Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2015 2018"

Transkript

1 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan Styrets innstilling Side 1 av 12

2 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 6 Matrise som viser forventet rentebuffer ved forskjellig rentebelastninger Inntektsutviklingen... 8 Leieinntekter... 8 Avgiftsfritt salg... 8 Andre driftsinntekter... 8 Renhold... 8 Fondsmidler... 9 Kostnader Vedlikehold Park- og grøntanlegg Beredskap Bygningsareal pr. innbygger i Sørum Lønnskostnader Avskrivninger Investeringsbudsjett Finansiering Gjeldsutvikling Utskiftingsplan for maskiner og utstyr: Side 2 av 12

3 Daglig leders vurdering Daglig leder for Sørum kommunale eiendomsselskap legger med dette fram økonomiplan for Investeringer i perioden er ikke vedtatt. Vedtatte forprosjekter utredes videre. Rentene har i en periode vært lave, men vi legger inn at den vil øke noe i løpet av planperioden. Vi har derfor valgt å holde budsjettert rente på 5 % i hele perioden. Det er viktig at den ordinære driften kan dekke nødvendig vedlikehold, slik at vi i framtiden kan unngå at bygningsmassen slites ned unødvendig. I denne økonomiplanen er det lagt opp til å benytte fondsmidler fra tidligere års mindreforbruk i stedet for å prisjustere husleiene i 2015 som forutsatt i kontraktene. Dette vil dempe presset på kommunens økonomi. Hvis innfasingen av kapitalutgifter på nybygg kommer over kort tid vil presset på SKE bli for stort. Kapitalutgiftene (husleien) er ikke dekket fullt ut i byggets første leveår. Med innfasing av kapitalutgiftene vil fondsmidlene være brukt opp i løpet av perioden. Se mer info side 7. Vi vil videreføre våre arbeider med kartlegging av byggenes tekniske tilstand. Ved rulleringer av planer har vi fokus på effektiv og økonomisk drift. Dette gjelder ved nybygg og ved endringer i eksisterende bygg. Renholdsservice viderefører satsingen på maskinell utførelse av renholdet. Med tanke på klima og innemiljø vil maskinelt renhold fortsatt være fokus. Vannbåren varme kombinert med varmepumper og flis-/pelletsfyring gjør oss mer fleksibel på energikildene og kan varme våre bygg på en mest mulig energi- og miljøriktig måte. Sørum kommune er en stor eiendomsbesitter og SK Eiendom er en av bidragsyterne i kommunens energi- og klimaplan. Drift av våre bygg omfatter våre tekniske anlegg som oppvarming, energibruk, brannvern, ventilasjon, bassenger, offentlige pålegg og rutiner. I de kommende årene vil det bli en økning i arealer. Ved nybygg etableres avanserte tekniske anlegg og ved nyansettelser har vi fokus på rekruttering av personell med kompetanse og erfaring i drift av disse anleggene. Kommunestyret har vedtatt at park- og grøntanlegg skal prioriteres. Det mangler en langsiktig strategi og en langsiktig finansiering av park- og grønt. Økende myndighetskrav til dokumentasjon innenfor forvaltning og drift krever mer ressurser og kompetanse, dette gjelder eksempelvis innkjøp, kjemikalier, legionella, radon, brannvern, energi, inneklima, HMS m.m. Sørumsand 24. april 2014 Tormod Dragland Daglig leder Side 3 av 12

4 SWOT Omverden Trusler: Mangel på kvalifiserte søkere med norskkunnskaper til renholdsservice Kostnadene øker raskere enn inntektene o Ikke husleieøkning/reduksjon i husleie o Husleiene skal dekke kostnader til drift, vedlikehold og utvikling/prosjekt Useriøse aktører i bygg og renhold o Hvordan ha kontroll på leverandører og underleverandører Outsourcing Muligheter: Rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse Bedre oppfølging av leverandører gir økt kvalitet Teknologisk utvikling Tiltak for å forbedre SKE s omdømme Nye samarbeidsformer/kontraktsformer mot leverandører/entreprenører Flere og bedre rammeavtaler Egen Organisasjon Forbedringsområder: Styringssystem / kvalitetssystem o Gjennomgang myndighet/ansvar/roller o FDV-systemer og rutiner o Ansvar for ramme-/serviceavtaler o Evaluering drift/vedlikehold/prosjekt Kompetanseutvikling Arbeidsmiljø SKE o Samhandling og kommunikasjon o Sosiale tiltak og økt samhold Sterke sider: «Eierskap» til byggene gir ansvarsfull drift og vedlikehold Høy kompetanse innenfor egne fagfelt Motivert for å utvikle kompetanse Moderne renholdsmetoder og utstyr FDV: Forvaltning Drift Vedlikehold Strategiske mål: 1. Bedre ressursutnyttelse ved bruk av energiledelse. 2. Velge fleksible energiløsninger og vedlikeholdsvennlige bygg i forbindelse med nybygg og modernisering. 3. Gjennomføre evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg. 4. Gjennomføre evaluering av drift og vedlikehold av nybygg etter 5 år. Side 4 av 12

5 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) FBR Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital Strategiske mål Energiøkonomisering i kommunens bygg (ENØK). Være bevisst på å rekruttere nye medarbeidere med korrekt kompetanse. Legge til rette for at våre medarbeidere kan øke sin kompetanse. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg og drifts- og vedlikeholdsevaluering etter 5 år. Tett dialog og samarbeid med den enkelte virksomhet. I tillegg til kapitalutgiftene sikre et økonomisk forsvarlig vedlikehold og drift av kommunens bygg. Suksesskriterier / fokusområder Foretakets evne til å tenke nytt i forhold til å møte miljøutfordringer. Godt arbeidsmiljø Tilstrekkelig info til virksomhetene og politikere. Sikre en langsiktig planlegging av vedlikehold og drift. Eiers vilje og evne til å gjennomføre tiltak som fører til energieffektive nybygg. Sterkt fagmiljø Indikatorer Reduksjon i CO 2 utslipp/energiforbruk. Medarbeidertilfredshet Nærvær Brukertilfredshet Følge økonomiplanen Målemetode Registrere kw-forbruket. lig arbeidsmiljøundersøkelse Månedlig rapport Brukerundersøkelse hvert 3. år Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Ambisjonsnivå / ønsket resultat kwh spart i perioden kwh innsparing i eksisterende bygg i perioden fra Snitt på over 5 av 6 på stolthet over egen arbeidsplass i arbeidsmiljøundersøkelsen. Nærvær over 93%. 90 % fornøyd med tjenestetilbudet. Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Innenfor budsjett på alle kostnadssteder og prosjekter. Side 5 av 12

6 Driftsbudsjettets økonomiske rammer Tabellen viser hovedpostene i forslaget og antatt utvikling for økonomiplanperioden Utviklingen i økonomiplanperioden er i løpende priser, basert på følgende forutsetninger: Prisutvikling: 0,0 % i perioden. Lønnsøking: 3 % i perioden. (samme som kommunen) Rentesats: 5 % i perioden. Husleie 0,0 % i 2015, 1,0% i 2016 og 2,5% i 2017 og 2018 (ordinære bygg) Husleieøkning 2,0 % i perioden (boliger) Renholdsøkning 2,0 % i perioden. Vedlikehold 0,0% i perioden. KTO TEKST Regnskap 2013 BUDSJETT 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Gevinst ved salg av anl.midler Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Stat, fylke, andre kommuner Kommunale foretak/iks Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar styret Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Merverdiavgift på anskaffelser Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, materiell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeført tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Side 6 av 12

7 KTO TEKST Regnskap 2013 BUDSJETT 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Overføring til invest.regnskapet Sum ekstraordinæreinnt./kostn sresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER/-MINDREFORBRUK Matrise som viser forventet rentebuffer ved forskjellig rentebelastninger. Rentebufferen. Låneopptak Kalkulatoriske renter 5 % R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Budsjettforslag SKE K-styrets korrigering for Korrigert budsjett SKE Forventet regnskap Forventet buffer Forventet regnskap ved: 2,50 % ,00 % ,50 % ,00 % ,50 % ,00 % Fra styret side er det viktig at husleienivået holdes på et nivå som med kalkulatoriske renter på 5%. Ved variasjon av husleienivået må husleien fastsettes etter en eventuell justering av kalkulatoriske renter. Dette vil medføre mindre forutsigbarhet, husleienivået må forandres og administrativ merarbeid. Rentebufferen brukes ikke av SK Eiendom, men avsettes i regnskapsavslutningen til kommunestyrets disposisjon. Side 7 av 12

8 Inntektsutviklingen Leieinntekter De kommunale virksomhetene belastes med en husleie som er dimensjonert slik at den dekker foretakets drift- og kapitalkostnader forbundet med bygningsmassen, samt vedlikehold på dagens nivå. Leien er kontraktsfestet med en regulering/prisstigning lik 12 måneder økning i KPI. Fra budsjett 2013 til budsjett 2014 ble ikke husleiene prisjustert etter vedtak i K-styret. I denne økonomiplanen er det ikke lagt inn prisstigning til virksomhetene i 20150og 2016.(Skoler, bhg.,institusjoner). For å dekke inn faste utgifter og holde en tilnærmet normal aktivitet på vedlikeholdet må vi benytte fondsmidler. Dette er ikke bærekraftig på sikt. Det er derfor lagt inn prisstigning fra I tillegg til leie fra virksomhetene inkluderer posten inntekter fra kommunens boliger og næringseiendommer. (Næringseiendommer = Legekontor på Frogner og p-plass ved Sørumsand renseanlegg). Disse prisjusteres. Inntekter i framtidige (etter 2012) prosjekter (kapitaldelen) er vedtatt slik at husleien fastsettes etter netto investering. Totalkostnad mva. refusjon ev. tilskudd = husleiegrunnlag. Dette vil gi et riktigere bilde av kommunens utgifter selv om avskrivningen skal være av brutto kapitalutgifter. Siden prisjusteringen uteblir har ikke SKE en nok robust økonomi til å kunne overta store bygg/investeringer, på kort tid. Avgiftsfritt salg Dette gjelder refusjon hvor SKE inndekker påløpte energiutgifter fra fellesarealer og arealer hvor det ikke er egne målere. Andre driftsinntekter Denne posten er foretakets inntekter fra renholdstjenester, brukertjenester, administrasjon av byggeprosjekter, mva. refusjon, håndverktjenester. Inntektene fra renhold er kontraktsfestet med en regulering lik 12 måneders endring i KPI Renhold Renholdsservice vil ha stort fokus på nærvær samt styrke vårt omdømme. Vi ser også at det vil bli en utfordring fremover å drifte skoler effektivt med maskinelt renhold da elevtallene går oppover og tilgjengeligheten av lokalene går ned. Side 8 av 12

9 Fondsmidler SK Eiendom har midler på fond. Kr ,- er satt av til kommunegartnerens virksomhet. Her er det avsatt kr ,- i budsjett 2015 og det er avsatt videre i 2016 og 2017 til fondet er tomt. Kr ,- er tidligere års mindreforbruk på drift. I denne økonomiplanen foreslås det å disponere kr ,- av denne summen. Resterende ca ,- foreslås avsettes til dekking av underskudd på kapitaldelen når byggeprosjektene realiseres i SKEs regnskaper. Differanse mellom husleie inntekt og utgifter i forbindelse med avskrivninger av investeringer. Investeringskostnad Avskrivningstid 40 Avskrivning pr år Husleiegrunnlag av kapitaldelen Merverdiavgift 25 % Husleieøkning (prisstigning) 2,5 % lig kostnad ekskl mva (husleiegrunnlag) lig kostnad inkl. mva (avskrivning) Differanse husleiegrunnlag - avskrivning lig kostnad ekskl mva (husleiegrunnlag) lig kostnad inkl. mva (avskrivning) Som eier av bygg vil kapitalutgiftene ikke være dekket de første årene, mens etter ca. 10 år vil bygget bidra positiv til økonomien. Grafen viser kun de 20 første årene, men tendensen videreføres positivt også de neste 20 årene. Side 9 av 12

10 Kostnader Vedlikehold Vedlikeholds- og utviklingsplanen behandler vedlikeholdet av kommunens bygninger. Økonomiplanene og budsjetter er førende for hvilken aktivitet vi skal ha på områdene. Økonomiplanen viser at vedlikeholdsinnsatsen ikke kan økes før i Dette er ikke dramatisk, men vi bør justere vedlikeholdsmidlene med den generelle prisutviklingen i samfunnet. Sørum kommunale eiendomsselskap KF legger fram en økonomiplan som viser at vi ikke dekker våre vedlikeholdsmål innenfor vanlig drift. I 2015 løses dette ved bruk av fond. Park- og grøntanlegg Det er bevilget 3 millioner ved opprettelsen som vil dekke mesteparten av kostnadene i Det er laget skjøtselkort med beskrivelse av grøntområdene med tilhørende skjøtselsbeskrivelse for mange av kommunens anlegg. Virksomhetene har ansvar for grøntområder tilknyttet sin virksomhet. Det er viktig at det er samsvar mellom nye reguleringsplaner, kommunens økonomi og innbyggernes forventninger til skjøtsel av grøntarealer. I 2014 vil SKE og rådmann jobbe med en langsiktig strategi, med den hensikt at kommunegartner ivaretar fagansvaret, og at tjenesteinnhold med økonomiske rammer avklares. Beredskap Ved nybygg skal det vurderes hvorvidt bygget skal ha en funksjon i kommunens kriseberedskap. Bygningsareal pr. innbygger i Sørum. Boliger og ordinære bygg i kommunalt eie. Grafen viser at Sørum kommune har et nøkternt antall m 2 pr innbygger. Side 10 av 12

11 Lønnskostnader Dette er lønn, pensjonspremie og sosiale utgifter for foretaket. Funksjon sverk 2012 sverk 2013 sverk 2014 sverk 2015 Ledelse og stab 10,00 11,00 5,00 5,00 Byggforvaltning 6,00 4,00 Prosjekt 2,00 Byggservice 15,00 15,00 Driftsoperatører 9,00 9,00 Håndverkere 6,00 6,00 Renholdsservice 34,16 30,00 28,43 28,57 Totalt 59,16 56,00 54,43 54,57 Avskrivninger Avskrivningskostnadene er basert på at det er bokført verdi av bygningsmassen pr det aktuelle år. Avskrivningstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. Avskrivningene øker ikke i perioden siden det ikke er vedtatt nye investeringer. Side 11 av 12

12 Investeringsbudsjett I planperioden er det ikke vedtatt nye utbyggingsprosjekter. Nærmere informasjon om byggekostnadene og drift blir omtalt i den enkelte sak, som blir behandlet i forbindelse med vedtaket om utbygging, og i prosjektrapportene. Investering til utskifting av kjøretøy og større maskiner til byggservice vil i hele perioden utgjøre kr 1,45 millioner. Det er behov også for utskifting av maskiner og utstyr innen renholdsservice. Moppevaskere, gulvmaskiner og gulvpoleringsmaskiner er kostnadskrevende utstyr. Dette utgjør kr 0,9 millioner i perioden. For 2015 utgjør dette kr ,- for renholdsservice og kr ,- for byggservice. Investeringene inndekkes ved avskrivninger på hhv. bygg- og renholdsservice. Finansiering Det er ikke vedtatt prosjekter som krever nye låneopptak. Gjeldsutvikling Det er ikke vedtatt nye låneopptak for finansiering av investeringer i økonomiplanperioden. Foretakets gjeld vil derfor utgjøre kr i perioden. Det er i hele perioden lagt inn 5 % lånerente. Selv om renten i dag er betydelig lavere, må vi påregne at denne kan stige i løpet av perioden. Legger her til grunn en nøktern og robust budsjettering. Kontogruppe 80 Finansinntekter - er renteinntekt på innestående midler. Sørum kommune har 775 millioner i lån. En del av lånet må til en hver tid være ubrukt siden utgifter til vedtatte investeringsprosjekter påløper i løpet av året. Bufferen mellom låneopptak og påløpte investeringer blir stående på rentebærende konto, i påvente av realiseringen av prosjekter. Utskiftingsplan for maskiner og utstyr: Renholdsservice: gulvmaskiner og moppevaskere Vi har i dag følgende maskiner: Antall moppevaskere Antall gulvmaskiner Robo 40 robotvasker 1 Antall highspeed Utskiftningsår Gjenstand Modell Ant. Ant. Ant. Ant. Moppevaskere Primus Gulvmaskiner Nilfisk Highspeed Nilfisk Der det er mulig vil robotvasker bli benyttet på nybygg Byggservice: kjøretøy og større gressklippere Vi har i dag: Varebiler Gressklippere 6 5 Utskiftningsår Gjenstand Modell Ant. Ant. Ant. Ant. Gressklipper John Deere Gressklipper Husquarna Gressklipper Husquarna Varebil Hiace Noen av gressklipperne erstattes på sikt med robotklipper Investeringene inndekkes ved avskrivninger på hhv. bygg- og renholdsservice. Side 12 av 12

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 14.04.2011 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2012 2015... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012 Sak 107/12 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14 Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2010 Styrets forslag av 29.10.09 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2014 Styrets forslag av 25.09.13 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Sørum Kommunalteknikk KF Styrets reviderte forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsmelding og årsregnskap 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrets vedtak av 20.03.2012 1 Innholdsfortegnelse Årsmelding... 3 For videre behandling av dokumentet... 3 Styrets vedtak... 3 Daglig

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021) Kommunestyrets vedtak av 19.6.2013 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 6 Sørum kommunes handlingsprogram...

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning INNHOLD SIDE 1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning 2.1 Dagens organisering 3 2.2 FDVU med definisjon 6 2.3 Økonomi 7 2.4 Budsjett 8 2.5 Hovedoppgaver 8 2.6 Hovedutfordringer 9 2.7 Vedtatt organisering

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Ringerike kommune. Vekst og modernisering. Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015. Formannskapets høringsforslag

Ringerike kommune. Vekst og modernisering. Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015. Formannskapets høringsforslag Ringerike kommune Vekst og modernisering Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015 Formannskapets høringsforslag Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015 Leseveiledning til handlingsprogrammet Dette dokumentet

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Måsøy kommune Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Vedtatt av kommunestyret i møte 11.12.14 sak 66/14 Endring vedtatt i kommunestyret 19.03.15 sak 7/15 Innhold Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. VEDLEGG - Regnskapsoppstilling. Side 1

Innholdsfortegnelse. VEDLEGG - Regnskapsoppstilling. Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bakgrunnen for denne rapporten... 2 Avgrensning... 2 Hva oppdraget går ut på... 3 Beskrivelse av det regnskap boligforvaltningen er en del av... 4 Del 1 - Beskrivelse

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ 1 Innhold 1 INNHOLD...2 2 HVORFOR

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 MOLDE KOMMUNE MOLDE KOMMUNE Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 F-sak: 182/08 K-sak: 143/08 Kommunestyrets vedtak 11. desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2007 SAK

Detaljer