Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett Styrets forslag av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14"

Transkript

1 Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av

2 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver og brukertjenester... 4 Renholdstjenester... 4 Byggherrefunksjon... 4 Park og grøntavdeling... 5 Mulig utvidelse av foretakets ansvarsområde... 5 Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 5 Inntekter... 7 Leieinntekter... 7 Fondsmidler... 7 Salgsinntekter... 8 MVA-refusjon... 8 Kostnader... 9 Lønnskostnader... 9 Avskrivninger... 9 Bygningsmessig drift... 9 Bygningsmessig vedlikehold... 9 Andre driftskostnader... 9 Rentekostnader... 9 Investeringsbudsjett Finansiering Gjeldsutvikling Innsparingstiltak Renhold Vedlikehold Utskiftingsplan for maskiner og utstyr Tallbudsjettet på postnivå... 12

3 Styrets vedtak 1. Styret i SK Eiendom KF vedtar daglig leders forslag til årsbudsjett 2015 oversendt til behandling i Kommunestyret med følgende presiseringer: Forslaget innebærer en endring hvor nestleder i foretaket fom 2015 får lønnen dekket av prosjektmidler. Husleie siste tertial 2015 for Fjellbovegen barnehage vil med unntak av driftskostnader, benyttes til vedlikehold, da avskrivningene ikke belastes før i Hvis Kommunestyret vedtar foreslåtte kutt i vedlikehold for 2015, må foretakets mindreforbruk i inneværende år beholdes til vedlikehold for å unngå et etterslep som vil være svært kostbart å hente inn senere. 2. Eventuelle rentekostnader over kr ,- dekkes av SK Eiendoms ubundne fond. Innledning Daglig leder legger med dette fram forslag til årsbudsjett 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SK Eiendom KF). Rammen for årsbudsjettet for 2015 framkommer ved videreføring av de kontraktsbundne inntektene. I Økonomiplanen for er det ikke lagt inn prisstigning ihht. konsumprisindeksen på husleier til kommunale bygg. I tillegg har vi inntekter fra tjenesteområdene når virksomhetene bestiller brukereller håndverktjenester. Prosjektledelse inndekkes i sin helhet fra byggeprosjekter. Vedlikeholds- og utviklingsplanen og prioritering av denne tas opp som egen sak og rulleres en gang årlig. Vedlikeholdsplanen skal, så langt det lar seg gjøre, omfatte alle vedlikeholdsbehov ved bygningsmassen. Oversikten viser både dagens behov og de som oppstår de første årene. Som tidligere vil planen også inneholde de tiltak hvor det er nødvendig med en annen finansiering enn det som er naturlig og mulig å ta med i ordinær drift. Videre vil det gis en skissering på langsiktige utfordringer. Dette vil omfatte tyngre tekniske installasjoner innen ventilasjon, elektro, basseng og varmeanlegg. I budsjett 2015 er driftsmidlene til vedlikeholdet på et ønsket nivå og opprettholder dagens standard på bygningsmassen. Gjeldende vedlikeholdsplan er ikke ajour og må oppdateres og avstemmes med pågående prosjekter, endret vedlikeholdsbehov og satsningsområder. Utfordringer med bemanning fører til at målet for rullering og utførelse av planen for 2014 ikke nåes. Det er ansatt ny vedlikeholdsansvarlig fra oktober Neste vedlikeholdsplan vil bli tatt opp våren Framtidige inntekter: Det er vedtatt at husleien på nye bygg skal basere seg på nettoutgiftene knyttet til kapitalen. Det vil si at totalkostnaden minus alle tilskudd og mva. refusjon. Samtidig er avskrivningen på investeringen basert på bruttoutgiften. Leieinntektene (på kapitaldelen) dekker ikke de reelle utgiftene, etter hvert vil prisstigning på husleien redusere dette underskuddet. Etter ca. 10 år med prisstigning vil det være samsvar mellom utgifter og inntekter. Økonomisk sett vil dette være krevende for SKE i byggets 10 første leveår, men samtidig gir dette en mer korrekt prissetting av husleiene i byggets levetid. Prisstigning på husleiene på 0 % vil medføre at perioden med underskudd på nye bygg forlenges. Drift av grøntarealer: SK Eiendom Byggservice har i 2014 utprøvd muligheter for å omstille skjøtsel av gressarealer til robotklipp på eiendommer der det er hensiktsmessig i forhold til størrelse, utforming og brukergruppe. Teknologien byr fremdeles på utfordringer, men robotklipp vil være hensiktsmessig på utvalgte eiendommer. Enkelte eiendommer egner seg ikke uten tilpasning av terreng. En kombinasjon av robotklipp og manuell klipp vil i fremtiden gi økt effektivitet og kvalitet, samt frigjøre ressurser for å utføre andre skjøtsels- og vedlikeholdsoppgaver som ikke er ivaretatt i tilstrekkelig grad i dag. Eksempelvis beskjæring av trær og busker, luking etc. Ved nye byggeprosjekter vil det være et krav fra vår side om tilrettelagt utforming av grøntareal og infrastruktur for robotklipp hvis brukergruppen 3

4 og terrenget tillater det. Park- og grøntavdelingen v/kommunegartner vil spille en sentral rolle i utformingen av arealer og avtaler med virksomhetene. I fremtiden ser vi for oss faste og langsiktige skjøtselsavtaler basert på avtalt skjøtselsplan. Renhold: Renholdsservice vil også i 2015 ha fokus på muskel og skjelettlidelser. I tillegg vil vi ha økt fokus på organiseringen av renholdsdriften. Investeringer: I kommunens økonomiplan (ØP ) ble det bestemt at renten som legges til grunn i eiendomsforetaket skulle overføres til kommune. Kalkulatoriske renter som ligger til grunn for husleieberegningene er 5%. Foretakets gjeld er kr 775 millioner. 5% tilsvarer 38,75 millioner. I dette budsjettforslaget er det derfor lagt inn kr ,- som en overføring til kommuneregnskapet. Foretakets ansvarsområde I budsjettforslaget er det lagt til grunn at foretaket skal ha følgende fem hovedansvarsområder: Kommunens bygningsmasse Foretaket skal ivareta eieransvaret for kommunens bygningsmasse og sikre at de verdier som er nedlagt i bygningsmassen blir ivaretatt. Med ivaretakelse av verdier menes i denne sammenhengen ikke bare å sikre den kapitalen kommunen gjennom tidene har nedlagt i sin bygningsmasse, men også å sikre bruksverdien, dvs. at bygningsmassen er best mulig tilpasset behovene til brukerne og den tjenesteproduksjonen som skal forgå i bygningene. Foretaket har derfor ansvaret for bygningsmessig vedlikehold og for oppgradering av byggtekniske forhold som kommer som følge av nye forskriftskrav. Økte brukerkrav dekkes av virksomheten. Driftsoppgaver og brukertjenester Foretaket skal ha ansvaret for kommunens driftstjenester. Dette innebærer først og fremst ansvaret for drift og vedlikehold av tekniske anlegg (oppvarming, ventilasjon, bassenger, osv.). I de siste årene har kompleksiteten i byggene økt på grunn av mer fokus på energieffektivisering, driftsovervåking og automatisert styring av byggets funksjoner. Etter brukernes ønsker vil foretaket kunne utføre brukertjenester for virksomhetene, dvs. gressklipping, indre vedlikehold, vedlikehold av brukerutstyr m.m. Disse tjenestene faktureres til kostpris i tillegg til husleie. Renholdstjenester Foretaket skal ha ansvaret for kommunens renholdstjenester. Kontrakter med hver enhet/virksomhet er inngått og justeres kontinuerlig ved forandring av tjenester. Renhold utover avtalen faktureres til kostpris som tillegg. Renholdsservice ønsker å initiere et tverrfaglig samarbeid med tanke på å redusere hærverk/unødvendig tilgrising og på denne måten bedre ivareta byggene våre. Byggherrefunksjon Samarbeidet mellom Rådmannskommunen og SKE har i siste halvdel av 2014 begynt å finne sin form. Rådmannskommunen bidrar til å avklare brukerbehovene og fremmer politiske saker. SKE bidrar med planlegging, prosjektering og bygging. 4

5 Park og grøntavdeling Park og grøntavdelingen ivaretar kommunens friområder, parkarealer/sentrumsbeplantning og håndtering av uønskede fremmede arter. Dette finansieres i hovedsak gjennom inndekning fra ubundet driftsfond, samt noe tilskudd fra fylkeskommunen for bekjempelse av fremmede arter. Avdelingen leverer også beplantning rundt Rådhuset. Dette finansieres av virksomhetene (PNK, Rådhuset). Fra 2014 er det blitt utført forefallende skjøtselsoppgaver på grøntarealer tilhørende kommunale boliger som SKE har ansvaret for. Det er også utført skjøtselsoppgaver hos enkelte virksomheter som ikke har avtaler for drift av grøntarealer, eksempelvis Nordli bhg, Frogner bhg, Bingsfoss ungdomsskole/hall, Sørumsand skole, Kuskerudnebben med flere. Gapet mellom skjøtselsoppgaver som burde vært utført og det som er finansiert er stort. For å sikre en fremtidig, bærekraftig og utvidet drift er det behov for noen overordnede strategiske føringer fra rådmannen om hvilke oppgaver som skal ivaretas, i hvilken grad, samt medfølgende økonomiske rammer til disse oppgaver. Foretaket ønsker at forslag til dette tas opp som egen politisk sak og resultatene skal innarbeides i fremtidige økonomiplaner og budsjetter. Mulig utvidelse av foretakets ansvarsområde Sørum kommunale eiendomsselskap KF har i sine vedtekter nedfelt et begrenset ansvarsområde. Sørum kommune har utfordringer med blant annet bosetting av flyktninger hvor mangel på boliger er et stort hinder. Rådmannen har i denne saken signalisert et ønske om å overføre ansvaret for å skaffe boliger gjennom leie og framleie i det private markedet til Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF. Foretaket anser det nødvendig at det foretas en grundig utredning med tanke på økonomi, fordeling av ansvarsområder og oppfølging av lover og regler tilknyttet beboer og utleier i samarbeid med rådmannen. Foretaket er positiv til å samarbeide med rådmannen om nye og/eller endring av ansvarsområder. Driftsbudsjettets økonomiske rammer Tabellen viser hovedpostene i forslaget til årsbudsjett for Rammen for årsbudsjettet for 2015 framkommer ved videreføring av de kontraktsbundne leieinntektene og renholdskontrakter. Prisstigning er iht. vedtak i økonomiplan

6 KTO TEKST BUDSJETT 2014 ØP 2015 Budsjett 2015 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Gevinst ved salg av anl.midler Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Stat, fylke, andre kommuner Kommunale foretak/iks Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar styret Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Merverdiavgift på anskaffelser Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, materiell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeført tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Overføring til invest.regnskapet 0 Sum ekstraordinæreinnt./kostn sresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER/-MINDREFORBRUK

7 Inntekter Leieinntekter De kommunale virksomhetene belastes med en husleie som er kontraktsfestet med det enkelte bygg. Prisstigningen er basert på konsumprisindeksen pr Vi har imidlertid i vårt budsjettforslag lagt inn prisstigningen på 0,0 % som er det samme som økonomiplanen. Husleien skal dekke foretakets drift- og kapitalkostnader forbundet med bygningsmassen, samt ytre vedlikehold på dagens nivå. For nye bygg dekker ikke leieinntektene (på kapitaldelen) de reelle utgiftene, etter hvert vil prisstigning på husleien redusere dette underskuddet. Etter ca. 10 år med prisstigning vil det være samsvar mellom utgifter og inntekter. Økonomisk vil dette være krevende for SKE i byggets 10 første leveår, men samtidig gir dette en mer korrekt prissetting av husleiene i byggets levetid. Prisstigning på husleiene på 0 % vil medføre at perioden med underskudd på nye bygg forlenges. Husleie på Fjellbovegen vil komme siste tertial Fondsmidler Som opplyst i ØP : SK Eiendom har midler på 2 fond. 1- kr ,- er av kommunestyret satt av til kommunegartnerens virksomhet. Her er det avsatt kr ,- i budsjett 2015 og det er avsatt videre i 2016 og 2017 til fondet er tomt. 2- kr ,- er tidligere års mindreforbruk på drift. I økonomiplanen ble det vedtatt å disponere kr ,- av denne summen (over 4 år). Resterende ca kr ,- foreslås avsettes til dekking av underskudd på kapitaldelen når byggeprosjektene realiseres i SKEs regnskaper. I dette forslaget for 2015 er det ikke nødvendig med bruk av fondsmidler for å dekke driften på grunn av husleie fra Fjellbovegen barnehage (3mnd.). Imidlertid vil det være nødvendig å benytte fondet til inndekking av renteutgifter på låneopptak utover 775 millioner. Se også «rentekostnader» og «gjeldsutvikling» senere i dokumentet. Investeringer i følge kommunens vedtatte økonomiplan Tallene er tatt fra økonomiplanen, korrigeringer må påregnes ved endelig vedtak for det enkelte prosjekt. Investering Husleie Vedtatt Underskudd på kapitaldelen. Nybygg Brutto Netto helårsvirkning Avskrivninger ferdig Fjellbovegen barnehage inkl.tomt Friggvegen boliger Fjuk oppvekstsenter Melvold/Frogner 1-10 skole Melvold/Frogner kultursal + ombygging Blaker bo- og omsorgssenter Blaker barnehage Renter i planleggingstiden - stipulert Totalt Som tabellen viser er det underskudd på kapitaldelen i forhold til husleien. Dette underskuddet dekkes opp av fond frem til 2018, men i løpet av 2018 er fondet tømt for midler. Senere økonomiplaner må ta stilling til hvordan fremtidige underskudd skal dekkes inn. 7

8 Eksempel som viser en tenkt investering og gap mellom inntekt og avskrivning. Investeringskostnad Avskrivningstid 40 Avskrivning pr år Husleiegrunnlag av kapitaldelen Merverdiavgift 25 % Husleieøkning (prisstigning) 2,5 % lig kostnad ekskl mva (husleiegrunnlag) lig kostnad inkl. mva (avskrivning) Differanse husleiegrunnlag - avskrivning lig kostnad ekskl mva (husleiegrunnlag) lig kostnad inkl. mva (avskrivning) Som eier av bygg vil kapitalutgiftene ikke være dekket de første årene, mens etter ca. 10 år vil bygget bidra positiv til økonomien. Grafen viser kun de 20 første årene, men tendensen videreføres positivt også de neste 20 årene. Salgsinntekter Foretakets inntekter fra renholdstjenester, brukertjenester og administrasjon av byggeprosjekter. Prisstigningen er basert på konsumprisindeksen pr MVA-refusjon Kommunene får refundert all merverdiavgift f.o.m Inntektsanslaget her gjelder refusjon av merverdiavgift på driftskostnader. Også i budsjettforslaget for 2014 er merverdiavgiften (der det er aktuelt) tatt ut av de aktuelle kostnadsstedene og ført opp på MVA- kostnad. Motposten med samme beløp er MVA-Refusjon. 8

9 Kostnader Lønnskostnader Lønn og sosiale utgifter for foretakets 54,9 årsverk for 2015, som fordeler seg slik: Funksjon sverk 2012 sverk 2013 sverk 2014 sverk 2015 Ledelse og stab Byggforvaltning Prosjekt Park og grønt Driftsoperatører Håndverkere Renholdsservice , ,3 5,7 27, ,3 5,7 28,9 Totalt 57, ,6 54,9 Det er lagt inn 1,0 årsverk til Fjellbovegen barnehage i slutten av ,3 årsverk til «Misjonshuset» barnehage og arealer på driftssentralen er allerede inne i andre halvdel av 2014, men vises i matrisen fra Avskrivninger Avskrivningskostnaden er basert på bokført verdi av bygningsmassen pr Avskrivningstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. Bygningsmessig drift Hovedtyngden av disse driftskostnadene gjelder kommunens boliger, i tillegg til forsikringer og drift av tekniske anlegg i bygningsmassen forøvrig. Bygningsmessig vedlikehold Foretaket har ansvaret for ytre vedlikehold, bassengrom og tilstøtende våtrom/garderober samt alle tekniske anlegg i forbindelse med bygningsmessig drift. I tillegg skal foretaket sørge for oppgradering av byggene når det kommer nye forskriftskrav knyttet til bygningen. Dagens vedlikeholdsnivå på driftssiden dekker utgiftene som er nevnt ovenfor. For å opprettholde dette er en årlig indeksregulert husleie forutsetning. Andre driftskostnader Kostnader til transportmidler, inventar og utstyr, samt øvrige administrasjonskostnader, herunder betaling til Sørum kommune for stabs- og støttetjenester. Rentekostnader Rentekostnaden tar utgangspunkt i foretakets gjeld pr Det er fastsatt at rentenivået gjennomsnittlig er 5 % i løpet av Renteutgiftene er basert på 775 millioner i lån. Dette tilsvarer kr 38,750 millioner. Det er avsatt kr 38,750 millioner som overføring til Sørum kommune ihht til vedtak. 9

10 Investeringsbudsjett Kommunestyret har i økonomiplanperioden for vedtatt nye byggeprosjekter. Det vil si gitt bevilgninger til iverksettelse av bygging. Fjellbovegen barnehage skal leveres fra SKE til virksomheten slik at den kan være klar til barnehageårets begynnelse. Strakstiltak på Sørum gravlund ferdigstilles våren Imidlertid er det flere investeringer som er vedtatt utredet og er i forskjellige faser. Boligsosial handlingsplan (Friggvegen), kirkegårdene, Vesterskaun skole, Melvold/Frogner skoler, Fjuk oppvekstsenter, Blaker barnehage, Sørum rådhus og Blaker bo og omsorgssenter. Investeringer til utskifting av maskiner og utstyr er kr ,- for renholdsservice og kr ,- for byggservice. Finansiering Alle våre pågående prosjekter er vedtatt og finansieringsplanene er klare. Gjeldsutvikling Den delen av kommunens gjeld som belastes foretaket er anslått til ca kr 775 millioner i Dette vil stige i løpet av 2015 på grunn av investeringer på Fjellbovegen og Frogner/Melvold skoler. Det er stor usikkerhet på når utbetalingene på prosjektene vil komme, men antar at gjelden vil være ca. 900 millioner Renteutgifter til de nye prosjektene vil påløpe før husleieinntektene til SKE er på plass. Renten kan beløpe seg til kr 1,2 1,4 millioner og forutsettes dekket av SKEs ubundne fond. Innsparingstiltak Renhold Renhold fremmet i 2013 en egen sak med en effektivisering av renholdstjenesten. Dette medførte en varig reduksjon pålydende kr 2,3 millioner for virksomhetene årlig. Kommunestyret har vedtatt en renholdsfrekvens for kommunale bygg. Renhold foreslår å endre renholdsfrekvens av klasserom på ungdomsskolene fra 5 ganger per uke til 2,5 ganger per uke. 2,5 ganger per uke tilsvarer renholds frekvens på våre barneskoler. Barneskolene bidrar aktivt ved ordenselever og andre ordninger for å opprettholde god renholds kvalitet. Dette må forankres i rådmannens organisasjon da endring i renholds frekvens kan medføre endringer i rutiner hos berørte virksomheter. Det forutsettes at virksomhetene bidrar aktivt til å opprettholde god renholds kvalitet. For SKE renholds service medfører dette endring av organisering og flytting av personell. Dette medfører en besparelse på kr ,- i Hvorvidt omleggingen av renholds frekvens og endring i organiseringen av driften kan medføre ytterligere besparelser fra 2016 vil SKE legge frem ved budsjettbehandlingen for

11 Vedlikehold Totalt er det satt av kr 10,86 millioner til vedlikehold av kommunens bygningsmasse i Summen inkluderer planlagt/tilfeldig vedlikehold og fordeler seg på kommunale bygg, kommunale boliger og næringseiendommer. Kostra/Regnskapstall 2013 for nettverksgruppen Sørum kommune deltar i: 4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå Asker 0104 Moss 0105 Sarpsborg 0230 Lørenskog 0233 Nittedal 0226 Sørum 0231 Skedsmo 0605 Ringerike 0228 Rælingen 0602 Drammen Snitt Vedlikehold Driftsutgifter Sum Regnskapstallene for 2013 inneholder kostnader for planlagt vedlikehold, tilfeldig vedlikehold og drift. Noen kommuner fører kostnader for tilfeldig vedlikehold som en vedlikeholdskostnad, mens andre fører den som en driftskostnad. Sørum kommune fører tilfeldig vedlikehold som en vedlikeholdskostnad. Summene viser at Sørum kommunes drifts- og vedlikeholdskostnader samlet er lave i forhold til kommunene i vår nettverksgruppe. Føring av kostnader til tilfeldig vedlikehold vil bli tema på kommende nettverksmøter slik at tallene blir sammenlignbare for alle kommunene. Reduksjon i vedlikeholdsbudsjett Busjettforslag MNOK -2 MNOK -2,5 MNOK -3 MNOK Totalt vedlikeholdsbudsjett Budsjett vedlikehold ordinære bygg, totalt Budsjett vedlikehold bolig, totalt Budsjett vedlikehold ordinære bygg, per kvm Budsjett vedlikehold bolig, per kvm Snitt per kvm Av vedlikeholdsbudsjettet på kr for 2015 er kr ,- til tilfeldig vedlikehold. Generelt kan vi si at kutt i vedlikeholdet for ett enkelt år ikke er kritisk. Utfordringene kommer hvis kuttet blir av en viss størrelse og går over en periode på flere år. Et kutt pålydende kr 2 millioner vil medføre at det merkes av virksomhetene ute og generere et økt vedlikeholdsetterslep. For 2014 ble det vedtatt et budsjettkutt i vedlikeholdet pålydende kr 2 millioner og det er vedtatt at vedlikeholdet skulle løftes opp igjen fra og med budsjettåret I den situasjonen Sørum kommune er i nå, kan en opprettholdelse av kuttet i vedlikeholdet pålydende kr 2,0 millioner for 2015 forsvares. Vedlikeholdsnivået bør tilbake til opprinnelig 2015 nivå fra

12 Utskiftingsplan for maskiner og utstyr Renholdsservice: gulvmaskiner og moppevaskere Vi har i dag følgende maskiner: Antall moppevaskere 24 Antall gulvmaskiner 71 Robo 40 robotvasker 1 Antall highspeed 47 Utskiftningsår Gjenstand Modell Ant. Ant. Ant. Ant. Moppevaskere Primus Gulvmaskiner Nilfisk Highspeed Nilfisk FDV Driftsoperatører og håndverker: kjøretøy og større gressklippere Vi har i dag: Varebiler 9 herav 2 stk Leasingbiler Gressklippere 4 Robotklipper 1 (Nordli) Utskiftningsår Gjenstand Modell Ant. Ant. Ant. Gressklipper John Deere Gressklipper Husquarna Gressklipper Huskvarna robotklipper Varebil Hiace Ant. Tallbudsjettet på postnivå De påfølgende sidene viser det detaljerte budsjettet. 12

13 Vedtatt Forslag økonomiplan Budsjett Ksted: 2801 Styring og ledelse 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Internsalg - styring og ledelse Honorar til styret Fast lønn og faste tillegg Overtid Telefongodgjørelse Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Advokatbistand Leasingbiler Leasing av kopieringsmaskiner Administrasjonskostnader Sørum kommune Kontorrekvisita Kopiering Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Linjeleie Transportmidler - årsavgift Transportmidler - drivstoff Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer - biler og maskiner Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 2801 Styring og ledelse 0 0 Ksted: 2802 Finansielle inntekter og kostnader 8041 Bankrenter Renteutgifter Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2802 Finansielle inntekter og kostnader

14 Ksted: 2807 Interne finanstransaksjoner 3919 MVA-refusjon investeringer 4904 Overføring til Sørum kommune Konserninterne renteutgifter Sum ksted: 2807 Interne finanstransaksjoner Ksted: 2809 Prosjekt 3971 Inntekt fra egne prosjekter Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Inventar og utstyr Opplæring ansatte Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Sum ksted: 2809 Interne finanstransaksjoner Ksted: 2810 Byggforvaltning 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Internsalg - Byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Sum ksted: 2810 Byggforvaltning

15 Ksted: 2811 FDVU ordinære eiendommer 3039 Refusjon av strømutgifter Husleie kontorlokaler Husleieinntekt kommunale virksomheter MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - Byggforvaltning Internkjøp - driftsoperatører Internkjøp - håndverkere Avskrivning bygninger og anlegg Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Leie av parkeringsareal Kommunale avgifter Elektrisitet Serviceavtaler/kontroller Hærverk Forsikringsskader Skadedyrkontroll Løpende drift - lyspærer/lysrør Vann og avløp - løpende drift Vann og avløp - serviceavtaler Avfallshåndtering - løpende drift Avfallshåndtering - serviceavtaler Ventilasjon - løpende drift Ventilasjon - ventilasjonsfiltre Ventilasjon - serviceavtaler Varme - løpende drift Varme - serviceavtaler Kjøl og frys - løpende drift Basseng - løpende drift Basseng - kjemikalier Heis - løpende drift Heis - serviceavtaler/kontroller Vakt og sikring - alarmutrykninger Vakt og sikring - alarmoverføring til sentral Vakt og sikring - nøkler og låssystem Vakt og sikring - innbruddsalarm Vakt og sikring - serviceavtaler Brann - brannsikring bygningsmessig Brann - brannalarm og nødlys Brann - sprinkleranlegg Utendørs - løpende drift Utendørs - snøbryting Utendørs - strøing og feiing Utendørs - lyspærer/lysrør Utendørs - serviceavtaler Bygninger - planlagt vedlikehold - bygningsmessig Bygnnger - planlagt vedlikehold - brannvern Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig Offentlige krav og påbud - HMS Oppgradering Driftsovervåkning IKT,avtale Konsulenttjenester Kopiering Forsikringer - bygg og anlegg Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Inndekking fra ubundet driftsfond Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2811 FDVU ordinære eiendommer

16 Ksted: 2812 FDVU boligeiendommer 3601 Husleie kommunale boliger Husleietap - ikke utleide boliger Refusjon av strømutgifter MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - Byggforvaltning Internkjøp - driftsoperatører Internkjøp - håndverkere Internkjøp - renholdere Avskrivning bygninger og anlegg MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Kommunale avgifter Antenneavgift Elektrisitet Skadedyrkontroll Vakt og sikring - alarmutrykninger Brann - brannalarm og nødlys Utendørs - snøbryting Utendørs - strøing og feiing Bygninger - planlagt vedlikehold - bygningsmessig Bygnnger - planlagt vedlikehold - brannvern Bygninger - planlagt vedlikehold - leietakerskifte Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig Utendørs - planlagt vedlikehold Driftsovervåking IKT Advokatbistand Bank- og betalingsomkostninger Forsikringer - bygg og anlegg Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2812 FDVU boligeiendommer Ksted: 2813 FDVU næringseiendommer 3602 Husleie kontorlokaler Husleieinntekt kommunale Utleie av kommunal jord MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - Byggforvaltning Avskrivning bygninger og anlegg MVA på anskaffelser Kommunale avgifter Elektrisitet Innleide vaktmestertjenester Vakt og sikring - alarmoverføring til sentral Brann - brannsikring bygningsmessig Brann - brannalarm og nødlys Byggninger - tilfeldig vedlikehold bygningsmessig Driftsovervæking IKT, avtale Forsikringer - bygg og anlegg Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2813 FDVU næringseiendommer

17 Ksted: 2821 Driftsoperatører 3918 MVA-refusjon Tilfeldige inntekter fra private Inntekt fra egne prosjekter Inntekt fra andre kommunale virksomheter Internsalg - driftsoperatører Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Forsikringer, avgiftspliktige Andre personalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Løpende drift - forbruksartikler Avfallshåndtering - løpende drift Inventar og utstyr Materialkjøp Opplæring ansatte Leasingbiler Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Annonser Telefonutgifter Transportmidler - årsavgifter Transportmidler - drivstoff og olje Transportmidler - rep. og vedlikehold Arbeidsmaskiner - drivstoff og olje Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Forsikringer - bygg og anlegg Forsikringer - bil Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2821 Driftsoperatører 0 0 Ksted: 2822 Håndverkere 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Inntekt fra andre kommunale virksomheter Internsalg - håndverkere Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer (Lærling) Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Forsikringer, avgiftspliktige Refusjon sykepenger og avgift Andre personalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Løpende drift - forbruksartikler Avfallshåndtering - løpende drift Inventar og utstyr Materialkjøp Opplæring ansatte Leasingbiler Leie av maskiner og utstyr Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Transportmidler - årsavgifter Transportmidler - drivstoff og olje Transportmidler - rep. og vedlikehold Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Forsikringer - bygg og anlegg Forsikringer - bil Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2822 Håndverkere

18 Ksted: 2825 Frogner sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre personalkostnader MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av tjenester fra vikarbyrå Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Sum ksted: 2825 Renhold Ksted: 2828 Sørumsand II sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre personalkostnader MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av tjenester fra vikarbyrå Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Sum ksted: 2828 Renhold

19 Ksted: 2841 Offentlig toalett 3918 MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - renholdere MVA på anskaffelser Kommunale avgifter Hærverk Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig Sum ksted: 2841 Offentlig toalett Ksted: 2845 Park og grøntavdeling 3918 MVA-refusjon Andre tilskudd/refusjoner fra kommuner Inntekt fra andre kommunale foretak Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - Byggforvaltning Vikarer Arbeidstøy MVA på anskaffelser Løpende drift - forbruksartikler Utendørs løpende drift Inventar og utstyr Leie av maskiner og utstyr Inndekking fra ubundet driftsfond Sum ksted: 2845 Park og grøntavdeling Totalt alle kostnadssteder

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 14.04.2011 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2012 2015... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer