Årsplan for Tislegård barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Tislegård barnehage 2015 2016"

Transkript

1 Årsplan for Tislegård barnehage

2

3 Styrers forord Styrers forord Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen har ulike funksjoner, forankret i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (kunnskapsdepartementet, 2006) Først og fremst skal den være personalets arbeidsredskap for å styre virksomheten etter de valg og prioriteringer som er gjort spesielt for dette barnehageåret. (Språket i planen bærer nok noe preg av det) Den skal være utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne etterspørre og påvirke innholdet i barnehagen Den skal gi grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen Den skal gi informasjon om vårt pedagogiske arbeid til vår eier/våre politikere, våre samarbeidspartnere og andre interesserte. Tislegård barnehage er stadig i utvikling. Høsten 2015 tilrettelegger vi barnehagen for å kunne tilby et forsterket tilbud. Dvs. at vi nå er klar til å ta i mot barn med store og sammensatte behov, barn med et ekstra behov for fysisk og/eller medisinsk tilrettelegging. Det spesialpedagogiske fagteamet i kommunen har også fått tilhørighet i personalgruppa og dette har medført en styrkning av våre administrative ressurser. Vi har ansatt en assisterende styrer på 80% stilling, Elin Lavik Rønningen, tidligere pedagogisk leder på Smia. Dette gir oss gode forutsetninger for å lede driften og kompetansen for et sterkt og tverrfaglig miljø rundt barna. Jeg gleder meg til å ta fått på et nytt barnehageår med mange nye faglige tiltak i vente. Vi er nå en realfagkommune og har fått en ny kvalitetsutviklingsplan, dette medfører at vi opplever mange spennende føringer og muligheter for å utvikle oss videre. Jeg er stolt av den daglige motivasjonen jeg opplever hos personalet, de er kreative og faglig dyktige til å lede barnegruppene. Dette er et godt utgangspunkt for utvikling. På Tislegård barnehage vil dere møte et personale som trives godt sammen og legger tilrette for at deres barn skal få en spennende og god hverdag. Trude Abelsen Styrer 1

4 Innholdsfortegnelse Styrers forord... 1 Innledning... 3 Barnhagens årshjul/tradisjoner/ lokale kulturbegivenheter Organisering Kvalitetsutviklingsplanen for Kongsbergbarnehagene Sentralt planverk... 3 Lokale planer... 3 Barnehagens planer... 3 Verktøy i kvalitetsarbeid... 5 Ledelsesutviklingsprogram... 5 Kvalitetsutviklingsplanen -hva skjer i Tislegård barnehage?... 6 Tid... 6 Ambisjoner... 6 Ambisjon 1: Tidlig innsats... 6 Ambisjon 2: Tidlig læring... 6 Ambisjon 3: Teknologibyens barn... 6 Prioriteringer dette barnehageåret med utgangspunkt i rammeplanen og kvalitetsutviklingsplanen... 7 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver... 7 Omsorg, leik og læring... 8 Fagområdene... 8 Planlegging, dokumentasjon og vurdering... 9 Samarbeid

5 Innledning Kvalitetsutviklingsplanen for Kongsbergbarnehagene Kommunestyret har vedtatt ny kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene Planen viser felles retning for både private og kommunale barnehager. Tiltak innen de tre ambisjonene vil gi føringer for hva vi skal jobbe med i barnehagene gjennom hele barnehageåret. Se planen side 4. Planstrukturen Sentralt planverk Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (forskrift til barnehageloven) Denne årsplanen inngår i en planstruktur som er felles for de åtte kommunale barnehagene. Lokale planer Kommuneplanen for Kongsberg, Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene, Årsplan for Oppveksttjenesten Lederavtale, Oppveksttjenesten Overgangsplan barnehage skole i Kongsberg Barnehagens planer Årsplan for Tislegård barnehage Periodeplaner Progresjonsplaner 3

6 4

7 Verktøy i kvalitetsarbeid De kommunale barnehagene i Kongsberg bruker PULS som verktøy i kvalitets- og utviklingsarbeidet gjennom året. PULS er et program med moduler for kvalitetsvurdering og kompetanseutvikling, og er bygget opp i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Alle de kommunale barnehagene skal fordype seg i et område fra rammeplanen med PULS som verktøy for; egenvurdering av kvaliteten refleksjon rundt egen pedagogisk praksis tiltak for å utvikle kvaliteten kompetansetiltak for å nå målene Tislegård barnehage har jobbet strukturert i PULS innenfor disse tiltakene de siste årene: Språk og språkutvikling. Et arbeidsredskap for vår progresjonsplan for fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. PULS er et redskap for å systematisere og dokumentere tiltakene mot målet. Barnehageåret vil vi formulere vårt pedagogiske grunnsyn der vi tydeliggjør vårt syn på barnet og vårt syn på voksenrollen. PULS vil da bli et viktig verktøy. Ledelsesutviklingsprogram Pedagogiske ledere og styrer deltar i programmet Bedre ledelse økt kvalitet, som et felles ledelsesutviklingsprogram for alle barnehagene i Kongsberg i perioden 2014 til Tislegård barnehage ser at de ansattes kompetanse og utøvelse av ledelse er vesentlig for å fremme utvikling og læring i grupper. Vårt fokus på LØFT (løsningsfokusert tilnærming), det fysiske læringsmiljøet, samspillkompetanse og kursing på magiske samlinger av Trude Brendeland gir oss kunnskap og motivasjon til å utøve god ledelse og høy kvalitet i barnehagen. Løft- Løsningsfokusert tilnærming. Overgangssituasjonen for på- og avkledning med en pedagogisk og ergonomisk bevissthet. Samarbeid internt på avdelingen og samarbeid på huset. Tiltak etter Medarbeider og trivselsundersøkelsen. Årlig egenvurdering for den generelle kvaliteten på huset 5

8 Kvalitetsutviklingsplanen -hva skjer i Tislegård barnehage? Tid Når det utarbeides en ny kvalitetsutviklingsplan, blir det viktig at hele personalet får et eieforhold til denne planen. Nye statlige føringer og overordnede planverk må bli en del av oss. Det blir og viktig å videreføre vårt gode arbeid og se at det vi har jobbet med tidligere kan bli et grunnlag for det nye som innføres. Vi har derfor valgt å videreutvikle den kunnskapen vi har og ta den med inn i arbeidet med de nye ambisjonene i kvalitetsutviklingsplanen. Vi tillater oss å bruke tid på endringene og ta små skritt videre. Ambisjoner Det er utarbeidet en treårig tiltaksplan for ambisjonene. Tiltak som både de private og kommunale barnehagene forplikter seg til å jobbe etter. Noen tiltak gjennomføres lokalt i barnehagene og noen ledes sentralt med bl.a. støtte av kurs. Ambisjon 1: Tidlig innsats Barnehagen vil utarbeide og implementere gode rutiner for å legge planer rundt barn som trenger ekstra støtte. Vi vil benytte oss av kommunens rådgiver, Mona Ristvedt Jensen, som kan gi systemveiledning og være en faglig refleksjonspartner. Vi vil og lage rutiner for hvordan styrer kan være en faglig støtte rundt arbeidet ved enkeltbarn og utfordringer i gruppa. Å evaluere arbeidet vårt i PULS blir naturlig. Vårt arbeid med å utvikle oss som gode ledere og videreutvikle verktøy for å skape god kvalitet blir fortsatt vesentlig her. Ambisjon 2: Tidlig læring Vår progresjonsplan med tiltak innenfor fagområdet kommunikasjon, språk og tekst vil følge oss videre. Vi setter også noen nye tiltak for å heve nivået på arbeidet vårt innenfor språklig og kulturelt mangfold. Det fysiske læringsmiljøet blir fortsatt naturlig å ha fokus på for å fremme lek og læring. Nytt kurs på nyåret med Trude Brendeland med temaet «Lekelyst» blir forhåpentligvis en stor motivasjonskilde og en kulturbygging for det videre arbeidet med lek og læring. Ambisjon 3: Teknologibyens barn Kongsberg er nå en realfagskommune. Dette medfører en realfagsatsing i barnehagene ved å øke matematikkompetansen hos store og små. Det vil bli en systematisk opplæring i I-pad som læringsverktøy og hver barnehage utpeker en realfagskontakt. Fagområdet, antall, rom og form, får derfor et stort fokus det kommende året. 6

9 Prioriteringer dette barnehageåret med utgangspunkt i rammeplanen og kvalitetsutviklingsplanen Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver (Fra rammeplanens del 1, barnehagens samfunnsmandat) Målsettinger dette barnehageåret Vi tilrettelegger for at hvert barn har lærerike opplevelser og utvikler sitt oppmerksomhetsspenn (evnen til å velge ut og holde fast på stimuli). Vi skaper gode danningsprosesser (evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter) både hos barn og voksne. Vi ivaretar og styrker den gode kontakten mellom barnehage og hjem ved å ha fokus på : o Informasjon om hvordan ditt barn har det. o Informasjon om det som skjer i barnehagen. Vi bruker formålsparagrafen som utgangspunkt for refleksjon over innholdet i hverdagen og på gruppe/teammøter. eldste barna gjennomføres årlige barnesamtaler og jevnlige barnemøter, ellers er barnas hverdagsinnspill viktig for alle aldersgrupper. Personalet og foreldrene er tidligere kurset på metoden LØFT(Løsningsfokusert tilnærming). Dette er en metode som har fokus på betydningen av samspillet mellom barn og voksne, et samspill som skal ha fokus på det positive som skjer. Metoden har blitt en innarbeidet arbeidsform i våre danningsprosesser som legger grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Vi fortsetter å jobbe med tiltakene fra brukerundersøkelsen for g Se tiltaksplan. Utarbeide vårt pedagogiske grunnsyn. Reflektere over våre verdier og handlinger. Slik jobber vi for å nå disse målene: Personalet er bevisst på barnegruppas og enkeltbarnets interesser og ønsker (medvirkning) og tilrettelegger ut fra dette et godt fysisk læringsmiljø og gode stabile rutiner. Justeringer av miljøet skjer fortløpende, og omfattende endringer gjennomføres etter behov, men minimum høst og vår. Avdelingsmøtene er et viktig fora for refleksjon. Hos de 7

10 Omsorg, leik og læring (Fra rammeplanens del 2, barnehagens innhold) Målsettinger dette barnehageåret: Vi støtter barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst. Barna opplever mestring og glede og blir motiverte til å prøve nye ting. Vårt samspill er preget av trygghet, lydhørhet, innlevelse og nærhet. Slik jobber vi for å nå disse målene: Motivere de voksne til å bruke sin kunnskap, kreativitet og engasjement for å fremme læring. På nyåret deltar alle på et nytt kurs med Trude Brendeland «Lekelyst». Et kurs som har fokus på voksenrollen i leken. Bruke nettsiden «fantasifantasten.no». Vi reflekterer over praksis og setter tiltak for å fremme utvikling hos enkeltbarn. Ha fokus på og jobbe bevisst med det fysiske læringsmiljøet. Vi bearbeider på et personalmøte effekten av å ha et utforskende samspill sammen med barna. Annette Rasmussen er vår realfagskontakt. Hun og Elin Rønningen er med på felles kursing av I-pad og realfag. Vi har i tillegg en I-pad representant fra hver avdeling som har ansvar for at barna møter digitale verktøy og blir kjent med I-pad som et læringsverktøy. Arbeider aktivt med personalets trivsel og helse. Vi har sosiale sammenkomster, turer på fritiden og er bevisst vår egen ergonomiske situasjon. Holder handlingsplan for risikoreduserende tiltak kjent. Fagområdene (Fra rammeplanens del 2, barnehagens innhold) Målsettinger dette barnehageåret: Gir tidlig og god språkstimulering Skaper leseglede Oppmuntrer barns egen utforskning og utvikler matematisk kompetanse for store og små. Alle fagområdene er en del av barnas hverdag over tid i barnehagen Slik jobber vi for å nå disse målene: Vi utfører tiltakene fra progresjonsplanene vi har laget innenfor fagområdene Kunst, kultur og kreativitet og Kommunikasjon, språk og tekst. Vi har i dette barnehageåret hovedfokus på fagområdet: Antall, rom og form. Vi vil oppmuntre barns utforskning slik at de opplever glede over å utforske og leke med tall og former. Vi har hatt en idémyldring der vi har delt vår kunnskap og idéer innenfor rammeplanens mål og metoder for fagområdet Antall, rom og form med hverandre. Vi har utarbeidet en idébok med tips på aktiviteter og gode nettsider. Vi tilrettelegger innemiljø og utemiljø slik at lek og aktiviteter preges av fagområdet antall, rom og form. 8

11 Planlegging, dokumentasjon og vurdering (Fra rammeplanens del 3, planlegging og samarbeide) Målsettinger dette barnehageåret: Samarbeid (Fra rammeplanens del 3, planlegging og samarbeide) Målsettinger dette barnehageåret: Hver dag i barnehagen er en lærerik dag for barn og voksne. Barna har jevnlig mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Førskolebarn har en god og godt forberedt overgang fra barnehage til skole Vi ivaretar vårt gode samarbeid med andre faginstanser. Slik jobber vi for å nå disse målene: Avdelingenes arbeid planlegges i periodeplaner ut fra felles føringer i barnehagens årsplan. Avdelingene lager igjen planer på avdelingsmøtene for kortere perioder og til slutt blir hver dag detaljplanlagt ut fra dagens forutsetninger. Hele prosessen tar hensyn til barnegruppas medvirkning, og vi er bevisst på sammenhengen mellom lek og læring. Månedlige personalmøter brukes til refleksjon og til å oppdatere oss på ny kunnskap. Det pedagogiske arbeidet utvikles og følges opp på barnehagens ledermøte hver 14.dag og på to pedagogkvelder i halvåret. Hver uke har lederne for de yngste barnegruppene en times planleggingstid sammen. Det samme har lederne for de eldste barnegruppene. PULS er et verktøy vi bruker til planlegging, refleksjon og evaluering og har derfor også blitt en dokumentasjon på vår utvikling og kunnskap. Slik jobber vi for å nå disse målene: Vi følger mål og tiltak i planen for overgang barnehage/skole. Denne vil førskoleforeldrene få utlevert tidlig på høsten. Vi søker veiledning og melder saker opp til ressursgruppemøter og konsultasjonsteam ved behov. 9

12 Barnehagens årshjul/tradisjoner/lokale kulturbegivenheter For barna Hver fredag kl 9.45 kl Ved bursdager Oktober Mølla, Bua og Setra har fellessamling på kjøkkenet Løa, Smia og Kårstua har fellessamling på kjøkkenet Barna går i bursdagstog og får krone, flagg og får velge eget service. Barnet er i sentrum. Kalvefest med mulighet for overnatting. Gamle Kalver kommer på besøk. Desember Nissefest Julegudstjeneste Lucia feiring Februar uke 8 Karnevals uke som avsluttes med en fest 26/2. Mars Påskefest Mai Blomstertog med flagg til Tislegård Bo- og behandlingssenter. Pølsefest i barnehagen. For familiene Planleggingsdager dette barnehageåret Organisering September + et møte på vårhalvåret Høsten Oktober/november + på vårhalvåret Desember Mai/juni Tor ? 17.august september-15 4.januar mai juni 2016 Foreldremøte + FU møte + SU møte. Høstkaffe Foreldresamtaler 13.des Luciakaffe på ettermiddagen. Besteforeldreverksted Barn hjelper Barn fest + Rosefest, slå disse sammen. I barnehagens informasjonshefte vil dere finne årets barnegrupper og personalgrupper, hvem som sitter i foreldreutvalget og samarbeidsutvalget og diverse telefonnummer. 10

Årsplan Tislegård barnehage

Årsplan Tislegård barnehage Årsplan 2014-2015 Forord Vi har lagt bak oss et barnehageår med mange gode og faglige prosesser som vil følge oss inn i det nye barnehageåret. Dere vil derfor kjenne igjen mål og arbeidsmetoder fra forrige

Detaljer

Årsplan for Tislegård barnehage

Årsplan for Tislegård barnehage Årsplan for Tislegård barnehage 2016 2017 1 Styrers forord Styrers forord Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen har ulike funksjoner, forankret i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Detaljer

Årsplan for Tislegård barnehage

Årsplan for Tislegård barnehage Årsplan for Tislegård barnehage 2017 2018 1 Styrers forord Hvert år utarbeider barnehagene en ny årsplan. En plan som blir barnehagepersonalets arbeidsredskap og et dokument som synliggjør barnehagens

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan for Hvittingfoss barnehage

Årsplan for Hvittingfoss barnehage Årsplan for Hvittingfoss barnehage 2015 2016 1 Styrers forord Hver enkelt barnehage skal lage sin egen årsplan. Årsplan er først og fremst et arbeidsredskap for personalet. Den skal styre virksomheten

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Årsplan Kragsgate barnehage

Årsplan Kragsgate barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Velkommen til. er en 2 avd barnehage. I 1 etg går mini-mellom og maxi gruppa (3-6 år), og i 2 etg er Trygghetsgruppa (0-3 år).vi samarbeider mye på tvers av avdelingene. I denne

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for Vibehaugen barnehage 2015 2016

Årsplan for Vibehaugen barnehage 2015 2016 Årsplan for Vibehaugen barnehage 2015 2016 1 Styrers forord Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen har ulike funksjoner, forankret i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

Barnehager Fastland. Årsplan 2015/2016. «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15

Barnehager Fastland. Årsplan 2015/2016. «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15 Barnehager Fastland Årsplan 2015/2016 «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15 Innhold... Feil! Bokmerke er ikke definert. Trollvik barnehage... 3 Ansatte i Trollvik barnehage...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årsplan for Hvittingfoss barnehage

Årsplan for Hvittingfoss barnehage Årsplan for Hvittingfoss barnehage 2016 2017 1 Styrers forord Hver enkelt barnehage skal lage sin egen årsplan. Årsplan er først og fremst et arbeidsredskap for personalet. Den skal styre virksomheten

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles disposisjon for Årsplan. Denne disposisjonen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2009

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2009 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2009 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Forsidebilde: Skogen barnehage

Forsidebilde: Skogen barnehage Forsidebilde: Skogen barnehage 1 Innhold Kap. 1 Formål og kvalitet i barnehagen s. 3 1.1 Formål med planen s. 3 1.2 Den gode barnehagen på Askøy s. 4 1.3 Fysisk miljø s. 6 Kap. 2 Innhold og fag s. 7 2.1

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Ilabekken barnehager

Ilabekken barnehager Ilabekken barnehager Årsplan del 1 Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Innhold Reggio Emilia. Vår inspirasjon. 4 Omsorg 5 Danning 5 Lek 6 Læring 6 Barns medvirkning 7 Progresjon

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu vår 2011 1 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLING 2011-2014.

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Årsplan for Venåsløkka barnehage

Årsplan for Venåsløkka barnehage Årsplan for 2014-2015 Forord Velkommen til et nytt barnehageår! I skal alle barn ha det trygt, de skal få den fysiske og mentale omsorgen de har behov for og de skal ha tid og mulighet til å leke, og til

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Båly barnehage 2014 2017 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram Vedlegg: Plan

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu VÅR 2010. Klinkekule- maleri

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu VÅR 2010. Klinkekule- maleri Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu VÅR 2010. Klinkekule- maleri HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Vibehaugen barnehage

Årsplan 2013-2014. Vibehaugen barnehage Årsplan 2013-2014 Vibehaugen barnehage Forord Barnehageåret 2013-2014 er det tredje i rekken for oss i Vibehaugen barnehage. Siden oppstarten i august 2011, er dette første gang vi har noen som har sitt

Detaljer

Årsplan 2015/2016. Furumoen barnehage. Godkjent av SU i Furumoen barnehage den 09.09.15

Årsplan 2015/2016. Furumoen barnehage. Godkjent av SU i Furumoen barnehage den 09.09.15 Årsplan 2015/2016 Furumoen barnehage Godkjent av SU i Furumoen barnehage den 09.09.15 1 Innholdsfortegnelse Om barnehagen... 3 Pedagogisk årsplan... 3 Pedagogisk grunnsyn... 3 Syn på barn... 3 Læringssyn...

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Årsplan for Venåsløkka barnehage

Årsplan for Venåsløkka barnehage Årsplan for Venåsløkka barnehage 2016 2017 1 Innhold Styrers forord Styrers forord Velkommen til et nytt barnehageår i Venåsløkka. Vi har også i år valgt oss som felles hovedtema; Meg selv og byen min

Detaljer

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager Strategiplan FOR KOMMUNALE Barnehager 2011-2016 INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Barnehageloven 8 øverste myndighet og eier av de kommunale barnehagene, og derved ansvarlig for at kravene i Barnehageloven

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

Årsplan for Kragsgate barnehage 2015-2016

Årsplan for Kragsgate barnehage 2015-2016 Årsplan for Kragsgate barnehage 2015-2016 1 Styrers forord Kragsgate barnehage inneholder 2 avdelinger med til sammen 31 barn i alderen 2-5 år. Begge avdelinger har samme tema året igjennom. Mål vil være

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE 1 INNLEDNING... 3 Barnehagens formål og samfunnsmandat:... 3 TØYEN BARNEHAGES RAMMEBETINGELSER... 4 Historien vår... 4 Barnehagens visjon og pedagogiske grunnsyn...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015-2018 Revidert mars 2015 1 Forord Barnehagens formål og verdigrunnlag: Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Årsplan 2015-2016. Berger barnehage

BÆRUM KOMMUNE. Årsplan 2015-2016. Berger barnehage BÆRUM KOMMUNE Årsplan 2015-2016 Berger barnehage Innholdsfortegnelse: Styrer har ordet s. 2 Overordnede føringer s. 3 Berger barnehage s. 4 Dagsrytmen s. 5 Dokumentasjon og vurdering s. 6 Vurdering av

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage «Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage Bakgrunn Verktøyet Vi vurderer vår barnehage er utarbeidet av barnehagene i Meløy kommune i samarbeid med barnehager fra

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE 2011-2014 1 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Presentasjon av barnehagene.... 3 2 Visjon og formål....

Detaljer

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016 Årsplan for Årsplan 2016 Tollmoen barnehage 2016 I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. 1 Barnehagen skal i følge barnehagelovens 2 være en pedagogisk virksomhet som gir barn

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009

Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009 Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR Innset og Vonheim BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Elvestrand barnehage 2016/2017 tromso.kommune.no Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 Lokal kvalitetsplan...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEKKFARET BARNEHAGE 2016

ÅRSPLAN FOR BEKKFARET BARNEHAGE 2016 ÅRSPLAN FOR BEKKFARET BARNEHAGE 2016 Innholdsfortegnelse Forord 1. Visjon for Bekkfaret barnehage 2. Lov og rammeplan 2.1 Barns medvirkning 2.2 Lek og læring 2.3 Omsorg 2.4 Danning 2.5 Rammeplanes fagområder

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer