Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:("

Transkript

1 Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent 3. GodkjenningavreferatfraNBSekstraordinærgeneralforsamling Styretsberetning. 5. GodkjenningavregnskapKontaktmøtet GodkjenningavregnskapKontaktmøtet GodkjenningavregnskapNBS/NBSONytt GodkjenningavregnskapNBS/NBSONytt Budsjettfor NBSnettsider:skaldefornyesoghvilkenløsningskalvivelge? 11. Orientereringssaker a. OrienteringomKontaktmøtet2015 b. Forberedelseavvalgavnylederoggeneralsekretær NåværendegeneralsekretærTomKristensengåravmedpensjonoktober 2015oganserdetsomlitepraktiskåfortsettesomgeneralsekretæruten formelltilknytningtilenarbeidsplass.dettegjelderbådemuligheterforå fågjortnødvendigkontorarbeidutenstoreinvesteringer(kopiering, utsending )ogforåf.ekssøkenfromstøttetilkontaktmøter.president ArneKlunglandharsittettoperioderoganserdetsomtilstrekkelig. Generalsekretærenharinformertdensittendevalgkomiteenv.lederRune Male. Orienteringomreisestipenderogstøttetilforskjelligearrangementer. Eventuelt. Blindern9.januar2013 TomKristensen,generalsekretær

2 Referat'fra'ekstraordinær'generalforsamling'for'Norsk' Biokjemisk'Selskap' Tid:lørdag25.januar2014kl.10:30 Sted:RørosHotell Dagsorden:' 1. Godkjenning*av*innkalling*og*dagsorden. Innkallingogdagsordenblegodkjent 2. Godkjenning*av*referat*fra*NBS*generalforsamling*2013.* Referatetblegodkjent. 3. Styrets*beretning.* NBS9Nytt' FrabegynnelsenavårethaddevivalgetmellomåsletteNBSHNyttsomeget foretakellerågjøredetomfraselskapmedbegrensetansvartilsamvirkeh selskap.sidenengjennomgangavmomshreglertilsaatnbsmomsfrittkanutgi medlemsbladmedinntil4utgivelser/år,ogsidendetvarklartatnbshnyttikke heltpassetmedsamvirkeselskaphbegrepet,bledetpågeneralforsamlingeni januarifjorvedtattåleggenednbshnyttsomegetforetakoglanbsselvtaseg avutgivelsenavbladet. Detteblegjennomførtiløpetavåret.Determuligatdetpåsiktfaktiskvillønne segøkonomisk,sidensamtalermedskatteetatenantyderatvikanskjekanfå tilbakebetaltmomspåendelutgifter(layoutosv). Forretningsfører' AndromedaØkonomivedIrmelinKrogsæterharfungertsomregnskapsførerfor NBS.Regnskapetfor2012blevesentligforsinket,grunnetskifteavforretningsH fører,seninnsendingavbilagogandreårsaker(isisteinstansgrunnetatrevisor blesyk).for2013liggertingirute,ogetrevidertregnskapviltroligforeliggetil normal tid. Styremøter'og'generalforsamling' EkstraordinærgeneralforsamlingbleavholdtpåKontaktmøtet2013.Ordinær generalforsamlingbleikkearrangert,førstogfremstfordidetikkeforelånoe 2012Hregnskapågodkjenne. Styretharforetattendelavgjørelservedhjelpav .Detgjelder: StøttetilGMM4Hkonferansen(4thMicrobialGenomeMaintenance Meeting,Oslo26H19april:kr.15000(posterpris). NorskeLaboratorieleverandørersForeningharetablertenforskningspris forungeforskereunder35årsomarbeiderinnennaturvitenskapelig knyttettillaboratorier.deønskerenrepresentantfranbsifagkomiteen, sammenmedenrepresentantfranorskkjemiskselskap,norskselskap

3 forkliniskbiokjemiognlf.presidentarneklunglandsåsegvilligtilå representerenbsifagkomiteen. TrykkingavfiresiderfraNorwegianGenomicsConsortiumtogangeri åretinbshnytt.dettegireninntektpåkr Detnorskekarbohydratmiljøetharblittanmodetomåhaennorsk representantiorganisasjoneninternationalglycoconjugateorganisation. NBSsendteiaugustensøknadtilIGOomslikrepresentasjonogatUte Krengelskulleværevårrepresentant. Støttetil3 rd NorwegianMicrobiologyMeeting(etmøteberegnetpåphdH studenterogyngreforskere):kr somtakkorganisertejanhaug AnonsenenvervekampanjeforOslolokallag,medserveringavgrillmat. Forskerfabrikkenfikksomtidligereårenstøttepåkr Støtte'fra'NFR'til'Kontaktmøtet'2014'og'fremtidige'møter' Somfor2013Hmøtetsøktegeneralsekretærenomarrangementstøttefra BIOTEK2021Hprogrammet.Somifjorsøkteviomkr ,mendennegangen itilleggkr.75000øremerketforåreduserekostnadenefordeltakende masterstudenter.søknadenbleinnvilget. President,redaktøroggeneralsekretærharogsåhattetmøtemedØystein RønningogLarsKorsnes,Forskningsrådet.Bakgrunnenformøtetvarålodde muligheteneformervarignfrhstøttetilkontaktmøtene.konklusjonenefra møteter: NFRerinteressertiåstøtteKontaktmøteneøkonomiskdersomde,ilikhetmed 2013Hmøtet,blirmerinnovasjonsrettedeenntradisjonelt.Dettekaninnebæreet minisymposiumhvornorskebiotekhbedrifterpresentererseg,ogogsåannet.vi kanisåfallventeossøkonomiskstøttepålinjemeddetviharfåtttidligere(for åretsmøtekr ).itilleggvillenfrværeinteressertiåstøtteensponsing avmasterstudenter,slikatmøtetblirbilligerefordemogatandelenavdemblir størreennpådesistemøtene.detbleogsåantydetatmankanskjekunne kommetilenordninghvordetikkevarnødvendigåsøkepånytthvertår.dette måviforfølgeiløpetavvåren. Reisestipender' SøknaderframasterHogphdHstudenterharblittgodkjentfortløpendeiløpetav året,isamsvarmedtidligeregeneralforsamlingsvedtak.i2013har27søknader blittgodkjent,ogdetharblittutbetaltkr ireisestøtte(itilleggkommer rundt9000somjegikkeharfåttfakturapåennå). SidenøkonomientilNBSserrimeligstabilut(senedenfor),vilgeneralsekreH tæreninntilviderefortsetteågodkjennefortløpendesøknadersomoppfyller kravene. Økonomi' Konto innskudd1.januar Innskudd31.desember Differanse DanskeBank H

4 H Nordea Godkjenning*av*NBS*regnskap*2012* Regnskapetfor2012forNBS/NBSFondblegodkjent 5. Regnskapetfor2012forNBSHNyttblegodkjent 6. Godkjenning*av*budsjett*for*2014. Detblefremlagtetbudsjettfor2014somikkehaddevesentlige forskjellersammenlignetmedbudsjettetfor2013.dettassiktepåå innvilgesøknaderomreisestøttesålengekraveneoppfylles(masterheller phdhstudent,støttebrevfraveileder,presentasjonavresultater)oppfylles, ogdeterbudsjettertmedetbeløpsomtilsvarerbeløpetutbetalti2013. Budsjettetfor2014blegodkjent 7. Arrangør*av*NBS*Kontaktmøte*2016:*Det*er*Tromsø*som*står*for*tur* PåvegneavTromsøHmiljøetkunneOleKristianGreinerHTollersrud fortelleatplaneneformøtetvarigangogatmantenkteågidetenarktisk profil. Eventuelt.* AnneHBritKolstøminnetforsamlingenomatkostnadenefordeltakelsepå Kontaktmøtetvarhøye,særligforyngreforskere,ogmantefremtidige arrangørertilåviseedruelighet.underdiskusjonenbledetblantannet fremhevetatkostnadsnivåetinorgegjørdetvanskeligåfåprisenesærlig myemernedover,ogdetbleogsåvisttilatarrangøreneav2014hmøtetmed støttefranfrhaddekunnetredusereprisenepåromforflereennto personervesentlig. ØyvindHalskaugjorderedeforplanenesomBergensHmiljøetharfor Kontaktmøtet2015ogkunnefortelleatmanoverveieråleggemøtettil Svalbard.Generalforsamlingenvaridetstoreoghelesværtpositivtinnstilttil enslikvripåtradisjonene,selvomdetbleunderstreketatmanmåttesikreat utstillernefårtilfredsstillendeforholdogatprisenforådeltaikkeblirfor høy.detblehevdetatsvalbardi2015ogetmøtemedarktiskprofili2016 kanskjevilleblimyearktis,ogarrangøreneav2015hog2016hmøtetbleenige omåsamarbeideomprogrammettildissetomøteneforåunngåoverlapp.

5 Regnskap NBS Vintermøte 2013 Inntekter Tekst Beløp Deltakeravgift Utstillere Støtte fra NBS Sponsing fra PubGene Sponsing? Renter Inntekter totalt: Utgifter: Tekst Beløp Overnatting, mat og festmiddag Lillehammer hotell Gaver, foredragsholdere og komité Reise inviterte Reise/transport komité Div. Servering komité/inviterte Rigging Underholdning Reise og honorar underholdning (Coradium) Programbok Navneskilt Profilering (tøynett) Diverse rekvisita Transport deltakere (buss) Posterpriser Administrasjonskostnader Drift av nettside Utgifter totalt Resultat:

6 Regnskap)NBS)Kontaktmøte)Røros)2014 Inntekter Forskudd(støtte(NFR Egenandel(buss Inntekter(deltageravgift(og(utstilling ,1 Kreditrenter 309 Totale)inntekter ,1 Utgifter Gaver(foredragsholdere(og(komite 21747,5 Transport Tilbakebetaling(for(mye(betalt Konferansemateriell(etc 54583,75 Røros(hotell(og(konferansefasiliteter Underholdning Foredragsholdere 33014,37 Posterpriser Diverse(utgifter(komite 16519,5 Kostnad(betalingsløsning 4716,5 Renteutgifter(og(gebyr 149,5 Andel(Overskudd(til(NBS(Trondheim Revisorutgifter 9375 Tilbakebetaling(forskudd(støtte(NFR Totale)utgifter ,1 Resultat ,98 BALANSE NBS Kontaktmøte konto Saldo Eiendeler Endring Brukskonto Sp.b.1 M-N Sum eiendeler

7

8

9

10

11

12

13 Norsk Biokjemisk Selskap (NBS) Balanse - IB/bevegelse/UB Periode: 1-12/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år EIENDELER ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER 1500 Kundefordirnger 0, , , Fordring NBS nytt , ,57 0, Forskudd møtestøtte NBS kontaktmøte UiO Vintermøte , ,00 0, Lån til møtestøtte NBS kontaktmøte UiO , ,00 0, Forskudd NBS ÅS for Fuge Vintermøte , ,00 0, Påløpt renteinntekt , ,00 0,00 Sum fordringer , , , Fokus , , , Fokus , , , Danske Bank NBS NYTT , , , Nordea , , , Skattetrekk NBS NYTT 0,00 1,04 1,04 Sum Bankinnskudd og kontanter , , ,56 SUM OMLØPSMIDLER , , ,56 SUM EIENDELER , , ,56 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital ,23 0, , Annen egenkapital fra NBS NYTT , , ,00 Overført resultat 0, , ,68 Sum opptjent egenkapital , , ,55 SUM EGENKAPITAL , , ,55 GJELD 2400 Leverandørgjeld 0, , , Utgående mva - høy sats 0,00 0,00 0, Inngående mva - høy sats 0, , , Oppgjørskonto merverdigavgift 0, , , Mellomregning fra NBS NYTT ,00 0,00 0,00 Sum kortsiktig gjeld 0, , ,05 SUM GJELD 0, , ,05 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,50 Utarbeidet av: (Regnskapsbyråets navn - Se formularer -> lister...) Side: 1 Tid:: 15:46

14 Norsk Biokjemisk Selskap (NBS) Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-12/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode i år % av oms. Denne periode i fjor Hittil i år % av oms. Hittil i fjor 3000 Salg, avgiftspliktig høy sats ,00 32,72 0, ,00 32,72 0,00 Sum salgsinntekter ,00 32,72 0, ,00 32,72 0, Kontingentinntekter ,00 67, , ,00 67, , Kontraktsmøtet ,91 82,87 250, ,91 82,87 250,00 Sum andre salgsinntekter ,91 150, , ,91 150, ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER ,91 182, , ,91 182, ,00 DRIFTSKOSTNADER 4300 Innkjøp varer for videresalg høy sats ,80 19,00 0, ,80 19,00 0, Layout, utforming mv. Mac ,00 17,09 0, ,00 17,09 0, Fremmedytelse og underentreprise ,40 4,21 0, ,40 4,21 0, Norcall - provisjon annonser ,80 4,29 0, ,80 4,29 0,00 Sum varekostnader ,00 44,58 0, ,00 44,58 0,00 DEKNINGSBIDRAG ,91 138, , ,91 138, , Revisjonshonorar 0,00 0, ,63 0,00 0, , Drift/ajourhold medl.register + uts. 0,00 0, ,75 0,00 0, ,75 Sum eksterne honorarer 0,00 0, ,38 0,00 0, , Administrasjon ,50 4, , ,50 4, , Media Oslo, ajourhold av registre ,50 4,81 0, ,50 4,81 0, Redaktør T.Skotland ,00 6, , ,00 6, , Forhenværende Generalsekretær W.E ,00 10, , ,00 10, , Styret ,00 6, , ,00 6, , President 0,00 0, ,00 0,00 0, , Ny generalsekretær T.K ,00 3, , ,00 3, , Fagpressem 2 175,20 0,65 0, ,20 0,65 0, NTNU Erling Seeberg Symposium ,00 0, ,00 0,00 0, , Porto ,57 6,12 0, ,57 6,12 0,00 Sum kontorkostnader ,77 43, , ,77 43, , Diettkostnad, oppgavepliktig 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum reise, diett, bilgodtgj 0,00 0, ,00 0,00 0, , NBS Lokalavd. Bergen ,67 3, , ,67 3, , NBS Lokalavd. Oslo ,67 23, , ,67 23, , NBS Lokalavd. Trondheim ,67 9,14 0, ,67 9,14 0, NBS Lokalavd. Ås 7 566,67 2, , ,67 2, ,00 Sum provisjonskostnader ,68 38, , ,68 38, , FEBS 2 179,07 0, , ,07 0, , EBF European Federation of Biotechnology 5 586,06 1, , ,06 1, , Forskerfabrikken 0,00 0, ,00 0,00 0, , Kontingent Fagpressen, fradragsberettiget 1 990,00 0,59 0, ,00 0,59 0, Reisestipend ,75 82, , ,75 82, ,28 Gaver og kontingenter ,88 85, , ,88 85, , Bank og kortgebyrer 4 251,50 1,27 0, ,50 1,27 0, Øreavrunding 2,89 0,00 0,00 2,89 0,00 0, Tilleggsavgift mva, ikke fradragsberettiget. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Annen kostnad u/fradrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum andre kostnader 4 254,39 1,27 0, ,39 1,27 0,00 Sum andre driftskostnader ,72 168, , ,72 168, ,27 SUM DRIFTSKOSTNADER ,72 212, , ,72 212, ,27 DRIFTSRESULTAT ,81 29, , ,81 29, ,27 Utarbeidet av: (Regnskapsbyråets navn - Se formularer -> lister...) Side: 1 Tid:: 15:44

15 Norsk Biokjemisk Selskap (NBS) Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-12/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst Denne periode i år % av oms. Denne periode i fjor Hittil i år % av oms. Hittil i fjor FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekt bankinnskudd 41,08 0,01 0,00 41,08 0,01 0, Renter bank/postgiro ,02 18, , ,02 18, , Renteinntekter mva tilgode NBS NYTT 289,03 0,09 0,00 289,03 0,09 0,00 Sum finansinntekter ,13 18, , ,13 18, , Rentekostnad leverandørgjeld 440,00 0,13 0,00 440,00 0,13 0,00 Sum finanskostnader 440,00 0,13 0,00 440,00 0,13 0,00 SUM NTO. FINANSPOSTER ,13 18, , ,13 18, ,32 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,68 11, , ,68 11, ,95 EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT ,68 11, , ,68 11, ,95 Overskudd + / Underskudd Overføringer annen egenkapital 0, ,95 0, ,95 Sum overføringer 0, ,95 0, ,95 Utarbeidet av: (Regnskapsbyråets navn - Se formularer -> lister...) Side: 2 Tid:: 15:44

16

17

18 Resultatregnskap NBS- Nytt Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Overført til udekket tap Sum overføringer NBS- Nytt Side 1

19 Balanse NBS- Nytt Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler NBS- Nytt Side 2

20 Balanse NBS- Nytt Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld NBS- Nytt Side 3

21 Norsk Biokjemisk Selskap (NBS) Balanse - IB/bevegelse/UB Periode: 1-12/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år EIENDELER ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER 1500 Kundefordirnger 0, , , Fordring NBS nytt , ,57 0, Forskudd møtestøtte NBS kontaktmøte UiO Vintermøte , ,00 0, Lån til møtestøtte NBS kontaktmøte UiO , ,00 0, Forskudd NBS ÅS for Fuge Vintermøte , ,00 0, Påløpt renteinntekt , ,00 0,00 Sum fordringer , , , Fokus , , , Fokus , , , Danske Bank NBS NYTT , , , Nordea , , , Skattetrekk NBS NYTT 0,00 1,04 1,04 Sum Bankinnskudd og kontanter , , ,56 SUM OMLØPSMIDLER , , ,56 SUM EIENDELER , , ,56 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital ,23 0, , Annen egenkapital fra NBS NYTT , , ,00 Overført resultat 0, , ,68 Sum opptjent egenkapital , , ,55 SUM EGENKAPITAL , , ,55 GJELD 2400 Leverandørgjeld 0, , , Utgående mva - høy sats 0,00 0,00 0, Inngående mva - høy sats 0, , , Oppgjørskonto merverdigavgift 0, , , Mellomregning fra NBS NYTT ,00 0,00 0,00 Sum kortsiktig gjeld 0, , ,05 SUM GJELD 0, , ,05 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,50 Utarbeidet av: (Regnskapsbyråets navn - Se formularer -> lister...) Side: 1 Tid:: 15:46

22 Norsk Biokjemisk Selskap (NBS) Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-12/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode i år % av oms. Denne periode i fjor Hittil i år % av oms. Hittil i fjor 3000 Salg, avgiftspliktig høy sats ,00 32,72 0, ,00 32,72 0,00 Sum salgsinntekter ,00 32,72 0, ,00 32,72 0, Kontingentinntekter ,00 67, , ,00 67, , Kontraktsmøtet ,91 82,87 250, ,91 82,87 250,00 Sum andre salgsinntekter ,91 150, , ,91 150, ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER ,91 182, , ,91 182, ,00 DRIFTSKOSTNADER 4300 Innkjøp varer for videresalg høy sats ,80 19,00 0, ,80 19,00 0, Layout, utforming mv. Mac ,00 17,09 0, ,00 17,09 0, Fremmedytelse og underentreprise ,40 4,21 0, ,40 4,21 0, Norcall - provisjon annonser ,80 4,29 0, ,80 4,29 0,00 Sum varekostnader ,00 44,58 0, ,00 44,58 0,00 DEKNINGSBIDRAG ,91 138, , ,91 138, , Revisjonshonorar 0,00 0, ,63 0,00 0, , Drift/ajourhold medl.register + uts. 0,00 0, ,75 0,00 0, ,75 Sum eksterne honorarer 0,00 0, ,38 0,00 0, , Administrasjon ,50 4, , ,50 4, , Media Oslo, ajourhold av registre ,50 4,81 0, ,50 4,81 0, Redaktør T.Skotland ,00 6, , ,00 6, , Forhenværende Generalsekretær W.E ,00 10, , ,00 10, , Styret ,00 6, , ,00 6, , President 0,00 0, ,00 0,00 0, , Ny generalsekretær T.K ,00 3, , ,00 3, , Fagpressem 2 175,20 0,65 0, ,20 0,65 0, NTNU Erling Seeberg Symposium ,00 0, ,00 0,00 0, , Porto ,57 6,12 0, ,57 6,12 0,00 Sum kontorkostnader ,77 43, , ,77 43, , Diettkostnad, oppgavepliktig 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum reise, diett, bilgodtgj 0,00 0, ,00 0,00 0, , NBS Lokalavd. Bergen ,67 3, , ,67 3, , NBS Lokalavd. Oslo ,67 23, , ,67 23, , NBS Lokalavd. Trondheim ,67 9,14 0, ,67 9,14 0, NBS Lokalavd. Ås 7 566,67 2, , ,67 2, ,00 Sum provisjonskostnader ,68 38, , ,68 38, , FEBS 2 179,07 0, , ,07 0, , EBF European Federation of Biotechnology 5 586,06 1, , ,06 1, , Forskerfabrikken 0,00 0, ,00 0,00 0, , Kontingent Fagpressen, fradragsberettiget 1 990,00 0,59 0, ,00 0,59 0, Reisestipend ,75 82, , ,75 82, ,28 Gaver og kontingenter ,88 85, , ,88 85, , Bank og kortgebyrer 4 251,50 1,27 0, ,50 1,27 0, Øreavrunding 2,89 0,00 0,00 2,89 0,00 0, Tilleggsavgift mva, ikke fradragsberettiget. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Annen kostnad u/fradrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum andre kostnader 4 254,39 1,27 0, ,39 1,27 0,00 Sum andre driftskostnader ,72 168, , ,72 168, ,27 SUM DRIFTSKOSTNADER ,72 212, , ,72 212, ,27 DRIFTSRESULTAT ,81 29, , ,81 29, ,27 Utarbeidet av: (Regnskapsbyråets navn - Se formularer -> lister...) Side: 1 Tid:: 15:44

23 Norsk Biokjemisk Selskap (NBS) Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-12/2013 NOK Dato: Kontonr Tekst Denne periode i år % av oms. Denne periode i fjor Hittil i år % av oms. Hittil i fjor FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekt bankinnskudd 41,08 0,01 0,00 41,08 0,01 0, Renter bank/postgiro ,02 18, , ,02 18, , Renteinntekter mva tilgode NBS NYTT 289,03 0,09 0,00 289,03 0,09 0,00 Sum finansinntekter ,13 18, , ,13 18, , Rentekostnad leverandørgjeld 440,00 0,13 0,00 440,00 0,13 0,00 Sum finanskostnader 440,00 0,13 0,00 440,00 0,13 0,00 SUM NTO. FINANSPOSTER ,13 18, , ,13 18, ,32 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,68 11, , ,68 11, ,95 EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT ,68 11, , ,68 11, ,95 Overskudd + / Underskudd Overføringer annen egenkapital 0, ,95 0, ,95 Sum overføringer 0, ,95 0, ,95 Utarbeidet av: (Regnskapsbyråets navn - Se formularer -> lister...) Side: 2 Tid:: 15:44

24 Budsjett for 2015 (i 1000 kr) budsjett budsjett regnskap Inntekter: Kontingent Overskudd Kontaktmøtet Annonser NBS-Nytt 110 Eget budsjett 109 Finansinntekter Sum inntekter: Utgifter: Revisjon Regnskap Administrasjon Generalsekretær NBS Nytt redaktør NBS-Nytt porto NBS-Nytt design, trykking F NBS Nytt (annonseansvarlig) NBS medlemsregister NBS hjemmeside NBS Styret Internasjonal representasjon Lokallagsbidrag Vintermøtearrangør 0 0 Møter, kurs etc FEBS IUBMB EFB Forskerfabrikken Reisestipend Gaver 5 5 Sum utgifter Resultat Forbruk av renteinntekter Reservemidler (NBS kto.) Sluttresultat 0 0 0

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 280 275 306 900 Annen driftsinntekt 375 057 309 370 Sum driftsinntekter 655 332 616 270 Driftskostnader Varekostnad 69 502 82 688 Lønnskostnad

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2015 for Pressefotografenes Klubb Norge Foretaksnr. 976777573 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 931 927 1 035 498 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt Regnskapsår Nr. 25 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 34 Driftstilskudd 63 384, cr 22 894, cr 63 384, cr 22 894, cr 39 Treningsavgift

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Høgfjellia Vel og Veglag. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. Høgfjellia Vel og Veglag. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for Høgfjellia Vel og Veglag Foretaksnr. 993298425 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3201 Inntekter bombrikker Høgfjellia

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer