ÅRSBERETNING januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering av virksomhetens økonomiske stilling og resultat gjennom året. Årsberetningens innhold er definert i god kommunal regnskapsstandard nr 6 (F). Årsberetningen og årsregnskapet utgjør egne separate dokumenter, jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning. Årsberetningen er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. Årsberetningen skal godkjennes av fylkestinget. Årsrapporten, med vurdering av måloppnåelse og lignende, kan fylkestinget ta til orientering. Årsrapporten tar for seg, mer utfyllende, fylkeskommunens mål og resultater for Økonomisk status Buskerud fylkeskommunes regnskap for 2008 viser et positivt resultat på 107,7 mill. kr, men hvor vel 34 mill kr er bundet opp i vedtatte tilsagn mm. De frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble 4,5 mill. kr høyere enn budsjettert. Sektorene har totalt brukt reelt 49,7 mill. kr mindre enn budsjettert (i tillegg kommer de vedtatte tilsagn). Sektorene fikk med seg et samlet mindreforbruk fra 2007 på 49,4 mill. kr. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. Økonomisk utvikling Inntekter og netto driftsresultat Det har vært en betydelig vekst i driftsinntekter de tre siste årene. Utgiftene har også økt, spesielt på grunn av økt klassetall (kapasitet) i videregående opplæring. De to siste årene har det vært opprettet litt for mange klasser i forhold til antall elever. Dette har slått ut i økt antall ledige plasser (overkapasitet). Drop-out har vanskeliggjort dimensjoneringen. Fokuset på å tilpasse/redusere antall klasser fremover vil derfor være viktig av to grunner; for høy ubenyttet kapasitet og noe færre elever. 1

2 Dr.inntekter Driftsinntekter og netto driftsresultat i mill. kr Driftsinntekter Netto driftsresultat Nto. dr.res Fra har gjennomsnittlig netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter vært 4,7 %. 3 % eller bedre indikerer en sunn driftsøkonomi Gjeldsutvikling Etter flere år med reduksjon og utflating av gjeldsbyrden har gjeldsbyrden nå begynt å øke. Dette skyldes i hovedsak satsningen på utvikling av våre videregående skoler. Gjelden forventes å øke vesentlig i årene fremover på grunn av denne satsningen. Gjeld Gjeld og netto driftsresultat i mill. kr Gjeld Netto driftsresultat Nto. dr.res Store pågående skoleinvesteringer øker gjeld pr innbygger. 2

3 Kroner Gjeld per innbygger Andre nøkkeltall Netto res.grad Rente/avdr. belastning Avdragsprofil Gjeldsbelastn. Selvfin. grad Skatte- & rammedekn. Likviditet Gjeldsgrad Likv. grad 1 Likv. grad ,8 % 5,8 % 4,7 % 57,5 % 76,0 % 78,1 % -1,8 % 1,56 0,97 0, ,6 % 5,8 % 5,9 % 57,9 % 31,7 % 80,1 % 2,3 % 1,65 1,19 0, ,1 % 4,2 % 3,4 % 55,2 % 48,2 % 84,7 % 8,1 % 1,36 1,49 0, ,1 % 4,6 % 4,0 % 61,5 % 58,1 % 81,5 % 7,0 % 1,37 1,37 0, ,8 % 4,9 % 4,3 % 51,9 % 45,9 % 81,4 % 8,3 % 1,38 1,52 0,82 Netto resultatgrad er vesentlig bedre enn budsjettet for 2008 og måltallet på 3 %. Det er betydelig avvik mellom budsjett netto driftsresultat og regnskap. Dette skyldes i hovedsak at besparelser på sektorene med 84,2 mill kr (inkl. ikke utbetalte tilsagn), økte frie inntekter og lavere finanskostnader på 21 mill kr samt at betydelig avsetninger til bundne fond (81,2 mill kr) regnskapsføres etter netto driftsresultat, mens er budsjettert før netto driftsresultat. Selvfinansieringsgraden er svært høy. Gjennomsnittlig selvfinansieringsgrad for landets fylkeskommuner var i ,8 %. Likviditet Likviditet er betalingsevne, evne til å møte sine kortsiktige forpliktelser ved forfall. Vi har ulike måltall for likviditet: Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Den teoretiske normen sier den bør være > 2. Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Den teoretiske normen sier den bør være > 1. Med mest likvide omløpsmidler menes kasse og bankkonti. Det er ikke medtatt ubenyttet kassekreditt. Vi ser av tabellen at fylkeskommunens likviditet er noe under normene. Dette skyldes en aktiv oppfølgning av likviditet hvor låneopptaket utsettes så langt det er mulig innenfor de grenser for minimum likviditet som finansreglementet setter. Fylkeskommunen har ikke hatt noen problemer med å dekke sine kortsiktige forpliktelser, og ser heller ingen grunn til at slike problemer skal oppstå i nær framtid. I tillegg er ca 55 mill kr av likviditetsreserven bundet opp i Ramfoss kraftverk. Soliditet Gjeldsgrad = Gjeld inkl. pensjonsforpliktelse / egenkapital. Nøkkeltallet forteller om fylkeskommunens evne til å tåle tap. Jo lavere gjeldsgraden er, jo større er fylkeskommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden for 2008 er omtrent det samme som for Fylkesrådmannen forventer imidlertid en forverring av gjeldsgraden de kommende årene på grunn av store låneopptak i forbindelse med skoleutbygginger og økende pensjonsforpliktelser. Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelser 3

4 Skatt, rammetilskudd og lønnsutvikling Buskerud fylkeskommune mottok 1084 mill. kr i skatteinntekter i Dette er 4 mill. kr mer enn justert budsjett (40,6 mill kr mer enn opprinnelig vedtatt budsjett). Fylkeskommunen har for 2008 mottatt 627,1 mill. kr i ordinært rammetilskudd fra staten, omtrent som budsjettert. Rammetilskuddet består av forskjellige komponenter som bl.a. skal utjevne forskjeller i inntekts- og kostnadsforutsetninger mellom fylkeskommunene. I tillegg kompenseres/trekkes det for eventuell økning/reduksjon i fylkeskommunens oppgaver. I tillegg til fylkesskatt og rammetilskudd disponerer fylkeskommunen betydelige øremerkede midler fra staten. I 2008 mottok Buskerud fylkeskommune 157 mill. kr i øremerkede tilskudd. Blant annet som følge av høyere investeringsaktivitet, ble refusjon av investeringsmoms 8,5 mill kr høyere enn budsjettert. Teknisk beregningsutvalg har beregnet årslønnsveksten i Norge til ca. 6,5 % i Konjunkturer i Norge Buskerud fylkeskommune har planlagt et ekspansivt investeringsbudsjett for årene hvor det skal investeres for ca 800 mill kr i skoler. Byggekostnadene er anslått med usikkerhet på % har vært et meget uvanlig økonomisk år. Året begynte med høy rente og prisstigning, men den internasjonale finanskrisen slo innover oss med full tyngde i siste halvdel av 2008 med kraftig fall i rentenivå og noe lavere prisstigning. Arbeidsledigheten er klart på vei opp. De økonomiske utsiktene er for tiden meget usikre. Økning i arbeidsledigheten vil medføre lavere skatteinngang. Samtidig vil et vesentlig lavere rentenivå lette rentekostnadene i driftsregnskapet. Hvor lang tid det tar før arbeids- og finansmarkedene stabiliserer seg, er uvisst. For fylkeskommunens største sektor, utdanning, vil utviklingen i elevtallet påvirke kostnadene. Her er det imidlertid et viss sammenheng med utviklingen i rammetilskuddet som hensyntar demografiske forhold. Basert på befolkningsstatistikk pr for Buskerud har Buskerud en svakere utvikling blant åringer enn landet for øvrig. Dette gir trekk i rammetilskuddet. Rentenivået Styringsrenten ble satt opp 2 ganger tidlig i 2008, med til sammen 0,50 %. Senere på året ble den satt ned 3 ganger, med til sammen 2,75 % var den på 3,0 %. Sentralbanken forventer at renten skal ned noe mer før den skal opp til et normalt nivå på ca 5 %. Tidsaspektet er svært usikkert. Økonomisk oversikt driftsregnskapet Tabellen under er bygd opp i henhold til KOSTRA. Fylkeskommunens budsjett er bygd opp helt annerledes enn denne regnskapstabellen, og tallene blir derfor ikke sammenlignbare, men den legges ved da den er obligatorisk ihht forskrift. 4

5 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet Beløp i kr. Minustall er inntekter Tekst Regnskap i år Budsjett i år Driftsinntekter: Brukerbetalinger , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , ,00 Overføringer med krav om motytelse , ,00 Rammetilskudd fra staten , ,00 Andre statlige tilskudd ,82 0,00 Andre overføringer ,00 0,00 Skatt på inntekt og formue , ,00 Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter B , ,00 Driftsutgifter: Lønnsutgifter , ,00 Sosiale utgifter ,16 0,00 Kjøp av varer og tjenester som inngår i prod , ,00 Kjøp av varer og tjenester som erst.egenprod , ,00 Overføringer , ,00 Avskrivninger , ,00 Fordelte utgifter ,78 0,00 Sum driftsutgifter C , ,00 Brutto driftsresultat D=B-C , ,00 Eksterne fin.inntekter: Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,00 Sum eksterne finansinntekter E , ,00 Eksterne fin.utgifter: Renteutgifter,provisjon og andre finansutgifter , ,00 Avdragsutgifter , ,00 Sum eksterne finansutgifter F , ,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner G=E-F , ,00 Motpost avskrivninger , ,00 Netto driftsresultat I , ,00 Interne fin.trans.: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 Bruk av bundne fond , ,00 Bruk av likvidreserve , ,00 Sum bruk av avsetninger J , ,00 Overført til investeringsregnskapet , ,00 Dekn.avtidl. års regnsk.messig merforbruk 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , ,00 Avsatt til bundne fond ,77 0,00 Sum avsetninger K , ,00 Regnskapsm. merforb.(+)/mindreforb.(-) L=I+J-K ,29 0,00 5

6 Forklaring til tabellen: Brukerbetalinger og Andre salgs- og leieinntekter må ses i sammenheng. Rammetilskudd fra staten og Andre statlige tilskudd må ses i sammenheng. Lønnsutgifter og sosiale utgifter må ses i sammenheng. Regnskapet til art (oppgavepliktige utgifter og godtgjøring for reiser og diett) på 7,2 mill. kr ligger under Lønnsutgifter, mens budsjettet ligger under Kjøp av varer og tjenester som inngår i prod.. Skatteinntektene ble 4,0 mill. kr høyere enn budsjettert, Overføringer med krav om motytelse (refusjoner) er 52,6 mill. kr lavere enn budsjettert, hvorav inntektsgivende premieavvik (pensjon) er 32,3 mill. kr. Sektorenes netto regnskapsresultat. kr Sektorer 1) Regnskap Budsjett Avvik Regnskapsoversikt 1b (Hele tusen) Beløp Prosent Regnskap 2) Budsjett 2) Sentraladministrasjonen ,6 % Utdanning ,8 % Tannhelse ,0 % Utviklingsavdelingen ,5 % Fylkesveger ,0 % Kollektivtransport ,0 % Samlet for sektorene ,7 % ) Beløpene er inklusive avsetninger og bruk av fond. 2) Beløpene er eksklusive avsetninger og bruk av fond. Sentraladministrasjonen I tabellen skyldes økningen i rammen 2008 at bygg- og eiendomsseksjonen ble overført sentraladministrasjonen fra utdanningsavdelingen. Sentraladministrasjonen hadde et netto mindreforbruk på 6,7 mill. kr. Av dette hadde økonomi- og administrasjonsstaben et mindreforbruk på 7,5 mill. kr, mens politisk aktivitet brukte 0,8 mill. kr mer enn sitt budsjett. Underforbruket i administrasjonen skyldes hovedsaklig reduserte kostnader til opplæring og kompetanseutvikling fordi aktiviteter er forskjøvet til Dessuten var det et lavere antall lærlinger enn forutsatt. Forbruket på midler fra belønningsordningen for bedre kollektivtransport har blitt lavere enn budsjettert på grunn av forskyvning i prosjektgjennomføringen. I tillegg bidrar påbegynte, men ikke fullførte vedlikeholdsoppgaver på bygg til underforbruket. Utdanningssektoren Utdanningssektoren brukte 31,9 mill kr mindre enn budsjettert (2,8 %). Av dette hadde de videregående skolene, PPOT og Arbeidsinstituttet et mindreforbruk på 22,1 mill. kr. Når sektoren ikke har brukt opp 31,9 mill. kr av den tildelte budsjettrammen, har dette flere årsaker. Sektoren fikk med seg et mindreforbruk fra 2007 på 22,4 mill. kr og pensjons-korreksjonene ble ca. 6 mill. kr mindre i 2008 enn året før. Virksomhetene vet at de beholder eventuelle overskudd og dette resulterer i god og nøktern økonomistyring. Mange virksomheter sparer over år for å kunne gjennomføre større satsinger både av bygningsmessig, utstyrsmessig og personalmessig art. Tannhelseforetaket Foretaket avlegger eget regnskap. I fylkeskommunens regnskap utgiftsføres budsjettrammen. Fylkestinget tar i april stilling til tannhelsetjenestens regnskap og disponering av resultat som viser et overskudd på 4,3 mill. kr. Utviklingsavdelingen Utviklingsavdelingens regnskap viser et positivt avvik på 41,5 mill kr, men hvor 32,5 mill kr er bundet til hovedutvalgsvedtak og vil bli utbetalt i Revisor har ikke godtatt dette avsatt til balansen selv om hovedutvalget har vedtatt forpliktelsene. I følge forskriftene må dette behandles av fylkestinget. 6

7 Fylkesrådmannen vil legge opp til fylkestingbehandling av tilsvarende avsetning i 2009-regnskapet slik at regnskapsavvik på utviklingsavdelingen i 2009 i større grad er reelt. For øvrig er det positive avvik på hovedutvalgenes disposisjonskonti (ca 1 mill kr) og transportordningen for funksjonshemmede (5,5 mill kr, herav mindreforbruk fra 2007 på 3,2 mill kr). Dette til tross for at man har økt antall TT-brukere og verdien pr bruker. Erfaring viser at en gjennomsnittlig TT-bruker er sparsommelig og ikke bruker opp mer enn ca 70 % av tildelt verdi. 7

8 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet Beløp i kr: Tekst Regnskap i år Budsjett i år Avvik Inntekter: Salg av driftsmidler og fast eiendom ,70 0,00 Andre salgsinntekter , ,00 Overføring med krav til motytelse , ,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 Renteinntekter 0,00 0,00 Andre overføringer ,68 0,00 (L) Sum inntekter , , ,12 2) Utgifter: Lønnsutgifter ,62 0,00 Sosiale utgifter ,75 0,00 Varer og tj. i komm.egenprod , ,00 Kjøp av tj. som erst.egenprod. 0,00 0,00 Overføringer ,22 0,00 Renteutg., prov. og andre fin.utg ,98 0,00 Fordelte utgifter ,00 0,00 (M) Sum utgifter , , ,29 1) Finanstransaksjoner: Avdragsutgifter , ,00 0,00 2) Utlån , ,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , , ,87 Avsatt til bundne fond ,68 0, ,68 Avsatt til likviditetsreserven ,00 0, ,00 (N) Sum finanstransaksjoner , , ,55 (O) Finansieringsbehov O=M+N-L , , ,96 Dekket slik: Bruk av lån , , ,88 Mottatte avdrag på utlån , ,00 0,00 2) Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 Overføring fra driftsregnskap , ,00-3,08 Bruk av ubundne investeringsfond , , ,16 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 0,00 (R) Sum finansiering , , ,96 Kommentarer til investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er årsuavhengig, og derfor kan det være store avvik mellom budsjett og regnskap. Budsjettet blir også lagt på relativt få poster, mens regnskapet føres korrekt etter Kostra. 1. Merforbruket i forhold til budsjett skyldes i hovedsak utgiftsføring i 2008 på prosjekter som det har vært gitt budsjett til i tidligere år. Dette merforbruket må ses i sammenheng med merinntekt på bruk av lån og bruk av ubundne investeringsfond. På investeringsprosjektene er det fortsatt relativt store ubrukte midler som skyldes at man ikke er kommet så langt som budsjettert. Dette gjelder særlig på områdene: fylkesveger, gjennomføring av 8

9 skolestrukturplanen (Hurum, Drammen vgs - sammenslåing og Hønefoss/Ringerike - sammenslåing), inneklima skoler, div ombygging, IKT infrastruktur og Utstyr tannhelseforetaket. 2. EB Kraftproduksjon har ekstraordinært nedbetalt sitt obligasjonslån med 53,7 mill kr. Lånet stod i fylkeskommunens navn fra tiden før energiselskapene ble omdannet til AS. Det er mottatt 48,2 mill kr i avdrag fra Vardar AS i

10 Balanseregnskapet Balansen per mill. kr Endring EIENDELER Anlegsmidler Pensjonsmidler 1 629, ,4 138,7 7) Aksjer og andeler 1 037, ,2 0,0 Langsiktige utlån 496,2 597,3-101,1 Utstyr og maskiner 88,6 58,7 29,9 Faste eiendommer 933,1 830,5 102,6 Fylkesveger 786,9 743,1 43,8 Sum anleggsmidler 4 971, ,2 213,9 1) Omløpsmidler Kasse, postgiro, bank 336,5 352,1-15,6 Kortsiktige fordringer 282,6 292,0-9,4 Sum omløpsmidler 619,1 644,1-25,0 2) Sum eiendeler 5590,1 5401,3 188,8 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Regnskapsresultat 107,7 49,3 58,4 Fond 187,4 209,4-22,0 3) Annen egenkapital 1 884, ,8 62,1 4) Sum egenkapital 2 180, ,5 98,5 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld 1 114, ,1 40,2 5) Pensjonsforpliktelser 1 887, ,6 111,9 7) Sum langsiktig gjeld 3 001, ,7 152,1 Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 408,3 470,1-61,8 6) Sum kortsiktig gjeld 408,3 470,1-61,8 Sum gjeld og egenkapital 5 590, ,3 188,8 Kommentarer til balansen Balanseregnskapet er gruppert etter anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, lang- og kortsiktig gjeld, se tabell for balanse per Langsiktig utlån består blant annet av ansvarlig lån til Vardar AS som er nedbetalt med 48,4 mill kr og lån til EB kraftproduksjon AS som er helt nedbetalt med 53,7 mill kr. Øvrige endringer i anleggsmidler skyldes i hovedsak at det er aktivert større tilgang av anleggsmidler enn det er avskrevet i Omløpsmidler er likvide midler (kassebeholdning, bankinnskudd m.v.) og kortsiktige fordringer. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og sier noe om hvordan fylkeskommunen er i stand til å dekke sine løpende utgifter. Regnskapet viser at omløpsmidlene ved utgangen av 2008 var 619 mill. kr, mens kortsiktig gjeld var 408 mill. kr. Ubrukte lånemidler er 33 mill. kr per Dette gir en positiv arbeidskapital (inkludert ubrukte lånemidler) pr på 210 mill. kr, en forbedring på 37 mill. kr fra Nedgangen i fond skyldes i hovedsak endret regnskapsprinsipp vedr avsetning til fond for vedtatte, men ikke utbetalte, bevilgninger fra hovedutvalget for utvikling. Fra og med 2007 blir 10

11 slike midler ikke avsatt til fond, men går inn i mindreforbruket for sektoren. Endringen av prinsipp skjer etter påtrykk fra revisor. 4. Endring i annen egenkapital er knyttet til kapitalkontoen. Se regnskapets note Endring i langsiktig gjeld forklares med økt låneopptak på 142 mill kr, minus betalte avdrag på 48,1 mill kr i driften og minus avdrag på lån betjent av EB Kraftproduksjon AS med 53,7 mill kr. Låneopptaket i 2008 var 4 mill kr for høyt grunnet en pågående refinansiering som ble sluttført tidlig i januar Kortsiktig gjeld er redusert med snaut 62 mill kr. Dette skyldes i hovedsak at kortsiktig gjeld pr var uvanlig høy, jfr årsberetningen for Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser økte vesentlig i 2008, delvis grunnet godt lønnsoppgjør og delvis grunnet at det i de tekniske beregninger er tatt høyde for at levealderen i Norge øker, noe som vil føre til høyere pensjonsutbetalinger i fremtiden. Fylkeskommunens innbetalinger til pensjonskassene øker da også tilsvarende. Endringer i regnskapsforskriften av for kommuner og fylkeskommuner: Endringene innebærer at likviditetsreserven i balanseregnskapet opphører med virkning fra , og at det innføres konti for prinsippendringer. Hovedparten av saldi på likviditetsreserven kan overføres til nye konti for prinsippendringer og vil dermed ikke ha resultateffekt på grunn av endringen. Det er imidlertid en post som kan få budsjetteffekt: a) Likviditetsreserve investering: Saldo pr er 63,7 mill. kr. 55,2 mill kr gjelder kraftrettigheter i Ramfoss kraftlag. Investeringen refinansieres over investeringsprogrammet på 2009 budsjettet. Kraftlaget er vedtatt solgt til Krødsherad, Modum og Sigdal kommuner, men betinger skatteamnesti fra Finansdepartementet. Likestilling i Buskerud fylkeskommune Av fylkeskommunens 2108 fast ansatte ved årsskiftet er 57 % kvinner. I toppledergruppa er det to kvinner og tre menn. Av 173 topp- og mellomledere er 43 % kvinner. I ledergrupper der det er skjev fordeling, oppfordres kvinner til å søke, men generelt oppfattes kjønnsfordelingen å være balansert. Buskerud fylkeskommune har stor oppmerksomhet rundt likestilling i det generelle personalarbeidet. Vår arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk tar opp spørsmål om likelønn og likestilling. I lønnsforhandlinger vurderes spesielt fordelingen mellom kjønn, og det utarbeides statistikk over dette. Sykefraværsstatistikk tas ut fordelt på kjønn, og den enkelte virksomhet følger opp dette. Det er løpende fokus på likestilling i fylkeskommunen, men det er ikke satt i gang noen spesiell tiltaksplan. Ansvaret for likestilling i fylkeskommunen ligger til administrasjonsutvalget. 11

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

KOMMUNENS TOTALE DRIFT

KOMMUNENS TOTALE DRIFT KOMMUNENS TOTALE DRIFT Regnskapsresultat 6 5 4 3 2 1 Regnskapsresultat 36 2714 5 377 overskudd. (Disposisjonsfondet) Året 26 ble et svært positivt økonomisk år ikke bare for Birkenes, men for omtrent hele

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer