Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett Styrets forslag av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09"

Transkript

1 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2010 Styrets forslag av

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde... 6 Kommunens bygningsmasse... 6 Driftsoppgaver og brukertjenester... 6 Renholdstjenester... 6 Byggherrefunksjon... 6 Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 6 Inntekter... 8 Leieinntekter... 8 Salgsinntekter... 8 MVA-refusjon... 8 Kostnader... 8 Lønnskostnader... 8 Avskrivninger... 9 Bygningsmessig drift... 9 Bygningsmessig vedlikehold... 9 Andre driftskostnader... 9 Rentekostnader... 9 Investeringsbudsjett... 9 Finansiering... 9 Gjeldsutvikling... 9 Tallbudsjettet på postnivå

3 Enstemmig vedtak i styremøte : Daglig leders forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Innledning Daglig leder legger med dette fram forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SK Eiendom KF). Rammen for årsbudsjettet for 2010 framkommer ved videreføring av de kontraktsbundne inntektene samt prisstigning ihht. konsumprisindeksen. Kontraktene omfatter husleie og renhold. I tillegg har vi inntekter fra seksjonene når de bestiller bruker- eller håndverktjenester. Prosjektledelse inndekkes i sin helhet fra byggeprosjekter. Vedlikeholds- og utviklingsplanen og prioritering av denne tas opp som egen sak og rulleres en gang årlig. Vedlikeholdsplanen skal, så langt det lar seg gjøre, omfatte alle vedlikeholdsbehov ved bygningsmassen. Som nevnt tidligere skal planen for også omfatte en utviklingsdel som tar opp de tiltak hvor det er nødvendig med en annen finansiering enn det som er naturlig å ta med i ordinær drift. Dette vil omfatte tekniske installasjoner innen ventilasjon, elektro, basseng og varmeanlegg. I budsjett 2010 er driftsmidlene til vedlikeholdet på et ønsket nivå. Det er viktig at vi har en drift som er på et nivå slik at vi kan holde vedlikeholdsetterslepet konstant eller redusere det. Nå er: slitasjen = vedlikeholdet/innsatsen for Energibærere eller energikildene på våre nybygg Sørvald, Idrettsparken, Kuskerudnebben og Nordli blir en spennende utfordring for driftspersonalet. Installasjonene har vannbåret varmedistribusjon og varmepumpe som energikilde. Sørvald vil i tillegg få pelletsoppvarming. Bingsfoss ungdomsskole og Bingsfosshallen skal etter planen bli tilknyttet fjernvarme i 2010 som vedtatt i kommunestyre. Overtakelsen av Sørvald blir spennende med tanke på den tekniske driften av bygget. Driftsoperatørene vil møte et bygg som er svært teknisk komplekst og som har mange forskjellige brukergrupper. Teknikken som er lagt inn gjør oss i stand til å drifte bygget på en effektiv måte. Personellmessig er vi styrket for å ha mulighet til bedre overtakelse og oppfølging av nybyggene våre i garantitiden (3 år). Som nevnt i fjorårets budsjett har byggservice utfordringer når det gjelder garasje/lagerplass. I dag leier vi plass for biler, hengere, klippere, materialer etc. på driftsentralen (av Kommunalteknikk). Lokalene her er begrenset og er ingen god løsning for oss. Det er ikke plass til alle biler og hengere og de må da stå ute. Dette medfører raskere forfall enn det som kommer av vår bruk. I tillegg har vi ikke mulighet til å være rasjonelle ved materialhåndtering. Det kan være et potensiale for mer rasjonell drift at vi har et materiallager som fungerer. Det er behov for kaldtlager/garasjer og noe oppvarmet areal. Vi har ikke prioritert dette planleggingsarbeidet ennå, men kommer tilbake til saken. 3

4 Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital FBR Energiøkonomisering i kommunens bygg (ENØK). Være bevisst på å rekruttere nye medarbeidere med korrekt kompetanse. Legge til rette for at våre medarbeidere kan øke sin kompetanse. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg. Tett dialog og samarbeid med den enkelte virksomhet. Sikre et økonomisk forsvarlig vedlikehold og drift av kommunens bygg i tillegg til kapitalutgiftene. Strategiske mål Foretakets evne til å tenke nytt i forhold til å møte miljøutfordringer. Godt arbeidsmiljø Tilstrekkelig info til virksomhetene og politikere. Sikre en langsiktig planlegging av vedlikehold og drift. Suksesskriterier / fokusområder Eiers vilje og evne til å gjennomføre tiltak som fører til energieffektive nybygg. Sterkt fagmiljø Reduksjon i CO 2 utslipp/energiforbruk. Medarbeidertilfredshet Sykefravær Brukertilfredshet Følge økonomiplanen Indikatorer Registrere kw-forbruket. Årlig medarbeiderundersøkelse Månedlig rapport Brukerundersøkelse Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Målemetode Energibesparelse på kwh. Snitt på over 5 på stolthet over egen arbeidsplass i medarbeiderundersøkelsen. 90 % fornøyd med tjenestetilbudet. Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Ambisjonsnivå / ønsket resultat Sykefravær under 7% 4

5 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF 1.1. Ferdigstillelse av de anleggene som har lokal BMS tilkopling. Ha ferdig opplegget rundt drifting av våre bygg. Ha fått et resultat av EOS. Operativ. Ha ferdig beskrivelsen og lagt inn FDV-dokumentasjon Miljø. Riktig energibærer. Bygghåndboka bør revideres. Startet evaluering av Sørvald-prosjektet. Lage en prosjektplan for evaluering av prosjektet. Bruke FOBE-skjema som et forslag/utgangspunkt til evaluering av prosjektet. 4.1 Ta opp med FOBE om deres arbeid. 5

6 Foretakets ansvarsområde I budsjettforslaget er det lagt til grunn at foretaket skal ha følgende fire hovedansvarsområder: Kommunens bygningsmasse Foretaket skal ivareta eieransvaret for kommunens bygningsmasse og sikre at de verdier som er nedlagt i bygningsmassen blir ivaretatt. Med ivaretakelse av verdier menes i denne sammenhengen ikke bare å sikre den kapitalen kommunen gjennom tidene har nedlagt i sin bygningsmasse, men også å sikre bruksverdien, dvs. at bygningsmassen er best mulig tilpasset behovene til brukerne og den tjenesteproduksjonen som skal forgå i bygningene. Foretaket har derfor ansvaret for bygningsmessig vedlikehold og for oppgradering av byggtekniske forhold som kommer som følge av nye forskriftskrav. Driftsoppgaver og brukertjenester Foretaket skal ha ansvaret for kommunens driftstjenester. Dette innebærer først og fremst ansvaret for drift og vedlikehold av tekniske anlegg (oppvarming, ventilasjon, bassenger). Etter brukernes ønsker vil foretaket kunne utføre brukertjenester for virksomhetene, dvs gressklipping, indre vedlikehold, vedlikehold av brukerutstyr m.m. Disse tjenestene faktureres i tillegg til husleie. Renholdstjenester Foretaket skal ha ansvaret for kommunens renholdstjenester. Kontrakter med hver enhet er inngått. Byggherrefunksjon Foretaket skal også ivareta byggherrefunksjonen ved gjennomføring av de investeringsprosjekter kommunestyret måtte vedta, (med unntak av prosjekter innen vei, vann og avløp som ligger til Sørum kommunalteknikk KFs ansvarsområde, i praksis utenfor skolens/bhg/institusjonens tomtegrense). Foretaket skal også bistå fagseksjonene i kommunen med forprosjektering og utvikling av investeringsprosjekter. Slik bistand kan ytes på alle stadier i prosessen, fra idestadiet og helt fram til at vedkommende innstillingsutvalg innstiller på endelig investeringsvedtak overfor kommunestyret. Driftsbudsjettets økonomiske rammer Tabellen viser hovedpostene i forslaget til årsbudsjett for Rammen for årsbudsjettet for 2010 framkommer ved videreføring av de kontraktsbundne inntektene samt prisstigning ihht. konsumprisindeksen. Investeringen på Sørvald er lagt inn med halvårsvirkning, aktivitetsentret og bibliotek på Verkstedgården samt. paviljong på Vesterskaun skole. Det er gjort små justeringer på boligeiendommene. Noen av budsjettpostene er justert i forhold til de forandringer/endringer som skjer ved endring av bygningsmassens arealer. 6

7 SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Årsbudsjett 2010 KONTO- GRUPPE TEKST BUDSJETT 2009 ØP 2010 BUDSJETT 2010 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Merverdiavgift på anskaffelser Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, materiell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeført tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Overføring til investeringsregnskapet Sum ekstraordinæreinntekter/kostnader Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån Årsresultat

8 Inntekter Leieinntekter De kommunale virksomhetene belastes med en husleie som er kontraktsfestet med det enkelte bygg. Prisstigningen er basert på konsumprisindeksen pr Vi har i vårt budsjettforslag lagt inn prisstigningen på 3 %. Husleien skal dekke foretakets drift- og kapitalkostnader forbundet med bygningsmassen, samt ytre vedlikehold på dagens nivå. I tillegg inkluderer posten leieinntekter fra kommunens boliger og næringseiendommer. Salgsinntekter Foretakets inntekter fra renholdstjenester, vaktmester brukertjenester, administrasjon av byggeprosjekter samt kantinedrift. Prisstigningen er basert på konsumprisindeksen pr Vi har i vårt budsjettforslag lagt inn prisstigningen på ca 3 %. MVA-refusjon Kommunene får refundert all merverdiavgift f.o.m Inntektsanslaget her gjelder refusjon av merverdiavgift på driftskostnader. Også i budsjett forslaget for 2010 er merverdiavgiften (der det er aktuelt) tatt ut av de aktuelle kostnadsstedene og ført opp på MVA- kostnad. Motposten med samme beløp er MVA-Refusjon. Andre driftsinntekter ble i budsjett 2009 økt med 11,6 millioner for å dekke inn ENØK-tiltak og vedlikehold. Derfor er det stort avvik mellom budsjett 2009 og ØP2010/budsjett 2010 på nevnte art. (Art 39). Kostnader Lønnskostnader Lønn og sosiale utgifter for foretakets 59,27 årsverk, som fordeler seg slik: Driftsoperatør er lagt inn med en ny stilling fra 2010 ihht. ØP Byggeledelse/teknisk drift er økt med en stilling ihht. vedtak. Renholdsbemanningen vil på slutten av året øke i forhold til nye kontrakter/arealøkninger på Sørvald. Kontraktene på renholdstjenestene er ikke klare, men bemanningen vil avhenge av tjenestens omfang. Håndverkere vil i en overgangsperiode være noe styrket i forhold til bemanningen som skal være 6 ansatte. Funksjon Årsverk Ledelse og prosjektstyring 9,00 Renholdstjenesten 34,73 Driftsoperatører 9,00 Håndverkere 6,00 Kantinedrift 0,54 Sum 59,27 8

9 Avskrivninger Avskrivningskostnaden er basert på bokført verdi av bygningsmassen pr Avskrivningstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. Bygningsmessig drift Hovedtyngden av disse driftskostnadene gjelder kommunens boliger, i tillegg til forsikringer og drift av tekniske anlegg i bygningsmassen forøvrig. Bygningsmessig vedlikehold Foretaket har ansvaret for ytre vedlikehold samt alle tekniske anlegg i forbindelse med bygningsmessig drift. I tillegg skal foretaket sørge for oppgradering av byggene når det kommer nye forskriftskrav knyttet til bygningen. Det ser ut til at vi i løpet av økonomiplanperioden kommer opp på et vedlikeholdsnivå på driftssiden som dekker utgiftene til det som er nevnt ovenfor. Bevilgning av fondsmidler til vedlikehold har gjort at vi hittil har holdt et høyt nivå på vedlikeholdet av våre bygg. Andre driftskostnader Kostnader til transportmidler, inventar og utstyr, samt øvrige administrasjonskostnader, herunder betaling til Sørum kommune for stabs- og støttetjenester. Rentekostnader Rentekostnaden tar utgangspunkt i foretakets gjeld pr Det er tatt høyde for at rentenivået gjennomsnittlig er 4 % i løpet av Renteutgiftene er basert på ca 750 millioner i lån i Investeringsbudsjett Kommunestyret har i økonomiplanperioden for vedtatt investeringer på Sørum sykehjem inkl. heis, Sørvald, Nordli barnehage, heis på rådhuset og Vektergården. Utbygging av Idrettsparken barnehage og Sørumsand helsestasjon er fullfinansiert, men som nevnt i bevilgningssaken er ikke utgifter til grunnerverv tatt med i de vedtak som er behandlet tidligere. Tas opp som egen sak. Finansiering Alle våre pågående prosjekter er vedtatt og finansieringsplanene er klar. Sykehjemmet er delvis lånefinansiert, Nordli lånefinansieres og Sørvald er lånefinansiert med unntak av tilskudd på kr 28 millioner. Gjeldsutvikling Den delen av kommunens gjeld som belastes foretaket er anslått til ca kr 750 millioner i løpet av Tallbudsjettet på postnivå De påfølgende sidene viser det detaljerte budsjettet. 9

10 B2010ØP Vedtak ØP B2010 daglig lederes forslag Ksted: 2801 Styring og ledelse 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Internsalg - styring og ledelse Honorar til folkevalgte Fast lønn og faste tillegg Overtid Telefongodgjørelse Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre pensjonalkostnader MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Advokatbistand Leasingbiler Leasing av kopieringsmaskiner Leasing av serveringsautomater Administrasjonskostnader Sørum kommune Bank- og betalingsomkostninger Kontorrekvisita Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Linjeleie Transportmidler - drivstoff Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer - biler og maskiner Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 2801 Styring og ledelse 0 0 Ksted:2802 Finansielle inntekter og kostnader 8041 Bankrenter Renteutgifter Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2802 Finansielle inntekter og kostnader Ksted:2807 Interne finanstransaksjoner 3919 MVA-refusjon investeringer Overføring til investeringsregnskapet 0 0 Sum ksted: 2807 Interne finanstransaksjoner

11 Ksted:2811 FDVU ordinære eiendommer 3602 Husleie kontorlokaler Husleieinntekt kommunale virksomheter MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - driftsoperatører Internkjøp - håndverkere Avskrivning bygninger og anlegg Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Leie av parkeringsareal Hærverk Forsikringsskader Skadedyrkontroll Løpende drift - lyspærer/lysrør Vann og avløp - løpende drift Vann og avløp - serviceavtaler Avfallshåndtering - løpende drift Avfallshåndtering - serviceavtaler Ventilasjon - løpende drift Ventilasjon - ventilasjonsfiltre Ventilasjon - serviceavtaler Varme - løpende drift Varme - serviceavtaler Kjøl og frys - løpende drift Basseng - løpende drift Basseng - kjemikalier Heis - serviceavtaler/kontroller Vakt og sikring - alarmutrykninger Vakt og sikring - alarmoverføring til sentral Vakt og sikring - nøkler og låssystem Vakt og sikring - innbruddsalarm Vakt og sikring - serviceavtaler Brann - brannsikring bygningsmessig Brann - brannalarm og nødlys Brann - sprinkleranlegg Utendørs - løpende drift Utendørs - snøbryting Utendørs - strøing og feiing Utendørs - lyspærer/lysrør Bygninger - planlagt vedlikehold - bygningsmessig Bygnnger - planlagt vedlikehold - brannvern Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig Offentlige krav og påbud - brannvern Oppgradering Konsulenttjenester Kopiering Forsikringer - bygg og anlegg Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2811 FDVU ordinære eiendommer

12 Ksted:2812 FDVU boligeiendommer 3601 Husleie kommunale boliger Husleietap - ikke utleide boliger MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - driftsoperatører Internkjøp - håndverkere Internkjøp - renholdere Avskrivning bygninger og anlegg MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Kommunale avgifter Antenneavgift Elektrisitet Skadedyrkontroll Vakt og sikring - alarmutrykninger Utendørs - snøbryting Bygninger - planlagt vedlikehold - bygningsmessig Bygninger - planlagt vedlikehold - leietakerskifte Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig Utendørs - planlagt vedlikehold Forsikringer - bygg og anlegg Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2812 FDVU boligeiendommer Ksted:2813 FDVU næringseiendommer 3602 Husleie kontorlokaler Husleieinntekt kommunale Utleie av kommunal jord MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Avskrivning bygninger og anlegg MVA på anskaffelser Kommunale avgifter Elektrisitet Innleide vaktmestertjenester Forsikringer - bygg og anlegg Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2813 FDVU næringseiendommer

13 Ksted:2821 Driftsoperatører 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - driftsoperatører Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Forsikringer, avgiftspliktige Andre pensjonalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Løpende drift - forbruksartikler Avfallshåndtering - løpende drift Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Transportmidler - årsavgifter Transportmidler - drivstoff og olje Transportmidler - rep. og vedlikehold Arbeidsmaskiner - drivstoff og olje Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Forsikringer - bygg og anlegg Forsikringer - bil Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2821 Driftsoperatører 0 0 Ksted:2822 Håndverkere 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - håndverkere Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Forsikringer, avgiftspliktige Andre pensjonalkostnader MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Løpende drift - forbruksartikler Avfallshåndtering - løpende drift Inventar og utstyr Materialkjøp Opplæring ansatte Leie av maskiner og utstyr Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Transportmidler - årsavgifter Transportmidler - drivstoff og olje Transportmidler - rep. og vedlikehold Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Representasjon, bevertning Forsikringer - bygg og anlegg Forsikringer - bil Sum ksted: 2822 Håndverkere

14 Ksted:2825 Frogner sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2825 Renhold Ksted:2826 Midtbygda sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2826 Renhold

15 Ksted:2827 Sørumsand I sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2827 Renhold Ksted:2828 Sørumsand II sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2828 Renhold

16 Ksted:2829 Blaker sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2829 Renhold Ksted:2831 Kantine 3104 Salg fra kafe/kantine MVA-refusjon Inntekt fra andre kommunale foretak Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Leasing av serveringsautomater Matvarer Sum ksted: 2831 Kantine 0 0 Ksted:2841 Offentlig toalett 3918 MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - renholdere MVA på anskaffelser Kommunale avgifter Løpende drift - bygningsmessig Sum ksted: 2841 Offentlig toalett T O T A L T

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14 Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 14.04.2011 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2012 2015... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsmelding og årsregnskap 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrets vedtak av 20.03.2012 1 Innholdsfortegnelse Årsmelding... 3 For videre behandling av dokumentet... 3 Styrets vedtak... 3 Daglig

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011.

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. 1 Budsjett 2011 for NRV IKS Økonomiplan for 2012-2014 Innledning Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Årsrapport 2013 MB 1

Årsrapport 2013 MB 1 Årsrapport 2013 MB 1 FORSIDE: RUD VIDEREGÅENDE SKOLE Hva er gjort her. Skal det stå noe om kostnadsrammer? Her kan det stå det som er viktig Vi finner ut hva som er lurt Mulig det ikke er punkter, men

Detaljer