Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms. Hittil i år budsjett Budsjettavvik i % 3010 Fakt. timer egne , ,70 0, Fakt. timer underlev , ,30 0, Fakt. timer Esito , ,50 0, Per. timer, påløpt ikke fakt , ,63 0, Per. timer, påløpt ikke fakt, Esito , ,00 0, Per. timer, tilbakeført, fakturert , ,63 0, Per. timer, tilbakeført, fakturert, Esito , ,00 0, Fakturerte reiser m/mva , ,59 0, S & V inntekt , ,00 0, S & V inntekt Esito , ,02 0, Andre inntekter , ,02 0, Forskuddsfakturerte inntekter , ,00 0, Per. timer, forsk.fakt , ,50 0, Forskuddsfakturert periodisert , ,00 0, Annen periodisering , ,53 0, Fakt. timer egne, avg. fritt , ,60 0, Fakturerte reiser u/mva , ,25 0, Kurs (avg. Fritt) , ,00 0, S & V inntekt, avg. fritt , ,00 0, Fee fra Microsoft 6 144, ,72 0, Lisenser , ,25 0, Lisenser avg fritt 4 000, ,00 0, Fakturagebyr 2 040, ,00 0, Eliminering omsetning 0,00 0,00 0,00 Salgsinntekter , ,94 0,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,94 0,00 DRIFTSKOSTNADER 4010 Varekostnad S&V , ,54 0, Varekostnad S&V, Esito , ,20 0, Varekostnad underleverandører , ,37 0, Varekostnad timer Esito , ,60 0, Påløpt varekostnad underlev , ,95 0, Annen varekostnad , ,35 0, Lisens varekost , ,80 0,00 Varekostnader , ,91 0,00 DEKNINGSBIDRAG , ,03 0, Faste lønninger , ,71 0, Bonus avsetning , ,00 0, Vervepremie , ,00 0, Sertifiseringsbonus , ,00 0, Påløpne feriepenger , ,15 0, Innb gruppeliv , ,00 0, Innb pensjonsforsikring , ,27 0, Fast bilgodtgjørelse , ,00 0, Motkonto innberetning avgiftspl. ytelse , ,27 0, Gruppeliv , ,00 0, Reiseforsikring , ,00 0, Arbeidsgiveravgift , ,53 0, Arb.g.avg. av påløpt ferielønn , ,08 0, Refusjon av sykepenger , ,00 0, Refusjon av feriepenger fra Nav , ,00 0, Motkonto refusjon Trygdeetaten , ,00 0, Kantinekostnad 5 524, ,10 0, Overtidsmat 8 460, ,00 0, Lunsjtrekk , ,00 0,00 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 1 Tid:: 10:37

16 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: Kontonr Tekst Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap 5940 Sosiale kostnader , ,34 0, OTP pensjonsforsikring , ,27 0, Avsetning OTP 0,00 0,00 0, Gaver til ansatte 9 000, ,20 0, Periodisering lønn , ,70 0, Annen personalkostnad , ,28 0, Kompetanseutvikling , ,39 0,00 Lønnskostnader , ,75 0,00 % av oms. Hittil i år budsjett Budsjettavvik i % Sum kostnader arbeidskraft , ,75 0, Avskrivning datautstyr , ,40 0, Avskrivninger på inventar , ,27 0, Avskrivning goodwill , ,00 0, Avskrivning egenutviklet programvare , ,00 0,00 Av- og nedskrivninger , ,67 0, Leie lokaler , ,10 0, Lys, varme 0,00 0,00 0, Renhold , ,24 0, Admin bistand Esito intercompany , ,00 0, Felleskostnader intercompany , ,00 0, Group Service fee , ,00 0,00 Kostnader lokaler , ,34 0, Leie software 9 633, ,90 0, Leie andre kontormaskiner/it utstyr 4 794, ,80 0, Admin kost internt Inmeta Consulting 0,00 0,00 0,00 Leie maskiner og utstyr , ,70 0, Inventar 0,00 0,00 0, Hardware , ,71 0, Programvare , ,13 0,00 Kostnadsførte anskaffelser , ,84 0, Revisjon , ,00 0, Regnskap , ,00 0, Jur. bistand fradr.ber , ,00 0,00 Eksterne honorarer , ,00 0, Kontorrekvisita , ,68 0, Aviser, tidsskrifter 9 980, ,00 0, Aviser, oppg.pl , ,30 0, Kurs/opplæring , ,11 0, Rekruttering , ,47 0, Telefon 2 294, ,18 0, Mobiltelefon ansatte 456,61 456,61 0, Mobiltelefon , ,42 0, Leie datalinjer , ,54 0, Bredbånd/internett , ,86 0, Porto 5 264, ,24 0, Andre utlegg , ,00 0,00 Kontorkostnader , ,41 0, Bilgodtgjørelse,oppgavepliktig , ,58 0, Bilgodtgjørelse VF , ,45 0, Reisekost. ikke oppgavepliktig , ,05 0, Reisekostnader VF , ,54 0, Diettkostnad, oppgavepliktig 5 443, ,00 0, Diettkostnad, oppg.pl., VF 4 575, ,00 0,00 Reise, diett, bilgodtgj , ,62 0, Salgskostnader , ,14 0, Representasjon, fradragsberet , ,64 0, Representasjon ikke fradragsb , ,00 0,00 Salgs- og reklamekostnader , ,78 0, Øreavrunding 0,57 0,57 0, Bank- og kortgebyr 8 629, ,51 0,00 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 2 Tid:: 10:37

17 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: Kontonr Tekst Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap 7790 Andre kostnader 35,37 35,37 0,00 Andre kostnader 8 665, ,45 0, Konstatert tap på kundefordringer , ,00 0,00 Tap , ,00 0,00 % av oms. Hittil i år budsjett Budsjettavvik i % Sum andre driftskostander , ,81 0,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , ,56 0,00 DRIFTSRESULTAT , ,47 0,00 FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekter bank , ,81 0, Renteinntekter lån ansatte 7 298, ,74 0, Renteinntekter fra kunder 687,09 687,09 0, Agio gevinst 981,00 981,00 0,00 Finansinntekter , ,64 0, Agio tap 2 755, ,74 0,00 Finanskostnader 2 755, ,74 0,00 NETTO FINANSPOSTER , ,90 0,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT , ,37 0,00 EKSTRAORDINÆRE POSTER RESULTAT , ,37 0,00 Overskudd + / Underskudd - Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 3 Tid:: 10:37

18 Inmeta Consulting AS Balanse - IB/bevegelse/UB Periode: 1-6/2014 NOK Dato: Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år EIENDELER ANLEGGSMIDLER 1005 Aktivering egenutviklet programvare ,00 0, , Avskrivning egenutviklet programvare , , , Utsatt skattefordel ,00 0, ,00 Sum immaterielle eiendeler , , , Inventar , , , Avskrivning Inventar , , , Datautstyr/Kontormaskiner , , , Datautstyr Osiris ,48 0, , Avskrivning datautstyr Osiris , , , A-konto avskrivning datautstyr , , , A-konto avskrivning maskiner 0,00 0,00 0,00 Sum varige driftsmidler , , , Goodwill Visiti ,00 0, , Avskrivning goodwill Visiti , , , Investeringer i datterselskaper (Esito) ,00 0, , Pensjonstrekk 0, , ,00 Sum finansielle anleggsmidler , , ,00 SUM ANLEGGSMIDLER , , ,89 OMLØPSMIDLER 1510 Kundefordringer innland , , , Kundefordringer konsern , , , Andre kortsiktig fordringer , , , Opptjent ikke fakt. inntekt , , , Påløpt ikke fakturert Esito 0, , , Påløpt inntekt fastpris 0, , , Lån ansatte , , , Forskudd lønninger , , , Forskuddsbetalte leier 0, , , Forskuddsbetalte kostnader , , , Forskuddsbetalt forsikring 0, , , Personalforsikring 0, , ,00 Sum fordringer , , , Bank EC, , , , Bank , , , Bank SO , , , Skattetrekk ICE, , , ,24 Sum Bankinnskudd og kontanter , , ,83 SUM OMLØPSMIDLER , , ,45 SUM EIENDELER , , ,34 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2003 Aksjekapital ,07 0, , Overkursfond ,28 0, , Annen egenkapital innskutt ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 1 Tid:: 10:40

19 Inmeta Consulting AS Balanse - IB/bevegelse/UB Periode: 1-6/2014 NOK Dato: Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år Sum innskutt egenkapital ,35 0, , Annen egenkapital , , ,23 Overført resultat 0, , ,37 Sum opptjent egenkapital , , ,60 SUM EGENKAPITAL , , ,95 GJELD 2410 Leverandørgjeld , , , Leverandørgjeld konsern , , , Skattetrekk , , , Andre trekk -517,00 0,00-517, Utgående mva høy sats 0,00 0,00 0, Utgående mva tjenester utland 0,00 0,00 0, Inngående mva høy sats 0,00 0,00 0, Inngående mva lav sats 0,00 0,00 0, Oppgjørskonto merverdiavgift , , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , , Arb.g.avgift pål. feriepenger , , , Forskudd fra kunder , , , Kundeavsetninger , , , Trukket ferielønn , , , Påløpte feriepenger , , , Avsatt konsernbidrag , ,00 0, Utbetalte feriepenger , , , Påløpte kostnader , ,00 0, Påløpt varekostnad , , , Påløpte bonus ansatt , , , Skyldig kvartalsbonus , , , Avsetn lederbonus , , ,00 Sum kortsiktig gjeld , , ,39 SUM GJELD , , ,39 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,34 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 2 Tid:: 10:40

20 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms. Hittil i år budsjett Budsjettavvik i % 3010 Fakt. timer egne , ,50 0, Fakt. timer underlev , ,00 0, Fakt. timer Esito , ,50 0, Per. timer, påløpt ikke fakt , ,50 0, Per. timer, påløpt ikke fakt, Esito , ,50 0, Per. timer, tilbakeført, fakturert , ,50 0, Per. timer, tilbakeført, fakturert, Esito , ,50 0, Fakturerte reiser m/mva , ,92 0, S & V inntekt , ,00 0, S & V inntekt Esito , ,00 0, Andre inntekter , ,69 0, Forskuddsfakturerte inntekter , ,79 0, Per. timer, forsk.fakt , ,50 0, Forskuddsfakturert periodisert , ,79 0, Annen periodisering , ,33 0, Fakt. timer egne, avg. fritt , ,90 0, Fakt. timer underlev, avg. fritt , ,00 0, Fakturerte reiser u/mva , ,65 0, Kurs (avg. Fritt) , ,50 0, S & V inntekt, avg. fritt , ,00 0, Andre inntekter, avg. fritt , ,19 0, Lisenser , ,00 0, Lisenser avg fritt , ,00 0,00 Salgsinntekter , ,02 0,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,02 0,00 DRIFTSKOSTNADER 4010 Varekostnad S&V , ,27 0, Varekostnad S&V, Esito , ,78 0, Varekostnad underleverandører , ,03 0, Varekostnad timer Esito , ,80 0, Påløpt varekostnad underlev , ,60 0, Annen varekostnad , ,60 0, Lisens varekost , ,00 0,00 Varekostnader , ,88 0,00 DEKNINGSBIDRAG , ,14 0, Faste lønninger , ,88 0, Bonus avsetning , ,16 0, Bonus uten feriepenger , ,23 0, Vervepremie , ,00 0, Sertifiseringsbonus , ,00 0, Påløpne feriepenger , ,08 0, Innb gruppeliv , ,00 0, Innb pensjonsforsikring , ,43 0, Fast bilgodtgjørelse , ,00 0, Motkonto innberetning avgiftspl. ytelse , ,43 0, Gruppeliv , ,87 0, Reiseforsikring , ,99 0, Arbeidsgiveravgift , ,92 0, Arb.g.avg. av påløpt ferielønn , ,45 0, Refusjon av sykepenger , ,00 0, Refusjon av feriepenger fra Nav , ,00 0, Motkonto refusjon Trygdeetaten , ,00 0, Kantinekostnad 1 657, ,30 0, Overtidsmat 4 331, ,00 0, Lunsjtrekk 8 840, ,00 0,00 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 1 Tid:: 10:33

21 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap 5940 Sosiale kostnader , ,87 0, OTP pensjonsforsikring , ,97 0, Gaver til ansatte 196,00 196,00 0, Periodisering lønn , ,38 0, Annen personalkostnad , ,00 0,00 Lønnskostnader , ,10 0,00 % av oms. Hittil i år budsjett Budsjettavvik i % Sum kostnader arbeidskraft , ,10 0, Avskrivning datautstyr , ,90 0, Avskrivninger på inventar , ,48 0, Avskrivning programvare , ,66 0, Avskrivning goodwill , ,00 0, Avskrivning egenutviklet programvare , ,00 0,00 Av- og nedskrivninger , ,04 0, Leie lokaler , ,87 0, Renhold , ,86 0, Admin bistand Esito intercompany , ,00 0, Felleskostnader intercompany , ,40 0, Group Service fee , ,00 0,00 Kostnader lokaler , ,13 0, Leie software , ,00 0, Leie andre kontormaskiner/it utstyr 4 782, ,60 0,00 Leie maskiner og utstyr , ,60 0, Hardware , ,45 0, Programvare , ,53 0,00 Kostnadsførte anskaffelser , ,98 0, Revisjon , ,00 0, Regnskap , ,20 0, Jur. bistand fradr.ber , ,80 0,00 Eksterne honorarer , ,00 0, Kontorrekvisita , ,70 0, Aviser, tidsskrifter 4 390, ,00 0, Aviser, oppg.pl , ,79 0, Kurs/opplæring , ,17 0, Rekruttering , ,99 0, Telefon 4 958, ,67 0, Mobiltelefon , ,40 0, Leie datalinjer , ,00 0, Bredbånd/internett , ,82 0, Porto 310,00 310,00 0, Andre utlegg 3 760, ,94 0,00 Kontorkostnader , ,48 0, Bilgodtgjørelse,oppgavepliktig , ,56 0, Bilgodtgjørelse VF , ,15 0, Reisekost. ikke oppgavepliktig , ,35 0, Reisekostnader VF , ,65 0, Diettkostnad, oppg.pl., VF 3 158, ,00 0,00 Reise, diett, bilgodtgj , ,71 0, Salgskostnader , ,25 0, Representasjon, fradragsberet , ,00 0, Representasjon ikke fradragsb , ,00 0,00 Salgs- og reklamekostnader , ,25 0, Personalforsikring , ,00 0,00 Forsikringer , ,00 0, Øreavrunding -0,01-0,01 0, Bank- og kortgebyr 8 012, ,53 0, Andre kostnader 1,08 1,08 0,00 Andre kostnader 8 013, ,60 0,00 Sum andre driftskostander , ,79 0,00 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 2 Tid:: 10:33

22 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms. Hittil i år budsjett Budsjettavvik i % SUM DRIFTSKOSTNADER , ,89 0,00 DRIFTSRESULTAT , ,25 0,00 FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekter bank , ,02 0, Agio gevinst , ,89 0,00 Finansinntekter , ,91 0, Leverandørrente 540,21 540,21 0, Annen rentekostnad 190,75 190,75 0, Agio tap 71,76 71,76 0,00 Finanskostnader 802,72 802,72 0,00 NETTO FINANSPOSTER , ,19 0,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT , ,44 0,00 EKSTRAORDINÆRE POSTER RESULTAT , ,44 0,00 Overskudd + / Underskudd - Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 3 Tid:: 10:33

23 Inmeta Consulting AS Balanse - IB/bevegelse/UB Periode: 1-6/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år EIENDELER ANLEGGSMIDLER 1005 Aktivering egenutviklet programvare ,00 0, , Avskrivning egenutviklet programvare 0, , , Utsatt skattefordel ,00 0, ,00 Sum immaterielle eiendeler , , , Inventar (Lysaker) , , , Inventar , , , Inventar Osiris , , , Inventar Visiti , , , Programvare , , , Datautstyr/Kontormaskiner , , , Datautstyr Osiris , , ,97 Sum varige driftsmidler , , , Goodwill Visiti , , , Investeringer i datterselskaper (Esito) ,00 0, , Pensjonstrekk 0,00 0,00 0,00 Sum finansielle anleggsmidler , , ,00 SUM ANLEGGSMIDLER , , ,56 OMLØPSMIDLER 1510 Kundefordringer innland , , , Kundefordringer konsern , , , Andre kortsiktig fordringer , , , Opptjent ikke fakt. inntekt , , , Påløpt ikke fakturert Esito , , , Lån ansatte ,21 0, , Forskudd lønninger , , , Forskuddsbetalte leier 0, , , Forskuddsbetalte kostnader , , , Forskuddsbetalt forsikring 0, , , Personalforsikring 0, , , Pensjonsforsikring 0, , ,48 Sum fordringer , , , Depositum ICO ,28 0, , Bank EC, , , , Bank IS, DnBNOR , ,48 0, Bank IS, Fokus , ,03 0, Bank , , , Bank SO , ,83 760, Skattetrekk ICE, , , ,58 Sum Bankinnskudd og kontanter , , ,51 SUM OMLØPSMIDLER , , ,49 SUM EIENDELER , , ,05 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2003 Aksjekapital ,07 0, ,07 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 1 Tid:: 10:38

24 Inmeta Consulting AS Balanse - IB/bevegelse/UB Periode: 1-6/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år 2020 Overkursfond ,28 0, , Annen egenkapital innskutt ,00 0, ,00 Sum innskutt egenkapital ,35 0, , Annen egenkapital ,22 0, ,22 Overført resultat 0, , ,44 Sum opptjent egenkapital , , ,66 SUM EGENKAPITAL , , ,01 GJELD 2410 Leverandørgjeld , , , Leverandørgjeld konsern , , , Skattetrekk , , , Andre trekk , ,00-517, Utgående mva høy sats 0,00 0,00 0, Utgående mva tjenester utland 0,00 0,00 0, Inngående mva høy sats 0,00 0,00 0, Inngående mva lav sats 0,00 0,00 0, Oppgjørskonto merverdiavgift , , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , , Arb.g.avgift pål. feriepenger , , , Forskudd fra kunder , , , Kundeavsetninger , , , Skyldig lønn 0,00 0,00 0, Trukket ferielønn 0, , , Påløpt personalkost 0,00 0,00 0, Påløpte feriepenger , , , Avsatt konsernbidrag , ,00 0, Fisjon CRM Insight , , , Utbetalte feriepenger , , , Påløpte kostnader 0,00 0,00 0, Påløpt varekostnad , , , Feriepenger IC overført Crayon ,00 0, , Crayon-IC mellomregning fusjon ,00 0, , Påløpte bonus ansatt , , , Skyldig kvartalsbonus , , , Avsetn lederbonus , , ,00 Sum kortsiktig gjeld , , ,04 SUM GJELD , , ,04 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,05 Utarbeidet av: Inmeta Consulting AS Side: 2 Tid:: 10:38

25

26

27

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2016

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2016 RESULTATREGNSKAP FOR 2016 Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 32 472 294 30 057 763 Annen driftsinntekt 35 000 25 000 SUM DRIFTSINNTEKT 32 507 294 30 082 763 Varekostnad 13

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 28.06.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Resultatrapport 4 Periode: 01.01.2013-31.12.2013 Tekst Denne periode Denne periode Akkumulert hittil Akkumulert hittil Akkumulert hittil i år % ifjor % i år % ifjor % avvik % 3100 Salgsinntekt handelsv.

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Mai År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Mai År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Mai År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 05.07.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 Note Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Annonseinntekter nett 1 2 372 904 2 835 000-462 096-16 % Abonnement 1 3 897 504 3 931 200-33 696-1 % Diverse inntekter

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: november 2014

Regnskapsrapport. Måned: november 2014 Regnskapsrapport Måned: november 2014 Hovedposter i rapporten november 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 1 247 847 1 129 200 12 255 686 12 543 386 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: oktober 2014

Regnskapsrapport. Måned: oktober 2014 Regnskapsrapport Måned: oktober 2014 Hovedposter i rapporten oktober 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 1 436 426 1 115 000 11 007 839 12 424 739 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Billetter - Sesongkort / Dagskort mv. 4 388 640 4 781 967 Offentlig tilskudd 7 102 020 116 045 Annen driftsinntekt 1 264 744 960 281 Sum

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 03.12.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr 30.06.2016 Oslo, 15.08.2016 Noen kommentarer vedrørende

Detaljer

Regnskapsrapport. Utskrift:

Regnskapsrapport. Utskrift: Regnskapsrapport Måned: Februar Utskrift: 20.03.2014 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6) Balanseregnskap (side

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10 Immatrielle eiendeler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 111 1110 Skolebygninger 112 1120 Internatbygninger 113 1130 Boliger 114 1140 Andre bygninger 115 1150 Nybygg

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf:

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: Stiftelsen Lions Førerhundskole 13.05.2013 14:50:50 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ØKONOMISKE RAPPORTER

ØKONOMISKE RAPPORTER ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler

Detaljer