Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015"

Transkript

1 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan Daglig leders forslag av Side 1 av 10

2 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 6 Inntektsutviklingen... 7 Leieinntekter... 7 Avgiftsfritt salg... 7 Andre driftsinntekter... 7 Kostnader... 8 Vedlikehold... 8 Bygningsareal pr. innbygger i Sørum Lønnskostnader... 9 Avskrivninger... 9 Investeringsbudsjett Finansiering Gjeldsutvikling Utskiftingsplan for maskiner og utstyr: Side 2 av 10

3 Daglig leders vurdering Daglig leder for Sørum kommunale eiendomsselskap legger med dette fram økonomiplan for Investeringer i Sørum sykehjem vil avsluttes i løpet av Vedtatte forprosjekter utredes videre. Rentene har i en periode vært lave, men vi legger inn at den vil øke noe i løpet av planperioden. Vi har derfor valgt å holde budsjettert rente på 5 % i hele perioden. Det er viktig at den ordinære driften kan dekke nødvendig vedlikehold, slik at vi i framtiden kan unngå at bygningsmassen slites ned unødvendig. Tabellen på side 8 viser forbruket de siste årene samt på hvilket nivå vi bør ligge. Videre viser tabellen budsjettert vedlikeholdsnivå. Vi kan her se at vi har økonomi til å holde et forsvarlig vedlikeholdsnivå på våre bygg. Rulleringen av vedlikeholds- og utviklingsplanen tas som egen sak hver høst. Denne vil vise status for vår vedlikeholdsinnsats og behov. Vi vil videreføre våre arbeider med kartlegging av byggenes tekniske installasjoner. Videre vil vi fra høsten 2011 legge inn egne avsnitt om energi. I mange år har det vært fokus på energiforbruket i våre bygg. Vi har oppfølgingsverktøy som hjelper oss med å holde fokus på energioppfølgingen. I neste rullering av planen ønsker vi et langsiktig fokus med tanke på alternative energikilder i eksisterende bygg. Vi har i de siste år satset på mulighet for flere energikilder med vekt på fornybar energi i våre nye bygg. Vannbåren varme sammen med varmepumper, pelletsfyring og fjernvarme gjør oss mer fleksibel på energikildene og kan varme våre bygg på en mest mulig energi- og miljøriktig måte. Sørum kommune er en stor eiendomsbesitter og SK Eiendom er en av bidragsyterne i kommunens energi- og klimaplan. Renholdsservice har og vil ha en god del omstilling av sin drift i forbindelse med økningen av renholdsarealene. Vi viderefører satsingen på maskinell utførelse av renholdet og mulighetene for en mer rasjonell drift ved at det enkelte bygg blir større. Vi har av den grunn lagt inn i investeringsplanen nye maskiner og fortsetter utskiftningen av eksisterende. Dette vil føre til en mer rasjonell drift i renholdsservice på sikt. Med tanke på klima og innemiljø vil maskinelt renhold fortsatt være fokus. Drift av våre bygg omfatter våre tekniske anlegg som oppvarming, energibruk, brannvern, ventilasjon, bassenger, offentlige pålegg og rutiner. I de senere år har vi økt vårt areal betydelig. Vi har derfor styrket driften med ny kompetanse for å kunne ta driftsoppgavene i nybygg. Utfordringene er å øke kompetansen i takt med nye krav som kreves av de kompliserte tekniske anleggene vi har og får. Myndighetskrav har i de siste år kommet med nye krav for å godkjenne byggene. Legionella og radon er eksempler på krav som krever ressurser av administrativ og praktisk utførelse. Sørumsand 5. april 2011 Tormod Dragland Daglig leder Side 3 av 10

4 SWOT Omverden Trusler: Kostnadene øker raskere enn inntektene. Ha kapasitet til å holde seg oppdatert og overholde lover og forskrifter. Mangler i ferdigstillelse av bygg/anlegg ved konkurser. Mangelfull ytelse fra prosjekterende og utførende. Kostnader/utfordringer i forbindelse med klimatiske forhold. Mangelfull definisjon av oppdrag. Muligheter: Videreutvikle den gode brukerdialog og brukerinvolvering. Fortsette å spre positivitet og være synlig utad. Innsparte midler i foretaket er med på å styrke kommuneøkonomien. Øke standarden på bygningsmassen. Påvirke til bedre og flere leverandøravtaler. Bedre rekruttering med riktig kompetanse. Vurdere nye kontraktsmodeller. Egen Organisasjon Forbedringsområder: Bli mer effektiv ved hjelp av bedre bruk av FDV-system, SD-anlegg og Energiledelse. Videreutvikle og vedlikeholde kvalitetssystemet. Oppdateringer på nye materialer, tekniske løsninger, lover og forskrifter. Bli mer effektiv i forhold til teknisk drift. Bedre innkjøpskompetansen. Utarbeide alternative LCC-beregninger i forbindelse med prosjekter. Bedre bruk av kommunens forbedringsarenaer. Sterke sider: Flinke og lojale medarbeidere med god arbeidsmoral. Vilje og evne til å tilpasse våre oppdrag til virksomhetens drift. Høy fagkompetanse på en rekke områder og positivt omdømme eksternt. Aktiv deltakelse for drift og vedlikehold i prosjekteringsfasen. Samarbeid internt. FDV: Forvaltning Drift Vedlikehold SD: Sentral Driftsovervåkning LCC: Life Cycle Cost (Livssykluskostnad) Strategiske mål: 1. Ha vist bedre ressursutnyttelse ved effektiv bruk av energiledelse. 2. Ha kompetanse til å velge fleksible energiløsninger og vedlikeholdsvennlige bygg i forbindelse med nybygg og modernisering. 3. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg og drifts- og vedlikeholdsevaluering etter 5 år. 4. Gjennomføre revisjon av foretakets styringssystem. Side 4 av 10

5 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) FBR Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital Strategiske mål Energiøkonomisering i kommunens bygg (ENØK). Være bevisst på å rekruttere nye medarbeidere med korrekt kompetanse. Legge til rette for at våre medarbeidere kan øke sin kompetanse. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg og drifts- og vedlikeholdsevaluering etter 5 år. Tett dialog og samarbeid med den enkelte virksomhet. I tillegg til kapitalutgiftene sikre et økonomisk forsvarlig vedlikehold og drift av kommunens bygg. Suksesskriterier / fokusområder Foretakets evne til å tenke nytt i forhold til å møte miljøutfordringer. Godt arbeidsmiljø Tilstrekkelig info til virksomhetene og politikere. Sikre en langsiktig planlegging av vedlikehold og drift. Eiers vilje og evne til å gjennomføre tiltak som fører til energieffektive nybygg. Sterkt fagmiljø Indikatorer Reduksjon i CO 2 utslipp/energiforbruk. Medarbeidertilfredshet Sykefravær Brukertilfredshet Følge økonomiplanen Målemetode Registrere kw-forbruket. Årlig arbeidsmiljøundersøkelse Månedlig rapport Brukerundersøkelse hvert 2. år Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Ambisjonsnivå / ønsket resultat Energibesparelse på kwh pr år i perioden. Snitt på over 5 på stolthet over egen arbeidsplass i arbeidsmiljøundersøkelsen. Sykefravær under 7% 90 % fornøyd med tjenestetilbudet. Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Innenfor budsjett på alle kostnadssteder og prosjekter. Side 5 av 10

6 Driftsbudsjettets økonomiske rammer Tabellen viser hovedpostene i forslaget og antatt utvikling for økonomiplanperioden Utviklingen i økonomiplanperioden er i løpende priser, basert på følgende forutsetninger: Prisutvikling: Lønnsøking: Rentesats: Husleieøkning ØP ,5 % i perioden. 3 % i perioden. 5 % i perioden. 2,5 % i 2013 og 2 % resten av perioden. KTO TEKST REGNSKAP 2010 BUDSJETT 2011 ØP 2012 ØP 2013 ØP 2014 ØP 2015 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Merverdiavgift på anskaffelser Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, materiell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeført tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Overføring til investeringsregnskapet Sum ekstraordinæreinntekter/kostnader Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER/-MINDREFORBRUK Side 6 av 10

7 Inntektsutviklingen Leieinntekter De kommunale virksomhetene belastes med en husleie som er dimensjonert slik at den dekker foretakets drift- og kapitalkostnader forbundet med bygningsmassen, samt vedlikehold på dagens nivå. Leien er kontraktsfestet med en regulering/prisstigning lik 12 måneder økning i KPI. I tillegg til leie fra virksomhetene inkluderer posten inntekter fra kommunens boliger og næringseiendommer. (Næringseiendommer = Legekontor på Frogner og p-plass ved Sørumsand renseanlegg). Avgiftsfritt salg Denne posten er foretakets inntekter fra drift av kommunens kantine. Vi vil i løpet av 2011 se på en eventuell overføring av kantinen til Sørum Aktivitetssenter. Økonomisk vil ikke dette utgjøre forandringer siden kantinen er selvfinansierende. Andre driftsinntekter Denne posten er foretakets inntekter fra renholdstjenester, brukertjenester, administrasjon av byggeprosjekter, mva. refusjon, håndverktjenester. Inntektene fra renhold er kontraktsfestet med en regulering lik 12 måneders endring i KPI. Det meste av renholdsservice sine utgifter er relatert til lønn. Side 7 av 10

8 kr/m2 Kostnader Vedlikehold Vedlikeholds- og utviklingsplanen behandler vedlikeholdet av kommunens bygninger. Økonomiplanene og budsjetter er førende for hvilken aktivitet vi skal ha på områdene og vedlikeholdsrapporten viser tiltakene som er utført. For første gang kan Sørum kommunale eiendomsselskap KF legge fram en økonomiplan som viser at vi kan dekke våre vedlikeholdsmål innen vanlig drift uten behov for ekstern finansiering. Fordeling av vedlikeholdsmidlene 200,0 Totaloversikt for bygg og boliger 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 År Vedlikehold fra drift kr/m2 Håndverkertjenester Vedlikehold fra tilleggsbevilgning kr/m2 Vedlikehold i driftsbudsjett ØP kr/m2 Anbefalt nivå på driftsbudsjettet kr/m2 Side 8 av 10

9 Bygningsareal pr. innbygger i Sørum. Boliger og ordinære bygg. Fra ble bofellesskapene overført fra ordinære bygg til boliger. Ansvaret for husleieavtalene ble overført fra seksjonene til Sørum kommunale eiendomsselskap. Grafen viser at Sørum kommune har et nøkternt antall m2 pr innbygger. Lønnskostnader Dette er lønn, pensjonspremie og sosiale utgifter for foretaket. Funksjon Årsverk 2011 Årsverk 2012 Ledelse og prosjekter 9,00 9,00 Driftsoperatører 9,00 9,00 Håndverkere 6,00 6,00 Kantine 0,54 0,54 (evt. overføres til Aktivitetssentret) Renholdsservice 33,66 34,16 (justeres etter bestillingen fra seksjonen) Totalt 58,20 58,70 De totale lønnkostnadene i planperioden forventes årlig økt med 3 %. Antall årsverk vil stige (0,5) i Renholdsservice ved ferdigstillelsen av Sørum sykehjem basert på seksjonens tidligere bestillinger. Avskrivninger Avskrivningskostnadene er basert på at det er bokført verdi av bygningsmassen pr det aktuelle år. Avskrivningstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. Avskrivningene øker fra 2012 som følge av blant annet investeringene på Sørum sykehjem. Side 9 av 10

10 Investeringsbudsjett I planperioden er det ikke vedtatt utbyggingsprosjekter. Nærmere informasjon om byggekostnadene og drift blir omtalt i den enkelte sak, som blir behandlet i forbindelse med vedtaket om utbygging, og i prosjektrapportene. Investering til utskifting av kjøretøy og større maskiner til byggservice vil i perioden utgjøre kr 0,85 millioner. Det er behov også for utskifting av maskiner og utstyr innen renholdsservice. Moppevaskere, gulvmaskiner og gulvpoleringsmaskiner er kostnadskrevende utstyr. Dette utgjør kr 0,56 mill i perioden. Finansiering Det er ikke vedtatt prosjekter som krever låneopptak. Gjeldsutvikling Sammen med nye låneopptak for finansiering av investeringer i økonomiplanperioden, må det påregnes at foretakets lånegjeld kan utgjøre kr i perioden. Økende fra kr 775 mill i 2011, til 800 mill i 2012 og resten av perioden. Legger her til grunn en nøktern og robust budsjettering. På grunn av egenfinansiering og økte tilskudd er den forventede lånerammen dempet i forhold til anslag i tidligere økonomiplaner. Tidligere anslag var 900 millioner fra Det er i hele perioden lagt inn 5 % lånerente. Selv om renten i dag er betydelig lavere, må vi påregne at denne vil stige i løpet av perioden. Utskiftingsplan for maskiner og utstyr: Renholdsservice: gulvmaskiner og moppevaskere Vi har i dag følgende maskiner: Antall moppevaskere Antall gulvmaskiner Antall highspeed Utskiftningsår Gjenstand Modell Ant. Ant. Ant. Ant. Moppevaskere Primus Gulvmaskiner Nilfisk Highspeed Nilfisk Byggservice: kjøretøy og større gressklippere Vi har i dag: Varebiler 6 Gressklippere 5 Utskiftningsår Gjenstand Modell Ant. Ant. Ant. Ant. Gressklipper Husquerna Varebil Mercedes Varebil Hiace Varebil Hiace Side 10 av 10

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Statusrapport fra prosjektgruppa

Statusrapport fra prosjektgruppa Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune fra prosjektgruppa Side 1 av 37 Ås eiendom 28 01 2010 (2).doc Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning. Mandat og arbeidemetode... 6 2.1 Mandat...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer