ÅRSBERETNING Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering av virksomhetens økonomiske stilling og resultat gjennom året. Årsberetningens innhold er definert i god kommunal regnskapsstandard nr 6 (F). Årsberetningen og årsregnskapet utgjør egne separate dokumenter, jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning. Årsberetningen er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. Årsberetningen skal godkjennes av fylkestinget. Årsrapporten, med vurdering av måloppnåelse og lignende, kan fylkestinget ta til orientering. Årsrapporten tar for seg, mer utfyllende, fylkeskommunens mål og resultater for Økonomisk status Regnskapsresultatet for Buskerud fylkeskommune viser pluss 77,2 mill kr. I resultatet inngår 9,5 mill kr i tilsagn vedtatt i hovedutvalgene regionalutvikling og kultur, idrett og folkehelse, som ikke er utbetalt i De frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble 4 mill kr høyere enn budsjettert. På sektorenes budsjetter er det en samlet besparelse på 66,6 mill kr. Netto finanskostnader ble 6 mill kr lavere enn budsjettert. Driftsfond ved årets slutt var 55,9 mill. kr. Økonomisk utvikling Inntekter og netto driftsresultat Det har vært en betydelig vekst i driftsinntekter de tre siste årene. Utgiftene har også økt noe, spesielt på grunn av flere elever i videregående opplæring. I 2009 var inntektsveksten spesielt høy pga den 1

2 statlige tiltakspakken som ble bevilget for å dempe effektene av finanskrisen. Dr.inntekter Driftsinntekter og netto driftsresultat i mill kr Driftsinntekter Netto driftsresultat Nto. dr.res Netto driftsresultat har økt de to siste årene og var i 2009 på 138,6 mill kr, tilsvarende 5,9 % for Buskerud fylkeskommune. Gjeldsutvikling Etter flere år med reduksjon og utflating av gjeldsbyrden har gjeldsbyrden vært økende siden Dette skyldes i hovedsak satsningen på utvikling av våre videregående skoler. Gjelden forventes å øke vesentlig i årene fremover på grunn av denne satsningen. Gjeld Gjeld og netto driftsresultat i mill. kr Gjeld Netto driftsresultat Nto. dr.res

3 Store pågående skoleinvesteringer øker gjeld pr innbygger. Kroner Gjeld per innbygger Andre nøkkeltall Netto res.grad Rente/avdr. belastning Avdragsprofil Gjeldsbelastn. Selvfin. grad Skatte- & rammedekn. Likviditet Gjeldsgrad Likv. grad 1 Likv. grad ,6 % 5,8 % 5,9 % 57,9 % 31,7 % 80,1 % 2,3 % 1,65 1,19 0, ,1 % 4,2 % 3,4 % 55,2 % 48,2 % 84,7 % 8,1 % 1,36 1,49 0, ,1 % 4,6 % 4,0 % 61,5 % 58,1 % 81,5 % 7,0 % 1,37 1,37 0, ,8 % 4,9 % 4,3 % 51,9 % 45,9 % 81,4 % 8,3 % 1,38 1,52 0, ,9 % 4,2 % 4,0 % 54,7 % 28,5 % 80,1 % 9,9 % 1,71 1,51 0,46 Netto resultatgrad er vesentlig bedre for 2009 enn for 2008, den økte fra 4,8 % til 5,9 %. En resultatgrad på 3 % eller bedre indikerer en sunn driftsøkonomi. Selvfinansieringsgraden har gått sterkt ned fra 2008 til 2009, men er allikevel høyere enn gjennomsnittlig selvfinansieringsgrad for landets fylkeskommuner i 2009 som var på 22,9 %. Likviditet Likviditet er betalingsevne, evne til å møte sine kortsiktige forpliktelser ved forfall. Vi har ulike måltall for likviditet: Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Den teoretiske normen sier den bør være > 2. Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Den teoretiske normen sier den bør være > 1. Med mest likvide omløpsmidler menes kasse og bankkonti. Det er ikke medtatt ubenyttet kassekreditt. Vi ser av tabellen at fylkeskommunens likviditet er under normene. Dette skyldes en aktiv oppfølgning av likviditet hvor låneopptaket utsettes så langt det er mulig innenfor de grenser for minimum likviditet som finansreglementet setter. Fylkeskommunen har ikke hatt noen problemer med å dekke sine kortsiktige forpliktelser, og ser heller ingen grunn til at slike problemer skal oppstå i nær framtid. Soliditet Gjeldsgrad = Gjeld inkl. pensjonsforpliktelse / egenkapital. Nøkkeltallet forteller om fylkeskommunens evne til å tåle tap. Jo lavere gjeldsgraden er, jo større er fylkeskommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden for 2009 er høyere enn Årsakene til høyere gjeldsgrad er store låneopptak i forbindelse med skoleutbygginger og økende pensjonsforpliktelser. 3

4 Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelser Skatt, rammetilskudd og lønnsutvikling Buskerud fylkeskommune mottok 1092 mill. kr i skatteinntekter i Dette er 8 mill. kr mindre enn justert budsjett. Fylkeskommunen har for 2009 mottatt 750,2 mill. kr i ordinært rammetilskudd fra staten inkl tiltaksmidler ifm finanskrisen. Dette er 12,9 mill kr mer enn budsjettert. Rammetilskuddet består av forskjellige komponenter som bl.a. skal utjevne forskjeller i inntekts- og kostnadsforutsetninger mellom fylkeskommunene. I tillegg kompenseres/trekkes det for eventuell økning/reduksjon i fylkeskommunens oppgaver. I tillegg til fylkesskatt og rammetilskudd disponerer fylkeskommunen betydelige øremerkede midler fra staten. I 2009 mottok Buskerud fylkeskommune 194 mill kr i øremerkede tilskudd. Investeringsaktiviteten var noe lavere enn planlagt, og det ga 12,3 mill kr lavere refusjon av investeringsmoms. Overføringen til investering ble tilsvarende mindre da disse forholdene henger sammen. Teknisk beregningsutvalg har beregnet årslønnsveksten i Norge til ca. 4,1 % fra 2008 til Konjunkturer i Norge og ute Det har gått over ett år siden finanskrisen traff for alvor og førte til det sterkeste tilbakeslaget i verdensøkonomien siden annen verdenskrig. Arbeidsledigheten er høy i mange land, men forholdene i finansmarkedene har bedret seg. Aktiviteten i verdensøkonomien er i ferd med å ta seg opp, men bare gradvis og fra et lavt nivå. Styringsrenten er nær null i mange land. Flere sentralbanker har signalisert at renten vil holdes lav lenge, og forventede styringsrenter ute har falt. Prisingen i markedet indikerer at det ventes en oppgang i styringsrentene i flere land etter årsskiftet. Norske myndigheter satte i verk en rekke tiltak for å dempe utslagene av krisen på norsk økonomi. Buskerud fylkeskommune har gjennomført tiltak for 49 mill kr i 2009 som følge av den statlige tiltakspakken. Dette bidro til å opprettholde sysselsettingen i bygge og anleggsbransjen. Norges Bank reduserte styringsrenten kraftig i fjor høst. I 2009 ble styringsrenten satt videre ned til 1,25 prosent. Norges Bank trappet også opp sin tilførsel av likviditet til bankene. Sterk vekst i offentlige utgifter bidro til å stimulere etterspørselen etter varer og tjenester. For Buskerud fylkeskommune har finanskrisen rammet i beskjeden grad. I 2009 har krisen ført til lave renter både på kort og lang sikt. Dette har Buskerud fylkeskommune benyttet seg av ved å inngå to fastrentekontrakter på meget gunstige nivåer. Økonomisk oversikt driftsregnskapet Tabellen under er bygd opp i henhold til KOSTRA. Fylkeskommunens budsjett er bygd opp helt annerledes enn denne regnskapstabellen, og tallene blir derfor ikke sammenlignbare, men den legges ved da den er obligatorisk ihht forskrift. Beløp i kr. (Minustall er inntekter) 4

5 Tekst Regnskap i år Budsjett i år Driftsinntekter: Brukerbetalinger , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , ,00 Overføringer med krav om motytelse , ,00 Rammetilskudd fra staten , ,00 Andre statlige tilskudd , ,00 Andre overføringer ,00 0,00 Skatt på inntekt og formue , ,00 Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter B , ,00 Driftsutgifter: Lønnsutgifter , ,00 Sosiale utgifter ,72 0,00 Kjøp av varer og tjenester som inngår i prod , ,00 Kjøp av varer og tjenester som erst.egenprod , ,00 Overføringer , ,00 Avskrivninger , ,00 Fordelte utgifter ,45 0,00 Sum driftsutgifter C , ,00 Brutto driftsresultat D=B-C , ,00 Eksterne fin.inntekter: Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,00 Sum eksterne finansinntekter E , ,00 Eksterne fin.utgifter: Renteutgifter,provisjon og andre finansutgifter , ,00 Avdragsutgifter , ,00 Sum eksterne finansutgifter F , ,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner G=E-F , ,00 Motpost avskrivninger , ,00 Netto driftsresultat I , ,00 Interne fin.trans.: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av bundne fond , ,00 Bruk av likvidreserve 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger J , ,00 Overført til investeringsregnskapet , ,00 Dekn.avtidl. års regnsk.messig merforbruk 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , ,00 Avsatt til bundne fond ,06 0,00 Sum avsetninger K , ,00 Regnskapsm. merforb.(+)/mindreforb.(-) L=I+J-K ,61 0,00 5

6 Forklaring til tabellen: Brukerbetalinger og Andre salgs- og leieinntekter må sees i sammenheng. Regnskap viser merinntekt på ca 19,3 mill kr i forhold til justert budsjett som i hovedsak skyldes økt salg av kraft samt merinntekter fra en rekke andre poster bl.a OPUS. Rammetilskudd fra staten og Andre statlige tilskudd må sees i sammenheng. Regnskap viser merinntekt på ca 88,934 mill kr i forhold til justert budsjett som i hovedsak skyldes manglende budsjettjusteringer av innbetalte statlige tilskudd. Lønnsutgifter og sosiale utgifter må ses i sammenheng. Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjon. Regnskap viser mindreutgift på ca 185,897 mill kr i forhold til justert budsjett som i hovedsak skyldes en ikke budsjettjustert avsetning i regnskapet til bundne fond på 85 mill kr samt overskuddet fra 2009 på ca kr 77 mill kr. Sektorenes netto regnskapsresultat. kr Sektorer 1) Regnskap Budsjett Avvik Regnskapsoversikt 1b (Hele tusen) Beløp Prosent Regnskap 2) Budsjett 2) Sentraladministrasjonen ,2 % Utdanning ,9 % Tannhelse ,0 % Utviklingsavdelingen ,3 % Fylkesveger ,0 % Kollektivtransport ,2 % Samlet for sektorene ,4 % ) Beløpene er inklusive avsetninger og bruk av fond. 2) Beløpene er eksklusive avsetninger og bruk av fond. Sentraladministrasjonen Regnskapstallene for budsjettområdet sentraladministrasjonen omfatter det meste av politisk aktivitet, men er eksklusiv sektoradministrasjonene og hovedutvalgene for utdanning, regionalutvikling og kultur, idrett og folkehelse. Sentraladministrasjonen kan vise til ett netto mindreforbruk på 7,8 mill kr, herav 6,9 mill kr for økonomi- og administrasjonsstaben. Budsjettkapitlet politisk aktivitet hadde et samlet mindreforbruk på 1 mill kr. På dette området er det imidlertid store negative og positive avvik på de ulike underansvar. Eksempelvis hadde fylkesting og fylkesutvalg et merforbruk på 2,7 mill kr, mens samferdsel har positivt avvik på 2 mill kr som følge av vedtatt tilsagn som ikke er utbetalt. Underforbruket i administrasjonen skyldes hovedsaklig vedlikeholdsoppgaver på bygg som er påbegynt, men ikke fullført. Vedlikeholdsprosjekter finansiert ved midler fra den statlige tiltakspakken er gjennomført etter oppsatt fremdriftsplan. I tillegg skyldes underforbruket at seniortiltak har kostet mindre enn forutsatt. En del av tiltakene innen opplæring og kompetanseutvikling er forskjøvet til 2010 og kostnadene likeså. Utdanningssektoren Utdanningssektoren har et mindreforbruk på 35,4 mill kr (2,9 %). Av dette utgjør 12,7 mill kr mindreforbruk ved de videregående skolene / virksomhetene. Sektoren fikk med seg et mindreforbruk fra 2008 på 31,9 mill kr. Det er flere årsaker til mindreforbruket. Virksomhetene vet at de beholder eventuelle overskudd og dette resulterer i god og nøktern økonomistyring, bl a for å kunne gjennomføre større satsinger både av bygningsmessig, utstyrsmessig og personalmessig art. Omfanget av lærekontrakter har gått noe ned fra toppåret I tillegg var ikke alle lærekontraktene for høsten 2009 returnert i underskrevet stand ved utgangen av Dette gir en viss forskyvning av utbetalinger til Det gjenstår dermed også utbetalinger av ekstra lærlingtilskudd (statens krisepakke) med 0,8 mill kr. 6

7 Gjesteelevordningen gav netto merinntekter i forhold til budsjett. I tillegg ble det i 2009 ikke fordelt midler (1,5 mill kr) til regionale utviklingstiltak i utdanningssektoren. Hovedutvalgets disposisjonskonto hadde et mindreforbruk på 1,7 mill kr. Midlene ble imidlertid vedtatt brukt til aktiviteter som gjennomføres våren Fagskolen Tinius Olsen hadde et akkumulert negativt driftsresultat på 2,7 mill kr hvorav ca 0,9 mill kr er fra Skolen ble i sin helhet finansiert av statsmidler t.o.m Lavere statstilskudd per student og sviktende elevgrunnlag medførte merforbruk utover tildelte statsmidler selv om styret foretok innstramminger i driften fra høsten Tannhelseforetaket I fylkeskommunens regnskaper utgiftsføres hele budsjettrammen, og dette regnskapet viser derfor intet avvik. I foretakets regnskap fremgår et merforbruk på 1,96 mill kr. Fylkestannlegen forklarer dette med økte etterutdanningskostnader, økte kostnader til private tannleger (fasttannlegeprosjektet), økte narkosekostnader, lavere inntekt pr voksne pasienter. Utviklingsavdelingen Utviklingsavdelingens regnskap viser et positivt avvik på 15,2 mill kr, men hvor 9,5 mill kr er bundet til hovedutvalgsvedtak som ikke er utbetalt i Fylkestinget hadde budsjettert en avsetning som var 9,5 mill kr for lav, og revisor ville ikke godkjenne avsetninger utover dette siden de kun er behandlet i hovedutvalgene. Øvrig besparelsen skyldes udisponerte midler på hovedutvalgenes disposisjonskonto (ikke bundet opp i vedtak) på til sammen 1,56 mill kr, mindreforbruk på TT-ordningen med 3 mill kr og mindreforbruk på biblioteket med 1 mill kr (vesentlig bokbussen). Kollektivtransport Vestviken Kollektivtransport AS (VKT) er fylkeskommunens innkjøpsorgan for kollektivtjenester. I regnskapet til Buskerud fylkeskommune utgiftsføres hele tilskuddet til selskapet. Fylkesveger For 2009 er det et mindreforbruk på 8,1 mill kr i fylkeskommunens driftsregnskap (anordningsprinsippet). Avviket består av ubrukt ekstrabevilgning til vedlikehold på fylkesveg 192, Bjøre - Haslerud (3,5 mill kr) og på fylkesveg 202, Gulsvik - Veteren (1,5 mill kr), samt et mindreforbruk på 2,6 mill kr som skyldes overgang til ny funksjonskontrakt for Hallingdal fra 1. september. Interkommunalt samarbeid I hht i forskrift for årsregnskap og årsberetning skal det gis en omtale av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 i årsberetningen til kommunen der samarbeidet har sitt hovedkontor. Det er fom 1. januar 2005 etablert et slikt interkommunalt samarbeid. Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS KUBIS. Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS forestår sekretariatsarbeidet for kontrollutvalget. Buskerud fylkeskommune fører regnskapet for KUBIS. Det er 17 deltakere inklusiv Buskerud fylkeskommune, de andre 16 deltakerne er 15 kommuner fra Buskerud og 1 kommune fra Vestfold. Regnskapsoversikt for KUBIS 2009 Inntekter: Totale bidrag fra deltakerkommunene Sykelønnsrefusjon Sum inntekter Kostnader: Lønn- og personalkostnader Andre kostnader Sum kostnader

8 Overskudd Økonomisk oversikt investeringsregnskapet Beløp i kr. (Minustall er inntekter) Tekst Regnskap i år Budsjett i år Avvik Inntekter: Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 Andre salgsinntekter , ,00 Overføring med krav til motytelse ,00 0,00 Statlige overføringer , ,00 Renteinntekter ,12 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 (L) Sum inntekter , , ,46 Utgifter: Lønnsutgifter ,70 0,00 Sosiale utgifter ,85 0,00 Varer og tj. i komm.egenprod , ,00 Kjøp av tj. som erst.egenprod. 0,00 0,00 Overføringer ,54 0,00 Renteutg., prov. og andre fin.utg ,35 0,00 Fordelte utgifter ,00 0,00 (M) Sum utgifter , , ,52 1) Finanstransaksjoner: Avdragsutgifter 0,00 0,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler , , ,00 2) Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , , ,97 Avsatt til bundne fond ,12 0, ,12 Avsatt til likviditetsreserven , , ,35 (N) Sum finanstransaksjoner , , ,44 (O) Finansieringsbehov O=M+N-L , , ,62 Dekket slik: Bruk av lån , , ,72 Mottatte avdrag på utlån , , ,00 3) Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 Overføring fra driftsregnskap , , ,42 Bruk av ubundne fond , , ,52 Bruk av bundne fond 0, , ,00 Bruk av likviditetsreserve 0, , ,00 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 0,00 (R) Sum finansiering , , ,62 Kommentarer til investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er årsuavhengig, og derfor kan det være store avvik mellom budsjett og regnskap. 1. Mindreforbruket på 77,6 mill kr skyldes i hovedsak at prosjekter har senere økonomisk fremdrift enn gitt budsjett. I hovedsak gjelder dette fylkesveger, Drammen vgs sammenslåing, Hurum vgs, Hønefoss/Ringerike sammenslåing og inneklima skole. For 8

9 komplett liste over avvik på fremdrift vises det til egen sak til fylkestinget i april 2010 om disponering av årsresultat for Det bemerkes også at budsjettet kun blir lagt på hovedpost 2: varer og tjenester i kommunal egenproduksjon, mens regnskapet selvfølgelig blir fordelt etter type utgift. 2. Merforbruket her skyldes forskuddsbetaling av aksjekapital i Buskerud Kollektivtrafikk AS. 3. Økt avdrag skyldes økt avdrag på ansvarlig lån fra Vardar AS, jfr. fylkesutvalgssak 81/09 Andre avvik på finansieringssiden skyldes i hovedsak endret fremdrift på prosjekter, jfr punkt 1 over. Balanseregnskapet Balansen per mill. kr Endring EIENDELER Anlegsmidler Pensjonsmidler 1 785, ,1 156,0 8) Aksjer og andeler 1 061, ,2 24,4 7) Langsiktige utlån 476,0 496,2-20,2 1) Utstyr og maskiner 97,9 88,6 9,3 Faste eiendommer 1 049,4 933,1 116,3 5) Fylkesveger 847,8 786,9 60,9 6) Sum anleggsmidler 5 317, ,1 346,7 Omløpsmidler Kasse, postgiro, bank 247,7 336,5-88,8 Kortsiktige fordringer 564,3 282,6 281,7 Sum omløpsmidler 812,0 619,1 192,9 2) Sum eiendeler 6129,8 5590,1 539,7 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Regnskapsresultat 77,2 107,7-30,5 Fond 211,6 187,4 24,2 Annen egenkapital 1 973, ,9 88,3 3) Sum egenkapital 2 262, ,0 82,0 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld 1 279, ,3 165,1 4) Pensjonsforpliktelser 2 048, ,5 161,4 8) Sum langsiktig gjeld 3 328, ,8 326,5 Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 539,5 408,3 131,2 2) Sum kortsiktig gjeld 539,5 408,3 131,2 Sum gjeld og egenkapital 6 129, ,1 539,7 Kommentarer til balansen Balanseregnskapet er gruppert etter anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, lang- og kortsiktig gjeld, se tabell for balanse per Langsiktig utlån består blant annet av ansvarlig lån til Vardar AS som er nedbetalt med 18,4 mill kr. Øvrige endringer i anleggsmidler skyldes i hovedsak at det er aktivert større tilgang av anleggsmidler enn det er avskrevet i

10 2. Omløpsmidler er likvide midler (kassebeholdning, bankinnskudd m.v.) og kortsiktige fordringer. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og sier noe om hvordan fylkeskommunen er i stand til å dekke sine løpende utgifter. Regnskapet viser at omløpsmidlene ved utgangen av 2009 var 812 mill. kr, mens kortsiktig gjeld var 539,5 mill. kr. Ubrukte lånemidler er 41,2 mill. kr per Dette gir en positiv arbeidskapital (inkludert ubrukte lånemidler) pr på 272,6 mill. kr, en forbedring på 61,9 mill. kr fra Endring i annen egenkapital er knyttet til kapitalkontoen. Se regnskapets note Endring i langsiktig gjeld forklares slik: * Låneopptak 2009 kr ,- * - Redusert skyldig avdrag/ kortsiktig gjeld kr ,- * - For mye låneopptak 2008 kr ,- * - Netto avdrag ført i driften kr ,- = Økning langsiktig gjeld i 2009 kr ,- 5. Den bokførte verdien av faste eiendommer har økt med 116,3 mill kr i Dette skyldes at investeringene har vært tilsvarende større enn avskrivningene. Jf note 9 til regnskapet for Den bokførte verdien av fylkesveger har økt med 60,9 mill kr i Dette skyldes at investeringene har vært tilsvarende større enn avskrivningene. Jf note 9 til regnskapet for Økningen av den bokførte verdien av aksjer og andeler på 24,4 mill kr, skyldes i hovedsak: a. Egenkapitalinnskudd i Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse på 20 mill kr. b. Aksjekjøp i Buskerud Kollektivtrafikk AS på 3,4 mill kr. c. Buskerud Holding AS kjøp av aksjer i Hallingfisk AS på 1 mill kr. 8. Pensjonsmidler/pensjonsforpliktelse, jf note 2 til regnskapet. Pensjonsmidlene har økt med 156 mill kr., mens pensjonsforpliktelsene har økt med 161,4 mill kr. Dette skyldes følgende forutsetninger som er lagt inn i beregningen: BFPK STP * Diskonteringsrente 5,50% 5,50% * Forventet lønnsøkning 3,79% 3,79% * Forventet pensjonsregulering 3,79% 3,79% * Antatt langsiktig avkastning 6,50% 5,85% BFPK= Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse STP= Statens pensjonskasse Endringer i regnskapsforskriften av for kommuner og fylkeskommuner: Endringene innebærer at likviditetsreserven i balanseregnskapet opphører med virkning fra , og at det innføres konti for prinsippendringer. Hovedparten av saldi på likviditetsreserven kan og er overført til nye konti for prinsippendringer og har dermed ikke hatt resultateffekt på grunn av endringene. Det er imidlertid en post som har fått budsjetteffekt: Likviditetsreserve investering: Saldo pr ,7 mill kr. Alt er blitt refinansiert over investeringsprogrammet for budsjettet, slik at ovennevnte krav fra regnskapsforskriften er oppfylt. 55,2 mill kr gjaldt kraftrettigheter i Ramfoss kraftlag. Rettighetene er ikke blitt solgt, da Finansdepartementet ikke har gitt skatteamnesti. 10

11 Likestilling i Buskerud fylkeskommune Av fylkeskommunens 2127 fast ansatte ved årsskiftet er 56 % kvinner. Ved årsskiftet var 3 av 5 i fylkesrådmannens ledergruppe kvinner, og 7 av 16 rektorer var kvinner. Blant assisterende rektorer er det flere kvinner enn menn. I lønnsforhandlingene er det fokus på likestillingsperspektivet med lik lønn for likt arbeid. Ved rekruttering legges det vekt på å sikre kjønnsmessig balanse i det lokale arbeidsmiljøet. Ansvaret for likestilling i fylkeskommunen ligger til administrasjonsutvalget. 11

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2009 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2009 I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og årsmelding

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

KOMMUNENS TOTALE DRIFT

KOMMUNENS TOTALE DRIFT KOMMUNENS TOTALE DRIFT Regnskapsresultat 6 5 4 3 2 1 Regnskapsresultat 36 2714 5 377 overskudd. (Disposisjonsfondet) Året 26 ble et svært positivt økonomisk år ikke bare for Birkenes, men for omtrent hele

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

Årsberetning 2011. Side 1

Årsberetning 2011. Side 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1. POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET... 5 1.1. Politisk virksomhet... 5 1.2. Bystyrets sammensetning 2007-2011... 6 1.3. Bystyrets sammensetning 2011-2015... 7 1.4. Kommunestyrevalget

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/53 Møtedato/tid: 27.3.214, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Hitra/Frøya, 4. et. Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind

Detaljer