ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014. SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse HOVEDMÅL: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre og styrke sine sosiale ferdigheter TEMA: Du og jeg og vi to.

2 MÅL KRITERIER OG TILTAK FOR MÅLOPPNÅELSE 1. Barnehagen skal være et strukturert og stimulerende lekemiljø 1.1 De voksne skal legge til rette for lek ved hjelp av tid, rom og utstyr 1.2 Barna skal føle glede, kunne tøyse og ha det moro 1.1 De voksne er engasjerte i barnas lek(deltakende og observerende) Barnehagens dagsrytme gir tid og rom for lek/sosialt samspill -De voksne gir barna ros og oppmuntring -De voksne har overblikk og vet hvor de trenger å være til enhver tid -de voksne finner fram, og starter lek, følger opp barnas lekeinitiativ -de voksne gir barna utfordrende aktiviteter etter barnas mestringsnivå -leker og utstyr er synlig, organisert og lett tilgjengelig, har fast plass og merkes -barnehagens fysiske utforming gir rom/plass for små barns lek (gulvplass, vannlek, bygge, dukkekrok, lesekrok, sosial tumlelek, toddlerkultur) -Fast ryddetid slik at det er orden på avdelingen/ute, barna hjelper til -Utstyr til begynnende rollelek, byggelek, vannlek, formingsaktiviteter, utkledningstøy -ordensbarn -legge til rette for allsidig motorisk aktivitet -dele inn leken i soner -gi gode, felles opplevelser -verne om lekemiljøet (dagsrytme, færre avbrytelser) 1.2 Barna viser glede ved lek og humor, gjennom kroppsspråk, latter, smil og øyekontakt. Barna viser interesse for hverandre, søker til hverandre under lek. -oppmuntre til og delta i barnas lek (løpe, motorisk lek, fange, kile, borte tittei, toddlerkonsert) -voksne viser glede og humor i hverdagen -de voksne hjelper barna til å sette egne grenser og å respektere andres grenser -sangleker -bevegelsesleker -se verdien i små barns samspill-verne om det (vekselvirkning mellom å veilede og å tilbakeholde) -de voksne følger opp barnas initiativ

3 2. De voksne er støttende og deltakende i leken. 2.1 De voksne er lydhøre og undrer seg sammen med barna. 2.1 De voksne er deltakende og undrende Barna viser interesse for å lære og undersøke nye ting -De voksne stiller spørsmål og undrer seg sammen med barna -de voksne imøtekommer, støtter og oppmuntrer barnas initiativ -ser hvor blikket går og fingeren peker -gi barna utfordringer, noe å strekke seg etter -ros og positive tilbakemeldinger 2.2 De voksne følger opp barnas initiativ 2.2 De voksne tar barnas perspektiv De voksne følger barnas lek og bygger videre på denne -voksne gir støtte og ideer til leken -Barna deles inn i mindre grupper, bruke midtrommet/uterommet -Legge til rette for gode rutiner slik at barna kan leke over tid, fordypning -de voksne er oppmerksomme på den non-verbale kommunikasjonen -De voksne er bevisste på hvordan de skal opptre i møte med barna -Planlagte gruppeopplegg slik som: gå på tur, dramatisere fortellinger, ha utstillinger, samlingsstund, dans og bevegelse, sang og musikk, formingsaktiviteter 3. Barna samhandler positivt med andre 3.1 Barna viser positive sosiale holdninger og handlinger 3.1 barna viser omsorg for hverandre og er inkluderende barna tar kontakt på en positiv måte (smil, navn, tar på ) -oppmuntre barna til å hjelpe hverandre -rette oppmerksomheten mot barn og voksne som kommer, si «hei» -sette ord på det som er positivt -kose,trøste, vise empati -sette ord på, og anerkjenne følelsene (jmf. ansiktsuttrykk)

4 3.2 Barna opprettholder den positive kontakten over tid. 3.2 Barna deler med hverandre og venter på tur Barna viser interesse for leken og holder aktiviteten i gang over tid sammen med de andre. -oppmuntre barna til å dele med hverandre -hjelpe barna til å finne løsninger på konflikter (bytte, finne en annen ting ) -Voksne er bevisste sin rolle, går foran som et godt eksempel, viser barna (rollemodell) -Språk- og begrepsopplæring -Forundringsbokser og språkposer til eventyr, fortellinger og sanger -Bruke konkreter til sanger og eventyr/bøker -tankekart/bildekart (ord illustrasjoner) -Lage familiebilder og henge opp -Rollespill/dramatisering

5 Satsningsområdet i lys av fagområdene Fagområde Mål Metoder Progresjon Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd, bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Vi er gode språkmodeller og setter ord på det vi gjør / ikke gjør - Tid til samtale med barna - Barna hjelper til i daglige gjøremål. - Vi legger til rette for meningsfylte opplevelser der men kan ta i bruk verbalt og nonverbalt språk. - Samtale mellom barn-voksne og barn-barn. Det er også viktig at barn hører voksne snakke seg imellom. - Vi setter ord på det vi gjør, i dagligdagse situasjoner- her og nå. - Vi har samlinger med språkposer med konkreter, sang, eventyr, fortellinger, rim og regler, spiler spill, ser i bøker. - Vi bekrefter barnas følelser og behov. Viktig at vi fremmer tillit mellom barna, og mellom barnvoksen slik at de føler trygghet ved å bruke språket aktivt. - Danne vennskap mellom barna, hjelpe barna til å sette ord på ønsker og følelser. - Barna får fortelle hva de har gjort i helga, hva de har opplevd. Vi må også lære barna å bruke språket i stedet for å slå, bite osv. - Bli kjent med enkle bildebøker - Samtaler om bilder i bildebøkene, også bilder vi tar selv av barna. - Lære seg enkle barnesanger - Tå og fingerregler - Delta i daglige gjøremål - Innpassningsspill - Språkposer med konkreter - Ordbilder på avdelingene, symboler, bilder, tall og bokstaver - Bevegelsessanger - Observere, lytte, erfare og sette ord på ting - Bli lest for

6 Kropp, bevegelse og helse Barna skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Barna skal utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige - Fysisk aktivitet ute og inne, bruk av midtrommet og barnehagens uteområde, skogen og nærmiljøet forøvrig - Vi snakker/leser om forskjellen mellom barna (gutter og jenter, ulike kulturer). Vi er rollemodeller - Bruke midtrommet - Lære benevnelser på noen kroppsdeler (munn, nese o.l) - Være mye ute (i barnehagen og på tur) - Ball-lek, gå og løpe - Hvile - Utvikle gode rutiner for hygiene - Bevegelsessanger - Få kjennskap til ulike smaker og konsistenser - Begynne å kle av og på seg selv Kunst, kultur og kreativitet Utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk - Bruke nærmiljø, kino, bibliotek - Spille bordteater (viktig med gjentakelser for de minste barna) - Legge til rette for skaperglede - Lære seg navnet på primærfarger (rød, gul og blå) - Male, tegne, klippe og lime - Bordteater, musikk og dans - Lage kunstutstilling i barnehagen - Leke med utkledingstøy - Introdusere enkle instrumenter Styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk - Bygge oppunder vår kultur, lære om kulturer fra andre land, bruke foreldrenes kompetanse, FNdagen.

7 Natur, miljø og teknikk Opplever glede ved å ferdes i naturen og få en grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden - Engasjerte voksne - Følger årstidene, ser på det som skjer - Ikke kaste søppel i naturen, gi forklaringer, for eksempel at meitemarken kan dø, lære om naturvettregler - Søppelsortering - Eksperimentere, se hva som skjer, systematisere, f.eks blader etter farger - Være mye ute, små turer i og rundt barnehagen - Oppleve all slags vær - Oppleve forandringer i naturen (ulike årstider) - Lære om dyr, hvilke lyder de lager, hvordan de ser ut og hva de gir oss. - Studere og undre seg over ting vi finner i naturen. Etikk, religion og filosofi Utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Få innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deres plass i kulturen. - Likeverd, menneskeverd, respekt for liv, toleranse og respekt, nestekjærlighet, solidaritet, likestilling, rettferdighet, sannhet og ærlighet, fred og forståelse. - Vise hverandre omsorg - Lære å si hei og hadet - Lære å takke for maten - Rom for undring - Begynnende læring av rett og galt - Turtaking - Lære om religiøse tradisjoner - Mulighet for kirkebesøk ved juletider

8 Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Utvikle tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet Oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter Opplever glede over å utforske og leke med tall og former - Legge til rette for at barna opplever mestring. - Voksne motiverer/inspirerer. Vi gir barna medbestemmelse/er med på å påvirke sin egen hverdag. Passe på at alle blir sett hver dag. - De voksne må hjelpe alle inn i leken, og sørge for at alle er inkludert på sine premisser, barna får delta i hverdagsaktiviteter som å dekke bordet, bake, lage mat. - De voksne gir positive tilbakemeldinger slik at barna føler de er en del av fellesskapet. - Legge til rette for at alle kan leke med det de vil - Voksne sørger for at det er et spredt spekter av leker - Ta utgangspunkt i barnas interesse og utvikling - Lete etter former inne og ute - Telling (ramsetelle og peketelle) for eks. opprop, hvor mange jenter/gutter, «finn to biler», pådekking - Ha tallsymbolene synlige - Ulike bokser med gjenstander inni - Spille spill ( lotto, terningspill) - Lage formene i ulike farger, skrive rim/ regler på - Eventyr, bøker, sanger og historier ( konkreter, bordteater, flanellograf) - Butikk-lek - Bli kjent med nærmiljøet gjennom turer. - Oppleve tilhørighet på egen avdeling - Lære om hvor andre hører til, barn på andre avdelinger, Grethe på kontoret osv. - Lære om ikke religiøse tradisjoner (f.eks 17. mai) - Bli kjent med biblioteket, låne bøker - Bruke puttebokser, sortere former - Konstruksjonsleker som Lego - Barna er med på å rydde, sortere leker - Tellesanger (en og to og tre indianere) - Begynnende forståelse av størrelse og mengde - Enkle puslespill - Kims lek

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Progresjonsplan innenfor fagområdene

Progresjonsplan innenfor fagområdene Progresjonsplan innenfor fagområdene Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Denne planen omfatter aller fagområder, og er delt inn i aldersgruppene 1-3 og 3-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN HØSTEN 2014 Et barn som får mye kritikk lærer å fordøme. Et barn som opplever fiendtlighet lærer å slåss. Et barn som blir latterliggjort utvikler sjenanse. Et barn som bestandig

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage Årsplan 2014-2015 Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PRESENTASJON AV IMI- KIRKENS ÅPEN BARNEHAGE

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER...

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer