Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

2 1 INNLEDNING Visjon, verdier og utfordringer Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) SWOT-ANALYSE OG STRATEGISKE MÅL Kommunens Swot-analyse Kommunenens strategiske mål Barnehageseksjonens Swot- analyse FOKUSOMRÅDER FOR SEKSJONEN INDIKATORER Seksjonens indikatorer

3 1 Innledning 1.1. Visjon, verdier og utfordringer Sørum kommune har vedtatt visjon og styrende verdier som skal være førende for virksomheten. All omstilling og utvikling skal være forankret i visjonen og verdiene. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) med kapitalbegrepene gir strukturen, veivalg og strategier for utvikling av strategiske mål, fokusområder og arbeidsmål. Aktiv bruk av kapitalbegrepene bidrar dessuten til systematisk resultatstyring innenfor alle deler av kommunens virksomheter. 3

4 Månedlig rapportering til rådmannen. Finanskapital: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial og årsrapporter med utgangspunkt i kapitalbegrepene i Det fullstendige balanse regnskapet. 4-årige mål splittets til årlige fokusområder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. Konkretisering av de 12- årige målene skjer årlig gjennom 4-årige strategiske mål i Handlingsprogram med Økonomiplan. Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. Visjon: Sørum Den gode kommune Verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet Det fullstendige balanseregnskapet KOMMUNEPLAN LANGSIKTIGE MÅL: KOMMUNEPLAN SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 år: ØKONOMIPLAN MED HANDLINGS- PROGRAM 4 år ÅRSBUDSJETT MED FOKUSOMRÅDE 1 ÅR RAPPORT- ERING Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøre. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst Driftsutgifter til tjenester og lønn Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Sørum i regionalt perspektiv Tettstedsutvikling Næringsutvikling Interkommunalt samarbeid Tilhørighet, identitet og mangfold E-kommunen Klima og miljø Tettstedsutvikling og jordvern Grøntstruktur og markagrenser. Bomiljø Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi Brukerdialog og medvirkningsarenaer Rekruttere og beholde arbeidskraft Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling IKT utvikling Utviklings- og prosjektarbeid Teknisk infrastruktur

5 FBR Strategiske mål Suksesskriterier / fokusområde Finanskapital 1. Sikre økonomisk handlefrihet. Sikre økonomisk handlefrihet Samfunnskapital 2. Fortsette den helhetlige Medvirkning og samfunnsbyggingen med vekt på dialog informasjon, forebyggende arbeid, kulturelt mangfold og miljø. Natur & miljøkapital 3. Samarbeide lokalt og regionalt for å oppnå fleksible og miljøvennlige energiløsninger og bedret vannkvalitet i våre vassdrag. Brukerkapital 4. Gjennomføre utviklingsarbeid som styrker tverrfaglig ressursutnyttelse, helhetlige tjenester og ivaretar demografiske endringer. Humankapital & Strukturkapital 5. Gjennomføre kompetansetiltak hos ledere og medarbeidere som styrker drift og utvikling av tjenester 6. Drive aktiv rekruttering for å sikre tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse. Tilhørighet og deltakelse Bidra til bærekraftig utvikling Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet Kvalitetsmessige gode hjemmesider Indikatorer Målemetode Ambisjonsnivå/ ønsket resultat Avvik i fht budsjett Resultatoppfølging / tertial/ Månedlig resultatoppfølging / årsrapport tertial/ årsrapport Antall dialogkonferanser, grendemøter Antall dialogkonferanser, 10 og andre innbyggermøter, grendemøter og andre innbyggermøter, Antall pressemeldinger Telles 50 Bruk av elektronisk høringsuttalelser Statistikk for bruk av 75% av alle uttaleser, kommer kommunens hjemmesider elektronisk Valgdeltakelse stortings- og Valgresultatet fra 81% / 63% kommunevalg Opplevelse av at kommunen og lokalsamfunnet tar ansvar for å utvikle levende lokalsamfunn Redusert forbruk av papir i organisasjonen Brukertilfredshet Oppfylle DIFIs kvalitetskrav til offentlige hjemmesider stortingsvalg, kommunevalg Innbyggerundersøkelse Årlig forbruk av papir, statistikk fra leverandør Systematiske brukerundersøkelser Årlig vurdering i fht kvalitetskriterier fastsatt av DIFI/Norge.no 75 % fornøyde Redusere forbruk av papir med 5%. 85 % fornøyd med tjenestetilbudet Sørum kommunes hjemmesider skal være blant de 5 kommunale nettstedene med høyest poengsum 90 % fornøyde med arbeidsplassen Godt arbeidsmiljø Medarbeidertilfredshet Årlig medarbeiderundersøkelse Sykefravær Månedlig rapport 7 % Fornøydhet med lederne Årlig 95 % medarbeiderundersøkelse Kultur for læring og Tilfredsstillende effekt av Årlig fornyelse kompetansetiltak medarbeiderundersøkelse Antall lærlinger Telles pr år 10 Intern lederrekruttering Registrere antall pr år 65 % Effektive innkjøp Bruk av ehandel Statistikk 100% avtalelojalitet 85 % fornøyd med utbytte av kompetansetiltak Effektiv saksbehandling Antall elektroniske innbygger- og brukertjenester Telles pr år 50 5

6 2. Swot-analyse og strategiske mål Kommunens Swot-analyse OMVERDEN Trusler: Mangel på kompetent arbeidskraft Høye forventninger til kommunale løsninger Den sektoriserte stat med detaljstyring og økte rapporteringskrav Uklar finans- og økonomisituasjon Datakriminalitet Muligheter: Næringsutvikling Samfunnsbygging og regionutvikling Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner Nye innbyggere gir mangfold Større fokus på miljø og energi EGEN ORGANISASJON Forbedringsområder: Bedre kommunikasjons- og informasjonspraksis overfor innbyggerne Tilpasse tjenesteytingen til økonomiske rammer og befolkningsvekst Tverrfaglig samarbeid og organisering av tjenester Rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft Økt omstillingsevne Redusere sykefravær Bedre informasjonssikkerhet Sterke sider: Helhetlig samfunnsbygging God IKT strategi Velholdte kommunale bygg Godt samspill mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte Ledere som gir medarbeidere anerkjennelse og muligheter Strategisk kompetanseutvikling Gode styrings- og utviklingsverktøy Godt arbeidsmiljø og stolthet over egen arbeidsplass 2.2. Kommunens strategiske mål Sikre økonomisk handlefrihet 2. Fortsette den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på informasjon, forebyggende arbeid, kulturelt mangfold og miljø. 3. Samarbeide lokalt og regionalt for å oppnå fleksible og miljøvennlige energiløsninger og bedret vannkvalitet i våre vassdrag 4. Gjennomføre utviklingsarbeid som styrker tverrfaglig ressursutnyttelse, helhetlige tjenester og ivaretar demografiske endringer 5. Gjennomføre kompetansetiltak hos ledere og medarbeidere som styrker drift og utvikling av tjenester 6. Drive aktiv rekruttering for å sikre tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse

7 2.3. Barnehageseksjonens Swot- analyse for OMVERDEN Trusler: Usikre økonomiske rammer Inntektstap ved overkapasitet på barnehageplasser For få førskolelærere i Oslo og Akershus Kvalitetsforringelse grunnet mangel på førskolelærere Svært høy andel barn under 3 år i barnehagene EGEN ORGANISASJON Forbedringsområder: Rekrutteringstiltak for å skaffe og beholde kvalifisert arbeidskraft og sikre kvalitet Organisasjonsutvikling Synliggjøre barnehagen som pedagogisk virksomhet og læringsarena Brukermedvirkning for barn og foreldre Økt fokus på etikk og verdier Redusere sykefravær Muligheter: Nasjonalt fokus på kvalitet Full barnehage dekning gir konkurranse om brukerne og økt fokus på kvalitet Mange ulike barnehageaktører gir mangfold for bruker Årlig brukerundersøkelse gir foreldre mulighet til å ha medinnflytelse på barnets tilbud Sterke sider: Økt samarbeid mellom barnehage og skole Samarbeid mellom kommunale og private barnehager Erfaringsdeling på tvers Bevisst organisasjonsutvikling Stolthet over egen arbeidsplass Fornøyde brukere 3. Fokusområder for seksjonen God ressursutnyttelse innenfor seksjonens økonomisk rammer Ha et tilstrekkelig antall barnehageplasser Arbeide for å rekruttere og beholde pedagogisk personale og få en bedre kjønnsfordeling i barnehagene Motivere og legge til rette for at medarbeidere kan øke sin formalkompetanse Gjennom praktiske hendelser i hverdagen få fram etiske og verdibaserte diskusjoner Gjennomføre utviklingsarbeid som styrker kvaliteten i barnehagetilbudet Tverrsektorielt samarbeid med fokus på tidlig intervensjon 7

8 4. Indikatorer 4.1. Barnehageseksjonens indikatorer Indikatorer knyttet til brukertilfredshet og medarbeidertrivsel er hentet fra bruker- og medarbeiderundersøkelser utarbeidet av KS. Finanskapital Holde tildelt budsjettramme Bidra til bedret økonomisk handlingsevne Brukerkapital Brukertilfredshet totalt 92 % Foresattes muligheter til 84 % medinnflytelse på tilbudet i barnehagen Barnets muligheter til å være med å 83 % bestemme innholdet i barnehagen Informasjon om hvordan ditt barn 81 % har det Barnehagens bidrag til barnets 88 % språkutvikling Antall barn på venteliste 0 Humankapital Sykefravær Under 8 % Strukturkapital Samfunnskapital Førskolelærere i alle faste 100 % pedagogstillinger Gjennomføre frisksamtale med alle 100 % medarbeidere Antall lærlinger 2 Øke besøkstallet i Åpen barnehage fra et gjennomsnitt pr. oktober barn (25 %) på 12 barn 8

9

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato eller sak nr. Lederforum 04.05.2000 Arbeidsmiljøutvalget 07.06.2000 Administrasjonsutvalget 07.06.2000

Detaljer

Årsberetning 2010. Sørum kommune

Årsberetning 2010. Sørum kommune Årsberetning 2010 Sørum kommune Sørum kommune - Årsberetning 2010 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 11 4. BRUKERKAPITALEN

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 14.04.2011 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2012 2015... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Høyre - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019) Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke

Høyre - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019) Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke Høyre - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019) Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke De følgende kommentarer refereres til Rullering av kommuneplan 2007-2019 Grunnlag for innspill

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialog og kvalitetsforbedring Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON OG MÅL FOR ORGANISASJONSUTVIKLING...

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialo g og kvalitetsforbedring Vedtatt i kommunestyret 20.06.2013 Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Ås kommune www.as.kommune.no HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Vedtatt av Kommunestyret 13.12.2006 Sentrum er i utvikling. Flytting av Åsheim. Samarbeid med UMB og utviklingen av Ås som lokalsamfunn.

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 31.10.2012 Formannskapet 20.11.2012 Kommunestyret 19.12.2012

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 31.10.2012 Formannskapet 20.11.2012 Kommunestyret 19.12.2012 Kvinesdal kommune Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2012/1149 13433/2012 Camilla Bruno Dunsæd Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 31.10.2012 Formannskapet

Detaljer

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Søknad til Skoleeierprisen 2009 1 Innledning... 3 1.1 Kort begrunnelse for søknaden... 4 1.2 Kvalitetsarbeid i Sørum kommune... 4 1.3 Utvalgt dokumentasjon av innsatsområder

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT Østre Toten kommune Utgave pr. 14 april 2014 1 Innhold Innhold Innhold... 2 Rådmannens innledning... 4 Politiske organer:... 6 Administrativ organisering... 7 Samfunnsutvikling - fokusområder...

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019 - Miljø, mangfold og muligheter Kommuneplan 2007-2019 Rådmannens forslag 10.05.2007 1 2 Kommuneplan 2007-2019 Forord Kommuneplanen skal i følge Plan- og bygningsloven samordne den fysiske, økonomiske,

Detaljer