Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905"

Transkript

1 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr

2 Resultatregnskap Note Leieinntekter Annen drifsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnader 1, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og - kostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Resultat av finansposter ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad ( ) (15 871) Skattekostnad på ordinært resultat 4 - (47 828) Årets resultat ( ) Overføringer Avsatt til annen egenkapital ( ) Overført fra annen egenkapital Sum overføringer ( )

3 Balanse pr EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygg og annen fast eiendom 3, Driftsløsøre, inventar og lign Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lign. Bankinnskudd, kontanter og lign. 5, Sum omløpsmidler Sum eiendeler

4 Balanse pr Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapitalegenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld 7 - Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld - - Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bjarne Ø. Graabræk Turid Kubosch Torstein Kjærran Styreleder Styremedlem Styremedlem Bjørnar Pedersen Marie Magnusson Styremedlem Styremedlem

5 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god Norsk regnskapsskikk for små foretak. Inntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes, det vil si på leveringstidspunktet. Skatt er avsatt med skattesats for Norge. Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader m.m Lønnskostnader består av følgende poster: Styrehonorar Annen assistanse Andre lønnskostnader 100 Folketrygavg Sum lønnskostnader mv Gjennomsnittlig ansatte 0 0 Revisor Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr inkl. mva. I tillegg er det kostnadsført honorar for andre tjenester med kr inkl. mva. Note 2 Obligatorisk tjenestepensjon og pensjonsforpliktelser Andelslaget er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obl. tjenestepensjon Note 3 Varige driftsmidler Fast eiendom Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost IB Tilgang Avgang Anskaffelseskost UB Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi UB Årets avskrivninger Lineære avskrivninger 0 % 20 %

6 Note 4 Skatt (ikke ferdigstilt for 2007) Årets skattekostnad Tilbakeført skatt Spania 2004 (13 515) Tilbakeført skatt Spania 2005 ( ) Betalbar skatt Norge Betalbar skatt Norge Betalbar skatt Norge Endring utsatt skatt Netto skattekostnad - (47 828) Betalbar skatt i balansen består av Avsatt skatt Norge Avsatt skatt Norge Avsatt skatt Norge 2007 Sum betalbar skatt Utsatt skatt: Endring Netto grunnlag Utsatt skatt, 28 % Note 5 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd i Spania på kr Beløpet er stillet som sikkerhet ovenfor spanske myndigheter og vil bli søkt frigitt. Note 6 Andelseiere Andelskapitalen består av 66 andeler à kr knyttet til leiligheter, samt 31,67 andeler à kr knyttet til garasjer. Andelskapitalen knyttet til garasjene er økt med 6 andeler á kr i 2007

7 Note 7 Fordringer og langsiktig gjeld Fordringer Det foreligger ingen fordringer som forfaller mer enn ett år etter regnskapsårets slutt Langsiktig gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner Pantstillelser Pantelån Eiendeler stillet som sikkerhet Fast eiendom Note 8 Arbeidskapital Fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum Kortsiktig gjeld Arbeidskapital

8 Spesifikasjon av resultatregnskapet Leieinntekter 3100 Salgsinntekter avgiftsfrie Leieinntekter fast eiendom ( ) 3800 Leie boliger ( ) ( ) 3801 Leie fellesutgifter ( ) 3802 Leie garasjer (39 410) (53 113) ( ) ( ) Andre driftsinntekter 3857 Refusjoner Andre inntekter - ( ) - ( ) Lønnskostnader 5120 Ekstrahjelp Styrehonorar Bruspenger Trekkpliktig kost Arbeidsgiveravgift Ordinære avskrivninger 6017 Avskrivning møbler og telefonsentral Andre driftskostnader 6100 Transport Vann Strøm Kommunale avgifter Drift Urb. Avgift Verktøy Service heis Reklamasjon Div. materialer Vedlikehold Reparasjoner og vedlikehold Div. garasjer Div. vedlikehold Hage Kontorbygg Forretningsførerhonorar Revisjonshonorar Vaktmester Rekvisita Møteutgifter Telefon, porto m.v Telefon privat Internett TV-avgift Bilgodtgjørelser Reiseregning Forsikringspremier

9 7770 Betalingsgebyrer (38) 7790 Diverse kostnader Renteinntekter 8050 Renter av bankinnskudd (51 916) (19 526) 8052 Renteinntekter mellomregning - (16 962) 8059 Renteinntekter mora - (15 559) (51 916) (52 047) Andre finansinntekter 8060 Agiovinning (10 623) (7 032) (10 623) (7 032) Rentekostnader 8151 Rentekostnader Rentekostnader mellomregning Andre rentekostnader Andre finanskostnader 8160 Agiotap Skattekostnad på ordinært resultat 8301 Betalbare skatter - (47 828) - (47 828) Avsatt til annen egenkapital 8960 Avsatt til annen egenkapital

10 Spesifikasjon av balanse pr Tomter og bygninger 1130 Bygninger Garasjer Tomter Boliger inkl. tomter Driftsløsøre, inventar o.l Inventar, verktøy o.l Kundefordringer 1500 Samlekonto debitor Avregning telefon Tidsavgrensning strøm Viderefakt. El Pueblo 50+ SL Andre fordringer 1540 Mellomregning Bank (BOB) Forsikringsoppgjør flomskader Andre fordringer Depositum Alfaz del Pi kommune Tidsavgrenset renter Garasje Tidsavgrensninger Bankinnskudd, kontanter 1900 Kontanter Bank Handelsbanken Bank SpV Bank La Caixa Bank La Caixa sperret Eurokonto SpV Andelskapital 2000 Andelskapital ( ) ( ) 2002 Andelskapital garasjer ( ) ( ) ( ) ( ) Annen egenkapital 2070 Annen egenkapital ( ) ( ) ( ) ( ) Gjeld til kredittinstitusjoner 2240 Gjeld SpV ( ) ( ) 2246 Gjeld SpV garasjer ( ) ( ) ( ) ( )

11 Øvrig langsiktig gjeld Leverandørgjeld 2400 Samlekonto kreditor Betalbar skatt 2500 Betalbar skatt ikke utllignet ( ) ( ) ( ) ( ) Skyldige offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk Skyldig arb.g.avgift (13 994) (10 152) 2780 Skyldig off. avg. (10 152) (24 146) (10 152) Annen kortsiktig gjeld 1503 Husleie - ( ) 1577 Tidsavkortet vann/kloakk - (16 150) 2950 Påløpne renter ( ) 2951 Påløpne avdrag (12 279) 2960 Påløpt styrehonorar (80 000) (72 000) 2961 Påløpne andre kostnader (56 295) 2990 Annen kortsiktig gjeld ( ) ( ) 2995 Renter fra kunder (484) - ( ) ( )

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer