DET LEVENDE MILJØET RUNDT SKAVANGER BARNEHAGE. Vi bryter temaet ned, slik at vi har disse innfallsvinklene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET LEVENDE MILJØET RUNDT SKAVANGER BARNEHAGE. Vi bryter temaet ned, slik at vi har disse innfallsvinklene"

Transkript

1 Forord SKAVANGER BARNEHAGE 40 ÅR ( )! Vi er en del av Kongsberg bys jubileumsfeiring i Det vil prege oss på ulike måter gjennom året. De andre som har jubileum og er med i denne feiringen er: Grunnloven, Kongsbergindustrien, Jazzfestivalen, Lågdalsmuseet, Quality Hotel Grand, Tekna og Kongsberg International School. Skavanger barnehage har bak seg tre år med fokus på Folkehelse med vekt å sunt kosthold og fysisk aktivitet. Folkehelse er så godt innarbeidet i våre rutiner nå, at vi ønsker å ha et nytt fokusområde som skal vare i nye 3 år, Forarbeidet til årsplanen startet i mars Innholdet er et resultat av innspill fra foreldrene og personalet, men barna har også deltatt gjennom barnesamtaler og det de uttrykker glede over i hverdagen. Resultatet av dette arbeidet har blitt vårt nye fokusområde DET LEVENDE MILJØET RUNDT SKAVANGER BARNEHAGE Vi bryter temaet ned, slik at vi har disse innfallsvinklene Kulturelt mangfold i 2014 Skavanger miljøfyrtårn viser vei i 2015 Mennesket i 2016 Utgangspunktet for alt vi gjør i barnehagen er forankret i Barnehagelovens formålsparagraf: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.» Årsplanen ble godkjent av samarbeidsutvalget , og gjelder for Kaja Borge Nicolaysen styrer

2 Innledning 2 Inkludering og mestring Barnehagene i Kongsberg er en del av Oppveksttjenesten, sammen med grunnskolene, Barneverntjenesten og Helsestasjon for barn og unge. Oppveksttjenesten har som hovedmålsetting at alle barn og unge i Kongsberg skal oppleve inkludering og mestring. Dette gir føringer for hva vi skal jobbe med i barnehagene gjennom hele barnehageåret. Disse begrepene er derfor gjennomgående i denne årsplanen. Planstrukturen Denne årsplanen inngår i en planstruktur som er felles for de åtte kommunale barnehagene. Sentrale planer Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (forskrift til barnehageloven) Lokale planer Kommuneplanen for Kongsberg «Vi skaper verdier gjennom samspill mellom teknologi, natur og kultur. Våre verdier er stolthet, raushet, åpenhet og nyskaping» Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene, Årsplan for Oppveksttjenesten 2014 Skavanger barnehages planer Årsplan 2014 for Skavanger barnehage(overbyggende) Månedsplaner (viser detaljene) Kvalitetsarbeid De kommunale barnehagene i Kongsberg bruker PULS som verktøy i kvalitets- og utviklingsarbeidet gjennom året. PULS er et program med moduler for kvalitetsvurdering og kompetanseutvikling, og er bygget opp i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Alle de kommunale barnehagene skal fordype seg i to områder fra rammeplanen med PULS som verktøy for; egenvurdering av kvaliteten refleksjon rundt egen pedagogisk praksis tiltak for å utvikle kvaliteten kompetansetiltak for å nå målene Alle de kommunale barnehagene skal arbeide med det området som er knyttet opp mot barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver (barnehagens samfunnsmandat). I tillegg velger hver barnehage ett område selv. Skavanger barnehage har valgt Lek og læring, som er en videreføring av det vi har jobbet med i 2013.

3 3 Prioriteringer med utgangspunkt i rammeplanen 1.Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver (Fra rammeplanens del 1, barnehagens samfunnsmandat) «Hvis barn blir respektert av voksne, lærer de hvordan de skal behandle andre» (Tone Bjørke) Mål: Jeg (hver enkelt voksen) skal vise hvert barn respekt jeg setter meg ned på barnets nivå når jeg snakker med det (spesielt de yngste) jeg tar meg tid, har fokus på den jeg snakker med jeg lar barnet få snakke ferdig ikke tolke det barnet sier jeg anerkjenner barnets valg jeg husker på at barn trenger forutsigbarhet (spesielt de yngste) jeg prøver å finne ut hva barnets følelsesuttrykk betyr, og handler deretter (spesielt de uten språk) jeg gir positiv oppmerksomhet til barna jeg hilser på alle foreldrene og snakker med dem Hver medarbeider velger ut ett og ett punkt de må forbedre seg på. Pedagogisk leder følger dette opp på avdelingens refleksjonsmøter og i medarbeidersamtale. Bruker treningsplan. Hver avdeling gjennomfører 2 foreldresamtaler pr. år, og 2 foreldremøter (avdelingsvis eller felles) Foreldreutvalget tar aktivt del i barnehagens indre liv. 2.Omsorg, leik og læring (Fra rammeplanens del 2, barnehagens innhold) «Rollelek er det viktigste grunnlaget for barns læring» (Kjellaug M. Lynås) Mål:Hvert enkelt barn mestrer rollelek jeg vet hva lekerabling er jeg observerer hva slags lekerabling det enkelte barn har jeg viser barn, som ikke klarer det selv, hvordan de kan komme inn i en lek jeg setter i gang lek jeg verner om lek ( avskjerming og tid) jeg deltar i leken og bidrar til å videreutvikle den jeg deltar i leken og er et språklig forbilde jeg gjenkjenner barns lekerutiner jeg tilbyr barna variert lekemateriell som inspirerer til ny lek Her skal vi også tenke kulturelt mangfold. jeg vurderer månedlig barnas læringsmiljø (pedagogens ansvar) jeg gjennomfører barnesamtaler minimum to ganger i året Primærkontaktene observerer «sine» barns lekerabling og lekerutiner. Dette er grunnlag for refleksjon på møter, og fører til endring i adferd hos personalet. Alle ansatte har ansvar for å følge punktene ovenfor. Tema på avdelingsmøter, refleksjonsmøter og personalmøter.

4 4 3.Fagområdene (Fra rammeplanens del 2, barnehagens innhold) Aktivitetene innenfor fagområdene planlegges ut fra det enkelte barns utviklingsnivå.. Vi skal gi barna utfordringer og vi skal sørge for at de opplever mestring. Kommunikasjon, språk, tekst 1-2år Mål: Barnet lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne 3-4år Mål: Barnet bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. 5-6år Mål: Barnet lytter til rytme og lyder i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver Se vår Progresjonsplan for språk Barnesamtaler Kropp, bevegelse, helse Mål: Videreføre arbeidet med sunt kosthold og fysisk aktivitet jeg gir barna mulighet til å bruke alle sansene jeg gir barna mulighet til å krabbe, åle, rulle, gå, løpe, klatre, balansere, oppleve fart, oppleve høyde. jeg tar en barnegruppe med på tur minst en gang hver uke 1-2 åringene får dekket behov for variert aktivitet gjennom hinderløyper inne og aktiv bruk av uteområdet i barnehagen, samt opplevelser på tur i skogen. 3-4 åringene får dekket behov for variert aktivitet gjennom hinderløyper inne, aktiv bruk av uteområdet i barnehagen, gjennom fysiske utfordringer i gruppas turområde og gjennom bruk av gymsalen på Skavanger skole. De vil gå på ski, og gå på skøyter i Kongsberghallen. 5-6 åringene får dekket behov for variert aktivitet gjennom å bruke naturen ved barnehagen; gå turer i bratt terreng, felle trær og bygge hytter av stokker, lage huske og balanseløyper av stokker tau mellom trærne. I tillegg går de på ski, skøyter, er i stor akebakke, sykler på to-hjulssykler på flatmark og i kupert terreng. Progresjonen innenfor dette feltet handler ofte om økt fart og økte høyder. Kunst, kultur, kreativitet Mål: Hvert barn skal styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk jeg sørger for at barna har tilgang til bøker ( kulturelt mangfold) jeg sørger for at barna har tilgang til bilder ( kulturelt mangfold) jeg sørger for at barna har tilgang til instrumenter ( kulturelt mangfold) jeg sørger for at barna har tilgang til utkledningstøy (kulturelt mangfold) jeg inviterer til dans

5 5 jeg sørger for å samle «verdiløst» materiale slik som plankebiter, plast i ulike former, kabelsneller = alt som kan inspirere til fantasien og til god byggelek jeg sørger for at jeg tilbyr barna varierte materialer og omgivelser mht. maling jeg gjør kreative aktiviteter med barna i naturen jeg bruker I pad sammen med barna jeg bidrar til at det ser ryddig ut i barnehagen (høy estetisk standard) Prosjekter hvor kulturelt mangfold er i fokus. Progresjonen i dette vil komme fram i månedsplanene Vi vil også bruke rollespill, bordteater, dokketeater. Natur, miljø, teknikk Mål: Bli glad i og ta vare på naturen jeg følger bransjekravene til Miljøfyrtårnstiftelsen jeg komposterer matavfall sammen med barna jeg skal undre meg sammen med barna Vise barna prosesser i naturen. Etikk, religion,filosofi Mål: Viser til pkt.1, Barnehagens formål,verdigrunnlag og oppgaver barnehagen markerer FN-dagen 24.oktober vi har fellessamlinger med tema advent avdelingene markerer de ulike lands merkedager/høytider Eva Fekjan deltar i nettverk for flerkulturelt arbeid. Pedagogisk leder har ansvar for å kartlegge nasjonaldager og merkedager i samarbeid med foreldrene. En arbeidsgruppe forbereder FN-dagen. Ansvar for fellessamlingene fordeles mellom avdelingene. Innholdet i samlingene tar bl.a. utgangspunkt i juleevangeliet og Alf Prøysens sanger og bøker. Nærmiljø og samfunn Mål: Forståelse for ulike tradisjoner og levesett jeg skal gi barna mulighet til å reflektere over egne handlinger og holdninger (danning), gjennom å snakke med dem, gi dem tid, og stille åpne spørsmål. barna opplever mennesker som er ulik dem BRUK SYKKEL! Sykkelaksjon sammen med Skavanger skole engasjerer hele skolekretsen Vil være en del av prosjektarbeidet beskrevet under kunst,kultur og kreativitet. Idrettsveien har et eget opplegg hver 3.uke med Skavangertun alders-og sykehjem. Mål: God overgang til Skavanger skole, fysisk og faglig vi bruker gymsalen jevnlig ( har tildelt tid på onsdager) vi besøker 1.klasse flere ganger i øpet av det siste barnehageåret vi besøker SFO

6 6 vi leker i skolegården vi bruker en del av det samme området i skogen vi har en ute-dag sammen med 1.klasse på våren barna kan ferdigheter som å vente på tur, kompromisse, vise empati, selvhevdelse, selvkontroll, knytte nye vennskap. barna mestrer fotball, ski, skøyter, gå turer barna tar i mot beskjeder og forstår innholdet barna kler på seg selv og har kontroll på tingene sine barna skriver navnet sitt, tegner, klipper og limer barna kan følge med i samlingsstund jeg bruker I pad sammen med barna Antall, rom og form Mål: barna skal oppleve glede over å utforske og leke med tall, bokstaver og former Viser til alle foregående punkter. Dette er også mer detaljert beskrevet i Progresjonsplanen for språk. Alle former for sortering er et gjennomgående tema helt fra de er 1 år. 4. Planlegging, dokumentasjon og vurdering (Fra rammeplanens del 3, planlegging og samarbeide) Mål: Få god oversikt over det enkelte barns utvikling innhold i møter avklares på forhånd ( styrer,pedagogisk leder) jeg er strukturert og målretta i møter jeg skriver praksisfortellinger som utgangspunkt for refleksjon (observasjon-praksisfortelling-refleksjon-tiltak-ny observasjon- ny praksisfortelling etc.) jeg tar bilder som har sammenheng med målene, og bruker det som utgangspunkt for refleksjon jeg bruker treningsplan (oppfølging av ansattes personlige mål) Brukerundersøkelse i februar ( for foreldrene) Praksisfortellinger og bilder brukes som grunnlag i refleksjonsmøter, ped.ledermøter,veiledning, personalmøter og planleggingsdager. Den enkeltes måloppnåelse iflg. treningsplanen vurderes i fellesskap på refleksjonsmøter. 5. Samarbeid (Fra rammeplanens del 3, planlegging og samarbeide) Skavanger barnehage har årlig samarbeid med Skavanger skole overgang barnehage- skole, lån av gymsal, sykkelaksjonen BRUK SYKKEL!, sangskattekista, lån av gapahuk, bruk av I pad. Skavangertun alders-og sykehjem Idrettsveien gjør aktiviteter sammen med avd. D1 hver 3.uke. ASVO Baker brød til Idrettsveien. Vi er praksisbedrift for ASVO, dvs. at vi tar i mot personer som trenger arbeidspraksis. Får avkapp fra snekkerverkstedet, og gamle sykkeldeler fra sykkelverkstedet. Kongsberg norsksenter vi tar imot personer som skal ha språkpraksis Andre kommunale tjenester Høgskolen i Telemark studenter Videregående skole v/maren Handler elever i praksis KOB ( kommunenes opplæringskontor i Buskerud) - lærlinger Barnevernet

7 7 Helsestasjonen PPT-OT (pedagogisk psykologisk tjeneste) BUP (barne-og ungdomspsykiatrisk senter) Lågen arbeidstjenester de baker brød til oss Div. Bedrifter vi får «verdiløst» materiale som tilskudd til den kreative aktiviteten i barnhagen NAV (inkl. Arbeidslivssenteret) oppfølging av sykmeldte, kurs og veiledning (styrer) Stamina HOT bedriftshelsetjenesten kurs, veiledning, akuttbehandling av ansatte Barnehagens årshjul MÅNED AKTIVITET HVEM DELTAR? Januar 12. Juletrefest Barn med familie Februar 5. PLANLEGGINGSDAG 6. Markere samefolkets dag 11. Markere Irans nasjonaldag 21. Sangskattekista forestilling i Kongsberghallen 28. Markere Bosnias nasjonaldag (1.mars) Mars April Påskefrokost 22. PLANLEGGINGSDAG 25. Markere Togos nasjonaldag (27.april) 6 åringer + foreldre m.m., foreldre. Detaljer kommer senere. Mai Juni Juli August 16. Markere Norges nasjonaldag (17.mai) 27. Barn hjelper barn-arrangement 30. PLANLEGGINGSDAG Avslutning for skolebarna i Idrettsveien JUBILEUMSARRANGEMENT-ÅPENT HUS 5. Markere Danmarks nasjonaldag 6. Markere Sveriges nasjonaldag 12. Markere Filippinenes nasjonaldag 12. Markere Russlands nasjonaldag 23. Markere St.Hansaften, norsk og svensk 2-4. JAZZFESTIVAL/JUBILEUMSARRANGEMENT 4. Markering av Kapp Verdes nasjonaldag (5.juli) 4. Markering av Iraks nasjonaldag (17.juli) FERIE 14. Markere Indias nasjonaldag ( 15.august) 15. PLANLEGGINGSDAG 19. Markering av Afghanistans nasjonaldag JUBILEUMSARRANGEMENT: SENSE-LØPET September 1.SKAVANGER BARNEHAGE 40 ÅR!! 2. Markere Vietnams nasjonaldag 5. Markere Brasils nasjonaldag (7.september) 17. Markering av Chiles nasjonaldag ( 18.september) 18. PLANLEGGINGSDAG. Foreldre, søsken og andre er velkomne. Skolebarn og foreldre, søsken. Dato kommer senere. Tidligere ansatte og barn, naboer m.m tidspunkt kommer senere., foreldre? Barnehagen er stengt Barn, personale og foreldre, foreldre, inviterte gjester

8 Oktober 24. FN-dagen. Kommer tilbake til foreldres rolle. November 14. Markere Palestinas nasjonaldag (15.november) 18. Markere Latvias nasjonaldag Desember 1. Adventssamling 5. Markering av Thailands nasjonaldag 8. Adventsamling 12. Lucia (13.desember) 15. Adventsamling 17. Nissefest Lucia- foreldre? Vi har som mål å markere nasjonaldagen til alle land som er representert i barnehagen. Hvilke land det er, kan endre seg etter august, da noen slutter og nye barn begynner. Vi justerer planen etterhvert. Det kan komme flere arrangementer i forbindelse med jubileet vårt. Vi legger de inn etterhvert. Organisering Barn og voksne i Skavanger barnehage våren 2014: SKAVANGER BARNEHAGE NYTT HOVEDNUMMER: STYRER: Kaja Borge Nicolaysen, 100% IDRETTSVEIEN Kjellaug Matre Lynås pedagogisk leder 100% Heidi Sjømyren Hansen pedagog 80% Elisabeth Gran Langås assistent 80% Rune Rønningen assistent 100% Lisbeth Aarkvisla - spesialpedagog F.2008: Angela Aleksander B. Emran Aleksander K. Ronja Malin Eskil Tobias Emil Jenica Amalie Camille Sana Julija Leah Alicia Klara Chrisander Enzo F. 2009: Jan-Erik Jonatan TERTITTEN Barbro Riis pedagogisk leder 80% Hege Skjold fagarbeider 100% Hege Karlsrud Jensen assistent 50% Lucy Castro assistent 60% Ruth Jakobsen assistent 10% F. 2009: Julian Malin Marius Bedrie Edwin Ruby Diego Dominika Kevin F. 2010: Normantas Jenny Sofie Tine Marie Jonathan Martine Sindre Arian Torjus Lina Selma Kaja SIDENSVANSEN Ann Rigmor Smørgrav pedagogisk leder 100% Kari Villmark assistent 100% Safia Ali assistent 100% F.2009: Sara Ingrid A. Adrian Ingrid H. Kristian Leo Christine F. 2010: Shams Linn A. Tom Wilma Sofie Tautvydas F. 2011: Tobias Lars-Hemi Linnea Emilia MÅLTROSTEN Marihøner Maur F.2010: Emil F.2011: Nader Niri F. 2012: Geshna Aleksander

9 Tone Bjørke pedagogisk leder 80% Isabel Ingolfsrud pedagogisk leder 80% t.o.m.februar Una K. H.Lia pedagogisk leder 80% fra 1.mars Angelica Munoz pedagog 100% Eva Fekjan fagarbeider 80% Jane Teigen Høgbråthen assistent 80% Hajar Nikpour assistent 80% Kjersti Traaen lærling 100% Elisabeth Mille Kristoffer Johannes Ingrid Chris Mateo Lucas Davi Thea Sofie Hege Hilda 2013: Maya TILLITSVALGTE Verneombud: Tillitsvalgt Fagforbundet: Tillitsvalgt Utdanningsforbundet: Kari Villmark tlf Kari Villmark tlf Kjellaug Matre Lynås tlf SAMARBEIDSUTVALGET(SU) Iris Skjolde Helmeriksen foreldrerepresentant Leder Lene Løksa foreldrerepresentant Benedicte Raael Stang (Frp) eier-representant Odd Mortensen (Frp) eier-representant (vara ) ( / ) Jane Teigen Høgbråthen ansattes representant Kjellaug Matre Lynås ansattes representant FORELDRENES ARBEIDSUTVALG (FAU) Iris Skjolde Helmeriksen Idrettsveien Leder Jan Erik Hoff Måltrosten Lene Løksa Måltrosten Stian Hogstad Sidensvansen Elin Hjartsjø Røkeberg Sidensvansen Camilla Fjeld Tertitten Inger Marie Skoe Tertitten Karin Ro Idrettsveien

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Liabakken barnehage Liabakken barnehage eva.bohn@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23 47 63 62 / 958 96 584 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/liabakken-barnehage/

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Årsplan Kragsgate barnehage

Årsplan Kragsgate barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Velkommen til. er en 2 avd barnehage. I 1 etg går mini-mellom og maxi gruppa (3-6 år), og i 2 etg er Trygghetsgruppa (0-3 år).vi samarbeider mye på tvers av avdelingene. I denne

Detaljer

Sisiktoppen barnehage

Sisiktoppen barnehage Oslo kommune Bydel Bjerke Sisiktoppen barnehage Sisiktoppen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 sisiktoppen-barnehage@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439640 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Årsplan 2014 2015 Jarenga barnehage

Årsplan 2014 2015 Jarenga barnehage BÆRUM KOMMUNE Årsplan 2014 2015 Jarenga barnehage Storengveien 3, 1358 Jar Jarenga.barnehage baerum.kommune.no Innhold * Velkommen; barnehagens formål, evaluering av fjoråret. side 2-3 * Samarbeid hjem

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Fagerborg Menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg Menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg Menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 Jeg driver og prøver å få mamma til å tro at jeg ikke liker skorper, skjønner du. JENTE, 4,5 ÅR f.mbhg@online.no

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Ullernkollen barnehage

Ullernkollen barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: unn-sissel.lundlie@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 33 55 eller

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan for Urtehagen Barnehage

Årsplan for Urtehagen Barnehage Årsplan for Urtehagen Barnehage 2013 Barna i fokus. Vi bidrar til en meningsfylt og minnerik barndom Fastsatt i barnehagens Samarbeidsutvalg 14.01.13 Hei, og velkommen til ett nytt barnehageår! Vi gleder

Detaljer

Stovnerhøgda barnehage

Stovnerhøgda barnehage Oslo kommune Bydel Stovner Stovnerhøgda barnehage Stovnerhøgda barnehage tone.blix@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22102995 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Gamlegrendåsen barehage

Årsplan 2014-2015. Gamlegrendåsen barehage Årsplan 2014-2015 Gamlegrendåsen barehage Forord Velkommen til et nytt barnehageår. Vi er godt i gang med barnehagedager fulle av leik og læring. Denne årsplanen godkjennes formelt i SU 09.10.14. Vi blir

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Kløverbakken barnehage. Årsplan 2012-2013. DI Kløverbakken. - en del av den gode barndom - et godt sted å være for liten og stor

Kløverbakken barnehage. Årsplan 2012-2013. DI Kløverbakken. - en del av den gode barndom - et godt sted å være for liten og stor Kløverbakken barnehage Årsplan 2012-2013 DI Kløverbakken - en del av den gode barndom - et godt sted å være for liten og stor INNHOLD 1. VELKOMMEN TIL DI KLØVERBAKKEN side 4 Styrers innledning 2. KONTAKT

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer