Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. "Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. "Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten"

Transkript

1 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse "Følgende dokumente legges til gunn fo viksomheten 1 Ny tekst Fø 1 - Vedtekte: Beskive eglene fo oganisasjonens oppbygging og stuktu Politisk plattfom: Beskive Skeiv Ungdoms standpunkte Abeidspogam: Beskive de oganisatoiske abeidsoppgavene fo peioden Oganisatoisk Plattfom: Beskive oganisasjonens oppbygning, ogane og stuktue. Følgende begepe legges til gunn fo Gunndokumente Kot odliste fo å oppklae begepe. Repesentant: En som inneha delegatelle obsevatøstatus Delegat: Repesentant som inneha tale-, s-, og stemmeett Obsevatø: Repesentant som inneha tale- og sett 2/3 fletall: 2/3 stemme fo, men avholdende stemme skal ikke telles. Foslaget må ha støtte av ove halvpaten av alle stemmebeettigede i salen." Side 1 av 17

2 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse Følgende dokumente legges til gunn fo viksomheten 2 Nytt punkt Fø 1 - Vedtekte: Beskive eglene fo oganisasjonens oppbygging og stuktu Politisk plattfom: Beskive Skeiv Ungdoms standpunkte Abeidspogam: Beskive de oganisatoiske abeidsoppgavene fo peioden Oganisatoisk Plattfom: Beskive oganisasjonen oppbygning, ogane og stuktue. Tea ig hovedsatsning: Det vedtas hvet 3. a en hovedsatsning fo Skeiv Ungdoms abeid. Det e ikke en begensning pa antall punkte, og punkte kan væe av ba de oganisatoisk og/elle politisk kaakte. Kot odliste fo a foklae begepet. Innabeide ogsa hovedsatsning, hvis dette skulle bli vedtatt. Følgende begepe legges til gunn fo Gunndokumente Repesentant: En som inneha delegatelle obsevatøstatus Delegat: Repesentant som inneha tale-, s-, og stemmeett Obsevatø: Repesentant som inneha tale- og sett 2/3 fletall: 2/3 stemme fo, men avholdende stemme skal ikke telles. Foslaget ma ha støtte av ove halvpaten av alle stemmebeettigede i salen. Side 2 av 17

3 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse 3 Saa Liljedal 4 Maie O. Thostense n og Pål F. Egestad 5 Tøndelag Ending/ omoga niseing Hele dokumentet Tillegg 2, ca. linje 40 nytt punkt 2 Navn linje 42 1 Fomålspaagaf 2 Navn 3 Oganisasjon 4 Medlemskap 5 Tillitsvalgte 6 Taushetsplikt 7 Kontingent 8 Rus 9 Landsmøtet 10 Pesonvalg 11 Landsstyet 12 Sentalstyet 13 Lokallagene 14 Utvalg 15 Mangfold 1. Oganisasjonens navn e Skeiv Ungdom, som ha fokotelsen SkU. Godkjenning av dets buk gis av Sentalstyet 2. Oganisasjonens intenasjonale navn e Quee Youth Noway. (ingen) 1 Fomålspaagaf 2 Navn 3 Oganisasjon 4 Medlemskap 5 Lokallagene 6 Sentalstyet 7 Landsstyet 8 Landsmøtet 9 Utvalg 10 Tillitsvalgte 11 Taushetsplikt 12 Kontingent 13 Rus 14 Mangfold 15 Pesonvalg Ha ikke nøyaktig til ny tekst. Vil legge til et nytt punkt 2 om samisk navn på oganisasjonen, og demed også ende nåvæende punkt 2 til punkt 3. Oganisasjonens samiske navn e Bånjudis Nuoa Femstå fo meg som en me logisk oganiseing. Ønske å få på plass et samisk navn, i tillegg til det noske og engelske. Dette fodi samisk også e offisielt spåk i Noge, og det å ha et samisk navn e viktig av inkludeingshensyn. Ha ikke konket på navn da det ikke va mulig å finne noen som kunne gi en god ovesettelse på kot vasel. Hvis vi ha et eget engelsk navn bude vi i det minste ha ett på samisk også. Side 3 av 17

4 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille 6 Saa Siljedal Ending 4.1, linje 55 7 Tøndelag tillegg 8 Saa Liljedal Redaksj onell 4.3 Medlemskap linje , linje 65 Gammel tekst Ny tekst Begunnelse Odinæe medlem i Skeiv Ungdom e en peson som ha meldt seg inn og betalt kontingent til Skeiv Ungdom, og som støtte oganisasjonens fomål. Det e mulig å vae medlem av oganisasjonen ut kalendeået man fylle 30 å. (ingen gammel tekst) Desom et medlem ikke ha betalt sin kontingent innen utgangen av ået, opphøe medlemskapet automatisk. Odinæe medlem i Skeiv Ungdom e en peson som ha meldt seg inn og betalt kontingent til Skeiv Ungdom. Det e mulig å vae medlem av oganisasjonen ut kalendeået man fylle 30 å. 1) Ved åsmøte ha medlemme kun stemmeett ved betalt kontingent fo foegående å. 2) Fo å ha stemmeett ved åsmøte må en ha væt medlem av oganisasjonen i minst en måned og ha oppfylt medlemsfopliktelsene. Medlemskap opphøe desom et medlem ikke ha betalt kontingent ved utgang av ået. Det e implisitt at pesone som melde seg inn i SkU støtte våt fomål, i alle tilfelle kan vi uansett ikke ettepøve dette kavet. Fo å unngå at man kan gå sammen fa ande oganisasjone elle gjenge fo å kuppe lokallagsåsmøte ved å melde seg inn som medlem i døa. Siden kontingenten e bae 50,- e SkU ganske utsatt hvis noen vil finne på å gjøe dette. Høes bede ut 9 Saa Liljedal Tillegg 4.5 Medlemskap linje 68 Ønske medlemmet utmelding fø utgangen av ået, må dette skje skiftlig til Skeiv Ungdom sentalt. Ønske medlemmet utmelding fø utgangen av ået, må dette skje skiftlig til xxxx Ha ikke kommet opp med noen man kan sende det til, men kanskje Og.sek.? Føle at punktet tenge tydeliggjøing. 10 Saa Liljedal Redaksj onell 4.5 Medlemskap linje 68 Ønske medlemmet utmelding fø utgangen av ået, må dette skje skiftlig til Skeiv Ungdom sentalt. Ønske et medlem å melde seg ut av oganisasjonen må dette meldes skiftlig til Skeiv Ungdom Sentalt. Ingen meningsbæende endinge, men høes bede ut. Side 4 av 17

5 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse 11 Saa Lijledal Redaksj onell 6 linje SkOs Ending 7.2, linje Line Halvosud Tillegg 8 legges til ette dagens tekst Tillitsvalgte og ansatte skal ikke gi opplysninge om hvem som e medlemme av Skeiv Ungdom, med minde dette e klaet med det enkelte medlem. Kontingenten kan innkeves enten lokalt ved kontant betaling, elle sentalt. Ved lokal innkeving skal kontingenten innbetales til sentalstyet senest to uke ette at den e innbetalt fa medlemme til lokallaget. Ved kontaktbetaling skal navn, adesse og fødselså påføes. Bilag skal foeligge fo alle innbetalinge. Alle aangemente i Skeiv Ungdom skal væe usfie. Tillitsvalgte og ansatte skal ikke dele opplysninge om hvem som e medlemme av Skeiv Ungdom, med minde dette e klaet med det enkelte medlem. Kontingenten kan innkeves lokalt ved kontantbetaling, SMS og bankgio, elle sentalt ved ovenevnte i tillegg til kotbetaling. Ved lokal kontant innkeving skal kontingenten innbetales til Sentalstyet innen to uke. Ved betaling med kot elle kontant skal det innsendes utfylt gyldig innmeldingsblankett. Bilag skal foeligge fo alle innbetalinge. Alle aangemente i Skeiv Ungdom skal væe usfie. All epesentasjon på vegne av Skeiv Ungdom fode usfihet. Ingen meningsbæende endinge, men høes bede ut. SkU ha modeniset betalingsmåtene sine ove åene, og den nåvæende teksten vike defo nå litt utdatet, fo eksempel i fohold til SMSbetalingsmulighetene. Vi foeslå å oppdatee paagafens innhold til å bede matche dagens fohold. Vedtekstsfeste at så lenge man epesentee skeiv ungdom skal man avstå fa usmidle. f.eks ved epesentasjon i LLH elle ande oganisajsone. 14 Ending 9, punkt 2, linje 80 (...) må endings til styingsdokumente, og ande innmeldte (...) (...) må endings til vedtekte, og ande innmeldte (...) "Åpne fo at ande dokumente enn vedtekte kan behandles helt åpent på landsmøtet, uavhengig av om dokumentet/punktet ha blitt åpnet. Vedtektene bø væe stabile og bø gjennomgås på fohånd, defo bø disse behandles med en sfist på 4 uke." Side 5 av 17

6 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse 15 Ny setning 9, punkt 3. (...) Delegatene skal velges senest 6 uke fø Landsmøtet avholdes. (...) Delegatene skal velges senest 6 uke fø Landsmøtet avholdes. Ansatte i Skeiv Ungdom og Sentalstyet kan ikke velges til delegate fa et lokallag. Ansatte og SST skal ikke væe delegate på vegne av lokallag. Delegatene skal komme fa gasota. 16a Ending 9, punkt 4 Hvet lokallag ha mulighet fo å sende to delegate, uavhengig av antall medlemme. Lokallag med flee enn 15 medlemme få ytteligee en delegat p 15 medlemme fa og med medlem numme 16. Lokallag med flee enn 60 medlemme få ytteligee en delegat p 25 medlemme fa og med medlem numme 61. Fodelingsnøkkelen e vist i tabellen unde. Antall delegate som kan velges avgjøes av medlemstallene p. 31. desembe foegående å. Hvet lokallag ha mulighet fo å sende to delegate, uavhengig av antall medlemme. Lokallag med flee enn 15 medlemme få ytteligee en delegat p 15 medlemme fa og med medlem numme 16. Lokallag med flee enn 60 medlemme få ytteligee en delegat p 25 medlemme fa og med medlem numme 61. Lokallag med flee enn 160 medlemme få ytteligee en delegat p 50 medlemme fa og med medlem numme 161 Fodelingsnøkkelen e vist i tabellen unde. Antall delegate som kan velges avgjøes av medlemstallene p. 31. desembe foegående å. Landsmøtet bli støe og støe, og det e nødvendig å gjennomgå delegatfodelingen. (Sentalstyet og administasjonen vil oppdatee tabellen i ettekant av landsmøtet) Side 6 av 17

7 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille 16b SkOs Ending 9.4 linje 91 Gammel tekst Ny tekst Begunnelse (...) medlem numme 61. Fodelingsnøkkelen e vist i tabellen (...) I mellom de to setningene vist ove i boken "Gammel tekst": Lokallag med flee enn 110 medlemme få ytteligee en delegat p 35 medlemme fa og med medlem numme 111. Vi se at fodelingsnøkkelen ikke legge til ette fo hveken medlemsveksten oganisasjonen ha hatt de siste åene elle den geogafiske fodelingen av oganisasjonens medlemme. Dette tenke vi kan væe poblematisk spesielt med tanke på at det e godt mulig at både denne veksten og utviklingen vil fotsette femove også i de neste åene. Fo å sike en god demokatisk løsning på hvodan Landsmøtets delegate bli fodelt mene vi at denne odningen bø endes. Fem til en slik støe ending kan skje (se til abeidspogammet angående utedning av potensielle altenative delegatfodelingssysteme) e denne endingen vi he legge fem en måte å midletidig bøte fo skeivfodelingen av delegate. Side 7 av 17

8 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille 16c Tøndelag Ending Gammel tekst Ny tekst Begunnelse Hvet lokallag ha mulighet fo å sende to delegate, uavhengig av antall medlemme. Lokallag med flee enn 15 medlemme få ytteligee en delegat p 15 medlemme fa og med medlem numme 16. Lokallag med flee enn 60 medlemme få ytteligee en delegat p 25 medlemme fa og med medlem numme 61. Fodelingsnøkkelen e vist i tabellen unde. Antall delegate som kan velges avgjøes av medlemstallene p. 31. desembe foegående å. Landsmøte bestå av inntil 60 valgte delegate fa lokallagene. Antall delegate pe lokallag fastsettes ut i fa antall medlemme lokallaget hadde 31. desembe foegående å, minimum 3 og maksimum 12 epesentante fa hvet lokallag. Landsmøtet bli støe og støe, og det e nødvendig å gjennomgå delegatfodelingen. Med dette et gå man fa 72 (med dagens antall medlemme) til 60 delegate (uansett antall medlemme). Foslaget innebæe at man få et tak fo antall delegate som kan delta på landsmøtet, og gi defo en eell eduksjon av antall delegate som kan delta på LM. Alle lokallag få minimum 5% og maksimalt 20% av det totale antall delegate. Desom vi foutsette dagens medlemsmasse: Med dagens fodelingsnøkkel få 3 av lokallagene 54,2% av delegatene på landsmøtet, de esteende få 48,6%. Med et få de 3 stoe 39,5%, og de esteende få 60,5%. Dette e en sto ending i delegatfodelingen, og edusee maktkonsentasjonen. *Se beegning på siste sidene i endingsblekka Side 8 av 17

9 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille 16d Tøndelag Ending Gammel tekst Ny tekst Begunnelse Hvet lokallag ha mulighet fo å sende to delegate, uavhengig av antall medlemme. Lokallag med flee enn 15 medlemme få ytteligee en delegat p 15 medlemme fa og med medlem numme 16. Lokallag med flee enn 60 medlemme få ytteligee en delegat p 25 medlemme fa og med medlem numme 61. Fodelingsnøkkelen e vist i tabellen unde. Antall delegate som kan velges avgjøes av medlemstallene p. 31. desembe foegående å. Landsmøte bestå av inntil 65 valgte epesentante fa lokallagene. Antall epesentante pe lokallag fastsettes ut i fa antall medlemme lokallaget hadde 31. desembe foegående å, minimum 2 og maksimum 12 epesentante fa hvet lokallag. Landsmøtet bli støe og støe, og det e nødvendig å gjennomgå delegatfodelingen. Med dette et gå man fa 72 (med dagens medlemsmasse) til 65 delegate, elle fa 6,9% til 6,2% av SkUs totale medlemsmasse. Foslaget innebæe at man få et tak fo antall delegate som kan delta på landsmøtet, og gi defo en eell eduksjon av antall delegate som kan delta på LM. Foslaget e en langt me modeat vesjon av det ande et SkUT ha på 9.4, og innebæe at alle lokallag få minimum 3% og maksimum 18% av det totale antall delegate. Det beholde minimumsantallet som stå i dagens vedtekte, men sette et tak fo antall delegate et lokallag kan ha. Med dagens fodelingsnøkkel få 3 av lokallagene 54,2% av delegatene, og med dette et bli ikke dette endet nevnevedig. De 3 stoe få 51,2%. Intensjonen i et e demed ikke å ende delegatfodelingen, men å sette et tak fo antall delegate som LM kan bestå av. 17 Nytt punkt Linje 122 (...) Abeidspogam Resolusjone (...) (...) Abeidspogam Teåig hovedsatsning (vedtas hvet 3. å) Resolusjone (...) *Se beegning på siste sidene i endingsblekka Teåig hovedsatsning skal væe en punktliste ove de punktene Skeiv Ungdom skal ha som hovedsatsninge de neste te åene. Punktene kan både væe av politisk og/elle oganisatoisk at. Side 9 av 17

10 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse 18 Ny setning 18b Saa Liljedal Ending til 16 10, punkt 2 Se ove Ved pesonvalg skal det alltid avholdes skiftlig valg om en peson keve dette. Se ove til høye Ved pesonvalg skal det alltid avholdes skiftlig valg om en peson keve dette. Ved pesonvalg med me enn én kandidat skal det alltid avholdes skiftlig. Stemmetallene fa pesonvalg skal ikke efeees. Hve av kandidatene kan oppnevne seg selv elle en annen peson som skal ovevæe tellingen i tillegg til det odinæe tellekopset. Styke: Ved pesonvalg skal det alltid avholdes skiftlig valg om en peson keve dette. Pesonvalg e en sensitiv sak, og man ønske at dette skal skje skiftlig fo å sike alles inteesse. Stemmetall skal ikke offentliggjøes. Fo meg bety setning 1 og 2 i et det samme. Foeslå defo stykning av setning SkOs Ending 20 SkOs Ending 10.2, linje punkt 2, linje 175 Ved pesonvalg skal det alltid avholdes skiftlig valg om en peson keve dette. Utføe vedtak fattet av landsmøtet og landsstyemøte Ved pesonvalg skal det alltid avholdes skiftlig valg desom noen ønske dette. Gjennomføe bestemmelse satt av Landsmøtet og Landsstyet. Vi oppleve nåvæende tekst som noe ukla, da det kan vike som om man med "peson" efeee til den aktuelle pesonen som potensielt skal få et vev. "Ønske" istedenfo "keve" e også me hensikstmessig å buke, ettesom det bede få fem at det e helt åpent fo å skulle be om et skiftlig valg, og at man ikke oppfattes som at man "keve" noe som helst (som kan ha negative konnotasjone). Dette se vi som en me passende setning (man utføe teknisk sett ikke et vedtak), samtidig som det e klaee med tanke på hva Sentalstyet gjø. SST skal gjøe som Landsstyet sie, også hvis det ikke e bestemt på et møte (men f eks pe ). I tillegg e det lagt til aktuelle stoe fobokstave, samt et punktum. Side 10 av 17

11 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse 21 SkOs Ending 10, linje 141 Pesonvalg Voteing 22 SkOs Tillegg 10, linje Olav Ny setning 11, nytt punkt 5 - Legge til ny 10.3: Ved voteing skal kun stemme fo elle mot væe utslagsgivende. Avholdende stemme notees men tas ikke med i beegningen av voteingen. Landsstyet innstille på ny valgkomité ette anbefaling fa sentalstyet Vi oppleve at denne paagafen omhandle pimæt voteing og egle tilknyttet det (inkludet, men ikke utelukkende, pesonvalg), helle enn pimæt pesonvalg. Da mene vi at "Voteing" e et me passende navn til denne paagafen enn "Pesonvalg". Tidligee ha det foekommet at avholdende stemme e blitt egnet som et nei. Dette mene vi bude endes, da en avholdende stemme i paksis bety at pesonen ikke stemme. Slik man stemme "blankt" ved Stotingsvalg. Vi se det som ugunstig og minde demokatisk at avholdende stemme egnes som en nei-stemme, helle enn å kun notees og så bli sett bot fa, og komme defo med dette vedtekstet. Sees i sammenheng med ending i SkOs Ending 12.2 punkt 4, linje 177 Utabeide og vedta søknade, samt appotee Utabeide og vedta divese søknade, samt følge opp disse. Det e litt uklat hvilke type søknade det e snakk om i nåvæende vedtekt, og hvem man i så fall skal appotee til. Denne nye fomuleingen synes vi e tydeligee. Også lagt til et punktum. Side 11 av 17

12 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse 25 Tøndelag tillegg 12 pkt Hvis sentalstyet se det som nødvendig å supplee med ny vaa, skal Valgkomiteen innstille på denne, og denne velges fomelt på føstkommende Landsstyemøte. Landsstyet stå fitt til å femme egen kandidat. Landsstyet som øveste myndighet mellom LM bude ha fullmakt til å finne ande kandidate de finne me passende. Det e jo deimot ikke sagt at dette vil bli en paksis hvo LS ovekjøe valgkom. 26 Nytt punkt 12, nytt undepunkt 5 - Sentalstyet innstille på ny valgkomité. Sees i sammenheng med om ending av SkOs Nytt punkt 12.5, linje 186 Ingen tekst, flytte avsnittet "Hvis sentalstyet se det som nødvendig å supplee med ny vaa, skal Valgkomiteen innstille på denne, og denne velges fomelt på føstkommende Landsstyemøte." ned til unde dette nytt punkt: Sentalstyet ha edaksjonell fihet ove oganisasjonens styingsdokumente, og plikte å benytte seg av denne snalig ette hvet Landsmøte. Det e skivefeil i styingsdokumentene, både nå det gjelde gammatikk og ukonsekvent buk av sto fobokstav på styingsoganene. Nå det ha blitt tatt opp på tidligee Landsmøte, e det blitt bedt om edaksjonell fihet av Sentalstyet. Dette e natulig nok, nå man ikke ønske å buke Landsmøtets tid på gammatikk. Dessvee kan ikke vi se at dette ha blitt fulgt opp på en helt tilfedsstillende måte, og esultatet e styingsdokumente som kan vike useiøse. Defo ønske vi å få dette inn som et eget punkt i vedtektene, hvo det legges opp til et oppfølgingsansva. Side 12 av 17

13 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille 28 SkOs Ending 29 Line Halvosud 30 SkOs Ending 14.3, linje 214 Tillegg 17, , linje 241 Gammel tekst Ny tekst Begunnelse landsstyemøtene ette sommefeien velges lede fo utvalget. 1. Medlemme elle lokallag som byte med Skeiv Ungdoms vedtekte, motabeide oganisasjonen, byte nosk lov, byte med taushetsplikten elle e økonomisk uto, kan ekskludees. Sentalstyet, Landsstyet, Landsmøtet og åsmøte i lokallag kan femme eksklusjons. En eksklusjon medføe automatisk tap av eventuelle tillitsvev. Sentalstyet behandle eksklusjonssake. Den det gjelde kan velge å anke sentalstyets avgjøelse til landsstye. Den det gjelde kan velge å anke sentalstyets avgjøelse til landsstye. landsstyemøtene ette fellesfeien velges lede fo utvalget. 1. Medlemme elle lokallag som byte med Skeiv Ungdoms vedtekte, motabeide oganisasjonen, byte nosk lov, byte med taushetsplikten, e økonomisk uto elle gjentatte gange oppføe seg govt klandevedig, kan ekskludees. Sentalstyet, Landsstyet, Landsmøtet og åsmøte i lokallag kan femme eksklusjons. En eksklusjon medføe automatisk tap av eventuelle tillitsvev. Sentalstyet behandle eksklusjonssake. Den det gjelde kan velge å anke sentalstyets avgjøelse til landsstye. De det gjelde kan velge å anke Sentalstyets avgjøelse til Landsstyet. Begepet sommefeie e litt uklat, mens fellesfeien e en klat bestemt tidspeiode. Sommefeie e også et begep bukt hovedsakelig av ungdom opp til og med videegående skoletinn, mens oganisasjonen ha medlemme som også e ove denne aldeen. Fellesfeie e da et begep som me nøyaktig eflektee oganisasjonen. Fodi vi tenge å kunne ekskludee menneske som oppføe seg ufint mot ande. F.eks byte andes gense elle kenke ande menneske. Det må ette dagens vedtekte tolkes som motabeidelse av ogniasjonene. fint hvis dette kunne komme fem helt eksplisitt at e gunnlag fo eksklusjon. Man kan femme mistillits mot hele lokallag, ikke bae enkeltpesone. I tillegg e det satt sto fobokstav foan oganene og bestemt entallsbøyning på Landsstyet. Side 13 av 17

14 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse 31 SkOs Ending 17.6, linje 255 Mistillit og eksklusjon keve 2/3 fletall. Vedtak om mistillit og eksklusjon keve 2/3 fletall. Den nåvæende teksten i vedtekten e teknisk sett ikke koekt. 32 Ending 20, 1. punkt, linje 290 Valgkomiteen innstille på sentalstye, kontollkomité og valgkomité. Valgkomiteen innstille på sentalstye og kontollkomité. En komité/et utvalgt/stye bø ikke selv innstille på sin(e) ettefølge(e) 33 33b Saa Liljedal Ending Ending på endings 22, linje Se ove Vedtektsendingene te nomalt i kaft umiddelbat ette Landsmøtets slutt, desom ikke Landsmøtet med 3 4 fletall bestemme noe annet. Se ove til høye Vedtektsendingene te i kaft umiddelbat ette at Landsmøtet ha votet ove vedtektene i sin helhet. Landsmøtet kan med 3/4 fletall vedta at en vedtektsending te i kaft på et senee tidspunkt, dog innen neste Landsmøte. Vedtektsendingene te i kaft umiddelbat ette at Landsmøtet ha behandlet vedtektene. Landsmøtet kan med 3/4 fletall vedta at en vedtektsending te i kaft på et senee tidspunkt, dog innen neste Landsmøte. Vedtektsendinge bø væe gjeldende så fot dokumentet e behandlet, slik at man kan foholde seg til disse ut møtet. Om jeg tenke ett vedta vi pe nå ikke vedtektene i sin helhet ette at dokumentet e behandlet. Nytt bevae intensjonen i oppinnelig. Side 14 av 17

15 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Beegning til 16c og 16d fa Skeiv Ungdom Tøndelag vedøende Fodeling av delegate LM. Foslag 1 Antall delegate totalt LM 60 Foslag 1 "Rest" antall ette at alle ha blitt tildelt 3 21 Posent av medlemsmas se som delta på LM Foslag 2. Antall delegate 65 Nå: Med Foslag 2. Rest CO ette at alle fosla ha blitt tildelt 2 39 g Min antall pe lokallag 3 Maks antall pe lokallag 12 Med 1 Med 2 6,9 % 6,6 % 5,8 % 6,2 % Posent av medle mme Nå Sum posent av delegate Med CO Med fosla g 1 Med 2 "De te sto e" 70,0 % 54,2 % 46 % 39,5 % 51,2 % "De 10 små" 30,0 % 48,6 % 54 % 60,5 % 48,8 % Side 15 av 17

16 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Medlemme: Posent av medlems masse Medle mme pe Med dagens fodelingsnøk kel Deleg ate nå Pose nt av antall deleg ate Med fa CO Med SkUTs 1 Med SkUTs 2 Ant all me d CO - fos lag End ing med COfosl ag End ing i pos ent CO Sum antall delegate Diff antall. SkUT vs. Dagens nøkkel Posentv isfodeling Sum antall delega te Diff antall. SkUT vs. Dagens nøkkel Posentvis -fodeling Bodø 0,0 % 2 2,8 % % 3 1 5,0 % 2 0 3,1 % Innlandet 0,0 % 0,0 % 2 3 % 3 3 5,0 % 2 0 3,1 % 11,1 Begen 11,1 % % % 5-3 8,9 % 6-2 9,7 % Hedmak 3,3 % ,6 % % 4 0 6,1 % 3-1 5,0 % Hadange 0,5 % 5 2 2,8 % % 3 1 5,2 % 2 0 3,4 % Møe og Romsdal 2,2 % ,2 % % 3 0 5,8 % 3 0 4,4 % 26,4 Oslo 37,6 % % % ,2 % ,6 % Rogland 5,1 % ,9 % % 4-1 6,8 % 4-1 6,1 % Sø 6,3 % ,3 % % 4-2 7,2 % 4-2 6,9 % Telemak 4,1 % ,6 % % 4 0 6,4 % 4 0 5,6 % Toms 3,8 % ,6 % % 4 0 6,3 % 3-1 5,4 % 16,7 Tøndelag 21,3 % % % ,4 % ,8 % Østfold 4,7 % ,9 % % 4-1 6,6 % 4-1 5,9 % Totalt % % % Side 16 av 17

17 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Gammel fodeling: Fodeling med CO- Side 17 av 17

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandle: Bitt Jonassen Akiv: 144 F17 Akivsaksn.: 13/167-7 Klageadgang: Nei REGIONAL BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Administasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

trygghet FASE 1: barnehage

trygghet FASE 1: barnehage tygghet banehage De voksnes olle Banemøte Leikeguppe Guppeaktivitet Hjemmebesøk Samlinge Måltid Påkledning Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 tygghet tygghet «Banehagen skal bistå

Detaljer

Veileder for adepter. Bruk mentor - unngå omveier

Veileder for adepter. Bruk mentor - unngå omveier Veilede fo adepte Buk mento - unngå omveie At eg e til, Det veit eg. Eg kjenne pusten min Og eit og anna hjeteslag. Men eg vil noko mei, enn bee å vea, eg vil vea nokon, som bety noko, i det stoe fellesskapet.

Detaljer

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012 : Hva kjennetegne bana i denne fasen? De voksnes olle Banemøte Påkledning Samlinge Måltid Posjekte Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 «Omsog, oppdagelse og læing i banehagen skal femme

Detaljer

Billige arboresenser og matchinger

Billige arboresenser og matchinger Billige aboesense og matchinge Magnus Lie Hetland 16. jan 009 Dette e foelesningsnotate til føste foelesning i faget Algoitmekonstuksjon, videegående kus, ved Institutt fo datateknikk og infomasjonsvitenskap,

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage maianne@futuia.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning av nye

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministasjonen Potokoll 7/14 Møte: Omsogskomite Møtested: Kjenehuset dagsente, Enebakkveien 18 Møtetid: Mandag 10. novembe 2014 kl. 18.00 Seketaiat: 2343887 Møtelede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministasjonen Potokoll 7/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 17. novembe 2014 kl. 18.30 Seketaiat: Theese Kloumann

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage 2011 maianne@fuedesign.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning

Detaljer

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Eleve / pivatiste Bokmål Eksempeloppgave ette læeplan godkjent juli 2000 Videegående kus II Studieetning fo allmenne, økonomiske og administative

Detaljer

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002 DEN NORSKE MEDEFESTVAL TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNBUSS 8. - 10. APRL 2002 n i \ 1 fl i! : \. \, l Begen: Tlf5554 1050 Fax 55541051 Postadesse: Pb 714, Sentum 5807 Begen Besøksadesse:

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE

STUDIESPESIALISERENDE STUDIESPESIALISERENDE Utdanningspogammet: God allmenndanning e til glede og nytte fo alle. He vil du få opplæing som gi solid gunnlag fo videe studie. Alle vil oppnå geneell studiekompetanse og med visse

Detaljer

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 1 Løsningsfoslag EMC-eksamen 24.5. Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 Oppgave 2 a) En geneisk standad e en geneell standad som bukes nå det ikke foeligge en poduktstandad. EN581

Detaljer

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352 Statusappot undevisningsviksomhet og øvige kompetansetiltak ARA 2. halvå 2013 Jeg laget i juli 2013 en tilsvaende statusappot fo undevisningsviksomheten i ARA fo 1. halvå 2013 som undevisningslede e ansvalig

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3

Innhold. 1. Innledning... 3 Risikobaset tilsyn Modul fo makeds- og kedittisiko i fosiking Evalueing av makeds- og kedittisikonivå DAO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Makedsisiko... 4 2.1 Metodikken... 4 2.2 Renteisiko...

Detaljer

REFERAT. Jorunn Lervik (Sosial- og helseavdeling/fylkesmannen) Marius Rønningen (Politiet) Arnfinn Brechan, leder, ønsket velkommen til møtet.

REFERAT. Jorunn Lervik (Sosial- og helseavdeling/fylkesmannen) Marius Rønningen (Politiet) Arnfinn Brechan, leder, ønsket velkommen til møtet. REFERAT fa møte n. 05/09 Tafikksikkehetsutvalget i Sø-Tøndelag, tosdag 19. novembe 2009 kl 09.00 på distiktskontoet, Statens hus, Pinsenes gt. 1, møteom 4.135 i 1. etasje Til stede: Meldt fofall: Ikke

Detaljer

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Nosk mal: Saside (ilak mo kenkelse av opphavse m.m. på Inene) Sian Fagenæs og Espen Anebeg Bøse Opphavsesfoeningen elg. 1 Poposisjon om ilak mo opphavseskenkelse på Inene Inngå som del av helhelig evisjon

Detaljer

b) C Det elektriske feltet går radielt ut fra en positivt ladd partikkel.

b) C Det elektriske feltet går radielt ut fra en positivt ladd partikkel. Løsningsfoslag Fysikk 2 Høst 203 Løsningsfoslag Fysikk 2 Høst 203 Opp Sva Foklaing gave a) B Fomelen fo bevegelsesmengde p = mv gi enheten kg m. s Dette kan igjen skives som: kg m = kg m s s2 s = Ns b)

Detaljer

egenverd FASE 3: barnehage

egenverd FASE 3: barnehage : egenved banehage Hva kjennetegne bana i fase 3? De voksnes olle Banemøte Gadeobe Måltid Samlingsstund Uteleiken Konfliktløsning Posjekt Vudeing Haug banehage 2011-2012 egenved egenved «Banehagen skal

Detaljer

Ungdomsleire i Norge

Ungdomsleire i Norge Ungdomsleie i Noge Det ble pa Riksm0tet i 2010 vedtatt a folate odningen med at hve enkelt leiaang0 skulle S0ge fo finansieingen av sin lei. I stedet skulle innbetalingene sanies i ions Noge, som ette

Detaljer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Qwetyuiopasdfghjklzxcvbnmqw etyuiopasdfghjklzxcvbnmqwet yuiopasdfghjklzxcvbnmqwetyui opasdfghjklzxcvbnmqwetyuiopa ÅRSMELDING 2013 sdfghjklzxcvbnmqwetyuiopasdf AURLAND IL ghjklzxcvbnmqwetyuiopasdfghj REKNESKAP

Detaljer

Veileder for mentorer

Veileder for mentorer Veilede fo mentoe Utabeidet av Likestillingssenteet 2011 Food Likestillingssenteet ha siden 2006 diftet mentonettveket Velkommen inn, et mentonettvek spesielt ettet mot innvandekvinne. Mentoene i Velkommen

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager: P R O T O K O L L Å, den. og. juni ble det holdt fohandlinge vedøende taiffevisjonen pe. mai sentale fohandlinge mell abeidstakeoganisasjonene og Hovedoganisasjonen Vike på Vike/HUK med unntak av Landsoveenskst

Detaljer

Sammendrag, uke 14 (5. og 6. april)

Sammendrag, uke 14 (5. og 6. april) Institutt fo fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektisitet og magnetisme Vå 2005 Sammendag, uke 14 (5. og 6. apil) Magnetisk vekselvikning [FGT 28, 29; YF 27, 28; TM 26, 27; AF 22, 24B; H 23; DJG 5] Magnetisme

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

At energi ikke kan gå tapt, må bety at den er bevart. Derav betegnelsen bevaringslov.

At energi ikke kan gå tapt, må bety at den er bevart. Derav betegnelsen bevaringslov. Side av 8 LØSNINGSFORSLAG KONINUASJONSEKSAMEN 006 SMN694 VARMELÆRE DAO: 04. Mai 007 ID: KL. 09.00 -.00 OPPGAVE (Vekt: 40%) a) emodynamikkens. hovedsats:. hovedsetning: Enegi kan hveken oppstå elle fosvinne,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Realavkastning. Investeringsanalyse og inflasjon. Realavkastning av finansinvesteringer

Realavkastning. Investeringsanalyse og inflasjon. Realavkastning av finansinvesteringer Ivesteigsaalyse og iflasjo Nomiell avkastig og ealavkastig Reell låeete (ealete) Realivesteige og iflasjo Kotatstøm i omielle og faste pise Iflasjo og skatt Omløpsmidle og iflasjo Joh-Eik Adeasse 1 Høgskole

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Newtons lover i én dimensjon

Newtons lover i én dimensjon Newtons love i én dimensjon 4.01.013 kaft akseleasjon hastighet posisjon YS-MEK 1110 4.01.013 1 Hva e kaft? Vi ha en intuitivt idé om hva kaft e. Vi kan kvantifisee en kaft med elongasjon av en fjæ. Hva

Detaljer

Årsmelding 2000. Oslo Bowling Krets

Årsmelding 2000. Oslo Bowling Krets Side - 1 - Åsmelding 2000 Oslo Bowling Kets Sideegiste: 1. Foside 2. Styets sammensetning 3. Styets intensjone 4. Oganisasjon 5. Klubbene 6. Økonomistying 7. Aktivitete 8. Eksten makedsføing 9. Repesentasjon

Detaljer

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen)

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) Vedtekter (Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) 1 Formålsparagraf Val Eyja jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet.

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger Rettelse til Øistein Bjønestad Tom Rune Kongelf Teje Myklebust Alfa Oppgaveløsninge 007 Kapittel S. 7: Fasit til oppgave.9e): Slik oppgaven stå, skal svaet væe 065 (noe ha falt ut i oppgaveteksten). S.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

b) 3 MATEMATISKE METODER I 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Repetisjonsoppgaver Bruk av regneregler: 1 Regn ut: e) 0 x ) 4 3 d) 4 x f) 5y

b) 3 MATEMATISKE METODER I 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Repetisjonsoppgaver Bruk av regneregler: 1 Regn ut: e) 0 x ) 4 3 d) 4 x f) 5y MATEMATISKE METODER I Buk av egneegle: Regn ut: a ( ( b 7 c ( 7 y 8 d 8 e f 5y y Regn ut og tekk sammen: a 5a b a b a + b b y + y + + y c t t + 6 ( 6t t + 8 d s+ s + s ( s + s Multiplise ut og odne a (

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn Høgskole i Telemk Avdelig fo estetiske fg, folkekultu og læeutdig BOKMÅL 4. mi 007 EKSAMEN I MATEMATIKK 3 Tid: 6 time Modul 5 studiepoeg, itet kus Notodde/Posgu Oppgvesettet e på 7 side (ikludet fomelsmlig).

Detaljer

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004 Fugletetaeeet Øistein Gjøvik Høgskolen i Sø-Tønelag, 004 Innlening Nå skal vi lage et omlegeme u kanskje ikke ha sett fø. Det e ikke noe mystisk ve selve figuen, men en høe ikke til lant e mest ukte i

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

BARNETRINNET Kurs for norsklærere og engelsklærere

BARNETRINNET Kurs for norsklærere og engelsklærere Kus fo nosklæee og engelsklæee Velg mellom pogam fo småtinnet elle mellomtinnet og gled deg til et pust i bakken med faglig påfyll og paktiske undevisningstips. nosk fo banetinnet I Salto flettes de gunnleggende

Detaljer

Interkommunal rehabiliteringsplan 2015-2018

Interkommunal rehabiliteringsplan 2015-2018 Intekommunal ehabiliteingsplan 215-218 Food Abeidsguppa fo det intekommunale samabeidet fo ehabiliteing takke fo oppdaget med skive intekommunal ehabiliteingsplan fo kommunene Badu, Lavangen, Salangen

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

Kristin Sandaker (A) Erland Bakke (H) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi. Therese Kloumann Lundstedt

Kristin Sandaker (A) Erland Bakke (H) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi. Therese Kloumann Lundstedt Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministasjonen Potokoll 7/14 Møte: Abeidsutvalget Møtested: Bølelia 2 Møtetid: Mandag 03. novembe 2014 kl. 20.00 Seketaiat: Theese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43 8 89

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: DIGITALT UTSTYR OG KOMPETANSE UTVIKLINGSLINJER FRAM TIL Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: DIGITALT UTSTYR OG KOMPETANSE UTVIKLINGSLINJER FRAM TIL Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: DIGITALT UTSTYR OG KOMPETANSE UTVIKLINGSLINJER FRAM TIL 2008. Posjektet i PLP-sammenheng Linje - oganisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Posjekt - oganisasjon Fostudie Foposjekt

Detaljer

a) C Det elektriske feltet går radielt ut fra en positivt ladet partikkel og radielt innover mot en negativt ladd partikkel.

a) C Det elektriske feltet går radielt ut fra en positivt ladet partikkel og radielt innover mot en negativt ladd partikkel. Løsningsfoslag Fysikk 2 Vå 2015 Løsningsfoslag Fysikk 2 Vå 2015 Oppgav e Sva Foklaing a) C Det elektiske feltet gå adielt ut fa en positivt ladet patikkel og adielt innove mot en negativt ladd patikkel.

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Sist endret 16.04.2016 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vedtekter

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Løsningsforslag for eksamen i FY101 Elektromagnetisme torsdag 12. desember 2002

Løsningsforslag for eksamen i FY101 Elektromagnetisme torsdag 12. desember 2002 Løsningsfoslag fo eksamen i FY Elektomagnetisme tosdag. desembe Ved sensueing vil alle delspøsmål i utgangspunktet bli gitt samme vekt (uavhengig av oppgavenumme), men vi fobeholde oss etten til justeinge.

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Nytt Bodø rådhus MOTTO: SUB COMMUNIS. Situasjonsplan 1:500 MOTTO: SUB COMMUNIS 1. Sammenheng til by / bydel

Nytt Bodø rådhus MOTTO: SUB COMMUNIS. Situasjonsplan 1:500 MOTTO: SUB COMMUNIS 1. Sammenheng til by / bydel MOTTO: SUB COMMUNIS Situasjonsplan 1:0 Nytt Bodø ådhus Saenheng til by / bydel nkuansefoslaget e baset på Mulighetsstudiens alt.. hvo adinistasjonen salokalisees i Rådhuskvatalet. Det eksisteende Rådhuset

Detaljer

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET 1 N. 3/2015 Åg. 76 LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET Foto: Toe Veffestad Fo Lunne og Gua/Haestua Side Side 2 MENING I LIVET Av Tygve Johansen P e s t e t a n k e Nå det skje noe som vi ikke fostå,

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 4/2 2010

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 4/2 2010 Nosk Fysikklæefoening Nosk Fysisk Selskaps fagguppe fo undevisning FYSIKK-OLYMPIADEN 009 010 Ande unde: / 010 Skiv øvest: Navn, fødselsdato, e-postadesse og skolens navn Vaighet:3 klokketime Hjelpemidle:abell

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE - Skoleeksamen. Institutt for Samfunnsøkonomi. Utlevering: 17.12.2014 Kl. 09.00 Innlevering: 17.12.2014 Kl. 14.00

EKSAMENSOPPGAVE - Skoleeksamen. Institutt for Samfunnsøkonomi. Utlevering: 17.12.2014 Kl. 09.00 Innlevering: 17.12.2014 Kl. 14.00 EKSAMENSOPPGAVE - Skoleeksamen MET 11803 Matematikk Institutt fo Samfunnsøkonomi Utleveing: 17122014 Kl 0900 Innleveing: 17122014 Kl 1400 Vekt: 70% av MET 1180 Antall side i oppgaven: Antall vedleggsfile:

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I SPILLTEORI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 0. INNLEDNING. Klassifikasjon av spill.

FORELESNINGSNOTATER I SPILLTEORI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 0. INNLEDNING. Klassifikasjon av spill. FOEESNINGSNOAE I SPIEOI Gei. Asheim, våen 00 (oppdatet 00.0.0). Spillteoi studee flepesons-beslutningspobleme. Spillteoi analysee aktøe som e asjonelle (ha veldefinete pefeanse) esonnee stategisk (ta hensyn

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

8 Eksamens trening. E2 (Kapittel 1) På figuren er det tegnet grafene til funksjonene f og g gitt ved

8 Eksamens trening. E2 (Kapittel 1) På figuren er det tegnet grafene til funksjonene f og g gitt ved 84 8 Eksamenstening 8 Eksamens tening Uten hjelpemidle E1 (Kapittel 1) Polynomfunksjonen P e gitt ved P ( ) = 7 + 14 8, DP = R. a Det kan vises at alle heltallige løsninge av P() = 0 gå opp i konstantleddet

Detaljer

ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling. Ålesund. 28. mai 2013. Rica Parken Hotel Storgata 16, 6002 Ålesund

ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling. Ålesund. 28. mai 2013. Rica Parken Hotel Storgata 16, 6002 Ålesund ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling Ålesund 28. mai 2013 Rica Paken Hotel Stogata 16, 6002 Ålesund Tisdag 28. mai 2013 kl 09.00 16.00 23 ledende elektonikkindustibedifte stille ut Test & Måleutsty

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER (OPPSATT ETTER NS 8406)

KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER (OPPSATT ETTER NS 8406) KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER (OPPSATT ETTER NS 8406) Avtaledokument mellom Side 1 av 5 side Bygghee Navn Bjugn kommune Adesse Alf Nebbs gate 2 Telefon 72 51 95 00 Telefaks 72 51 95

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

Kapittel 2: Krumlinjet bevegelse

Kapittel 2: Krumlinjet bevegelse Kapittel : Kumlinjet bevegelse Vannett kast v = v v = gt x 0 1 x = vt 0 y= gt y Skått kast v = v v = v gt x 0x y 0y 1 x = v0 t y = v x 0 t gt y Sving uten dosseing U+ G = ma N = G v R = m R = μn = μmg

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

K01 07.07.2005 Endelig utgave MHS K01 24.05.2005 MHS Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Sjekket Status Stikkord: Kjelanlegg.

K01 07.07.2005 Endelig utgave MHS K01 24.05.2005 MHS Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Sjekket Status Stikkord: Kjelanlegg. Oppdasnavn/dokumentnavn EUs Byninsdiektiv Delposjekt (DP) 3 - Ettesyn kjelanle Oppdasive NVE Oppdasives efeanse eje Stame Wahl REVISJONSKODER (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K Inten abeidsutave A Utave

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Versjon: Vedtatt på representantskapsmøtet 7. november 2010, revidert av representantskapet 17. november 2013, 25. oktober 2015 og 6. november 2016 Redd Barnas

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Veileder for prosjektet har vært førsteamanuensis Stein-Erik Fleten. Jeg vil gjerne takke ham for all hjelp og faglig støtte.

Veileder for prosjektet har vært førsteamanuensis Stein-Erik Fleten. Jeg vil gjerne takke ham for all hjelp og faglig støtte. SIS1101 Fodypigsemet i ivesteig, fiasieig og økoomistyig FORORD Dee appote e utabeidet høste 2002 og e e posjektoppgave utabeidet i tilkytig til fodypigsemet føste semeste det 5. ået ved siviligeiøstudiet

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

naml (Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører)

naml (Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører) Vedtekter NAML Revidert årsmøtet på 2009 naml (Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører) 1 FORMÅL VEDTEKTER naml (Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører) er en bransjeorganisasjon

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer