Rogaland Rideklubb Avslutningsdato Balanse Endring i kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr"

Transkript

1 Balanse Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus , , , Nytt ridehus , , , Stall Rytterstue , , , Rideskole/hester , , , Traktor , , , Traktor ny , , , Slà dd til ridebane , , , Ny ridebane ,00 0, , Hindermateriell , , , Slà yfer 0, , ,84 Sum driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaski , , ,80 Sum varige driftsmidler , , ,80 Sum anleggsmidler , , ,80 Omløpsmidler Varer 1400 Fordring Geir Jensen - Tabo 0, , , Fordring Geir Jensen - Shalo 0, , , Mellomregning Karing Stangeland 0, , , Mellomregning Torstein Th 0,00-528,48 528, Hjelpekonto 0, , ,00 Sum varer 0, , ,27 Fordringer Kundefordringer 1500 Kundefordringer , , , Avsetning tap pã kundefordringer , ,00 0,00 Sum kundefordringer , , ,15 Andre fordringer 1740 Periodiske utgifter 3 909, , ,67 Sum andre fordringer 3 909, , ,67 Sum fordringer , , ,82 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1901 Innskudd vedr. stevne 0, , , Kasse - kontant 0, , , Bankinnskudd , , , Bankinnskudd nytt r 150,92 150,92 0, Bankinnskudd Team , ,47 0, Bankinnskudd , , , Bankinnskudd Posten 246,03 246,03 0, Bankinnskudd skattetrekk , , ,94 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende , , ,82 Sum omløpsmidler , , ,73 16:39 Side 1

2 Balanse Endring i kr SUM EIENDELER , , ,07 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital , ,53 0,00 Sum annen egenkapital , ,53 0,00 Sum opptjent egenkapital , ,53 0,00 Sum egenkapital , ,53 0,00 Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 2241 Là n Felleskjà pet - traktor , , , Là n Stavanger Kommune , ,00 0, Là n nytt ridehus , , ,00 Sum gjeld til kredittinstitusjoner , , ,00 Sum annen langsiktig gjeld , , ,00 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 2400 Leverandà rgjeld , , ,40 Sum leverandørgjeld , , ,40 Skyldige offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk , , , Oppgjà rskonto merverdiavgift 0, , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , , Pà lã pt arbeidsgiveravgift pã ferielã nn , , ,09 Sum skyldige offentlige avgifter , , ,76 Annen kortsiktig gjeld 2900 Periodisering av inntekter 0, , , Skyldig feriepenger , , , Påløpt kostnad og forsk.betalt inntekt ,19 0, ,19 Sum annen kortsiktig gjeld , , ,34 Sum kortsiktig gjeld , , ,70 Sum gjeld , ,85 498,30 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,38 498,30 16:39 Side 2

3 Balanse Endring i kr Kontrollsum UB: ,37 16:39 Side 3

4 Resultat Endring i kr DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 3001 Salgsinntekt kiosksalg 0, , , Salgsinntekt loddsalg / bã ker etc 0, , , Salgsinntekt filmsalg 0,00-900,00 900, Salgsinntekt grasrotandel , , , Stevneinntekter sekreteriat , , , Stevneinntekter sponsor ,00 0, , Medlemskontingent , , , Salgsinntekt rideskole , , , Salgsinntekt ridekurs privat (Geir Jensen) , , , Salgsinntekt stevnehjelp (Geir Jensen) , ,00-180, Tilskudd drift , , , Tilskudd NIF , , , Tilskudd NIF mva , , , Tilskudd stevner ,00 0, , Tilskudd fra brukere 0, , , Salgsinntekt oppstalling , , , Salgsinntekt hã y (fã r) ,00 0, , Tilbakebet eiere av stallbokser ,00 0, , Salgsinntekt baneleie , , , Leieinntekter , , , Salgsinntekt strã mtilkobling 0, , , Salgsinntekt hest pã fã²r , ,00-300, Salgsinntekt leie av hest 0, , , Avstemming kunder/leverandã rer 0, , , Sponsorinntekter drift 0, , , Tilskudd/sponsor Ny ridebane ,00 0, , Annen inntekt 0, , ,00 Sum salgsinntekt , , ,51 Sum driftsinntekter , , ,51 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 4001 Varekjà p kiosksalg , , , Stevnekostnader sekreteriat , , , Leie betalingsterminal 6 282, ,00 912, Stevnekostnad leie av bokser ,00 0, , Kostnader rideskole 0, , , Egne bokser 0, , ,00 Sum varekostnad , , ,44 Lønnskostnad 5000 Là nn til ansatte , , , Feriepenger , , , Anne fordel i arbeidsforhold 0, , , Motkonto for gruppe 52 0, , , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift av pã lã pt ferielã nn , , ,10 Sum lønnskostnad , , ,54 Avskrivning 16:39 Side 1

5 Resultat Endring i kr 6000 Avskrivning pã bygninger og annen fast eiendom , , ,50 Sum avskrivning , , ,50 Annen driftskostnad 6300 Leie lokale (Rogaland Fylke) 2 040, ,00 0, Leie lokaler/bygninger , , , Renovasjon, vann, avlã p o.l ,75 0, , Renovasjon (tã mming av mã kk) , , , Kommunale avgifter , , , Lys, varme , , , Renhold 8 089,00 0, , Annen kostnad lokaler , , , Vakthold , , , Leie datasystemer 6 950,00 0, , Leie spã necontainer , , , Leie container AB , , , Leie maskiner og utstyr 6 288, ,50 951, Inventar , , , Driftsmateriale , , , Kraftfà r , , , Hà y , , , Spon , , , Veterinà r , , , Skoing , , , Hesteutstyr 6 450, , , Annet driftsmateriale ,20 0, , Vedlikehold bygg 0, , , Vedlikehold anlegg ,49 0, , Vedlikehold ridebane , , , Vedlikehold uteomrã de , , , Honorar regnskap , , , Honorar for à konomisk og juridisk bistand 7 945, , , Annen fremmed tjeneste 6 330,00 0, , Kontorrekvisita 3 797, ,00 882, Data/EDB kostnad 4 515, , , Abonnementer 1 716, , , Mà te, kurs, oppdatering o.l 0, , , Arr. for ryttere 0, , , Telefon 2 982,58 398, , Mobil , ,48 872, ADSL 4 362, , , Betalingsterminal (Netcom) 200,48 389,85-189, Telefon trekkpliktig 0, , , Bredbà nd 1 698,64 0, , Porto 5 520, , , Drivstoff 0, , , Vedlikehold traktor , , , Forsikring og avgifter traktor 790,00 0,00 790, Kontingent rytterkretsen 1 020,00 0, , Startavgift stevner lag 1 040, , , Hestesport , , , Gave, fradragsberettiget 4 240, , , Forsikringspremie , , , à reavrunding 186,75-53,56 240, Eiendoms- og festeavgift ,00 0, , Bank og kortgebyr , , , Annen kostnad, fradragsberettiget 4 726, , , Inkassoomkostninger , , ,65 Sum annen driftskostnad , , ,06 16:39 Side 2

6 Resultat Endring i kr Sum driftskostnader , , ,58 DRIFTSRESULTAT , , ,09 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt 8050 Annen renteinntekt -205, , , Renteinntekt bank -208,72-713,79 505, Valutagevinst (agio) ,00 0, , Annen finansinntekt , ,00-545,00 Sum annen finansinntekt , , ,00 Annen finanskostnad 8150 Annen rentekostnad 0, , , Renteutgifter Felleskjà pet 637, ,00-877, Renteutgifter Stavanger kommune , , , Renteutgifter Nordea , , , Rentekostnader/purregebyr leverandã rer ,15 0, , Annen finanskostnad 5 041, , ,95 Sum annen finanskostnad , , ,18 Sum finansinntekter og finanskostnader , , ,18 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD , , ,91 ÅRSRESULTAT , , ,91 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Udekket tap 8960 Overfà ringer annen egenkapital 0, , ,28 Sum udekket tap 0, , ,28 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 0, , ,28 Forskjell mellom årsresultat og disponeringer: ,37 16:39 Side 3

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer