Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO juni 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015"

Transkript

1 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO juni 2015

2 ISO Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet med planlagte mellomrom for å sikre at det fortløpende er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. Gjennomgåelsene skal omfatte vurdering av muligheter for forbedring og behovet for endringer av miljøstyringssystemet, inklusive miljøpolitikken og miljømål og -delmål. Registreringene fra ledelsens gjennomgåelse skal oppbevares. Grunnlaget for ledelsens gjennomgåelse skal omfatte: a) resultater av interne revisjoner og vurderinger av samsvar med lovbestemte krav og med andre krav som organisasjonen pålegger seg, b) henvendelse(r) fra eksterne berørte parter, inklusive klager, c) organisasjonens miljøprestasjon, d) i hvilken grad mål og delmål er oppnådd, e) status for korrigerende og forebyggende tiltak, f) oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelser, g) endrede forutsetninger, inklusive utvikling med hensyn til lovbestemte krav og andre krav som angår dens miljøaspekter, og h) anbefalinger om forbedringer. Resultatene av ledelsens gjennomgåelse skal omfatte alle beslutninger og tiltak som angår mulige endringer av miljøpolitikk, miljømål, -delmål og andre elementer av miljøstyringssystemet, i henhold til forpliktelsen til kontinuerlig forbedring.

3 Vedtak i ledelsens gjennomgang Resultatene fra internrevisjonene ble gjennomgått. Administrerende direktør ber om at åpne avvik lukkes innen 15. oktober Videre ber en om at trender fra revisjonene gjennomgås i hele organisasjonen slik at dette gir en læringseffekt. 2. Samsvarsvurderingen ble gjennomgått i sin helhet. Administrerende direktør besluttet at tiltak for å lukke avvik blir innpasset i en revidert miljøhandlingsplan og at arbeidet for å lukke avvikene prioriteres utført innen Foretakets miljøprestasjon ble gjennomgått i møtet. 2 av målene ble nådd i Tiltak for å redusere sykehuset CO2-utslipp legges inn i revidert miljøhandlingsplan. Status for tiltakene i miljøhandlingsplanen forelegges LGmøtet i november Det er i 2013 meldt inn 6 avvik som har betydning for utslipp til det ytre miljø. Alle avvikene er lukket. Synergi må tilrettelegges slik at det er enklere å melde miljøavvik samt bedre tilrettelagt for å ta ut statistikk av innmeldte avvik. Dette arbeidet må ferdigstilles innen

4 Ansvar i miljøstyringssystemet Administrerende direktør skal: 1. Sørge for godkjenning av den overordnede miljøpolitikken 2. Sørge for godkjenning av de overordnede miljømålene 3. Utpeke en eller flere personer i foretaksledelsen som skal være ledelsens representant for miljøstyringssystemet 4. Evaluering gjennom ledelsens gjennomgåelse 5. Vurdere miljøaspektene ved driften av foretaket og prioritere oppstart av miljøprosjekter

5 Ledelsens representant Ledelsens representant skal uavhengig av annet ansvar, ha fastsatte oppgaver, ansvar og myndighet til å: 1. Sikre at miljøstyringssystemets krav er etablert, iverksatt og vedlikeholdt i henhold til ISO standarden. 2. Rapportere til administrerende direktør om miljøstyringssystemets virkning for gjennomgåelse, slik at forbedringer kan vurderes. 3. Divisjonsdirektør for Intern Service er «Ledelsens representant» i Helse Stavanger HF.

6 Nivå 2 lederne skal innen for sitt ansvarsområde legge til rette for at: 1. foretaket bidrar til oppfyllelse sin miljøpolitikk 2. ytre miljø blir innarbeide i HMS handlingsplan og andre relevante planer 3. det utpekes miljøkoordinator(er) 4. miljøkoordinator får avsatt nødvendig tid til oppfølging av miljøarbeidet samt gjennomgå nødvendig opplæring 5. uønskede hendelser blir rapportert, fulgt opp for å sikre læring og utvikling 6. rutiner som ivaretar det ytre miljø både blir utarbeidet, gjort kjent og fulgt opp 7. miljøkrav ved innkjøp ivaretas

7 Vesentlige miljøaspekter Aspekter som får en vekting >6 ansees som vesentlige

8 Gjeldende miljøpolitikk Bør miljøpolitikken revideres?

9 Miljømål og prestasjon Mål Kommentar Status Redusere foretakets CO2-utslipp med 3 % årlig Øke andelen kildesortert avfall med 2 % årlig Reduksjonen fra 2013 til 2014 var 3,8 %. Det ble korrigert for en aktivitetsøkning på 2.2% Kildesorteringsprosenten økte med 3,6 % så dette målet ble nådd. Redusere forbruket av kopipapir med 20 % innen utgangen av 2016 Øke andelen av økologiske matvarer til 15 % innen utgangen av Forbruket av kopipapir økte i 2014 med 14%. Dette betyr at vi må redusere papirforbruket med 39,5% innen utgangen av 2016 for å nå dette målet. Målet bør vurderes. Ved utgangen av 2014 var 5,4% av matforbruket økologisk. Det arbeides med å øke andelen økologisk mat og vi mener at det skal være mulig å nå regjeringen mål på 15% innen utgangen av 2016

10 Avfallsstatistikk

11 Energiforbruk

12 Klimaregnskap Korrigert 3,8 %

13 Handlingsplan 2014 Det var til sammen 78 tiltak i handlingsplanen.

14 Revisjonsaktivitet Det er utarbeidet en 3-års revisjonsplan for ytre miljø Ytre miljø inngår som en del av den årlige internrevisjonsplanen for Helse Stavanger Årlig gjennomføres det internrevisjoner på 10 enheter i Helse Stavanger med fokus på ytre miljø Administrerende direktør vedtar intern HMS-revisjonsplan Avdelinger med aktiviteter knyttet opp mot vesentlige miljøaspekter blir prioritert ved oppsett av interne miljørevisjoner Ekstern hovedrevisjon ISO (DNV-GL) ble gjennomført i uke 35 og

15 Funn fra hovedrevisjonen

16 Oppsummering fra interne revisjoner 2014 Status pr Revisjonssted Funn Status Divisjon for Intern service- Eiendomsavd.- VVS seksjonen Divisjon for Intern service- Sentralkjøkken på Forus Medisinsk service divisjon: Avdeling for Patologi Prosjektkontor - Sykehusutbygging Medisinsk service divisjon - Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Økonomi og finans - Innkjøpsavdelingen Kirurgisk divisjon 5G Ortopedisk seksjon Medisinsk divisjon 3F Infeksjonsmedisin Kvinne- barnedivisjonen Gynekologisk avdeling 4AC Medisinsk service divisjon - Anestesiavdelingen 4 Avvik og 2 Merknader Fortsatt åpne ubehandlete saker. Ikke lukket 1 Avvik og 2 Merknader Avsluttet og implementert Lukket 2 Avvik og 3 Merknader Avsluttet og implementert Lukket 2 Avvik og 2 Merknad Fortsatt åpne ubehandlete saker. Ikke lukket 1 Avvik og 0 Merknader Avsluttet og implementert Lukket 0 Avvik og 1 Merknader Fortsatt åpne ubehandlete saker. Ikke lukket 2 Avvik og 2 Merknader Avsluttet og implementert Lukket 1 Avvik og 2 Merknad Avsluttet og implementert Lukket 0 Avvik og 3 Merknader Avsluttet og implementert Lukket 0 Avvik og 2 Merknader Avsluttet og implementert Lukket

17 Revisjonsfunn 1. Noen ledere har manglende kunnskap om behandling av HMS avvik i Synergi. 2. Prosedyren «EQS 4498 HMS opplæring» ivaretar ikke krav til dokumentasjon I Kompetanseportalen. 3. Oppfølging av foretakets reviderte avfallsprosedyrer er fortsatt mangelfull. 4. Fortsatt har noen enheter manglende gjennomføring av Risikovurdering skjema 4 Kjemikalier. 5. Fortsatt mangelfunn melding av miljøavvik. 6. Bedre kjennskap til og en stadig økning i antall ansatte som har gjennomført e-læringen i ytre miljø. 7. Enhetene hadde oppdatert elektronisk Stoffkartotek, men noen enheter har manglende informasjon i papirutgave. Prosjekt ISO har plassert en Ipad (4G dekning) i Servicesenteret, som til enhver tid har oppdatert Stoffkartotek. 8. Enkelte steder var det manglende forståelse for miljøstyringssystemet. Flere miljøhandlingsplaner fremsto ufullstendige, men risikovurdering» Ytre Miljø» var gjennomført i alle avdelingene ifm. årets HMS runde.

18 Oppsummering ekstern revisjon Fylkesmannens miljøvernavdeling gjennomførte 12. november 2013 en uanmeldt revisjon av varmesentralen. Avvikene er lukket, men konsekvensen av det ene avviket medførte krav om reising av ny 30 meter høy skorstein er fortsatt ikke utført. Den skal erstatte den som måtte demonteres i februar Det er avsatt budsjett i 2015 og Fylkesmannen har gitt utsatt frist til at skorsteinen senest må være i drift innen

19 Opplæring

20 Samsvarsvurdering

21 Forslag til vedtak fra ledelsens gjennomgang Resultatene fra internrevisjonene ble gjennomgått. Administrerende direktør ber om at åpne avvik lukkes innen 15. oktober Videre ber en om at trender fra revisjonene gjennomgås i hele organisasjonen slik at dette gir en læringseffekt. Samsvarsvurderingen ble gjennomgått i sin helhet. Administrerende direktør besluttet at tiltak for å lukke avvik blir innpasset i en revidert miljøhandlingsplan og at arbeidet for å lukke avvikene prioriteres utført innen Foretakets miljøprestasjon ble gjennomgått i møtet. 2 av målene ble nådd i Tiltak for å redusere sykehuset CO2-utslipp legges inn i revidert miljøhandlingsplan. Målet om å redusere papirforbruket 20% i forhold til forbruket i 2011 vurderes som urealistisk. Nytt mål er å komme ned til samme forbruk som i Miljøhandlingsplanen oppdateres basert på innspill fra HMS-runder 2015 i alle enheter. Status for miljøtiltakene legges frem for LG-gruppen i november 2015.

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Miljørapport 2014. Utarbeidet av miljørådgiver Birte Helland

Miljørapport 2014. Utarbeidet av miljørådgiver Birte Helland Miljørapport 2014 Helse Stavanger HF ble miljøsertifisert etter 14001 standarden høsten 2014. Målet med miljørapporten er å presentere foretakets miljøresultater. Kildedata som brukes i rapporten er tatt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13 Saksfremlegg Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Hilde Skredtveit Moen Internkontroll (kvalitetssystemet). Ledelsens gjennomgang. Møte Saksnr.

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Strategi for innføring av miljøledelse i Helse Stavanger HF

Strategi for innføring av miljøledelse i Helse Stavanger HF Strategi for innføring av miljøledelse i Helse Stavanger HF Lær strategi av Lady Gaga 5 dimensjoner ved Lady Gagas strategi: 1. Visjon om hvor vi skal og hvordan komme dit 2. Forstå kundene og endringer

Detaljer

Håndbok i miljøstyring

Håndbok i miljøstyring Styringssystem Dokumentansvarlig: DAHL, GRY Side: 1 av 24 Håndbok i miljøstyring Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Hensikt... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Definisjon miljø... 4 1.4 Avgrensninger... 5

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN?

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014 Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Innhold 1 Tilrådning (bestilling) 2

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS MILJØRAPPORT 2014 Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS Omfang og virksomhet. Stangeskovene AS ble første gang gruppesertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering 12.oktober 2000 i henhold til ISO 1400.

Detaljer

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 35-2013 Fagdirektør Halfrid Waage/ Orienteringssak 03.04.2013

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 1. juni 2011 STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Orienteringssak Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet 4. februar

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Direktøren Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Saksbehandler: Steinar Vaag Saksnr.: 2009/490 Dato: 11.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2014 og tema 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 44-2015 Fagdirektør Halfrid Waage/ kvalitetssjef Elisabeth

Detaljer

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter...

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter... 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Ledelsens gjennomgang 3.tertial 2011 Styringshjul

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger

Detaljer

K r i s t i n P a t t e r s o n m i l j ø r å d g i v e r M i l j ø - o g k l i m a f o r u m 3 0. m a i 2 0 1 3

K r i s t i n P a t t e r s o n m i l j ø r å d g i v e r M i l j ø - o g k l i m a f o r u m 3 0. m a i 2 0 1 3 ERFARINGER FRA HOVEDREVISJON K r i s t i n P a t t e r s o n m i l j ø r å d g i v e r M i l j ø - o g k l i m a f o r u m 3 0. m a i 2 0 1 3 2012 Ledelsens gjennomgang (vår) og oppfølging av handlingsplan

Detaljer