Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2"

Transkript

1 1 Løsningsfoslag EMC-eksamen Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 Oppgave 2 a) En geneisk standad e en geneell standad som bukes nå det ikke foeligge en poduktstandad. EN581 e den geneiske standaden fo emisjon og EN582 e standaden fo følsomhet. b) En lysegulato e ikke et podukt som må godkjennes av et teknisk kontollogan. Det billigst vil væe å lage en selvsetifiseing hvo skive en eklæing hvo en sie at poduktet e i samsva med EU-eglene. Nå det e gjot kan en sette -meket på poduktet. Det e gunn til å to at fima ha lignende podukte på makedet slik at en ha god kontoll på konstuksjonen. Det vil væe natulig å utføe målinge på "labben" slik at målingene samsvae med det en ha målt på tidligee podukte. c) En LISN (Line Impedance Stabilising Netwok) bukes nå en måle ledningsbundet støy. Fodi det elektiske nettet ha foskjellig impedans e det viktig å ha "et standad nett" fo å få epetebae målinge. En LISN søge fo denne standadimpedansen. d) Foskjellige jodingssysteme: Enkeltpunkt-joding vil si å føe alle jodfobindelse sepaat til et felles jodingpunkt (stjenenett). Det fungee ba på lave fekvense. I digitale ketse og ved høyee fekvense e det vanlig å buke flepunkt-joding. Dette utføes ofte som et maskenettvek hvo en ha flee veie til jod fo å få lav impedans. Hybid-joding vil si en kombinasjon av de foegående metodene ved hjelp av eaktive komponente. I systeme som ha en viss utstekning (med lange kable) kan det lett bli potensialfoskjelle. Det kan da gå stoe stømme desom en ha jodsløyfe. Dette han en løse ved buk av kondensatoe. Disse blokkee likestøm og lave fekvense, men kan på høyee fekvense gi en effektiv joding (flepunkt-joding) som kotslutte jodsløyfe (se figu 5.6 i læeboka). e) Det e flee vikningsmekanisme nå det gjelde skjeming. Nå en e.m. bølge møte en elektisk ledende plate vil vi ha to mekanisme. Den ene mekanismen e efleksjon. Det e avhengig av impedansfoskjell mellom fitt om (377ohm) og platas impedans (gitt av bl.a. ledningsevne) ved den aktuelle fekvensen. Ved lave fekvense vil det magnetiske felt ikke eflektees i sælig gad. Videe vil vi ha absopsjon i mateialet. Det vil væe avhengig tykkelsen og metallets "skinndybde" (gitt bl.a. pemeabiliteten) ved den aktuelle fekvensen. Nå en e.m. ha kommet gjennom plata, vil vi også ha en nytt efleksjonstap (e-efleksjon)i ovegangen plate til luft. Nå det gjelde LF magnetfelte e de vanskelige å skjeme seg mot. En buke et ì-metall (dvs høy pemeabilitet). Det fungee slik at det magnetisk feltet samles i ì-metall (ikke efleksjon elle absopsjon i vesentlig gad). (s.236) f) EMC e at - appaatet ikke fostye ande appaate elle seg selv - appaatet ikke la seg fostye av ande appaate. Oppgave 3

2 2 Fokla hvofo den konstuksjon på figuen unde e dålig med hensyn på støy inn og ut via nettkabelen. Figuen vise et skjemet kabinett med hovedbyte fo nettspenning, nettfilte og stømfosyning (switch mode). Nettledning Bakpanel Stømfosyning Nettfilte Nettbyte Fontpanel Lag en skisse (buk figuen ove) og gjø de foandingene du synes bø gjøes. Konstuksjonen e så dålig fodi vi komme inn med en uskjemet nettkabel. I tillegg e det kot avstand mellom nettkabelen og stømfosyningen. Det vil væe en viss sjanse fo kobling mellom disse utenom filteet. En bede løsninge vil væe å plassee nettfilteet som den føste komponenten og så nettbyteen (helst på bakveggen). Se figuen unde. nettkabel Nettbyte bakpanel nettfilte stømfosyning FRONT Oppgave 4 a) Vi få spenningsfall ved IC1 pga. at stømmen til IC2 gå gjennom de samme ledene som IC1. Impedansen til venste fo IC1 vil bestemme spenningsfallet. b) Lengden på ledningsbanene som foåsake spenningsdopp mellom IC1 og IC2, 1+1=11cm Resistans i ledeen, R = 11mm 1[mÙ]/[mm] = 11mÙ Ohmsk spenningsfall i ledeen : U = R I =,11Ù 4mA = 4,4mV Induktans i ledeen : L = 11mm 1[nH]/[mm] = 11nH Spenningsfall pga. av induktans: U = L di/dt = (4 1-3 )/(6 1-9 ) =,733V

3 3 c),733v -,733V 4mA 1ns ma 6ns 6ns t d) A 2dB/decade f=1/(πt ) 1/T f Det e ikke sagt noe om epetisjonsfekvens. Det vi kan si e at fekvensspekteet avta med 2dB/dekade til fekvensen f =1/(ð t ) = 53 MHz som e gitt stigetiden t. Ette dette punktet avta fekvensspekteet med 4dB/dekade. e) Beegn maksimal induset spenning i antenna nå ketskotet utsettes fo et elektomagnetisk felt (fa en 9MHz mobiltelefon) med elektisk feltstyke E=5V/m. Sva: Induset spenning i sløyfa: U i f A E π 6 4 = = , 283V dφ d[ H( t) A] Utledning av fomelen: Ui ( t) = = = dt dt Anta at: H( t) H dh = sin( 2π ft ), = 2π Hˆ cos(2 π ft ), dt Ui ( t) = A f H π ( t )cos( 2π ft ) = U cos( 2 ft A dh dt

4 4 ˆ ˆ = ˆ ˆ E E U i A 2π f H( t) hvo H = =, Z e fittomsimpedansen, 377Ω Z 12π E Ui = A 2π f = f A E 12π f) Nå vi få et jodplan vil sløyfa vå bli vesentlig eduset. Den va oppinnelig 3cm 2 mens den vil nå bli ca 14cm,16cm = 2,2 cm 2. Lengden på ledeen bli ca 14cm. Regne lengden fa pinne 7 på den ene IC'en opp til knekken på signalledeen og til jodpinnen (7) på den ande IC'en (2+1+2). Lengden av ledeen multipliset med avstanden til jodplanet. Da induset spenning e poposjonalt med sløyfeaealet, vil induset spenning bli: U =,28[V] 2,2/3 =,21[V]. g) Jodplanet vil gjøe at spenningsdoppet bli mye minde p.g.a. at bedden på ledeen bli mye støe. Både ohmske motstand og induktans edusees. Videe vil sannsynligvis ikke stømmen gå samme veien slik at påvikning mellom disse to pinnene ikke vil bli så sto, men hvodan stømmen gå i et jodplan e vanskelig å foutsi. OPPGAVE 5 Feltstyken e omvendt poposjonalt med avstanden: 1/. 5 1,5 E,5 m =,5mV / m = 5 V / m, I avs tan d 1mete : E = = 75 1 Omegnet til dbv/m vil feltstyken væe: E = 2 log 75 = 37,5 dbv/m Elle: 1 V / m Vi se at dette e litt ove kavet 37 dbv/m. Appaatet våt holde ikke kavet ette den målingen som e gjot. Nå komme det an på om målingene e gjot i et godkjent laboatoium. Desom vi ha gjot en måling selv på en ikke godkjent lab. kan måling bae væe etningsgivende. Men det tyde vel på at vi bø gjøe noe fo å fobede appaatet. OPPGAVE 6 Svakhete ved konstuksjonen: 1. Posessobussen e koplet via båndkabel til toppkotet, og dette gi stoe sløyfeantenne som dels kan gi emisjon, dels e følsomme fo høyfekvent innståling (ESD, bust, RF). Hele tastatufeltet ha fobindelse med bussen og danne toppkapasitansen til en jodplanantenne de bunnkotet danne jodplanet. Kabellengden tilsvae en kvatbølge ved ca. 3MHz og med toppkapasitans vil kabelen væe en svæt effektiv antenne alleede fo fekvense unde 1MHz. 2. Tilledninge til begge side av bunnkotet e ugunstig. Med minde bunnkotet ha gjennomgående jodplan elle stå i et metallkabinett, e det umulig å få til en lavimpedanset jodfobindelse mellom filtekomponentene i kotets to ende. I tillegg til å oveføe ledningsbundet støy, vil tilledningene defo fungee som en dipolantenne som kople oppfangede signale inn til posessoketsene på bunnkotet ved at jodstømmen gi spenningsfoskjelle mellom kotets to ende. 3. Uskjemet kabinett kan lett gi pobleme desom den innvendige elektonikken ikke ha gode nok EMC-egenskape.

5 5 4. Ketsutlegget på kotene kan væe ugunstig utfomet med dålige avkoplinge og stoe stømsløyfe. Altenative fo fobeding: 1. Skjeming av kabinettet, ingen ending av elektonikken Bytte til metallkasse elle Metallisee plastkabinettet. Viktige punkte ved skjemet kabinett "Tett" kabinett; De stoe åpningene fo display og tastatu må deles opp, fo eksempel med et tådnett elle ved å skjæe ut åpning bae fo hve tast. Muligens inneholde tastatuet en ledende folie som kan jodes. Det kan bli nødvendig å avkople hve tast med en liten (1pF) kondensato. Skjøtene mellom kabinettets ove- og undedel må ikke ha kontaktløse stekninge på me enn noen cm lengde. Begge bunnkotets to ende bø jodes diekte til kabinettet (metalliseingen) fo å sike lavimpedanset jod mellom de to kabelinnføingene. 2. Ending av elektonikken, uendet kabinett Topp- og bunnkotet lages hve fo seg med gode EMC-egenskape (små stømsløyfe fo høyhastighets data, helst sammenhengende jodplan, plassee støyende ketsfunksjone fo seg selv på kotet). Sett av plass på pintet fo innlodding av avkoplingskondensatoe alle stede det kan tenkes å væe nødvendig. Unngå om mulig høyhastighets databussfobindelse mellom topp- og bunnkot. Buk skjemet kabel mellom topp- og bunnkotet - elle innfø EMC-filteing i begge ende av kabelen. Gjø den intene kabelen så kot som mulig (bø ikke klemmes ned mot den støyende posessoen nå kabinettet lukkes). Buk eventuelt konnekto slik at kabinettdelene kan tas fa hveande selv om kabelen e kot. Begge ekstene tilkoplingskable bø gå inn på samme side av kotet. Pass på filteing med god jodfobindelse. Vude om skjemet kabel e nødvendig. Kombinasjone av tiltak fa altenativ 1 og 2 kan vudees.

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. "Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse "Følgende dokumente legges til gunn fo viksomheten 1 Ny tekst Fø 1 - Vedtekte: Beskive eglene

Detaljer

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Eleve / pivatiste Bokmål Eksempeloppgave ette læeplan godkjent juli 2000 Videegående kus II Studieetning fo allmenne, økonomiske og administative

Detaljer

Kurs: EMC leksjon 5 Stein Øvstedal (steino@iet.hist.no)

Kurs: EMC leksjon 5 Stein Øvstedal (steino@iet.hist.no) Kurs: EMC leksjon 5 Lærere: Stein Øvstedal (steino@iet.hist.no) Mønsterkortutlegg og jording (Kapittel 6 i læreboka). INNHOLD: 5 Mønsterkortutlegg og jording...2 5.1 Innledning... 2 5.2 Utlegg og jording...

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

HØGSKOLEN I NARVIK SIVILINGENIØRUTDANNINGEN INDUSTRIELL ELEKTROTEKNIKK. Oppgavetype: Motorstyring. Rapport tittel:

HØGSKOLEN I NARVIK SIVILINGENIØRUTDANNINGEN INDUSTRIELL ELEKTROTEKNIKK. Oppgavetype: Motorstyring. Rapport tittel: HØGKOEN I NAVIK IVIINGENIØUTDANNINGEN INDUTIE EEKTOTEKNIKK TUDIEETNING: INDUTIE EEKTOTEKNIKK EKTENT AMABEID: FAGIG VEIEDE: Pfess A E. NOUM FAGIG VEIEDE: DATO: ANTA IDE: 5 NUMME: 6.6.95 VEDEGG: Ingen Oppgavetype:

Detaljer

Neste sesong planlegges nå!

Neste sesong planlegges nå! nov 2014 De beste maskinene fa Eiksenteet R ER Neste sesong planlegges nå! TO P TR AK KA K S RED B NYE FENDT 700 VARIO S4 I dette Eik Fokus ha vi gode tilbud på taktoe, høstemaskine og edskape fo bestilling

Detaljer

God butikk for Steen & Strøm

God butikk for Steen & Strøm Et kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Utgave n. 0/ Gd butikk f Steen & Støm Futsigbahet, ttalvesikt, endingskntll g tid g penge spat. Det va hvedgunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenteselskap

Detaljer

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET 1 N. 3/2015 Åg. 76 LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET Foto: Toe Veffestad Fo Lunne og Gua/Haestua Side Side 2 MENING I LIVET Av Tygve Johansen P e s t e t a n k e Nå det skje noe som vi ikke fostå,

Detaljer

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE misj on tidende n. 10-2014 169. ågang ORDET BLE MENNESKE s lede Nytt å, nye veie Ået næme seg slutten. Da gå ofte tankene litt bakove fo å kunne gjøe opp en slags status fø man ta fatt på det neste. Det

Detaljer

Løsning øving 12 N L. Fra Faradays induksjonslov får vi da en indusert elektromotorisk spenning:

Løsning øving 12 N L. Fra Faradays induksjonslov får vi da en indusert elektromotorisk spenning: nstitutt fo fysikk, NTNU Fg SF 4 Elektognetise og MNFFY 3 Elektisitet og gnetise Høst øsning øving Oppgve Mgnetfeltet inne i solenoiden e : ( H( (N/) ( (dvs fo < R). Utenfo solenoiden: ( > R) Fo å eegne

Detaljer

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004 Fugletetaeeet Øistein Gjøvik Høgskolen i Sø-Tønelag, 004 Innlening Nå skal vi lage et omlegeme u kanskje ikke ha sett fø. Det e ikke noe mystisk ve selve figuen, men en høe ikke til lant e mest ukte i

Detaljer

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Jording Side: 1 av 13 1 OMFANG...2 2 PROSEDYRE FOR MÅLING AV OVERGANGSMOTSTAND MOT JORD FOR ENKELTELEKTRODER ELLER SAMLING AV ELEKTRODER...3 2.1 Bruksområde...3 2.2 Beskrivelse av metoden...3 2.3 Sikkerhetstiltak...5

Detaljer

rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D

rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D PUB EN I Gunna og Aslak va m pågående ovfo Tobben ett visittkotet hadde dukka opp. Fedagen spute Gunna om han kunne tenke seg å bli med på Pub en en tu fo å ta en pils. Det skulle væe helgesamling fo nye

Detaljer

Jording (Ott3) To typer jord: Sterkstrømsjord (sikkerhetsjord) Signaljord

Jording (Ott3) To typer jord: Sterkstrømsjord (sikkerhetsjord) Signaljord Jording (Ott3) To typer jord: Sterkstrømsjord (sikkerhetsjord) Signaljord 1 Jente døde av elektrisk sjokk i sengen Aftenposten Interaktiv 31.08.01 Ei 9 år gammel jente ble fredag funnet død i sengen sin.

Detaljer

Mye av det som er med i boken er basert på egne erfaringer og litt hobbyforskning.

Mye av det som er med i boken er basert på egne erfaringer og litt hobbyforskning. Forord: Denne boken tar for seg ulike sider ved å lage høyttalere. Den er ment som en begynnelse for folk som er interessert i høyttalerbygging, de som liker å gjøre det selv. Det er en fordel med å ha

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE Elektronikk FORELØPIG UTGAVE bakgrunnstoff Rolf Ingebrigtsen Elektronikk teori s. 1 av 47 Rolf Ingebrigtsen27.05.2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Elektrisitet - grunnlag... 4 Atomer og molekyler...

Detaljer

Hvis et produkt (apparat, maskin, etc) markedsføres eller tas i bruk, skal produktet ha CEmerking.

Hvis et produkt (apparat, maskin, etc) markedsføres eller tas i bruk, skal produktet ha CEmerking. EMC-direktivet. EU- og EØS-landene. EU: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritania og Nord Irland, Sverige, Tyskland, Østerrike, Polen,

Detaljer

Hvem har rett til å lytte på hvem?

Hvem har rett til å lytte på hvem? Sikkehetsnytt Innhold Hvem ha ett til - datakim - og fobud mot stek kypteing? Utimaco s veden... Paktiske løsninge Poduktnyhete Neste numme av Sikkehetsnytt Info - svaslipp IT-beskyttelse i en global veden

Detaljer

-c; NSB Bane Ingeniørtjenesten. 25kV / 50 Hz banestrømforsyning. Påvirkning på signal- og tele-anlegg

-c; NSB Bane Ingeniørtjenesten. 25kV / 50 Hz banestrømforsyning. Påvirkning på signal- og tele-anlegg -c; 25kV / 50 Hz banestrømforsyning Påvirkning på signal- og tele-anlegg NSB Bane ngeniørtjenesten 25kV / 50 Hz banestrømforsyning Påvirkning på signal- og tele-anlegg Jernbaneverke'( Biblioteket Versjon:

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager: P R O T O K O L L Å, den. og. juni ble det holdt fohandlinge vedøende taiffevisjonen pe. mai sentale fohandlinge mell abeidstakeoganisasjonene og Hovedoganisasjonen Vike på Vike/HUK med unntak av Landsoveenskst

Detaljer

PRESISJONSSKYTING (Del 1)

PRESISJONSSKYTING (Del 1) 1 PRESISJONSSKYTING (Del 1) Generelt. Vi må starte et sted. Da er det viktig å finne det beste stedet. Vi må vite hva vi skal starte med, og da er det nødvendig å ha god kunnskap og kyndig hjelp. Presisjonsskyting

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. ELFLEX mk-5 for TREKONSTRUKSJONER og REHABILITERINGSLØSNINGER

MONTERINGSANVISNING. ELFLEX mk-5 for TREKONSTRUKSJONER og REHABILITERINGSLØSNINGER MONTERINGSANVISNING ELFLEX mk-5 for TREKONSTRUKSJONER og REHABILITERINGSLØSNINGER Godkjent av ELEKTRISITETSTILSYNET den 8. mars 1994 Utgave: januar 2015 For siste utgave se elflex.no Importør: KONSULENT

Detaljer

De hele tall har addisjon, multiplikasjon, subtraksjon og lineær ordning, men ikke divisjon.

De hele tall har addisjon, multiplikasjon, subtraksjon og lineær ordning, men ikke divisjon. Innledning til Matematikk Hans Petter Hornæs, hans.hornaes@hig.no Det er ofte vanskelig å komme i gang et fag. Innledningsvis er det gjerne en del grunnleggende begreper som må på plass. Mange studenter

Detaljer

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer

TFE4100 Kretsteknikk Kompendium. Eirik Refsdal

TFE4100 Kretsteknikk Kompendium. Eirik Refsdal <eirikref@pvv.ntnu.no> TFE4100 Kretsteknikk Kompendium Eirik Refsdal 16. august 2005 2 INNHOLD Innhold 1 Introduksjon til elektriske kretser 4 1.1 Strøm................................ 4 1.2 Spenning..............................

Detaljer

7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET ENKELTVIS 7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET VEKSELSTRØM ENKELTVIS

7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET ENKELTVIS 7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET VEKSELSTRØM ENKELTVIS 7. ESSTANS - SPOLE - KONDENSATO TLKOPLET ENKELTVS 7. ESSTANS - SPOLE - KONDENSATO TLKOPLET VEKSELSTØM ENKELTVS DEELL ESSTANS TLKOPLET VEKSELSTØM Når en motstandstråd blir brettet i to og de to delene av

Detaljer

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352 Statusappot undevisningsviksomhet og øvige kompetansetiltak ARA 2. halvå 2013 Jeg laget i juli 2013 en tilsvaende statusappot fo undevisningsviksomheten i ARA fo 1. halvå 2013 som undevisningslede e ansvalig

Detaljer