Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter Sum driftsinntekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234"

Transkript

1 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad 8 11 Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum overføringer Side 1

2 Balanse EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomt og bygning Transportmidler, driftsløsøre, inventar ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Side 1

3 Balanse EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sola, Styret i Jørn André Kaarstad Idsal Styreleder Anita Almås Høyvik Nestleder Øyvind André Almås Styremedlem Bjørn Harald Lye Styremedlem Side 2

4 Resultatregnskap - spesifikasjon Salgsinntekter 3000 Salgsinntekter 0, , Salgsinntekt handelsvarer mva.fri , , Varesalg. avgiftsfri 0, , Lotteriintekter 0, , Grasrotandelen - Norsk Tipping , , Landslotteri - NRK , , Overflyttingsturer ,00 0, Sanitetsvakter , , Førstehjelpskurs instruktører internt ,11 0, Redningsoppdrag ,10 0, Beredskapstillegg ,00 0, Ambulansekjøring ,00 0, Instruksjon ,00 0, Andre utførte tjenester ,80 0, Medlemskontingent , , Tilskudd fra Norges Røde Kors , , Tilskudd fra Norges Røde Kors 0, , Tilskudd andre Røde Kors , , Komunale tilskudd , , Gaver 0, , Andre tilskudd - Panto , , Innsamlingsaksjon 0, , Leieinntekter utleie lokaler , , Bundne bidrag, til spesielle f , , Ubundne bidrag og gaver 0,00-400, Innsamlet i aksjoner ,00 0, Gaver innbetalt direkte til lokalforenin ,00 0, Innsamlet til lokale formål ,00 0, Inntekter fra næringslivet ,00 0, Diverse inntekter , , , ,47 Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte , , Feriepenger 7 699, , Feriepenger/sykepenger 0, , Annen oppgavepliktig godtgjørelse 0,00 299, Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravg. av påløpt ferielønn 1 085, , Gave til ansatte, fradragsbere 638,00 0, , ,51 Avskrivning på varige driftsmidler 6010 Avskr. maskiner, inventar mv 7 775,00 0, Ordinære avskrivninger , , , ,00 Side 1

5 Resultatregnskap - spesifikasjon Annen driftskostnad 4010 Innkjøp varer 0, , Innkjøp av varer for videresal , , Innkjøp av varer, avgiftsfritt 0,00 201, Innkjøpsprisreduksjon - MVA , , Gevinster 0, , Beholdningsendring kasse 0,00-200, Kantine/bespisning/Kurs 650, , Div. Sosiale utgifter - Julebord etc. 0, , Annen personalkostnad 0,00 64, Frakt,transp.,forsikr. utg.varer 3 811,88 98, Tilskudd til andre 0, , Leie lokaler , , Renovasjon, vann, avløp mv 9 515, , Lys, varme, strøm , , Renhold 265,00 0, Driftskostnader lokaler , , Kommunale avgifter 0, , Sikkerhetstjeneste/Alarm 0, , Leie eksternt utstyr 5 905,20 0, Inventar og utstyr , , Forbruksmateriell , , Diverse anskaffelser ,00 0, Diverse driftskostnader 0, , Ytre vedlikehold lokaler , , Indre vedlikehold lokaler , , Reperasjon/Vedlikehold div. utstyr 0, , Reperasjon/vedlikehold diverse , , Regnskap , , Revisjon , , Kontorrekvisita 4 435, , TRYKKSAK 127, , Aviser,tidsskrifter 959,79 895, Undervisningsmateriell 0,00 598, Diverse kostnader , , Telefon - Alarmtelefon 0, , Telefon, mobil 8 871,55 0, Datalinjer etc 7 911,61 0, Bruk av UMS - Voice B ,50 515, Mobiltelefon 0, , ADSL/Bredbånd 265,00 235, Porto 400, , Drivstoff , , Rep/Vedlikehold bil, innkl. serv ice , , Forsikring bil, inkl. avgifter , , Parkering og bom, ikke innb.pl 1 991,30 0, Diverse kostnader drift 0,00 135, Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig 647,50 372, Reisekostnad, offentlige 0, ,00 Side 2

6 Resultatregnskap - spesifikasjon Reisekostnader, tillitsvalgte ,00 38, Markedsføring 9 729, , Annonsering 4 274, , Møteutgifter 6 685,99 0, Trykking materiell 0,00 375, Kurs interne 1 360,51 0, Kurs eksterne ,00 0, Profilering, stands 0,00 113, Kontingenter, fradragsberettiget 135,00 225, Gave, hilsener og andre eksterne bidrag , , Diverse arrangement 2 500, , Forsikringspremie , , Bevertning møter 4 052, , Diverse arrangementskostnader ,67 0, Distriktsårsmøte 0, , Andre møter i distrik 0,00 62, Foreningens Årsmøte 0, , Deltakeravgift på lokale kurs 0, , Deltakelse kurs i distriktet 6 165, , Øredifferanse -0,12 326, Bank- og kortgebyrer 1 931, , Diverse kostnad 2 129, , Div arrangem.kostn./servering 0, , Diverse arrangementskostnader 0, , Tap på krav 0, , Tilskudd til egen aktiviteter 4 000,00 0, Andre tilskudd ,00 0, , ,09 Renteinntekt 8050 Renter bankinnskudd , , , ,46 Annen finansinntekt 8070 Andre finansinntekter ,48-47, ,48-47,77 Rentekostnad 8150 Annen rentekostnad 8,01 10,95 8,01 10,95 Annen egenkapital 8962 OVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL , , , ,15 Side 3

7 Balanse - spesifikasjon Tomt og bygning 1100 Lokaler/Bygninger 5 000, , , ,00 Transportmidler, driftsløsøre, inventar ol Stålport , , Biler ,00 0, ATV Minitraktor Sportsmann , , Inventar, utstyr og maskiner , , , ,00 Investeringer i aksjer og andeler 1821 Aksjer Sola frivillighetssentral 1 000, , , ,00 Kundefordringer 1500 Kundefordringer , , , ,20 Andre kortsiktige fordringer 1501 Norsk Tipping AS - Grasrotandel 8 377, , Forskuddsbetalt forsikring , , , ,99 Bankinnskudd og kontanter 1900 Kontanter- Forening 1 504,00 0, Kasse Diskotek 2 200, , Bank Lokalforening , , Bank Sola LAN ,03 0, Besøkstjenesten , , Ferie For Alle , , Hjelpekorpset , , Høyrente Hjelpekorps , , Inns. Fastrente SR , , Byggefond COOP , , Bankinnskudd for skattetrekk 833,00 806, , ,18 Annen egenkapital 2050 Udisponert overskudd , , , ,13 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , , Hjelpekonto leverandørgjeld 0, , , ,35 Side 1

8 Balanse - spesifikasjon Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger , , , ,45 Annen kortsiktig gjeld 2930 Skyldig lønn , , Avsatt feriepenger , , Gjeld til Norges Røde Kors 0, , Påløpte kostnader ,00 0, , ,44 Side 2

9 Saldobalanse Klient Fødsels-/org.nr Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig Lokaler/Bygninger 5 000,00 0, , Stålport , , , Biler , , , ATV Minitraktor Sportsmann , , , Inventar, utstyr og maskiner , , , Kundefordringer ,38 0, , Norsk Tipping AS - Grasrotandel 0, , , Forskuddsbetalt forsikring ,00 855, , Aksjer Sola frivillighetssentral 1 000,00 0, , Kontanter- Forening 1 504,00 0, , Kasse Diskotek 2 200,00 0, , Bank Lokalforening ,77 0, , Bank Sola LAN ,03 0, , Ferie For Alle ,56 0, , Hjelpekorpset ,19 0, , Høyrente Hjelpekorps ,45 0, , Inns. Fastrente SR ,31 0, , Byggefond COOP ,18 0, , Bankinnskudd for skattetrekk 833,00 0,00 833, Udisponert overskudd , , , Leverandørgjeld ,90 0, , Hjelpekonto leverandørgjeld 9 111, ,90 0, Forskuddstrekk ,00 0, , Skyldig arbeidsgiveravgift ,60 0, , Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger ,67 0, , Skyldig lønn ,00 0, , Avsatt feriepenger ,02 0, , Påløpte kostnader 0, , , Salgsinntekt handelsvarer mva.fri ,00 0, , Grasrotandelen - Norsk Tipping , , , Landslotteri - NRK ,00 0, , Overflyttingsturer ,00 0, , Sanitetsvakter ,04 0, , Førstehjelpskurs instruktører internt ,11 0, , Redningsoppdrag ,10 0, , Beredskapstillegg ,00 0, , Ambulansekjøring ,00 0, , Instruksjon ,00 0, , Andre utførte tjenester ,80 0, , Medlemskontingent ,29 0, , Tilskudd fra Norges Røde Kors , , , Tilskudd andre Røde Kors , , , Komunale tilskudd ,00 0, , Andre tilskudd - Panto ,38 0, , Leieinntekter utleie lokaler ,00 0, , Bundne bidrag, til spesielle f ,00 0, , Innsamlet i aksjoner ,00 0, , Gaver innbetalt direkte til lokalforenin ,00 0, , Innsamlet til lokale formål ,00 0, , Inntekter fra næringslivet ,00 0, , Diverse inntekter ,25 0, , Innkjøp av varer for videresal ,34 0, , Innkjøpsprisreduksjon - MVA ,75 0, , Lønn til ansatte ,00 0, , Feriepenger 7 699,98 0, , Arbeidsgiveravgift ,09 0, , Arbeidsgiveravg. av påløpt ferielønn 1 085,73 0, ,73 Maestro Årsoppgjør Side 1

10 Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig Gave til ansatte, fradragsbere 638,00 0,00 638, Kantine/bespisning/Kurs 650,99 0,00 650, Avskr. maskiner, inventar mv 0, , , Ordinære avskrivninger 0, , , Frakt,transp.,forsikr. utg.varer 3 811,88 0, , Leie lokaler ,00 0, , Renovasjon, vann, avløp mv 9 515,00 0, , Lys, varme, strøm ,19 0, , Renhold 265,00 0,00 265, Driftskostnader lokaler ,01 0, , Leie eksternt utstyr 5 905,20 0, , Inventar og utstyr , , , Forbruksmateriell ,66 0, , Diverse anskaffelser ,00 0, , Ytre vedlikehold lokaler ,43 0, , Indre vedlikehold lokaler 3 870, , , Reperasjon/vedlikehold diverse ,90 0, , Regnskap ,01 0, , Revisjon ,00 0, , Kontorrekvisita 4 435,80 0, , TRYKKSAK 127,50 0,00 127, Aviser,tidsskrifter 959,79 0,00 959, Diverse kostnader ,95 0, , Telefon, mobil 8 871,55 0, , Datalinjer etc 7 911,61 0, , Bruk av UMS - Voice B ,50 0, , ADSL/Bredbånd 265,00 0,00 265, Porto 400,00 0,00 400, Drivstoff ,03 0, , Rep/Vedlikehold bil, innkl. serv ice ,00 0, , Forsikring bil, inkl. avgifter ,00 0, , Parkering og bom, ikke innb.pl 1 991,30 0, , Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig 647,50 0,00 647, Reisekostnader, tillitsvalgte ,00 0, , Markedsføring 9 729,75 0, , Annonsering 4 274,00 0, , Møteutgifter 6 685,99 0, , Kurs interne 1 360,51 0, , Kurs eksterne ,00 0, , Kontingenter, fradragsberettiget 135,00 0,00 135, Gave, hilsener og andre eksterne bidrag ,58 0, , Diverse arrangement 2 500,00 0, , Forsikringspremie ,00-855, , Bevertning møter 4 052,04 0, , Diverse arrangementskostnader ,67 0, , Deltakelse kurs i distriktet 6 165,00 0, , Øredifferanse -0,12 0,00-0, Bank- og kortgebyrer 1 931,00 0, , Diverse kostnad 2 129,00 0, , Renter bankinnskudd ,52 0, , Andre finansinntekter ,48 0, , Annen rentekostnad 8,01 0,00 8, Tilskudd til egen aktiviteter 4 000,00 0, , Andre tilskudd ,00 0, , OVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 Sammendrag , , , , , , ,83 734, , ,41 0,00-406, ,79 0, ,79 Maestro Årsoppgjør Side 2

11 Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig 2014 Sammendrag , , , ,25-855, , , , ,75 Sum Sammendrag 0,00 0,00 0,00 Maestro Årsoppgjør Side 3

12 Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Fødsels-/org.nr Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Tilleggsposteringer T Tilbakebet. faktura Kwintet fra Norges Røde Kors 2 026, Tilskudd fra Norges Røde Kors 2410 Hjelpekonto leverandørgjeld T Aktivere oppvaskmaskin, b , Inventar, utstyr og maskiner 6540 Inventar og utstyr T Avsetning påløpte vedlikeholdskostnader (Knut Frostad) , Indre vedlikehold lokaler 2990 Påløpte kostnader T Gjeld til Norges Røde Kors, ikke brukt opp bundne midler, tbf 7 085, Tilskudd andre Røde Kors 2410 Hjelpekonto leverandørgjeld T Grasrotandel september til desember , Norsk Tipping AS - Grasrotandel 3212 Grasrotandelen - Norsk Tipping T Periodisert forsikring per , Forskuddsbetalt forsikring 7500 Forsikringspremie Anleggsmidler A Minitraktor Sportsman 500 EFI: Ordinære avskrivninger , Ordinære avskrivninger 1232 ATV Minitraktor Sportsmann A Telt Rapid Rescue Inflatable Tent: Ordinære avskrivninger , Ordinære avskrivninger 1250 Inventar, utstyr og maskiner A Stålport: Ordinære avskrivninger 6 400, Ordinære avskrivninger 1102 Stålport A Skaphenger BV 126: Ordinære avskrivninger 4 306, Avskr. maskiner, inventar mv 1230 Biler A Oppvaskmaskin: Ordinære avskrivninger 3 469, Avskr. maskiner, inventar mv 1250 Inventar, utstyr og maskiner Disponeringer D Overført til annen egenkapital , OVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL 2050 Udisponert overskudd Vi bekrefter herved at at ovennevnte posteringer er utført er utført på bakgrunn på bakgrunn av instruks av instruks fra oss. fra oss Jørn André Kaarstad Idsal Maestro Årsoppgjør Side 1

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600 Resultatregnskap for Hol Fjellstyre note nr: Nr. Kontonavn Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 1 3110 Bruttoinntekt småviltjakt -36550-30000 1 3120 Bruttoinntekt villreinjakt -96150-95100 -95000

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer