ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2013/2014"

Transkript

1 ÅRSPLAN Sandviken menighetsbarnehage 2013/2014 1

2 Fra 2013 skilte BKF ut forvaltningsområdet i organisasjonen til en egen enhet. Forvaltningsområde har i den forbindelse fått nytt navn og ny logo. Akasia er en omformulering av ordet akasie som stammer fra akasietreet. Et tre og treverk er noe våre «grønne medarbeidere» og våre håndverkere har et godt forhold til. Også i barnehagene våre er dette et symbol som passer godt inn det handler om å gi barna et godt rotfeste i de kristne verdier, samtidig som vi gir dem mot til å utfolde seg og strekke seg lenger. Logoen inneholder enda mer symbolikk. Den grønne streken representerer fortid, nåtid og fremtid. Det er en sentral oppgave for alle deler av Akasia å ta vare på arven fra tidligere generasjoner, tilføre arven verdier fra vår tid og videreføre denne arven til kommende generasjoner. Samspillmetoden Dialog Kvalitet i barnehagen er først og fremst avhengig av de menneskelige ressursene, det vil si barna, foresatte og barnehagens personale. Akasia sin barnehageseksjon har derfor valgt samspillmetoden Dialog som et sentralt pedagogisk arbeidsredskap for sine barnehager. Samspillsmetoden dialog tar utgangspunkt i 7 prinsipper for å utvikle bedre samspill: 1. Vis at du bryr deg 2. Juster deg til barnet 3. Snakk hyggelig om det barnet gjør eller er opptatt av 4. Gi ros og anerkjennelse 5. Felles fokus 6. Gi mening til barnas opplevelser 7. Sett positive grenser Arbeidet med metoden bevisstgjør oss på våre holdninger og daglige kommunikasjon i alle våre relasjoner i barnehagen. I år følger hele personalet et vedlikeholdsprogram i Dialog - slik sikrer vi faglig utvikling gjennom kontinuerlig bevissthet. 2

3 Årsplanens funksjon Velkommen til å bli kjent med Sandviken menighets barnehage gjennom våre planer for Denne årsplanen er laget etter innspill fra barnas foreldre og personalet i barnehagen og den er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg. For hvert punkt i denne årsplanen henvises det til mer utdypende informasjon i vår langtidsplan for Årsplanen er et viktig arbeidsdokument for oss ansatte i barnehagen. Sammen med langtidsplanen vår, er årsplanen utgangspunkt for mer konkrete periodeplaner og månedsplaner. Bl.a. gjennom månedsplan og ukebrev blir foreldre oppdatert på barnehagens pedagogiske arbeid gjennom hele barnehageåret. Årsplanen er ment å gi foreldre nyttig informasjon og mulighet til medvirkning i hvordan vi jobber for å skape en god hverdag for barna. Eier og andre interesserte får gjennom planen innblikk i det pedagogiske arbeidet i vår barnehage. Grunnlaget for årsplanen er forankret i Lov om barnehager m/forskrift, Rammeplan for barnehager, vår eier Akasia sine vedtekter og barnehagens langtidsplan. I Rammeplanen for barnehager står de fire begrepene omsorg, lek, læring og danning sentralt. Disse områdene gjenspeiler innholdet i vår hverdag i barnehagen. Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder barnets evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste oppgave i barnehagen er å finne nøklene til kista og hjelpe barnet å låse opp de ulike rommene, slik at det kan få tatt alle sine evner i bruk. Vår oppgave er ikke å fylle kista, men å åpne den og være åpen for det vi måtte finne der! (Pape) 3

4 Omsorg Omsorg, oppdragelse og læring skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for en bærekraftig utvikling. I barnehagens langtidsplan legges linjene for hvordan vi til enhver tid jobber med å kjenne det enkelte barns personlighet og individuelle behov. Omsorg er en viktig forutsetning for barnets utvikling og læring, og omsorg kommer til uttrykk gjennom alle situasjoner i dagliglivet. Omsorg har en verdi i seg selv. Gjennom hver barnehagedag er personalet opptatt av å se hvert enkelt barn, og dets individuelle behov. Vi har en god relasjon med alle barn, der de jobber for at de opplever seg sett, verdsatt og forstått. For å være rettferdig, møter vi hvert barn på eget ståsted. Vi ser barna som subjekter. Vi legger til rette for at barna lytter til det andre formidler, men samtidig tar selvstendige valg. Barna får varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter i samhandling med andre barn. Vi voksen oppmuntrer barna til å hjelpe hverandre og kunne ta imot hjelp fra andre. I år har vi ansatte spesielt fokus på samspillsmetoden Dialog, for å ivareta hvert barns behov for omsorg på best mulig måte. Metoden har et humanistisk verdisyn, og vektlegger likeverd, empati og ressursorientering. Hele personalgruppen har grunnopplæring i dialog, og pedagogene har i tillegg trinn 1 og 2, som er en videreføring av grunnopplæringen. I år jobber vi særlig med vedlikeholdsprogram for alle ansatte. Dette gir en oppfrisking av det vi tidligere har lært om dialog. Vi lager en plan for gjennomføring av dialogoppfølging gjennom hele året. Barnehagens pedagoger deler ansvar for gjennomføringen. Danning I barnehagen er gjensidig samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre en forutsetning for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning er en kontinuerlig prosess som skjer livet gjennom. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Personalet legger til rette for at barna får mulighet for god samhandling med andre barn og voksne. Gjennom dette lærer og utvikler barna seg, og de opplever å både få og gi omsorg. Det er første steget til å sosialisere seg inn i en positiv deltakelse samfunnet for øvrig. Danning handler om livet generelt. 4

5 Verktøy vi bruker er Dialog og arbeid med sosial kompetanse. Vi er nær barna, observerer og lytter. Vi hjelper bana til å se sammenhenger mellom egne handlinger og hvordan det de gjør/sier virker på andre. Barna lærer å vise respekt og handle omsorgsfullt overfor andre. I år deler vi barna inn i aldersinndelte grupper 3 dager i uken. Barna erfarer å samhandle med barn på sitt alderstrinn. Vi skaper rom for det enkelte barns uttrykksmåte. Samtidig forholder de seg til forskjellige barn og voksne over tid, på tvers av avdelingene. I vår lille barnehage skaper det trygghet og tilhørighet som gir naturlig samhandling mellom alle barna, uavhengig av alder. Lek Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Leken har en fremtredende plass i vår barnehagehverdag. Vi voksne er oss bevisst at leken har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Vi skaper derfor stort rom for den frie leken. I lekefellesskapet legges grunnlag for barns vennskap med hverandre, og den danner grunnlag for trivsel og meningsskaping i barnehagen. Barnet lærer gjennom leken. Vi legger til rette for at barnet utvikler seg gjennom sin kreativitet og samhandling i lek. 0-2 åringens lek er særegen og de har sin egen stil. Den har en mer kroppslig uttrykksform, som vi legger fysisk til rette for. Det kan være varierte måter å hoppe på, trampe på, løping, latter og rop. Denne leken har sin naturlige plass sammen med annen lek og aktivitet. 3-6 åringene får mulighet til å utvikle leken gjennom ulike aktiviteter som konstruksjon, rollelek, regelleker og formingsaktiviteter i mindre grupper. I år vektlegger vi å være mye i aktivitet ute. Barnehagens lekeområde er variert og ideelt for utvikling av barns motoriske ferdigheter. Det ligger godt til rette for lek i både store og mindre grupper (rollelek etc). Det er varierte utfordringer for både små og store innenfor barnehagens uteområde. De minste barna får større fysiske utfordringer ved lek i barnehagens uteområde og umiddelbar nærhet, 5

6 enn å bli fraktet i vogner til fjernere turmål. I økende grad avhengig av alder, er de små også med på lengre turer. For de større barna vektlegger vi at de får komme ut i naturen i form av turer til parker, i skogen, Den Grønne Marken i nærmiljøet, Fjellveien, Fløyen, byturer (på Akvariet, teater, biblioteket, Barnas hus etc). På turer i naturen vektlegger vi leken som oppstår spontant med det naturen selv har å by på. Det er derfor sjelden behov for å ta leker med på turene. På turer til byen er det kulturformidling som står i fokus. Læring Barnehagen skal gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesse, kunnskap og ferdigheter. Læring er å låne kunnskap av hverandre (Ylva, Reggio Emilio-instituttet i Stockholm) Begrepet livslang læring viser til at læring skjer på alle de ulike arenaene gjennom hele livet. I barnehagen vår foregår læring i det daglige samspillet med andre mennesker. Læringen er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Det er ikke hensiktsmessig å trekke et skille mellom formelle og uformelle læringssituasjoner. Begge har en egen pedagogisk verdi/hensikt. Vi møter barns undring og nysgjerrighet på en åpen og utforskende måte. Vi legger til rette for et aktivt og utviklende læringsmiljø. Vi planlegger og tilrettelegger for gode formelle læringssituasjoner som samlingsstunder, tema/prosjektarbeid, tema-turer, formingsaktiviteter, måltider, stell og påkledning etc. Uformelle læringssituasjoner er knyttet opp mot lek og hverdagsaktiviteter i her og nå- situasjoner. Barn undrer, får aha-opplevelser og bruker sin kreativitet i lek og aktiviteter. Vi voksne undrer seg sammen med barna. Vi er oppmerksomme og støttende voksne lar barna i størst mulig grad selv «løse mysterier» og finne ut av situasjoner/utfordringer som oppstår i løpet av hverdagen. I år jobber vi spesielt med læring gjennom samhandling i aldersinndelte grupper. I gruppene har vi temaarbeid om bl.a. flora og fauna, som vist i årshjulet. 6

7 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagen virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Vi voksne er oss bevisst at det har stor betydning for barnets danning at de får være med å medvirke i sin egen hverdag. Det settes av tid og rom til dette. De aller minste barna uttrykker seg kroppslig. Vi observerer deres handlinger, mimikk og uttrykk. Vi tolker barnas kroppsspråk og lytter til deres lyder og etter hvert til ord og setninger. Vi har fokus på barns medvirkning gjennom å oppfatte hva de uttrykker og tilpasser hverdagen slik at alle føler seg sett og forstått. De litt eldre barna medvirker mer direkte og konkret. De velger aktiviteter selv og er aktivt med i diskusjon/samtaler, hvor de kommer fram med sine tanker og meninger. Som eksempel medvirker de i sin egen påkledning, i måltidet, i leken og det meste i sin barnehagehverdag. Alle barna erfarer å bli sett og hørt, samtidig som de må justere sine meninger/behov til alle de andres. Barna erfarer at de ikke alltid får gjennomslag for sine ønsker, men justerer seg til fellesskapets beste (selvhevdelse og selvkontroll). Dette barnehageåret har vi Dialog i fokus. Gjennom å bruke Dialog som et verktøy, finner både voksne og barn gode måter å kommunisere og samhandle på. Vi observerer barnas kroppsspråk, lek og interesser. Vi lytter til og tar barnets perspektiv. Vi justerer oss, gir mening til og setter positive grenser. Månedsplaner bygger på årsplanen, men vi tilpasser underveis til observasjon av de minste barnas uttrykk og behov, samt konkrete innspill og ønsker fra de største barna. Inkluderende fellesskap Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. I vår barnehage legger vi til rette for at alle kjenner seg velkommen og at alle har en viktig betydning for fellesskapet. Vi tar vare på en god atmosfære i hverdagen. Alle er like mye verdt, og andres opplevelse av virkeligheten er like betydningsfull som vår egen. Ingen ting gir mindre likeverd enn å behandle ulike mennesker likt (Prashing) 7

8 Sosial kompetanse er i fokus når vi jobber med ulike tema og i hverdagsaktiviteter. Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre. Når et barn føler at det takler de sosiale krav, gir det barnet et positiv selvbilde. Som stikkord nevnes empati, selvkontroll, selvhevdelse, lek, glede, humor. Vi voksne er rollemodeller for barna. Vi møter barna og hverandre på en inkluderende og empatisk måte. Vi jobber med sosial kompetanse på tvers av alle tema som ligger i planene under. Vi har fokus på at alle blir sett. Vi er anerkjennende, nærværende og engasjerte i alle barna i barnehagen. Fagområdene Barnehagens arbeidsmåter er i stor grad tverrfaglige. Rammeplanens 7 fagområder vil derfor sjeldent eller aldri opptre isolert. Arbeidet med fagområdene må tilpasses hvert enkelt barn og barnegruppens interesse og ståsted. De 7 fagområdene vil derfor danne grunnlaget for aktivitetene i løpet av året. 1. Kommunikasjon, språk og tekst I år jobber vi med dette fagområdet gjennom tema som eventyr og fortelling, ukens barn/ukens bok, bilder og fortellingsbok, fortellerpute, samtale ved måltider og i samlingsstunder i aldersinndelte grupper. 2. Kropp, bevegelse og helse I år jobber vi med dette fagområdet gjennom vårt hovedsatsningsområde uteaktivitet/turer i naturen. I tillegg til daglig uteaktivitet, har vi faste utedager i aldersinndelte grupper, med opplegg som vi tilpasser barnas ulike ståsted/ferdigheter. Vi har fokus på god håndhygiene og et sunt kosthold. Frukt og grønt hver dag, og et varmt måltid i uken. 3. Kunst, kultur og kreativitet I år jobber vi med dette fagområdet bl.a. gjennom formings-grupper og felles-samlinger som vi tilpasser barnas alder. Vi jobber med enkel dramatisering av eventyr og fortellinger. Vi er aktive brukere av biblioteket og Barnas hus. Rolleleken legger vi til rette for gjennom oppgradering av tilgjengelig utstyr og møblering, og vi gir tid til leken. 8

9 4. Natur, miljø og teknikk I år jobber vi med dette fagområdet gjennom fokus på årstidene som skifter, vi lærer om dyr i vann, dyr på land, dyr i andre land, samt det som spirer og gror i naturen. I vinter har vi i år et forskningsprosjekt, hvor barna forsker på is, snø og vann. 5. Etikk, religion og filosofi I år jobber vi med dette fagområdet gjennom verdisamlinger rundt høytidene, besøk i kirken vår og vi får besøk av presten i barnehagen av og til. Vi er med på solidaritetsprosjekt gjennom FORUT, hvor vi lærer om barn i andre kulturer. Et av hovedsatsningsområdene våre er arbeidet med sosial kompetanse. Vi jobber mye med dialog som verktøy, samt samtaler hvor vi filosoferer rundt tema som vennskap og samhandling (Kari Lamer: «Du og jeg og vi to»). 6. Nærmiljø og samfunn I år jobber vi med dette fagområdet gjennom å oppdage vårt eget nærmiljø i Sandviken. Vi besøker kirken, brannstasjonen, Gamle Bergen, nære turområder som Fjellveien, Stoltzekleiven, Skredderdalen, Fløyen etc. Vi lærer om verden rundt oss gjennom bl.a. Forut-prosjektet. 7. Antall, rom og form I år jobber vi med dette fagområdet gjennom eget forskningsprosjekt med rom og form. Vi jobber daglig med ulike begreper i naturlige hverdagssituasjoner som påkledning, lek, og i måltid-sammenheng. Vi bruker matematiske begreper som barna raskt tar i bruk og kjenner til betydningen av. 9

10 Våre avdelinger Mulelven: Avdelingen for barn under 3 år. Møllerskogen: Avdeling for barn 3-6år. Dette barnehageåret kommer vi til å jobbe mye i 3 grupper på tvers av avdelinger, mht tema og turer etc. Dette fordi vi har en stor førskolegruppe (9 barn), en stor 3-4 års-gruppe (13 barn), og en liten småbarnsgruppe (5 barn). De 5 småbarna får litt skjermet tid for seg selv, hvor de slipper å nå opp til alle de store Pga alderssammensetning og arealutnytting er det nødvendig å beholde noen av 3-åringene på Mulelven. Men 3-åringene vil likevel få bruke mye tid sammen, når vi legger til rette med aldersdelte grupper. I utgangspunktet har vi 3 gruppedager, og 2 dager avdelingsvis. De dagene vi er på avdeling, fokuserer vi på leken på tvers av alder. På fredager har vi fellessamling og felles lunsj (varm mat eller bakedag). I gruppene jobber vi med samme tema, men opplegget er tilrettelagt ut fra alder. Dette barnehageåret fokuserer vi spesielt på: sang/musikk/drama forming uteaktiviteter/tur Vi viderefører vårt fokus på arbeidet med Sosial kompetanse og Dialog. Sang/Musikk/Drama Vi gir barna et godt grunnlag for læring og utvikling gjennom møte med ulike musikalske uttrykk og opplevelser. Sang og musikk fenger uansett alder, det skaper glede og er med på å bygge relasjoner. Barna kommuniserer gjennom kroppen sin og uttrykker seg naturlig gjennom musikk og bevegelse. Vi bruker musikk, rytme, sang og dans også for å styrke barnas språkutvikling og for å fremme barnets motoriske utvikling. Forming Barna får oppleve gleden ved å skape noe, være kreative. Forming er med på å fremme kreativitet og finmotorisk utvikling. Formingsaktiviteter knyttes opp til de temaene og turene vi har på planen til enhver tid. I år har vi forming i 10

11 aldersdelte grupper. Det fører til at formingsaktivitetene lettere tilpasses alder og utvikling. Vi har fokus på prosessen og ikke på produktet. Uteaktiviteter/turer i naturen Ute skaper små og store gode naturopplevelser sammen. Gode motoriske ferdigheter er et viktig og nødvendig grunnlag for videre utvikling. Barna øver opp konsentrasjonen og evnen til å ta til seg kunnskap i skolen. De utvikler og opparbeider en god kroppsbeherskelse, og kan bedre utnytte de mulighetene som byr seg, og de får mulighet til å utvikle god selvfølelse. Naturen er den beste arena for all sansemotorisk trening. Veien er målet, og turen blir til underveis! Fokuset er derfor mer på hva barna opplever på turen, enn på hvor de skal Når barna tilbringer tid ute, ser vi at de samarbeider bedre. Det er færre konflikter og nye vennskap oppstår. Arbeidet med sosial kompetanse og trafikkopplæring på turer kan lett integreres. For de minste barna legger vi mest vekt på utelek i barnehagen. Vi legger til rette for at barna får motoriske utfordringer som er tilpasset deres ståsted. Da er det bedre å være aktiv i barnehagen, enn at barna sitter i vogner for å dra på lange tur. Vi er heldig å ha et variert og kupert uteområde, hvor barna får utfordringer og opplever å mestre stadig nye ting. Vi tar etter hvert turer utenfor barnehagen, til egnede områder i nærheten av barnehagen, slik at alle får være mest mulig i aktivitet. Vi vektlegger spesielt sikkerheten på turer, og er avhengig av nok voksenressurs for å gjennomføre turer. Noen turer i løpet av året legges opp som fellesturer for hele barnehagen, f.eks til Fløyen, Akvariet, besøk på bondegård, på teaterforestilling i byen og lignende. 11

12 Aktiviteter året rundt Måned Tema Lerkekongler 0-2 år Furukongler 3-4 år AUGUST 2013 Trygghet og Trygghet i vennskap barnehagen Småkryp Trygghet i nye grupper Trygghet i nye grupper, nye venner Grankongler 5-6 år Trygghet i nye grupper Vennskap/å være en venn for andre SEPTEMBER Planleggignsdag Ukens barn Bilder og pekebok Vi lager huset til alle de nye barna. Bilder og fortellings-bok Favoritt-fortelling Solstråler Fortellerpute OKTOBER Planleggingsdag FORUTprosjekt om Lines fra Bawatele. Dyr fra Afrika. FN-dagen 24.okt FORUT-kafè Dyr fra andre land: Sang/musikk Forming: lage dyr Naturhistorisk museum Salgsutstilling Følge Forutprosjektet gjennom film, forming, aktiviteter og sang Naturhistorisk museum Drama: Reiser Følge Forutprosjektet gjennom film, forming, aktiviteter og sang Naturhistorisk museum Drama: Reiser Salgsutstilling Salgsutstilling NOVEMBER Planleggingsdag Nærmiljøet vårt Brannøvelse Kirken (omvisning) Presten besøker oss i barnehagen. Gamle Bergen Brannøvelse Brannstasjonen Kirken (omvisning) Presten besøker oss i barnehagen Gamle Bergen Brannøvelse Brannstasjonen Kirken (omvisning) Presten besøker oss i barnehagen Gamle Bergen DESEMBER Advent og jul Juleverksted Juleverksted Juleverksted Juletradisjon Enkle bibelfortellinger Barnehagegudstjeneste Bibelfortellinger Barnehagegudstjeneste Bibelfortellinger Barnehagegudstjeneste Kommentar: Romjulen åpent fredag og mandag

13 JANUAR 2014 Planleggignsdag Vinterlek Vann/is/snø Dyrene om vinteren Vinteraktiviteter ute i barnehagen Bjørnen sover Forskning på is, snø og vann Vinteraktiviteter ute og på tur utenfor barnehagen sammen med Grankonglene Forskning på is, snø og vann Vinteraktiviteter ute og på tur utenfor barnehagen sammen med Furukonglene Lete etter dyrespor Lete etter dyrespor FEBRUAR/MARS Karneval: (Skolen vinterferie uke 9) Eventyr og fortelling Tema: dyr på land og i vann Pekebøker, leke med dyr/duplo, Enkel dramatisering av eventyrene Fortelle, dramatisere og forming Egen formingsutstilling Fortelle, dramatiser og forming Egen formingsutstilling Fastelaven og karneval APRIL Påskefrokost Påske uke 16 Påske Vår (alt som spirer og gror) Dyr på gården Sanger og fortellinger Dyr på gården Sanger og fortellinger Vi karder og tover ull, yster ost og kinner smør Bondegård MAI Akvariet før 15.mai!!! Planleggingsdag Livet i havet Fellesutstilling (forming) 16.mai-leker Vannlek i barnehagen Akvariet Tur i strandkanten og på torget Akvariet Tur i strandkanten og på torget. Fiskestudie og matlaging Kystkultursenteret Akvariet 13

14 JUNI/JULI Uteliv Gamle Bergen Fløyen opp Gamle Bergen Fellesturer med Grankonglene Skredderdalen opp Gamle Bergen Fellesturer med Furukonglene Stolzen opp Egen avslutningtur (heldagstur) 14

15 Samarbeid barnehage - hjem Den daglige kontakten danner grunnlag for et godt samarbeid. Vi legger vekt på å få en god dialog med alle barn og foreldre. I barnehagen legger vi vekt på å ta imot alle på en imøtekommende og inkluderende måte hver dag. Det er flott om foreldre kommer innom på avdelingene sammen med barna. Det gir barna en god trygghet å se at det som skjer i barnehagen også interesserer foreldrene. Foreldresamtaler er viktig for at vi i barnehagen lærer det enkelte barn bedre å kjenne. Foreldrene er eksperter på sitt barn, og bidrar gjennom samtaler til at vi ansatte kan følge opp hvert enkelt barn på en god måte i barnehagen. Foreldre gir oss ansatte innblikk i hvordan barnet fungerer hjemme, og pedagogisk leder forteller om barnet i barnehagen. Slike samtaler legger vi opp til høst (oktober/november) og vår (april/mai). Ved behov avtaler vi flere samtaler. Foreldremøter blir avviklet to ganger i året. Foreldrene får her bidra med tanker og ideer til barnehagens planer. Om høsten (aug/sept) velger foreldrene foreldrerådsleder/representanter i barnehagens samarbeidsutvalg, samt foreldrenes arbeidsutvalg. Dette året fokuserer vi på samspillsmetoden dialog på foreldremøtene. Vi inviterer foreldre til praktisk medvirkning/innspill til våre planer. Etter at hovedopptaket er ferdig hver vår, blir nye foreldre som har fått barnehageplass invitert til informasjonsmøte og besøksdag i juni, før barna begynner i august. Arrangementer med foreldrene: Foreldrene er sammen med barnehagen med å arrangere familiesammenkomster. Hver advent arrangerer foreldreutvalget fest etter julegudstjenesten, hvor familien kan delta. Etter forslag fra foreldre prøver vi i år sammen med foreldre å få til en skitur for førskolebarna, evt. med en overnatting (Flere foreldre har muligheter til å låne firmahytter) Før påske inviterer vi foreldrene til påskefrokost i barnehagen. I juni arrangerer FAU og barnehagen sommerfest med familiene. Alle bidrar til festen på ulike måter(kurvfest). Evaluering av barnehageåret skjer årlig, og foreldre får mulighet til å delta i brukerundersøkelse hver vår. Dette er nyttig informasjon for oss i personalgruppen når vi foretar den helhetlige vurderingen og justerer kursen videre. 15

16 Plan for overgang barnehage - skole Målet er å gjøre overgangen fra barnehagen til skolen så trygg og smidig som mulig. Det siste året før skolestart legges det opp til skoleforberedende aktiviteter gjennom en førskolegruppe. Her jobbes det med konsentrasjon og utholdenhet, kunne ta imot felles beskjeder, oppgaver av ulik art som f.eks går på tallforståelse, rom og tid, kunne mestre blyantgrep, klippe, lime etc. Skolen i nærmiljøet har en fadderdag på våren hvor barnehagens personale følger barna på skolebesøk. I forkant er det møte mellom skole og barnehage. For å lage overgangen best mulig brukes det gjerne et observasjonsverktøy (TRAS tidlig registrering av språkutvikling.). Dette skjer i samarbeid med foreldrene. Overlevering til skolen skjer kun ved foreldrenes samtykke. I april/mai er det samhandlingsmøte mellom Krohnengen og Eventyrskogen skole og barnehagene i nærmiljøet. I juni har skolen førskoledag hvor barn og foreldre får møte skolen og lærerne. Dokumentasjon og vurdering Rammeplanen fastslår at arbeidet som gjøres i barnehagen skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Ved å dokumentere vår praksis hjelper det oss i arbeidet med å forbedre vår pedagogiske virksomhet, samtidig som det gir foreldre og andre samarbeidsparter mulighet for medvirkning og godt samspill med oss som jobber i barnehagen. Vi jobber videre med utviklingen av god pedagogisk dokumentasjon og dokumentasjon generelt. Vi ønsker å finne gode måter og synligjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vi mener at pedagogisk dokumentasjon er viktig fordi: Barns opplevelser og tanker, undring og problemløsning og deres samspill med andre barn og voksne synliggjøres Den voksnes væremåte, engasjement og evne til samspill synliggjøres Det endrer fokus fra kvantitet til kvalitet Det er en arbeidsmåte for bevisstgjøring av arbeidet som utføres Vi jobber for at dokumentasjonsmaterialet fører til analyse, refleksjon og tolkning for å drive den pedagogiske prosessen fremover. Dokumentasjonen blir pedagogisk, når den blir gjenstand for en kritisk reflekterende praksis. 16

17 Vi finner gode måter å synliggjøre barnas hverdag gjennom ulike presentasjonsformer som bilder, utstillinger, praksisfortellinger, ukens bilde etc. Vi er bevisst på å la barnas egen kreativitet og utvikling stå i fokus. Gjennom presentasjonene får foreldrene et bedre innblikk i hva barna er opptatt av i barnehagen. Vi fortsetter med å dokumentere ved Barnas perm. Begge avdelinger lager perm til hvert barn, hvor det settes inn bilder og eksempel på tema-arbeid barnet er med på i løpet av året. Permen vil barna få med seg som en minnebok når de er ferdig med barnehagetiden. Ukens bilde. Et bilde på hver aldersinndelte gruppe, som vil henges opp i garderoben. Samles i en Ukens bilde -perm, som vil være tilgjengelig for barn og foreldre. Bl.a. ved hjelp av vår pedagogiske dokumentasjon, foretar vi refleksjoner og vurderinger i avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager i løpet av året. Foreldrene er viktige støttespillere i barnehagens hverdag. De inviteres til å tar del i vurdering gjennom deltakelse i foreldremøtene, foreldresamtalene og årlig brukerundersøkelse. Vurderingsområde: Som årets avgrensede vurderingsområde, setter vi fokus på å sikre at barna har et godt utbytte av å være i de nye gruppene med jevnaldrende. Vi vektlegger at alle barna får tillit til alle voksne på huset, og føler seg trygge i gruppene. Vi sikrer at alle voksne er dyktige til å samkjøre regler/normer og skaper trygge og utviklende læringsmiljø i gruppene. Hvem vurderer: Alle ansatte, med innspill fra barn og foreldre. Hvordan: Observasjon av barnas lek og aktivitet, intervju med barn, praksisfortellinger og dialog-spill på personalmøter, tilbakemeldinger/spørsmål til samtale på foreldremøte. Når: August juni Evalueres kontinuerlig, og eventuelle justeringer tas inn i periodeplanene. Oppsummeres i personalet på planleggingsdag Forbedringstiltak prøves ut og evalueres på foreldremøte våren Slutt-evalueres innen personalmøtet juni

18 18

19 Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære! (Pape) 19

20 20

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Sandviken menighetsbarnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Sandviken menighetsbarnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Sandviken menighetsbarnehage 2014/2015 1 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Sandviken menighetsbarnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Sandviken menighetsbarnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Sandviken menighetsbarnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Årsplan VESTMARKA BARNEHAGE

Årsplan VESTMARKA BARNEHAGE Del 2 Årsplan 2016-2017 VESTMARKA BARNEHAGE Vestmarka barnehage Idrettsveien 9 8402 Sortland Telefon: 76108350 E- post: vestmarka.barnehage@sortland.kommune.no Hjemmeside: www.vestmarkabarnehage.com 2

Detaljer