Vedlegg styresak HMS Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg styresak 030-2014. HMS Årsrapport 2013"

Transkript

1 Vedlegg styresak HMS Årsrapport 2013

2 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS Skader Ergonomi Medarbeiderundersøkelsen Konfliktbehandling Rus Ledelse og arbeidsmiljø 6 4 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær Geografisk IA-utvalg Omplasseringer Aktivitet Statistikk 7 5 Beredskap 8 6 Brannvern Øvelser og opplæring Branntilsyn Dokumentasjon av tekniske branntiltak Brannalarmer 8 7 Smittevern Organisering og personalsituasjonen i Møter Infeksjonsregistrering Infeksjonsutbrudd Andre aktiviteter i SSHF Oppfølging av kommuner med avtale Vaksinasjoner 11 8 Strålevern Personelldoser Utslipp av radioaktive stoffer Radioaktivt avfall Statens strålevern 13 9 Medisinsk teknisk utstyr Virksomhetens omfang 13 2

3 9.2 Risikovurdering Opplæring Tekniske behandlingshjelpemidler Avvik Tilsyn Ytre miljø 14 3

4 1 Innledning SSHF har ett hovedarbeidsmiljøutvalg, HAMU, med fire representanter fra arbeidsgiversiden og fire fra arbeidstakersiden, hvorav to er hovedverneombud. Utvalget behandler saker som vedrører arbeidsmiljø og HMS. HAMU hadde 9 møter og behandlet totalt 52 saker i Alle møter har som faste poster HAMUrelevante saker til styremøtet og sykefravær. 2 Arbeidsmiljø Fagansvarlig avdeling: Organisasjonsavdelingen, enheten Personal og Arbeidsmiljø. I 2013 har det vært flere større omstillinger i SSHF pga. endringer i behandlingstilbudet og funksjonsfordeling. Bla. Ble det i løpet av året etablert felles post-/arkivtjeneste i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord, og ca. 17 sekretærårsverk ble omplassert fra klinikkene til den nye sentrale tjenesten. Ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) ble de to sengepostene, enhet for ortopedisk rehabilitering og enhet for nevrologisk rehabilitering, slått sammen til en sengepost og bemanningen redusert med til sammen 17 årsverk fordelt på ulike yrkesgrupper. Ved Kvinneklinikken ble gynekologisk sengepost nedlagt og sengene flyttet til kirurgisk klinikk. Dette innebar en overføring av pleiepersonell og en nedbemanning på 3,8 årsverk. Medarbeidere som er blitt overtallige pga. nedbemanning, har blitt omplassert til andre stillinger og tre medarbeidere har mottatt sluttpakke. Ingen medarbeidere har blitt sagt opp fra sitt ansettelsesforhold i SSHF. Omstillingsprosessene er krevende for alle berørte og må gjennomføres på en riktig og god måte. Til grunn for arbeidet legges Prosessveileder, Omstillingsveileder for SSHF og 12 prinsipp for medvirkning i omstilling. I hver prosess gjøres en analyse av hvilke konsekvenser omstillingen vil kunne få på arbeidsmiljøet, for å kunne sette i verk nødvendige arbeidsmiljøtiltak. Tillitsvalgte og verneombud er involvert i alle prosesser, og deltar bl.a. i prosjektgrupper og utvalg. I 2013 ble medarbeiderundersøkelsen gjennomført i september. En stor del av oppfølgingen (presentasjon av resultater, gruppesamtaler og utviklingsseminar mm.) er gjennomført innen 2013 i tråd med målsettingen. 3 HMS Organisasjonsavdelingen, enheten Personal og Arbeidsmiljø har fagansvar for arbeidsmiljø og systemansvar for HMS. Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved SSHF er organisert i denne enheten. Alle aktuelle prosedyrer og retningslinjer er samlet i en HMS-håndbok, som også fungerer som en mal for avdelingens lokale HMS ansvar og oppgaver. HMS systemet har direkte link fra Intranettet. HMS- håndbok er revidert som følge av endringer i Arbeidstilsynets forskrifter. Yrkeshygieniker, som representant for BHT, deltar fast på møter i HMS- forum som er et samarbeidsforum mellom HMS- fagfolk og hovedverneombudene i Helse Sør-Øst. HMS aktiviteten på avdelings- og enhetsnivå blir vurdert av HAMU og klinikkvise AMU. Aktiviteten blir målt ved bl.a. antall gjennomførte vernerunder og HMS- handlingsplaner. Det ble gjennomført 127 vernerunder i SSHF i Tiltak etter vernerunde kan lenkes direkte til Driftavdelingen via Teknisk behovsmelding når det gjelder for eksempel bygningsmessige forhold. BHT har vært involvert i oppfølgingsarbeidet etter arbeidstilsynets tilsyn i ambulansetjenesten, PTSS. Det kartlegges fortsatt utsatte arbeidsplasser og utleieboliger ved SSHF etter nye grenseverdier og regler om radon i bygninger. Yrkeshygieniker i BHT har bistått med opplæring i bruk av Elektronisk stoffregister i SSHF. En opptelling i stoffkartoteket viser at det nå er registrert 4051 sikkerhetsdatablader i SSHF i 2013, til sammen for alle lokasjoner i SSHF. Det er utført risikovurderinger av kjemikalier ved flere enheter. 4

5 Det har blitt holdt kurs i Arbeidsmiljø. Det har vært 5 dager Grunnkurs i Arbeidsmiljø. Antall deltakere er 176 bestående av ledere, verneombud og tillitsvalgte. Det undervises også i HMS til nye ledere og i verneombudssamlinger. 3.1 Skader I 2013 ble det registrert 437 tilfeller totalt av ansattskader, inkludert vold/trusler, i hendelsesregistreringssystemet TQM. Dette er ca 5 % nedgang fra Ergonomi Det er gjennomført flere ergonomiske kartlegginger og risikovurderinger på enheter som viser sammenheng mellom arbeidsoppgaver, arbeidsstillinger, arbeidstempo eller bygningsmessige forhold og sannsynlighet for utvikling av muskel-/skjelettplager. Ved slike bestillinger legges det vekt på tett samarbeid med verneombud og andre representanter i kartleggingen og i presentasjonen etterpå. Ergonomi var i 2013 med som fagtema på HMS grunnkurs som årlig arrangeres i SSHF. I tillegg er det gjennomført undervisninger i ergonomi på avdelinger og enheter etter forespørsel fra ledere og verneombud. Det blir da fokusert på spesifikke problemstillinger på de enkelte enheter/avdelinger etter forberedelser med ergonomisk kartlegging og bl.a. bruk av foto for illustrasjon. Ergonomisk bistand på klinikknivå Antall kontakter 2012 Antall kontakter 2013 SSHF/Stab 3 5 SSHF/Drift 4 5 SSHF/Kirurgisk klinikk 15 7 SSHF/KPH SSHF/Medisinsk klinikk 8 11 SSHF/Medisinsk serviceklinikk 8 4 SUM

6 Den årlige heldags samlingen i forflytningskunnskap for forflytningsveiledere i klinikkene ble utsatt til vinter 2014 grunnet nyansettelse av bedriftsfysioterapeut. Det er avholdt heldags samling i forflytningskunnskap for forflytningsveiledere i PTSS i Bedriftsfysioterapeuten har bistått på fagdager med både teori og praktisk trening i forflytning i medisinsk klinikk i Individuell arbeidsplassvurdering og oppfølging gjøres kontinuerlig etter henvendelse fra leder. Et økende antall ledere er tidlig ute med henvendelse på vegne av ansatt angående tilrettelegging av arbeidsplass, det gjelder særlig dataarbeidsplasser. Det er sannsynlig at tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten over tid gjør ledere bevisste på tidlig intervensjon og tilrettelegging. Arbeidsplassvurderinger SSHF Antall 2012 Antall I tillegg gjennomføres det undervisning i ergonomi på avdelinger og enheter etter forespørsel fra ledere og verneombud. Det blir da fokusert på spesifikke problemstillinger på de enkelte enheter/avdelinger etter forberedelser med kartlegging og bl.a. bruk av foto for illustrasjon. I forbindelse med tilsyn i ambulansetjenesten i 2012, har bedriftsfysioterapeut bistått i arbeid med kartlegging og risikovurdering for manuelt arbeid i tilegg til utarbeidelse av planer for bistand fra bedriftshelsetjenesten og andre HMS-rutiner i tjenesten. Tidligere forslag til treningsprogram for to stasjoner ble besluttet å formaliseres til et anbefalt treningsprogram for ansatte i ambulansetjenesten. 3.3 Medarbeiderundersøkelsen Arbeidsmiljøet kartlegges årlig ved gjennomføring av vernerunder og gjennom medarbeiderundersøkelsen som sendes til alle ansatte. I 2013 ble medarbeiderundersøkelsen gjennomført i september og 81 % av medarbeiderne svarte på undersøkelsen. En stor del enhetene hadde innen utgangen av 2013, fulgt opp undersøkelsen med presentasjon av resultater, gruppesamtaler utviklingsseminar mv. 3.4 Konfliktbehandling Personal og Arbeidsmiljø har gjennomført konfliktbehandling ved 5 enheter. Bistand har da vært med rådgivning, avklaring og konfliktbehandling. I tillegg har vi jobbet på det forebyggende plan med foredrag/innlegg på personalmøter og tema/fagseminarer ved flere enheter. Videre har vi gitt opplæring i forbindelse med grunnkurs og verneombudssamlinger. 3.5 Rus Sørlandet sykehus har deltatt i et forskningsprosjekt gjennomført av Folkehelseinstituttet og Statens institutt for rusmiddelforskning sammen med flere andre sykehus. Studien omfatter totalt mange bransjer innen norsk arbeidsliv. Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om omfanget av rusmiddelbruk i arbeidslivet. Resultatene fra SSHF-delen av studien er presentert for HAMU i De samlede resultatene fra studien ikke klare, men vil foreligge i løpet av våren SSHF har en aktiv ruspolicy med fokus på primærforebygging, og samtlige ansatte i SSHF skal være orientert om sykehusets holdning til rusmidler. Temaet er fast på programmet i HMS-grunnkurs for ledere, verneombud og AMU-medlemmer og er tatt med i programmet for nye ledere. Bedriftshelsetjenesten har vært involvert i noen få enkeltsaker som omhandler brudd på rusreglementet. 3.6 Ledelse og arbeidsmiljø Ledelse har stor betydning for psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. I 2013 ble det holdt introduksjonskurs for nye ledere. Høsten 2012/våren 2013 ble det gjennomført lederutviklingsprogram for avdelingsledere med 24 deltakere. Programmet består av 6 samlinger à 2 dager. Det legges til rette for at den enkelte deltaker skal sette fokus på egen ledelse. Dette gir god mulighet for personlig utvikling. En bærebjelke gjennom programmet er medlemskap nettverksgruppe. Hver gruppe er sammensatt på tvers av geografi og klinikktilhørighet. De er et forum for deling av erfaring, diskusjon og refleksjon. Et kull på 23 enhetsledere gjennomførte enhetslederprogrammet høsten Programmet består av tre samlinger à 2 dager. I enhetslederprogrammet legger den pedagogiske metoden opp til ferdighetstrening i basisgrupper. Deltakerne tar med seg stoff og situasjoner fra egen hverdag, noe 6

7 som bidrar til å aktualisere innholdet. Teori og praksis føres også sammen ved at interne ledere som har gode historier trekkes inn på enkelttema. Deltakerne har gitt meget gode tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring. Det er etablert et obligatorisk opplæringsprogram for alle nyansatte. En dag er felles for alle uavhengig av arbeidssted og yrkesgruppe. Videre er det opplæring i legemiddelhandtering for sykepleiere, vernepleiere og leger og yrkestilpassede heldagskurs i DIPS for leger/behandlere, pleiepersonell og merkantilt personell. I tillegg ble det tilbudt halvdags introduksjonskurs for alle sommervikarer. 4 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær Fagansvarlig avdeling: Organisasjonsavdelingen, enheten Personal og Arbeidsmiljø. SSHF signerte ny IA-avtale 22. november Avtalens overordnede mål er: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting fra arbeidslivet. Avtalen var gjeldene frem til 31. desember 2013, men er forlenget til ny avtale er ferdig forhandlet. I henhold til avtalen og relevant lovverk, forplikter alle ledere i SSHF seg til å jobbe systematisk for å nå disse målene. Arbeidsgiver har en særskilt plikt til individuelt å legge til rette for medarbeidere med redusert arbeidsevne, så langt det er mulig. Medarbeiderne har også en plikt til å bidra i dette arbeidet. Målet er å hindre at medarbeidere faller ut av arbeidslivet, slik at man unngår tap av ressurser, kompetanse og derigjennom opprettholder kontinuitet i arbeidslivet. Alt IA-arbeidet er forankret i linjeledelsen. Rådgivere i Personal og Arbeidsmiljø bistår lederne i IA-arbeidet. HAMU og klinikkenes AMU drøfter tiltak i avdelinger med over 9 % fravær Geografisk IA-utvalg Ved de tre hovedlokasjonene Arendal, Flekkefjord og Kristiansand er det IA-utvalg hvor det sitter representanter fra alle klinikkene. Dersom en medarbeider på grunn av redusert arbeidsevne ikke lengre kan jobbe i egen klinikk, blir de meldt inn til IA-utvalget for vurdering opp mot ledige stillinger i hele SSHF. Det har vært jevnlige møter i alle utvalgene Omplasseringer Det har i 2013 blitt foretatt 8 omplasseringer av medarbeidere på grunn av sykdom. Dette er saker som går på tvers av klinikkene. I tillegg til dette omplasseres flere innenfor de ulike klinikkene uten at Personal og Arbeidsmiljø er involvert. Antallet her kan ikke oppgis da dette er noe klinikkene ordner internt Aktivitet IA-arbeid har også i 2013 vært en del av grunnkurs i arbeidsmiljø. IA-arbeid og sykefraværsoppfølging har også vært tema på enhetslederopplæringen og kurs for nye ledere. Prosjektet Kvinners jobbtilknytning en forklaring på fravær har hatt mye fokus også Hensikten med prosjektet er å finne årsaker til fravær, for bedre å kunne sette inn tiltak. Det ble i 2012 er foretatt en kvalitativ undersøkelse i utvalgte enheter med påfølgende analyse. Det ble i februar 2013 sendt ut en kvantitativ undersøkelse til alle ansatte. I tillegg er det startet opp prosjekt på 5 enheter i forhold til å prøve ut konkrete tiltak. Råd og diskusjonsgrupper for ledere i KPH ble også gjennomført jevnlig i Det er også startet opp grupper i Kirurgisk klinikk Statistikk Det samlede sykefraværet ved SSHF var i 2013 på 6,5 prosent, dette er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra Sammenlignet med de andre foretakene i HSØ er vi et av de foretakene med gjennomsnittlige lavest sykefravær i

8 Alle ansatte 6,55 6,79 6,95 6,49 (1) Kirurgisk klinikk 6,33 6,88 7,04 6,77 (3) Medisinsk klinikk 6,93 6,37 6,03 5,68 (5) Klinikk for psykisk helse 6,48 7,14 7,7 7,17 (6) Medisinsk service klinikk 6,56 5,6 6,29 5,64 (7) Driftsenhet 6,96 8,45 8,56 7,4 (8) Stab 5,13 4,96 4,59 3,89 5 Beredskap Fagansvarlig avdeling: Fagavdelingen. SSHFs beredskapssystem tilfredsstiller kravene i lovverk og føringer fra Helse Sør-Øst RHF, blant annet gjennom regional beredskapsplan. Alle overordnede planer er løpende revidert i 2013, og foregår et kontinuerlig arbeid for å forbedre beredskapssystemet. I september ble det gjennomført en full-skala-øvelse ved SSK i forbindelse med LRS-øvelsen Øvelse Mandal Erfaringen fra denne følges opp i flere fora. I 2013 tok alle sykehus i SSHF i bruk det automatiske talevarslingssystemet UMS for beredskapsvarsling. Interne funksjoner på sykehusene, stedlig og overordnet beredskapsledelse og personell i akuttmottakene varsles på denne måten. Høsten 2013 ble også krisestøtteverktøyet HelseCIM tatt i bruk i alle foretak i Norge. I SSHF er det overordnet beredskapsledelse som vil bruke dette systemet for dokumentasjon og rapportering til andre helseforetak, Helse Sør-Øst RHF m.fl. Også 2013 var et år uten store utfordringer på beredskapssiden. 6 Brannvern Fagansvarlig avdeling: Driftsenheten, Service- og Sikkerhetsavdelingen 6.1 Øvelser og opplæring Det er gjennomført tilstrekkelig antall øvelser og opplæringstiltak, for å tilfredsstille lovens krav og sykehusets eget behov for kompetanse innen feltet. 6.1 Branntilsyn Det ble gjennomført 7 branntilsyn i Det er stor spredning i de avvikene sykehuset får, fra store system-avvik som f eks dokumentasjon på at sshf oppbevarer farlige stoffer på en forskriftsmessig forsvarlig måte, til kiler i dører. Det jobbes kontinuerlig for å bedre rutiner og lære av avvik. 6.2 Dokumentasjon av tekniske branntiltak Et stort tiltak som ble avsluttet i 2013 var å dokumentere brannsikkerheten ved SSA. Rapporten som ble overlevert sykehuset inneholdt en handlingsplan som det jobbes etter i Brannalarmer Det er et prioritert område både fra brannvesenet og SSHF å begrense antallet unødige brannalarmer. Det er fremdeles for mange unødige alarmer i SSHF, og dette arbeidet videreføres i Smittevern Smittevernenheten (SME) er underlagt Fagdirektøren i SSHF og organisert i Fagavdelingen. 8

9 7.1 Organisering og personalsituasjonen i 2013 Stillingen som smittevernlege har vært stabilt besatt gjennom hele året i 100 % stilling. SME har i 2013 hatt perioder med sykemelding blant hygienesykepleierne. Sykefraværet har vært delvis dekket med sykepleiervikar i 20 % - 50 % stilling siste halvår. To av hygienesykepleierne avsluttet i juni 2-årig deltids videreutdanning i hygienesykepleie ved høyskolen Diakonova i Oslo. Alle hygienesykepleierne i SSHF har nå spesialutdanning som hygienesykepleiere. Hygienesykepleier i SSF har i 2013 fortsatt som ansattes representanter i styret for SSHF. 7.2 Møter Interne enhetsmøter i SME SME har gjennomført heldags enhetsmøter en gang per måned. Høsten 2013 ble det gjennomført et todagers arbeidsseminar i lokaler utenfor SSHF med oppdatering av Handlingsplanen for smittevern i SSHF som hovedtema. Smittevernkontaktmøter har vært avholdt regelmessig som før i alle tre sykehus. Dialogmøte med studentene: I samråd med ledelsen for sykepleieutdanningen har ordningen med dialogmøter med sykepleierstudenter vært videreført i hvert av sykehusene Andre møtearenaer SME følger i hovedsak daglig visitt på Avd. for Mikrobiologi, og deltar i ukentlige møter på Intensivavdelingen i SSK. Hygienesykepleierne foretar ukentlige kontaktrunder til de kliniske avdelinger i sykehusene. Smittevernlegen har i 2013 sammen med representanter for Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten hatt presentasjoner for legene i alle tre sykehusene vedrørende den nye nasjonale antibiotikaveilederen. Smittevernenheten har deltatt i SSHFs Brukerråd. Smittevernenheten har innad i SSHF gjennomført undervisninger på ulike avdelinger for ulike personellgrupper. Tverrfaglig arbeidsgruppe for rengjøring av fleksible skop i SSHF På bakgrunn av en i 2013 utgitt Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi, nedsatte direktørens Ledergruppe en tverrfaglig arbeidsgruppe for å se på standardisering av rengjøringsprosedyrer i SSHF for fleksible skop med utgangspunkt i anbefalingene i den nasjonale veilederen. Arbeidet ble initiert av hygienesykepleiere i SSHF høsten Den tverrfaglige arbeidsgruppen har så langt rapportert om både en god og nyttig prosess. Ekstern møtedeltakelse På Norsk Forum for sykehushygiene i Stjørdal i oktober hadde SME to posterpresentasjoner. Posteren Musdenter og Helsefanter vant årets 1.pris og ble belønnet med diplom og kr i reisestipend for de to hygienesykepleierne som presenterte budskapet. Alle ansatte i SME i SSHF deltok på årskonferansen. Smittevernenheten har ved to av hygienesykepleierne vært engasjert i oppfølgingen av Den norske pasientsikkerhetskampanjen relatert til kateterbruk i urinveiene og kateterbruk i blodbane. SMEs ansatte har deltatt i regionale møter for sykehushygieniske enheter i Helse Sør-Øst. Møtene har vært avholdt i OUS. En av hygienesykepleier i SSK deltok på Nasjonal konferanse om tuberkulose holdt av Folkehelseinstituttet. 9

10 Regionalt forum for sykehushygiene i Helse Sør-Øst har videreført arbeidet med å utvikle et regionalt felles e-læringsprogram innen smitteverntemaer, hvor SME, SSHF, har deltatt med en av våre hygienesykepleiere. Internasjonal kongressdeltagelse Smittevernlegen og to av hygienesykepleierne deltok i juni 2013 på den store amerikanske kongressen APIC (Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology) i Fort Lauderdale i USA. 7.3 Infeksjonsregistrering Det ble gjennomført fire prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner. Resultatene varierer fra måling til måling. Postoperative sårinfeksjoner og nedre luftveisinfeksjoner er stadig de mest dominerende helsetjenesteassosierte infeksjonene (HAI). Innrapporteringen til Norsk Overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) er nå basert på helårsregistrering med tertialvise innrapporteringer til Norsk Folkehelseinstitutt (Fhi). Det rapporteres på fire diagnosegrupper fra alle tre sykehus. I 2013 ble det to ganger gjennomført antibiotika-prevalens samtidig med infeksjonsprevalens i alle somatiske avdelinger i SSA, SSK og SSF. Antibiotikaregistreringen ble gjennomført i samarbeid med, sykehusfarmasøyt fra hvert av sykehusapotekene i h.h.v. SSA og SSK. Resultatene er tilbakeført til klinikerne i sykehusene og publisert på SSHF s Intranett. I 2013 er det også gjennomført registrering av ansattes bruk av fingerringer, armbåndsur og andre smykker. Registreringene ble gjort parallelt med infeksjonsregistreringene. 7.4 Infeksjonsutbrudd Det har i 2013 ikke vært utbrudd av Norovirus eller influensa som har satt sykehusene på spesielle prøver hva isoleringsbehov eller andre tiltak angår. Tbc-pasient med smitte har forekommet både i SSA og SSK. Etter tbc-eksposisjon av ansatte i SSK i desember 2012 ble i alt 56 ansatte screenet for tbc i januar/februar SME har i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi et generelt økende fokus på multiresistente mikrober. Tall registrert for Clostridium difficile og ESBL viser klar økning i 2013 i forhold til tidligere år. Oversikt over resistente mikrober fra Avdeling for mikrobiologi i

11 7.5 Andre aktiviteter i SSHF SME har gjennomført Luftkvalitetsmålinger i operasjonsstuer med tilfredsstillende verdier. Samtidig gjøres med observasjoner av adferd som kan influere på infeksjonsrisikoen. I sluttrapporten kommenteres måleverdier for luftkvalitet og observert adferd i operasjonsstuene som kan påvirke infeksjonsrisikoen. SSK er operasjonsstuer fortsatt under bl.a. for å etablere LAFtak i ortopedistuer. Ulike presentasjoner i sykehusene på WHOs internasjonale dag for håndhygiene 5. mai. Influensa vinteren 2013/2014 Høsten 2013 ble det gitt ut informasjon i SSHF om kommende influensasesong og hva man kunne forvente av sesonginfluensa. Det ble igjen gitt oppfordring til å la seg vaksinere som ansatt i SSHF med høstens aktuelle influensavaksine. Frem mot årsskiftet var det ikke registrert influensatilfeller i vårt område. Mastergrads-studie En av hygienesykepleierne i SSK har arbeidet videre med Master-oppgave innen smittevern. Oppgaven ble avsluttet og innsendt for bedømning ved slutten av året. 7.6 Oppfølging av kommuner med avtale Enheten har vært aktiv med rådgivning og undervisning mot kommuner som har samarbeidsavtaler med SSHF. I mai 2013 ble det invitert til årlig kurs for kommunehelsetjenesten i begge Agderfylkene med bl.a. fokus på urinveisinfeksjoner/bruk av urinveiskatetre og MRSA. Kurset ble avholdt i Undervisningssenteret i SSK med ca. 100 deltakere, i hovedsak sykepleiere. Serien med beredskapsøvelser i smittevern i kommuner i Vest-Agder ble avluttet med de siste kommuner i 2013 hvor Fylkesmannens beredskapsavdeling stod som ansvarlig for gjennomføringen. Smittevernlege og en av hygienesykepleierne har deltatt. 7.7 Vaksinasjoner SSA 2013 Boostrix 22 doser, Engerix-B 48 doser, Havrix doser, Twinrix 41 doser, Influensa-vaksine 82 doser, andre vaksiner 3 SSK 2013 Havrix: 24, Engerix B: 102, Twinrix: 30 Boostrix: 27, Varilrix: 2, Influensavaksine: 97 SSF Vaksinering av ansatte gjennomføres av sykepleier i Medisinsk avdelings poliklinikk og vil eventuelt fremgå av deres årsrapport. Egenerklæringsskjemaer i 2013: En vesentlig del av vaksinesykepleiers arbeid er knyttet til kontroll og oppfølging av egenerklæringsskjemaer fra nytilsatte, studenter o.a. I SSK ble det behandlet 1332 egenerklæringsskjemaer for til sammen SSF og SSK. I SSA ble det behandlet 571 egenerklæringsskjemaer. Stikkskader SSA: 51 stikkskader, derav 22 ferdig fulgt opp. Ingen smittet så langt. SSK: 91 stikkskader. Ingen smittet så langt. SSF: 13 stikkskader. Ingen smittet så langt. 11

12 8 Strålevern Fagansvarlig avdeling: Medisinsk serviceklinikk Strålevernsansvaret er organisert med en sentral strålevernkoordinator. Sentral strålevernkoordinator er i tillegg leder for strålevernutvalget som består av lokal strålevernkontakt ved radiologisk avdeling/seksjon i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord, samt en fysiker fra Senter for kreftbehandling og en representant fra medisinsk teknisk avdeling. Sentral strålevernkoordinator er plassert i Medisinsk serviceklinikk og rapporterer til klinikksjef. Lokale strålevernkontakter og sentral strålevernkoordinator har holdt en rekke undervisninger innen strålevern og apparatspesifikk opplæring til ansatte ved Sørlandet sykehus HF. Oppmøtet på undervisningene har vært bra for de ulike personellkategoriene, men dog med unntak innen legegruppene. Sørlandet sykehus HF har i 2013 hatt 24 registrerte strålevernsmessige uhell/hendelser ved bruk av ioniserende stråling, og de fordeler seg på følgende måte: Undersøkelse utført på feil pasient 2 Undersøkelse utført på feil kroppsdel 1 Manglende bruk av verneutstyr 1 Manglende eller feil bruk av dosimeter 1 Unormalt høy stråledose 2 Annet 3 Gjentak av undersøkelse pga operatørfeil 6 Gjentak av undersøkelse pga feil på utstyr 9 Tallene er hentet fra TQM. 8.1 Personelldoser I 2013 er det registrert over 310 arbeidstakere som har brukt persondosimeter ved Sørlandet sykehus HF, dosefordelingen er for disse som følger: SSA SSF SSK 0 msv msv, msv >3 msv Høyeste registrerte dose var 23,8 msv, tilsvarende 7,2 msv i effektiv dose. Det er de samme personellgrupper som hvert år får de høyeste dosene; kardiologer og radiologer som arbeider med angio- og intervensjonsundersøkelser. 8.2 Utslipp av radioaktive stoffer Sørlandet sykehus HF har i 2013 hatt følgende beregnede utslipp av radioaktive stoffer til avløpsnettet via pasient fra nukleærmedisinsk virksomhet: Nuklide Årlig tillatt utslippsmengde [GBq] Utslipp fra Sørlandet sykehus Kristiansand, for 2013 [GBq] Tc-99m I ,2 I ,2 In ,6 Ga-67 0,2 - Se-75 0,0005 0,00003 Utslippene er innenfor utslippstillatelsen. 12

13 8.3 Radioaktivt avfall Sørlandet sykehus HF har videresendt 4 små kalibrerings- og testkilder til Institutt for energiteknikk (IFE) for deponering i forbindelse med nedleggelse av det nukleærmedisinske tilbudet ved Sørlandet sykehus Arendal. Tabellen under gir oversikt over kilder og aktivitetsmengder som ble sendt til IFE for deponering: Kilde Aktiviter pr Ba-133 Co-57 Cs-137 Cs-137 0,8 MBq 3,4 MBq 0,2 MBq 0,1 MBq 8.4 Statens strålevern Sørlandet sykehus HF hadde i 2013 tilsyn fra Statens strålevern ved PCI-senteret, Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal. Ingen avvik eller anmerkninger ble konstatert, og det ble konkludert med Hovedinntrykket fra tilsynet er at seksjonen arbeider grundig med strålevern, og at skrevne prosedyrer er godt implementert i det daglige arbeidet. 9 Medisinsk teknisk utstyr Fagansvarlig avdeling: Driftsenheten, Medisinsk Teknisk Avdeling (MTA). Avdelingen består av fire seksjoner, en på hvert somatisk sykehus samt Enhet for Behandlingshjelpemidler (BHM.) 9.1 Virksomhetens omfang MTA forvalter en utstyrspark av MTU bestående av ca enheter, med en akkumulert historisk anskaffelsesverdi på ca. kr. 800 mill. Mot denne utstyrsparken forvalter MTA eieransvaret, hvor avdelingen har ansvar for innkjøp av utstyret, reparasjon og vedlikehold, loggføring vedrørende alle forhold i forb. med bruk av utstyret, kassasjon osv. I 2013 ble det loggført ca tekniske oppdrag på utstyret, hvorav over av oppdragene har vært periodisk vedlikehold. De resterende er klassifisert som uforutsette reparasjoner og annet arbeid i relasjon til utstyret. Tekniske oppdrag (rep og vedlikehold) utføres på tre forskjellige måter, hvorav hver av dem kostnadsmessig er ca. en tredjedel av det totale vedlikeholdsregnskapet. Kjøpt planlagt vedlikehold, kjøpt akuttservice og kjøp av deler som sammen med lønnskostnader til ansatte teknisk personell utgjør en tredjedel. 9.2 Risikovurdering Alt MTU er risikovurdert i forhold til sannsynlighet for, og konsekvens ved uønskede hendelser, noe som løpende oppdateres i forhold til nye utstyrstyper, ny viten osv. Risikovurderingen baserer seg på gjeldende forskrifter, egne erfaringer og produsentenes erfaringer, og har som mål å unngå uønskede hendelser hvor MTU er årsak eller involvert. 9.3 Opplæring Foretaket har utarbeidet retningslinjer i kartlegging, gjennomføring og dokumentasjon av opplæring i bruk av MTU for brukeravdelinger. 9.4 Tekniske behandlingshjelpemidler I tillegg til MTU i bruk inne på sykehusene, er det pr. d.d. ca utlån til pasienter med teknisk utstyr som sykehuset har ansvar for og som behandles i hjemmet. Utlevering, pasientkontakt, reparasjon og vedlikehold av dette utstyret inkludert utlevering av forbruksvarer håndteres av Enhet for Behandlingshjelpemidler, i tillegg til utlevering av forbruksvarer til ernæringspasienter, samt organisering av gassdistribusjon til pasienter avhengig av oksygen. 13

14 9.5 Avvik Det er i 2013 meldt 4 uhell/nesten uhell med medisinsk utstyr til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB.) Konklusjon etter undersøkelser er at det ikke var eller er teknisk feil med utstyret. 9.6 Tilsyn Det er i de seneste års tilsyn fra DSB ikke fremkommet avvik i forhold til virksomheten til MTA. 10 Ytre miljø Fagansvarlig avdeling: Driftsenheten, Eiendomsavdelingen. Bakgrunn: Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at alle helseforetak skal være miljøsertifisert etter ISO standarden i løpet av SSHF har arbeidet aktivt med dette de siste 2 årene, og det ventes at helseforetaket vil bli sertifisert i mai Regjeringen har tidligere signalisert at offentlige bygge- og anleggstiltak skal vektlegge miljø og estetikk. Det har SSHF lagt til grunn i arbeide med nevnte tiltak. Det å legge til grunn en helhetlig forståelse av sammenhengene mellom tjenesteproduksjon, ressursbehov og forvaltning av ressursene er styrende for våre prioriteringer ved gjennomføring av investeringstiltakene. Hensynet til ytre miljø er derfor et satsingsområde for SSHF. Miljøpolitikk for SSHF: ISO krever at foretaket skal ha etablert en miljøpolitikk: Dette er gjort, og det overordnede målet er at SSHF skal redusere utslipp av CO2 uten kjøp av klimakvoter. De vesentligste miljøaspektene som har inn virkning på ytre miljø er identifisert og i klima- og miljøprogram er det satt mål for redusert CO2, energiforbruk, papirbruk, mål for bedre kildesortering og reisevirksomhet. Miljøaspektene som har størst innvirkning på ytre miljø er energiforbruk og renovasjon. Energi Energibruken har de siste årene utviklet seg som nedenstående tabell viser: År Mengde kwh Energibruken er i all hovedsak knyttet til oppvarming og kjøling. Dette betyr at energiforbruket avhenger i stor grad av utetemperaturen. Hvis man korrigerer for temperaturforholdene viser forbruket i 2013 tilnærmet samme nivå som året før, riktig nok er det noe økning men det er etter vår mening innenfor normale variasjoner. Avfall: Avfallshåndteringen er langt på vei tilfredsstillende. En fraksjon, usortert restavfall, viser en betydelig økning samtidig som volumene lokasjonene mellom er betydelig. Dette vil det bli sett nærmere på, både med tanke på å få til en bedre sortering og for å kontrollere om avfallet feilsorteres. 14

15 Produsert avfallsmengde er som nedenstående tabell viser: År Total mengde avfall t t t t t t Når det gjelder mengder fordelt på fraksjoner, viser disse følgende: År Restavfall Papp/papir Bio-/matavfall Risikoavfall t 224 t 185 t 93 t t 215 t 209 t 136 t t 257 t 186 t 130 t t 238 t 170 t 137 t t 251 t 125 t 149 t t 243 t 125 t Som det går fram av ovenstående, er det ikke store endringer i avfallsmengdene. Det er gjort endringer i fraksjonsinndelingene som gjør at mengden risikoavfall ikke lenger registreres som tidligere, derfor er denne kategorien ikke tatt med på årets oversikt. Det arbeides også med en annen inndeling når det gjelder restavfall (sortert/usortert avfall). Mengdene når det gjelder usortert avfall er store og varierer betydelig mellom lokasjonene. Det synes ikke rimelig at forskjellene skal være så store, så dette arbeider nå transportavdelingen og renovasjonsselskapet for å finne ut av. Men mengdene er som nevnt innenfor det som anses som normale svinginger i produsert mengde. Vannforbruk: Forbruket har utviklet seg som vist nedenfor, og er på linje med forbruket i resten av HSØ RHF: År Mengde m m m m m3 Transport: Ett av spesialisthelsetjenestens store utfordringer innen ytre miljø er knyttet til transport. Transporten gjelder transport av varer til og mellom sykehus og andre enheter, transport av pasienter til og fra sykehus samt mellom sykehus under et opphold. Det er stort fokus på å få samordnet og redusert omfanget av transport av pasienter til og fra sykehus. Det viktigste bidraget oppnås gjennom å øke andelen av samkjøring av pasienter. Samtidig jobbes det med en reduksjon av reisevirksomheten blant de ansatte. Det er nå over 25 videokonferanserom i helseforetaket, og bruken av dette utstyret er stigende. Innkjøp: Det arbeides kontinuerlig med miljøbevisste innkjøp og integrering av miljøhensyn i alle relevante anskaffelsesprosesser. Klimaregnskap: Det ble for første gang utarbeidet klimaregnskap for helseforetaket i Dette vil ha stor betydning i årene framover med tanke på å dokumentere hvordan organisasjonen påviker ytre miljø med våre aktiviteter. 15

16 Kulturminner: Landsverneplanen for spesialisthelsetjenesten ble vedtatt i årsskiftet 2011/2012. Planen legger til grunn at det enkelte helseforetak skal utarbeide forvaltningsplaner for de enkelte bygg og uteområder som verneplanen omfatter. Arbeidet med forvaltningsplaner er startet, og det er valgt å starte med planarbeidet i Arendal. Parallelt har man startet arbeidet med forvaltningsplan for utearealene i Kristiansand. Det er kun en liten del av uteområdene som er omfattet av verneplanen, så man har valgt å lage en kombinert forvaltnings- og skjøtselsplan for området, for å sikre en god sammenheng i forvaltning og skjøtsel på hele det aktuelle området. 16

1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4

1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 HMS Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 5 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og arbeidsmiljø 6 4 Inkluderende

Detaljer

Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012

Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012 Vedlegg styresak 040-2013 HMS Årsrapport 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 6 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og

Detaljer

1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4

1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 HMS Årsrapport 2011 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 5 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og arbeidsmiljø 6 4 Inkluderende

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF HMS Årsrapport 2010 2 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 4. Inkluderende arbeidsliv og sykefravær 5 5 Beredskap 6 6 Brannvern 7 7 Smittevern 7 8 Strålevern

Detaljer

Vedlegg styresak HMS Årsrapport 2012

Vedlegg styresak HMS Årsrapport 2012 Vedlegg styresak 040-2013 HMS Årsrapport 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 6 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og

Detaljer

HMS Årsrapport 2015 Sørlandet sykehus HF

HMS Årsrapport 2015 Sørlandet sykehus HF HMS Årsrapport 2015 Sørlandet sykehus HF 1 Innhold 1 Innledning 4 2 HMS i SSHF 4 2.1 HMS systemet 4 3 Ledelse 5 4 Arbeidsmiljø 6 4.1 Hovedarbeidsmiljøutvalg og arbeidsmiljøutvalg 6 4.2 Medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

HMS Årsrapport 2016 Sørlandet sykehus HF

HMS Årsrapport 2016 Sørlandet sykehus HF HMS Årsrapport 2016 Sørlandet sykehus HF 1 Innhold 1 Innledning 4 2 HMS i SSHF 4 2.1 HMS systemet 4 3 Ledelse 6 4 Endring, omstilling og nedbemanning 6 5 Arbeidsmiljø 7 5.1 Hovedarbeidsmiljøutvalg og arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 16082012. Offentlig journal. Periode: 11082012-13082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Alle.

Sørlandet sykehus HF 16082012. Offentlig journal. Periode: 11082012-13082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Alle. Offentlig journal Periode: 11082012-13082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 11082012-13082012 1110 l 009-8 I Dok.dato:

Detaljer

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF Kultur for helhet Handlingsplan 09.05.2012 Sørlandet sykehus HF Planen gjelder for perioden: 2012 2014 1 Innledning og målsetninger I Strategiplanen for 2012-2014 ble det vedtatt at Kultur for Helhet er

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

SAK NR STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017

SAK NR STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.17 SAK NR 029 2017 STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar status tilsyn og interne revisjoner

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2015 (Oppdatert 03.09.2015)

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2015 (Oppdatert 03.09.2015) Vedlegg styresak 072-2015 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2015 (Oppdatert 03.09.2015) Status etter i 2012 Tilsynsmyndighet Lovområde for Statens legemiddelverk Arbeidset Kommunalt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012.

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Smittevernseksjonen Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Først av alt godt nytt år til dere alle. I 2012 har

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Bemanning januar 2017

Bemanning januar 2017 Bemanning januar 2017 Presentasjon til styremøte SSHF 26.01.2017 Årsverk pr klinikk pr januar Klinikk 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016 2017 2016-2017 HIÅ bud17 Avvik mot bud

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF Arkivsak Dato 20.04.2015 Saksbehandler Nina Hope Iversen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 039-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Smittevern- er det så nøye? Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse Årskonferanse Tromsø 9. mai Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen KORSN

Smittevern- er det så nøye? Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse Årskonferanse Tromsø 9. mai Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen KORSN Smittevern- er det så nøye? Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse Årskonferanse Tromsø 9. mai Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen KORSN Smittevern i vinden Hva er smittevern? Forebygge helsetjenesteassosierte

Detaljer

FIRM konferanse 25. August 2013

FIRM konferanse 25. August 2013 FIRM konferanse 25. August 2013 VAKSINERING/ SMITTEVERN I BEDRIFTER HMS-rådgiver/ helsesøster Gerd Marie Furfjord BEDRIFTSHELSETJENESTENS GRUNNLAG Grunnlaget for vårt arbeid er Arbeidsmiljølovens 3-3,

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

Vedlegg styresak 029-2014

Vedlegg styresak 029-2014 Vedlegg styresak 029-2014 Årsberetning 2013 Innledning Sørlandet sykehus HF (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst med Agderfylkene som primært opptaksområde. SSHF yter helsetjenester i henhold

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 J ournalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentlig jo u rna l Periode: 02112012-02112012 11/00102-11 u Personalmappe

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service

Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service Årsberetning 2014 Innledning Sørlandet sykehus HF (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst med Agder-fylkene som primært opptaksområde. SSHF yter helsetjenester i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015 2017 Prosjektmandat Lister 4. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland Strategiarbeid prosess 2012-14 Prosessverktøy: Prosessveileder, SSHF 12 prinsipper for medvirkning

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET INNLANDET

SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET INNLANDET Statens Strålevern Postboks 55 1332 ØSTERÅS Deres ref.: Vår ref.: 2003/00287-80/322/ Silseth Dato: 14.09.2012 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 18.12.2017) Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783 Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 28.04.2017) Vedlegg sak 069-2017 Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen

Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen 17.09.2010 Per Espen Akselsen Senter for smittevern Haukeland universitetssykehus per.akselsen@helse-bergen.no Hva hadde vi? Nasjonal beredskapsplan

Detaljer

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Institutt for nevromedisin, INM Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Innhold: 1. Mål for helse, miljø og sikkerhet 2. HMS-organisering ved NTNU 3. HMS-oranisering ved instituttet 4. Vernetjenesten

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN gjeldende fra 1.1.2017 31.12.2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNES OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET: Videreutvikle organisasjonskulturen med vekt på nærvær, integrering og kvalitet.

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Risikovurdering ved omstilling, «sånn gjør vi det hos oss»

Risikovurdering ved omstilling, «sånn gjør vi det hos oss» Risikovurdering ved omstilling, «sånn gjør vi det hos oss» Innlegg på fagdager for bedriftssykepleiere 7.september 2017 v/seniorrådgiver Kristine Mollø-Christensen,Enhet for BHT,UiO 7.september 2017 Kristine

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 12.05.11 Sak nr: 34/2011 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: ÅRSRAPPORT HMS 2010 Trykte vedlegg: Bakgrunn for saken I henhold til Arbeidsmiljølovens 7-2 (6) skal arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder:

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder: 1 av 11 HMS-avdelingen 23.10.2015 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalgene ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ Kopi til: Fra: Signatur: Arbeidsgruppe HR Personaltjenester og HMS ABH Samordning av systematisk HMS-arbeid

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2017

Virksomhetsrapport Oktober 2017 Virksomhetsrapport Oktober 2017 Styresak 091-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 16.11.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 28.04.2017) Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783 Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer