ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2013/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2013/2014"

Transkript

1 ÅRSPLAN Sandviken menighetsbarnehage 2013/2014 1

2 Fra 2013 skilte BKF ut forvaltningsområdet i organisasjonen til en egen enhet. Forvaltningsområde har i den forbindelse fått nytt navn og ny logo. Akasia er en omformulering av ordet akasie som stammer fra akasietreet. Et tre og treverk er noe våre «grønne medarbeidere» og våre håndverkere har et godt forhold til. Også i barnehagene våre er dette et symbol som passer godt inn det handler om å gi barna et godt rotfeste i de kristne verdier, samtidig som vi gir dem mot til å utfolde seg og strekke seg lenger. Logoen inneholder enda mer symbolikk. Den grønne streken representerer fortid, nåtid og fremtid. Det er en sentral oppgave for alle deler av Akasia å ta vare på arven fra tidligere generasjoner, tilføre arven verdier fra vår tid og videreføre denne arven til kommende generasjoner. Samspillmetoden Dialog Kvalitet i barnehagen er først og fremst avhengig av de menneskelige ressursene, det vil si barna, foresatte og barnehagens personale. Akasia sin barnehageseksjon har derfor valgt samspillmetoden Dialog som et sentralt pedagogisk arbeidsredskap for sine barnehager. Samspillsmetoden dialog tar utgangspunkt i 7 prinsipper for å utvikle bedre samspill: 1. Vis at du bryr deg 2. Juster deg til barnet 3. Snakk hyggelig om det barnet gjør eller er opptatt av 4. Gi ros og anerkjennelse 5. Felles fokus 6. Gi mening til barnas opplevelser 7. Sett positive grenser Arbeidet med metoden bevisstgjør oss på våre holdninger og daglige kommunikasjon i alle våre relasjoner i barnehagen. I år følger hele personalet et vedlikeholdsprogram i Dialog - slik sikrer vi faglig utvikling gjennom kontinuerlig bevissthet. 2

3 Årsplanens funksjon Velkommen til å bli kjent med Sandviken menighets barnehage gjennom våre planer for Denne årsplanen er laget etter innspill fra barnas foreldre og personalet i barnehagen og den er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg. For hvert punkt i denne årsplanen henvises det til mer utdypende informasjon i vår langtidsplan for Årsplanen er et viktig arbeidsdokument for oss ansatte i barnehagen. Sammen med langtidsplanen vår, er årsplanen utgangspunkt for mer konkrete periodeplaner og månedsplaner. Bl.a. gjennom månedsplan og ukebrev blir foreldre oppdatert på barnehagens pedagogiske arbeid gjennom hele barnehageåret. Årsplanen er ment å gi foreldre nyttig informasjon og mulighet til medvirkning i hvordan vi jobber for å skape en god hverdag for barna. Eier og andre interesserte får gjennom planen innblikk i det pedagogiske arbeidet i vår barnehage. Grunnlaget for årsplanen er forankret i Lov om barnehager m/forskrift, Rammeplan for barnehager, vår eier Akasia sine vedtekter og barnehagens langtidsplan. I Rammeplanen for barnehager står de fire begrepene omsorg, lek, læring og danning sentralt. Disse områdene gjenspeiler innholdet i vår hverdag i barnehagen. Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder barnets evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste oppgave i barnehagen er å finne nøklene til kista og hjelpe barnet å låse opp de ulike rommene, slik at det kan få tatt alle sine evner i bruk. Vår oppgave er ikke å fylle kista, men å åpne den og være åpen for det vi måtte finne der! (Pape) 3

4 Omsorg Omsorg, oppdragelse og læring skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for en bærekraftig utvikling. I barnehagens langtidsplan legges linjene for hvordan vi til enhver tid jobber med å kjenne det enkelte barns personlighet og individuelle behov. Omsorg er en viktig forutsetning for barnets utvikling og læring, og omsorg kommer til uttrykk gjennom alle situasjoner i dagliglivet. Omsorg har en verdi i seg selv. Gjennom hver barnehagedag er personalet opptatt av å se hvert enkelt barn, og dets individuelle behov. Vi har en god relasjon med alle barn, der de jobber for at de opplever seg sett, verdsatt og forstått. For å være rettferdig, møter vi hvert barn på eget ståsted. Vi ser barna som subjekter. Vi legger til rette for at barna lytter til det andre formidler, men samtidig tar selvstendige valg. Barna får varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter i samhandling med andre barn. Vi voksen oppmuntrer barna til å hjelpe hverandre og kunne ta imot hjelp fra andre. I år har vi ansatte spesielt fokus på samspillsmetoden Dialog, for å ivareta hvert barns behov for omsorg på best mulig måte. Metoden har et humanistisk verdisyn, og vektlegger likeverd, empati og ressursorientering. Hele personalgruppen har grunnopplæring i dialog, og pedagogene har i tillegg trinn 1 og 2, som er en videreføring av grunnopplæringen. I år jobber vi særlig med vedlikeholdsprogram for alle ansatte. Dette gir en oppfrisking av det vi tidligere har lært om dialog. Vi lager en plan for gjennomføring av dialogoppfølging gjennom hele året. Barnehagens pedagoger deler ansvar for gjennomføringen. Danning I barnehagen er gjensidig samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre en forutsetning for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning er en kontinuerlig prosess som skjer livet gjennom. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Personalet legger til rette for at barna får mulighet for god samhandling med andre barn og voksne. Gjennom dette lærer og utvikler barna seg, og de opplever å både få og gi omsorg. Det er første steget til å sosialisere seg inn i en positiv deltakelse samfunnet for øvrig. Danning handler om livet generelt. 4

5 Verktøy vi bruker er Dialog og arbeid med sosial kompetanse. Vi er nær barna, observerer og lytter. Vi hjelper bana til å se sammenhenger mellom egne handlinger og hvordan det de gjør/sier virker på andre. Barna lærer å vise respekt og handle omsorgsfullt overfor andre. I år deler vi barna inn i aldersinndelte grupper 3 dager i uken. Barna erfarer å samhandle med barn på sitt alderstrinn. Vi skaper rom for det enkelte barns uttrykksmåte. Samtidig forholder de seg til forskjellige barn og voksne over tid, på tvers av avdelingene. I vår lille barnehage skaper det trygghet og tilhørighet som gir naturlig samhandling mellom alle barna, uavhengig av alder. Lek Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Leken har en fremtredende plass i vår barnehagehverdag. Vi voksne er oss bevisst at leken har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Vi skaper derfor stort rom for den frie leken. I lekefellesskapet legges grunnlag for barns vennskap med hverandre, og den danner grunnlag for trivsel og meningsskaping i barnehagen. Barnet lærer gjennom leken. Vi legger til rette for at barnet utvikler seg gjennom sin kreativitet og samhandling i lek. 0-2 åringens lek er særegen og de har sin egen stil. Den har en mer kroppslig uttrykksform, som vi legger fysisk til rette for. Det kan være varierte måter å hoppe på, trampe på, løping, latter og rop. Denne leken har sin naturlige plass sammen med annen lek og aktivitet. 3-6 åringene får mulighet til å utvikle leken gjennom ulike aktiviteter som konstruksjon, rollelek, regelleker og formingsaktiviteter i mindre grupper. I år vektlegger vi å være mye i aktivitet ute. Barnehagens lekeområde er variert og ideelt for utvikling av barns motoriske ferdigheter. Det ligger godt til rette for lek i både store og mindre grupper (rollelek etc). Det er varierte utfordringer for både små og store innenfor barnehagens uteområde. De minste barna får større fysiske utfordringer ved lek i barnehagens uteområde og umiddelbar nærhet, 5

6 enn å bli fraktet i vogner til fjernere turmål. I økende grad avhengig av alder, er de små også med på lengre turer. For de større barna vektlegger vi at de får komme ut i naturen i form av turer til parker, i skogen, Den Grønne Marken i nærmiljøet, Fjellveien, Fløyen, byturer (på Akvariet, teater, biblioteket, Barnas hus etc). På turer i naturen vektlegger vi leken som oppstår spontant med det naturen selv har å by på. Det er derfor sjelden behov for å ta leker med på turene. På turer til byen er det kulturformidling som står i fokus. Læring Barnehagen skal gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesse, kunnskap og ferdigheter. Læring er å låne kunnskap av hverandre (Ylva, Reggio Emilio-instituttet i Stockholm) Begrepet livslang læring viser til at læring skjer på alle de ulike arenaene gjennom hele livet. I barnehagen vår foregår læring i det daglige samspillet med andre mennesker. Læringen er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Det er ikke hensiktsmessig å trekke et skille mellom formelle og uformelle læringssituasjoner. Begge har en egen pedagogisk verdi/hensikt. Vi møter barns undring og nysgjerrighet på en åpen og utforskende måte. Vi legger til rette for et aktivt og utviklende læringsmiljø. Vi planlegger og tilrettelegger for gode formelle læringssituasjoner som samlingsstunder, tema/prosjektarbeid, tema-turer, formingsaktiviteter, måltider, stell og påkledning etc. Uformelle læringssituasjoner er knyttet opp mot lek og hverdagsaktiviteter i her og nå- situasjoner. Barn undrer, får aha-opplevelser og bruker sin kreativitet i lek og aktiviteter. Vi voksne undrer seg sammen med barna. Vi er oppmerksomme og støttende voksne lar barna i størst mulig grad selv «løse mysterier» og finne ut av situasjoner/utfordringer som oppstår i løpet av hverdagen. I år jobber vi spesielt med læring gjennom samhandling i aldersinndelte grupper. I gruppene har vi temaarbeid om bl.a. flora og fauna, som vist i årshjulet. 6

7 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagen virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Vi voksne er oss bevisst at det har stor betydning for barnets danning at de får være med å medvirke i sin egen hverdag. Det settes av tid og rom til dette. De aller minste barna uttrykker seg kroppslig. Vi observerer deres handlinger, mimikk og uttrykk. Vi tolker barnas kroppsspråk og lytter til deres lyder og etter hvert til ord og setninger. Vi har fokus på barns medvirkning gjennom å oppfatte hva de uttrykker og tilpasser hverdagen slik at alle føler seg sett og forstått. De litt eldre barna medvirker mer direkte og konkret. De velger aktiviteter selv og er aktivt med i diskusjon/samtaler, hvor de kommer fram med sine tanker og meninger. Som eksempel medvirker de i sin egen påkledning, i måltidet, i leken og det meste i sin barnehagehverdag. Alle barna erfarer å bli sett og hørt, samtidig som de må justere sine meninger/behov til alle de andres. Barna erfarer at de ikke alltid får gjennomslag for sine ønsker, men justerer seg til fellesskapets beste (selvhevdelse og selvkontroll). Dette barnehageåret har vi Dialog i fokus. Gjennom å bruke Dialog som et verktøy, finner både voksne og barn gode måter å kommunisere og samhandle på. Vi observerer barnas kroppsspråk, lek og interesser. Vi lytter til og tar barnets perspektiv. Vi justerer oss, gir mening til og setter positive grenser. Månedsplaner bygger på årsplanen, men vi tilpasser underveis til observasjon av de minste barnas uttrykk og behov, samt konkrete innspill og ønsker fra de største barna. Inkluderende fellesskap Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. I vår barnehage legger vi til rette for at alle kjenner seg velkommen og at alle har en viktig betydning for fellesskapet. Vi tar vare på en god atmosfære i hverdagen. Alle er like mye verdt, og andres opplevelse av virkeligheten er like betydningsfull som vår egen. Ingen ting gir mindre likeverd enn å behandle ulike mennesker likt (Prashing) 7

8 Sosial kompetanse er i fokus når vi jobber med ulike tema og i hverdagsaktiviteter. Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre. Når et barn føler at det takler de sosiale krav, gir det barnet et positiv selvbilde. Som stikkord nevnes empati, selvkontroll, selvhevdelse, lek, glede, humor. Vi voksne er rollemodeller for barna. Vi møter barna og hverandre på en inkluderende og empatisk måte. Vi jobber med sosial kompetanse på tvers av alle tema som ligger i planene under. Vi har fokus på at alle blir sett. Vi er anerkjennende, nærværende og engasjerte i alle barna i barnehagen. Fagområdene Barnehagens arbeidsmåter er i stor grad tverrfaglige. Rammeplanens 7 fagområder vil derfor sjeldent eller aldri opptre isolert. Arbeidet med fagområdene må tilpasses hvert enkelt barn og barnegruppens interesse og ståsted. De 7 fagområdene vil derfor danne grunnlaget for aktivitetene i løpet av året. 1. Kommunikasjon, språk og tekst I år jobber vi med dette fagområdet gjennom tema som eventyr og fortelling, ukens barn/ukens bok, bilder og fortellingsbok, fortellerpute, samtale ved måltider og i samlingsstunder i aldersinndelte grupper. 2. Kropp, bevegelse og helse I år jobber vi med dette fagområdet gjennom vårt hovedsatsningsområde uteaktivitet/turer i naturen. I tillegg til daglig uteaktivitet, har vi faste utedager i aldersinndelte grupper, med opplegg som vi tilpasser barnas ulike ståsted/ferdigheter. Vi har fokus på god håndhygiene og et sunt kosthold. Frukt og grønt hver dag, og et varmt måltid i uken. 3. Kunst, kultur og kreativitet I år jobber vi med dette fagområdet bl.a. gjennom formings-grupper og felles-samlinger som vi tilpasser barnas alder. Vi jobber med enkel dramatisering av eventyr og fortellinger. Vi er aktive brukere av biblioteket og Barnas hus. Rolleleken legger vi til rette for gjennom oppgradering av tilgjengelig utstyr og møblering, og vi gir tid til leken. 8

9 4. Natur, miljø og teknikk I år jobber vi med dette fagområdet gjennom fokus på årstidene som skifter, vi lærer om dyr i vann, dyr på land, dyr i andre land, samt det som spirer og gror i naturen. I vinter har vi i år et forskningsprosjekt, hvor barna forsker på is, snø og vann. 5. Etikk, religion og filosofi I år jobber vi med dette fagområdet gjennom verdisamlinger rundt høytidene, besøk i kirken vår og vi får besøk av presten i barnehagen av og til. Vi er med på solidaritetsprosjekt gjennom FORUT, hvor vi lærer om barn i andre kulturer. Et av hovedsatsningsområdene våre er arbeidet med sosial kompetanse. Vi jobber mye med dialog som verktøy, samt samtaler hvor vi filosoferer rundt tema som vennskap og samhandling (Kari Lamer: «Du og jeg og vi to»). 6. Nærmiljø og samfunn I år jobber vi med dette fagområdet gjennom å oppdage vårt eget nærmiljø i Sandviken. Vi besøker kirken, brannstasjonen, Gamle Bergen, nære turområder som Fjellveien, Stoltzekleiven, Skredderdalen, Fløyen etc. Vi lærer om verden rundt oss gjennom bl.a. Forut-prosjektet. 7. Antall, rom og form I år jobber vi med dette fagområdet gjennom eget forskningsprosjekt med rom og form. Vi jobber daglig med ulike begreper i naturlige hverdagssituasjoner som påkledning, lek, og i måltid-sammenheng. Vi bruker matematiske begreper som barna raskt tar i bruk og kjenner til betydningen av. 9

10 Våre avdelinger Mulelven: Avdelingen for barn under 3 år. Møllerskogen: Avdeling for barn 3-6år. Dette barnehageåret kommer vi til å jobbe mye i 3 grupper på tvers av avdelinger, mht tema og turer etc. Dette fordi vi har en stor førskolegruppe (9 barn), en stor 3-4 års-gruppe (13 barn), og en liten småbarnsgruppe (5 barn). De 5 småbarna får litt skjermet tid for seg selv, hvor de slipper å nå opp til alle de store Pga alderssammensetning og arealutnytting er det nødvendig å beholde noen av 3-åringene på Mulelven. Men 3-åringene vil likevel få bruke mye tid sammen, når vi legger til rette med aldersdelte grupper. I utgangspunktet har vi 3 gruppedager, og 2 dager avdelingsvis. De dagene vi er på avdeling, fokuserer vi på leken på tvers av alder. På fredager har vi fellessamling og felles lunsj (varm mat eller bakedag). I gruppene jobber vi med samme tema, men opplegget er tilrettelagt ut fra alder. Dette barnehageåret fokuserer vi spesielt på: sang/musikk/drama forming uteaktiviteter/tur Vi viderefører vårt fokus på arbeidet med Sosial kompetanse og Dialog. Sang/Musikk/Drama Vi gir barna et godt grunnlag for læring og utvikling gjennom møte med ulike musikalske uttrykk og opplevelser. Sang og musikk fenger uansett alder, det skaper glede og er med på å bygge relasjoner. Barna kommuniserer gjennom kroppen sin og uttrykker seg naturlig gjennom musikk og bevegelse. Vi bruker musikk, rytme, sang og dans også for å styrke barnas språkutvikling og for å fremme barnets motoriske utvikling. Forming Barna får oppleve gleden ved å skape noe, være kreative. Forming er med på å fremme kreativitet og finmotorisk utvikling. Formingsaktiviteter knyttes opp til de temaene og turene vi har på planen til enhver tid. I år har vi forming i 10

11 aldersdelte grupper. Det fører til at formingsaktivitetene lettere tilpasses alder og utvikling. Vi har fokus på prosessen og ikke på produktet. Uteaktiviteter/turer i naturen Ute skaper små og store gode naturopplevelser sammen. Gode motoriske ferdigheter er et viktig og nødvendig grunnlag for videre utvikling. Barna øver opp konsentrasjonen og evnen til å ta til seg kunnskap i skolen. De utvikler og opparbeider en god kroppsbeherskelse, og kan bedre utnytte de mulighetene som byr seg, og de får mulighet til å utvikle god selvfølelse. Naturen er den beste arena for all sansemotorisk trening. Veien er målet, og turen blir til underveis! Fokuset er derfor mer på hva barna opplever på turen, enn på hvor de skal Når barna tilbringer tid ute, ser vi at de samarbeider bedre. Det er færre konflikter og nye vennskap oppstår. Arbeidet med sosial kompetanse og trafikkopplæring på turer kan lett integreres. For de minste barna legger vi mest vekt på utelek i barnehagen. Vi legger til rette for at barna får motoriske utfordringer som er tilpasset deres ståsted. Da er det bedre å være aktiv i barnehagen, enn at barna sitter i vogner for å dra på lange tur. Vi er heldig å ha et variert og kupert uteområde, hvor barna får utfordringer og opplever å mestre stadig nye ting. Vi tar etter hvert turer utenfor barnehagen, til egnede områder i nærheten av barnehagen, slik at alle får være mest mulig i aktivitet. Vi vektlegger spesielt sikkerheten på turer, og er avhengig av nok voksenressurs for å gjennomføre turer. Noen turer i løpet av året legges opp som fellesturer for hele barnehagen, f.eks til Fløyen, Akvariet, besøk på bondegård, på teaterforestilling i byen og lignende. 11

12 Aktiviteter året rundt Måned Tema Lerkekongler 0-2 år Furukongler 3-4 år AUGUST 2013 Trygghet og Trygghet i vennskap barnehagen Småkryp Trygghet i nye grupper Trygghet i nye grupper, nye venner Grankongler 5-6 år Trygghet i nye grupper Vennskap/å være en venn for andre SEPTEMBER Planleggignsdag Ukens barn Bilder og pekebok Vi lager huset til alle de nye barna. Bilder og fortellings-bok Favoritt-fortelling Solstråler Fortellerpute OKTOBER Planleggingsdag FORUTprosjekt om Lines fra Bawatele. Dyr fra Afrika. FN-dagen 24.okt FORUT-kafè Dyr fra andre land: Sang/musikk Forming: lage dyr Naturhistorisk museum Salgsutstilling Følge Forutprosjektet gjennom film, forming, aktiviteter og sang Naturhistorisk museum Drama: Reiser Følge Forutprosjektet gjennom film, forming, aktiviteter og sang Naturhistorisk museum Drama: Reiser Salgsutstilling Salgsutstilling NOVEMBER Planleggingsdag Nærmiljøet vårt Brannøvelse Kirken (omvisning) Presten besøker oss i barnehagen. Gamle Bergen Brannøvelse Brannstasjonen Kirken (omvisning) Presten besøker oss i barnehagen Gamle Bergen Brannøvelse Brannstasjonen Kirken (omvisning) Presten besøker oss i barnehagen Gamle Bergen DESEMBER Advent og jul Juleverksted Juleverksted Juleverksted Juletradisjon Enkle bibelfortellinger Barnehagegudstjeneste Bibelfortellinger Barnehagegudstjeneste Bibelfortellinger Barnehagegudstjeneste Kommentar: Romjulen åpent fredag og mandag

13 JANUAR 2014 Planleggignsdag Vinterlek Vann/is/snø Dyrene om vinteren Vinteraktiviteter ute i barnehagen Bjørnen sover Forskning på is, snø og vann Vinteraktiviteter ute og på tur utenfor barnehagen sammen med Grankonglene Forskning på is, snø og vann Vinteraktiviteter ute og på tur utenfor barnehagen sammen med Furukonglene Lete etter dyrespor Lete etter dyrespor FEBRUAR/MARS Karneval: (Skolen vinterferie uke 9) Eventyr og fortelling Tema: dyr på land og i vann Pekebøker, leke med dyr/duplo, Enkel dramatisering av eventyrene Fortelle, dramatisere og forming Egen formingsutstilling Fortelle, dramatiser og forming Egen formingsutstilling Fastelaven og karneval APRIL Påskefrokost Påske uke 16 Påske Vår (alt som spirer og gror) Dyr på gården Sanger og fortellinger Dyr på gården Sanger og fortellinger Vi karder og tover ull, yster ost og kinner smør Bondegård MAI Akvariet før 15.mai!!! Planleggingsdag Livet i havet Fellesutstilling (forming) 16.mai-leker Vannlek i barnehagen Akvariet Tur i strandkanten og på torget Akvariet Tur i strandkanten og på torget. Fiskestudie og matlaging Kystkultursenteret Akvariet 13

14 JUNI/JULI Uteliv Gamle Bergen Fløyen opp Gamle Bergen Fellesturer med Grankonglene Skredderdalen opp Gamle Bergen Fellesturer med Furukonglene Stolzen opp Egen avslutningtur (heldagstur) 14

15 Samarbeid barnehage - hjem Den daglige kontakten danner grunnlag for et godt samarbeid. Vi legger vekt på å få en god dialog med alle barn og foreldre. I barnehagen legger vi vekt på å ta imot alle på en imøtekommende og inkluderende måte hver dag. Det er flott om foreldre kommer innom på avdelingene sammen med barna. Det gir barna en god trygghet å se at det som skjer i barnehagen også interesserer foreldrene. Foreldresamtaler er viktig for at vi i barnehagen lærer det enkelte barn bedre å kjenne. Foreldrene er eksperter på sitt barn, og bidrar gjennom samtaler til at vi ansatte kan følge opp hvert enkelt barn på en god måte i barnehagen. Foreldre gir oss ansatte innblikk i hvordan barnet fungerer hjemme, og pedagogisk leder forteller om barnet i barnehagen. Slike samtaler legger vi opp til høst (oktober/november) og vår (april/mai). Ved behov avtaler vi flere samtaler. Foreldremøter blir avviklet to ganger i året. Foreldrene får her bidra med tanker og ideer til barnehagens planer. Om høsten (aug/sept) velger foreldrene foreldrerådsleder/representanter i barnehagens samarbeidsutvalg, samt foreldrenes arbeidsutvalg. Dette året fokuserer vi på samspillsmetoden dialog på foreldremøtene. Vi inviterer foreldre til praktisk medvirkning/innspill til våre planer. Etter at hovedopptaket er ferdig hver vår, blir nye foreldre som har fått barnehageplass invitert til informasjonsmøte og besøksdag i juni, før barna begynner i august. Arrangementer med foreldrene: Foreldrene er sammen med barnehagen med å arrangere familiesammenkomster. Hver advent arrangerer foreldreutvalget fest etter julegudstjenesten, hvor familien kan delta. Etter forslag fra foreldre prøver vi i år sammen med foreldre å få til en skitur for førskolebarna, evt. med en overnatting (Flere foreldre har muligheter til å låne firmahytter) Før påske inviterer vi foreldrene til påskefrokost i barnehagen. I juni arrangerer FAU og barnehagen sommerfest med familiene. Alle bidrar til festen på ulike måter(kurvfest). Evaluering av barnehageåret skjer årlig, og foreldre får mulighet til å delta i brukerundersøkelse hver vår. Dette er nyttig informasjon for oss i personalgruppen når vi foretar den helhetlige vurderingen og justerer kursen videre. 15

16 Plan for overgang barnehage - skole Målet er å gjøre overgangen fra barnehagen til skolen så trygg og smidig som mulig. Det siste året før skolestart legges det opp til skoleforberedende aktiviteter gjennom en førskolegruppe. Her jobbes det med konsentrasjon og utholdenhet, kunne ta imot felles beskjeder, oppgaver av ulik art som f.eks går på tallforståelse, rom og tid, kunne mestre blyantgrep, klippe, lime etc. Skolen i nærmiljøet har en fadderdag på våren hvor barnehagens personale følger barna på skolebesøk. I forkant er det møte mellom skole og barnehage. For å lage overgangen best mulig brukes det gjerne et observasjonsverktøy (TRAS tidlig registrering av språkutvikling.). Dette skjer i samarbeid med foreldrene. Overlevering til skolen skjer kun ved foreldrenes samtykke. I april/mai er det samhandlingsmøte mellom Krohnengen og Eventyrskogen skole og barnehagene i nærmiljøet. I juni har skolen førskoledag hvor barn og foreldre får møte skolen og lærerne. Dokumentasjon og vurdering Rammeplanen fastslår at arbeidet som gjøres i barnehagen skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Ved å dokumentere vår praksis hjelper det oss i arbeidet med å forbedre vår pedagogiske virksomhet, samtidig som det gir foreldre og andre samarbeidsparter mulighet for medvirkning og godt samspill med oss som jobber i barnehagen. Vi jobber videre med utviklingen av god pedagogisk dokumentasjon og dokumentasjon generelt. Vi ønsker å finne gode måter og synligjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vi mener at pedagogisk dokumentasjon er viktig fordi: Barns opplevelser og tanker, undring og problemløsning og deres samspill med andre barn og voksne synliggjøres Den voksnes væremåte, engasjement og evne til samspill synliggjøres Det endrer fokus fra kvantitet til kvalitet Det er en arbeidsmåte for bevisstgjøring av arbeidet som utføres Vi jobber for at dokumentasjonsmaterialet fører til analyse, refleksjon og tolkning for å drive den pedagogiske prosessen fremover. Dokumentasjonen blir pedagogisk, når den blir gjenstand for en kritisk reflekterende praksis. 16

17 Vi finner gode måter å synliggjøre barnas hverdag gjennom ulike presentasjonsformer som bilder, utstillinger, praksisfortellinger, ukens bilde etc. Vi er bevisst på å la barnas egen kreativitet og utvikling stå i fokus. Gjennom presentasjonene får foreldrene et bedre innblikk i hva barna er opptatt av i barnehagen. Vi fortsetter med å dokumentere ved Barnas perm. Begge avdelinger lager perm til hvert barn, hvor det settes inn bilder og eksempel på tema-arbeid barnet er med på i løpet av året. Permen vil barna få med seg som en minnebok når de er ferdig med barnehagetiden. Ukens bilde. Et bilde på hver aldersinndelte gruppe, som vil henges opp i garderoben. Samles i en Ukens bilde -perm, som vil være tilgjengelig for barn og foreldre. Bl.a. ved hjelp av vår pedagogiske dokumentasjon, foretar vi refleksjoner og vurderinger i avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager i løpet av året. Foreldrene er viktige støttespillere i barnehagens hverdag. De inviteres til å tar del i vurdering gjennom deltakelse i foreldremøtene, foreldresamtalene og årlig brukerundersøkelse. Vurderingsområde: Som årets avgrensede vurderingsområde, setter vi fokus på å sikre at barna har et godt utbytte av å være i de nye gruppene med jevnaldrende. Vi vektlegger at alle barna får tillit til alle voksne på huset, og føler seg trygge i gruppene. Vi sikrer at alle voksne er dyktige til å samkjøre regler/normer og skaper trygge og utviklende læringsmiljø i gruppene. Hvem vurderer: Alle ansatte, med innspill fra barn og foreldre. Hvordan: Observasjon av barnas lek og aktivitet, intervju med barn, praksisfortellinger og dialog-spill på personalmøter, tilbakemeldinger/spørsmål til samtale på foreldremøte. Når: August juni Evalueres kontinuerlig, og eventuelle justeringer tas inn i periodeplanene. Oppsummeres i personalet på planleggingsdag Forbedringstiltak prøves ut og evalueres på foreldremøte våren Slutt-evalueres innen personalmøtet juni

18 18

19 Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære! (Pape) 19

20 20

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Søreide menighetsbarnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Søreide menighetsbarnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Søreide menighetsbarnehage 2014/2015 1 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage 2012 2015 Bilde av nyoppusset fasade høsten 2011 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 Innhold: Historikk s. 3 Årsplanens funksjon s. 3 Omsorg s. 3 Danning s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Barns medvirkning s. 5 Inkluderende fellesskap s. 6 Overgang barnehage

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer