BALANSE Tyrifjord Barnehage SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79."

Transkript

1 BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre Kundefordringer, offentlig Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd Forskuddsbetalt kostnader, påløpt inntekter Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital Periodens resultat Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skattetrekk og annen trekk Skyldige offentlige avgifter Påløpte FP (årest avsetning) Påløpte FP (fjorårets avsetni Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

2 RESULTAT Side 2 Driftsinntekter Kommunalt tilskudd Oppholdsbetaling Matpenger Sum driftsinntekter Driftskostnader Forbruksmat./varer, barnehage Personal kostnader Av-og nedskrivninger 668 Kostnad lokaler Leie maskiner, inventar o.l. Driftsmateriell som ikke aktiv Reprasjoner og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorrekvisita, trykksaker ol Telefon og porto 144 Kostnader / godtgj. for reiser Informasjon- og repr. kostnade Kontingenter og gaver Forsikringspremier drift Annen kostnad 41 Tap m.v. Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Annen finansinntekter Rentekostnader Annen finanskostnader Sum finansinntekter og -kostnader Periodens resultat Overføringer Overføringer til/fra annen egenkapital Sum overføringer

3 Side 3 BALANSE EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger og fast eiendom 1152 Uteanlegg, påkostning , Akk avkrivn. uteanlegg -668,25 Sum bygninger og fast eiendom ,74 SUM ANLEGGSMIDLER ,74 OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 1510 Kundefordringer, foreldre 9.116, Kundefordringer, offentlig , Interim -796,25 Sum kortsiktige fordringer ,25 Mva, opptjente off. tilsk. o.l 1650 Kompensert mva, 25 % , Kompensert mva, 15 % 244, Kompensert mva, 8 % 1654 Oppgjørskto kompensert mva Sum mva, opptjente off. tilsk ,92 Forsk.bet. kostn./påløpte innt 1720 Forskuddsbet, ikke påløp. lønn 1740 Andre forskuddsbetalte kostnad 1770 Påløpte inntekter Sum forsk.bet. kostn./pål.innt Bankinnskudd 1920 Spb Pluss , DNB , Spb Pluss skatt , DNB skatt Sum bankinnskudd ,66 SUM OMLØPSMIDLER ,33 SUM EIENDELER ,07 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Årsresultat ,87 SUM EGENKAPITAL ,87

4 Side 4 GJELD Langsiktig gjeld og forplikt 2220 Lån fra Adventkirken Hønefoss , Lån fra Adventkirken Tyrifjord ,00 Sum Langsiktig gjeld og forplikt ,00 Leverandørgjeld 2410 Leverandørgjeld ,97 Sum leverandørgjeld ,97 Skattetrekk og andre trekk 2610 Forskuddstrekk , Skyldig OTP Storebrand ,00 Sum skattetrekk og andre trekk ,00 Skyldige offentlige avgifter 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift , Påløpt arbeidsg.avg.av feriep ,90 Sum skyldige off. avgifter ,05 Annen kortsiktig gjeld 2930 Skyldig lønn 2940 Påløpte FP (årest avsetning) , Påløpte kostn/forsk.bet.inntek Sum annen kortsiktig gjeld ,92 SUM GJELD ,94 SUM EGENKAPITAL OG GJLED ,07 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Inntekter til barnehagedriften 3310 Kommunale tilskudd , Komm. tilsk., ref. søs. modera 3330 Oppholdsbetaling , Matpenger 2.650, Søskenmoderasjon oppholdsbetaling Sum inntek. til barneh.driften ,50 SUM DRIFTSINNTEKTER ,30 DRIFTSKOSTNADER VAREKOSTNADER Forbruksmat./varer, barnehage 4515 Måltidskostnader 2.067, Leker 4521 Bøker 4522 Kunst og håndverk materiell 456, Kroppsøving

5 Side Inventar/utstyr, barnehagen , Andre innkjøp 167,76 Sum forbruk av materiell ,70 SUM VAREKOSTNADER ,70 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT Direkte lønnskostnader 5010 Lønn barnehagepersonell , Beregnede feriepenger ,92 Sum direkte lønnskostnader , Annen fordel i arbeidsforhold 5290 Motkonto fordeler i arb. forh. Sum fordeler i arbeidsforhold Annen oppgavepliktig godtgjøre 5310 Gruppelivsforsikring 5320 Ulykke-fritidsforsikring Sum annen oppg.plikt.godtgjøre Arbeidsgiveravg 5410 Arbeidsgiveravgift , Avsatt arb.giveravg. f.p ,90 Sum arb.g.avgift, pensjonskost ,05 Off.refusjoner vedr.arb.kraft 5810 Ref. sykepenger 5815 Periodisert sykelønn/aga 5830 Ref. foreldrepenger 5850 Ref. feriepenger Sum off. ref. vedr arb.kraft Andre personalkostnader 5910 Gave til ansatte 5920 Yrkesskadeforsikring 5930 Andre ikke-arb.g.avgpl. forsi 5940 Etterutdanning 5945 OTP Storebrand, arb.g.del 5950 Bedriftshelsetjeneste 5990 Andre personalkostnader Sum personalkostnader SUM KOSTN. FOR ARB.KRAFT ,97 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Av-og nedskrivninger 6050 Av- og nedskr. uteanlegg 668,25 Sum av- og nedskrivninger 668,25 Kostnad lokaler 6310 Leie av barnehagelokale 6320 Kommunale eiend.avgifter 6340 Lys og varme

6 Side Renhold 393, Andre kostnader lokaler ,00 Sum kostnad lokaler ,52 Driftsmateriell som ikke aktiv 6510 Datautstyr (hardware) 799, Programvare (software) 2.481, Inventar 3.104, Annet driftsmateriell Sum driftsmateriell som ikke a 6.384,60 Reprasjoner og vedlikehold 6610 Reparasjon og vedlikeh. bygning , Repr./vedlikeh. utstyr 3.604, Vedlikehold utearealer 9.000,00 Sum reprarasjoner og vedlikeho ,74 Fremmed tjeneste 6710 Honorar regnskap 6715 Revisjon 6740 Konsulenttjenester , Annen fremmed tjeneste Sum fremmed tjeneste ,25 Kontorrekvisita, trykksaker ol 6810 Kontorrekvisita 2.049, Trykksaker og kopiering 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker ol 6860 Møter, kurs, oppdatering mv Andre kontorkostnader Sum kontorrekvisita, trykksake 2.049,44 Telefon og porto 6910 Telefon 6940 Porto 144,00 Sum telefon og porto 144,00 Kostnader / godtgj. for reiser 7110 Bilgodtgjørelse, oppgaveplikti 7130 Reisekostnader, oppgavepliktig 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepl 7150 Diett, oppgavepliktig 7160 Diett, ikke oppgavepliktig 7180 Ekskursjoner 7190 Andre reisekostnader Sum kostn./godtgjørelse reiser Informasjon- og repr. kostnade 7310 Annonser 7320 Reklamekostnad 7350 Møter og konferanser 7390 Andre reklame- og repr.kostn.

7 Side 7 Sum inform./presentasjonskostn Kontingenter og gaver 7410 Kontingenter 7490 Andre gaver Sum kontingenter og gaver Forsikringspremier drift 7510 Forsikring inventar,utstyr, ma 7520 Forsikring barnehagebarn 7530 Forsikring ansvar for skade 7590 Andre forsikringer Sum forsikringspremier drift Lisens- og patentkostnader 7610 Lisensavgifter Sum lisens- og patentkostnader Annen kostnad 7710 Oppholdskostn. etc. styremøter 7770 Bank og kortgebyrer 40, Andre kostnader Sum spesielle kostnader 40,70 Tap m.v Tap ved avg. anleggsmidler 7820 Innk. tidligere avskrevne ford 7830 Tap på fordringer Sum tap m.v. SUM DRIFTSKOSTNADER ,17 DRIFTSRESULTAT ,87 FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD Finansinntekt 8050 Annen renteinntekt 8070 Andre finansinntekter Sum finansinntekt Finanskostnad 8150 Annen rentekostnad 8170 Annen finanskostnader Sum finansposter SUM FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD ÅRSRESULTAT ,87 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 8960 Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERIN

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA.

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. SKVA Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. Det innkalles til arsmote for 2014 i SKVA SA, 10rdag 27. juni 2015, kl. 1100. M0tet firmer sted pa Speiderhuset, Speider veien 7, Fredrikstad.

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Godeset Speldergruppe. Arsregnskap

Godeset Speldergruppe. Arsregnskap Godeset Speldergruppe Arsregnskap 2013 Godeset Speidergwppe Konto Tekst Resultat - Driftsresultat Reelt Tidligere Reelt Reelt Budlt I periode Hittil IyIriode Side: 1 Budsjett Hittil Avvik I kr Hittil Driftsinntekter

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer Årsmelding 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer... 2 1.2. Årsplan 2013... 3 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2.1 Bearbeidende tiltak... 4 2.2

Detaljer