Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang"

Transkript

1 Kommunikasjon, språk og tekst. - Gjennom kommunikasjon, språk og tekst skal barna tilegne seg grunnleggende språkferdigheter 1-åringen - Å gi barna gode erfaringer i å bruke verbale og Leik nonverbale uttrykk Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang Voksne som gir respons på barnas språk og bekrefter dem Bilder/foto. Fotografere og gjøre tilgjengelig Voksne som kommuniserer gjennom sang (felles fokus) 2-åringen - Å la barna bli kjent med billedbøker - Å la barna få høre eventyr - Å la barna få lytte og bevege seg til musikk (rytme og dans) 3-åringen - Å gi rom for samtaler i hverdagssituasjoner - Å la barna få kunnskap om farger og begreper vi bruker i hverdagen - Å la barna bli kjent med sanger, rim og regler - Å la barna bli kjent med eventyr 4-åringen - Gi barna god tilgang på ulike bøker - Barna skal få leke med skrift, og ha tall og bokstaver tilgjengelig - Å la barna få erfaring med dramatisering 5-åringen - Barna skal medvirke i planlegging av ulike aktiviteter/tradisjoner - Å gi barna erfaring i å planlegge og gjennomføre felles samlingsstunder - Foreberede og inspirere barna til skolestart Bokbad. Vi låner bøker fra biblioteket og leser høyt sammen med barna Voksne som leker sammen med barna, med lyd og rytme Samtaler i samlingsstund Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner Anerkjennende voksne i hverdagen Voksne som bevisst bruker ulike begreper Gjentakelser av ord og uttrykk Voksne som formidler til, og sammen med barna, tradisjonelle sanger, eventyr, rim og regler Samlingsstund Uformelle og tilrettelagte aktiviteter Tekstskaping og lekeskriving Leiken Bokbad. Foreldre kan låne med bøker hjem Voksne som leser høyt for barna Anerkjennende voksne i hverdagen Aktive voksne som er delaktige i leiken med barna Der hvor voksne deltar i planlegging av felles aktiviteter/tradisjoner deltar også barna; karneval, nissefest, uteaktivitetsdager Førskoleuker Anerkjennende voksne i forberedelser og gjennomføring av samlingsstund Voksne som oppmuntrer og inspirerer til tegne, tall og skriveoppgaver

2 Kropp, bevegelse og helse. - Variert kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av stor betydning for å utvikle en sunn og mestrende kropp. 1-åringen - Positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Gi rom for fysisk utfoldelse, inne og ute. Gjøre areal tilgjengelig for utprøving - Skaffe seg gode erfaringer med varierte og Det skal være lov å prøve allsidige bevegelser og utfordringer Bevegelsessanger Gi muligheter for enkle finmotoriske aktiviteter Oppsøke ulike og varierte uterom Disse, rutsje, sang, musikk, dans og rytme 2-åringen - Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk/finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet 3-åringen - Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv i ulike årstider - Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp Vi er alle forskjellige 4-åringen - Få forståelse for hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljø og natur 5-åringen - Gi barna kunnskap om menneskekroppen - Gi barna forståelse av gode vaner og variert kosthold Samme som for 1-åringen, samt Sykle, klatre, løpe, balansere, hoppe De større barna og voksne er rollemodeller Pottetrening, vaske hender Sangleiker med bevegelse Samme som for 2-åringen, samt Er mer ute, og mer utafor barnehagens område Selvstendighetstrening Kler av og på seg selv, hjelper hverandre i av/påkledning Tegner, klipper, limer, pusler Samme som for 3-åringen, samt Valg av riktige klær i forhold til vær og føre En del av utegruppa på barnehagen; Mer og lengre turer utenfor barnehagen Lager mat på tur Mer fokus på finmotorisk fungering Samme som for 4-åringen, samt Mestrer å smøre mat, klippe, tegne Grunnleggende samtaler om hvorfor i forhold til sentrale emner barna er opptatt av følge opp barns lekeinitiativ og tilby lek og spill der barna er fysisk aktive og opplever glede gjennom mestring og fellesskap skape betingelser for kroppslig lek og aktivitet der det også brytes med tradisjonelle kjønnsrollemønstre slik at jenter og gutter på en likeverdig måte kan delta i alle aktivitetsformer

3 Kunst, kultur og kreativitet. - Gjennom erfaringer med kunst, kultur og estetikk skal barna gis et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. 1-åringen - La barna få erfaringer med musikk, sang, rim, regler og bøker Bruke musikk til lytting, dans og bevegelse. Bruke sanger, rim og regler. Se i og lese bøker sammen - La barna få erfaring med tegnesaker og malesaker Leik, fortellinger, samtaler Bruke tegne og maleutstyr sammen med barna 2-åringen - La barna få erfaring med musikkinstrumenter Ha musikkinstrumenter tilgjengelige, både i uformelle og planlagte aktiviteter - La barna få utforske tegne og malesaker, og Tegne og maleutstyr, plastelina og leire, som ligger tilgjengelig for barna plastelina og leire Bruke vann aktivt som materiale i leiken, inne og ute - La barna får erfaring med og utforske vann, inne Anerkjennende deltakende voksne og ute 3-åringen - La barna få erfaringer med teater og dramatisering Leik, perler, tusjer, maling, garn. - La barna få erfaringer med variert Utkledningsklær, dukketeaterutstyr formingsmateriell Ha tilgjengelig og synlig utstyr og materialer til dramatisering Synliggjøre/henge opp barnas egne produkter Samtaler om/oppmuntre til egen utforsking av de estetiske områdene 4-åringen - La barna få erfaring med biblioteket Leik, samtaler, samlingsstund - La barna få erfaring med foto og IKT La barna ha ansvar for planlegging og gjennomføring av samlingsstunder Ha fotoapparat og IKT utstyr tilgjengelig, slik at barna får prøve og lære å bruke 5-åringen - La barna få erfaring med skrivekunsten - La barna få erfaringer med tradisjoner i bomiljø og kuturminner - La barna få oppleve å møte en kunstner Leik, samtaler, tekstskaping Dra på besøk (Jakobsli, Tyskertrappene) Få besøk av eller dra på besøk til en kunstner La barna lage tekster som blir brukt og tatt vare på Besøke museum for å synliggjøre lokal byggetradisjon Lage egne utstillinger i forbindelse med prosjekter barna holder på med

4 Natur, miljø og teknikk. - Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. 1-åringen - La barna lære å iaktta, undre seg Leik se på været, snakke om det, kjenne på det (varmt, kaldt, vått,) sanseleik Snø, vann Bilder 2-åringen - La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen Leik Turer utenfor barnehagen Være nysgjerrige, vise interesse og stimulere barna til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien 3-åringen - La barna undre seg over naturens mangfoldighet Leik Turer utenfor barnehagen Lære om dyr, fisker, fugler, insekter og planter Årstidene i naturen 4-åringen - Gi barna erfaringer med og kunnskaper om dyr og Leik vekster og deres gjensidige avhengighet og Gjennom utegruppa være mye ute i naturen (skog, fjell og fjæra) betydning for matproduksjon Få innsikt i produksjon av matvarer - La barna erfare hvordan teknikk kan brukes i leken Få begynnende kunnskap om fødsel, vekst, aldring og død og hverdagslivet Friluftsaktiviteter og uteleik i barnehagens hverdagsliv 5-åringen - Gi barna en grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen - La barna eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen Leik Gjennom utegruppa være mye ute i naturen (skog, fjell og fjæra) Videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen Friluftsaktiviteter og uteleik i barnehagens hverdagsliv

5 Etikk, religion og filosofi. - Gjennom leik og hverdagsaktiviteter skal barna få erfare grunnleggende verdier og normer i samspill med andre mennesker. Barna skal utvikle toleranse og respekt for hverandre selv om vi er ulike 1-åringen - Få erfaring med grunnleggende normer og verdier Hvordan forholder vi oss til hverandre? Lære barna enkle sosiale spilleregler 2-åringen - Å få innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen - Utvikle toleranse og interesse for hverandre, selv om vi er ulike skal alle erfare at de er verdifulle Den gyldne regel; Du skal være mot andre som du vil andre skal være mot deg Leik og hverdagsaktiviteter Anerkjennende voksne som er gode rollemodeller Vi vektlegger å ta hensyn, hjelpe hverandre, dele, vente på tur, kompromisse, rydde, takke, vise omsorg for hverandre, ta del i andres opplevelser i latter, glede, spøk og moro, vise omtanke og trøste Leik og samtale Voksne som er bevisste egne verdier. Vi vektlegger medmenneskelighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet Begynne å la barna selv prøve å ordne opp i konflikter, og etter hvert erfare at egne handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og andre 3-åringen - Å få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner Samtaler og bøker Kirkebesøk Samtaler rundt viktige høytider som jul og påske 4-åringen - Få erfaringer og kunnskap om grunnleggende Samtaler og bøker spørsmål som; Liv og død, krig og fred, tro og ikke Bevisste voksne i samtale og undring sammen med barna tro Vi setter av tid og rom for at barna får undre seg over ting de er opptatt av Vi møter barna med alvor og respekt i felles undring, ettertanke og gode samtaler Omvendt julekalender 5-åringen - Å bli kjent med ulike kulturer og religioner - Å bli kjent med religion, etikk og filosofi som en del av kulturen og samfunnet vårt Samtaler og bøker Markerer ulike religiøse, livssynsmessige og kulturelle tradisjoner som er representert i barnehagen

6 Nærmiljø og samfunn. - Gjennom medvirkning i barnehagehverdagen skal barna få innsikt og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn - Gjennom ulike aktiviteter skal barna gis mulighet til og utforske og oppdage nærmiljøet sitt 1-åringen - Få erfare at mennesker, uansett alder og Hverdagsaktiviteter forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens Ulike materialer og leiker fellesskap Voksne som er bevisste på at alle er like verdifulle og viktige for fellesskapet - Å oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og Voksne som er bevisste på at barna skal medvirke i barnehagehverdagen jenter Voksne som er bevisste på barnas nonverbale kommunikasjon Bevisste voksne som sørger for varierte utfordringer og leikematerialer for begge kjønn 2-åringen - Å utvikle tillit til egen deltakelse i og påvirkning på fellesskapet 3-åringen - Å bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet 4-åringen - Bli kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn 5-åringen - Å utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett - Bli kjent med deler av andre kulturer og deres hverdagsliv Hverdagsaktiviteter, leik og samtale Voksne som aktivt arbeider for å skape et inkluderende miljø som motvirker rasisme og mobbing Samtaler Turer utenfor barnehagens område for å bli kjent i og med nærmiljøet Turer, besøk og samlingsstunder Aktiv bruk av nærmiljøets ressurser; Både i skog, fjell og sjø i møte med personer, arbeidsplasser og institusjoner som er en del av barnehagens nærmiljø Samtaler, samlingsstunder, bøker, media Voksne som er oppdaterte og opptatte av ulike tradisjoner og levesett Bruke ulike innfallsvinkler for å trekke inn hvordan media er en viktig del av vår forståelse av samfunnet

7 Antall, rom og form. - Gjennom leik, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barna gis mulighet til å utvikle sin matematiske kompetanse 1-åringen - Å gi barna erfaring med enkle grunnleggende matematiske begreper - Gi barna erfaring med ulike former 2-åringen - La barna få erfare og utforske form, mønster og størrelse 3-åringen - La barna få kjennskap til forskjeller i mål og vekt - La barna få utforske og leike med tall og former Eventyr, leik, sanger og bøker/billedbøker Øve inn begreper som på, inni, over, under, stor, liten Klosser, duplo, terninger, sand og vann i leik Starte med matematikkprogrammet Mio Uformelle og tilrettelagte aktiviteter Leik Eventyr og sanger Puslespill der mønster og form er sentrale begrep Bygger med duplo, sand og vannleik Eventyr der matematiske begrep er sentrale Leik, samtaler, sang, hverdagsaktiviteter Ha tilgjengelige og synlige materialer Anerkjennende voksne i hverdagen 4-åringen - La barna få kunnskap om matematiske begreper Samtaler, leik, sanger og rutinesituasjoner - La barna få erfaring med størrelser, mål og former Aktive, delaktige voksne i samtale med barna gjennom å sortere og sammenligne Ryddesituasjoner Ulike typer spill og puslespill 5-åringen - La barna bruke matematiske begreper Samtaler, leik og sang Bevisste voksne i samtale med barna Legge til rette for eksperimentering og utforskning Ulike typer spill og puslespill

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot Innhold SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9,10 OG 11 SIDE 12 INNLEDNING, PLATTFORM OG VISJON PEDAGOGISK GRUNNSYN OG VERDIER OVERSIKT OVER PERSONALET ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Akersbakken barnehage

Akersbakken barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Akersbakken barnehage Akersbakken barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014. SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse

ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014. SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014 SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse HOVEDMÅL: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre og styrke sine sosiale ferdigheter TEMA: Du og jeg og vi to.

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Progresjonsplan innenfor fagområdene

Progresjonsplan innenfor fagområdene Progresjonsplan innenfor fagområdene Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Denne planen omfatter aller fagområder, og er delt inn i aldersgruppene 1-3 og 3-6 år.

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER...

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Barnehagens

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer