Innledning Økonomisk status 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning Økonomisk status 2013"

Transkript

1

2 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering av virksomhetens økonomiske stilling og resultat gjennom året. Årsberetningens innhold er definert i god kommunal regnskapsstandard nr 6 (F). Årsberetningen og årsregnskapet utgjør egne separate dokumenter, jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning. Årsberetningen er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. Årsberetningen skal godkjennes av fylkestinget. Årsrapporten, med vurdering av måloppnåelse og lignende, kan fylkestinget ta til orientering. Årsrapporten tar for seg, mer utfyllende, fylkeskommunens mål og resultater for Økonomisk status 2013 Regnskapsresultatet for Buskerud fylkeskommune viser pluss 56,1 mill kr. Samlet skatt og rammetilskudd ble 6,3 mill kr høyere enn justert budsjett, herav skatt +0,4 mill kr og rammetilskudd +5,9 mill kr. De frie inntekter ble 51,7 mill kr høyere enn vedtatt budsjett (januar 2013). Fylkestinget har hevet skatteanslaget to ganger i Sektorene har et samlet mindreforbruk på 38,3 mill kr. Fra 2012 fikk sektorene overført et mindreforbruk mm på 70,8 mill kr. Sektorene har følgelig brukt 32,5 mill kr mer enn årets budsjettramme fra handlingsprogrammet Netto finanskostnader ble 8,5 mill kr lavere enn budsjettert. Driftsfondets saldo ved årets slutt var 163,3 mill kr. Dette er en reduksjon fra 2012 på 41,6 mill kr. I beløpet inngår avsetning til fylkesveger på 13,6 mill kr. Side 2 av 13

3 Økonomisk utvikling Inntekter og netto driftsresultat Det har vært en betydelig vekst i driftsinntektene det siste året. Netto driftsresultat har gått ned med ca 13,7 mill kr. fra Dr.inntekter Driftsinntekter og netto driftsresultat i mill kr Nto. dr.res Driftsinntekter Netto driftsresultat Gjeldsutvikling Gjeldsbyrden har vært sterkt økende siden Dette skyldes i hovedsak rehabilitering og investering i nye skolebygg samt veginvesteringer. Gjelden forventes å øke vesentlig i årene fremover med de investeringsplaner som foreligger. Gjeld Gjeld og netto driftsresultat i mill. kr Nto. dr.res Gjeld Netto driftsresultat Side 3 av 13

4 Gjeld pr. innbygger i perioden 2007 til Gjeld per innbygger 9 000, , , , , , , , ,00 0, Andre nøkkeltall Netto res.grad Rente/avdr belastning Selvfin. grad Skatte- & rammedekn. Likviditet Avdragsprofil Gjeldsbelastn. Gjeldsgrad Likv. grad ,9 % 4,2 % 4,0 % 54,7 % 28,5 % 80,1 % 9,9 % 1,71 1,51 0, ,1 % 3,7 % 3,8 % 53,7 % 68,0 % 85,5 % 10,5 % 1,57 1,89 0, ,6 % 4,5 % 4,1 % 58,2 % 50,0 % 84,0 % 9,8 % 1,49 1,63 0, ,5 % 4,2 % 3,6 % 60,2 % 29,0 % 84,0 % 10,9 % 1,61 1,52 0, ,9 % 6,5 % 6,2 % 70,3 % 31,5 % 81,3 % 10,7 % 1,60 1,63 0,74 Likv. grad 2 Netto resultatgrad er forholdet netto driftsresultat /driftsinntekter. Netto resultatgrad har gått noe ned fra 2012 til Selvfinansieringsgraden er investeringer finansiert med egenkapital delt på totale investeringer. (egenkapital investeringer / brutto investeringer ) Den har forbedret seg fra 29 % til 31,5 % i perioden 2012 til Likviditet Likviditet er betalingsevne, evne til å møte sine kortsiktige forpliktelser ved forfall. Vi har ulike måltall for likviditet: Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Den teoretiske normen sier den bør være > 2. Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Den teoretiske normen sier den bør være > 1. Med mest likvide omløpsmidler menes kasse og bankkonti. Det er ikke medtatt Side 4 av 13

5 ubenyttet kassekreditt. Det er heller ikke medtatt plasseringer i pengemarkedsfond. Disse plasseringene kan gjøres likvide på 2 dager. Likviditetsgrad 2 har gått opp fra 0,73 til 0,74 fra 2012 til Dette er en liten, men positiv endring. Vi ser av tabellen at fylkeskommunens likviditet er noe under normene. Fylkeskommunen har ikke hatt noen problemer med å dekke sine kortsiktige forpliktelser, og ser heller ingen grunn til at slike problemer skal oppstå i nær framtid. Soliditet Gjeldsgrad = Gjeld inkl. pensjonsforpliktelse / egenkapital. Nøkkeltallet forteller om fylkeskommunens evne til å tåle tap. Jo lavere gjeldsgraden er, jo større er fylkeskommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden har gått ned fra 2012 til 2013, fra 1,61 til 1,60. Dette er en marginal endring til det bedre. Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelser Skatt, rammetilskudd og lønnsutvikling Buskerud fylkeskommune mottok 1412,5 mill kr i skatteinntekter i Dette er omtrent som budsjettert. Fylkeskommunen har i 2013 mottatt 1090,7 mill kr i ordinært rammetilskudd fra staten. Dette er 5,9 mill kr høyere enn justert budsjett. Rammetilskuddet består av forskjellige komponenter som bl.a. skal utjevne forskjeller i inntekts- og kostnadsforutsetninger mellom fylkeskommunene. I tillegg kompenseres eller trekkes det for eventuell økning eller reduksjon i fylkeskommunens oppgaver. I tillegg til fylkesskatt og rammetilskudd disponerer fylkeskommunen betydelige øremerkede midler fra staten. I 2013 mottok Buskerud fylkeskommune 282,5 mill kr i andre statlige tilskudd. Forbruk av investeringsmidler har vært lavere enn planlagt, men gjennomsnittlig momsrefusjonssats har vært høyere enn lagt til grunn. Dette ga 5 mill kr høyere refusjon av investeringsmoms som inntektsføres i driften. Overføringen til investering ble økt tilsvarende i tråd med vedtatt prinsipp. Buskerud fylkeskommune har regnskapsført 100% av mottatt investeringsmoms som er overført til investeringsregnskapet. Minimumskravet er 80% i Økonomisk oversikt driftsregnskapet Tabellen under er bygd opp i henhold til KOSTRA. Fylkeskommunens styringsbudsjett er bygd opp etter kostnadsansvar (pr sektor mm). Tallene blir derfor ikke sammenlignbare, men den legges ved da den er obligatorisk ihht forskrift. Det vises til fullstendige hovedoversikter i den trykte regnskapsboken. Side 5 av 13

6 Beløp i kr. (Minustall er inntekter) Tekst Regnskap Just bud Vedt bud Driftsinntekter: Brukerbetalinger 1) Andre salgs- og leieinntekter 1) Overføringer med krav om motytelse 1) Rammetilskudd fra staten 2) Andre statlige tilskudd 2) Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter B Driftsutgifter: Lønnsutgifter 3) 4) Sosiale utgifter 3) Kjøp av varer og tjenester som inngår i prod. 4) Kjøp av varer og tjenester som erst.egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter C Brutto driftsresultat D=B-C Eksterne fin.inntekter: Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum eksterne finansinntekter E Eksterne fin.utgifter: Renteutgifter,provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Sum eksterne finansutgifter F Resultat eksterne finanstransaksjoner G=E-F Motpost avskrivninger Netto driftsresultat I Interne fin.trans.: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likvidreserve 0 0 Sum bruk av avsetninger J Overført til investeringsregnskapet Dekn.avtidl. års regnsk.messig merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger K Regnskapsm. merforb.(+)/mindreforb.(-) L=I+J-K Fylkeskommunen har noe mindre detaljering i budsjettet enn det som fremkommer i regnskapet. Noen regnskapsposter må derfor ses i sammenheng når man sammenligner budsjett og regnskap. Side 6 av 13

7 1) Brukerbetalinger, Andre salgs- og leieinntekter og "overføringer med krav om motytelse" må ses i sammenheng 2) Rammetilskudd fra staten og Andre statlige tilskudd må ses i sammenheng. 3) Lønnsutgifter og sosiale utgifter må ses i sammenheng. 4) Regnskapet til art (oppgavepliktige utgifter og godtgjøring for reiser og diett) ligger under Lønnsutgifter, mens budsjettet ligger under Kjøp av varer og tjenester som inngår i prod.. Oversikten viser at fylkeskommunen hadde både høyere inntekt og høyere ansattkostnader enn budsjettert. Statlige overføringer ble totalt 20,8 mill kr høyere enn budsjettert. Lønnsutgifter er netto 67,8 mill kr høyere enn budsjettert, mens kjøp av varer og tjenester er 153,7 mill kr lavere enn budsjettert. Mindreforbruket på sektorene er i hovedsak på posten varer og tjenester. I tillegg ble overført mindreforbruk fra 2012 til 2013 budsjettert på hovedpost for varer og tjenester. Det er også en del poster hvor fylkesrådmannen på budsjetteringstidspunktet ikke vet om aktiviteten skal gjennomføres ved egne ansatte eller kjøp av ressurser. Dette budsjetteres også i hovedsak på posten for varer og tjenester. Dette fører til at posten varer og tjenester normalt blir budsjettert for høyt, og lønnsbudsjettet for lavt. Sektorenes netto regnskapsresultat. Regnskap Budsjett Avvik fra budsjett Regnskapsoversikt 1b Sektorer ) ) Beløp Prosent Regnskap 2) Budsjett 2) Sentraladministrasjon ,6 % Utdanning ,8 % Tannhelse ,0 % Utviklingsavdelingen ,0 % Samferdsel 0 0 Avdeling ,4 % Kollektivtransport ,2 % Fylkesveger - inkl ferje ,6 % Pensjon (reg.premie mm) ,8 % Samlet for sektorene ,5 % ) Beløpene er inklusive avsetninger og bruk av fond. 2) Beløpene er inklusive avsetninger og bruk av ubundne fond, men ikke bundne fond. I tillegg er pensjonskostnader (reguleringspremie, premieavvik og premie for "ikke forsikringsbare ytelser") med her, men ikke under 1). Rapporten er obligatorisk i henhold til forskrift om årsregnskap. Sentraladministrasjonen Regnskapstallene for budsjettområdet sentraladministrasjonen omfatter politisk område og økonomi- og administrasjonsstaben mm. Sektoradministrasjonene og hovedutvalgene for utdanning, samferdsel, regionalutvikling og kultur, idrett og folkehelse rapporterer under egne budsjettområder. Administrasjonen På budsjettområde for administrasjonen går regnskapet omtrent i balanse. Økonomi- og administrasjonsstaben er belastet med 5 mill. kr som en del av et totaloppgjør ifm oppsigelse av forpaktningsavtalen på Lier vgs (Kaptein John Rasmussen Aas og hustrus legat). Side 7 av 13

8 Politikk På budsjettområdet for politisk aktivitet er det et mindreforbruket på 6,7 mill. kr. Samtlige ansvar, med unntak av kontrollutvalget, har besparelser. De største besparelsene er på budsjett for fylkesting (1,07 mill kr) og omstillingsfondet (4,3 mill kr). Utdanning Utdanningssektoren har et samlet mindreforbruk på 25,8 mill. kr (1,8 %), herav 13,2 mill. kr på virksomhetene. Sektoren ble ved årets slutt belastet med 5,9 mill kr i avskrivninger av tidligere inntektsførte sykepengerefusjoner. Fra 2012-resultatet fikk utdanningssektoren overført 44,6 mill. kr. Det er flere årsaker til virksomhetenes mindreforbruk; overførte midler fra 2012 (8 mill kr), ubrukte årsuavhengige prosjektmidler, inntektsførte fondsmidler til gratis læremidler som er gitt for tre skoleår, vakans mm Utdanningsavdelingen (inkl konto for aktivitetsendringer) har et mindreforbruk på 11,3 mill kr som består av gjenstående midler til utviklingsprosjekter som vil bli gjennomført i 2014, øremerkede midler til "kunnskapsskolen" (3,0 mill kr), reversering av endring i tildelingsrutiner for statlige midler til fengselsundervisning (2,6 mill kr) og overført mindreforbruk fra 2012 (5,2 mill kr). Hovedutvalgets disposisjonskonto har et mindreforbruk på 1,2 mill kr som inkluderer midler til oppfølging av etablering av Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring. Tannhelseforetaket I fylkeskommunens regnskaper utgiftsføres hele budsjettrammen, og dette regnskapet viser derfor intet avvik. Tannhelseforetakets eget regnskap for 2013 viser et merforbruk på 0,5 mill. kr etter strykning av avsetning for å dekke tidligere akkumulerte underskudd på 6,4 mill. kr. Nytt akkumulert merforbruk for tannhelseforetaket er 6,9 mill. kr. Regnskapet er belastet med ubudsjettert premieavvik og reguleringspremie på slutten av året med 6,5 mill. kr. Utviklingsavdelingen Utviklingsavdelingens regnskap viser et positivt avvik på 5,2 mill. kr Dette skyldes mindreforbruk i driften pga vakanser, sykelønnsrefusjoner, overskudd på oppdragsvirksomhet, lavere lånekostnader og ellers nøktern drift. Samferdsel I samferdselsavdelingen er det totalt et mindreforbruk på 2 mill. kr. Løyveinntektene har blitt 0,9 mill kr høyere enn budsjettert samt at det er noe sparte lønnskostnader som følge av vakans. Samlet besparelse på hovedutvalget er 0,3 mill kr. Kollektivtransport I regnskapet til Buskerud fylkeskommune utgiftsføres 100 % av tilskuddet til Brakar AS (endret fra Buskerud Kollektivtrafikk AS ) Det er et mindre avvik i fylkeskommunens regnskap på 3,7 mill. kr som i hovedsak skyldes ubrukte TT-midler (1,6 mill kr) og restmidler for ordningen fritt skolevalg (1,6 mill. kr). Side 8 av 13

9 Regnskapet for Brakar AS viser et overskudd på ca 0,7 mill kr. Fylkesveger Drift og vedlikehold: Det er et samlet merforbruk på driftsbudsjett for fylkesveger (inkl ferjedrift) på 5,4 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak merkostnader ved utskifting av stikkrenner, rassikring på fv.66 Hakavika, og tiltak i forbindelse med setninger av vegkanter. I tillegg medførte flommen «Geir» i mai 2013 behov for del ekstratiltak, spesielt i området Ringerike/Hallingdal og Nedre Eiker. Interkommunalt samarbeid I hht i forskrift for årsregnskap og årsberetning skal det gis en omtale av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 i årsberetningen til kommunen der samarbeidet har sitt hovedkontor. Det er fom 1. januar 2005 etablert et slikt interkommunalt samarbeid. Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS, KUBIS. KUBIS forestår sekretariatsarbeidet for flere kontrollutvalg tilknyttet Buskerud Kommunerevisjon IKS, bl.a., for fylkeskommunens kontrollutvalg. Buskerud fylkeskommune fører regnskapet for KUBIS. Det er 17 deltakere inklusiv Buskerud fylkeskommune, de andre 16 deltakerne er 15 kommuner fra Buskerud og 1 kommune fra Vestfold. Regnskapsoversikt for KUBIS 2013 Inntekter: Totale bidrag fra deltakerkommunene Salg til andre Sykelønnsrefusjon Premieavvik Momskompensasjon Sum inntekter Kostnader: Lønn- og personalkostnader inkl. pensjon Andre kostnader Sum kostnader Overskudd Fylkeskommunens bidrag til samarbeidet i 2013 er kr Overskuddet i samarbeidet i 2013 er på kr , som er avsatt til bundet fond i fylkeskommunens balanseregnskap. Akkumulert bundet fond viser pr kr Side 9 av 13

10 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet Tekst Regnskap i år Justert budsjett Vedtatt budsjett Inntekter: Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter , , ,00 Overføring med krav til motytelse ,00 0,00 0,00 1) Statlige overføringer ,00 0,00 0,00 Andre overføringer , , ,00 Renteinnt., utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 (L) Sum inntekter , , ,00 Utgifter: Lønnsutgifter ,52 0,00 0,00 Sosiale utgifter ,33 0,00 0,00 Varer og tj. i komm.egenprod , , ,00 Kjøp av tj. som erst.egenprod. 0,00 0,00 0,00 Overføringer (inkl mva) ,36 0,00 0,00 2) Renteutg., prov. og andre fin.utg ,64 0,00 0,00 Fordelte utgifter ,00 0,00 0,00 (M) Sum utgifter , , ,00 3) Finanstransaksjoner: Avdragsutgifter 0,00 0,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 0,00 Dekning av tidligere års merforbruk , ,98 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond 0, ,02 0,00 5) Avsatt til bundne fond 0,00 0,00 0,00 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 (N) Sum finanstransaksjoner , ,00 0,00 (O) Finansieringsbehov O=M+N-L , , ,00 Dekket slik: Bruk av lån , , ,00 4) Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 Overføring fra driftsregnskap , , ,00 6) Bruk av ubundne fond 0, ,00 0,00 5) Bruk av bundne fond 0, ,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 0,00 (R) Sum finansiering , , ,00 Side 10 av 13

11 Kommentarer til investeringsregnskapet De enkelte investeringsprosjekter kan gå over flere år. Det kan derfor være vesentlige avvik i fremdriften i de enkelte prosjekter i det enkelte regnskapsår, uten at dette får betydning for det totale avviket på prosjektet. 1. Kostnadsfordeling ny veg ved Hønefoss vgs. Andre grunneiere betaler deler av felles investering. 2. Mva-kostnad blir budsjettert på posten varer og tjenester til egenproduksjon, men blir regnskapsført under overføringer. Disse to postene må derfor ses i sammenheng. 3. De enkelte investeringsprosjekter viser i realiteten et mindreforbruk på ca 58 mill kr. For komplett liste over avvik på fremdrift vises det til egen sak til fylkestinget i mai 2014 om disponering av årsresultat for Det bemerkes også at budsjettet kun blir lagt på hovedpost 2: varer og tjenester i kommunal egenproduksjon, mens regnskapet selvfølgelig blir fordelt etter type utgift. 4. Investeringsregnskapets utgiftsside er avsluttet med et mindreforbruk. Regnskapsforskriften sier det ikke skal inntektsføres mer bruk av lån enn det som er nødvendig for å finansiere utgiftene. Det er derfor bokført en tilsvarende mindreinntekt lån. Pr står det 61,7 mill kr på ubrukte lånemidler. 5. Det er opprinnelig budsjettert med både avsetning til, og bruk av fond, 33,5 mill kr grunnet oppgjør Motorvegfinans SA. Nå oppgjøret fra Motorvegfinans kom, ble dette direkte inntektsført i regnskapet uten postering via fondskonto. I tillegg ble det budsjettert med avsetning på 9,4 mill kr til fond for planleggingsmidler fylkesveger. Fylkestinget avsatte disse midlene til investeringsfond i desember 2011 da vegvesenet ikke klarte å bruke opp midlene, men midlene ble inndratt i forbindelse med merforbruket i investeringsregnskapet i I april 2013 ble det bevilget ny tildeling til fond, men ny budsjettolkning fra KMD sier at slik avsetning ikke er lovlig. Ubrukte lånemidler er derfor blitt noe høyere. Fylkestinget må bevilge disse midlene på nytt når tiltakene skal gjennomføres 6. Mva-andelen på investeringsprosjekter er høyere enn budsjettert. Mottatt mvakompensasjon for investeringer er derfor høyere enn budsjettert, selv om det er et visst etterslep på gjennomføring av investeringene. Denne merinntekten er overført til investeringsregnskapet. Avviket på utgiftssiden investeringer skyldes i hovedsak avvik på investering samferdsel, som har brukt 365 mill kr av et tildelt ramme på 411 mill kr. Avviket ikke er et reelt mindreforbruk, men i hovedsak en faseforskyvning. Utgiftene vil komme i Det vises til sak om desisjon av fylkeskommunens regnskap for 2013 for oversikt over alle investeringssprosjekter med avvik. Side 11 av 13

12 Balanseregnskapet HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP Tekst Endring EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3 662, ,9 611,2 Utstyr, maskiner og transportmidler 117,8 108,5 9,3 Aksjer og andeler 1 062, ,6 1,6 Pensjonsmidler 2 009, ,4 107,6 Utlån 524,4 524,5-0,1 Sum anleggsmidler 7 375, ,9 729,6 Omløpsmidler Kap 2.1 Premieavvik 243,3 236,7 6,6 Kortsiktige fordringer 131,8 84,7 47,1 Sertifikater 202,9 175,0 27,9 Kasse og bankinnskudd 486,7 462,3 24,4 Sum omløpsmidler 1 064,7 958,7 106,0 SUM EIENDELER 8 440, ,6 835,6 EGENKAPITAL Regnskapsresultat 56,1 70,1-14,0 Udekket i investeringsregnskapet 0,0-67,6 67,6 Fond 350,1 382,8-32,7 Kapitalkonto 2 589, ,1 300,0 Sum egenkapital 2 995, ,4 320,9 GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser 2 504, ,4 129,1 Andre lån 2 286, ,0 362,4 Sum langsiktig gjeld 4 790, ,4 491,5 Kortsiktig gjeld Kap Annen kortsiktig gjeld 654,0 630,8 23,2 Sum kortsiktig gjeld 654,0 630,8 23,2 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 8 440, ,6 835,6 Side 12 av 13

13 Kommentarer til balansen Balanseregnskapet er gruppert etter anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, lang- og kortsiktig gjeld, se tabell for balanse per Omløpsmidler er likvide midler (kassabeholdning, bankinnskudd m.v.) og kortsiktige fordringer. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og sier noe om hvordan fylkeskommunen er i stand til å dekke sine løpende utgifter. Regnskapet viser at omløpsmidlene ved utgangen av 2013 var 1 064,7 mill kr, mens kortsiktig gjeld var 654 mill kr. Dette gir en positiv arbeidskapital pr på 410,7 mill kr, en forbedring på 82,8 mill kr fra Likestilling i Buskerud fylkeskommune Av fylkeskommunens 2201 ansatte var ved årsskiftet 58,1 % kvinner, noe som viser en uendret situasjon fra I fylkesrådmannens ledergruppe er det fire kvinner og fire menn. Av 16 rektorer/ai-leder er det 10 kvinner. I lederstillinger er det totalt 47,2 % kvinner, som er en økning på 0,6 % fra året før. Ansvaret for likestilling i fylkeskommunen ligger til administrasjonsutvalget. Etiske retningslinjer for Buskerud fylkeskommune Det blir lagt vekt på etiske retningslinjer i Buskerud fylkeskommune, ikke minst knyttet til innkjøpsprosesser. De etiske retningslinjene er lagt tilgjengelig for alle ansatte via ansattportalen. Internkontroll Etter endring i kommuneloven 48 nr 5 skal fylkesrådmannen fra og med 2013 i årsberetningen kommentere arbeidet for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard. Ansvaret for utøvelse av internkontroll følger fylkeskommunens organisasjonsplan. I tillegg har fylkesrådmannen organisert arbeidet med økonomisk internkontroll ved et eget team i stab, som utfører egne kontrollhandlinger etter eget måldokument. De siste årene har teamet vært særlig opptatt av å sikre at fylkeskommunens innkjøp skjer i henhold til regelverk og interne retningslinjer. Anskaffelsesområdet er området hvor fylkesrådmannen anser det er størst risiko for at det kan skje feil med stor økonomisk konsekvens. Det å ha kontroll i store anskaffelser, f.eks byggeprosjekter, er krevende. Tap av sykepengerefusjoner viser at det er viktig å fortsette arbeidet med å styrke interne rutiner på alle områder. Rutinene for oppfølgning av sykepenger er endret, og det pågår nå kompetanseheving slik at hele organisasjonen får god innføring i de nye rutinene. Andre tilsvarende rutiner blir også gjennomgått på nytt for å sikre at det samme ikke kan skje på andre områder. En underslagssak i tannhelseforetaket viser også behovet for å se på sikkerhet mot bevisste handlinger. Det er gjort et stort arbeid de siste årene for å automatisere all betalingshåndtering samt å ha rutiner som hindrer ansatte å ha eneansvar for økonomiske handlinger. Fylkesrådmannen mener det er en begrenset risiko for at økonomiske misligheter skjer i Buskerud fylkeskommune. Fylkeskommunen har etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, sist vedtatt av fylkestinget i sak 07/47. I tillegg er det utarbeidet varslingsrutiner for avvik. Side 13 av 13

Innledning. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2012

Innledning. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2012 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2012. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering av virksomhetens

Detaljer

ÅRSBERETNING Innledning. Økonomisk status

ÅRSBERETNING Innledning. Økonomisk status ÅRSBERETNING 2010 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2010. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2007. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2007 Innledning Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2006. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2006 Innledning Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom ett år. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser med videre omtales sammen med

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Innledning Økonomisk status 2014

Innledning Økonomisk status 2014 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2014. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering av virksomhetens økonomiske stilling og resultat

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSBERETNING Innledning. Økonomisk situasjon

ÅRSBERETNING Innledning. Økonomisk situasjon ÅRSBERETNING 2005 Innledning Tidligere har fylkestinget blitt forelagt en samlet årsmelding. Denne er nå erstattet av en årsberetning og en årsrapport. Regnskapsstandard nr. 6 fra Foreningen for god kommunal

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer