Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsrapport. Måned: april 2014"

Transkript

1 Regnskapsrapport Måned: april 2014

2 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VARE.) ,34 % 44,03 % 43,81 % 43,97 % LØNNSKOSTNADER ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) AVSKRIVING MASKINER OG INVENT FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Egenkapitalgrad ved inngangen til året: 46,07 % Egenkapitalgrad ved utgangen av perioden: 43,26 % KOMMENTAR FRA REGNSKAPSFØRER Perioden er gjort opp med et underskudd på kr ,-. Hittil i år viser regnskapet et overskudd på kr Legger man dette sammen med budsjettet for mars - desember får vi et estimert resultat på kr ,- for hele Dekningsgraden er noe lav, og administrasjonen kan gjerne ta en ekstra kikk på produktene som viser vesentlig avvikende dekningsgrad for perioden januar - april. Lønnskostnader og andre driftskostnader ligger noe under budsjett, samt at dekningsbidraget er marginalt over budsjett. Dette medfører at resultatet er hakket bedre enn budsjettert. Balansen er fortsatt solid, og SKiBAS har god dekning for sine bokførte forpliktelser. Ta gjerne kontakt dersom det er behov for ytterligere informasjon. Bergen, den Christian Tveit Manager Aut. regnskapsfører PwC Accounting AS

3 RESULTATOPPSTILLING DENNE PERIODE HITTIL I ÅR HITTIL I ÅR PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGN./ÅRSBUDS PROGNOSE BUDSJETT AVVIK SALGSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter, avgiftspliktige #DIV/0! Salg, øl ,7 % Salg, importøl ,8 % Salg, vin ,2 % Salg, softsprit ,2 % Salg, mineralvann ,0 % Salg, tobakk ,8 % Salg, kaffe, te mm ,5 % Salg brennevin ,0 % Salg, rusbrus, cider ,4 % Salg, snacks ,8 % Salg, matvarer ( kald/varm etc) ,0 % Salg, annet ( avis etc) #DIV/0! Uttak #DIV/0! SUM SALGSINNTEKTER ,0 % DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3098 Sponsorer, annonser mm ,8 % Billettinntekter ,9 % Billettinntekter tilhørende arrangører #DIV/0! Driftsbidrag og tilskudd ,1 % Andre leieinntekter ,8 % Andre leieinntekter - utstyr #DIV/0! Andre driftsrelaterte inntekter #DIV/0! Andre driftsrelaterte inntekter u/mva #DIV/0! SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD ,2 % SUM INNTEKTER ,9 % VAREKOSTNADER 4010 Innkjøp, øl ,6 % Innkjøp, importøl ,4 % Innkjøp, vin ,3 % Innkjøp softsprit ,1 % Kjøp, mineralvann ,6 % Innkjøp, tobakk ,7 % Innkjøp, kaffe, te (14%) ,5 % Innkjøp brennevin ,7 % Innkjøp, rusbrus, cider ,0 % Innkjøp, snacks ,9 % Innkjøp matvarer ,5 % SUM VAREKOSTNADER ,1 % DEKNINGSBIDRAG SALGSVARER ,9 % LØNNSKOSTNADER 5000 Lønn heltidsansatte ,2 % Lønn variable, timeansatte ,3 % Lønn inkl. feriepenger #DIV/0! Feriepenger ,2 % Arbeidsgiveravgift ,4 % Arbeidsgiveravgift av feriep ,2 % Yrkesskadeforsikring ,4 % OTP for ansatte ,5 % SUM DIREKTE LØNNSKOSTNADER ,2 % Kurs personell ,8 % Andre personalkostnader ,6 % Interne arr. kompetanse ,9 % Interne arr. sosialt ,5 % Rekruttering ,8 % Sosialpenger ,1 % Transportrefusjoner ,7 % SUM KOMPETANSEKOSTNADER ,2 % SUM LØNNSKOSTNADER ,5 %

4 RESULTATOPPSTILLING DENNE PERIODE HITTIL I ÅR HITTIL I ÅR PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGN./ÅRSBUDS PROGNOSE BUDSJETT AVVIK ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 Frakt transp.kost.forsikringer ,7 % Lys varme #DIV/0! Renhold ,7 % Leie maskiner ,0 % Leie annet ( inventar etc) ,0 % Leie transportmidler #DIV/0! Leie, kraftetaten ,5 % Inventar ,4 % Driftsmaterialer ,4 % Serveringsmateriell ,4 % Rengjøringsartikler ,0 % Arbeidsklær og verneutstyr ,4 % Rep. og vedlikehold bygninger ,7 % Rep. og vedlikehold utstyr ,9 % Revisjonshonorarer 0 0 #DIV/0! Regnskapshonorarer ,2 % Innleide konsulenter ,4 % Innleide tjenester #DIV/0! Honorar underholdning ,3 % Forpleining underholdning ,6 % Andre arrangementskostnader ,1 % Kontorrekvisita ,6 % Trykksaker ,4 % Aviser tidsskrifter mv #DIV/0! Møtekostnader ,6 % Telefon ,9 % EDB kostnader ,1 % Porto #DIV/0! Reisekostnader, ikke oppgavepliktige ,2 % Kulturstøtte ,8 % Markedsaktiviteter ,1 % Representasjonsutgifter ,0 % Kontigenter Fradragsberettiget ,0 % Utgifter til gaver ,7 % Gaver ikke fradragsberettiget #DIV/0! Forsikringspremier ,8 % Avgifter og lisenser (skjenkeavgift, nrk lisens) ,2 % Tono/Gramo ,0 % Øreavrunding #DIV/0! Bank og kortgebyrer (inkl terminal) ,3 % Kassedifferanse #DIV/0! Annen kostnad ikke fradragsb #DIV/0! SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,5 % SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) ,6 % RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) ,9 % Avskriving maskiner og inventar ,7 % FINANSPOSTER 8050 Andre renteinntekter #DIV/0! Andre finansinntekter #DIV/0! Andre rentekostnader 0 0 #DIV/0! Andre finanskostnader #DIV/0! SUM FINANSPOSTER #DIV/0! RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ,5 %

5 Dekningsbidrag pr produktkategori DENNE PERIODE HITTIL I ÅR REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK SALG, ØL INNKJØP, ØL ,49 % -0,42 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 43,51 % 45,00 % 44,58 % 45,00 % SALG, IMPORTØL INNKJØP, IMPORTØL ,29 % -2,83 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 20,71 % 33,00 % 30,17 % 33,00 % SALG, VIN INNKJØP, VIN ,20 % -0,02 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 42,80 % 48,00 % 47,98 % 48,00 % SALG. SOFTSPRIT INNKJØP, SOFTSPRIT ,27 % 7,74 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 128,27 % 68,00 % 75,74 % 68,00 % SALG, MINERALVANN INNKJØP, MINERALVANN (13%) ,20 % -12,43 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 42,80 % 50,00 % 37,57 % 50,00 % SALG, TOBAKK INNKJØP, TOBAKK ,13 % -13,40 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent -5,13 % 20,00 % 6,60 % 20,00 % SALG, KAFFE, TE MM INNKJØP, KAFFE, TE (13%) ,23 % -23,21 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent -15,23 % 30,00 % 6,79 % 30,00 % SALG, BRENNEVIN INNKJØP, BRENNEVIN ,52 % 24,22 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 62,52 % 55,00 % 79,22 % 55,00 % SALG, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, RUSBRUS, CIDER ,84 % -11,61 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 28,16 % 60,00 % 48,39 % 60,00 %

6 Dekningsbidrag pr produktkategori DENNE PERIODE HITTIL I ÅR REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK SALG, SNACKS INNKJØP, SNACKS (13%) ,33 % -25,48 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 47,67 % 80,00 % 54,52 % 80,00 % SALG, MATVARER (VARM, KALD ETC) INNKJØP MATVARER ,92 % 7,64 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 32,92 % 30,00 % 37,64 % 30,00 % SALG, ANNET (AVIS ETC) INNKJØP, ANNET (AVISER ETS) #DIV/0! Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 100,00 % #DIV/0! 100,00 % #DIV/0! #DIV/0! TOTAL SALG TOTAL INNKJØP ,99 % -0,37 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 40,04 % 44,03 % 43,47 % 43,84 %

7 Balanseregnskap #REF! IB UB Endring Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDELER MASKINER ANLEGG OG INVENTAR 1250 Møbler Teknisk utstyr Inventar, utstyr Kjøkkeninnredning Utsmykking Rombookingssystem Edb-utstyr Bygningsmessing Innredning Periodiserte avskrivinger Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 1360 Pengemarkedsfond Samlekonto utlån Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER ANLEGGSMIDLER Lager, øl (høy sats) Lager, importøl Lager, vin Varelager, kaffe, te Lager, mineralvann Lager, tobakk Brennevin Cider, rusbrus Lager, snacks Lager, råvarer/mat Kaffekrus Lager, div. forbruksartikler VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER KORTSIKTIGE FORDRINGER 1500 Samlekonto debitor Opptjent, ikke fakturerte inntekter Andre kortsiktige fordringer Forskudd lønn Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER 1700 Periodiseringskonto (aut) Forskuddsbetalte kostnader Periodisering Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER KONTANTER BANKINSKUDD O.L Kontanter Bank Bank Plasseringskonto Bank skattetrekk Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL 2000 Aksjekapital Annen egenkapital Overført resultat Sum EGENKAPITAL ANNEN LANGSIKTIG GJELD 2200 Lån det akademiske kvarter Ansvarlig lånekapital, det akademiske Vedlikeholdsfond LANGSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD 2400 Samlekonto kreditor Sum LEVERANDØRGJELD OFFENTLIGE AVGIFTER OG SKATTER 2600 Forskuddstrekk Oppgjørskonto m.v.a Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig arbeidsgiveravgift feriepenger Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD 2900 Forskudd fra kunder Lønn Skyldig feriepenger Påløpt kostnader Billettinntekter tilhørende arrangører Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD & EGENKAPITAL

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Økonomi Forskningsparken 26.05. 2011 ved Jon Barstad AS jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Innhold: Innledning Regnskapet; Balanse og Resultat Bedriftseksempler Likviditet og kontantstrøm

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer