken skal redegjøre for bakgrunnen for planen og prosess/medvirkning, organisering og ansvar og fremdrift. Første ledd i arbeidet med alle større planer (for eksempel kommunedelplaner) er utarbeidelse av et grunnlagsdokument/tjenesteanalyse som beskriver nåsituasjonen og utfordringer innenfor det området planen skal omhandle. Grunnlagsdokumentet skal bidra til å sikre kunnskapsbaserte beslutninger i kommunen og ligge til grunn ved videre arbeide med selve planen (gjelder ikke budsjett og økonomiplan, virksomhetsplaner). Alle planer skal ha en klar og tydelig målstruktur med tilhørende måleindikatorer, ambisjonsnivå og tiltaks/handlingsdel. Tiltaks/handlingsdelen skal vurderes i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplanen og dermed rulleres og rapporteres på årlig. Det skal være en klar og entydig sammenheng mellom planenes mål, og tiltak som vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 3.2 Rapportering på planer Rapportering på tiltaks/handlingsdel knyttet til vedtatte planer skal foregå i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 9

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Ledelse og styring i Asker kommune

Ledelse og styring i Asker kommune Ledelse og styring i Asker kommune asker mulighetenes kommune Ledere viser vei, griper mulighetene og oppnår resultater sammen med andre 1 2 Innledning Vår visjon er Asker - mulighetenes kommune. Vi skal

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016

Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016 Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016 ØSTLANDETS PERLE Den grønne, blå, og hvite bygda! «Hurdal - et sted hvor man kan bo, leve og jobbe.» «Samarbeid skaper utvikling og trivsel» Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø November 2013 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune.

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020 Kommunedelplan for Næring og miljø 20-2020 Inkludert energi og klima Vedtatt i kommunestyret 18.06.20 I N N H O L D 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. asker mulighetenes kommune

Handlingsprogram 2015-2018. asker mulighetenes kommune Handlingsprogram 2015-2018 asker mulighetenes kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhold Ordførers innledning 4 1 Vedtak 6 1.1 Handlingsprogram 2015-2018...6 1.2 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan...6

Detaljer

Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune

Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune 1 Versjon 01 ephorte 2012/2127 Innhold Del I - Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 4 1. Forord... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Hamnvik, tlf 41524849 Saksframlegg Dato 12.03.2015 Referanse 2014/822 - Arkivkode: 146 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Eierpolitikk for kommunene i ØRU

Eierpolitikk for kommunene i ØRU Eierpolitikk for kommunene i ØRU Vedtatt av kommunestyrene i: Eidsvoll, sak PS 14/42, den 17.06.2014 Gjerdrum, sak PS 14/73, den 11.06.2014 Hurdal, sak PS 14/53, den 18.06.2014 Nannestad, sak PS 14/58,

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Tirsdag 14.05.2013 kl. 18.00-21.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Rådmannens forslag til handlingsprogram

Rådmannens forslag til handlingsprogram Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014 2017 Rådmannens innledning Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 bygger på vedtatt Handlingsprogram 2013 2016, Kommuneproposisjonen 2014, Revidert

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer