Smørbukk og Ole Brumm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014"

Transkript

1 MÅL Smørbukk og Ole Brumm Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi to KRITERIER OG TILTAK FOR MÅLOPPNÅELSE 1. Barnehagen skal være et strukturert stimulerende lekemiljø. Delmål: 1.1 Barna skal føle glede og kunne spøke og ha det moro. 1.2 De voksne legger til rette for lek med tid, rom og utstyr år: Barna viser glede ved lek og humor (med kroppsspråk: latter, smil, øyekontakt) Oppmuntre/delta i fange-ta-lek og annen lek. Voksne viser glede og humor i hverdagen, (bl.a. spøke med/ tulle med barna) Voksne deltar i lek og hjelper barna med lekekoder og sosiale koder. Bevegelsesleker, sangleker Voksne hjelper barna til å sette egne grenser: «Stopp! Jeg liker det ikke» - Voksne hjelper barna å respektere andres grenser når noen sier: «Stopp!» 4-5 år: Barna skal tolke lekesignaler og ha en lekeinnstilling. Voksne hjelpe til å spørre og gjøre bevisst på: «Er det lek eller alvor?» Voksne viser glede og humor i hverdagen (bla. Spøke med / tulle med barna og hverandre) Voksne hjelper barn som ikke forstår med å tolke leken: «Dette er på lek. Han vil fange deg fordi han er politi og du er tyv» Voksne hjelper barna til å sette egne grenser: «Stopp! Jeg liker det ikke» - Voksne hjelper barna å respektere andres grenser når noen sier: «Stopp!» Vitser/gåter år: Voksne kommer med ideer og innspill til leken Finne frem og starte lek, og følge opp barnas lekeinitiativ. Oppmuntre/delta i fange-ta-lek og annen lek. Gi gode, felles opplevelser, som utgangspunkt for leken: tur, lese bøker, formingsaktiviteter, bruke konkreter, samlingsstund. Verne om lekemiljøet (minst mulig avbrytelser, forberede barna på hva som skal skje). 4-5 år: Voksne hjelper barn i lek. Oppfordrer barnet til å spørre: Skal vi leke sammen Hjelper til med lekekoder og ideer til hvordan komme inn i leken. Observerer og veileder. Finne frem og starte lek. Følge opp barnas lekeinitiativ. Tilføye flere momenter i leken. Gi gode, felles opplevelser, som utgangspunkt for leken. Tur i skogen, nærmiljø. Lese historier, som vi jobber med på ulike måter. Verne om lekemiljøet (Minst mulig avbrytelser, forberede barna på hva som skal skje). Regelstyrte leker, som: hauk og due/ rødt lys, haien kommer, knutemor, sangleker. Sørge for variert lekemateriell.

2 2. Voksne er støttende og deltakende i leken. Delmål: 2.1 Voksne er lydhøre og undrer seg sammen med barna. 2.2 Voksne følger opp barnas initiativ 3. Barna samhandler positivt med andre. Delmål: 3.1 Barna viser positive sosiale holdninger og handlinger 3.2 Barna løser konflikter på en positiv måte år: Voksne er deltakende og undrende. Gripe fatt i de uformelle leke/læringssituasjonene og spinne videre på det barna er opptatt av der og da. Voksne undrer seg, og stiller spørsmål, bruker mimikk/kroppsspråk. 4-5 år: Voksne stiller spørsmål og undrer seg med barna. Utforske og filosofere sammen med barna. Stille spørsmål: Hva skjer da? Hvordan skal vi løse det? år: Voksne følger barnas lek og bygger videre på denne. Være på gulvet der barna er, og følge opp og, støtte barna i leken. 4-5 år: Voksne blir med på lek de blir invitert inn i. «Kjøpe» is, «være med på» kino/teater. Delta i sandkassa, butikklek, rollelek, utkledning år: Barna viser omsorg for hverandre, og er inkluderende. Oppmuntre barna til å hjelpe hverandre. Oppmuntre barna til å dele med hverandre. Sette ord på det som er positivt. Se det som er bra. 4-5 år: Barna viser respekt for hverandre. Hjelpe barna til å se positive ting ved andre., oppmuntre hverandre. Hjelpe barna til å bli trygge på den de er. Snakke om forskjeller. «Du er en god person». Hjelpe barna å sette egne grenser. Oppfordre barna til å si noe positivt om andre barn. Voksne hjelper barna å se og si positive ting til andre. Voksne bruker positive ord til barna og de andre voksne. Et positivt miljø år: Barna kan vente på tur, finne alternative løsninger. Hjelpe barna å se alternativer. «Nå har Per bilen, men vi kan se om vi finner en annen?» 4-5 år: Barna forstår og setter ord på egne og andres følelser, inngår kompromisser og finner løsninger. Voksne må hjelpe.:»hva skjedde?» La alle parter få komme til ordet. Hjelpe barna å se hvordan andre reagerer på det de gjør. «Hørte du at han ble lei seg når du tok sykkelen. Hva kunne du gjort i stedet? Spørre om å få låne? Hvordan kan vi løse dette?» Bytte etter 10. min.

3 Voksnes rolle: Voksne legger til rette for lek, og gode opplevelser Voksne engasjerer seg og er delaktige der barna er. Voksne er tydelige, anerkjennende og tilstedeværende i alle situasjoner Voksne er bevisste på å snakke med barna, gode språkmodeller; fortelle, undre seg, forklare, spørre, forberede, bruke språkleker, sette ord på det vi gjør. Påse at alle barna blir hørt. Gir rom for den gode samtalen Voksne hjelper barna til å finne løsninger ved å spørre, og undre seg sammen om hvordan man kan gjøre det. Voksne registrerer ved å bruke Tras og 20 spørsmål Organisering: Felles opplevelser: turer i skogen og nærmiljøet Diverse formingsaktiviteter som f eks tegne, male, modellere, bruke naturmateriale vi finner på turer, klippe, lime med mer Barna deles i grupper Samling med fokus på språkleker, eventyr, sangleker, grunnleggende matte. Lek ute og inne. Halve gruppe inne om gangen. Formidle periodens fortelling/eventyr ved bruk av flanellograf, konkreter, gjenfortelle, lese Et stimulerende og strukturert lekemiljø, som: er ryddig med gode rutiner som barna kjenner barna møter bokstaver, ordbilder og tall i hverdagen.

4 Satsningsområdet i lys av fagområdene Fagområde mål Metoder Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Barna skal videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd, bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Barna skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Barna skal utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige Utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk Styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk Vi er gode språkmodeller og setter ord på det vi gjør / ikke gjør - Tid til samtale med barna - Barna hjelper til i daglige gjøremål. - Vi legger til rette for meningsfylte opplevelser der men kan ta i bruk verbalt og nonverbalt språk. - Samtale mellom barn-voksne og barn-barn. Det er også viktig at barn hører voksne snakke seg imellom. - Vi setter ord på det vi gjør, i dagligdagse situasjoner- her og nå. - Vi har samlinger med språkposer med konkreter, sang, eventyr, fortellinger, rim og regler, spiler spill, ser i bøker. - Vi bekrefter barnas følelser og behov. Viktig at vi fremmer tillit mellom barna, og mellom barn-voksen slik at de føler trygghet ved å bruke språket aktivt. - Danne vennskap mellom barna, hjelpe barna til å sette ord på ønsker og følelser. - Barna får fortelle hva de har gjort i helga, hva de har opplevd. Vi må også lære barna å bruke språket i stedet for å slå, bite osv. - Fysisk aktivitet ute og inne, bruk av midtrommet og barnehagens uteområde, skogen og nærmiljøet forøvrig - Vi snakker/leser om forskjellen mellom barna (gutter og jenter, ulike kulturer). Vi er rollemodeller - Bruke nærmiljø, kino, bibliotek - Spille bordteater (viktig med gjentakelser for de minste barna) - Legge til rette for skaperglede - Bygge oppunder vår kultur, lære om kulturer fra andre land, bruke foreldrenes kompetanse, FN-dagen.

5 Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Opplever glede ved å ferdes i naturen og få en grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden Utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Få innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deres plass i kulturen. Utvikle tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet Oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter Opplever glede over å utforske og leke med tall og former - Engasjerte voksne - Følger årstidene, ser på det som skjer - Ikke kaste søppel i naturen, gi forklaringer, for eksempel at meitemarken kan dø, lære om naturvettregler - Søppelsortering - Eksperimentere, se hva som skjer, systematisere, f.eks blader etter farger - Likeverd, menneskeverd, respekt for liv, toleranse og respekt, nestekjærlighet, solidaritet, likestilling, rettferdighet, sannhet og ærlighet, fred og forståelse. - Legge til rette for at barna opplever mestring. - Voksne motiverer/inspirerer. Vi gir barna medbestemmelse/er med på å påvirke sin egen hverdag. Passe på at alle blir sett hver dag. - De voksne på hjelpe alle inn i leken, og sørge for at alle er inkludert på sine premisser, barna får delta i hverdagsaktiviteter som å dekke bordet, bake, lage mat. - De voksne gir positive tilbakemeldinger slik at barna føler de er en del av fellesskapet. - Legge til rette for at alle kan leke med det de vil - Voksne sørger for at det er et spredt spekter av leker - Ta utgangspunkt i barnas interesse og utvikling - Lete etter former inne og ute - Telling (ramsetelle og peketelle) for eks. opprop, hvor mange jenter/gutter, «finn to

6 biler», pådekking - Ha tallsymbolene synlige - Ulike bokser med gjenstander inni - Spille spill ( lotto, terningspill) - Lage formene i ulike farger, skrive rim/ regler på - Eventyr, bøker, sanger og historier ( konkreter, bordteater, flanellograf) - Butikk-lek

ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014. SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse

ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014. SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014 SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse HOVEDMÅL: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre og styrke sine sosiale ferdigheter TEMA: Du og jeg og vi to.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage Årsplan 2014-2015 Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PRESENTASJON AV IMI- KIRKENS ÅPEN BARNEHAGE

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Progresjonsplan innenfor fagområdene

Progresjonsplan innenfor fagområdene Progresjonsplan innenfor fagområdene Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Denne planen omfatter aller fagområder, og er delt inn i aldersgruppene 1-3 og 3-6 år.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR. I årsplanen til Blåbærskogen vil vi fortelle litt om hvordan vi tenker oss hverdagen hos oss. Barnehageloven: Barnehagen skal

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer