Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968"

Transkript

1 Søknad Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Regional boligpolitiskplan - temaplan Kort beskrivelse Vi har gjennom arbeidet med bedre kommunikasjon på Helgeland et mål om utvidelse av BA regionen. Det kan være en fordel for bolig politikken og gjennom føringen i kommunene at kommunene arbeider i lag i utarbeidelsen av boligpolitisk boligplan. Arbeidet med felles strategisk næringsplan for 5 kommuner er i sluttfasen. Bolig og arbeid er to sider av samme sak. Prosjektbeskrivelse Kommunene er ansvarlig for gjennomføring av en helhetlig, lokalt tilpasset boligpolitikk. Husbankens rolle er å legge til rette for at kommunene har mulighet og kompetanse til å ivareta sitt ansvar på best mulig måte. Husbanken er regjeringens gjennomfører av boligpolitikken. Felles målsetting er forebygging og bekjempelse av fattigdom og bostedsløshet ved økt boligsosial aktivitet og kompetanse i kommunene. Dette er et av hovedelementene i Husbankens strategiske plattform, samt en føring i tildelingsbrevet fra Kommunal- og regionaldepartementet. Hovedstrategien for boligpolitikken har vært å legge til rette for at boligmarkedet skal fungere best mulig. Ved å legge til rette for en økonomisk politikk som bidrar til lave renter og høy sysselsetting, vil flest mulig være selvhjulpen i boligmarkedet Boligpolitikken i en kommune kan være et uklart felt preget av sektorisering der flere instanser har delansvar. For brukerne kan også organiseringen virke utydelig og uoversiktlig. Oppsplitting av ansvaret kan medføre at oppgavene blir fragmenterte og personavhengige. En god plan for de overordnede rammene for kommunestrukturen og utviklingen av helhetlige områder innebærer blant annet dimensjonering og lokalisering av type bolig- og næringsbebyggelse ut fra langsiktige behov, samt tydeligere definering av de ulike områdenes rolle og funksjon i lokalsamfunnet. Dette omfatter bl.a. utbyggingstetthet, hvilke type tjenester og kvaliteter det skal satses på innenfor de ulike områdene, samordning av tjenester, grad av universell utforming mm. Dette vil være avgjørende både for å kunne oppnå mer felles målrettet kommunal ressursbruk, og helhetlig planlegging av bolig- og næringsutvikling sett i sammenheng med utvikling av fysisk infrastruktur og tjenestetilbud. I dette ligger også muligheten til utvikling av gode bomiljø i et forebyggende perspektiv. Det er bare en av kommunene i Helgeland regionråd som har vedtatt bolig politiskplan. Herøy kommune har en oppdatert plan for tilflytting som omfatter bolig

2 Helgeland regionråd drøftet utarbeidelse av felles «Regional boligpolitisk plan» på styremøte sak 71/13 Vedtak: Helgeland regionråd oversender saken til kommunene og ber om at de som ønsker å delta i utarbeidelsen av felles regional boligpolitisk handlingsplan legger saken frem for kommunestyret for avgjørelse innen kort tid. Kommunestyret må også oppnevne kommunens planrepresentant til prosjektgruppen Helgeland tar ansvar for samordning og administrering av planarbeidet Det vil bli lagt til rette for at også kommuner som har godkjent boligpolitiskplan kan delta i planarbeidet og på den måten ta del i regionalplan og forankre egen plan inn i dette planarbeidet. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Helgeland Regionråd Org.nr: Sissel Hesjedal Sissel Hesjedal Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Helgeland Regionråd Iks har som mål å vera ein tilrettlegger og har gjennomført flere fellesprosjekter. ONS gjelder hele Helgeland (kr ) Næringslivets syn på regionsenterutvikling - en videre føring av et prosjekt som fylkeskommunen startet gjelder hele Helgeland.(kr ) Utvikle og befeste av olje- og gasskonferansen -Offshore Nordland ( ) Utarbeidelse av klimaplaner i 7 kommuner (kr ,- x 7= Trainee Helgeland Regionråd i samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland (kr ) Spesifikasjon Bakgrunn Kommunene er ansvarlig for gjennomføring av en helhetlig, lokalt tilpasset boligpolitikk. Husbankens rolle er å legge til rette for at kommunene har mulighet og kompetanse til å ivareta sitt ansvar på best mulig måte. Husbanken er regjeringens gjennomfører av boligpolitikken. Felles målsetting er forebygging og bekjempelse av fattigdom og bostedsløshet ved økt boligsosial aktivitet og kompetanse i kommunene. Dette er et av hovedelementene i Husbankens strategiske plattform, samt en føring i tildelingsbrevet fra Kommunal- og regionaldepartementet

3 Hovedstrategien for boligpolitikken har vært å legge til rette for at boligmarkedet skal fungere best mulig. Ved å legge til rette for en økonomisk politikk som bidrar til lave renter og høy sysselsetting, vil flest mulig være selvhjulpen i boligmarkedet Boligpolitikken i en kommune kan være et uklart felt preget av sektorisering der flere instanser har delansvar. For brukerne kan også organiseringen virke utydelig og uoversiktlig. Oppsplitting av ansvaret kan medføre at oppgavene blir fragmenterte og personavhengige. En god plan for de overordnede rammene for kommunestrukturen og utviklingen av helhetlige områder innebærer blant annet dimensjonering og lokalisering av type bolig- og næringsbebyggelse ut fra langsiktige behov, samt tydeligere definering av de ulike områdenes rolle og funksjon i lokalsamfunnet. Dette omfatter bl.a. utbyggingstetthet, hvilke type tjenester og kvaliteter det skal satses på innenfor de ulike områdene, samordning av tjenester, grad av universell utforming mm. Dette vil være avgjørende både for å kunne oppnå mer felles målrettet kommunal ressursbruk, og helhetlig planlegging av bolig- og næringsutvikling sett i sammenheng med utvikling av fysisk infrastruktur og tjenestetilbud. I dette ligger også muligheten til utvikling av gode bomiljø i et forebyggende perspektiv. Vi har gjennom arbeidet med bedre kommunikasjon på Helgeland et mål om utvidelse av BA regionen. Det kan være en fordel for bolig politikken og gjennom føringen i kommunene at kommunene arbeider i lag i utarbeidelsen av boligpolitiskplan. Det er bare en av kommunene i Helgeland regionråd som har vedtatt bolig politiskplan. Herøy kommune har en oppdatert plan for tilflytting som omfatter bolig. Helgeland regionråd drøftet utarbeidelse av felles «Regional boligpolitisk plan» på styremøte sak 71/13 Vedtak: Helgeland regionråd oversender saken til kommunene og ber om at de som ønsker å delta i utarbeidelsen av felles regional boligpolitisk handlingsplan legger saken frem for kommunestyret for avgjørelse innen kort tid. Kommunestyret må også oppnevne kommunens planrepresentant til prosjektgruppen Helgeland tar ansvar for samordning og administrering av planarbeidet Det er viktig at de kommuner som ikke ønsker å delta melder tilbake om dette snares mulig. Det vil bli lagt til rette for at også kommuner som har godkjent boligpolitiskplan kan delta i planarbeidet og på den måten ta del i regionalplan og forankre egen plan inn i dette planarbeidet. Utfordringene i den enkelte kommune kan være: Knapphet på egnede arealer til boligformål Utilstrekkelig plangrunnlag (Kommuneplan) - 3 -

4 Finansiering Organisering Boligforvaltning Mangelfull plan- og utviklingskapasitet Utvikling av boligpolitikk I uttalen iht til utviklingsprogram Nordland (UPN), som fylkesplanens handlingsprogram for perioden der et av målområdene er «Livskvalitet» der det ble bedt om synspunkter på hvordan fylkeskommunen på en hensiktsmessig måte kan bidra til å stimulere og styrke den boligpolitiske planlegging og tilrettelegging i kommunene, meldte Helgeland Regionråd tilbake iht til vedtak at Nfk kunne bidra med utarbeidelsen av en regional bolig politiskhandlingsplan Nordland fylkeskommune sin visjon for målområdet er; Et aktivt liv og et inkluderende samfunn Strategi 1: Bidra til en boligpolitikk som ivaretar befolkningen, næringslivet og spesielle gruppers behov. Tiltaket er at det skal utarbeides et boligprogram for Nordland. Det ble i 2001 utarbeidet kommunale boligpolitiske handlingsplaner gjennom regionrådet. Helgeland Regionråd har erfaringer når det gjelder utarbeidelse av felles planer og enkeltplaner i kommunene. Deler av modellen/metoden som vi brukte i arbeidet med energi- og klima planene, mener vi også kan brukes i arbeidet med regional boligpolitisk plan. Prosjektmål Det skal utarbeides en regional boligpolitiskplan der en også legg til rette for et delprogram for hver kommune som deltar i planarbeidet. Forankring Helgeland regionråd drøftet utarbeidelse av felles «Regional boligpolitisk plan» på styremøte sak 71/13 Vedtak: Helgeland regionråd oversender saken til kommunene og ber om at de som ønsker å delta i utarbeidelsen av felles regional boligpolitisk handlingsplan legger saken frem for kommunestyret for avgjørelse innen kort tid. Kommunestyret må også oppnevne kommunens planrepresentant til prosjektgruppen Helgeland tar ansvar for samordning og administrering av planarbeidet Prosjektplanen ble sendt til de 7 kommunene som er medlem i Helgeland regionråd for behandling etter vedtaket i regionrådet 21.november. I desember har kommunene budsjettbehandling og det er forventet at alle kommunene behandler saken i løpet av mars. Vedtak i kommunene vil bli ettersendt

5 Dette er en regionalplan så dersom en av kommunene ikke vil delta så vil det ikke få så store konsekvensar for arbeidet. Vi velger å søke innen fristen. Prosjektorganisering Rammer Det skal engasjeres ekstern planarbeider/prosjektleder. Kommunene må i oppnevne en person som skal bidra i plangruppen/arbeidet. Husbanken har signalisert at de ønsker å delta i plan arbeidet. Det skal søkes Nordland fylkeskommune om finansering av planarbeidet. Plannettverket kan bidra og være en ressurs i arbeidet samt gjennom deltakelsen i plan- arbeidet også bidra til å utvikle/befeste nettverket. Prosjektledelse Helgeland Regionråd er prosjekteier og har ansvaret for og administrereplanarbeidet. Det skal etableres et prosjektstyre oppnevnt av Helgeland Regionråd. Prosjektgruppen skal bestå kommunenes planrepresentanter. Husbanken og Nordland fylkeskommunene skal inviteres til å delta/som observatører i prosjektgruppen. Det finnes lite av fellesplanarbeid når det gjelder boligpolitiskplaner. Vi vil derfor legge til grunn same prinsipp/metode som vi brukte i arbeidet med energi- og klimaplanene. Øvrige roller Kommunenes planrepresentant har ansvar for at det blir etablert kommunale grupper som kan gi innspill i plan prosessen. Samarbeidspartnere Lokale utbyggingsselskap Næringslivet i kommunene. Aktiviteter November- Desember 2013 Utarbeide utkast til prosjektplan +søknad til Nfk Helgeland Regionråd Vedtak + finansering Februar

6 Politiskbehandling i kommune vedrørende tiltakelse. ansvar.rådmenn/ordførere Avklare hvilke kommuner som vil delta i planarbeidet Mars 2014 Engasjer planarbeider/ prosjektleder anvar Helgeland regionråd Engasjer og kvalifisert person Sikre kvalitet og fremdrift i arbeidet. April 2014 Fellesmøte oppstartmøtet Politisk leiing og andre politikkere med interesse for planarbeidet, lokale utbyggingsaktører/selskap. Plannettverket Kommunenes Planrepresentanter Nfk Husbanken Anvar :Helgeland Regionråd/ prosjektleder Avklaringer -Felles forståing og utarbeidelse av fremdriftsplan for den enkelte kommune Mai/juni 2014 Etablering av kommunale ressursgrupper. Tilsette innen områder som blir berørt/har interesser innen planen evt. helsepersonell, plan og landbruk, næringslivet osv. - ansvar; Kommunens plan-representant Forankring av arbeidet i kommunene Arbeid ute i kommunene Innhente godkjente planer for boligområder og behov. Ansvar: Kommunens plan-representant Prosjektleder Grunnlag for utarbeidelse av regional plan Sikre fremgang og kvalitet. Okt Felles møte prosess samling - 6 -

7 -presentasjon av plan utkast Erfaringsutveksling -ansvar: Helgeland Regionråd/ prosjektleder Forankring og avklaring iht til planens innhold Innen feb Planene/delplanene opp til politisk handsaming- /Kommunens plan-representant ansvar ;Rådmennene Målgrupper Politisk leiing og andre politikkere med interesse for planarbeidet Lokale utbyggingsaktører/selskap. Plannettverket i regionen Kommunenes planrepresentanter Intresse org. for brukere med serskilt behov for tilrettelegging Ungdom Andre: Nfk Husbanken Resultat Utabeidet en plan for å få betre oversikt over behov for bolig og gjennom føre felles planlegg iht utfordringene. En boligpolitikk som er fremtidsrettet for regionen Effekter Betre tilrettelegging for boligbygging iht til ulike grupper (første og andre gangsetablerer) og iht til utviklingen i næringslivet. Helgeland er en vekst region, og en vil få en større og betre bo og arbeidsregion. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Kostnadsplan Tittel SUM Adm,kopiering regnskap osv Ekstern planmedarbeider Fellesmøter Kommunenes planarbeider Prosjektledelse Reise Sum kostnad

8 Finansieringsplan Tittel SUM Egenandel/eget arbeid kommunene Helgeland Regionråd Nordlandfylkeskommune Sum finansiering Geografi 1800-Nordland, 1818-Herøy, 1820-Alstahaug, 1822-Leirfjord, 1824-Vefsn, 1827-Dønna, 1835-Træna, 1836-Rødøy Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato PROSJEKTPLAN regional boligpolitiskplan sendt Nfk.pdf

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandle: Bitt Jonassen Akiv: 144 F17 Akivsaksn.: 13/167-7 Klageadgang: Nei REGIONAL BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Administasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Integrerende arbeidsliv Kort beskrivelse For å øke bosatte flyktningers trivsel og reelle mulighet for å få jobb

Detaljer

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2013-0210 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Verdiskapingsprogram lokale/regionale parker 2013 Prosjektnavn Tjøtta-Alstahaug landskapspark (hovedprosjekt 2014-2015) Kort beskrivelse

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på Støtteordning

Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på Støtteordning Søknad Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på Støtteordning Prosjektnavn inkluderende arbeids MØY- Kvinnebedrifter

Detaljer

Arbeidsplan 2015. for. faggruppa for plan og regional utvikling

Arbeidsplan 2015. for. faggruppa for plan og regional utvikling Arbeidsplan 2105, faggruppe for plan og regional utvikling Bedriftsnavn: Nordland fylkeskommune ID NRU.4.6 Versjon 0.01 Gyldig fra 10.04.2015 Forfatter Verifisert Godkjent Side 1 av9 Arbeidsplan

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0052 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kirkegata - internasjonal møteplass og kunstnerkvartal

Søknadsnr. 2013-0052 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kirkegata - internasjonal møteplass og kunstnerkvartal Søknad Søknadsnr. 2013-0052 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kirkegata - internasjonal møteplass og kunstnerkvartal Kort beskrivelse Kragerø; attraktiv som helårlig bostedskommune

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER

SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER SAK 20/15 SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER Saksopplysning Det er motteke søknad frå på kr. 300.000 for 2015. Aktivitetane til Hallingdal etablerersenter etablerarrettleiing og kursing som ein forlenga

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer