20. Økologisk grovfôrdyrking. Belgvekster - motoren i økologisk landbruk. av Gunnlaug Røthe Landbruk Nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20. Økologisk grovfôrdyrking. Belgvekster - motoren i økologisk landbruk. av Gunnlaug Røthe Landbruk Nord"

Transkript

1 20. Økologisk grovfôrdyrking av Gunnlaug Røthe Landbruk Nord Belgvekster - motoren i økologisk landbruk Belgvekster er sentrale i et økologisk dyrkingsopplegg på grunn av samarbeidet med rhizobiumbakterier som gir belgvekstene evne til å samle nitrogen fra lufta. I økologisk drift vil det ofte være knapphet på gjødsel og næringstilgangen kan være en utfordring. Frø som skal brukes i økologisk driftsopplegg skal være økologisk dyrket, men dersom det ikke er tilgjengelig frø av arter og sorter tilpasset nordlige vekstvilkår må det brukes konvensjonelt frø etter søknad. Nettstedet gir opplysninger om tilgjengelig økologisk frø og selger. Søknad om dispensasjon kan gjøres via samme adresse. Kløvereng. Belgvekster er sentrale i et økologisk driftsopplegg (Gunnlaug Røthe).

2 Arter/sorter Luserne Aktuelle flerårige arter til eng og beite er luserne, alsikekløver og rød- og kvitkløver. Luserne er i verdensmålestokk er en av det viktigste engbelgvekstene. Den har et kraftig rotsystem og veletablerte planter har evne til å samle store mengder nitrogen. Arten er tørkesterk, men krever høy ph ca. 6,5. Områder med kalksand med høy ph, vil være egnet for lusernedyrking. Luserne har lavere energiverdi enn rødkløver spesielt ved sein høsting. Derfor bør luserne høstes tidlig. Luserne er best egnet til eng. Forsøk og praksis har vist at luserne kan slå bra til på kysten av Helgeland. Med den bakgrunn, kan den som har jord med høy ph, bor langs kysten av Nordland og dessuten liker noen utfordringer prøve å så 0,5-0,8 kg lusernefrø/daa i blanding med grasarter og andre belgvekster. Sorter: Live er en norsk sort som anbefales brukt. Det finnes foredlingsmateriale som er bedre enn Live, men sortsforedling for å få tilgjengelig frø av nye sorter er et omfattende arbeid som tar mange år. Alsikekløver Alsikekløver er mindre enn rødkløver av vekst, og gir derfor noe mindre avling enn rødkløver. Stenglene er tynnere og mer bladrike enn hos rødkløver. Alsikekløver går bedre på fuktig jord en rødkløver og kan også tåle lavere ph, men tilgjengelige sorter av alsikekløver har jevnt over dårligere overvintringsevne enn rødkløver. Alsikekløver kan sås i lag med grasarter og andre belgvekster. Fôrkvaliteten av alsikekløver er omtrent som rødkløver, men proteininnholdet er høyere. Blanding av timotei og alsikekløver tørka som høy er fra gammelt kjent som godt hestehøy. Praktisk dyrking viser at det er mulig å få til alsikekløver selv i marginale områder som f.eks. på myrjorda i Pasvikdalen, men den vil nok være sikrest å få til langs kysten av Nordland. En kan blande inn inntil ca. 10 % alsikekløverfrø på vektbasis i frøblanding til eng. Sorter: Alpo er en norsk sort og eneste tilgjengelig sort som kan anbefales.

3 Rødkløver Rødkløver er vår viktigste engbelgvekst. Den har kraftig pålerot som kan gå dypt ned i jorda. Rødkløver trives best på moldrik jord med ph på omkring 6,0. Den kan vokse på skarp sandjord, men vil der gå svært fort ut. På tett/pakket jord vil ikke kløverrøttene kunne utvikle seg nedover i jorda. Myrjord passer ikke særlig godt for rødkløver, da det ofte blir problemer med overvintringen. Rødkløver passer best til kortvarig eng til høsting for surfôr (rundballe/silo) eller høy. Det er høyere innhold av protein og viktige mineraler som kalsium og magnesium i rødkløver enn i grasartene. Det finnes flere ferdige frøblandinger med rødkløver også økologiske som er tilsatt inntil 10 % rødkløver. For å øke andelen rødkløver kan en blande i ekstra med kløverfrø. Dersom en ønsker å blande i rødkløverfrø i en rein grasblanding kan en bruke 0,4-0,5 kg rødkløverfrø/daa. Det finnes noen anbefalinger av hvor mange kløverplanter det må være per m 2 for at potensialet til kløveren for nitrogenfiksering kan utnyttes best mulig. 50 planter pr m 2 og 100 planter/m 2 i såingsåret er tall som nevnes. Rødkløver - vår viktigste engbelgvekst (Foto: Gunnlaug Røthe). Flere forsøk har vist at rødkløversorten Betty gir god avling og overvintrer bra i hele Nord- Norge. Denne sorten er nå ute av markedet, men det er å håpe at det er tilgjenglig frø av Betty igjen i Den gamle sorten Bjursele har erstattet Betty. Den er den mest hardføre rødkløvesorten som er tilgjengelig frø av i dag. Reipo kan brukes i Nordland og under gode

4 lokalklimatiske forhold i Sør-Troms. Forsøk viser at den blir kortvarig i under mer marginale forhold. I Nordland kan også sorten Lea være et alternativ Sorter: Nord-Norge: Bjursele og Betty (frø fra 2011) Nordland og sørlige deler av Troms: Reipo Nordland: Lea Kvitkløver Kvitkløver er en mindre plante enn rødkløver og den har først en kort pålerot som dør ut og erstattes av overjordiske utløpere. Etter som kvitkløver kan spre seg med utløpere har den større sjanse til å klare seg i enga over lengre tid enn rødkløver. Forsøk viser at kvitkløver kan være noe sårbar de første årene etter såing. De overjordiske utløperne kan skades av tråkk, men mange vekstpunkt i dvale kan aktiveres ved lystilgang og erstatte de skadde utløperne. Kvitkløver kan klare seg med ph omkring 5,5. Etter som planten er mindre og har mindre rotmasse vil den også ha evne til å samle mindre nitrogen enn rødkløver. Kvitkløver tåler beiting og flere gangers slått godt når den er godt etablert, og den kan bli en varig engplante. Forsøk har vist at energiinnholdet i kvitkløvereng kan bli høyt, og med lavt fiberinnhold kan slik fôr gi høyt fôropptak og mulighet for høy produksjon. I dag finnes det tilgjengelig frø av norske kvitkløversorter, som begge har bedre overvintringsevne enn utenlandske sorter som Milkanova og Sonja. De norske sortene Norstar og Snowy kan brukes i alle tre nordlige fylker, men Norstar bør foretrekkes i Troms og Finnmark. Det finnes ferdige frøblandinger med inntil 10 % kvitkløver. Dersom en vil blande kvitkløver med grasblandinger kan det brukes 0,2-0,3 kg/daa. Forsøk i Troms og Finnmark viser at avling av eng med kvitkløver (Norstar) i blanding med grasarter gav like stor avling som eng med rødkløver (Bjursele/Betty) i blanding med grasarter det 4. engåret. Sorter: Troms og Finnmark: 1. Norstar 2. Snowy Nordland: 1. Snowy, 2. Sonja, 3. Milkanova

5 Nødvendig med smitting av belgvekstfrøene? Luserne samarbeider med en rase av rhizobiumbakteriene som ikke finnes naturlig i vår jord, og frøene må derfor smittes før såing. Bakteriesmitte bestilles samtidig med frøene. En regner med at rhizobiumbakteriene som samarbeider med kløverartene finnes i jorda og at det derfor ikke er nødvendig med å smitte kløverfrøene før såing. Det er samme rhizobiumbakterie som går på alle nevnte kløverarter. Nydyrka jord kan imidlertid ha behov for tilføring av rhizobiumbakterier. Da kan ofte det beste være å ta jordklumper fra skifte med god kløverbestand og der det ser ut til at nitrogenfikseringen virker. Jordklumpen blandes med litt vann og deretter smittes frøene. Hvilke grasarter en blander med kløver vil være avhengig av om en ønsker en kortvarig eller mer langvarig eng. Timotei, engsvingel og rødkløver er eksempel på arter til en kortvarig eng for slått. Timotei, engsvingel, engrapp, engkvein, rødkløver og kvitkløver er et eksempel på en mer langvarig eng der kvitkløver etter hvert vil gjøre mer av seg. Hvordan få kløveren til å vare God kalktilstand er avgjørende Rhizobiumbakteriene som samarbeider med kløverplantene om å samle nitrogen fra lufta er avhengig av god kalktilstand og er mer avhengig av en høg ph enn belgvekstplantene. Kalsium er også viktig for at nitrogenfikseringa skal fungere. Undersøkelser i Sverige tyder på at nitrogenfikseringen reduseres ved ph 6,0 og opphører omkring ph 5,0. Ved lav ph kan kalking være viktigere enn å smitte belgvekstfrøene med rhizobiumbakterier for å sikre godt tilslag av kløver. Forsiktig bruk av husdyrgjødsel Gjødsling med husdyrgjødsel kan gå utover kløverandelen. Det er gjennomført en del forsøk med kløver og husdyrgjødsel i Troms og Finnmark de siste årene. Disse viser at jevnt over er det ikke positivt å tilføre blautgjødsel i 1. og 2. engår. Dermed kan gjødsla brukes på arealer som har større behov. De samme forsøkene viser at andelen rødkløver ofte har blitt litt redusert ved bruk av husdyrgjødsel i sammenligning med ingen gjødsling.

6 Vårsåing og vedlikeholdssåing positivt for kløverandelen Såtid kan ha innvirkning på hvor godt tilslaget av kløver blir. Den beste såtida er om våren. Såing om sommeren og tidlig høstsåing gir som regel svake planter som overvintrer dårlig. Dersom en ønsker å bruke metoden med tidlig høstgjenlegg, kan grasfrøet såes om høsten og kløverfrøet om våren. Vedlikeholdssåing på engoverflata tidlig om våren kan være en måte å holde rødkløverandelen ved like. Dette må gjøres tidlig om våren med god fuktighet. Det er ulik erfaring, så dette er en metode hver enkelt må prøve og tilpasse sitt eget bruk og de lokale klimaforhold. Voksemåte avgjørende for varigheten av kløver Kvit- og rødkløver har ulik voksemåte. Rødkløver må leve med den samme rota og kan ikke spre seg på annen måte enn med frø. Kvitkløver kan derimot spre seg med utløpere kalt stoloner og vil derfor kunne spre seg i eng og beite. Dette medfører at rødkløver som regel går ut etter 2-4 år, mens kvitkløveren kan med godt stell bli relativt varig. Antall høstinger påvirker varigheten Eng med rødkløver bør ikke utsettes for beiting de første årene da går rødkløveren fortere ut. Kvitkløver tåler flere høstinger godt og er derfor egnet til hyppige slåtter og beiting. Sein håslått og lav stubbing av rødkløvereng vil redusere levetida il kløverplantene. Ettårige vekster (grønnfôr) Valg av ettårige vekster vil avhenge av hva en skal bruke avlinga til om det er beiting eller høsting eller en kombinasjon. De fleste av de ettårige vekstene vil være beste egnet i blandinger med hverandre og sammen med korn som bygg og havre. Blanding av vikke, erter og bygg eller havre kan gi brukbare avlinger og er nyttig i et vekstskifte. Dersom det er med d litt raigras kan en ved lang veksttid (hovedsaklig Nordland og deler av Troms) få litt gjenvekst på raigras som kan gi noe beite ut på høsten. Åkerbønne kan og være aktuell, men det kan være mer variabel tilslag av denne. Av ettårige kløverarter er det bare perserkløver som er særlig aktuell. Den kan brukes i blanding med raigras og brukes til beite. Erfaringer

7 viser at det jevnt over blir variabelt og til dels dårlig tilslag av denne kløverarten. Det finnes ferdige grønnforblandinger, men en kan også sette sammen sin egen tilpasset gårdens drifts- og vekstvilkår. Grønnfôrblandinger med bygg og erter kan gi brukbare avlinger (Foto: Gunnlaug Røthe). Gjødsling til grønnfôr vil avhenge av næringstilstand og arter. Reinbestand eller blandinger av ikke nitrogenfikserende vekster vil naturlig kreve noe mer. Svak gjødsling til grønnfôr med belgvekster vil som regel gi relativt større innslag av disse vekstene. 2-3 t blautgjødsel fra storfe vil kunne gi god avling. Ved bruk av storfrøa arter som erter og åkerbønne er det viktig å få molda disse godt ned, 3-4 cm. Ved egne blandinger og stor forskjell i frøstørrelse kan det være best å så i to omganger. Dette vil være noe avhengig av såutstyret.

8 Tabell 1. Oversikt over noen aktuelle grønnfôrvekster/blandinger og bruksmåte Arter, kg frø/daa Ensilering Beiting 5-12 kg havre/bygg kg erter kg vikke kg italiensk raigras x x 3-4 kg italiensk raigras + 0,5 kg perserkløver x 3-4 kg westerwoldsk raigras x 3-4 kg italiensk raigras x 0,2-0,3 kg grønnfôrnepe x 1,0-1,8 kg forraps x Beite i økologisk driftsopplegg Flere av økobrukene har tatt i bruk mer av utmarka eller har ryddet til dels gjengrodde arealer for beiting. Ungdyra beiter som regel i skogen/utmark. Noen løser tilgang på beite ved at melkekyrne beiter åkerkanter, fjæra og arealer som vanskelig lar seg høste maskinelt eller på en rasjonell måte. Dette krever imidlertid flere kilometer med elektrisk gjerde og en del arbeid med gjerding. Resultatet blir et fint stelt kulturlandskap, biologisk mangfold og dessuten får dyrene en variert kost. På denne måten kan en unngå utvikling av reinbestand av f.eks. hundekjeks. I høglaktasjonen kan dette bli lite og det må vurderes bruk av ettårige vekster som raigras i tillegg. For at småfe skal ha beite nok ut på høsten og helst unngå snaugnage enga, bør det såes ettårige vekster som raigras og/eller grønnfôrnepe. Beiting på kløverrik hå eller kløverrikt beite med melkekyr kan gi smaksfeil på melka. Rødkløver skal også ha et høyt innhold av planteøstrogener som kan forstyrre fruktbarheten. Dette ser ikke ut til å være noe stort problem under norske forhold. Konservering av økologisk grovfôr Grovfôravlinga kan konserveres som høy eller som surfôr. Økologisk grovfor som inneholder kløver kan by på visse utfordringer ved ensilering. Kløver i avlinga gir en masse med lite sukker og mye protein, noe som gir en stor bufferevne. Dette fører til at det tar tid før melkesyregjæringa kommer i gang og at massen blir sur og lagringsstabil nok. Det anbefales å

9 bruke ensileringsmiddel til silo og rundball. Det er en rekke midler som er tillatt brukt i økologisk drift og disse vil variere noe fra år til år. GrasATT Lacto Direkte høsta gras i silo. I rundballer uten fortørking. Skal være effektiv mot smørsyrebakterier. Forsøk har vist økt tilvekst hos kastrerte okser på surfôr ensilert med GrasATT Lacto sammenlignet med uten tilsetting. Ensil 1 Na (med maursyre) Ensileringsmiddel for direkte høsta gras. Mindre korrosiv på metall enn maursyre. Ensil Pluss Na (med maursyre og propionsyre) Ensileringsmiddel for fortørka gras. Hemmer utvikling av mugg ved uttak. Maursyre 85 TM Velkjent ensileringsmiddel til fuktig gras som senker ph raskt og hemmer åndingen. KOFASIL LAC Pulverform 5 g/t gras. For gras/kløver 25-40% tørrstoff. Sil-All 4x4 Ensileringsmiddel basert på bakterier og enzymer egnet for både gras i silo og rundballe. Inneholder 4 bakterier og 4 enzymer. Aktuelt opp til 35% tørrstoff. Josilac Ensileringsmiddel basert på melkesyrebakterier, enzym og laktose. Blandes/aktiveres før bruk. 5 liter pr t gras. Animal Biosa ensilering Økologisk ensileringsmiddel basert på melkesyrebakterier og ulike urter. 1-2 l ferdig væske pr t gras. Ved mye fortørking anbefales også å tilsette melasse. Avling/fôrkvalitet Avlingsmengde Etter omlegging vil avlingsmengden som regel gå ned. Størrelsen på reduksjon er avhengig av en rekke forhold som jordart, tilgang på gjødsel, tilslag på kløver osv. Avlingsnedgangen kan være fra 10 til 50 %. Det er gjort en del avlingsregistreringer i økologisk eng i Nordland. Flest registreringer ble gjort i 2000 og Bruttoavlingene varierte mye fra bruk til bruk og med jordart. Det var minst avling på siltig jord der var det i middel 344 FEm/daa, mens myr hadde nest lavest avling. Morenejorda hadde størst bruttoavling målt i FEm/daa. Kløverandelen var lavest på siltjord med i gjennomsnitt 7%, mens morene og leirjorda hadde i middel knapt 30 % kløver. I Troms har det også vær gjennomført noen avlingsregistreringer i økologisk eng. Svakt gjødsla eng av naturtypen med 5-10% kløver gav i 2007 en bruttoavling på omkring 245

10 FEm/daa, mens en noe sterkere gjødsla yngre eng med under 1% kløver gav 362 FEm/daa i bruttoavling. Fôrkvalitet Høstetid i forhold til utvikling av plantene er med og bestemmer fôrkvaliteten og forsøk viser at energikonsentrasjonen reduseres ved utsatt høsting selv med en kløverandel. Valg av høstetid vil være en avveining mellom fôrkvalitet og kravet til avlingsmengde. I praksis vil også værforhold, høsteutstyr og tilgang til arbeidshjelp ha betydning for valg av høstetid. Tabell 2. Kvalitet av eng med gras/rødkløver ved ulike høstetidspunkt for 1. slått og for gjenveksten høstet til samme tid i august. Middel av fire engår og fire forsøkssteder (Lunnan 2004). Utviklingsstadiet til kløver FEm/kg tørrstoff 1. slått 2. slått Begynnende skyting 0,92 0,79 Full skyting 0,84 0,84 To uker etter full skyting 0,79 0,88 Tabellen viser at energiverdien har gått mye ned. I middel var reduksjonen 0,0064 FEm/kg tørrstoff pr dag. Nedgangen er størst når temperaturen etter begynnende skyting er høy. Proteininnholdet reduseres også etter hvert som plantene utvikler seg (fig. 1). Fiberandelen vil stige med utsatt høsting og i disse forsøkene økte NDF fra 49% ved begynnende skyting til 56 % to uker etter skyting. Figur 1. Innhold av PBV i g pr kilo tørrstoff ved ulikt utviklingstrinn. I middel for 4 felt og 4 forsøkssteder. I disse forsøkene der også Nord-Norge er representert med et felt i Tromsø, var kløverinnholdet noe varierende men i middel relativt høyt. Kløverandelen varierte fra 35 til 70 %, lavest kløverandel på feltet i Tromsø. For å holde opp avlingene på et økologisk drevet bruk kan en vurdere å ha skifter med f.eks. kvitkløver i blanding med engrapp. Dette er arter som tåler flere gangers slått og beiting. Dermed kan en spare noen skifter til rødkløver og for høsting og ensilering/konservering.

11 For å få mest mulig ut av arealet bør en vurdere hvert skifte i forhold til jordart, kalk- og næringstilstand ved valg av frøblanding. Det kan og gjerne velges forskjellige arter på ulike skifter best mulig tilpasset lokale forhold. Økologisk plantevern Generelt I økologisk produksjon er forebyggende tiltak som skal hindre angrep av skadegjørere svært sentralt. De største utfordringer i grovfôrdyrkinga vil være ugraset. God agronomi gir et godt grunnlag. I økologisk dyrking har en mye kortere tid til ugrasregulering enn i konvensjonell drift der en kan ta i bruk plantevernmiddel. Det er derfor svært viktig å følge med på utviklingen av ugraset. Vassarve Vassarve er ofte et brysomt ugras dersom såklar åker blir liggende et par dager før såing, får vassarvefrøet tid til å utvikle seg. Derfor vil et viktig tiltak mot vassarve være å harve like før såing. Dersom det blir mye vassarve i gjenlegget må det som regel pusses av. Høymole Høymole kan være en utfordring også i økologisk grovfôrdyrking selv om den trives best på næringsrik jord. Det finnes flere tiltak, og det er viktig at det gjennomføres tiltak hvert år og helst kombinasjon av forebyggende og direkte tiltak. Forebyggende tiltak er å redusere spredning ved å fjerne frøplantasjer langs fjøsvegger og åkerkanter, god ensilering og høsting av ikke modne frøstengler. Direkte tiltak er å fjerne høymoleplanter i rotlausveka med høymolestikke. Enkelte strør salt eller heller saltlake på bladrosetten. Tidlig beiteslipp av sau kan være med å holde høymolebestanden i sjakk. Avpussing av beite er et annet tiltak. Ved pløying av høymolerik eng er det viktig med god kvalitet på pløyinga og at plogfårene blir snudd slik at høymoleplantene står på hodet. Det er bare de øverste ca. 5 cm av høymolerota som har evne til å sette rotskudd og det er derfor viktig å få denne delen godt skjult ved pløying. Deretter gjennomføres slodding og en grunn harving slik at høymolerøttene blir liggende i ro.

12 Ler mer: Geijersstam, af L Balväxter fixerar kväve sämre vid låg ph. Sveriges Landbruksuniversitet. Fakta jordbruk. Nr, 11/ Lunnan, T Potensialet til kvitkløver i økologisk driftsopplegg. Bioforsk (Planteforsk). Grønn kunnskap 7 (2) s Lunnan, T Avling, kvalitet og varigheit i økologisk kløvereng. Bioforsk (Planteforsk) Grønn kunnskap 8 (2) s Lunnan, T Sortsprøving av luserne meir hardføre sortar kan utvida dyrkingsområda. Bioforsk Fokus vol. 1. nr s. Norsk Landbruksrådgiving i Troms og Finnmark (forsøksringene i Troms og Finnmark) Økoskriv for gårdbrukere i Troms og Finnmark. nr Red. Oleif Johnsen. 23 s. Norsk Landbruksrådgiving i Troms og Finnmark Øko-skriv for gårdbrukere i Troms og Finnmark. Forsøksrapporter. Red. : Roar Haug. 31 s. Økoringene Helgeland og Nordre Nordland Presentasjon av avlingstall innen økologisk landbruk for gras, potet og korn i Nordland.

Økologisk grovfôrproduksjon

Økologisk grovfôrproduksjon Økologisk grovfôrproduksjon Omleggingskurs 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Grovfôrbasert økologisk produksjon 2 Økologisk grovfôrdyrking enkleste form for økologisk produksjon Kløverenga

Detaljer

Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta

Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Disposisjon Satsing for egenprodusert grovfôr Nitrogen (N) kvantitativt viktigste næringsstoff for plantevekst Naturens

Detaljer

Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Bodø

Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Bodø Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Bodø 21.11.2013 Hvorfor belgvekster? Nitrogenfiksering Forbedrer jordstruktur Proteininnhold og fôropptak økes Økonomi Utfordring

Detaljer

Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem. Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06.

Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem. Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06. Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06.2014 Luserne (Medicago sativa L.) Mye brukt som fôrvekst i Sør -Europa

Detaljer

Fornying av eng Godt grovfôr til geit. Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder

Fornying av eng Godt grovfôr til geit. Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder Fornying av eng Godt grovfôr til geit Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder Hvorfor fornye enga (1)? Foto: Ragnhild Borchsenius, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Mye forskning på grovfôrproduksjon

Detaljer

Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminar 29.-30.

Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminar 29.-30. Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminar 29.-30.11 2010 Bakgrunn Siste år større fokus på fôrkvalitet og fôropptak Engbelgvekster

Detaljer

Luserne kan gje god avling

Luserne kan gje god avling Luserne kan gje god avling Luserne er ein plante med stort potensial for å fiksere nitrogen og for avling. Kalktilstanden og næringsinnhaldet i jorda må vera god. I tillegg er det viktig med rett rhizobiumsmitte,

Detaljer

Fôrdyrking med belgvekster. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Særheim

Fôrdyrking med belgvekster. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Særheim Fôrdyrking med belgvekster Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Særheim 13.03.2014 Oversikt Kløverens rolle i eng 1) nitrogenkilde 2) proteinkilde Hvorfor trives/ikke trives kløver i vår eng? 1) vekstforhold

Detaljer

Høsting av gras og ensilering.

Høsting av gras og ensilering. Høsting av gras og ensilering. Stein Jørgensen 991 60 503 07.04.2016 Disposisjon Slåttetidspunkt og kvalitet Ensileringsprosessen Valg av ensileringsmidler Tørrstoffets betydning 07.04.2016 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

19. Grønnfôr. Hva er grønnfôr? Hvorfor dyrke grønnfôrvekster? Grønnfôr som forkultur til tidlig høstgjenlegg. Arter og sorter av grønnfôrvekster:

19. Grønnfôr. Hva er grønnfôr? Hvorfor dyrke grønnfôrvekster? Grønnfôr som forkultur til tidlig høstgjenlegg. Arter og sorter av grønnfôrvekster: 19. Grønnfôr Av Atle Horn Helgeland Landbruksrådgivning Hva er grønnfôr? Grønnfôr vil egentlig si plantemateriale som høstes til fôr før det er fullt modent. De kan høstes mekanisk eller beites direkte,

Detaljer

Plantekulturseminar Norgesfôr Såfrø - Renfrø og frøblandinger. Hamar 4. februar 2014, kl. 9.30-10.00 Bjørn Molteberg

Plantekulturseminar Norgesfôr Såfrø - Renfrø og frøblandinger. Hamar 4. februar 2014, kl. 9.30-10.00 Bjørn Molteberg Plantekulturseminar Norgesfôr Såfrø - Renfrø og frøblandinger Hamar 4. februar 2014, kl. 9.30-10.00 Bjørn Molteberg Frøsesongen 2013 Frøeng av strandrør Spesielt stort salg (>over 40 %) - lite lager Lave

Detaljer

Forskning som kan bidra til å styrke grovfordyrkinga. Marit Jørgensen, Bioforsk Nord Holt m/hjelp av mange

Forskning som kan bidra til å styrke grovfordyrkinga. Marit Jørgensen, Bioforsk Nord Holt m/hjelp av mange Forskning som kan bidra til å styrke grovfordyrkinga Marit Jørgensen, Bioforsk Nord Holt m/hjelp av mange Prosjekter Fôrbelgvekster med høyt proteininnhold under ulik drift og klimaforhold Belgvekster

Detaljer

Blæstad. 6. april Jon Atle Repstad Produktsjef såvarer

Blæstad. 6. april Jon Atle Repstad Produktsjef såvarer Blæstad 6. april 2016 Jon Atle Repstad Produktsjef såvarer Lovgivning Matloven (2003) Forskrift om såvarer (1999) Hensikten med lovgivningen er å sikre bonden tilgang på friske såvarer uten innblanding

Detaljer

OBS! linking med passordinngang

OBS! linking med passordinngang Grovfôr e-post nr.19 2013 19. november 2013 Mari Hage Landsverk Rollag mob. 959 69482 mari.hage.landsverk@lr.no Hege Sundet Skien mob. 95208633 hege.sundet@lr.no Knut Volland Atrå i Tinn mob. 957 04216

Detaljer

Grovfôr til hest - Er timotei det beste og einaste alternativet?

Grovfôr til hest - Er timotei det beste og einaste alternativet? Grovfôr til hest - Er timotei det beste og einaste alternativet? Tema: Innverknad av konserveringsmåte på næringsverdi TS-innhaldet i plantemassen Bruk av ensilerings/konserveringmiddel Avling, opptørking

Detaljer

Potensialet til kvitkløver i økologiske driftsopplegg

Potensialet til kvitkløver i økologiske driftsopplegg Potensialet til kvitkløver i økologiske driftsopplegg Tor Lunnan / tor.lunnan@planteforsk.no Planteforsk Løken T. Lunnan / Grønn kunnskap 7(4) 127 Samandrag Blandingar av gras og kvitkløver er testa fire

Detaljer

Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond

Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond Hvem er vi? I sammenheng med hesteoppdrett så er det vi som skjuler oss bak prefiksene NY og Thess. Hvorfor NY? New York? Nei Nordre Ydersbond!

Detaljer

Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg

Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg Hurdalsjøen Hotel og konferansesenter, 3.februar 2016 Frøavl og plantevern Godt kvalitetsfrø er grunnlaget for all fulldyrka

Detaljer

JordBio Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite

JordBio Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite JordBio Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite Reidun Pommeresche, NORSØK og Maud Grøtta, Landbruk Nordvest. Februar 2017. Kort om hele prosjektet I prosjektet skal det lages en læringspakke

Detaljer

Når skal en høste økoenga for å få optimal kvalitet og samtidig ta vare på enga? Mats Höglind

Når skal en høste økoenga for å få optimal kvalitet og samtidig ta vare på enga? Mats Höglind Når skal en høste økoenga for å få optimal kvalitet og samtidig ta vare på enga? Mats Höglind Innlegg på sluttseminar i FORUT-prosjektet 14. januar 2015 God grovfôrkvalitet avgjørende for god økonomi Tidlig

Detaljer

Gjenvekst avling og kvalitet Grasarter - vekstavslutning. Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Foredrag Mysen Kløfta Gjennestad apr.

Gjenvekst avling og kvalitet Grasarter - vekstavslutning. Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Foredrag Mysen Kløfta Gjennestad apr. Gjenvekst avling og kvalitet Grasarter - vekstavslutning Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Foredrag Mysen Kløfta Gjennestad apr. 2010 kg ts/daa Tidlig førsteslått gir mye gjenvekst! 1400 Løken, felt 1, middel

Detaljer

Nytt om korn, frø og grovfôr

Nytt om korn, frø og grovfôr Nytt om korn, frø og grovfôr Nr 17, 14.juni 2018 Innhold Arrangementer... 2 NLR Viken og Vestfold Frøavlerlags markdag 19. juni kl 18.00... 2 Korn... 3 Sopp... 3 Vekstregulering... 3 Gjødsling... 3 Insekter...

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3006 Økologisk landbruk 1. Våren 2011. Privatister. Vg3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3006 Økologisk landbruk 1. Våren 2011. Privatister. Vg3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LBR3006 Økologisk

Detaljer

Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng

Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng Feltet i Gjesdal 26. mai 2009 Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng Sluttrapport for prosjektperioden 2008-2011 av Ane Harestad, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland 1 Innhald Innhald... 2

Detaljer

Hvilke grovfôravlinger kan en oppnå i økologisk produksjon? Bioforsk- konferansen 2012 Rose Bergslid Rådgiver, Bioforsk Økologisk

Hvilke grovfôravlinger kan en oppnå i økologisk produksjon? Bioforsk- konferansen 2012 Rose Bergslid Rådgiver, Bioforsk Økologisk Hvilke grovfôravlinger kan en oppnå i økologisk produksjon? Bioforsk- konferansen 2012 Rose Bergslid Rådgiver, Bioforsk Økologisk Foto: Heine Schjølberg Arbeidspakke (AP) 1.1 Del av et større prosjekt

Detaljer

Tema. Agronomi og grovfôrdyrking Heidal Hotel Avling. Grovfôrkvalitet og analyser Økonomi? Fagmøte Heidal 5/12/16 1. Oddbjørn Kval-Engstad

Tema. Agronomi og grovfôrdyrking Heidal Hotel Avling. Grovfôrkvalitet og analyser Økonomi? Fagmøte Heidal 5/12/16 1. Oddbjørn Kval-Engstad Agronomi og grovfôrdyrking Heidal Hotel 5.12.2016 Oddbjørn Kval-Engstad Tema Avling Jordstruktur og vatn Kalk Fornying Slåttestrategi Grovfôrkvalitet og analyser Økonomi? 2 Fagmøte Heidal 5/12/16 1 Jordstruktur

Detaljer

To eller tre slåtter i enga? Grovfôrkoordinator Oddbjørn Kval-Engstad

To eller tre slåtter i enga? Grovfôrkoordinator Oddbjørn Kval-Engstad To eller tre slåtter i enga? Grovfôrkoordinator Oddbjørn Kval-Engstad Til drøfting Hva er nytten kontra kostnaden med å slå enga tre sammenlignet med to ganger? Hvordan virker tre slåtter inn på bl.a.

Detaljer

Hvordan oppnå god grovfôrkvalitet? Grovfôrmøter Helgeland mars 2015. Olav Aspli Fagsjef Felleskjøpet Agri

Hvordan oppnå god grovfôrkvalitet? Grovfôrmøter Helgeland mars 2015. Olav Aspli Fagsjef Felleskjøpet Agri Hvordan oppnå god grovfôrkvalitet? Grovfôrmøter Helgeland mars 2015 Olav Aspli Fagsjef Felleskjøpet Agri Mål for grovfôrprodusenten: Stor avling - god kvalitet produsert til en rimelig pris Utnytte dyra

Detaljer

GRASARTER FOR INDRE OG YTRE LYNGEN

GRASARTER FOR INDRE OG YTRE LYNGEN GRASARTER FOR INDRE OG YTRE LYNGEN RAPPORT 2017 Av John Grønås og Ellen Reiersen Med støtte fra Fylkesmannen i Troms Innhold 1. Innledning s. 3 2. Formål s. 3 3. Gjennomføring s. 3 4. Resultater s. 4 5.

Detaljer

Alternative gjødseltyper til økologisk dyrka eng

Alternative gjødseltyper til økologisk dyrka eng Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 17 2007 Alternative gjødseltyper til økologisk dyrka eng Tiltak i handlingsplan for økologisk landbruk i Troms Gunnlaug Røthe Bioforsk Nord Holt www.bioforsk.no Sett inn bilde

Detaljer

Lag et demonstrasjonsfelt for å se på planter, røtter, jordliv og jordstruktur!

Lag et demonstrasjonsfelt for å se på planter, røtter, jordliv og jordstruktur! Prosjektet "JordBio - Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite" Tips til demofelt med røtter og jordliv Reidun Pommeresche, NORSØK og Maud Grøtta, Landbruk Nordvest. Februar 2019. Alle foto: Reidun

Detaljer

Optimalt beite til sau. Ragnhild K. Borchsenius rådgiver

Optimalt beite til sau. Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Optimalt beite til sau Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Planlegg lammingstid og innmarksbeite ut fra tilveksten på utmarksbeite 1. Når skal første pulje leveres til slakt? 2. Hva er vanlig beitesleppdato?

Detaljer

Arktisk eng om 10 år. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminaret 2014

Arktisk eng om 10 år. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminaret 2014 Arktisk eng om 10 år Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminaret 2014 Nordland Søvik Alaska Spatial hierarki EU Global Kontinental Regional Kulturlandskap Kommunal Gårdsnivå Felt/åker Francis,

Detaljer

Jordbruksfrø 2013. 2390 Moelv Tlf. 62 35 15 00 post@strandunikorn.no www.strandunikorn.no. et selskap i Norgesfôrkjeden BONDENS TRYGGE VALG

Jordbruksfrø 2013. 2390 Moelv Tlf. 62 35 15 00 post@strandunikorn.no www.strandunikorn.no. et selskap i Norgesfôrkjeden BONDENS TRYGGE VALG Jordbruksfrø 2013 2390 Moelv Tlf. 62 35 15 00 post@strandunikorn.no www.strandunikorn.no BONDENS TRYGGE VALG et selskap i Norgesfôrkjeden 7 Jordbruksfrø til alle formål! Rikelige mengder med grovfôr av

Detaljer

TO ELLER TRE SLÅTTAR? Vågå 12. des Tor Lunnan, Nibio Løken

TO ELLER TRE SLÅTTAR? Vågå 12. des Tor Lunnan, Nibio Løken TO ELLER TRE SLÅTTAR? Vågå 12. des. 2017 Tor Lunnan, Nibio Løken KLIMA I ENDRING Årstemperatur Løken opp frå 1,6 C 1961-90 til 2,9 C 1991-2017 1961-90 1991-2017 Mai 6,8 7,2 Juni 11,7 11,5 Juli 13,1 14,3

Detaljer

DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE % 2194

DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE % 2194 Grovfôrproduksjon DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE 0 41 2425 31% 2194 Hvor mye areal drives totalt på gården? Både eid og leid 10 8 6 4 2 Under 100 daa 100-199 daa 200-299 daa 300-399 daa

Detaljer

Anders Mona. 26. oktober 2010

Anders Mona. 26. oktober 2010 Grovfôrkvalitet og beitebruk økoløft kjøt ø Anders Mona NLR NT 26. oktober 2010 Økokjøt grovfôrbasert produksjon!? 80 90 % av fôret er grovfôr Viktig med rett kvalitet Ulike produksjonsretningar krev ulikt

Detaljer

MOLDINNHOLD OG ph I JORDA HOS ØKOLOGISKE GÅRDBRUKERE

MOLDINNHOLD OG ph I JORDA HOS ØKOLOGISKE GÅRDBRUKERE MOLDINNHOLD OG ph I JORDA HOS ØKOLOGISKE GÅRDBRUKERE RAPPORT 16 Av Ellen Reiersen Med støtte fra Fylkesmannen i Troms Innhold Kap. Side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Mål 5 4. Gjennomføring 6 5. Resultat

Detaljer

Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving

Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving 29.01.2015 Franzefoss Miljøkalk Eskild Bergli Franzefoss Minerals Etablert i 1919 Familie eid selskap i 3. generasjon Markeder Landbruk Jordbruk Hagebruk Industri Smelteindustri

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 3/2009 05.08.2009

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 3/2009 05.08.2009 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt Grovfôr temanummer 3/2009 05.08.2009 Innhold Grasprognose for 2. slått Sauer på beite Gjødsling til 3. slått Gjenlegg ettersommer og høst Ugrassprøyting

Detaljer

Plantekultur og grovfôrproduksjon Førebyggjande tiltak mot overvintringsskader

Plantekultur og grovfôrproduksjon Førebyggjande tiltak mot overvintringsskader Plantekultur og grovfôrproduksjon Førebyggjande tiltak mot overvintringsskader Lars Nesheim Forskar Bioforsk Kvithamar/Fagkoordinator NLR Bodø 28.10.2013 Mosjøen 29.10.2013 1 Førebyggjande tiltak mot overvintringsskader

Detaljer

Beite til sau Fagtema på årsmøte i Alvdal Sau og Geit Alvdal 14.02.2012. Jørgen Todnem v/bioforsk Øst Løken

Beite til sau Fagtema på årsmøte i Alvdal Sau og Geit Alvdal 14.02.2012. Jørgen Todnem v/bioforsk Øst Løken Beite til sau Fagtema på årsmøte i Alvdal Sau og Geit Alvdal 14.02.2012 Jørgen Todnem v/bioforsk Øst Løken Utmarksbeite / fjellbeite Forutsetning for saueholdet i fjellbygdene Kan en greie seg med bare

Detaljer

Avlingsutvikling etter engalder

Avlingsutvikling etter engalder Avlingsutvikling etter engalder Hvor ligger leiejorda? 100% = 800 kg ts/daa Avling i ung og gammel eng i fjellbygdene 1-3 årig eng: gj.sn. 850 kg TS/daa (variasjon fra 360 1320) 4-6 årig eng: gj.sn. 740

Detaljer

Kva har FORUT gitt oss for ettertida?

Kva har FORUT gitt oss for ettertida? Kva har FORUT gitt oss for ettertida? Håvard Steinshamn Nasjonalt økomelk-seminar/avslutning FORUT-prosjektet, Rica Hell, 14-15, Januar 2015 Når skal atterveksten helst haustast? Kombinasjonen 500/500?

Detaljer

Plantekulturseminar Norgesfôr Såfrø - overvintring og varighet av eng Renfrø og frøblandinger Hamar 5. februar 2013, kl. 11.30-12.

Plantekulturseminar Norgesfôr Såfrø - overvintring og varighet av eng Renfrø og frøblandinger Hamar 5. februar 2013, kl. 11.30-12. Plantekulturseminar Norgesfôr Såfrø - overvintring og varighet av eng Renfrø og frøblandinger Hamar 5. februar 2013, kl. 11.30-12.00 Bjørn Molteberg Frøsesongen 2012 Generelt lave frøavlinger også i år,

Detaljer

Grovfôranalyser som verktøy i produksjonen Hva kan vi lese ut av en grovfôrprøve og hvilke tilpasninger trengs? Surfôrtolken

Grovfôranalyser som verktøy i produksjonen Hva kan vi lese ut av en grovfôrprøve og hvilke tilpasninger trengs? Surfôrtolken Grovfôranalyser som verktøy i produksjonen Hva kan vi lese ut av en grovfôrprøve og hvilke tilpasninger trengs? Surfôrtolken Mari Hage Landsverk grovfôrrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Fôrets

Detaljer

Frøblandinger Pr SN Her er en sammenstilling av frøblandinger i handelen; fra Norgesfor (NF) og Felleskjøpet (FK).

Frøblandinger Pr SN Her er en sammenstilling av frøblandinger i handelen; fra Norgesfor (NF) og Felleskjøpet (FK). Frøblandinger 2014. Pr 18.3.2014 SN Her er en sammenstilling av frøblandinger i handelen; fra Norgesfor (NF) og Felleskjøpet (FK). De er ordnet slik at vintersterke blandinger kommer først og vintersvake

Detaljer

Utbytte av ei raigras/kvitkløvereng eller engrapp/kvitkløvereng jamført med ei timotei/raudkløvereng

Utbytte av ei raigras/kvitkløvereng eller engrapp/kvitkløvereng jamført med ei timotei/raudkløvereng 16 Utbytte av ei raigras/kvitkløvereng eller engrapp/kvitkløvereng jamført med ei timotei/raudkløvereng Tor Lunnan 1, Mats Höglind 2, Anne Kjersti Bakken 3. 1. Bioforsk Aust Løken, 2. Bioforsk Vest Særheim,

Detaljer

Sortsutvikling i engbelgvekster

Sortsutvikling i engbelgvekster Sortsutvikling i engbelgvekster Petter Marum Graminor Sortsutvikling i engbelgvekster Rødkløver Kvitkløver Luserne 1 Langsiktig Foredling av gras og kløver 15 20 år Eks: Norild engsvingel tok over 25 år.

Detaljer

Beitebruk på Romerike. Jon Herman Wold-Hansen

Beitebruk på Romerike. Jon Herman Wold-Hansen Beitebruk på Romerike Jon Herman Wold-Hansen Hvorfor beite? Kostnadsbesparende Henter fôr der det ville være umulig å høste maskinelt (1,50 kr/fem?) Sparte høstekostnader på fulldyrket jord (0,70 kr/fem?

Detaljer

Ugras når agronomien svikter

Ugras når agronomien svikter Ugras når agronomien svikter Marit Jørgensen og Kirsten Tørresen, Bioforsk Hurtigruteseminar 27.11.2013 Ugras uønska arter pga. redusert kvalitet smakelighet avling giftighet problem med konservering Foto:

Detaljer

God grovfôrdyrking Billigere og bedre grovfôr

God grovfôrdyrking Billigere og bedre grovfôr God grovfôrdyrking Billigere og bedre grovfôr Basert på registreringer og utprøver på Agder Jon Marvik, Norsk Landbruksrådgiving Agder 14.01.2012 Hva koster grovfôret på Agder? Registreringer på 8 melkebruk

Detaljer

ØKOKORN OG SAMARBEID MELLOM GÅRDER MED ULIK PRODUKSJON

ØKOKORN OG SAMARBEID MELLOM GÅRDER MED ULIK PRODUKSJON ØKOKORN OG SAMARBEID MELLOM GÅRDER MED ULIK PRODUKSJON RAPPORT 2, ØKOKORN OG VEKSTSKIFTE Ingrid Gauslaa Anders Vatn (tv) og Jostein Kjølstad (th) samarbeider om vekstskifte gjennom kjøp og salg av grovfor.

Detaljer

Tilleggsfôring av rein. Svein Morten Eilertsen

Tilleggsfôring av rein. Svein Morten Eilertsen Tilleggsfôring av rein Svein Morten Eilertsen Tilleggsfôring /krisefôring av rein har vært aktuelt tema i over 20 år Hvorfor er det stadig aktuelt? Klimaendringene Kystklimaet når inn til innlandet Mere

Detaljer

Temamøte beite til sau September Kristin Sørensen, Landbruk Nord

Temamøte beite til sau September Kristin Sørensen, Landbruk Nord Temamøte beite til sau September 2013 Kristin Sørensen, Landbruk Nord Næringsinnhold i beitegras vår og høst Midt-Troms vekstsesongen 2013 Feltinfo Høstedato Sted Vår Arter og utvikling Gjødsling Merknader

Detaljer

Grovfôrbasert norsk kjøtt

Grovfôrbasert norsk kjøtt Godt beite gull verdt Storfe 2016 Oddbjørn Kval-Engstad Grovfôrbasert norsk kjøtt Norge et grasland 2/3 av dyrka areal til grovfôr Grovfôrgrunnlaget, inkl utmark, vårt beste argument for produksjon av

Detaljer

Olje- og proteinvekster

Olje- og proteinvekster Olje- og proteinvekster Foto: Unni Abrahamsen C M Y CM MY CY CMY K Alt du trenger til planteproduksjon: såvarer Platevern gjødsel Desinfeksjon kalk ensilering Mikronæring vi har også: fôr til alle husdyrslag

Detaljer

Selvforsyning av fôr på økologiske melkeproduksjonsbruk

Selvforsyning av fôr på økologiske melkeproduksjonsbruk Rapport fra prosjektet Selvforsyning av fôr på økologiske melkeproduksjonsbruk Innhold Bakgrunn 2 Organisering 2 Gjennomføring 2 Forsøk 8 Formidling av resultater 16 Konklusjon / oppsummering / videre

Detaljer

Avlingsvurdering og fôrkvalitet. Tor Lunnan, Bioforsk Løken

Avlingsvurdering og fôrkvalitet. Tor Lunnan, Bioforsk Løken Avlingsvurdering og fôrkvalitet Tor Lunnan, Bioforsk Løken Avling er viktig! Grunnlaget for mjølk- og kjøttproduksjonen Grunnlag for fôrplanlegging Godt grovfôrgrunnlag er også grunnlag for god økonomi

Detaljer

Grovfôrdyrking 2011-12. Olav Aspli fagsjef FKA

Grovfôrdyrking 2011-12. Olav Aspli fagsjef FKA Grovfôrdyrking 2011-12 Olav Aspli fagsjef FKA Utviklingen i grovfôrproduksjon de siste årene Stadig større enheter Mye leiejord Lite grøfting, lite kalking, mye ugras, lite vekstskifte Lange transportavstander

Detaljer

Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007

Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007 Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007 Økologisk landbruk: Landbruk med definert driftsform som det er fastsatt detaljerte minstekrav til Driftsformen innebærer et allsidig driftsopplegg

Detaljer

Grønngjødslingseng, grasfrøeng eller rødkløverfrøeng i første engår ved økologisk frøavl av timotei og engsvingel

Grønngjødslingseng, grasfrøeng eller rødkløverfrøeng i første engår ved økologisk frøavl av timotei og engsvingel 396 T. S. Aamlid et al. / Grønn kunnskap 9 (1) Grønngjødslingseng, grasfrøeng eller rødkløverfrøeng i første engår ved økologisk frøavl av timotei og engsvingel Trygve S. Aamlid 1), Magne Heddan 2), Anne

Detaljer

Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen

Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen Frø & formering Tema 1 C - Engfrø Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen Etablering av engsvingel

Detaljer

Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan

Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan «Avlingskampen», fagsamling Hærøya, 8.-9. januar 2015. Bjørn Tor Svoldal, Yara Norge AS Supplerende mineralgjødseltyper til husdyrgjødsel

Detaljer

Kostnader knytta til ulike høsteregimer for gras. Ås-UMB, 12. februar 2010

Kostnader knytta til ulike høsteregimer for gras. Ås-UMB, 12. februar 2010 Kostnader knytta til ulike høsteregimer for gras Ås-UMB, 12. februar 2010 Forskar Ola Flaten, NILF r planter og dyr Kun avlings- og kvalitetsregistreringer for hele vekstsesongen ved Bioforsk (Løken, Kvithamar

Detaljer

Status Agronomiprosjektet i Vestfold November 2016

Status Agronomiprosjektet i Vestfold November 2016 Status Agronomiprosjektet i Vestfold 2014-2017 29.November 2016 God agronomi er samspill mellom alt! BU-prosjekt, 4 delprosjekt 1.Bevisstgjøring for å unngå skader av jordpakking 2.Demonstrasjonsfelt hvor

Detaljer

Geitdagan i Harstad august

Geitdagan i Harstad august Geitdagan i Harstad 19. -21. august Hva skal til for å lykkes med grovfôrdyrkinga? av Ragnhild Renna Norsk landbruk må basere seg på mest muleg eigenprodusert grovfor Grovfôrstrategi Kva grovforkvalitetar

Detaljer

13. Gjødsling og kalking til eng og beite. Innledning. Gjødsling og fôrkvalitet. Gjødseltyper til eng og beite

13. Gjødsling og kalking til eng og beite. Innledning. Gjødsling og fôrkvalitet. Gjødseltyper til eng og beite 13. Gjødsling og kalking til eng og beite Av Marit Dyrhaug Norsk Landbruksrådgiving Helgeland Innledning Gjødslingsstrategien skal tilpasses og bygge opp under det driftsopplegget man har valgt for enga

Detaljer

7. Økologisk jordkultur. Livet i jorda. Nitrogenfiksering. Nivå på nitrogenfikseringa. Av Gunnlaug Røthe

7. Økologisk jordkultur. Livet i jorda. Nitrogenfiksering. Nivå på nitrogenfikseringa. Av Gunnlaug Røthe 7. Økologisk jordkultur Av Gunnlaug Røthe Livet i jorda Jord bedømmes ofte ut fra kjemiske og fysiske egenskaper. Dette har også betydning, men vel så viktig i økologisk sammenheng er de ulike mikroorganismene

Detaljer

Effekt av omløp og gjødsling på avling, fôrkvalitet og jord

Effekt av omløp og gjødsling på avling, fôrkvalitet og jord Plantemøtet Vest 2007 / Bioforsk FOKUS 2 (7) 11 Effekt av omløp og gjødsling på avling, fôrkvalitet og jord Den botaniske sammensetningen påvirker fôrkvalitet og avlingsnivå i eng. Varig eng med allsidig

Detaljer

Frøavl. Foto: Lars T. Havstad

Frøavl. Foto: Lars T. Havstad Frøavl Foto: Lars T. Havstad Lars T. Havstad & Trygve S. Aamlid / Bioforsk FOKUS 2 (2) 103 Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforskning 2005-2006 LARS T. HAVSTAD & TRYGVE S. AAMLID Bioforsk Øst Landvik

Detaljer

Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016. Nøkler til økologisk suksess!

Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016. Nøkler til økologisk suksess! Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016 Nøkler til økologisk suksess! Balanse, jord, fôr, dyr Nøkler til suksess i økologisk drift! God jordkultur. Tilpassede sorter, Jordstruktur ( pakking,

Detaljer

Nr Desember Verdiprøving av timotei-, engsvingelog kløversorter. Resultater fra forsøk i perioden

Nr Desember Verdiprøving av timotei-, engsvingelog kløversorter. Resultater fra forsøk i perioden TEMA Nr. 31 - Desember 2014 Verdiprøving av timotei-, engsvingelog kløversorter Resultater fra forsøk i perioden 1998-2013 Lars Nesheim og Anne Langerud, Bioforsk Midt-Norge E-mail: lars.nesheim@bioforsk.no

Detaljer

Derfor trenger vi nye norske sorter av gras og kløver

Derfor trenger vi nye norske sorter av gras og kløver Derfor trenger vi nye norske sorter av gras og kløver Petter Marum Graminor Betydning av gode sorter Engvekster dekker det største arealet av dyrket mark. 4 767 737 daa fulldyrket (58% av fulldyrka areal)

Detaljer

Frøblandinger til eng- og beite Bjørn Molteberg Produktsjef gras og fôrvekster Blæstad, 6. april 2016

Frøblandinger til eng- og beite Bjørn Molteberg Produktsjef gras og fôrvekster Blæstad, 6. april 2016 Frøblandinger til eng- og beite Bjørn Molteberg Produktsjef gras og fôrvekster Blæstad, 6. april 2016 En frøblandinger skal være robust og varig, - de bør «tåle en trøkk»? Gjør de det? Både ja og nei,

Detaljer

Kløver i fôrproduksjonen

Kløver i fôrproduksjonen Kløver i fôrproduksjonen Grovfôr generelt Grovfôret skal tilpasses det enkelte bruk; rammevilkår som kvote (ytelse) og arealtilgang. Grovfôret skal være mest mulig økonomisk ut fra resultatmålene på bruket.

Detaljer

Engdyrking og grovfôrkvalitet

Engdyrking og grovfôrkvalitet Engdyrking og grovfôrkvalitet En spørreundersøkelse blant melkeprodusenter - 2017 Resultater fra spørreundersøkelse Astrid Een Thuen AgriAnalyse Hvor mye grovfôrareal driver du? Både eid og leid (n totalt

Detaljer

Fôrprøver tatt i 2015 gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold 150 prøver og i søndre del av Hedmark 40 prøver.

Fôrprøver tatt i 2015 gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold 150 prøver og i søndre del av Hedmark 40 prøver. Fôrkvaliteten i NLR Øst sitt område i Sammenlign med dine egen fôrprøver! Fôrprøver tatt i gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold prøver og i søndre del av Hedmark 4 prøver.

Detaljer

Praktisk skjøtsel av innmarksbeite

Praktisk skjøtsel av innmarksbeite Praktisk skjøtsel av innmarksbeite Rogaland: i overkant av 400000 daa kulturbeite Stor variasjon i topografi, stein i overflata og kvalitet av grasdekke Stor variasjon i phstatus,drenering og innhald av

Detaljer

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen Sprøyting i gjenleggsåret er en god investering i enga, og gjør man det rett, så legger det grunnlaget for grasavlinger

Detaljer

Sporefri mjølk 1. Når hva? Fornying uten pløying. Velge reparasjon når. Velge full fornying når

Sporefri mjølk 1. Når hva? Fornying uten pløying. Velge reparasjon når. Velge full fornying når Når hva? Fornying uten pløying Sverre Heggset, Reparasjon eller fornying? Val av reparasjonsmetode - redskap Val av fornyingsmetode redskap Attlegg eller grønfor? Dekkvekst? Val av frø/såteknikk/sådjupne

Detaljer

GrasAAT og KOFASIL. Ensileringsmidler med spesialeffekter for best mulig resultat.

GrasAAT og KOFASIL. Ensileringsmidler med spesialeffekter for best mulig resultat. GrasAAT og KOFASIL Ensileringsmidler med spesialeffekter for best mulig resultat. Ensileringsmidler er viktig i Norge Spesialeffekter Det er mange grunner til at vi bruker mye ensileringsmiddel i Norge

Detaljer

Fôrkonservering Ensilering. Elin H. Sikkeland

Fôrkonservering Ensilering. Elin H. Sikkeland Fôrkonservering Ensilering Elin H. Sikkeland 1 Hva vil vi oppnå med ensileringa? Bevare kvaliteten på graset så vi har godt surfôr hele vinteren Viktig å få et fôr med høy fordøyelighet siden dette er

Detaljer

Økologisk Frøavl. Foto: Trygve S. Aamlid

Økologisk Frøavl. Foto: Trygve S. Aamlid Økologisk Frøavl Foto: Trygve S. Aamlid 228 Trygve S. Aamlid et al. / Bioforsk FOKUS 2 (2) Såtid, ugrasharving og dekkvekst ved økologisk frøavl av engsvingel TRYGVE S. AAMLID 1, STEIN JØRGENSEN 2, LARS

Detaljer

Arktisk landbruk 2009 Plantesorter i endret klima Hva klarer plantene?

Arktisk landbruk 2009 Plantesorter i endret klima Hva klarer plantene? Arktisk landbruk 2009 Plantesorter i endret klima Hva klarer plantene? Odd Arne Rognli 1 og Tore Skrøppa 2 1 Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), Universitetet for miljøog biovitenskap; 2 Norsk

Detaljer

21. Dyrking av korn til krossing. Innledning. Krav til dyrkingssted. Næringsbehov og gjødsling. Jord og jordarbeiding. Klima

21. Dyrking av korn til krossing. Innledning. Krav til dyrkingssted. Næringsbehov og gjødsling. Jord og jordarbeiding. Klima 21. Dyrking av korn til krossing av Gunnlaug Røthe Landbruk Nord Innledning Dyrking av korn til modning har aldri vært omfattende i Nord-Norge spesielt ikke i Troms og Finnmark. Et unntak er under krigsårene

Detaljer

Hvam Romerike, 19. juni 2013 Bekjemping av flerårig ugras med vektlegging på Høymole. Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB.

Hvam Romerike, 19. juni 2013 Bekjemping av flerårig ugras med vektlegging på Høymole. Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB. Hvam Romerike, 19. juni 2013 Bekjemping av flerårig ugras med vektlegging på Høymole Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB. ~Høymole~ Hvilke ugrasarter gjør seg gjeldende i eng/beite og hvorfor

Detaljer

Raisvingel - Resultat frå rettleiings- og storskalaforsøk i Sør-Noreg.

Raisvingel - Resultat frå rettleiings- og storskalaforsøk i Sør-Noreg. L. Østrem og T. Hamar / Grønn kunnskap 9 (4) 167 Raisvingel - Resultat frå rettleiings- og storskalaforsøk i Sør-Noreg. Liv Østrem 1) (liv.ostrem@planteforsk.no) og Tønnes Hamar 2) 1) Planteforsk Fureneset

Detaljer

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn Andre dyrkingstekniske forsøk i korn I dette hovedkapitlet presenteres i år forsøk med fangvekster. Fangvekstene er en metode for å redusere avrenninga av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealene.

Detaljer

TABELLVERK TIL FORSKRIFT OM SATSER FOR OG BEREGNING AV ERSTATNING VED KLIMABETINGEDE SKADER I PLANTE- OG HONNINGPRODUKSJON

TABELLVERK TIL FORSKRIFT OM SATSER FOR OG BEREGNING AV ERSTATNING VED KLIMABETINGEDE SKADER I PLANTE- OG HONNINGPRODUKSJON TABELLVERK TIL FORSKRIFT OM SATSER FOR OG BEREGNING AV ERSTATNING VED KLIMABETINGEDE SKADER I PLANTE- OG HONNINGPRODUKSJON Tabell 1. Omregningstabell for beregning av fôr på lager OMREGNINGSTABELL FOR

Detaljer

Høsting av gras av ulike kvaliteter til produksjonsforsøk (rundballe-ensilert surfôr )

Høsting av gras av ulike kvaliteter til produksjonsforsøk (rundballe-ensilert surfôr ) Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon Høsting av gras av ulike kvaliteter til produksjonsforsøk (rundballe-ensilert surfôr 2005-2007) 1 Egil Prestløkken FKF/IHA, Torstein

Detaljer

Grovfôrmøter Helgeland. Mars 2014. Olav Aspli. Fagsjef FKA

Grovfôrmøter Helgeland. Mars 2014. Olav Aspli. Fagsjef FKA Grovfôrmøter Helgeland Mars 2014 Olav Aspli Fagsjef FKA Disposisjon: Årets såvaresituasjon Høsting av gras: Fortørking metoder og mekanikk Ensilering prosess og midler Arter - sorter Timotei: Noreng,

Detaljer

Økologisk engdyrking Dyrkingsstrategier og fôrkvalitet

Økologisk engdyrking Dyrkingsstrategier og fôrkvalitet Økologisk engdyrking Dyrkingsstrategier og fôrkvalitet Eko kurs 27 februar 2013 Linköping Håvard Steinshamn FORUT Næringsforsyning og produktivitet i økologisk grovfôr- og mjølkeproduksjon betra fôrproduksjon

Detaljer

Forsøk med økologisk produksjon av erter sorter og støttevekster

Forsøk med økologisk produksjon av erter sorter og støttevekster U. Abrahamsen et al. / Grønn kunnskap 9 (1) 377 Forsøk med økologisk produksjon av erter sorter og støttevekster Unni Abrahamsen, Ellen Kristine Olberg & Mauritz Åssveen / unni.abrahamsen@planteforsk.no

Detaljer

Oppsummering prosjekt innan økologisk landbruk

Oppsummering prosjekt innan økologisk landbruk Oppsummering prosjekt innan økologisk landbruk Samrådingsmøte 15. mai 2008 Rundhaug Hotell Gunnlaug Røthe 1 Innleiing Siste 10 år mange prosjekt innan økologisk landbruk Ulike aktørar og ulikt prosjektomfang

Detaljer

Rapport: Demonstrasjonsfelt med biogjødsel i eng, 2014

Rapport: Demonstrasjonsfelt med biogjødsel i eng, 2014 Rapport: Demonstrasjonsfelt med biogjødsel i eng, 2014 Forsøksdata: Feltvert: Sigbjørn Grøtterød 2års eng, fôr til ammekyr Plassering: Linnestad, Re Rute str. 12*30 m 2 gjentak. Feltet ble stort og det

Detaljer

Viktigste aktiviteter i Foreløpig resultater

Viktigste aktiviteter i Foreløpig resultater Nyhetsbrev 3 til samarbeidspartnere i forskningsprosjektet Highprotein forage legumes under contrasting management and climate conditions med kortform Engbelgvekster, driftsmåter, klima 15.12.2011 Et arbeidsår

Detaljer

FISKEGRAKSE SOM GJØDSEL AVLINGSREGISTRERINGER 2016

FISKEGRAKSE SOM GJØDSEL AVLINGSREGISTRERINGER 2016 FISKEGRAKSE SOM GJØDSEL AVLINGSREGISTRERINGER 2016 RAPPORT Av Ellen Reiersen Med støtte fra Fylkesmannen i Troms 1 Innhold Kapittel Side 1. Bakgrunn 3 2. Mål 3 3. Gjennomføring 3 4. Resultat Pelletsen

Detaljer

Olje og proteinvekster for et bedre vekstskifte. Korn 2018 Unni Abrahamsen, Wendy M. Waalen & Hans Stabbetorp

Olje og proteinvekster for et bedre vekstskifte. Korn 2018 Unni Abrahamsen, Wendy M. Waalen & Hans Stabbetorp Olje og proteinvekster for et bedre vekstskifte Korn 2018 Unni Abrahamsen, Wendy M. Waalen & Hans Stabbetorp Hvorfor vekstskifte? Spre risiko og arbeidstopper Sanere sjukdommer, redusere behov for plantevernmidler

Detaljer

Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring

Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring Forfatter: Sverre Heggset Elnesvågen 6. februar 2004 Rapport fra ensileringsforsøk 1.slått 2003. Ensilering av rundballer med 5 ulike middel og Ingen tilsetting på

Detaljer