ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013"

Transkript

1 ÅRSPLAN Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013

2 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste oppgave i barnehagen er å finne nøklene til kista og hjelpe barnet å låse opp de ulike rommene, slik at det kan få tatt alle sine evner i bruk. Vår oppgave er ikke å fylle kista, men å åpne den og være åpen for det vi måtte finne der! (Pape)

3 Årsplanens funksjon Årsplanen er et viktig arbeidsdokument for alle ansatte i barnehagen. Den er grunnlaget vårt når vi utarbeider mer spesifikke månedsplaner og ukeplaner som gis som informasjon til foreldrene gjennom hele barnehageåret. Årsplanen gir også foreldrene nyttig informasjon og mulighet til medvirkning i barnas barnehagehverdag. Planen har i tillegg funksjon som dokumentasjon for eier, barnehagens samarbeidspartnere, Bergen kommune og andre interesserte, og den danner grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. Grunnlaget for Årsplanen er forankret i Lov om barnehager m/forskrift (Rammeplan for barnehager), BKF barnehagers vedtekter og barnehagens langtidsplan. I rammeplan for barnehager er det fire begreper som står sentralt; omsorg, lek, læring og danning. Disse områdene gjenspeiler også vår hverdag i barnehagen. Velkommen til å lese mer om våre planer for For hvert punkt i denne årsplanen henvises det til mer utdypende informasjon i langtidsplan for Sandviken menighetsbarnehage Omsorg Omsorg, oppdragelse og læring skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for en bærekraftig utvikling. I barnehagens langtidsplan legges linjene for hvordan vi til enhver tid jobber med å kjenne det enkelte barns personlighet og individuelle behov. Omsorg er en viktig forutsetning for barnets utvikling og læring og omsorg kommer til uttrykk gjennom alle situasjoner i dagliglivet. Omsorg har en verdi i seg selv. Dette jobber vi med: Dette året velger vi å ha spesielt fokus på samspillsmetoden Dialog. Metoden har et humanistisk verdisyn og legger vekt på likeverd, empati og ressursorientering. (Les mer om dette i langtidsplanen s.5-6). Alle i personalgruppen har grunnopplæring i metoden, og pedagogene vil i løpet av dette året også ha Dialog trinn 1 og 2, som er en videreføring av grunnopplæringen. Gjennom hver barnehagedag er personalet opptatt av å se hvert

4 enkelt barn og dets individuelle behov. Vi legger vekt på å ha en god relasjon med alle barn, der de føler seg sett, verdsatt og forstått. For å være rettferdig, må hvert barn møtes på sitt eget ståsted. Vi er opptatt av å se barna som subjekter. Vi voksne legger til rette for at barna får erfaring med å lytte til det andre formidler, men samtidig kunne ta selvstendige valg. Barna får varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter i samhandling med andre barn. Vi voksne oppmuntrer barna til å hjelpe hverandre og kunne ta imot hjelp fra andre. Danning I barnehagen er gjensidig samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre en forutsetning for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning er en kontinuerlig prosess som skjer livet gjennom. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Personalet legger til rette for at barna får mange muligheter for god samhandling med andre barn og voksne. Gjennom dette utvikler barna seg og får mulighet for læring. Barna får omsorg og får mulighet til å vise omsorg for andre. Det er første steget til å sosialisere seg inn i en positiv deltakelse i samfunnet for øvrig. Danning handler om livet generelt. Verktøy vi bruker er Dialog og Sosial kompetanse (les om sosial kompetanse s. 11 i Langtidsplanen). Vi er til stede og lytter. Vi hjelper bana til å se sammenhengen mellom egne handlinger og hvordan deres valg virker på andre. Barna får erfaring med å vise respekt og handle omsorgsfullt overfor andre. Lek Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Leken har en fremtredende plass i vår barnehagehverdag. Vi voksne er bevisst på at leken har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Vi skaper derfor stort rom for den frie leken. I lekefellesskapet legges grunnlag for barns vennskap med hverandre, og det danner grunnlag for trivsel og meningsskaping i barnehagen.

5 Barnet lærer gjennom leken. Vi legger til rette for at barnet får utvikle seg gjennom sin kreativitet i leken. 0-2 åringens lek er særegen og de har sin egen stil. I Sandviken menighetsbarnehage legger vi til rette for toddlernes (småbarnas) lek. Det særegne med denne leken er at den er kroppslig. Det kan være varierte måter å hoppe på, trampe på, løping, latter og rop. Denne leken har sin naturlige plass sammen med annen lek og aktivitet. 3-6åringene får mulighet til å utvikle leken gjennom ulike aktiviteter som konstruksjon, rollelek, regelleker og formingsaktiviteter i mindre grupper. Uteaktivitet er en stor del av barnehagehverdagen i Sandviken. Barnehagens lekeområde er variert og ideelt for utvikling av barns motoriske ferdigheter. Det ligger godt til rette for lek i både store og mindre grupper. Det er varierte utfordringer for både små og store innenfor barnehagens uteområde. De minste barna får større fysiske utfordringer ved lek i barnehagens uteområde og områder i umiddelbar nærhet, enn å bli fraktet i vogner til fjernere turmål. I økende grad, avhengig av alder, er de små også med på lengre turer. For de større barna vektlegger vi at de får komme ut i naturen i form av turer til parker, i skogen, Den Grønne Marken i nærmiljøet, Fjellveien, Fløien, byturer og lignende. På turer vektlegges at leken oppstår spontant med det naturen har å by på. Det er derfor sjelden behov for å ta leker med på turene. (Les mer om uteaktiviteter under satsningsområde Møllerskogen). Læring Barnehagen skal gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesse, kunnskap og ferdigheter. Læring er å låne kunnskap av hverandre (Ylva, Reggio Emilio-instituttet i Stockholm) Begrepet livslang læring viser til at læring skjer på alle de ulike arenaene gjennom hele livet. I barnehagen vår foregår det mye læring i det daglige samspillet med andre mennesker. Læringen er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Hos oss legger vi vekt på at barns undring møtes på en åpen og utforskende måte. Vi voksne legger til rette

6 for et aktivt og utviklende læringsmiljø. De formelle læringssituasjonene er utformet og planlagt av personalet. For eksempel gjennom påkledning, samlingsstunder, tilrettelagte formingsaktiviteter, måltider, tematurer etc. De uformelle læringssituasjonene er knyttet opp mot lek og hverdagsaktiviteter i her- og nå situasjoner. Barn undrer seg over ting, emner, aha-opplevelser i leken etc. Vi voksne undrer oss sammen med barna, og hjelper til med å finne ut av situasjoner/utfordringer som oppstår i løpet av hverdagen. Det er ikke hensiktsmessig å trekke et skille mellom formelle og uformelle læringssituasjoner. Begge har en egen pedagogisk verdi/hensikt. Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagen virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. De aller minste barna uttrykker seg kroppslig. Barnas medvirkning skjer gjennom at vi voksne lytter og prøver å tolke barnas kroppsspråk og er observante i forhold til deres handlinger, mimikk og uttrykk. For de litt større barna består medvirkning i at de får være med å velge aktiviteter selv og være med i diskusjon/samtaler hvor de får komme fram med sine tanker og meninger. De får for eksempel medvirke i sin egen påkledning, i måltidet, i leken og alt annet i hverdagen. En viktig erfaring er å bli hørt, samtidig som man justerer sine meninger/behov til alle de andres. Vi voksne er oss bevisst at det har stor betydning for barnets danning at de får være med å medvirke i sin egen hverdag, og at det settes av tid og rom til dette. Barna får også erfare at de ikke alltid kan få gjennomslag for sine ønsker (som for eksempel å gå ut med bare t-skjorte under regntøyet når gradestokken viser for lite ). Inkluderende fellesskap Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.

7 I vår barnehage legger vi til rette for at alle opplever seg velkommen og at hver og en har en viktig betydning for fellesskapet. Det er viktig å ta vare på en god atmosfære i hverdagen. Vi er alle er like mye verdt, og andres opplevelse av virkeligheten er like betydningsfull som vår egen. Ingen ting gir mindre likeverd enn å behandle ulike mennesker likt (Prashing) Sosial kompetanse er i fokus når det jobbes med ulike tema og i hverdagsaktiviteter. Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre. Når et barn føler at det takler de sosiale krav, gir det barnet et positiv selvbilde. Som stikkord nevnes empati, kontroll, selvhevdelse, lek, glede, humor. Vi voksne er modeller for barna. Det er viktig hvordan vi som voksne møter barna og hverandre. Vi legger stor vekt på å jobbe med sosial kompetanse på tvers av alle tema som ligger i planene under. Vi voksne har fokus på at alle blir sett. Vi er anerkjennende, nærværende og engasjerte i alle barna i barnehagen. Fagområdene 1. kommunikasjon, språk og tekst 2. kropp, bevegelse og helse 3. kunst, kultur og kreativitet 4. natur, miljø og teknikk 5. etikk, religion og filosofi 6. nærmiljø og samfunn 7. antall, rom og form Barnehagens arbeidsmåter er i stor grad tverrfaglige. Rammeplanens 7 fagområder vil derfor sjeldent opptre isolert. Arbeidet med fagområdene tilpasses hvert enkelt barn og barnegruppens interesse og ståsted. De 7 fagområdene vil derfor danne grunnlaget for aktivitetene i løpet av året. Mulelven Avdelingen for barn opp til 3 år. På Mulelven ønsker vi dette barnehageåret å fokusere på musikk og uteaktivitet, samt barns medvirkning.

8 Musikk: Målet er å gi barnet et godt grunnlag for læring og utvikling gjennom møte med ulike musikalske uttrykk og opplevelser. Sang og musikk fenger uansett alder, det skaper glede og er med på å bygge relasjoner. Småbarn kommuniserer gjennom kroppen sin og uttrykker seg naturlig gjennom musikk og bevegelse. Ved bruk av musikk, rytme, sang og dans, styrkes også barnets språkutvikling og er med på å fremme barnets motoriske utvikling. Uteaktivitet: For de minste barna legger vi mest vekt på utelek i barnehagen. Det er viktig å legge til rette for at barna får motoriske utfordringer som er tilpasset deres ståsted. Da er det bedre å være aktiv i barnehagen, enn å sette barna i vogner for å dra på lange tur. Vi er heldig å ha et variert og kupert uteområde, hvor barna får ulike utfordringer og opplever å mestre stadig nye ting. Turer utenfor barnehagen blir til egnede områder i nærheten av barnehagen, slik at alle får være mest mulig i aktivitet. Noen turer i løpet av året legges gjerne sammen med stor avdeling, for eksempel til Fløien, Akvariet, besøk på bondegård, på teaterforestilling i byen og lignende. Barns medvirkning: De aller minste barna uttrykker seg kroppslig. Vi lytter og prøver å tolke deres kroppsspråk. Vi er observante i forhold til barnas handlinger, mimikk og uttrykk. Vi voksne legger merke til spesielle interesser hos barna, og griper fatt i dette ved planleggigen av tema og tilrettelegging for lek og aktiviteter i hverdagen. Barna har innflytelse på hvordan dagen deres skal være. Deler av dagen bestemmer de hvor, hva og hvem de vil leke med. Noen ganger skjer det i form av at de velger rommet de vil leke på. Andre ganger ved at de voksne ser hvem som har funnet sammen i lek, og legger til rette for at de kan få fortsette leken uforstyrret over tid.

9 Årshjul Mulelven 2012/2013 MND. TEMA MÅL FAGOMRÅDER August/ Trygghet, tillit og Nærmiljø og samfunn. September trivsel - Denne perioden er vi opptatt av å ta godt imot nye barn og de barna som har vært på lang sommerferie. - Vi har fokus på sangen vår, bumerket vårt. - Vi bruker godt tid på å bli kjent med hverandre og integrere nye barn i gruppen. - For å lette overgangsfasen fra hjemmet til barnehagen, får de nye barna ha bamsen, sutten eller teppet sitt når de måtte ønske den første tiden i barnehagen. Kropp, helse og bevegelse. Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Oktober/ November Nærmiljøet vårt - Etter hvert som barna begynner å bli trygge inne i barnehagen, peker vi nesen mot det som ligger utenfor barnehagen. - Vi gjør oss kjent med nærmiljøet til barnehagen ved å ta turer i nærområdet. - Vi får besøk av presten og vi besøker han i Sandvikskirken. - Vi drar på besøk til brannstasjonen i Sandviken og oppsøker andre spennende steder i nærområdet vårt. - Vi lager huset til alle de nye barna. Det henges opp på veggen i barnehagen. Kanskje vi også begir oss ut på tur til barnas hus og tar bilde av gatedørene. Nærmiljø og samfunn. Kropp, helse og bevegelse. Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Desember Advent og jul - Barna får bli kjent med julens budskap og tradisjoner rundt jul og advent. - Julekalender, vi leser enkle bibelfortellinger tilpasset de aller minste barna. - Vi har bakegrupper og lager pepperkaker og kakemenn - Vi øver på julesanger - Vi går på julegudstjeneste i Sandvikskirken, som etterfølges av fest for barn og foreldre. - Vi har også Luciafeiring og grøtfest sammen med de store barna. - Etter forslag fra foreldre setter vi av en dag for baking av pepperkakehus sammen med foreldre. Etikk, religion og filosofi. Kunst, kultur og kreativitet. Kommunikasjon, språk og tekst.

10 Januar/ Februar Mars/ April Eventyr og fortelling Ukens bok/ Ukens barn Karneval Påske Bondegård April/ Mai Akvariet - Fokus på de kjente folkeeventyrene og fortellingene våre (Vi gjør det enkelt med utgangspunkt i alderen på småbarnsavdelingen til en hver tid). - I formingen prøver vi å dra inn igjen eventyrene og fortellingene ved å gjenskape dem i trolldeig, tegning, maling og lignende. - Vi har ukens bok hvor hver og en etter tur får muligheten til å ta med sin favorittbok. - Etter forslag fra foreldre innfører vi også ukens barn kombinert med at barnet har med favorittboken sin. - Denne perioden avsluttes med felles karneval i barnehagen. - Fokus på påsken og dens budskap. - Vi lager påskepynt og har påskefrokost med foreldrene i barnehagen. - Vi tar turen til Gamle Bergen og mater fuglene. - Barna får kjennskap til de ulike dyrene som lever på bondegården, og lærer bl.a. om hva de ulike dyrene gir oss (melk, ost og lignende). - Felles gårdsbesøk med Møllerskogen. - Vi besøker Akvariet i Bergen. Vi har fokus på de ulike dyrene vi kan se der, alt fra pingvin til krokodille og edderkopper. - Vi gjenskaper dyrene i formingen og synger om de i samlingen. - Vi prøver ulike sjømatretter under varmlunsjen. Juni Uteliv - Vi er ekstra mye ute i barnehagen, og vi oppsøker nærområdet for korte turer. - Langtur til Fløyen og felles blåtur med de store. - Det blir også sommeravslutning med foreldrene i barnehagen. Kommunikasjon, språk og tekst. Kunst, kultur og kreativitet. Antall, rom og form. Natur, miljø og teknikk. Nærmiljø og samfunn. Kropp, helse og bevegelse Kunst, kultur og kreativitet. Natur, miljø og teknikk. Nærmiljø og samfunn. Kunst, kultur og kreativitet. Kropp, helse og bevegelse. Nærmiljø og samfunn Kropp, helse og bevegelse.

11 Møllerskogen Avdelingen for barn fra 3-6 år. Vi viderefører våre fokusområder sosial kompetanse (se punktet om inkluderende fellesskap) og uteaktivitet/turer i naturen. Ute har vi som hovedmål at små og store skaper gode naturopplevelser sammen. Gode motoriske ferdigheter er et viktig og nødvendig grunnlag for videre utvikling, bl.a. å øve opp konsentrasjonen og evnen til å ta til seg kunnskap i skolen. Barn med god kroppsbeherskelse kan bedre utnytte de mulighetene som byr seg, og de har ofte god selvtillit. Naturen er den beste arena for all sansemotorisk trening. Veien er målet, og turen blir til underveis! Fokuset er derfor mer på hva barna har opplevd på turen, enn på hvor de har vært. Når barna tilbringer tid ute, ser vi at de samarbeider bedre. Det er færre konflikter og nye vennskap oppstår. (Arbeidet med sosial kompetanse blir her lett integrert.) Årshjul Møllerskolgen2012/2013 MND. TEMA MÅL FAGOMRÅDER AUGUST Trygghet, tillit og trivsel Sosial kompetanse - Vi legger opp til mye frilek og utelek for å kunne bli kjent på en uformell måte. - Sosial kompetanse er en viktig forutsetning for at barna trives i barnehagen. Vi legger vekt på dette temaet gjennom hele året. - I starten bruker vi TRULS og TRINE - samlinger (et pedagogisk hjelpemiddel utviklet av Kari Lamer) Nærmiljø og samfunn Kropp, bevegelse og helse. Etikk, religion og filosofi. SEPTEMBER Natur og friluftsliv - Friluftsliv og naturopplevelser er viktig for barns helhetsutvikling og med tanke på å fremme kunnskap og holdninger til natur og miljø. - Vi bruker nærområdene våre Fjellveien, Skredderdalen, Stoltzen og Fløien til naturopplevelser. Natur miljø og teknikk. Kropp, bevegelse og helse. Nærmiljø og samfunn

12 OKTOBER Vi og verden rundt oss FORUTprosjekt - Vi følger også i år et prosjekt fra FORUT. Vi reiser med fly til Bawatele i Malavi hvor vi treffer Lines på fire år. Vi møter familien hennes og ser hvordan de lever der. Kanskje fjernt fra vårt livsmønster, men helt riktig for dem. - Vi legger til rette for å opparbeide respekt for andre kulturer. Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet. NOVEMBER Månedens forfatter: Thorbjørn EGNER - Vi vektlegger mye høytlesing for barna. Historiene gjentas gjerne over flere dager. - Vi markerer at i 2012 er det 100 år siden Thorbjørn Egner ble født. Forfatteren, tegneren, komponisten og visedikteren har preget oppveksten til tusenvis av norske barn gjennom bøker, teaterstykker, hørespill og viser. Kommunikasjon, språk og tekst. Kunst kultur og kreativitet DESEMBER Advent og jul - Vi legger vekt på å skape en god atmosfære full av forventning og glede. - Vi bestreber oss på å skape og opprettholde verdifulle tradisjoner som er en viktig del av den kristne kulturarven. - Tradisjonene våre er bl.a. kreative hemmeligheter, teaterbesøk, grøtfest, Luciafeiring og kirkegang med påfølgende kirkekaffe (i samarbeid med foreldrene). Etikk, religion og filosofi. JANUAR/ FEBRUAR Eventyr og Karneval - I grupper delt etter alder og modningsnivå, leser og forteller vi fra kjente og kjære eventyr. - Vi bruker mye tid på forming og drama denne perioden. Barna får utvikle sin iboende kreativitet. De skaper små kunstverk av verdiløst materiale. Kommunikasjon, språk og tekst. Kunst kultur og kreativitet MARS Påske - Vi formidler påskebudskapet bl.a. gjennom fortellingen om Jens og mormoren hans. - Lager påskepynt og sår karsefrø. - Vi inviterer foreldrene til felles påskefrokost. Etikk, religion og filosofi.

13 APRIL Ut i naturen Vårtegn - Livet vender tilbake i naturen og vi blir med som observatører til det som skjer. - Vi går tilbake til de plassene vi fant i høst og kikker etter vårtegn Kropp, bevegelse og helse. Natur miljø og teknikk MAI / JUNI Nærmiljø og byen vår Akvariet - Vi blir kjent med Sandviken spesielt og Bergen generelt. Vi omgir oss med historie hvor enn vi befinner oss i vår bydel og vi legger vekt på å formidle noe av dette til barna. - Vi ser på gammel bebyggelse i Skuteviken, Gamle Bergen og Bergenhus festning med mer. Nærmiljø og samfunn

14 Samarbeid barnehage hjem Den daglige kontakten danner grunnlag for et godt samarbeid. Vi ansatte legger derfor vekt på å få en god dialog med alle barn og foreldre. I barnehagen blir alle tatt imot på en imøtekommende og inkluderende måte hver dag. Det er flott om foreldrene kommer innom på avdelingene sammen med barna. Det gir barna en god trygghet å se at det som skjer i barnehagen også interesserer foreldrene. Foreldrene er, sammen med barnehagen, med på å arrangere familiesammenkomster. Hver advent arrangeres fest etter julegudstjenesten, hvor familien har mulighet til å delta. Etter forslag fra foreldre setter vi i år også av en ettermiddag for baking av pepperkakehus sammen med foreldre. I juni arrangeres det sommerfest med familiene. Alle bidrar til festen på ulike måter. Foreldresamtaler er viktig for at vi i barnehagen får lære det enkelte barn bedre å kjenne. Foreldrene er eksperter på sitt barn, og bidrar til hvordan vi ansatte følger opp hvert enkelt barn i barnehagen. Foreldrene gir de ansatte det beste innblikk i hvordan barnet fungerer hjemme, og pedagogisk leder får mulighet til å fortelle om barnet i barnehagen. Slike samtaler legges det opp til høst og vår. Ved behov kan det avtales flere samtaler enten på hjemmets eller barnehagens initiativ. Foreldremøter blir avviklet to ganger i året. Foreldrene får her mulighet til å bidra med tanker og ideer til barnehagens planer. Om høsten velges det foreldrerådsleder/representanter i barnehagens samarbeidsutvalg, samt foreldrenes arbeidsutvalg. Dette året vil det være fokus på pedagogisk dokumentasjon også på foreldremøtene. (Henviser til tema Dokumentasjon og vurdering). Vi inviterer foreldrene til praktisk medvirkning. Etter at hovedopptaket er ferdig hver vår, blir nye foreldre som har fått barnehageplass invitert til informasjon og besøksdag i juni, før barna begynner i august. Evaluering av barnehageåret er et viktig område for foreldrene å delta på. Som en del av dette har vi en brukerundersøkelse hver vår. Dette er nyttig informasjon for personalgruppen når vi foretar den helhetlige vurderingen og justerer kursen videre. Plan for overgang barnehage skole Målet er å gjøre overgangen fra barnehagen til skolen så trygg og smidig som mulig. Det siste året før skolestart legges det opp til skoleforberedende aktiviteter ved en førskolegruppe. Her jobbes det med konsentrasjon og utholdenhet, kunne ta imot felles beskjeder, oppgaver av ulik art som f.eks går på tallforståelse, rom og tid, kunne mestre blyantgrep, klippe, lime etc.

15 Videre legger vi vekt på selvstendighetstrening med tanke på overgangen barnehage skole/sfo. Vi har også egne og lengre turer for førskolegruppen, der de går med liten sekk. Vi legger særlig vekt på å følge regler knyttet til trafikk. Selvstendighetstrening knyttet til overgangen barnehage skole/sfo bidrar til å trygge barna før de begynner på skolen. Skolen i nærmiljøet har en fadderdag på våren hvor barnehagens personale følger barna på skolebesøk. I forkant er det møte mellom skole og barnehage. For å lage grunnlaget for overgangen best mulig brukes det gjerne et kartleggingsverktøy (TRAS tidlig registrering av språkutvikling). Dette skjer i samarbeid med foreldrene. Overføring av dokumentasjon til skolen skjer kun ved foreldrenes samtykke. Det er viktig å sikre videreføring av nødvendige ekstraresurser og legge til rette for en god overgang til skolen for barn med spesielle behov. PP tjenesten har fokus på barns behov for gode utviklingsbetingelser både i barnehage og skole, og har særlig ansvar for å hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn med spesielle behov. Dette skjer i nært samarbeid med foresatte, som selv bestemmer hvilken dokumentasjon som skal overføres fra barnehagen til skolen. I juni har skolen førskoledag hvor barn og foreldre får møte skolen og lærerne. Dokumentasjon og vurdering Rammeplanen fastslår at arbeidet som gjøres i barnehagen skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Ved å dokumentere vår praksis hjelper det oss i arbeidet med å forbedre vår pedagogiske virksomhet, samtidig som det gir foreldre og andre samarbeidsparter mulighet for medvirkning og godt samspill med oss som jobber i barnehagen. Dette barnehageåret retter vi et spesielt fokus på pedagogisk dokumentasjon. Vi jobber for å finne gode måter å synligjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vi mener at dokumentasjon er viktig fordi: Barns opplevelser og tanker, undring og problemløsning og deres samspill med andre barn og voksne synliggjøres Den voksnes væremåte, engasjement og evne til samspill synliggjøres Det endrer fokus fra kvantitet til kvalitet Det er en arbeidsmåte for bevisstgjøring av arbeidet som utføres Våren 2012 var personalgruppen på studietur hvor vi bl.a. besøkte Reggio Emilio instituttet i Stockholm. Reggio Emilio pedagogikken viser til at dokumentasjonsmaterialet skal føre til

16 analyse, refleksjon og tolkning, og kan kalles for pedagogisk dokumentasjon når den benyttes til å drive den pedagogisk prosessen fremover. Et mål er at dokumentasjonen blir gjenstand for en kritisk reflekterende praksis. Vi jobber for å finne gode måter å synliggjøre barnas hverdag gjennom ulike presentasjonsformer som bilder, utstillinger, praksisfortellinger, ukens bilde etc. Målet er at vi i personalet bli mer bevisste på å la barnas egen kreativitet og utvikling stå i fokus. Gjennom presentasjonene får også foreldrene mulighet til å få et bedre innblikk i hva barna er opptatt av i barnehagen. Fra høsten 2012 vil vi bl.a. dokumentere ved Barnas perm. Begge avdelinger lager perm til hvert barn, hvor det settes inn bilder og eksempel på tema-arbeid barnet er med på i løpet av året. Permen vil barna få med seg som en minnebok når de er ferdig med barnehagetiden. Ukens bilde. Et bilde på hver avdeling som vil henges opp i garderoben. Samles i en Ukens bilde -perm, som vil være tilgjengelig for barn og foreldre. Bl.a. ved hjelp av vår pedagogiske dokumentasjon, foretar vi refleksjoner og vurderinger i avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager i løpet av året. Foreldrene er viktige støttespillere i barnehagens hverdag. De inviteres til å ta del i vurdering gjennom deltakelse i foreldremøtene, foreldresamtalene og årlig brukerundersøkelse. Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære! (Pape)

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2013/2014

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2013/2014 ÅRSPLAN Sandviken menighetsbarnehage 2013/2014 1 Fra 2013 skilte BKF ut forvaltningsområdet i organisasjonen til en egen enhet. Forvaltningsområde har i den forbindelse fått nytt navn og ny logo. Akasia

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Sandviken menighetsbarnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Sandviken menighetsbarnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Sandviken menighetsbarnehage 2014/2015 1 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA Side 1 Innhold Innledning Hovedmål Satsningsområder Uteliv Barnehagens verdigrunnlag Omsorg, lek og læring Barnehagens tradisjoner Kvalitetssikring Side 2 INNLEDNING

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon Velkommen til Sentrum Barnehager Informasjon INNLEDNING. Velkommen til Sentrum barnehager. Dette informasjonsskrivet er ment å gi dere generell informasjon om barnehagene. Dette skrivet vil fungere som

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK»

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK» «BARNA DELTAR I LEK» PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, tlf 64 853150 (kontor), 64 85 3154(Grønn). Pedagogisk leder; Kjersti Holt, kjersti.holt@ ski.kommune.no

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage Sit Barn Moholt Moholt allé 9b 7050 Trondheim tlf: 475 04 655 www.sit.no/barn

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage 1 Moholt barnehage drives av Studentsamskipnaden i Trondheim og ligger sentralt

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

årsplan for rustadskogen barnehage

årsplan for rustadskogen barnehage årsplan for rustadskogen barnehage 2009 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no godkjent i SU 31.03.09 innhold: s.2 Presentasjon av Rustadskogen barnehage s.3 Årsplanen Pedagogisk

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2015/2016

Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer