Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1

2 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: Behandlet i styringsgruppen: Utfylt av: Prosjektleder Telefon: E-post: 2. Bakgrunn for kommunens deltakelse Bystyret besluttet i mars 2010 å søke Husbanken om deltakelse i prosjektet BASIS Boligsosialt utviklingsprogram. Det er laget en intensjonsavtale mellom Husbanken og Drammen kommune om et samarbeid ut året Programmet startet i november Kommunen begrunnet søknaden om deltakelse med behovet for å arbeide med følgende utfordringer: Antallet bostedsløse Levekårsutfordringer i befolkningen Et boligmarked i sterk vekst og få boligprosjekter med sosial profil Økende press på de kommunale utleieboligene Behov for å få en bedre utnyttelse av virkemidler som Startlån og Boligtilskudd Behov for en mer helhetlig og strategisk tilnærming til det boligsosiale arbeidet i kommunen, samt et behov for å styrke den boligsosiale kompetansen generelt Prioriterte målgrupper o Bostedsløse med behov for bolig o Personer som i dag disponerer kommunal bolig. o Ungdom som mangler støtteapparat og trenger bo trening 3. Mål for kommunens program Formålet med et boligsosialt handlingsprogram i Drammen kommune er 1. å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2. å opparbeide økt boligsosial kompetanse i kommunen 3. å oppnå en mer hensiktsmessig disponering av den kommunale boligmassen 4. å utvikle metoder knyttet til bo trening for relevante målgrupper 5. bedre utnyttelse av Husbankens økonomiske virkemidler, slik at flest mulig får anledning til å anskaffe seg egen bolig 2

3 4. Programmets arbeid i 2011 I 2011 har arbeidet vært konsentrert om følgende hovedaktiviteter/ delprosjekter: 1. Utarbeidelse av boligsosiale handlingsplan 2. Utprøving av et tilbud om Boligskole for ungdom i alderen 17 til 23 år 3. Gjennomføring av et Boligløft som ble vedtatt av Bystyret i juni Etablering og gjennomføring av delprosjektet Boligtjenesten 5. Etablering av drift av delprosjektet Leie til eie Delprosjekt 1: Utarbeidelse av boligsosial handlingsplan Arbeidet har vært gjennomført av en bredt sammensatt arbeidsgruppe på til sammen 12 personer + prosjektleder. Prosjektgruppen har hatt medlemmer fra alle virksomheter som arbeider direkte med boligsosialt arbeid, inkludert Drammen Eiendom og NAV. (Skisse med organisering ligger som vedlegg 1). Prosjektgruppen har hatt månedlige møter fra januar 2011 til utkastet til plan var ferdig fra prosjektgruppen i oktober I perioden etter dette har det vært arbeidet med struktur og lederavklaringer i styringsgruppen og i rådmannens ledergruppe. Planen legges frem til politisk behandling i april Delprosjekt 2: Utprøving av et tilbud om Boligskole for ungdom i alderen 17 til 23 år Arbeidet har vært gjennomført av en bredt sammensatt arbeidsgruppe med 15 medlemmer fra virksomheter som arbeider direkte med ungdom, inkludert NAV, samt prosjektleder og prosjekt medleder. Prosjektgruppen har hatt månedlige møter i hele Prosjektgruppens mandat har vært å lage et kompetansetilbud til ungdom i forhold til det å anskaffe bolig og å bo. Boligskolen er foreslått å inneholde tre elementer: 1. Informasjonsmateriell - lett tilgjengelig for all ungdom 2. Kurstilbud over 2 dager som inneholder til sammen 7 moduler 3. en interaktiv spørre svare funksjon hvor ungdom kan stille spørsmål (via kommunens nettsider) relatert til bolig, og få svar på disse. Gruppen har prøvet ut et kursopplegg for en gruppe ungdom i juni Dette arbeidet ble planlagt i samarbeid med en gruppe ungdom. Prosjektgruppens forslag om etablering av Boligskole er beskrevet og integrert som eget tiltak i boligsosial handlingsplan (Prosjektgruppens evalueringsrapport og rapport fra prosjektgruppens studiereise til Skottland ligger som vedlegg 2 og 3). Delprosjekt 3: Gjennomføring Boligløft Ved bystyrets behandling av revidert økonomiplan i juni 2011 ble det vedtatt å gjennomføre et boligløft som del av det boligsosiale utviklingsprogrammet. Dette boligløftet består av 10 punkter. Status per : Boligløft Status per Utvide investeringsrammen til Drammen Eiendom til kjøp av boliger til 60 mill kroner under forutsetning av at Drammen Eiendom også selger boliger til leietakere til markedspris mill 2. Leietakere, som har økonomisk mulighet til det, gis tilbud om å kjøpe en kommunale boligen de leier. Dette gjelder i første rekke leietakere i borettslagsleiligheter. 550 av de kommunale boligene er i borettslag. Leietakerne gis veiledning og oppfølging av boligteamet Det er kjøpt 15 nye boliger til kommunalt utleie for i alt 25.5 mill. Det er i tillegg kjøpt 8 omsorgsboliger for i alt 11.5 Se rapportering under delprosjekt leie til eie 3. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å fastsette Se rapportering under delprosjekt leie til eie 3

4 vilkår for Startlån og tildeling av etableringstilskudd 4. Det legges til rette for å øke tjenestetilbudet i form av bo-oppfølging og bo-veiledning etter kartlegging. Kostnader i denne forbindelse vil bli vurdert i 2. tertial Det settes av 15 mill kroner til opprusting av kommunale boliger med akutt behov for vedlikehold 6. Styrke informasjon og veiledning slik at leietakere i større omfang selv kan ta ansvar for ordinært vedlikehold av boligen 7. Det søkes Husbanken om utvidet ramme til kjøp av boliger, tilskudd til etablering og til kjøp av utleieboliger 8. Det legges til rette for utvidet samarbeid med private utleiere og boligbyggelag 9. Det legges til rette for å øke samarbeid med banker om finansiering av boligkjøp 10. Strakstiltakene gjennomføres i perioden til Denne vurderingen vil inngå i Boligsosial handlingsplan Dette er del av den totale investeringsrammen på 60 mill. Drammen Eiendom disponerer midlene til vedlikehold. Inngår i boligsosial handlingsplan Rammen til Boligtilskudd søkes utvidet fra 4 mill 2011 til 8 mill i Rammen på Startlån på 80 mill opprettholdes i Inngår i boligsosial handlingsplan Inngår i boligsosial handlingsplan Gjennomføringen av Boligløftet videreføres i 2012 Delprosjekt 4: Boligtjenesten Boligtjenesten ble etablert som delprosjekt den med planlagt varighet ut Prosjektet har som formål å styrke koordinering, ledelse og kompetanse på boligsosialt arbeid i kommunen. Øistein Brinck er ansatt som prosjektleder og som leder for Boligtjenesten har han fullmakter tilsvarende virksomhetsledere i kommunen. Boligtjenesten består av totalt 10 årsverk. Dette er årsverk som hadde sin linjetilknytning til ulike virksomheter i kommunen men som alle hadde boligsosiale arbeidsoppgaver so de har tatt med seg inn i boligtjenesten. Det arbeides for å få til samlokalisering av tjenesten. Boligtjenestens oppgaver: Tildeling av kommunale boliger Tildeling og vurdering av midlertidige boliger Ansvar for husleiekontrakter og husleie Ansvar for gjennomføring av tverrfaglig saksbehandling i tildelingsprosessen Startlån, bostøtte og øvrige økonomiske virkemidler Ambulant boveiledning, operativ og tverrfaglig kompetanse Ansvar for styringsinformasjon om boligsosialt arbeid Kartlegging av boevne og veiledningsbehov Drift av Boligskolen Utarbeide bestillinger til Drammen eiendom ift behov for nye boliger/oppgradering av eksisterende boliger Daglig ledelse av delprosjektet leie til eie 4

5 Delprosjekt 5: Leie til eie Delprosjektet startet i juni 2011 med planlagt varighet ut Det er ansatt 2 prosjektmedarbeidere i prosjektet. Formålet med prosjektet er å vurdere eierpotensialet til kommunale leietakere med mål om å bidra til at fler eier sin egen bolig. Resultater ved årsskiftet: Styringsindikatorer - leie til eie produksjon antall vurderte leietakere 123 antall leietakere til veiledning og vurdering 71 antall avsluttet av de som har fått veiledning 22 antall som har fått startlån 21 antall som har fått boligtilskudd 10 antall kjøp av kommunal bolig 8 økonomi forhåndstilsagn startlån (leie til eie-ikke effektuert) utbetalt startlån (leie til eie) 0 tilsagn boligtilskudd (leie til eie) utbetalt tilskudd (leie til eie) 0 inntekt på salg av boliger gjennomsnittlig salgssum per solgte bolig Arbeidet i delprosjektet leie til eie viser at det er behov for en mer fleksibel bruk av Startlån og Boligtilskudd. Bystyrets retningslinjer for tildeling av Startlån forutsatte blant annet at søkere som innvilges lån skulle ha en fast, varig inntekt. Dette medførte blant annet at personer som har introduksjonsstønad eller som er uføretrygdet ikke kunne innvilges Startlån. Dette ekskluderte mange fra muligheten til å kunne eie selv. Via Boligløftet har rådmannen fått fullmakt til å prøve ut fleksibel bruk av Startlån og boligtilskudd og dette prøves primært ut i delprosjektet leie til eie ved: - Utvidet definisjon av hva som regnes som fast inntekt - Skreddersydde lånetilbud i forhold til: o Vilkår om fast rente på 5 eller 10 år 5

6 o Utvidet lånetid o Avdragfri periode o Skjønnsmessig vurdering av kostnader til livsopphold, basert på faktisk forbruk - Utvidet bruk av boligtilskudd og størrelsen på dette i forhold til lånesum Større romslighet ved beregning av lån og tilskudd har vært nødvendig for å få flere inn på boligmarkedet. I arbeidet er det lagt til rette for tett økonomisk oppfølging etter boligkjøpet. Dette er nødvendig bistand for å hjelpe nye boligeiere med å lykkes i å håndtere en stram økonomisk situasjon. 5. Organisering Programmet har i 2011 vært organisert i forhold til de fem innsatsområdene det har vært arbeidet med. Vedlegg 1 viser organiseringen. Det har vært en bred forankring med deltakelse fra ca 25 medarbeidere i 1. linjetjenesten i tillegg til at ledere for alle virksomheter har deltatt i styringsgruppen. Prosjektet vil bli reorganisert i 2012 i forhold til det som vil være prioriterte innsatser dette året. Blant annet vil dette medføre at kommunens byplanleggere i større grad vil bli involvert i arbeidet. 6. Brukermedvirkning Arbeidet med piloteringen av kurstilbudet i Boligskolen har vært utviklet og gjennomført i samarbeid med en gruppe ungdommer. For øvrig har det ikke vært tilrettelagt for organisert brukermedvirkning på systemnivå. Individuell plan legger til rette for individuell brukermedvirkning og dette verktøyet brukes i særlig grad for rusavhengige. Det er et mål å legge til rette for bredere brukermedvirkning i Kompetansestyrking I 2011 er kompetansen til kommunens medarbeidere betydelig styrket ved deltakelse i følgende aktiviteter: Med 2 til 3 deltakere hver gang: Deltakelse i tre program- nettverkskonferanser arrangert av Husbanken Deltakelse i en kommunenettverkskonferanse arrangert av Husbanken Deltakelse og bidrag i frokostmøter arrangert av Husbanken 10 deltakere i fagdag arrangert av Fylkeskommunen og Husbanken 8 deltakere på KBL konferanse i Haugesund 2 deltakere i studiereise til Finland, arrangert av Husbanken 13 deltakere på egen arrangert studiereise til Skottland (vedlegg 3) 15 deltakere på to dager intern fagsamling Deltakelse på kurs i kommunal eiendomspolitikk (arr Insam) Prosjektleder har deltatt i prosjektlederopplæring, arrangert av Husbanken Prosjektleder har hatt jevnlige møter med programkontakt i Husbanken I tillegg er kompetansen betydelig styrket via arbeidet som er gjort i styringsgruppemøter og prosjektmøter, samt i det utviklingsarbeidet som er drevet i de ulike delprosjektene. Disse arenaene har også bidratt til økt samordning og felles forståelse av det boligsosiale arbeidet i kommunen. 6

7 8. Økonomi Status per

Velkommen til fagsamling om boligsosialt arbeid!

Velkommen til fagsamling om boligsosialt arbeid! Velkommen til fagsamling om boligsosialt arbeid! Program Fagsamling 18 mars 08.30 09.15 Status og erfaringer - Boligsosialt arbeid 09.15 09.45 Boligtjenesten hvor står vi nå 09.45 10.00 Innledning til

Detaljer

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 12. mars 2013 22.03.2013 Særlig satsing på boligsosialt arbeid Boligstrategi, en del av Bystrategien

Detaljer

Boligsituasjonen i Drammen. Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim

Boligsituasjonen i Drammen. Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Boligsituasjonen i Drammen Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Oppsummering: 1. Strakstiltak 2011: Boligløft i 10 punkter gjennomført. 2. Boligsosial handlingsplan: fremmes i april 2012

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste»

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» Sluttrapport Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» 31.10.2014 Stjørdal kommune Sætnan Anne-Lise Tiller Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 1 Innledning: Stjørdal kommune har gjennomført

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE

Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE Prosjektplan 2013 Innhold Innledning... 2 Prosjektorgansiering... 2 Styringsgruppe:... 3 Beslutningsteam... 3 Arbeidsleder for Housing First teamet... 3 Prosjektmål...

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Status på arbeidet med BASIS. Boligsosialt utviklingsarbeid mai 2011

Status på arbeidet med BASIS. Boligsosialt utviklingsarbeid mai 2011 Status på arbeidet med BASIS Boligsosialt utviklingsarbeid mai 2011 Boligsosialt utviklingsprogram (BASIS) i Drammen Samarbeid med Husbanken ( 2010 2014) Kompetanse Finansiering År Drammen kommune Husbanken

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer