Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. "Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. "Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten"

Transkript

1 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse "Følgende dokumente legges til gunn fo viksomheten 1 Ny tekst Fø 1 - Vedtekte: Beskive eglene fo oganisasjonens oppbygging og stuktu Politisk plattfom: Beskive Skeiv Ungdoms standpunkte Abeidspogam: Beskive de oganisatoiske abeidsoppgavene fo peioden Oganisatoisk Plattfom: Beskive oganisasjonens oppbygning, ogane og stuktue. Følgende begepe legges til gunn fo Gunndokumente Kot odliste fo å oppklae begepe. Repesentant: En som inneha delegatelle obsevatøstatus Delegat: Repesentant som inneha tale-, s-, og stemmeett Obsevatø: Repesentant som inneha tale- og sett 2/3 fletall: 2/3 stemme fo, men avholdende stemme skal ikke telles. Foslaget må ha støtte av ove halvpaten av alle stemmebeettigede i salen." Side 1 av 17

2 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse Følgende dokumente legges til gunn fo viksomheten 2 Nytt punkt Fø 1 - Vedtekte: Beskive eglene fo oganisasjonens oppbygging og stuktu Politisk plattfom: Beskive Skeiv Ungdoms standpunkte Abeidspogam: Beskive de oganisatoiske abeidsoppgavene fo peioden Oganisatoisk Plattfom: Beskive oganisasjonen oppbygning, ogane og stuktue. Tea ig hovedsatsning: Det vedtas hvet 3. a en hovedsatsning fo Skeiv Ungdoms abeid. Det e ikke en begensning pa antall punkte, og punkte kan væe av ba de oganisatoisk og/elle politisk kaakte. Kot odliste fo a foklae begepet. Innabeide ogsa hovedsatsning, hvis dette skulle bli vedtatt. Følgende begepe legges til gunn fo Gunndokumente Repesentant: En som inneha delegatelle obsevatøstatus Delegat: Repesentant som inneha tale-, s-, og stemmeett Obsevatø: Repesentant som inneha tale- og sett 2/3 fletall: 2/3 stemme fo, men avholdende stemme skal ikke telles. Foslaget ma ha støtte av ove halvpaten av alle stemmebeettigede i salen. Side 2 av 17

3 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse 3 Saa Liljedal 4 Maie O. Thostense n og Pål F. Egestad 5 Tøndelag Ending/ omoga niseing Hele dokumentet Tillegg 2, ca. linje 40 nytt punkt 2 Navn linje 42 1 Fomålspaagaf 2 Navn 3 Oganisasjon 4 Medlemskap 5 Tillitsvalgte 6 Taushetsplikt 7 Kontingent 8 Rus 9 Landsmøtet 10 Pesonvalg 11 Landsstyet 12 Sentalstyet 13 Lokallagene 14 Utvalg 15 Mangfold 1. Oganisasjonens navn e Skeiv Ungdom, som ha fokotelsen SkU. Godkjenning av dets buk gis av Sentalstyet 2. Oganisasjonens intenasjonale navn e Quee Youth Noway. (ingen) 1 Fomålspaagaf 2 Navn 3 Oganisasjon 4 Medlemskap 5 Lokallagene 6 Sentalstyet 7 Landsstyet 8 Landsmøtet 9 Utvalg 10 Tillitsvalgte 11 Taushetsplikt 12 Kontingent 13 Rus 14 Mangfold 15 Pesonvalg Ha ikke nøyaktig til ny tekst. Vil legge til et nytt punkt 2 om samisk navn på oganisasjonen, og demed også ende nåvæende punkt 2 til punkt 3. Oganisasjonens samiske navn e Bånjudis Nuoa Femstå fo meg som en me logisk oganiseing. Ønske å få på plass et samisk navn, i tillegg til det noske og engelske. Dette fodi samisk også e offisielt spåk i Noge, og det å ha et samisk navn e viktig av inkludeingshensyn. Ha ikke konket på navn da det ikke va mulig å finne noen som kunne gi en god ovesettelse på kot vasel. Hvis vi ha et eget engelsk navn bude vi i det minste ha ett på samisk også. Side 3 av 17

4 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille 6 Saa Siljedal Ending 4.1, linje 55 7 Tøndelag tillegg 8 Saa Liljedal Redaksj onell 4.3 Medlemskap linje , linje 65 Gammel tekst Ny tekst Begunnelse Odinæe medlem i Skeiv Ungdom e en peson som ha meldt seg inn og betalt kontingent til Skeiv Ungdom, og som støtte oganisasjonens fomål. Det e mulig å vae medlem av oganisasjonen ut kalendeået man fylle 30 å. (ingen gammel tekst) Desom et medlem ikke ha betalt sin kontingent innen utgangen av ået, opphøe medlemskapet automatisk. Odinæe medlem i Skeiv Ungdom e en peson som ha meldt seg inn og betalt kontingent til Skeiv Ungdom. Det e mulig å vae medlem av oganisasjonen ut kalendeået man fylle 30 å. 1) Ved åsmøte ha medlemme kun stemmeett ved betalt kontingent fo foegående å. 2) Fo å ha stemmeett ved åsmøte må en ha væt medlem av oganisasjonen i minst en måned og ha oppfylt medlemsfopliktelsene. Medlemskap opphøe desom et medlem ikke ha betalt kontingent ved utgang av ået. Det e implisitt at pesone som melde seg inn i SkU støtte våt fomål, i alle tilfelle kan vi uansett ikke ettepøve dette kavet. Fo å unngå at man kan gå sammen fa ande oganisasjone elle gjenge fo å kuppe lokallagsåsmøte ved å melde seg inn som medlem i døa. Siden kontingenten e bae 50,- e SkU ganske utsatt hvis noen vil finne på å gjøe dette. Høes bede ut 9 Saa Liljedal Tillegg 4.5 Medlemskap linje 68 Ønske medlemmet utmelding fø utgangen av ået, må dette skje skiftlig til Skeiv Ungdom sentalt. Ønske medlemmet utmelding fø utgangen av ået, må dette skje skiftlig til xxxx Ha ikke kommet opp med noen man kan sende det til, men kanskje Og.sek.? Føle at punktet tenge tydeliggjøing. 10 Saa Liljedal Redaksj onell 4.5 Medlemskap linje 68 Ønske medlemmet utmelding fø utgangen av ået, må dette skje skiftlig til Skeiv Ungdom sentalt. Ønske et medlem å melde seg ut av oganisasjonen må dette meldes skiftlig til Skeiv Ungdom Sentalt. Ingen meningsbæende endinge, men høes bede ut. Side 4 av 17

5 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse 11 Saa Lijledal Redaksj onell 6 linje SkOs Ending 7.2, linje Line Halvosud Tillegg 8 legges til ette dagens tekst Tillitsvalgte og ansatte skal ikke gi opplysninge om hvem som e medlemme av Skeiv Ungdom, med minde dette e klaet med det enkelte medlem. Kontingenten kan innkeves enten lokalt ved kontant betaling, elle sentalt. Ved lokal innkeving skal kontingenten innbetales til sentalstyet senest to uke ette at den e innbetalt fa medlemme til lokallaget. Ved kontaktbetaling skal navn, adesse og fødselså påføes. Bilag skal foeligge fo alle innbetalinge. Alle aangemente i Skeiv Ungdom skal væe usfie. Tillitsvalgte og ansatte skal ikke dele opplysninge om hvem som e medlemme av Skeiv Ungdom, med minde dette e klaet med det enkelte medlem. Kontingenten kan innkeves lokalt ved kontantbetaling, SMS og bankgio, elle sentalt ved ovenevnte i tillegg til kotbetaling. Ved lokal kontant innkeving skal kontingenten innbetales til Sentalstyet innen to uke. Ved betaling med kot elle kontant skal det innsendes utfylt gyldig innmeldingsblankett. Bilag skal foeligge fo alle innbetalinge. Alle aangemente i Skeiv Ungdom skal væe usfie. All epesentasjon på vegne av Skeiv Ungdom fode usfihet. Ingen meningsbæende endinge, men høes bede ut. SkU ha modeniset betalingsmåtene sine ove åene, og den nåvæende teksten vike defo nå litt utdatet, fo eksempel i fohold til SMSbetalingsmulighetene. Vi foeslå å oppdatee paagafens innhold til å bede matche dagens fohold. Vedtekstsfeste at så lenge man epesentee skeiv ungdom skal man avstå fa usmidle. f.eks ved epesentasjon i LLH elle ande oganisajsone. 14 Ending 9, punkt 2, linje 80 (...) må endings til styingsdokumente, og ande innmeldte (...) (...) må endings til vedtekte, og ande innmeldte (...) "Åpne fo at ande dokumente enn vedtekte kan behandles helt åpent på landsmøtet, uavhengig av om dokumentet/punktet ha blitt åpnet. Vedtektene bø væe stabile og bø gjennomgås på fohånd, defo bø disse behandles med en sfist på 4 uke." Side 5 av 17

6 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse 15 Ny setning 9, punkt 3. (...) Delegatene skal velges senest 6 uke fø Landsmøtet avholdes. (...) Delegatene skal velges senest 6 uke fø Landsmøtet avholdes. Ansatte i Skeiv Ungdom og Sentalstyet kan ikke velges til delegate fa et lokallag. Ansatte og SST skal ikke væe delegate på vegne av lokallag. Delegatene skal komme fa gasota. 16a Ending 9, punkt 4 Hvet lokallag ha mulighet fo å sende to delegate, uavhengig av antall medlemme. Lokallag med flee enn 15 medlemme få ytteligee en delegat p 15 medlemme fa og med medlem numme 16. Lokallag med flee enn 60 medlemme få ytteligee en delegat p 25 medlemme fa og med medlem numme 61. Fodelingsnøkkelen e vist i tabellen unde. Antall delegate som kan velges avgjøes av medlemstallene p. 31. desembe foegående å. Hvet lokallag ha mulighet fo å sende to delegate, uavhengig av antall medlemme. Lokallag med flee enn 15 medlemme få ytteligee en delegat p 15 medlemme fa og med medlem numme 16. Lokallag med flee enn 60 medlemme få ytteligee en delegat p 25 medlemme fa og med medlem numme 61. Lokallag med flee enn 160 medlemme få ytteligee en delegat p 50 medlemme fa og med medlem numme 161 Fodelingsnøkkelen e vist i tabellen unde. Antall delegate som kan velges avgjøes av medlemstallene p. 31. desembe foegående å. Landsmøtet bli støe og støe, og det e nødvendig å gjennomgå delegatfodelingen. (Sentalstyet og administasjonen vil oppdatee tabellen i ettekant av landsmøtet) Side 6 av 17

7 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille 16b SkOs Ending 9.4 linje 91 Gammel tekst Ny tekst Begunnelse (...) medlem numme 61. Fodelingsnøkkelen e vist i tabellen (...) I mellom de to setningene vist ove i boken "Gammel tekst": Lokallag med flee enn 110 medlemme få ytteligee en delegat p 35 medlemme fa og med medlem numme 111. Vi se at fodelingsnøkkelen ikke legge til ette fo hveken medlemsveksten oganisasjonen ha hatt de siste åene elle den geogafiske fodelingen av oganisasjonens medlemme. Dette tenke vi kan væe poblematisk spesielt med tanke på at det e godt mulig at både denne veksten og utviklingen vil fotsette femove også i de neste åene. Fo å sike en god demokatisk løsning på hvodan Landsmøtets delegate bli fodelt mene vi at denne odningen bø endes. Fem til en slik støe ending kan skje (se til abeidspogammet angående utedning av potensielle altenative delegatfodelingssysteme) e denne endingen vi he legge fem en måte å midletidig bøte fo skeivfodelingen av delegate. Side 7 av 17

8 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille 16c Tøndelag Ending Gammel tekst Ny tekst Begunnelse Hvet lokallag ha mulighet fo å sende to delegate, uavhengig av antall medlemme. Lokallag med flee enn 15 medlemme få ytteligee en delegat p 15 medlemme fa og med medlem numme 16. Lokallag med flee enn 60 medlemme få ytteligee en delegat p 25 medlemme fa og med medlem numme 61. Fodelingsnøkkelen e vist i tabellen unde. Antall delegate som kan velges avgjøes av medlemstallene p. 31. desembe foegående å. Landsmøte bestå av inntil 60 valgte delegate fa lokallagene. Antall delegate pe lokallag fastsettes ut i fa antall medlemme lokallaget hadde 31. desembe foegående å, minimum 3 og maksimum 12 epesentante fa hvet lokallag. Landsmøtet bli støe og støe, og det e nødvendig å gjennomgå delegatfodelingen. Med dette et gå man fa 72 (med dagens antall medlemme) til 60 delegate (uansett antall medlemme). Foslaget innebæe at man få et tak fo antall delegate som kan delta på landsmøtet, og gi defo en eell eduksjon av antall delegate som kan delta på LM. Alle lokallag få minimum 5% og maksimalt 20% av det totale antall delegate. Desom vi foutsette dagens medlemsmasse: Med dagens fodelingsnøkkel få 3 av lokallagene 54,2% av delegatene på landsmøtet, de esteende få 48,6%. Med et få de 3 stoe 39,5%, og de esteende få 60,5%. Dette e en sto ending i delegatfodelingen, og edusee maktkonsentasjonen. *Se beegning på siste sidene i endingsblekka Side 8 av 17

9 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille 16d Tøndelag Ending Gammel tekst Ny tekst Begunnelse Hvet lokallag ha mulighet fo å sende to delegate, uavhengig av antall medlemme. Lokallag med flee enn 15 medlemme få ytteligee en delegat p 15 medlemme fa og med medlem numme 16. Lokallag med flee enn 60 medlemme få ytteligee en delegat p 25 medlemme fa og med medlem numme 61. Fodelingsnøkkelen e vist i tabellen unde. Antall delegate som kan velges avgjøes av medlemstallene p. 31. desembe foegående å. Landsmøte bestå av inntil 65 valgte epesentante fa lokallagene. Antall epesentante pe lokallag fastsettes ut i fa antall medlemme lokallaget hadde 31. desembe foegående å, minimum 2 og maksimum 12 epesentante fa hvet lokallag. Landsmøtet bli støe og støe, og det e nødvendig å gjennomgå delegatfodelingen. Med dette et gå man fa 72 (med dagens medlemsmasse) til 65 delegate, elle fa 6,9% til 6,2% av SkUs totale medlemsmasse. Foslaget innebæe at man få et tak fo antall delegate som kan delta på landsmøtet, og gi defo en eell eduksjon av antall delegate som kan delta på LM. Foslaget e en langt me modeat vesjon av det ande et SkUT ha på 9.4, og innebæe at alle lokallag få minimum 3% og maksimum 18% av det totale antall delegate. Det beholde minimumsantallet som stå i dagens vedtekte, men sette et tak fo antall delegate et lokallag kan ha. Med dagens fodelingsnøkkel få 3 av lokallagene 54,2% av delegatene, og med dette et bli ikke dette endet nevnevedig. De 3 stoe få 51,2%. Intensjonen i et e demed ikke å ende delegatfodelingen, men å sette et tak fo antall delegate som LM kan bestå av. 17 Nytt punkt Linje 122 (...) Abeidspogam Resolusjone (...) (...) Abeidspogam Teåig hovedsatsning (vedtas hvet 3. å) Resolusjone (...) *Se beegning på siste sidene i endingsblekka Teåig hovedsatsning skal væe en punktliste ove de punktene Skeiv Ungdom skal ha som hovedsatsninge de neste te åene. Punktene kan både væe av politisk og/elle oganisatoisk at. Side 9 av 17

10 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse 18 Ny setning 18b Saa Liljedal Ending til 16 10, punkt 2 Se ove Ved pesonvalg skal det alltid avholdes skiftlig valg om en peson keve dette. Se ove til høye Ved pesonvalg skal det alltid avholdes skiftlig valg om en peson keve dette. Ved pesonvalg med me enn én kandidat skal det alltid avholdes skiftlig. Stemmetallene fa pesonvalg skal ikke efeees. Hve av kandidatene kan oppnevne seg selv elle en annen peson som skal ovevæe tellingen i tillegg til det odinæe tellekopset. Styke: Ved pesonvalg skal det alltid avholdes skiftlig valg om en peson keve dette. Pesonvalg e en sensitiv sak, og man ønske at dette skal skje skiftlig fo å sike alles inteesse. Stemmetall skal ikke offentliggjøes. Fo meg bety setning 1 og 2 i et det samme. Foeslå defo stykning av setning SkOs Ending 20 SkOs Ending 10.2, linje punkt 2, linje 175 Ved pesonvalg skal det alltid avholdes skiftlig valg om en peson keve dette. Utføe vedtak fattet av landsmøtet og landsstyemøte Ved pesonvalg skal det alltid avholdes skiftlig valg desom noen ønske dette. Gjennomføe bestemmelse satt av Landsmøtet og Landsstyet. Vi oppleve nåvæende tekst som noe ukla, da det kan vike som om man med "peson" efeee til den aktuelle pesonen som potensielt skal få et vev. "Ønske" istedenfo "keve" e også me hensikstmessig å buke, ettesom det bede få fem at det e helt åpent fo å skulle be om et skiftlig valg, og at man ikke oppfattes som at man "keve" noe som helst (som kan ha negative konnotasjone). Dette se vi som en me passende setning (man utføe teknisk sett ikke et vedtak), samtidig som det e klaee med tanke på hva Sentalstyet gjø. SST skal gjøe som Landsstyet sie, også hvis det ikke e bestemt på et møte (men f eks pe ). I tillegg e det lagt til aktuelle stoe fobokstave, samt et punktum. Side 10 av 17

11 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse 21 SkOs Ending 10, linje 141 Pesonvalg Voteing 22 SkOs Tillegg 10, linje Olav Ny setning 11, nytt punkt 5 - Legge til ny 10.3: Ved voteing skal kun stemme fo elle mot væe utslagsgivende. Avholdende stemme notees men tas ikke med i beegningen av voteingen. Landsstyet innstille på ny valgkomité ette anbefaling fa sentalstyet Vi oppleve at denne paagafen omhandle pimæt voteing og egle tilknyttet det (inkludet, men ikke utelukkende, pesonvalg), helle enn pimæt pesonvalg. Da mene vi at "Voteing" e et me passende navn til denne paagafen enn "Pesonvalg". Tidligee ha det foekommet at avholdende stemme e blitt egnet som et nei. Dette mene vi bude endes, da en avholdende stemme i paksis bety at pesonen ikke stemme. Slik man stemme "blankt" ved Stotingsvalg. Vi se det som ugunstig og minde demokatisk at avholdende stemme egnes som en nei-stemme, helle enn å kun notees og så bli sett bot fa, og komme defo med dette vedtekstet. Sees i sammenheng med ending i SkOs Ending 12.2 punkt 4, linje 177 Utabeide og vedta søknade, samt appotee Utabeide og vedta divese søknade, samt følge opp disse. Det e litt uklat hvilke type søknade det e snakk om i nåvæende vedtekt, og hvem man i så fall skal appotee til. Denne nye fomuleingen synes vi e tydeligee. Også lagt til et punktum. Side 11 av 17

12 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse 25 Tøndelag tillegg 12 pkt Hvis sentalstyet se det som nødvendig å supplee med ny vaa, skal Valgkomiteen innstille på denne, og denne velges fomelt på føstkommende Landsstyemøte. Landsstyet stå fitt til å femme egen kandidat. Landsstyet som øveste myndighet mellom LM bude ha fullmakt til å finne ande kandidate de finne me passende. Det e jo deimot ikke sagt at dette vil bli en paksis hvo LS ovekjøe valgkom. 26 Nytt punkt 12, nytt undepunkt 5 - Sentalstyet innstille på ny valgkomité. Sees i sammenheng med om ending av SkOs Nytt punkt 12.5, linje 186 Ingen tekst, flytte avsnittet "Hvis sentalstyet se det som nødvendig å supplee med ny vaa, skal Valgkomiteen innstille på denne, og denne velges fomelt på føstkommende Landsstyemøte." ned til unde dette nytt punkt: Sentalstyet ha edaksjonell fihet ove oganisasjonens styingsdokumente, og plikte å benytte seg av denne snalig ette hvet Landsmøte. Det e skivefeil i styingsdokumentene, både nå det gjelde gammatikk og ukonsekvent buk av sto fobokstav på styingsoganene. Nå det ha blitt tatt opp på tidligee Landsmøte, e det blitt bedt om edaksjonell fihet av Sentalstyet. Dette e natulig nok, nå man ikke ønske å buke Landsmøtets tid på gammatikk. Dessvee kan ikke vi se at dette ha blitt fulgt opp på en helt tilfedsstillende måte, og esultatet e styingsdokumente som kan vike useiøse. Defo ønske vi å få dette inn som et eget punkt i vedtektene, hvo det legges opp til et oppfølgingsansva. Side 12 av 17

13 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille 28 SkOs Ending 29 Line Halvosud 30 SkOs Ending 14.3, linje 214 Tillegg 17, , linje 241 Gammel tekst Ny tekst Begunnelse landsstyemøtene ette sommefeien velges lede fo utvalget. 1. Medlemme elle lokallag som byte med Skeiv Ungdoms vedtekte, motabeide oganisasjonen, byte nosk lov, byte med taushetsplikten elle e økonomisk uto, kan ekskludees. Sentalstyet, Landsstyet, Landsmøtet og åsmøte i lokallag kan femme eksklusjons. En eksklusjon medføe automatisk tap av eventuelle tillitsvev. Sentalstyet behandle eksklusjonssake. Den det gjelde kan velge å anke sentalstyets avgjøelse til landsstye. Den det gjelde kan velge å anke sentalstyets avgjøelse til landsstye. landsstyemøtene ette fellesfeien velges lede fo utvalget. 1. Medlemme elle lokallag som byte med Skeiv Ungdoms vedtekte, motabeide oganisasjonen, byte nosk lov, byte med taushetsplikten, e økonomisk uto elle gjentatte gange oppføe seg govt klandevedig, kan ekskludees. Sentalstyet, Landsstyet, Landsmøtet og åsmøte i lokallag kan femme eksklusjons. En eksklusjon medføe automatisk tap av eventuelle tillitsvev. Sentalstyet behandle eksklusjonssake. Den det gjelde kan velge å anke sentalstyets avgjøelse til landsstye. De det gjelde kan velge å anke Sentalstyets avgjøelse til Landsstyet. Begepet sommefeie e litt uklat, mens fellesfeien e en klat bestemt tidspeiode. Sommefeie e også et begep bukt hovedsakelig av ungdom opp til og med videegående skoletinn, mens oganisasjonen ha medlemme som også e ove denne aldeen. Fellesfeie e da et begep som me nøyaktig eflektee oganisasjonen. Fodi vi tenge å kunne ekskludee menneske som oppføe seg ufint mot ande. F.eks byte andes gense elle kenke ande menneske. Det må ette dagens vedtekte tolkes som motabeidelse av ogniasjonene. fint hvis dette kunne komme fem helt eksplisitt at e gunnlag fo eksklusjon. Man kan femme mistillits mot hele lokallag, ikke bae enkeltpesone. I tillegg e det satt sto fobokstav foan oganene og bestemt entallsbøyning på Landsstyet. Side 13 av 17

14 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse 31 SkOs Ending 17.6, linje 255 Mistillit og eksklusjon keve 2/3 fletall. Vedtak om mistillit og eksklusjon keve 2/3 fletall. Den nåvæende teksten i vedtekten e teknisk sett ikke koekt. 32 Ending 20, 1. punkt, linje 290 Valgkomiteen innstille på sentalstye, kontollkomité og valgkomité. Valgkomiteen innstille på sentalstye og kontollkomité. En komité/et utvalgt/stye bø ikke selv innstille på sin(e) ettefølge(e) 33 33b Saa Liljedal Ending Ending på endings 22, linje Se ove Vedtektsendingene te nomalt i kaft umiddelbat ette Landsmøtets slutt, desom ikke Landsmøtet med 3 4 fletall bestemme noe annet. Se ove til høye Vedtektsendingene te i kaft umiddelbat ette at Landsmøtet ha votet ove vedtektene i sin helhet. Landsmøtet kan med 3/4 fletall vedta at en vedtektsending te i kaft på et senee tidspunkt, dog innen neste Landsmøte. Vedtektsendingene te i kaft umiddelbat ette at Landsmøtet ha behandlet vedtektene. Landsmøtet kan med 3/4 fletall vedta at en vedtektsending te i kaft på et senee tidspunkt, dog innen neste Landsmøte. Vedtektsendinge bø væe gjeldende så fot dokumentet e behandlet, slik at man kan foholde seg til disse ut møtet. Om jeg tenke ett vedta vi pe nå ikke vedtektene i sin helhet ette at dokumentet e behandlet. Nytt bevae intensjonen i oppinnelig. Side 14 av 17

15 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Beegning til 16c og 16d fa Skeiv Ungdom Tøndelag vedøende Fodeling av delegate LM. Foslag 1 Antall delegate totalt LM 60 Foslag 1 "Rest" antall ette at alle ha blitt tildelt 3 21 Posent av medlemsmas se som delta på LM Foslag 2. Antall delegate 65 Nå: Med Foslag 2. Rest CO ette at alle fosla ha blitt tildelt 2 39 g Min antall pe lokallag 3 Maks antall pe lokallag 12 Med 1 Med 2 6,9 % 6,6 % 5,8 % 6,2 % Posent av medle mme Nå Sum posent av delegate Med CO Med fosla g 1 Med 2 "De te sto e" 70,0 % 54,2 % 46 % 39,5 % 51,2 % "De 10 små" 30,0 % 48,6 % 54 % 60,5 % 48,8 % Side 15 av 17

16 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Medlemme: Posent av medlems masse Medle mme pe Med dagens fodelingsnøk kel Deleg ate nå Pose nt av antall deleg ate Med fa CO Med SkUTs 1 Med SkUTs 2 Ant all me d CO - fos lag End ing med COfosl ag End ing i pos ent CO Sum antall delegate Diff antall. SkUT vs. Dagens nøkkel Posentv isfodeling Sum antall delega te Diff antall. SkUT vs. Dagens nøkkel Posentvis -fodeling Bodø 0,0 % 2 2,8 % % 3 1 5,0 % 2 0 3,1 % Innlandet 0,0 % 0,0 % 2 3 % 3 3 5,0 % 2 0 3,1 % 11,1 Begen 11,1 % % % 5-3 8,9 % 6-2 9,7 % Hedmak 3,3 % ,6 % % 4 0 6,1 % 3-1 5,0 % Hadange 0,5 % 5 2 2,8 % % 3 1 5,2 % 2 0 3,4 % Møe og Romsdal 2,2 % ,2 % % 3 0 5,8 % 3 0 4,4 % 26,4 Oslo 37,6 % % % ,2 % ,6 % Rogland 5,1 % ,9 % % 4-1 6,8 % 4-1 6,1 % Sø 6,3 % ,3 % % 4-2 7,2 % 4-2 6,9 % Telemak 4,1 % ,6 % % 4 0 6,4 % 4 0 5,6 % Toms 3,8 % ,6 % % 4 0 6,3 % 3-1 5,4 % 16,7 Tøndelag 21,3 % % % ,4 % ,8 % Østfold 4,7 % ,9 % % 4-1 6,6 % 4-1 5,9 % Totalt % % % Side 16 av 17

17 Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Gammel fodeling: Fodeling med CO- Side 17 av 17

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET 1 N. 3/2015 Åg. 76 LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET Foto: Toe Veffestad Fo Lunne og Gua/Haestua Side Side 2 MENING I LIVET Av Tygve Johansen P e s t e t a n k e Nå det skje noe som vi ikke fostå,

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE misj on tidende n. 10-2014 169. ågang ORDET BLE MENNESKE s lede Nytt å, nye veie Ået næme seg slutten. Da gå ofte tankene litt bakove fo å kunne gjøe opp en slags status fø man ta fatt på det neste. Det

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager: P R O T O K O L L Å, den. og. juni ble det holdt fohandlinge vedøende taiffevisjonen pe. mai sentale fohandlinge mell abeidstakeoganisasjonene og Hovedoganisasjonen Vike på Vike/HUK med unntak av Landsoveenskst

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen)

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) Vedtekter (Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) 1 Formålsparagraf Val Eyja jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandle: Bitt Jonassen Akiv: 144 F17 Akivsaksn.: 13/167-7 Klageadgang: Nei REGIONAL BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Administasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Eleve / pivatiste Bokmål Eksempeloppgave ette læeplan godkjent juli 2000 Videegående kus II Studieetning fo allmenne, økonomiske og administative

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Organisasjonens navn er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland, forkortet LLH Bergen og Hordaland.

Organisasjonens navn er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland, forkortet LLH Bergen og Hordaland. Vedtekter for LLH - Bergen og Hordaland Vedtatt av årsmøtet den 12.3. 2006, endret av årsmøtet 11.3. 2007, endret av årsmøtet 9.3.2008. endret av årsmøtet 14.3.09 endret av årsmøtet 13.3.10. endret av

Detaljer

Vedtekter. Som vedtatt/videreført av årsmøte 2014, 22/3/2014, Drammen

Vedtekter. Som vedtatt/videreført av årsmøte 2014, 22/3/2014, Drammen Val Eyja, Buskerud BDSM. Vedtekter. Som vedtatt/videreført av årsmøte 2014, 22/3/2014, Drammen 1 Formålsparagraf 1.1 Val Eyja har til hensikt å jobbe for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

HØGSKOLEN I NARVIK SIVILINGENIØRUTDANNINGEN INDUSTRIELL ELEKTROTEKNIKK. Oppgavetype: Motorstyring. Rapport tittel:

HØGSKOLEN I NARVIK SIVILINGENIØRUTDANNINGEN INDUSTRIELL ELEKTROTEKNIKK. Oppgavetype: Motorstyring. Rapport tittel: HØGKOEN I NAVIK IVIINGENIØUTDANNINGEN INDUTIE EEKTOTEKNIKK TUDIEETNING: INDUTIE EEKTOTEKNIKK EKTENT AMABEID: FAGIG VEIEDE: Pfess A E. NOUM FAGIG VEIEDE: DATO: ANTA IDE: 5 NUMME: 6.6.95 VEDEGG: Ingen Oppgavetype:

Detaljer

SAK 7: Vedtekter. Forslagsnummer 7.01 til 7.19: Landsstyrets innstilling til vedtekter

SAK 7: Vedtekter. Forslagsnummer 7.01 til 7.19: Landsstyrets innstilling til vedtekter Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 7: Vedtekter Forslagsnummer 7.01 til 7.19: Landsstyrets innstilling til vedtekter Forslagsnummer 7.20 til 7.29: Endringsforslag til

Detaljer

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352 Statusappot undevisningsviksomhet og øvige kompetansetiltak ARA 2. halvå 2013 Jeg laget i juli 2013 en tilsvaende statusappot fo undevisningsviksomheten i ARA fo 1. halvå 2013 som undevisningslede e ansvalig

Detaljer

God butikk for Steen & Strøm

God butikk for Steen & Strøm Et kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Utgave n. 0/ Gd butikk f Steen & Støm Futsigbahet, ttalvesikt, endingskntll g tid g penge spat. Det va hvedgunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenteselskap

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Hvem har rett til å lytte på hvem?

Hvem har rett til å lytte på hvem? Sikkehetsnytt Innhold Hvem ha ett til - datakim - og fobud mot stek kypteing? Utimaco s veden... Paktiske løsninge Poduktnyhete Neste numme av Sikkehetsnytt Info - svaslipp IT-beskyttelse i en global veden

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer