Hvordan oppnå god grovfôrkvalitet? Grovfôrmøter Helgeland mars Olav Aspli Fagsjef Felleskjøpet Agri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan oppnå god grovfôrkvalitet? Grovfôrmøter Helgeland mars 2015. Olav Aspli Fagsjef Felleskjøpet Agri"

Transkript

1 Hvordan oppnå god grovfôrkvalitet? Grovfôrmøter Helgeland mars 2015 Olav Aspli Fagsjef Felleskjøpet Agri

2 Mål for grovfôrprodusenten: Stor avling - god kvalitet produsert til en rimelig pris Utnytte dyra sitt opptakspotensiale for grovfôr og spar kraftfôr Potensial for grovfôropptak - kyr på beite FEm/dag - surfôr, FEm/dag Godt konsentrert grovfôr kan spare inntil 2, 5 kg kraftfôr pr dag

3 Kjennetegn for bruk med høyt DB pr årsku Stor totalproduksjon god kvotefylling Høg avdrått høg inntekt pr ku Lave kostnader Høgt grovfôropptak Høgt avlingsnivå Lave grovfôrkostnader Lave veterinærkostader

4 Sentrale parametre grovfôrkvalitet Næringsinnhold (energi protein sukker - fiber) Mineralinnhold (K, K/Mg + Ca, S, N/S, Na, Se) Gjæringskvalitet ( ph, sukker,org. syrer, NH3-N,etanol) Hygiensk kvalitet (skadelige mikroorg. - smørsyresporer, mugg og gjærsopp)

5 Grovfôrkvaliteten avhenger av Botanisk sammensetning Gjødsling Slåttetid Høsteteknikk Ensileringsprossesen God grovfôrkvalitet er en forutsetning for høyt grovfôropptak grunnlaget for økt ytelse og økt tilvekst Grovfôranalysen kan være til stor hjelp når du skal planlegge innefôringssesongen og neste års gjødslingsplan

6 Utviklingen i grovfôrproduksjon de siste årene Stadig større enheter - høyere avdrått Mye leiejord Lite grøfting, lite kalking, mye ugras, lite vekstskifte Lange transportavstander på fôret Husdyrgjødseldeponering nært gården Konsekvenser - lave avlinger dårlig kvalitet - kostbart grovfôr

7 Fornying av eng Enga forandrer seg over tid Etter 3 4 år med eng er det ofte tid for å fornye eng p.g.a.: - mye kulturgras har gått ut - ugras og villgras har kommet inn med for stor andel - dårlig avling med dårlig kvalitet Overvintrings- og kjøreskader kan påvirke prosessen Dekningsgraden på sådde grasarter bør være min 60 %

8 Arter - sorter Timotei: Noreng, Lidar, Grindstad Engsvingel: Norild, Fure, Minto Engrapp: Knut, Oxford, Limagie Hundegras:Frisk, Laban Bladfaks: Leif Strandrør: Lara ( ikke frø i år!) Flerårig raigras: Fia, Figgjo, Calibra, Aston E Raisvingel: Hykor Rødkløver: Betty, Yngve, Lea Hvitkløver: Snowy,Litago, Hebe, Milkanova

9 Kløver i frøblandingen? Fordeler: - Større avling og mindre nedgang i energinivå ved sein slått - Kan redusere N - gjødslinga (inntil 10 kg/n avh. av kløver-innhold, jord, klima) - Større proteininnhold i fôret + bedre proteinkvalitet - Mere mineraler - Større fôropptak: Mindre trevler og raskere vompassasje Bedre smakelighet og høyere fordøyelighet - God forgrøde effekt - Mere tørkesterk - Strukturoppbygger og kan bygge opp betydelig N-reserve i jorda

10 Frøblandinger Inndeling etter bruksområde Surfôr Surfôr/beite Beite Høy Høy/surfôr

11

12 N-gjødsel avgjørende for avling og proteininnhold på gras N-gjødsling bør skje etter norm og avlingsnivå unngå legde Reduserer N-gjødsling i kløvereng ( 10 % red. ved 10 % kløver) Sterk N-gjødsel øker PBV Reduserer N-gjødslinga ved tidlig høsting ( reduserer PBV) Sterk N-gjødsel reduserer sukkerinnholdet

13 Høsttetid og N-gjødsling FEm pr kg TS 0,90 < 0 Rett slått-tid. Lite N -gjødsling PBV 0-30 Rett slått-tid. Riktig N-gjødsling > 30 Rett slått-tid. For sterk N-gjødsling PBV differansen mellom mengden nedbrutt protein og energien mikrobene trenger for å produsere mikrobeprotein Tidlig høsta gras: Positiv PBV høyt innhold av nedbrytbart protein Seint høsta gras: Negativ PBV lite nedbrytbart protein I totalrasjonen grovfôr-kraftfôr: PBV - 0

14 Mineralinnhold påvirkes sterk av gjødsling Kalium Engplanter har stor evne til ta opp kalium. Stort opptak vil gå på bekostning av opptak av Mg og Ca (antagonisme) K/Mg + Ca < 2,2 Lite Mg graskrampe Lite Ca - melkefeber

15 Husdyrgjødsel kan redusere handelsgjødselkostnadene betydelig

16 Avlingsøkning Svovelgjødsling og grovfôr Gjødsling med S tidlig i vekstsesongen gir god plantevekst Energi og ensilering S øker sukkerinnholdet i gras Protein Svovel har effekt på proteinoppbyggingen i gras Optimalt innhold: 2-3 g/kg TS N : S forholdet < 12 Behov: 1 2 kg/daa

17 Husdyrgjødsel + Supplerende mineralgjødseltyper til bygg; Store utslag for svovel!

18 Hovedalternativ - gjødsling av eng Type N P K S Pris/da VÅR Alt.1 3 t blautgj.+ 3 2,1 9 0,3 41 kg ,6 2,4 1,6 136 Alt.2 3 t blautgj ,1 9 0,3 37 kg OPTI NS 10 1,4 119 Overgj. 2 blautgj ,4 6 0,2 26 kg OPTI-KAS 7 84 SUM Vår 74 kg ,2 10,8 2,8 Overgj. 41 kg ,6 2,4 1,6 468

19 Jord og husdyrgjødsel er primærkilden for smørsyresporer Mål: Unngå at det blir med husdyrgjødselrester i fôret Spre tidlig om våren og før graset blir 10 cm høgt Bruk moderate mengder Minst 5 uker mellom spredning og høsting er viktig Spredning i fuktig vær i fordel Stripespredning med fortynna gjødsel positivt

20

21 GRASHØSTING

22 Målet med høste-ensileringsprosessen Bevare grovfôrets kvalitet fra slått til fôring Grovfôropptaket avh.av: F.e. konsentrasjon Smakelighet, syreinnhold Tørrstoff ( fortørking) Fôrrasjonens allsidighet

23 Jevn overflate på enga viktig! For å unngå at høste- redskaper subber med seg jord Skikkelig pløying med påflg. Slodding/ harving gir grunnlag for et godt såbed Viktig planere ut kjøreskader og hjulspor etter endt sesong

24 Høstetid avgjørende for energikonsentrasjoen, men må tilpasses forholdene på gården: Grovfôrsituasjonen på bruket - Tidlig høsting mindre avling - dyrere grovfôr - Lite areal grovfôrmangel! Avdråttsmål - Høg avdrått krever konsentert grovfôr Næringskravet til ulike dyregrupper - Konsentrert fôr kan gi feite sinkyr Areal med vanskelig fornying bør ikke høstes tidlig

25

26 Stubbehøyde Ca. 10 cm Det gir raskere fortørking Bedre fôrkvalitet Mindre fare for sporer - sporene sitter nederst - pick-upen kan kjøres høyere Raskere gjenvekst

27 Totrinns-høsting - fortørking Fordeler: Øket høstekapasitet Mindre pressaft Gjæringen begrenses bakt. får mangel på vann Bedre forhold for melkesyrebakt. dårligere for smørsyrebakt Mindre behov for ensileringsmidler Økt fôropptak Ulemper: Væravhengig Fare for dårlig pakking varmgang muggproblemer Større krav til pakking tett silo

28 Tørrstofftap, % Tap av tørrstoff fra eng til fôrbrett På jordet Ånding, dryss og utvasking ved fortørking Ånding og gjæring i siloen Pressaft I siloen 5 Saft Tørrstoff % i graset

29 Breispredning

30 Breispredning Graset legges flatt utover med slåmaskina Når graset er tørt nok, rakes det sammen i store strenger Effekten: Raskere og jevnere fortørking og: - Mindre ånding meir sukker - Større tørrstoffopptak - Ekstra arbeidsoperasjon Jevn tørr overflate viktig ellers fare for jord i graset (sporer!) Bløt bakke utslaget av breispredning kraftig redusert

31 Tørrstoff % Breispredd eller streng? tørkehastighet ,5t kveld1 kveld 2 dag 3 kl 12 smal brei ønsket

32 Rotor river Spesialriver for samling av graset. Skikkelig hjulustyr viktig! Riktig innstilt, liten fare for forurensinger i fôret Jevn overflate på jordet uten hjulspor og kjøreskader.

33 Hvorfor ensileringsmidler? 1. Unngå feilgjæring og dermed oppformering av bl.a smøresyrebakterier - sporer 2. Konserverer surfôret med begrensa gjæring, dermed et mer smakelig fôr (mer sukker) og større fôropptak: Gir høyere ytelse Bedre tilvekst Mer melk / høyere protein% Gir bedre produktkvalitet Ikke sporer i ost - Ikke smaksfeil Gir bedre dyrehelse Vekttap/ketose hos melkeku, listeria hos småfe Mindre varmgang og mugg (mindre kassert fôr)

34 Ensileringsprosessen Målet: Få grasmassen fort sur (lav ph), så all mikrobiell aktivitet opphører og fôret blir lagringsdyktig Det kan skje på to måter: a. Uten ensileringsmidler: Det krever ei kraftig gjæring som forbruker mye sukker og gir mye gjæringsprodukter - Gjæringsproduktene (melkesyre, eddiksyre, smørsyre etc.) vil redusere grovfôropptaket b. Med ensileringsmidler: - Rask ph-senking og dermed ei begrensa og kontrollert gjæring med lite forbruk av sukker og lavt innhold av gjæringsprodukt - Det sikrer en høy næringsverdi og et godt grovfôropptak

35 Vellykket ensilering kjennetegnes ved: Rask slutt på plantenes ånding Aktiv melkesyregjæring Ingen smøresyregjæring Minst mulig proteinspalting (lite NH3) Rent for mugg

36 Effekt av forskjellige ensileringsmidler på innholdet av vannløselige karbohydrater b a bc c d d Care Chemicals Division Nutrition Ingredients p < 0,001 RANDBY

37

38 Øke fett % i melka TINE trenger mer melkefett En øking av sukkerinnholdet fra 50 til 100 gram pr kg TS vil øke fett % i melk med 0,15 enheter (H.Volden Buskap 06/12) Total sugar g / kg DM Total sugar Control Sil All 4X4 (4l/t) Ensil 1 (4l/t) Ensil Pluss (4l/t) Ensil Pluss (6l/t) Kofasil Ultra (4l/t)

39 Fôranalyser er viktig for: Planlegging av innefôringsesongen og neste år gjødslingsplan

40

41 Ensileringsmidler 2014/2015 For direkte høsta gras (TS < 30 %) Ensil 1 (75 % maursyre) Xtrasil LP For godt fortørka gras Ensil Pluss (54 % maursyre + 18 % propionsyre*) For fortørka gras til 45 % TS Xtrasil Ultra (TS 35 60%) Ensil Ekstra (34 % maursyre + 38 % propionsyre) - helsæd, høyensilasje og gras med % TS Xtrasil Bio LP (biologisk ensileringsmiddel)

42 Xtrasilmidlene for rundballer og åpne plansiloer Xtrasil LP Natriumnitritt % 15 23* 8-13 Hexametylentramin % 10-18** 5-9 Xtrasil Ultra Natriumbenzoat % *** Natriumpropionat % 3,5-5,5*** Dosering litert/tonn % 2,0-3,5 3,5-4,5 * Dreper smørsyre- og listeriabakterier i den tidlige fasen ** Stanser utviklingen av gjenværende sporer *** Stanser utviklingen av gjær-og muggsopp

43 Relativ nytte av ensileringsmiddelet Bruk riktig ensileringsmiddel og anbefalt dosering! Silo (rundballer) 20 0 TS-% i graset Ensil 1/Xtrasil LP Silo og rundballer Ensil Pluss Rundballer Xtrasil Ultra

44 Rundballenett - breiplast Et godt nett er viktig for resultatet - Skal holde graset nede og hindre indre punktering (beskytter pakkeplasten) Holder ballen komprimert (opprettholder presset) Min 2,25 runder pr ball Breiplast erstatter for nett - sparer sortering av avfall

45 Rundballeplast Ant. lag plast sentralt 6-12 lag Pakking innen 2 timer 3 «typer» plast (25 my tykkelse) Standard blåst plast (Triowrap Polybale - Sigma) Forstrekt plast ( my) Støpt plast (Agrifilm) Hvit eller grønn Farge film Temperatur i ballene Temperatur ute Forskjell Hvit 18,6 C 16,6 C 2,0 C Grønn 20,0 C 16,6 C 3,4 C Svart 21,1 C 16,6 C 4,5 C

46 Pakking av plansilo/markstakk

47 Takk for oppmerksomheten

Foto: Frida Meyer. www.norgesfor.no

Foto: Frida Meyer. www.norgesfor.no Foto: Frida Meyer www.norgesfor.no 1 Innhold: Penger i gras... 3 Analyse av surfôret............... 4 Analyseskjema.................. 5 Grovfôr til ku... 6 Grovfôr til kjøttproduksjon og sau... 11 Høy

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

Godt fôr gir mjølk, - og pengar

Godt fôr gir mjølk, - og pengar Godt fôr gir mjølk, - og pengar Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve. Pengar får me i hovudsak frå å selga mjølk. Kua kan gje oss mykje

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Nummer 5-19. april 2012 Innhald Miljøplan

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsvilkår 2014 Næringsutvikling på gården (NUG) Lønnstariffer gjeldende fra 1.april 2013 Økologisk bringebær på friland i Balsfjord Engrapp - en viktig plante

Detaljer

Økologisk grovfôrproduksjon

Økologisk grovfôrproduksjon Økologisk grovfôrproduksjon Omleggingskurs 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Grovfôrbasert økologisk produksjon 2 Økologisk grovfôrdyrking enkleste form for økologisk produksjon Kløverenga

Detaljer

OBS! linking med passordinngang

OBS! linking med passordinngang Grovfôr e-post nr.19 2013 19. november 2013 Mari Hage Landsverk Rollag mob. 959 69482 mari.hage.landsverk@lr.no Hege Sundet Skien mob. 95208633 hege.sundet@lr.no Knut Volland Atrå i Tinn mob. 957 04216

Detaljer

Økt fokus på virus i potet

Økt fokus på virus i potet VÅRONNAVISA 2015 16 Økt fokus på virus i potet Ingrid Myrstad Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Tel: 902 06 667 ingrid.myrstad@nlr.no Virus i potet vies større oppmerksomhet i dag enn for noen år siden.

Detaljer

VÅRONNAVISA. Ta vare på matjorda

VÅRONNAVISA. Ta vare på matjorda VÅRONNAVISA 2015 En årlig avis til landbruket og landbrukets samarbeidspartnere i Nord-Norge. En fellesutgivelse fra enhetene i Norsk Landbruksrådgiving i Nordland, Troms og Finnmark. Nye potetsorter Foto:

Detaljer

Grovfôr til hest - Er timotei det beste og einaste alternativet?

Grovfôr til hest - Er timotei det beste og einaste alternativet? Grovfôr til hest - Er timotei det beste og einaste alternativet? Tema: Innverknad av konserveringsmåte på næringsverdi TS-innhaldet i plantemassen Bruk av ensilerings/konserveringmiddel Avling, opptørking

Detaljer

Medlemsbladet for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 3/2009 www.landbruknordvest.no årgang 29

Medlemsbladet for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 3/2009 www.landbruknordvest.no årgang 29 Medlemsbladet for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 3/2009 www.landbruknordvest.no årgang 29 Smånytt Takk til Lidvin Aarstad for utlån av gravemaskiner til maskinførerkurset i Eidsvåg i mars! Funksjonstest

Detaljer

Fra styre og stell s. 2. Nyansatt på Nesnakontoret s. 3. Markdager i Lurøy og Storselsøy 3. Uke i juni s. 3

Fra styre og stell s. 2. Nyansatt på Nesnakontoret s. 3. Markdager i Lurøy og Storselsøy 3. Uke i juni s. 3 1 Innhold: Fra styre og stell s. 2 Nyansatt på Nesnakontoret s. 3 Markdager i Lurøy og Storselsøy 3. Uke i juni s. 3 Invitasjon til fagtur om økologisk melk og kjøttproduksjon s. 4 Overvintringsskader

Detaljer

Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk

Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk Effect of barley preservation method on milk quality in organic farming Steffen A. Adler, Planteforsk Vågønes forskingsstasjon

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

GOD SOMMER! Medlemsskriv nr nr 2 1/2013 /2012

GOD SOMMER! Medlemsskriv nr nr 2 1/2013 /2012 Medlemsskriv nr nr 2 1/2013 /2012 Velkommen til landbruksmessa i Balsfjord 29.-30.6.13 Landbrukshelga i Troms 7. 15.9.2013 Bruk av arbeidsutstyr Russiske praktikanter klar til å arbeide på norske gårder

Detaljer

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur?

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur? På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning ABC i riktig kalking: 1. Ta jordprøver og finn ut hvor mye du må kalke (i kg CaO). 2. Vurder behovet for

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30 Landbruk Nordvest ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere God jul og godt nyttår! 2 Minneord Nils Eldar

Detaljer

Medlemsskriv nr 2/2009

Medlemsskriv nr 2/2009 Medlemsskriv nr 2/2009 Landbruksmessa 2009 Referat fra årsmøtet 2008 Lønnstariffer, minstelønnssatser Vert for russisk student/praktikant Sommerhjelp? Sollia samdrift frisk geitsatsing Grønnfôr har mange

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Medlemsblad for BA RINGREVEN Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 2 Innhold Møter og kurs... 2 Informasjon fra LNV... 4 Hvordan gjøre penger av møkk... 6 Normal eller tynn møkk... 7 Analyse av

Detaljer

Nr. 13/14 1. april 2015. God påske!

Nr. 13/14 1. april 2015. God påske! Nr. 13/14 1. april 2015 God påske! NÅ DELER VI UT 21 MILL KRONER I FKRA BONUS Dyktige bønder fortjener belønning! I 2014 oppnådde vi det beste resultatet noensinne i FKRAs historie. Denne gevinsten ønsker

Detaljer

Høstelinjer Gras. Sverre Heggset. Landbruk Nordvest. Hva betyr grovfôrhøstinga for det økonomiske resultatet? Landbruk Nordvest

Høstelinjer Gras. Sverre Heggset. Landbruk Nordvest. Hva betyr grovfôrhøstinga for det økonomiske resultatet? Landbruk Nordvest Høstelinjer Gras Hva betyr grovfôrhøstinga for det økonomiske resultatet? Sverre Heggset Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Kostnad eller inntjening? Utstyret koster peng. Stor kapasitet= mye peng Tid

Detaljer

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 6/2008 15.10.2008 Fagmøter og markdager Aktuelt om gjødsling Nytt fra styret Småplukk Økologisk Landbruk Faste tilbud i Fag

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Totaløkonomiske tilpasninger for grovfôr/kraftfôr - storfèkjøttprod Fagdag 5. mars 2015. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder

Totaløkonomiske tilpasninger for grovfôr/kraftfôr - storfèkjøttprod Fagdag 5. mars 2015. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Totaløkonomiske tilpasninger for grovfôr/kraftfôr - storfèkjøttprod Fagdag 5. mars 2015 Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Tema Tidlig slått som gir bra grovfôr og mindre kraftfôr? eller

Detaljer

Medlemsskriv nr 2 /2012 2 /2012

Medlemsskriv nr 2 /2012 2 /2012 Medlemsskriv nr 2 /2012 2 /2012 Forsikringer Russiske landbrukspraktikanter Landbruksdagan i Troms med kurs på Malangen brygger Lønnstariffer pr. 1.4.2012 Arbeidsgiver - oppdragsgiver - arbeidstaker Kan

Detaljer

Alt du behøver å vite om fôring av hest

Alt du behøver å vite om fôring av hest Alt du behøver å vite om fôring av hest 09-2011 2 Champion Champion er merkenavnet på hestefôret som produseres av de lokale Felleskjøpene i Norge. Bak produktene står Felleskjøpenes eget utviklingsselskap;

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer