Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSETSKOGEN SKOLE ULSETSKOGEN 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSETSKOGEN SKOLE ULSETSKOGEN 14"

Transkript

1 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSETSKOGEN SKOLE ULSETSKOGEN

2 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 1 av 35 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ULSETSKOGEN SKOLE Formål Eiendomsopplysninger Rapportering Oppsummering med tiltak og kalkyler Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsreg Byggspesifikke målinger og resultater - enkel vurdering Ansattes toalett- og dusjforhold - Kartlegging og tiltak v/skolen og BBS Kartlegging og tiltak ifm lærerarbeidsplasser v/skolen og BBS Kartlegging av helseplager hos ansatte knyttet til inneklimaforhold v/bedriftshelsetjenesten Skjemaer for risikobasert tilstandsregistrering med summeringsark, fotoserier og situasjonsplan Del 2 - Vedlegg... 35

3 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 2 av 35 TILSTANDSRAPPORT ULSETSKOGEN SKOLE Skolen har 207 elever og er en kommunal barneskole bestående av 2 bygg. Hovedbygget og tilhørende gymnastikkbygg er begge bygget i Totalt BTA på bygningsmassen er 2761 m2, det er et overbygg som går fra skole til gymbygg, areal på dette er ikke med i BTA. Bygningsmassen fikk byttet tak og mesteparten av vinduer i perioden Skolekjøkken ble også oppdatert i denne perioden. Ventilasjonsaggregater i gymnastikkbygg er byttet i 2010 og det ble utført en oppgradering av tekniske anlegg i hovedbygg i perioden Tilstanden på begge byggene er god. Skolen generelt har behov for delvis rehabilitering innvendig. I fløyen for ansatte i hovedbygget er det tung luft og det er vanskelig å regulere temperaturen. Ingen av bygningene er godt tilrettelagt med tanke på universell utforming. Skolen har et enøk potensiale i forbindelse med fornying av ventilasjonsanleggene som ikke er utbedret, samt bedre SD-styring. Det er også et potensiale for enøk ved å skifte resterende vinduer som ikke ble byttet i forbindelse med fasadeoppgraderingen i For begge bygg er det foreslått oppgradering av varmeanlegg i kommende 5 års periode. Dette vil være et lønnsomt ENØK tiltak. Det er ikke avsatt midler i budsjett 2014 for skolen. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 28,9 mill kr. inkl. mva, hvor 72 % er vedlikeholdskostnader og 28 % er utviklingskostnader. Restlevetiden for byggene med normalt vedlikehold er satt til minst å være Begge bygg er vurdert som å ha lik levetid, da tilstand er tilnærmet lik i dag. Estimert kostnad i kommende 10 års periode utgjør kr/ m2. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at alle bygg på faller inn i kategorien for bygg som har behov for ordinære vedlikeholdstiltak på bygget og behov for utvikling og modernisering på tekniske anlegg. Etat for Bygg og Eiendom presiserer at oppgitte kostnadskalkyler primært relaterer seg til eksisterende bygningsmasse og trenger derfor nødvendigvis ikke samsvare med budsjettbehov. I vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f.eks. behov for erstatningslokaler, reguleringplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a.

4 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 3 av Formål Arbeidstilsynet har pålagt Bergen kommune å kartlegge helsefarer forbundet med inneklima, risikovurdere dette og utarbeide tiltaksplaner i skolebygg. Herunder å utarbeide vedlikeholdsplaner, vedlikeholdstrategi og fremskaffe reguleringsrapporter for ventilasjonsanlegg. Det må videre etableres rutiner for jevnlig kartlegging av inneklima med bistand fra bedriftshelsetjenesten og med medvirkning fra ansatte. Denne rapporten tar for seg den bygningsmessige tilstandskartlegging med anbefalinger om tiltak herunder eventuelle driftsmessige forbedringer og forhold relatert til fremlagt dokumentasjon, rapporter, målinger og HMS for å belyse ulike sider ved byggene. Kartlegginger utført av BBS og bedriftshelsetjenesten samt enkel enøkanalyse, restlevetid og samtaler med driftspersonell og brukere er vurdert og integrert i rapporten. Basert på forannevnte er de ulike registreringer sammenført og tiltaksvurdert i skjemaet «risikobasert tilstandsregistrering» som fremgår av kapittel 3.0. Samlet vurdering med anbefalinger om tidfestede tiltaksplaner er forelagt: Tjenesteplass/funksjon Navn Sign Etat for bygg og eiendom Rektor Verneombud Jostein Pedersen Fried Stendal Marit Greve 1.2 Eiendomsopplysninger Kommune: Bergen Gnr/Bnr: 189/200 Adresse: Ulsetskogen 14 Postnr/Sted: 5119 Ulset Byggeår: 1971 BTA: m 2 Antall bygninger 2 Helseverngodkjenning: Ikke godkjent Antall etasjer: 2 Reguleringsforhold: Regulert Etasjer under terrengnivå: 0 Tomtestørrelse: m 2 Bygningstype: Skole Størrelse lekeareal mv: m 2 Bygningen brukes i dag til: Undervisning Tomteopparbeidelse: m 2 Bygningens tidligere bruk: - Ant. P-plasser: 18 Større påkostninger: Byttet tak og vinduer i Byttet ventilasjonsaggregater i hovedbygg og Vei/adkomst: Offentlig gymbygg i perioden Ferdigattest: 1971 Vannforsyning: Offentlig BKL: Hovedbygg: Brannklasse 2 Gymnastikkbygg: Brannklasse 1 Avløp: Offentlig Antall elever/brukere 207 Antall ansatte 16 Andre bruksformål - antall pers. -

5 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 4 av Rapportering Denne rapporten er bygget opp som følger: Del 1: Sluttrapport: Kapittel angir på overordnet nivå tiltak pr hovedbygningsdel med kostnader samt diverse grunnlagsinformasjon for rapporten Kapittel angir en litt mer detaljert tilstandsoversikt med gjennomførte kartlegginger. Kapittel 3.0 angir detaljer om anbefalte tiltak inkl. fotoserier og situasjonsplan Del 2: Vedlegg: Kapittel 4.0 vedlegg fremgår av egen innholdsfortegnelse under kapittelet Rapport: Utført av: Dato: Sluttrapport Robart Madsen Norconsult AS Sluttrapporten er kontrollert Erik Soelseth Norconsult AS Sluttrapporten er et resymé som anbefaler aktuelle tiltak basert på delrapportene som følger vedlagt: Rapport: Utført av: (firma, navn, tittel/funksjon) Dato: Tilstandsregistrering med kostnadsestimater Norconsult AS RIB Norconsult AS, Dan Innvær, Ingeniør Konstruksjonsteknikk RIE Norconsult AS, Knut Hansen, Sivilngeniør Elektro RIV Norconsult AS, Robart Madsen, Ingeniør Byggteknikk Norconsult AS, Lillian Steinsund, Ingeniør Energiteknologi RIBr Norconsult AS, Phillip Sundhordvik, Brannrådgiver ARK Norconsult AS, Lars Ringdal, Sivilarkitekt LARK Norconsult AS, Kari Monstad, Landskapsarkitekt Kartlegging og vurdering av ansattes dusj- og toalettforhold samt arbeidsplasser Oppsummering fra kartlegging av helseplager Oppsummering fra vernerunde Skolen og BBS v/christian Lampe Vår 2012 Bedriftshelsetjenesten Vår 2012 Støy fra ventilasjon i 2 etg. Rømningsdør i gymsal. Fylle ut førstehjelpskrin i gymsal Følgende målinger er gjennomført: Rapport: Utført av: Dato: Fuktmåling og inneklimalogging (CO 2, temp, Relativ luftfukt) Norconsult AS v/knut Børve Utlegging/innhenting av sporfilmer Radon Utføres av Bergen kommune EBE Analyse av sporfilmer MRM Tidligere asbestkartlegging Vitenskapelig rådgiver UiB v/ Walther Wedberg 1999 Foreslåtte tiltak er etter beste evne basert på risikovurdering relatert til ovennevnte inklusiv opplysninger gitt av Rektor Fried Stendal, Byggforvalter Jostein Pedersen og Driftsansvarlig Jorulf Ødegård.

6 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 5 av 35 Følgende verktøy/måleinstrumenter er brukt: Måling: Verktøy/måleinstrument CO 2, temp, relativ luftfukt (RF) SWEMA LOGSO Fukt Stikkontroll skal utføres på typiske utsatte steder Ventilasjon Ifm kartleggingen av skolene er det foretatt logging av CO 2, temp og RF for å gi et bilde av luftskifte i et representativt utvalg rom (normalt 3-7 stk.). For de skoler som det forefinnes aktuelle innreguleringsprotokoller på er dette lagt ved. Vurdering av tilstand er basert på resultater av foreliggende dokumentasjon og ventilasjonsanleggets alder. På generelt faglig grunnlag tilføyes det at et ventilasjonsanleggs funksjonelle levetid antas ikke å være mer enn 20 år, men kan godt fungere teknisk i 30 år uten at dette gir negativ helsemessig effekt. Jo eldre anlegget er, jo mindre sannsynlig er det at det forefinnes oppdaterte innreguleringsprotokoller. Etat for eiendom vil for de tilfeller støtte seg på inneklimalogger ifm kartleggingen og vurdere tilstand deretter. Ventilasjonsanlegg med kanalføringer er en del av byggets infrastruktur og vil normalt anbefales utskiftet ifm større rehabiliteringsarbeider. Medvirkning Ifm kartleggingsarbeidene av den bygningsmessige tilstand er skolens rektor kontaktet og bedt å involvere skolens øvrige nøkkelpersonell som verneombud, tillitsvalgte, annet personale for å få frem brukernes erfaringer og observasjoner av bygningstilstand. Herunder forelagt for uttale eksisterende tilstandsrapporter, plukke ut aktuelle rom og arealer for nærmere målinger. Verktøy for Tilstandsregistrering og metode Sluttrapporten angir på overordnet nivå aktuelle tiltak i sin helhet Kartleggingsskjemaet «Risikobasert tilstandsregistrering» er brukt som underlag for sluttrapporten. Denne bygger på NS3424-Tilstandsanalyse av byggverk og NS3451-Bygningsdelstabellen, men fokuserer i tillegg også på driftsrelaterte forhold, HMS-relaterte krav og Enøk. Anbefalinger om tiltak og tidspunkt for gjennomføring (anbefalt vedlikehold- og utviklingsplan) vil basere seg på faglig skjønn av tilstandsgrad, konsekvenstype, konsekvensgrad og sannsynlighet som resulterer i risiko og score. Referansenivå for tilstandsgrad (TG=0) er sett utfra dagens krav og standard. Dette verktøyet er en del av kommunens «Overordnet rutine for systematisk HMS-forvaltning i kommunale bygg-vedlikeholdsstrategi» som er under implementering hvor bl.a. FDV-systemet BkBygg står sentralt. Det er etablert egne moduler for tilstandsregistrering og kontroller. I den grad det lar seg gjøre er anbefalingene med kostnadsestimater (nåverdi) sett ca. 21+ år frem i tid. I sluttrapporten er estimatene periodisert i kategoriene Strakstiltak <1år, 1-5år, 6-10år og 11+år fordelt etter følgende kostnadstyper: Akutt (D-V) Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres eller forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare. 0-1 år Vedlikehold (V) Tiltak som er nødvendig for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå/ funksjonsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. Gjelder også utskifting av bygningsdeler/tekniske installasjoner med kortere levetid enn resten av byggverket. Utvikling (U) (Modernisering)Investering Tiltak som er nødvendig for å utvikle byggverket for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter. Enøk vurdert eksplisitt utfra kost/nytte perspektiv. For nærmere redegjørelse av kostnadskategoriseringen (D-V-U) henvises det til NS3454 Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og struktur.

7 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 6 av 35 Rivekostnad (R) For bygg som anbefales revet ila kommende 15-års periode er rivekostnad og en grov vurdering behandlet eksplisitt i sluttrapporten med nærmere tidsangivelse. Vurdering baserer seg på «totaløkonomi» til DVU og brukbarhet > nybyggkostnad og arealeffektivitet. Registreringsnivå 2 iht «NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk» er fulgt ifm kartleggingsarbeidene. Det tas forbehold om at skjulte feil og mangler kan forekomme. Det er ikke åpnet opp i konstruksjoner. For det enkelte bygg vil snittverdi for Tilstandsgrad (TG), Konsekvenstype (KT), Risiko og Score fremkomme. Snittverdiene er i forhold til antall registreringer og det presiseres at snittverdiene kun er en overordnet pekepinn på verdiene og trenger nødvendigvis ikke være et «rettferdig» bilde av situasjonen. Dette henger bl.a. sammen med antall registreringer og omfang av disse. Ved regelmessig tilstandskartlegging hvert 4. år vil verdiene kunne reflektere utviklingen av tilstand og HMS status i det enkelte bygg. Konsekvenstype bør ikke ligge på rødt område. Eksempler og forklaring vist nedenfor: Snittverdi Snittverdi Snittverdi TG KT risiko Score 1,7 6,0 2,00 84 Risiko fremkommer slik: Konsekvensgrad (0-3) x Sannsynlighetsgrad (1-3) for at skade kan inntreffe innenfor valgt konsekvenstype Score fremkommer slik: Tilstandsgrad(0-3) x Konsekvenstype (Vekttall 1-9) x Risiko. Score kan være et uttrykk for prioritering av tiltak på et bygg eller mellom flere bygg. Tilstandsgrad 0-3 (TG) Konsekvenstype 1-9 (KT) (Vekttall 1-9 i parantes) Risiko 0-9 Risiko = KG x S KG=Konsekvensgr 0-3 S=Sannsynlighet 0-3 HMS=1-5 0 = Ingen avvik 1 = Fare for liv og helse (9) 1-2,5 = Liten risiko 1 = Ingen vesentlige avvik 2 = Pålegg foreligger (8) 2,5-5 = Middels risiko 2 = Vesentlige avvik 3 = Sikkerhet (7) 5-9 = Stor risiko 3 = Stort/ alvorlig avvik 4 = Pålegg påregenlig (6) 5 = Helse og miljø (5) 6 = Driftsavbrudd (4) 7 = Vedlikehold (3) 8 = Funksjonalitet (2) 9 = Estetikk (1)

8 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 7 av Oppsummering med tiltak og kalkyler Bygningsmassen består av to bygg oppført i 1971 Nedenfor stående tabeller angir og kategoriserer tiltak og kostnader etter risikovurdering. Ulsetskogen Skole -TOTALT Antall bygg vurdert : 2 Areal totalt: BTA Estimert rivekostnad ved < 15 år restlevetid : Kr Anbefalte tiltak Strakstiltak <1 år Tiltak 1-5 år Tiltak 6-10 år Tiltak 11 + Totalt Kr. pr. m 2 (0-10 år) Enøk Driftsmessige forhold D (anbefalte forbedringer) U 0 0 Bygning V U VVS V U Elkraft V U Tele og automasjon V U Andre installasjoner V 0 U 0 Utendørs V U Dokumentasjon - V rapporter - HMS U Sum Drift eks. mva D 0 Sum Vedlikeh. eks.mva V Sum Utvikling eks mva U SUM Eks. mva VU Uforutsett 20% VU Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25% VU MVA VU TOT. ESTIMAT Inkl.mva VU Som en generell merknad presiseres det at ovennevnte kostnader er rettet mot eksisterende bygningsmasse med eventuelle kostnader ved nødvendig arealutvidelse/ ombygging for tilpassing rundt ansattes arbeidsforhold. Eventuelle behov for erstatningslokaler ved gjennomføring av tiltak er ikke hensyntatt. Anbefalte organisatoriske forhold: Anbefalte tiltak Gruppeskift lysstoffrør Lage rutiner på renhold på utilgjengelige plasser. Ansvar Skole Skole Investeringsplaner: Det er ikke avsatt midler i budsjett for Det ble informert på befaring at ventilasjonsaggregat skal byttes i For ytterligere detaljer om anbefalte tiltak og tidspunkter for utførelser henvises det til kap. 2 og 3.

9 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 8 av 35 Hovedbygg, ble oppført i 1971 Skolen består av 2 etasjer oppført i betong med fasader bestående av teglstein og stålfasader. Kontorfløy er plassert i nordre del av bygget som inneholder en etasje. I kjeller har man et tilfluktsrom som fungerer som lager. I 1. etasje er det sløydsal, heimkunnskaps- og naturfagsklasserom mens 2. etasje består av undervisningsrom. Det er et takoverbygg mellom undervisningsdel, kontorfløy og gymnastikkbygg. Det er foretatt en del oppgraderinger på bygget de siste 5 år, blant annet ble det byttet vinduer og tak i perioden I de siste år har det vært fokus på å bedre inneklimaet og det har derfor blitt byttet 2 stk. ventilasjonsaggregater i undervisningsdelen av skolen og et eget ventilasjonsaggregat for kontorfløy ble installert. Skolekjøkken ble rehabilitert i Det er opplyst på befaring at ventilasjonsaggregatet som forsaker en del støy, skal byttes i Sammendrag og anbefalinger kommende 10 år-hovedbygg Det er etter vår vurdering og gjennomgang av risiko estimert og anbefalt følgende tiltak: Strakstiltak (0-1år): Gjennomgang/oppgradering av brannbeskyttelse bærende konstruksjon. Reparasjon av dører i spanskvegg Feste løse deler på kanaler og kabelbroer i elanlegg Utbedre fallsikring i trapp Oppdatere branninstrukser/dokumentasjon Gjennom føre tiltak for reduksjon av rask brannspredning og røykutvikling. Ny rømningsvei bør etableres. Røykventilasjon av trapperom som kan styres av brannvesenet må etableres. Ventilasjonsrør må brannisoleres slik at faren for varmeledning redusere. Videre anbefaling (1-10år): Pusse og male vegger på nytt. Utskiftning av branndører. Nytt gulv Skifte ut himlingsplater. Montere ekstra snøfangere i ender av tak ved gavl. Bygge egnet kjølerom for melk osv., med kondensator plassert ute. Lage enhetlig system for ventilasjonsaggregater som tar for seg begge bygg. Oppgradere varmeanlegg til TEK 10 krav, få inn vannbårent batteri på ettervarme Skifte samtlige el-fordelinger til dagens standard. Etablere overordnet låssystem Serviceavtale på nødlyssystem bør opprettes. Batteribytte Ca. 1-4 år mellom hvert bytte. Etablere forskriftsmessig rømningslys utenfor rømningsdører. Installer ett nytt SD-anlegg Grave grøft over gårdsplass, legge ned duk og drenerende masser. Asfaltere over på nytt. Utbedring av universell utforming Utbedring av utearealer

10 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 9 av 35 Ulsetskogen Skole - Hovedbygg Vurdert restlevetid : Areal totalt: BTA Estimert rivekostnad ved < 15 år restlevetid : kr Anbefalte tiltak Strakstiltak <1 år Tiltak 1-5 år Tiltak 6-10 år Tiltak 11 + Totalt Kr. pr. m 2 (0-10 år) Enøk Driftsmessige forhold D 0 0 (anbefalte forbedringer) U 0 0 Bygning V U VVS V U Elkraft V U 0 Tele og automasjon V U 0 Andre installasjoner V 0 U 0 Utendørs V U Dokumentasjon - V rapporter - HMS U Sum Drift eks. mva D 0 Sum Vedlikeh. eks.mva V Sum Utvikling eks. mva U SUM Eks. mva VU Uforutsett 20% VU Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25% VU MVA VU TOT. ESTIMAT Inkl.mva VU Snittverdi Snittverdi Snittverdi TG KT risiko Score 1,5 6,2 2,

11 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 10 av 35 Gymnastikkbygg, ble oppført i 1971 Gymnastikkbygg består av 1 etasje med gymnastikksal og tilhørende garderobe. Byggets hovedkonstruksjon er betong med fasade i teglstein og profilerte stålfasader. Bruttoarealet på bygget er 352 m 2. Bygget har fått nytt tak i 2011 og tekniske systemer ble oppgradert i Det ble da montert inn nye dusjer og røranlegg fra bereder. Det er 2 stk. ventilasjonsaggregater, ett for garderobe med kryssveksler og ett for hall med roterende gjenvinner. Bygget framstår i dag med gode kvaliteter på tekniske anlegg og noe behov for oppgradering på fasader. Sammendrag og anbefalinger kommende 10 år-gymnastikkbygg Det er etter vår vurdering og gjennomgang av risiko estimert og anbefalt følgende tiltak: Strakstiltak (0-1år): Korrosjonsbeskytte armering, fjerne løs fugemasse og legge i ny fugemasse. Skifte lås til apparatrom Spyle og rense taknedløp. Masseutskifte rundt nedløp for å få betre drenering. Brannalarmanlegg oppgraderes Utbedre sprekk i mur Videre anbefaling (1-10år): Oppussing av scene i gymsal Slipe og pusse overflate. Lakke på nytt. Gjøre anlegg klar for fornybar energi ihht TEK 10. Tar med kost på og installer varmepumpe og vannbårent anlegg i hoved bygget. Bygge om til vannbårent varmebatteri som kan hente varme fra varmepumpe og fornybar energi. Full utskifting av skjult el-installasjon anbefales ved totalrenovering. El-fordeling byttes på grunn av utgått teknisk levetid. Full utskifting av belysningsanlegg ved utskifting av elektrisk anlegg. Total utskifting av etterlysende skilt til gjeldende standard Total utskifting av el-varmeanlegg ved oppgradering av teknisk anlegg. IKT-anlegg erstattes med nytt ved bytting av teknisk anlegg og kompletteres med basestasjoner for å få ønsket kapasitet. Utbedring av universell utforming

12 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 11 av 35 Ulsetskogen Skole - Hovedbygg Vurdert restlevetid : Areal totalt: 352 BTA Estimert rivekostnad ved < 15 år restlevetid : kr Anbefalte tiltak Strakstiltak <1 år Tiltak 1-5 år Tiltak 6-10 år Tiltak 11 + Totalt Kr. pr. m 2 (0-10 år) Enøk Driftsmessige forhold D 0 0 (anbefalte forbedringer) U 0 0 Bygning V U 0 VVS V U Elkraft V U Tele og automasjon V U Andre installasjoner V 0 U 0 Utendørs V U 0 Dokumentasjon - V rapporter - HMS U Sum Drift eks. mva D 0 Sum Vedlikeh. eks.mva V Sum Utvikling eks. mva U SUM Eks. mva VU Uforutsett 20% VU Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25% VU MVA VU TOT. ESTIMAT Inkl.mva VU Snittverdi Snittverdi Snittverdi TG KT risiko Score 1,5 6,2 2,

13 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 12 av Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsreg. Følgende er en kortfattet overordnet beskrivelse av bygningsdeler med teknisk tilstand inklusiv sammendrag av forelagt dokumentasjon på befaringstidspunktet med anbefalinger om tiltak. Det enkelte bygg som denne rapporten omhandler er vurdert separat Bygningsmessig (NS3451 2) 210 Grunn og fundamenter Gjelder begge bygningene: Ingen tilgang til fundamenter. Byggets fundamentering er usikker. Generelt ingen tegn til avvik. TG 0 for bygningsmassene. Ingen tiltak 220 Bæresystemer Gjelder begge bygningene: Bærende vegger i betong. Dekker av betong. Sekundærbæring i tak av stål utvendig. Ikke registrert noe avvik på dette. TG 0 ingen betydelige avvik TG 2 dokumentasjon på utført tiltak loft. Ingen tiltak generelt. Dokumentasjon på utført tiltak loft må fremskaffes. 230 Yttervegger Hovedbygget: Yttervegger hovedbygg består av aluminiumskledning og trekledning. Yttervegger hovedbygg fremstår vedlikeholdt og i god stand. Gymsal: For gymsal er det trekledning, steniplater og teglsteinsfasader. Gymsal fremstår også i bra stand, men teglsteinsfasade har fått noen sprekker i fuger slik at armeringsjern er synlig i dagen. TG 2 Teglsteinsfasade gymsal Ellers TG 0 for yttervegger. Det må foretas en reparasjon av fuger i teglsteinsfasade. Korrosjonbeskytte armeringsjern, fjerne løs betong og støpe i nye fuger. Ellers vanlig vedlikehold av yttervegger.

14 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 13 av Utvendige vinduer, dører og porter Gjelder begge bygningene: Utvendige vinduer, dører og porter er i normalt god stand. De fleste dører og vinduer er blitt skiftet ut i nyere tid. Jevnt over er datostempling fra rundt TG 0 basert på tilstand. Ingen tiltak. Antar restlevetid på 25 år. 237 Solavskjerming Hovedbygg: Det er kun innvendig solskjerming, nye gardiner i de områdene som er nyoppusset, lystette. Langfasadene ligger nord-øst og syd-vest. Meddeles at det er mye sol på begge langfasadene. Det opplyses at på dager med sol så starter lærerne med å gå til klasserommene og dra for gardinene for å redusere varmen i rommene. Vindu på kortfasaden mot nord, gir sterkt gjenskinn på SMART Board, selv når det ikke er direkte sollys. De er til tider tettet med svarte søppelsekker. Det er varmt i klasserommene og det er blendingsproblemer. Personalrommet har lameller og helsesøster og lege har innvendige persienner for å ta sol og innsyn. TG1 befaring på solfylt dag, basert på observasjon på stedet og varsel om temperatursvingninger og blending, fra brukermøte. Det bør testes ut i solberegningsprogram, hvilke fasader som trenger solskjerming. Videre så må valg av type solskjerming avklares opp mot behov for kjøling, dagslys og blending på SMART Board/ tavler. Tar med i tiltak utvendige persienner lameller mot øst og vest. Det er ingen undervisningsrom på kortfasaden syd. Anbefaler å bruke lameller, beste alternativ opp mot dagslys. Gymsal: Det er kun innvendig solskjerming, lystette gardiner. Ser ut til å være manuelt snortrekk. TG0 ok. Ingen tiltak 240 Innervegger Hovedbygg: Innervegger er hovedsakelig lettvegger. Noen skillevegger i betong. Generelt god stand. Det er tegn til noe bruksslitasje i fellesareal. Gymsal: Innervegger er hovedsakelig lettvegger. Generelt god stand. Det er tegn til noe bruksslitasje i fellesareal. TG1 vedlikehold. Male overflater som er preget av slitasje.

15 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 14 av Innvendige vinduer, dører og foldevegger Hovedbygg: Dører hovedsakelig i tre. Noen dører i stål, da inn til kjellerrom og tekniske rom. Generelt sett i god stand. Veggsystem for hovedtoaletter i hovedbygg er dårlig og fungerer ikke slik som de skal. Rammesystem er skeivt og det er vanskelig å få lukket dørene skikkelig igjen. Port til apparatrom i gymsal har dårlig lås. Vanskelig å få låst igjen port. Gymsal: Dører hovedsakelig i tre og noen dører i stål. Generelt sett i god stand. TG 2 veggsystem toaletter og lås port. TG 0 ellers for avsnittet. Justere og rette på veggsystem, evt. bytte ut til noe som fungerer bedre til bruken. Bytte lås på port. Ellers vanlig vedlikehold og utskifting av vinduer og dører basert på fremtidig slitasje. 250 Dekker Gjelder begge bygningene: Dekker av betong. Ikke observert noen tegn til avvik på befaring. TG 0 ingen betydelige avvik. Ingen tiltak. 255 Gulvoverflater Hovedbygg: Innganger, dvs. vindfang, trapperom og trappeløp har fliser. Toalettene for elevene og noen korridorfelt i 1.etasje har også flis. Veldig varierende tilstand. Noen steder er fliser skiftet ut, men stort sett er det eldre flis overflaten har riss, er noen steder knust og det ser ut til at overflaten har voks el boning som delvis går i oppløsning. Flis i elevtoalett er ny, silikonfuge i overgang mot veggflis. Ok, men er skittene. Det er varmekabler i gulvet på toalettet. Problemer med urinlukt på guttetoalettet, alle. Rengjøringsfrekvens bør vurderes. Kvaliteten på fugene er ikke vurdert. Flis i vindfang, rom 117, har ujevne fuger og avslutning mot dør er dårlig (søkk). Har gulvlist i tre. Eldre flisgulv har flis som gulvlist. Slitt de også. Alle fliser ser ut til å være tverrkanta, dvs. at fuger kan/skal ligge høyt. Personalrom har laminat. Ok. Det eldste banebelegget er i bra forfatning og har gulvlister i tre eller plast men i noen rom er belegget svært slitt, det sprekker opp i skjøtene og i trafikkert område. I de små rommene der det ikke er mulig komme til med bonemaskiner der er det misfarginger og rester etter gammel overflatebehandling vises. Noen steder, mest i adm.fløy, er det lagt nytt belegg oppå det gamle med oppbrett utenpå gulvlist i tre. Dette belegget er ok, men skjøtene og tilpasningene til terskler og dørkarmer er svært slitt. Er skittene, sprekker opp og er kommet glipe i overganger. Deler av skolen er pusset opp i 2011, nytt banebelegg med oppbrett og avsluttet med plastlist. Deler av arbeidet er dyktig tilpasset og plastlisten ser ut til å sitte bra. Men andre steder er det dårlige tilpasninger sprekker og dårlige overganger. Sveisene (skjøtene) er jevnt over ikke i høyde med belegget (i samme nivå), det vises mange steder en dårlig tilslutning til den ene siden av belegget. De fleste er skjøten er svært skittene. Det kan hende at vaskerutiner bør revurderes. Men dagens belegg som ikke skal bones så blir ikke skjøter (sveiser) beskyttet på samme vis som belegg som bones.

16 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 15 av 35 Det er stedvis ikke brukt hele lengder, lagt inn kapp, noe som er uheldig opp mot at det da blir enda flere skjøter som igjen er vanskelige å holde rene. Kjeller (tilfluktsrom) har hatt vannskader. Står delvis åpent for lufting. Nytt belegg eller epoxy-maling av gulv som ikke har fått nytt belegg. Gulvlister mangler flere steder. Erstatte alle. Det er mange varianter vedrørende terskler. Varierende kvalitet og de fleste er ikke avfaset. F.eks. i korridor så er det en 2,5cm høy firkantet aluminiumterskel. Trappene har skifertrinn. Jevnt over bra. Men noen steder skader og bl.a. trappenese, rekkverk og håndløpere er ikke iht dagens krav. Manger taktil merking og håndløpere. Men øverste trinn er også skifer, så fungere som kontrastmerking opp mot det lyse gulvbelegget. Avstand mellom spilene på de to originale rekkverkene er varierende målt 10~15cm og rekkverk på topprepos er ca. 0,9m iht dagens krav så tilsier etasjehøyden at det må minimum være 1m. Det nyeste rekkverket oppfyller heller ikke alle krav. TG2 samlet vurdering. Det er varierende kvalitet. Nyere belegg har varierende kvalitet i overganger. Evt. ombygginger vurderinger av planløsninger og universell utformingstiltak bør utføres før videre tiltak opp mot gulvoverflater utføres. Deler av bygget er pusset opp i Tar med utskifting av gulvbelegg på resten av bygget. Både banebelegg og flis. Total oppgradering av alle tre trapper. Gymsal: I hovedinngang og elevdusjene har fliser. Vindfang, toalett, personaldusj og bakgang har banebelegg. Gymsal og scene har tregulv. Fliser ser ok ut, fugene er jevnt høge. Men terskel mellom dusj og garderobe er i tre overgang tettet med tykk silikonfuge. Den bør jevnlig sjekkes jevnlig. Flis i inngang er eldre men i god stand. Trenger evt. en grundig rens, er matt i utseende. Banebelegg er nyere, bortsett fra i vindfang. Gulvlist i tre, nyere belegg er lagt utenpå eksisterende gulvlist. Støvkant. Tregulvet i gymsal har noen skader. Det er gulv uten svikt (støtdemping). TG1 samla vurdering. Det er varierende kvalitet. Fliser i inngang, renses og poleres opp. Gulvbelegg i v.f erstattes med gummibelegg. Og evt. utskiftbar matte. Gymsal; erstatte eksisterende gulv med Punktelastiske sportsgulv: Et sportsgulv som består av et mykt belegg, ofte en matte, på et hardt underlag, f.eks. betong. Anbefales til: Mindre haller, førskoler og aktivitetsrom. 256 Himlinger Hovedbygget: Stort sett systemhimling. Noen fellesareal med fast himling. Generelt sett i god stand. Observert noen skader på noen himlingsplater., samt noen fuktflekker i enkelte rom. TG 2 for himlingsplater med skader. Det anbefales utskiftning av skadede himlingsplater. Ellers vanlig vedlikehold av himling. Utskifting basert på fremtidig slitasje.

17 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 16 av Yttertak Hovedbygget: Ikke observert noe avvik på tak. Skiftet belegg i nyere tid. ALU. Belegg. Noe problem med snøras fra hovedtak i ender av tak ved gavl. Kan være farlig hvis barn ferdes i dette området. Gymsal: Ikke observert noe avvik på tak. Skiftet belegg i nyere tid. ALU. Belegg. TG 2 basert på snørasfare. TG 0 ellers for tak. Montere ekstra snøfangere i ender av tak ved gavl. Ellers utskifting av takbelegg ved fremtidig slitasje. Antar restlevetid på 30 år. 265 Gesimser, takrenner og nedløp Gjelder begge bygningene: Det er registrert oppsamling av vann rundt nedløp fra tak. Gjeld hovedbygg og for gymsal. Takrenne går til masser, men masser svelger ikke unna. TG2 for taknedløp. Det må renses/ spyles rent rundt sluker og nedløp. Lokal masseutskifting rundt nedløp for å få drenert vekk nedløpsvannet. 270 Fast Inventar Hovedbygg: Fast innredning; vegghengt garderobeinnredning. Med skohylle, sittebenk og knagger. Slitt men ok. Toalettskillevegger på både gutte- og jentetoalett (spanskvegg), har dører som ikke lukker seg eller henger vanskelig å få opp igjen. TG2 toalettskillevegger må repareres eller skiftes Tar med utskifting av toalettskillevegger til faste vegger. Gymsal: Ikke aktuelt 273 Kjøkkeninnredning Hovedbygg Kjøkkeninnredning i personalrom ok. Eldre kjøkkeninnredning i rom 128. Brukes av helsesøster/ lege. Ikke avklart om er i bruk som kjøkken. Kjøkkeninnredning i skolekjøkken, nytt. Skap til himling og sokkel. Men mangler låsbart skap til vaskemiddel til oppvaskmaskin. Skal komme. TG1 på kjøkkenet i rom 128. Ellers TG0. Ingen tiltak, må avklares om kjøkken i rom 128 skal opprettholdes.

18 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 17 av 35 Gymsal Ikke befart, rom avlåst. Iht tegninger så skal det være kjøkken her. 275 Skap og reoler Hovedbygg: Eldre inventar. I personalrom/lærerarbeidsplasser åpne hyller som også deler av rommet visuelt. De åpne hyllene er støvsamlere. Ved utskifting av skap, generelt, så bør det velges lavere skap (kan rengjøres oftere) eller man bør ha høye skap og lage foring til tak. Arbeidsplassene bør ha lukka skap. To av de nye materialskapene i rom 142, har sjalusifront i tre. De er ødelagt (under tre år gamle). TG1 utdatert men funksjonelt, tar med kostnad for ny innredning til personale. Brukers ansvar, anbefaler hyller og skap med sjalusifront eller evt. uttrekkbare hyller som også kan fungere som skille mellom arbeidsplassene. Men de uttrekkbare hyllene krever plass, så det må vurderes opp mot møblering og tilgjengelig plass. Tar med reparasjon av skap i rom 142. Må vurderes om det kostnadsmessig er bedre å erstatte skapene. Det må kontrolleres om det kan reklameres. Gymsal: Ikke aktuelt 276 Sittebenker, stolrader, bord Hovedbygg: Ikke vurdert Gymsal: Ikke aktuelt 277 Skilt og tavler Hovedbygg: Tavler ikke vurdert. Skilt; se kommentarer under universell utforming. Skilting er svært mangelfull. TG1 Tar med komplett skilting Gymsal: Tavler ikke aktuelt. Skilting mangelfull. TG1 Tar med komplett skilting

19 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 18 av Trapper, balkonger mm Hovedbygget: Generelt bra stand for innvendige trapper. En liten skade ved trapp ned til kjeller. Trapp utvendig ved rømningsvei i kjeller er i dårlig stand. TG2 vedlikehold. Innvendig trapp fjerne løs betong og støpe i på nytt. Males på nytt. Utvendig trapp vaskes og spyles. Fjerne løs betong og løst belegg. Støpe opp på nytt og legge nytt belegg. 285 Tribuner og amfier Gymsal: Scene i gymsal er slitt. Overflater har vanlig bruksslitasje og er av eldre dato. TG 1 Slipe og pusse overflate. Lakkes på nytt. 286 Baldakiner og skjermtak Ikke relevant. TG0 Ikke relevant VVS (NS3451 3) 310 Sanitærinstallasjon Skolebygget Skolens sanitær anlegg er i generelt god stand med tanke på alder. Det er observert en lekkasje på anlegget. Er en OZO bereder på 200 L fra 2011 og en på 200 L fra 1988 i hovedbygg. Berederne er i god stand. Toalett og servanter for elever er pusset opp i Tilstand er generelt god på utstyr og mye er byttet i nyere tid. Noe eldre for ansatte i kontor fløy, men er i god stand. TG1 Fungerer tilfredsstillende. TG3 på lekkasje ved bereder. Generelt vedlikehold. Tette lekkasje ved bereder Gymsal: Dusjer i garderober er byttet, er 14 dusjhoder på denne bereder. Er montert inn skoldesperrer i teknisk rom/bod. Er en CTC bereder fra 1988 på 1600L. 10 kw el element for oppvarming av vann. TG1 Fungerer tilfredsstillende. Generelt vedlikehold.

20 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 19 av Varmeinstallasjon Hovedbygg: El oppvarming, er tatt med en utviklingskost til TEK 10 med varmepumpe og fornybar energi. TG0 Ikke eksisterende Installere vannbåren varme og fornybare energikilder. Gymsal: Elektrisk oppvarming. Bygg bør bli koblet på fremtidig opplegg for vannbåren varme fra Hovedbygg TG0 Ikke eksisterende Ingen tiltak. 360 Luftbehandling Hovedbygg: Skolens ventilasjons anlegg antas å være fra Forsyner administrasjonsfløy, type komfovent med roterende gjenvinner, er ikke oppgitt noen effekter på aggregat. Antar at dagens luftmengdekrav blir holdt Forsyner Nordre del av skolen, type Novagg med roterende gjenvinner, er ikke luftmengder på aggregat. Antar at dagens luftmengdekrav blir holdt Forsyner mellom del av hovedbygget, ukjent merke med kryss gjenvinner, er ikke oppgitt noen effekter på aggregat. Antar at dagens luftmengdekrav ikke blir oppfylt Forsyner Søndre del av bygget, ukjent fabrikat, med roterende gjenvinner, er ikke oppgitt noen effekter på aggregat. Antar at dagens luftmengdekrav ikke blir holdt.-det er opplyst at dette aggregat skal byttes i TG1 På aggregater som er byttet TG2 Basert på alder og stand på de som ikke er byttet Bytte de aggregater som ikke er byttet. Gymsal: Ventilasjonsaggregater i gymbygg er fra ca Er et anlegg som betjener garderobedel. Flexit aggregat med kryssveksler som varmegjenvinning. Luftmengder ikke merket på anlegg. Gymsal er ventilert fra et Novagg aggregat med roterende gjenvinner. Inntak avkast for begge aggregat har over tak i kombihatter. Antar at begge aggregater har luftmengder som klarer dagens krav. TG1 Generelt vedlikehold.

21 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 20 av Elektro/automasjon (NS og 5) 410 Basisinstallasjoner for elkraft Hovedbygget: Basisinstallasjoner for elkraft består av kabelbroer, kabelrenner, (montert åpent pga. manglende føringsveier), samt installasjonskanaler i klasserom og kontorer. Fremstår i normalt god stand. TG 1 Feste løse deler på kanaler og broer. Gymsal: Basisinstallasjoner for elkraft er i normalt god stand, men overflatene, bærer preg av at de ble montert da bygget ble reist i TG 1 Feste løse deler på kanaler og broer. 430 Lavspent forsyning Hovedbygget: Anlegget er generelt fra byggeår med varierende standard. Levetid for anlegget er overskredet, hovedfordeling er lukket utført. Underfordelinger er en blanding av innfelte skap i korridorvegger med skru sikringer og stativ i bygningsmessige sjakter også med skru sikringer. Innholdet i fordelinger er preget av alder og slitasje og ettermontering av kurser. TG 1 Etablere jording for anleggsdeler det er forskriftskrav for. Gymsal: Anlegget er fra byggeår med dårlig standard. Levetid for anlegget er overskredet Hovedskap og fordelinger er preget av alder og slitasje. TG2 Foreldet anlegg med noen mangler, og dårlig og mangelfull jording. Fordelinger skiftes, og overordnet låssystem etableres for disse. Jording forbedres.

22 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 21 av Lys Hovedbygget: Anlegget er fra bygget var nytt og fremstår som foreldet og lite hensiktsmessig med konvensjonell forkobling som gir flimmer. Lysrør er en blanding av hvite og gule rør som gir redusert lyskvalitet, bør innføre gruppeskift med samme type lysrør på alle armaturer. TG 2 Bytting av samtlige lyskilder og defekte armaturer inkl. arbeid. Foreta lysmålinger på arbeidsflater.. Armaturens levetid timer. Ca. 100 enheter. Etablere forskriftsmessig rømningslys utenfor rømningsdører. Gymsal: Anlegget er fra bygget var nytt og fremstår som foreldet og lite hensiktsmessig Lysrør er en blanding av hvite og gule rør som gir redusert lyskvalitet, bør innføre gruppeskift med samme type lysrør på alle armaturer. Kombinert med mørke refleksjonsflater blir lysnivået jevnt over dårlig og varierende kvalitet. Armaturene er dårlige og krever mye vedlikehold. TG2 Lysanlegg i dårlig stand, og med dårlig lysnivå. Bytting av samtlige lyskilder og defekte armaturer. Komplettering for å få anbefalte lysnivå i lokalene. 443 Nødlysutstyr Hovedbygg: Desentraliserte markeringslys og ledelys integrert i lysarmatur: Manglende kontroll av anlegg. Armaturer av forskjellige fabrikat. Batteripakker ikke kontrollert. Noen batteripakker er byttet, men det er ikke laget en oversikt over hvilke som er byttet og når resterende bør byttes. Normal varighet på batteripakker er 1-4år. Ikke urbrytere i fordeling for automatisk tilbake stilling etter kontroll. Mangler ledelys utenfor rømningsdører TG 3 Serviceavtale bør opprettes. Batteribytte Ca. 1-4 år mellom hvert bytte. Armaturens levetid timer. Ca. 100 enheter. Etablere forskriftsmessig rømningslys utenfor rømningsdører. Gymsal: Nødlysanlegget er mangelfullt installert og vedlikeholdt. Bør ha serviceavtale for å sikre jevnlig vedlikehold og at anlegget er forskriftsmessig til enhver tid. Det mangler ledelys utenfor rømningsdører, noe som er et krav i dagens forskrifter. Usikker på batterikapasitet og intervall på lyskildeskift. TG3 Manglende kontroll og oversikt. Manglende utendørs rømningslys. Serviceavtale bør opprettes. Rømningslys utenfor rømningsdører etableres.

23 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 22 av Elvarme Hovedbygget: Består av ovner i de fleste rom, mens det i noen arealer ikke er montert romoppvarming. Ingen samkjøring av ventilasjon og varme. TG 1 Supplere med ovner, bør gjøres i tilknytting til etablering av overordnet SD-anlegg på bygget Gymsal: Består av stråle ovner i tak. Ingen samkjøring med ventilasjon. Dette også uten overordnet styring. Ikke montert SD-anlegg. TG1 Mangelfull styring, samt manglende samkjøring med ventilasjon. Bør etableres SD-anlegg for bedre styring. 510 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering Hovedbygget: I overveiende grad trådløs data med basestasjoner i liten grad faste uttak. Basisinstallasjon som i kap. 410, kabelbaner og noen kanaler. Generelt lite utbygd og uhensiktsmessig tele\data-nettverk. TG 1 Komplett utskifting og komplettering iht. Brukerbehov. Gymsal: I overveiende grad trådløs data med basestasjoner ingen faste uttak. TG1 Fungerer tilfredsstillende. Ingen tiltak nødvendig.

24 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 23 av Brannalarm Hovedbygget: Det er installert et brannalarmanlegg på bygget. Dette er ikke fulldekkende og fremstår mangelfullt. Det ble ikke observert noen form for adgangskontroll eller adgangsbegrensning. TG 3 kompletter med flere detektorer, bytte ut defekte detektorer. Gymsal: Det er installert et brannalarmanlegg på bygget. Det ble det ikke observert noen form for adgangskontroll eller adgangsbegrensning. TG3 Eldre anlegg, der noen detektorer mangler. Manglende detektorer må monteres, og anlegget funksjonstestens Heis/andre installasjoner (NS3451 6) 620 Person og varetransport Hovedbygg: Det var ingen tilgang til heissjakt på befaring. 630 Transportanlegg for småvarer Hovedbygg: Ikke vurdert Gymsal: Ikke aktuelt 640 Sceneteknisk utstyr Hovedbygg: Ikke vurdert Gymsal: Ikke vurdert 660 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet (storkjøkken) Hovedbygg: Ikke aktuelt Gymsal: Ikke aktuelt Utendørs (NS3451 7) 740 Utendørs elkraft Gjelder alle bygg: Utendørs elektro i hovedsak av eldre uhensiktsmessig type og varierende kvalitet. TG-2 Anbefales utskifting av skadede armaturer og oppgradering av belysning for å oppnå hensiktsmessig funksjonalitet og lysnivå.

25 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 24 av Parker og hager ligger på et nivå ca 8m lavere enn adkomstvegen Ulsetskogen. Dette er terrengmessige forhold som er utfordrende ifht dagens krav til universell utforming. Naturterrenget som omkranser skoleanlegget har spennende kvaliteter ifht lek, og bærer også preg av stor aktivitet. Deler av naturområdet som blir brukt ligger utenfor skolens tomt, dette inngår ikke i tilstandsvurderingen. TG beskrives under de spesielle postene Tiltak beskrives under de spesielle postene Gressarealer Store sammenhengende gressareal i bakken mellom adkomstvegen og skoleplassen er i relativt god tilstand. Dette til tross for at gressbakken tilsynelatende blir brukt som aktivitetsområde tilknyttet lek. ( ) Enkelte områder og mindre areal utmerker seg med stor grad av slitasje etter tråkk i gressdekket. Langs murkant i nedkant av kollen på skoleplassen er alt gress slitt bort. ( ) TG 2 Felt der gresset er utgått eller preget av slitasje reetableres. På en del steder vil reetablering av gressdekke innebære oppfylling av masser/reetablering av terrengform og fjerning av stein før tilsåing av gress Gresset på kollen på skoleplassen reetableres. Det monteres en benkeplate i topp av muren som erstatning for gressdekket, et tiltak som også imøtekommer skolens behov for flere sitte-oppholdsplasser. Beplantning I skoleanlegget registreres felt med forvokste busker ( og ) Naturterrenget er en stor kvalitet rundt skolen og det vil være av visuell verdi dersom dette uttrykket rendyrkes inn mot de anlagte deler av skolens utomhusanlegg. Dette vil også bidra til at skolens randsoner vil være mer åpne og oversiktlige. Skoleanlegget trenger ikke disse buskene ifht skjerming mot vind ettersom terreng og skolebygg danner en lun skålform. Noen buskfelt i bakken ned til skoleplassen er døde, mulig som følge av saltskader fra vegen over. (772.02) Naturområdene og kollene rundt skolen er preget av stor aktivitet med slitasje på skogbunn og synlige sårbare røtter. Trærne har skader på røtter og det kan i enkelte tilfeller være fare for rotvelt. ( ) Plantefeltet langs fasaden er veldig grissent og her er tilvekst av noe ugress. (772.08) TG 2 Forvokste busker som dekker fortau klippes ned, evt også flyttes og omplantes med noe større avstand til fortauet. Døde busker i gressbakken erstattes av nye, lave og bunndekkende busker. Forvokste busker i ytterkant av naturområdene fjernes. Feltene tilsås med gress. Trær vurderes av trepleier.

26 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 25 av 35 Eksisterende planter i bedet langs byggets fasade beskjæres forskriftsmessig for å oppnå tettere reetablering fra rotsone. Feltet suppleres med skyggetålende planter, kombinasjon av gode bunndekkende stauder og busker, en del vintergrønne og noe løvfellende planter. For all nyplanting velges allergivennlig vegetasjon som ikke er giftig. Utstyr Infoskiltet ved p-plassen er slitt og vanskelig å tyde. (773.01) Skoleanlegget har flere terrengstøttemurer som er såpass høye at de skulle vært sikret ifht nivåforskjell. ( ) Å unngå montering av gjerder som sperrer viktige bevegelsesretninger på tvers av skoleplass og naturterreng, kan løses ved å fjerne deler av eksisterende høye murer og etablere terreng lengre inn på skoleplassen, evt med avslutning mot skoleplass med nye og lavere murer/sittekanter. Banen for lengdehopp har hardt og skrint fallunderlag. Det må også undersøkes om bassenget er tilstrekkelig stort. Risiko ved fall mot harde underlag og kanter. (773.05) Nett på et fotballmål er slitt, men målets stolpekonstruksjon er i god stand. Alle deler av ballbingen er preget av stor slitasje.( ) Det finnes tre avfalls-spann i anlegget, ulike typer som gir et rotet uttrykk og er moden for utskifting. (773.08) Det er for lite stativ for sykler i skoleanlegget, stativene er tungvint plassert oppå en treplatting med adkomst via trappetrinn. Skolens flaggstang er i god stand.( ) To avfallscontainere står spredt plassert på skoleplassen. Plasseringen medfører en uheldig blanding av soner for gående/lekende og kjørende. Løsningen utgjør et alvorlig faremoment. (773.11) Skolen har lite utstyr for varierte typer lek/opphold. Dersom anlegget hadde vært mer innholdsrikt er mulig at naturområdene rundt blitt noe mindre utsatt for slitasje. (773.12) TG 2 Infoskiltet ved p-plassen erstattes av et nytt skilt. Riving av høye murer, reetablering av terreng og lavere murer/sittekanter. Bane for lengdehopp reetableres i forskriftsmessig stand og ballbingen utbedres. Sykkelstativ skiftes ut og erstattes av en bedre egnet type, antallet suppleres ihht kommunens parkeringsnorm og stativene gis en bedre plassering. Avfallsspann skiftes ut og evt. suppleres, til ensartet type. Avfallscontainerne gis bedre plassering fysisk adskilt fra området for lekeaktivitet. Behov for supplering av lekeutstyr, samt element for opphold.

27 Etat for eiendom Sluttrapport Dato: Side 26 av Dokumentasjon-rapporter-HMS (9) Generelt 901 FDV dokumentasjon Det foreligger kort beskrivelse på hvilke konstruksjoner som er benyttet på bygget. Service på brannalarmanlegg, lede- og markeringslys og slokkeutstyr virker godt ivaretatt. Brannøvelsene er godt beskrevet i branndokumentasjonen. Beskrivelse på alle branntekniske installasjoner er ivaretatt. Nødvendige instrukser er beskrevet i brannperm, brannvern ansvarlig og plassansvarslister må oppdateres. 903 Universell utforming Gjelder alle bygg: Bilkjøring via skoleplasser og til hovedinngang medfører en uheldig blanding av soner for gående/lekende og kjørende. Dette er et dårlig utformingsgrep som medfører stor grad av risiko tilknyttet farlige trafikksituasjoner. (903.51) Det er ikke angitt p-plass for HC tilknyttet skolen. Det er for lang avstand mellom evt HCP ved skolens p-plass og det er heller ikke universelt utformet gangforbindelse fra denne og ned til skoleplass og til skolens hovedinngang. Skolen mangler markert sone for avsetting av elever. P-plassen er dimensjonert for 18 biler. Adkomstvegene til skolen er bratte og ekskluderende ifht en del brukergruppers mulighet for adkomst til skolen, med mindre man blir kjørt ned til skoleplassen. Dette er ikke ihht universell utforming slik skolen fremstår i dag med felles sone for gående/lekende og kjørende. ( ) Kanter og dekke rundt lekeapparat er ikke universelt utformet slik at det muliggjør likestilt deltakelse og bruk av anlegget. (903.54) Tilkomst til ballbingen tilfredsstiller ikke krav til universell utforming. (903.55) Inngang for besøkende til skolens resepsjon/administrasjon er ikke universelt utformet.(903.56) Plassering og utforming av sandkassen tilfredsstiller ikke krav til universell utforming, og ekskluderer da en del brukere som kan være både elever, ansatte og foreldre.(903.57) Fysiske hindringer må forseres for adkomst til garderober ved skolens gymsal, dette er ikke ihht universell utforming og utgjør potensiell fare. (903.58) Det finnes kun to benker i anlegget. Disse er i tilfredsstillende stand men de er løse og virker tilfeldig plassert. Dette fungerer dårlig da benkene har for liten kontrast mot tilstøtende asfaltdekke. Skolens uteanlegg mangler en tydelig definert møbleringssone.(903.59) For besøkende er det vanskelig å orientere seg mot skolens hovedinngang, ingen retningsindikasjon eller ledelinjer fører over den åpne skoleplassen. (903.60) TG 2 TG 3 Mulighetsstudie for å unngå kjøring ned på skoleplass, evt for tilrettelegging av separert kjøre- og gang-/lekesone. I mulighetsstudie vurderes også hvordan det kan tilrettelegges en universelt utformet adkomstveg og gangforbindelse mellom HC p-plass og skolen. Etablering av retningsindikasjon til hovedinngang inngår også som del av studiet. På p-plass markeres plasser for HCP. Kanter og dekke under lekeplassutstyr reetableres ihht krav for universell utforming.

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B

Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B 25.06.2014 Etat for eiendom Marikollen skole Sluttrapport Dato:25.06.2014 Side 1 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE 03.11.2014 Etat for bygg og eiendom SAMLERAPPORT AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Tilstandsrapport Dato:04.11.2014 Side 1 av 35 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 09.12.2014 Etat for eiendom Vadmyra skole Sluttrapport Dato:09.12.2014 Side 1 av 43 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT VADMYRA

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94 1.12.2014 Etat for eiendom Apeltun skole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 42 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT APELTUN

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Lone skole Lonaleitet 131/155

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Lone skole Lonaleitet 131/155 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Lone skole Lonaleitet 131/155 11.12.2014 Etat for eiendom Lone skule Sluttrapport Dato:11.12.2014 Side 1 av 47 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LONE SKULE...

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23

Del 1 Tilstandsrapport. BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23 Del 1 Tilstandsrapport BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23 28.03.2015 Etat for bygg og eiendom BERGENS TEKNISKE MUSEUM- TRIKKEHALLEN Tilstandsrapport Dato:28.03.2015 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. VESTLUNDVEIEN AVLASTNING Vestlundveien 24/26

Del 1 Tilstandsrapport. VESTLUNDVEIEN AVLASTNING Vestlundveien 24/26 Del 1 Tilstandsrapport VESTLUNDVEIEN AVLASTNING Vestlundveien 24/26 15.09.2014 Etat for bygg og eiendom VESTLUNDSVEIEN AVLASTNING Tilstandsrapport Dato:15.09.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Slettebakken skole Vilhelm Bjerknes vei 15

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Slettebakken skole Vilhelm Bjerknes vei 15 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Slettebakken skole Vilhelm Bjerknes vei 15 21.08.2014 Etat for bygg og eiendom Slettebakken skole Sluttrapport Dato:21.08.2014 Side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Åstveit skole Tertnesveien 33

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Åstveit skole Tertnesveien 33 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Tertnesveien 33 27.01.2014 Bergen kommune Sluttrapport Dato:27.01.2014 Side 1 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ÅSTVEIT SKOLE... 2 1.1 Formål... 3

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. SKINSTØ SKOLE Myrdalsskogen 387

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. SKINSTØ SKOLE Myrdalsskogen 387 i f.m. Arbeidstilsynspålegg SKINSTØ SKOLE Myrdalsskogen 387 05.12.2012 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT SKINSTØ SKOLE (HAUKEDALEN)... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport CRISTIEGÅRDEN DAGSENTER IDRETTSVEIEN 16

Del 1 Tilstandsrapport CRISTIEGÅRDEN DAGSENTER IDRETTSVEIEN 16 Del 1 Tilstandsrapport CRISTIEGÅRDEN DAGSENTER IDRETTSVEIEN 16 26.06.2014 Etat for bygg og eiendom CHRISTIEGÅRDEN DAGSENTER Tilstandsrapport Dato:26.06.2014 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11 04.03.2013 Etat for eiendom Sluttrapport Dato:04.03.2013 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT YTRE ARNA SKULE...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LAKSEVÅG GAMLE BRANNSTASJON HÅSTEINS GATE 3

Del 1 Tilstandsrapport LAKSEVÅG GAMLE BRANNSTASJON HÅSTEINS GATE 3 Del 1 Tilstandsrapport LAKSEVÅG GAMLE BRANNSTASJON HÅSTEINS GATE 3 01.07.2014 Etat for bygg og eiendom LAKESVÅG GAMLE BRANNSTASJON Tilstandsrapport Dato:01.07.2014 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE Prosjekt Oslo/634808.1 13 A-125156 DEL 3: VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE ADRESSE G.NR./B.NR. RAPPORT DATO Uranienborgveien 22b/22d 213/424 07.02.2014 2/5 1. BAKGRUNN 1.1 Formål I forbindelse

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN SKOLE KRINGSJÅVEIEN 94

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN SKOLE KRINGSJÅVEIEN 94 i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN SKOLE KRINGSJÅVEIEN 94 6.12.2012 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HOLEN BARNESKOLE... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6

Del 1 Tilstandsrapport. KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6 Del 1 Tilstandsrapport KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6 18.06.2015 Etat for bygg og eiendom KALMARGATEN 6 - BARNAS HUS Tilstandsrapport Dato:18.06.2015 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Kringlebotn skole Kringlebotn 221

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Kringlebotn skole Kringlebotn 221 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Kringlebotn 221 18.08.2014 Etat for bygg og eiendom Sluttrapport Dato:18.08.2014 Side 1 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT KRINGLEBOTN SKOLE... 2 1.1

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29

Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29 Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom STORETVEIT SYKEHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT STORETVEIT

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport.

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS 1 Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS Bergen 10.05.06 Ing. Eirik Milde AS 2 Skjold skole,

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. MEYERMARKEN BYDELSHUS Ladegårdsgaten 65 B

Del 1 Tilstandsrapport. MEYERMARKEN BYDELSHUS Ladegårdsgaten 65 B Del 1 Tilstandsrapport Ladegårdsgaten 65 B 04.06.2015 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:04.06.2015 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Midtun skole Osvegen 10

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Midtun skole Osvegen 10 Del 1 ifm. Arbeidstilsynspålegg Osvegen 10 04.08.2014 Side 1 av 37 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT MIDTUN SKOLE... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Midtbygda sjukeheim Åsane senter 1

Del 1 Tilstandsrapport. Midtbygda sjukeheim Åsane senter 1 Del 1 Tilstandsrapport Midtbygda sjukeheim Åsane senter 1 09.12.2013 Etat for bygg og eiendom MIDTBYGDA SJUKEHEIM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT MIDTBYGDA

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BJØRNDALSSKOGEN SKOLE BJØRNDALSSKOGEN 37, 5171 LODDEFJORD

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BJØRNDALSSKOGEN SKOLE BJØRNDALSSKOGEN 37, 5171 LODDEFJORD Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BJØRNDALSSKOGEN SKOLE BJØRNDALSSKOGEN 37, 5171 LODDEFJORD 06.12.2013 Etat for eiendom Bjørndalsskogen skole Sluttrapport Dato:06.12.2013 Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56 Del 1 i f.m. Arbeidstilsynspålegg Haugland skole Hauglandsvegen 56 17.01.2014 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HAUGLAND SKOLE.... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Kaland skole OSVEGEN 331

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Kaland skole OSVEGEN 331 i f.m. Arbeidstilsynspålegg OSVEGEN 331 07.12.2012 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT Velg et element.... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Gimle oppveksttun St. Olavsvei 20

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Gimle oppveksttun St. Olavsvei 20 Del 1 ifm. Arbeidstilsynspålegg Gimle oppveksttun St. Olavsvei 20 rev. 07.05.2014 Dato: rev. 07.05.2014 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT GIMLE OPPVEKSTTN - SKOLE... 2 1.1 Formål... 3 1.2

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport ODINS VEI BOSENTER ODINS VEG 106

Del 1 Tilstandsrapport ODINS VEI BOSENTER ODINS VEG 106 Del 1 Tilstandsrapport ODINS VEI BOSENTER ODINS VEG 106 01.12.2014 Etat for bygg og eiendom ODINS VEI BOSENTER Tilstandsrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ODINS VEI

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg RIPLE SKOLE TOTLANDSVEGEN 415

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg RIPLE SKOLE TOTLANDSVEGEN 415 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg RIPLE SKOLE TOTLANDSVEGEN 415 04.03.2013 Etat for eiendom Riple skole Sluttrapport Dato:04.03.2013 Side 1 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT RIPLE

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport BØNES IDRETTSANLEGG BØNESHALLEN/GARDEROBEBYGG FJELLSDALEN 7/ -11

Del 1 Tilstandsrapport BØNES IDRETTSANLEGG BØNESHALLEN/GARDEROBEBYGG FJELLSDALEN 7/ -11 Del 1 Tilstandsrapport BØNES IDRETTSANLEGG BØNESHALLEN/GARDEROBEBYGG FJELLSDALEN 7/ -11 28.10.2013 Etat for bygg og eiendom BØNES IDRETTSANLEGG Tilstandsrapport Dato:28.10.2013 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport ARNA HELSEHEIM UTLØBAKKEN UTLØBAKKEN 4

Del 1 Tilstandsrapport ARNA HELSEHEIM UTLØBAKKEN UTLØBAKKEN 4 Del 1 Tilstandsrapport ARNA HELSEHEIM UTLØBAKKEN UTLØBAKKEN 4 26.06.2014 Etat for bygg og eiendom ARNA HELSEHEIM AVD. UTLØBAKKEN Tilstandsrapport Dato:26.06.2014 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15 Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15 Etat for bygg og eiendom LANDÅS HOVEDGÅRD Tilstandsrapport Dato:25.06.2015 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LANDÅS HOVEDGÅRD...

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Loddefjord Skole Elvetun 27 (Sett inn skråfoto-sørg for at bilde tilpasses ramme på best mulig måte. Dette dokument skal være på kun 1 side ) 09.06.2013 Etat

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Gjeninnført tiltak for AN01 og AN02 på best fra RK Bevegelse siden sist møte Byggnavn/oppgave J F

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport HAUGATUN BARNEHAGE VADMYRVEIEN 79

Del 1 Tilstandsrapport HAUGATUN BARNEHAGE VADMYRVEIEN 79 Del 1 Tilstandsrapport HAUGATUN BARNEHAGE VADMYRVEIEN 79 7.5.2015 Etat for bygg og eiendom HAUGATUN BARNEHAGE Sluttrapport Dato:07.05.2015 Side 1 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HAUGATUN BARNEHAGE...

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Våtromskontroll med arealmåling

Våtromskontroll med arealmåling Våtromskontroll med arealmåling Betegnelse: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Andel nr 29 21.03.2016 22.03.2016 20221 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Byggmester

Detaljer