1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4"

Transkript

1 HMS Årsrapport 2014

2 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS Skader Ergonomi Medarbeiderundersøkelsen Konfliktbehandling Rus Ledelse og arbeidsmiljø 6 4 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær Geografisk IA-utvalg Omplasseringer Aktivitet Statistikk 7 5 Beredskap 7 6 Brannvern Øvelser og opplæring Branntilsyn Brannalarmer 8 7 Smittevern Organisering og personalsituasjonen i Aktivitet Infeksjonsregistrering Infeksjonsutbrudd Andre aktiviteter i SSHF Oppfølging av kommuner med avtale Vaksinasjoner 10 8 Strålevern Personelldoser Utslipp av radioaktive stoffer Radioaktivt avfall Statens strålevern 11 9 Medisinsk teknisk utstyr Virksomhetens omfang 11 2

3 9.2 Risikovurdering Opplæring Tekniske behandlingshjelpemidler Avvik Tilsyn Ytre miljø Bakgrunn Miljøpolitikk for SSHF Energi Avfall Vannforbruk Transport Innkjøp Klimaregnskap Kulturminner 15 3

4 1 Innledning SSHF har ett hovedarbeidsmiljøutvalg, HAMU, med fire representanter fra arbeidsgiversiden og fire fra arbeidstakersiden, hvorav to er hovedverneombud. Utvalget behandler saker som vedrører arbeidsmiljø og HMS. I 2014 ledet arbeidstakersiden HAMU. HAMU hadde ni møter og behandlet totalt 51 saker i Alle møter hadde HAMU-relevante saker til styremøtet og sykefravær som faste poster. 2 Arbeidsmiljø Fagansvarlig avdeling: Organisasjonsavdelingen, enheten Personal og Arbeidsmiljø. Arbeidet med Utviklingsplan 2030 har vært krevende og satt et visst preg på arbeidsmiljøet, særlig i de deler av SSHF hvor planen oppleves som utfordrende. ABUP har siste året vært gjennom en omfattende omstillingsprosess knyttet til gjennomføring av ny organisasjonsmodell, i tråd med ny strategi- og handlingsplan. Ressurser fordeles fra Kristiansand til Arendal, i tillegg til en omfordeling av oppgaver og ressurser både i Kristiansand og Arendal. Prosessen pågår fortsatt, og er forventet avsluttet innen Omstillingsprosessene er krevende for alle berørte og må gjennomføres på en riktig og god måte. Til grunn for arbeidet legges Prosessveileder, Omstillingsveileder for SSHF og 12 prinsipp for medvirkning i omstilling. Målet er at det gjøres en analyse av hvilke konsekvenser omstillingen vil kunne få på arbeidsmiljøet, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Tillitsvalgte og verneombud er involvert i alle prosesser, og deltar bl.a. i prosjektgrupper og utvalg. Under årets arbeidsmiljøkonferanse for helseforetakene ble kirurgisk sengepost 3A ved SSK tildelt helseforetakenes arbeidsmiljøpris for Ved systematisk oppfølging av handlingsplaner er målsettingene oppnådd. Sykefraværet er halvert, trivselsfaktorer økt og faglige utfordringer løftet frem. Dette er inspirerende og bekrefter at satsing på arbeidsmiljø har stor verdi. I 2014 ble medarbeiderundersøkelsen gjennomført i september. En stor del av oppfølgingen (presentasjon av resultater, gruppesamtaler og utviklingsseminar mm.) er gjennomført innen utløpet av 2014 i tråd med målsettingen. 3 HMS Organisasjonsavdelingen, enheten Personal og Arbeidsmiljø, har fagansvar for arbeidsmiljø og systemansvar for HMS. Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved SSHF er organisert i denne enheten. BHT leverer i tillegg også tjenester til Vest- Agder fylkeskommune. Alle aktuelle prosedyrer og retningslinjer er samlet i en HMS-håndbok, som også fungerer som en mal for avdelingens lokale HMS ansvar og oppgaver. HMS- systemet har direkte link fra Intranettet. HMS- håndbok revideres som følge av endringer i Arbeidstilsynets forskrifter og SSHFs interne rutiner. Yrkeshygieniker, som representant for BHT, deltar fast på møter i HMS- forum som er et samarbeidsforum mellom HMS- fagfolk og hovedverneombudene i Helse Sør-Øst. HMS- aktiviteten på avdelings- og enhetsnivå blir vurdert av HAMU og klinikkvise AMU. Aktiviteten blir målt ved bl.a. antall gjennomførte vernerunder og HMS-handlingsplaner. Det ble gjennomført 161 vernerunder i Yrkeshygieniker i BHT har bistått med opplæring i bruk av elektronisk stoffregister i SSHF. Stoffkartoteket inneholder nå sikkerhetsdatablader for hele SSHF. Det er utført risikovurderinger av kjemikalier ved flere enheter. Dette arbeidet er intensivert i forbindelse med sertifiseringen av ytre miljø. 4

5 Det har blitt holdt grunnkurs i arbeidsmiljø over fem dager. Totalt antall deltakere er 160 bestående av ledere, verneombud og tillitsvalgte. Det undervises også i HMS blant annet til nye ledere og i verneombudssamlinger. 3.1 Skader I 2014 ble det registrert totalt 420 ansattskader, inkludert vold / trusler, i hendelsesregistreringssystemet TQM. Dette er ca. 5 % nedgang fra Ergonomi Bedriftsfysioterapeuten er ansvarlig for å kartlegge arbeidsplasser og risikovurdere ergonomiske forhold samt gi råd om hvordan de ansatte kan unngå unødig fysisk belastning. Dette skjer gjennom informasjon om gunstig bruk av kroppen i arbeid og på fritid, og råd om riktig utstyr og bruken av dette utstyret til de som er ansvarlige for innkjøp og til de ansatte. Rådene skal i størst mulig grad være tuftet på forskning og råd/forskrifter/lover gitt av offentlige organer og anerkjente forskningsinstitusjoner. I det daglige gjør bedriftsfysioterapeuten arbeidsplassvurderinger, holder kurs og foredrag, driver forflytningsveiledning og svarer på spørsmål om ansattes helse. 3.3 Medarbeiderundersøkelsen Arbeidsmiljøet kartlegges årlig ved gjennomføring av vernerunder og gjennom medarbeiderundersøkelsen som sendes til alle ansatte. I 2014 ble medarbeiderundersøkelsen gjennomført i september og 77 % av medarbeiderne svarte på undersøkelsen. Dette er en nedgang på 4 % prosentpoeng fra forrige år. De fleste helseforetak hadde samme utvikling. Målet for SSHF var en svarprosent på 85 %. Nedgangen kan ha sammenheng med skifte av plattform for gjennomføring av undersøkelsen. En stor del av enhetene hadde innen utgangen av 2014 fulgt opp undersøkelsen med presentasjon av resultater, gruppesamtaler, utviklingsseminar mv. 5

6 3.4 Konfliktbehandling Bedriftshelsetjenesten har gjennomført konfliktbehandling ved seks enheter. Bistand har da vært med rådgivning, avklaring og konfliktbehandling. I tillegg har det blitt jobbet på det forebyggende plan med foredrag/innlegg på personalmøter og tema/fagseminarer ved flere enheter. Videre er det gitt opplæring i forbindelse med grunnkurs og verneombudssamlinger, samt revisjon av prosedyre for konfliktbehandling Prosedyren for konflikthåndtering er revidert. Dersom det er hensiktsmessig og leder ønsker det, gjennomfører bedriftshelsetjenesten konfliktbehandling. I konfliktbehandlingen deltar kun de som er direkte involvert i konflikten, nærmeste leder som ikke er part i konflikten, samt konfliktbehandlere. Tillitsvalgte eller andre tillitspersoner skal ikke delta i konfliktbehandlingen, da konfliktbehandling handler om å gjenopprette kommunikasjon og ikke om å finne ut av rett og galt. 3.5 Rus SSHF har sammen med flere andre helseforetak deltatt i et forskningsprosjekt gjennomført av Folkehelseinstituttet og Statens institutt for rusmiddelforskning. Studien omfatter mange bransjer innen norsk arbeidsliv. Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om omfanget av rusmiddelbruk i arbeidslivet. Resultatene fra SSHF-delen av studien ble presentert for HAMU i De samlede resultatene ble presentert i en artikkel våren 2014 ( Use of alcohol and drugs among health professionals in Norway ). Hovedresultatene viser at ansatte i helsesektoren bruker mindre rusmidler enn andre bransjer, og SSHF kom noe bedre ut i forhold til de andre sykehusene som var med i undersøkelsen. SSHF har en aktiv ruspolicy med fokus på primærforebygging, og samtlige ansatte i SSHF skal være orientert om sykehusets holdning til rusmidler. Temaet er fast på programmet i HMSgrunnkurs for ledere, verneombud og AMU-medlemmer og er tatt med i programmet for nye ledere. Bedriftshelsetjenesten har vært involvert i noen få enkeltsaker som omhandler brudd på rusreglementet. Ruspolicyen er blitt revidert i løpet av året, og en arbeidsgruppe har utarbeidet en kampanje med fokus på forebygging og hjelp før man bryter rusreglementet. Det ble laget nye brosjyrer og plakater som er tilgjengelig for ansatte på EKWeb. Viktige endringer i rusreglementet: Pliktmessig avhold Meldeplikt Plikt til å avlegge prøve SSHF skal ikke betale for alkohol til medarbeidere. 3.6 Ledelse og arbeidsmiljø Ledelse har stor betydning for psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. I 2014 ble det holdt introduksjonskurs for nye ledere. Et kull på 23 enhetsledere gjennomførte enhetslederprogrammet høsten/vinter 2013/14. Programmet består av tre samlinger à 2 dager. I enhetslederprogrammet legger den pedagogiske metoden opp til ferdighetstrening i basisgrupper. Deltakerne tar med seg stoff og situasjoner fra egen hverdag, noe som bidrar til å aktualisere innholdet. Teori og praksis føres også sammen ved at interne ledere som har gode historier trekkes inn på enkelttema. Deltakerne har gitt meget gode tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring. Det er etablert et obligatorisk opplæringsprogram for alle nyansatte. En dag er felles for alle uavhengig av arbeidssted og yrkesgruppe. Videre er det opplæring i legemiddelhåndtering for sykepleiere, vernepleiere og leger, og yrkestilpassede heldagskurs i DIPS for leger/behandlere, pleiepersonell og merkantilt personell. I tillegg ble det tilbudt halvdags introduksjonskurs for alle sommervikarer. 6

7 4 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær Fagansvarlig avdeling: Organisasjonsavdelingen, enheten Personal og Arbeidsmiljø. SSHF signerte ny IA-avtale i desember Avtalens overordnede mål er: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting fra arbeidslivet. Avtalen gjelder til I henhold til avtalen og relevant lovverk, forplikter alle ledere i SSHF seg til å jobbe systematisk for å nå disse målene. Arbeidsgiver har en særskilt plikt til individuell tilrettelegging for medarbeidere med redusert arbeidsevne, så langt det er mulig. Medarbeiderne har også plikt til å bidra i dette arbeidet. Målet er å hindre at medarbeidere faller ut av arbeidslivet, slik at man unngår tap av ressurser, kompetanse og derigjennom opprettholder kontinuitet i arbeidslivet. Alt IA-arbeidet er forankret i linjeledelsen. Rådgivere i Bedriftshelsetjenesten bistår lederne i IA-arbeidet. HAMU og klinikkenes AMU drøfter tiltak i avdelinger med over 9 % fravær Geografisk IA-utvalg Ved de tre hovedlokasjonene Arendal, Flekkefjord og Kristiansand er det IA-utvalg med representanter fra alle klinikkene. Dersom en medarbeider på grunn av redusert arbeidsevne ikke lengre kan jobbe i egen klinikk, blir de meldt inn til IA-utvalget for vurdering opp mot ledige stillinger i hele SSHF. Det har vært jevnlige møter i alle utvalgene Omplasseringer Det er i 2014 foretatt 12 omplasseringer av medarbeidere på grunn av sykdom. Dette er omplassering til annen klinikken. I tillegg omplasseres et ukjent antall ansatte innenfor de ulike klinikkene uten at Personal og Arbeidsmiljø er involvert Aktivitet IA-arbeid har også i 2014 vært en del av grunnkurs i arbeidsmiljø. IA-arbeid og sykefraværsoppfølging har også vært tema på enhetslederopplæringen og kurs for nye ledere. Prosjektet Kvinners jobbtilknytning en forklaring på fravær har hatt mye fokus også Hensikten med prosjektet er å finne årsaker til fravær, for bedre å kunne sette inn tiltak. Det ble i 2012 foretatt en kvalitativ undersøkelse i utvalgte enheter med påfølgende analyse. I februar 2013 ble det sendt ut en kvantitativ undersøkelse til alle ansatte. Det er utarbeidet et kartleggingsverktøy som kan bidra til å utarbeide målrettede tiltak for å redusere sykefravær ved de enkelte enhetene. I tillegg blir 10 enheter fulgt opp over tid, hvor tiltakene og effektene systematisk evalueres. Råd og diskusjonsgrupper for ledere i KPH ble også gjennomført jevnlig i Det er også startet opp grupper i Kirurgisk klinikk Statistikk Det samlede sykefraværet ved SSHF var i 2014 på 6,58 %, dette er en oppgang på 0,12 prosentpoeng fra SSHF har som mål at sykefraværet ikke skal overstige 6,5 %. Av sammenlignbare foretak i Helse Sør-Øst hadde SSHF gjennomsnittlig lavest sykefravær i Beredskap Fagansvarlig avdeling: Fagavdelingen I starten av 2014 ble det på grunnlag av erfaringene fra Øvelse Mandal i 2013 arbeidet med revisjon og videreutvikling av planverk for eksterne ulykker. Etter at dette ble avsluttet ble det besluttet å gjennomføre tilsvarende arbeid med beredskapsplanene for interne hendelser, med totalevakuering av sykehus som et dimensjonerende scenario. Evakuering kan bli nødvendig ved svikt i strøm- eller vannforsyning, brann og eksplosjon eller andre hendelser som truer pasienter, ansatte eller kritiske deler av sykehusdriften. 7

8 23. november 2014 ble SSHF satt på prøve ved at flomvann trengte inn i sykehuset i Kristiansand og truet strømforsyningen for flere vitale enheter. Selv om hendelsen ble godt håndtert, bekreftet den at det i fremtiden er de alvorlige interne hendelsene som vil utfordre beredskapen i større grad enn eksterne hendelser. Det ble derfor gjennomført en grundig evaluering av hendelsen, og læringspunktene nedfelles i en ny generisk plan for interne hendelser. Parallelt med arbeidet med beredskapsplanene er det også en erkjennelse at det er nødvendig å utvikle et kompetanseprogram for personell med spesielle roller i beredskapsarbeidet. Dette vil bli et prioritert område i Brannvern Fagansvarlig avdeling: Driftsenheten, Service- og Sikkerhetsavdelingen 6.1 Øvelser og opplæring Det er gjennomført tilstrekkelig antall øvelser og opplæringstiltak, for å tilfredsstille lovens krav og sykehusets eget behov for kompetanse innen feltet. Det ble i 2014 etablert e-læring til bruk i brannopplæringen. 6.1 Branntilsyn Det ble gjennomført seks branntilsyn i Det er stor spredning i de avvikene sykehuset får, fra store systemavvik som f.eks. dokumentasjon på at SSHF oppbevarer farlige stoffer på en forskriftsmessig forsvarlig måte, til kiler i dører. Det jobbes kontinuerlig for å bedre rutiner og lære av avvik. 6.2 Brannalarmer Det er et prioritert område både fra brannvesenet og SSHF å begrense antallet unødige brannalarmer. Det er fremdeles for mange unødige alarmer i SSHF, og arbeidet med å redusere disse videreføres i Smittevern Smittevernenheten (SME) er underlagt Fagdirektøren i SSHF og organisert i Fagavdelingen. 7.1 Organisering og personalsituasjonen i 2014 Det ble ansatt ny smittevernoverlege/enhetsleder i april 2014 da mangeårig enhetsleder og smittevernoverlege gikk av med pensjon. Etterfølger har hatt 20 % klinisk arbeid på Barneavdelingen SSK en periode, men med 100 % i smittevern fra desember. Pensjonert smittevernoverlege har i perioder etter dette vært innleid som vikar når smittevernoverlege har hatt internasjonale humanitære oppdrag. Alle stillinger i SME er besatt. Alle hygienesykepleierne i SSHF har spesialutdanning som hygienesykepleiere. En hygienesykepleier avsluttet i vår mastergrad i Folkehelse ved Nordiska høgskolen for folkhälsovetenskap i Gøteborg. 7.2 Aktivitet SME har gjennomført interne møter i enheten, i SSHF, regionalt og nasjonalt i Det har også vært gjennomført undervisning ved SSHF, samt at hygienesykepleiere har undervist på UiA for studenter og spesialstudenter. Det er utarbeidet et tre timers teoretisk og praktisk kurs i høyrisikosmitte med fokus på ebola. Åtte slike kurs er gjennomført for 1001 ansatte. Enheten har hatt representasjon i ulike prosjektgrupper, utvalg og råd, bl.a. pasientsikkerhetskampanjen. Flere ansatte i enheten har deltatt på ulike kurs og konferanser som en del av fagutviklingen. Blant annet APIC i USA med en deltager, HIS i Frankrike med tre deltagere og Norsk forum for sykehushygiene med sju deltagere. 8

9 7.3 Infeksjonsregistrering Det ble gjennomført fire prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner, hvordan to med samtidig registrering av bruk av antibiotika. Resultatene varierer fra måling til måling. Postoperative sårinfeksjoner og nedre luftveisinfeksjoner er stadig de mest dominerende helsetjenesteassosierte infeksjonene (HAI) ved SSHF. Innrapporteringen til Norsk Antibiotikaregister ble gjennomført i samarbeid med sykehusfarmasøyt fra hvert av sykehusapotekene i SSA og SSK. Resultatene er presentert for klinikerne i sykehusene og i ledergruppen. Overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) er nå basert på helårsregistrering med tertialvise innrapporteringer til Folkehelseinstituttet. Det rapporteres på fire diagnosegrupper fra alle tre sykehus. I 2014 har flere av registreringene i NOIS for postoperative sårinfeksjoner etter keisersnitt vist resultater over landsgjennomsnittet. I 2014 er det også gjennomført to registreringer av ansattes bruk av fingerringer, armbåndsur og andre smykker. Registreringene ble gjort parallelt med infeksjonsregistreringene. Resultatene viste generelt en bedring i sykehuset. 7.4 Infeksjonsutbrudd Det har i 2014 ikke vært utbrudd av Norovirus eller influensa som har satt sykehusene på spesielle prøver hva isoleringsbehov eller andre tiltak angår. Tbc-pasient med smitte har forekommet både i SSA og SSK, det har vært hendelser som har medført screening av ansatte eksponert for TBC i arbeidet. Et tilbakevendende tema er at det i SSHF ikke er tilstrekkelig isolatkapasitet til å isolere alle pasienter med mistanke om smittsomme sykdommer, særlig ikke med toppene i influensasesongen. Høsten 2014 ble det gitt ut informasjon i SSHF om kommende influensasesong og hva man kunne forvente av sesonginfluensa. Det ble igjen gitt oppfordring til å la seg vaksinere som ansatt i SSHF med høstens aktuelle influensavaksine. Legionella kontrollprøver ved SSK har flere ganger vist høye verdier og det har vært gjort tiltak i samarbeid med Teknisk avdeling SSK. 7.5 Andre aktiviteter i SSHF Luftkvalitetsmålinger er gennomført i operasjonsstuer på alle tre sykehus. Samtidig gjøres observasjoner av adferd som kan influere på infeksjonsrisikoen. Det er også gjort målinger på Sterilsentraler ved alle tre sykehus. Markering på WHOs internasjonale dag for håndhygiene 5. mai. Legionella: Hygienesykepleiere SSK har deltatt i utarbeidelse av prosedyreverk for kontroll av legionella i SSK og fulgt opp funn av høye verdier ved flere målinger. Smittevernenheten har hatt flere møter med ledelsen i Arealprosjektet med gjennomgang av planer med smittevernfokus. 7.6 Oppfølging av kommuner med avtale Enheten har vært aktiv med rådgivning og undervisning mot kommuner som har samarbeidsavtaler med SSHF og alle har fått tilbud om besøk og undervisning. Det har også vært deltagelse ved hygienebefaringer ved flere kommunale institusjoner. 9

10 7.7 Vaksinasjoner Vaksiner SSA SSK Engerix - B Havrix Vaxigrip Boostrix 4 22 Boostrix polio Twinrix Imovax polio Registreringer Egenerklæringsskjema Stikkskader/blodsmitte nye tilfeller Smittede ansatte 0 0 SSF Vaksinering av ansatte gjennomføres av sykepleier i Medisinsk avdelings poliklinikk. Tilbudet til ansatte om vaksinering er noe revidert i Største endring er innføring av poliovaksine i tilbudet. Ved SSF og SSK er det bestilt totalt 250 poliovaksiner, ved SSA 145. De fleste vaksinene er bestilt rett til avdelingene. 8 Strålevern Fagansvarlig avdeling: Medisinsk serviceklinikk. Strålevernsansvaret er organisert med en sentral strålevernkoordinator. Sentral strålevernkoordinator er i tillegg leder for strålevernutvalget som består av lokal strålevernkontakt ved Radiologisk avdeling/seksjon i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord, samt en fysiker fra Senter for kreftbehandling og en representant fra Medisinsk teknisk avdeling. Sentral strålevernkoordinator er plassert i Medisinsk serviceklinikk og rapporterer til klinikksjef. Lokale strålevernkontakter og sentral strålevernkoordinator har holdt en rekke undervisninger innen strålevern og apparatspesifikk opplæring til ansatte ved SSHF. Oppmøtet på undervisningene har vært bra for de ulike personellkategoriene, dog med unntak av legegruppen. SSHF har i 2014 hatt 27 registrerte strålevernsmessige uhell/hendelser ved bruk av ioniserende stråling, og de fordeler seg på følgende måte: Undersøkelse utført på feil pasient 1 Undersøkelse utført på feil kroppsdel 6 Manglende bruk av verneutstyr 1 Unormalt høy stråledose 2 Annet 3 Gjentak av undersøkelse pga operatørfeil 4 Gjentak av undersøkelse pga feil på utstyr 8 Pasientskade/fare for pasientskade 2 10

11 Tallene er hentet fra TQM. Årlig utføres det over undersøkelser/behandlinger av pasienter med bruk av ioniserende stråling. 8.1 Personelldoser I 2014 er det registrert over 320 arbeidstakere som har brukt persondosimeter ved SSHF, dosefordelingen er for disse som følger: SSA SSF SSK 0 msv msv, msv >3 msv Høyeste registrerte dose var 38,7 msv, tilsvarende 11,6 msv i effektiv dose. Maksimal tillatt effektiv dose i henhold til Strålevernsforskriften er 20 msv per år. Det er de samme personellgrupper som hvert år får de høyeste dosene; kardiologer og radiologer som arbeider med angio- og intervensjonsundersøkelser. 8.2 Utslipp av radioaktive stoffer SSHF har i 2014 hatt følgende beregnede utslipp av radioaktive stoffer til avløpsnettet via pasient fra nukleærmedisinsk virksomhet: Nuklide Årlig tillatt utslippsmengde [GBq] Utslipp fra SSHF Kristiansand, for 2014 [GBq] Tc-99m I ,18 I ,12 In ,18 Ga-67 0,2 - Se-75 0, Ra-223 0,225 - Utslippene er innenfor utslippstillatelsen. 8.3 Radioaktivt avfall SSHF har i 2014 ikke generert radioaktivt avfall som har vært deponeringspliktig. 8.4 Statens strålevern SSHF har i 2014 ikke hatt tilsyn fra Statens strålevern. 9 Medisinsk teknisk utstyr Fagansvarlig avdeling: Driftsenheten, Medisinsk Teknisk Avdeling (MTA). Avdelingen består av fire seksjoner; Medisinsk Teknisk Avdeling, Kristiansand Medisinsk Teknisk Avdeling, Arendal Medisinsk Teknisk Avdeling, Flekkefjord Enhet for Behandlingshjelpemidler 9.1 Virksomhetens omfang MTA forvalter en utstyrspark av MTU bestående av ca enheter, med en akkumulert historisk anskaffelsesverdi på ca mill. kr. MTA forvalter eieransvaret, og avdelingen har ansvar for innkjøp av utstyret, reparasjon og vedlikehold, loggføring vedrørende alle forhold i forbindelse med bruk av utstyret, kassasjon osv. 11

12 I 2014 ble det loggført ca tekniske oppdrag på utstyret, hvorav ca av oppdragene har vært periodisk vedlikehold. De resterende er klassifisert som uforutsette reparasjoner og annet arbeid i relasjon til utstyret. 9.2 Risikovurdering Alt MTU er risikovurdert i forhold til sannsynlighet for, og konsekvens av uønskede hendelser, noe som løpende oppdateres i forhold til nye utstyrstyper, ny viten osv. Risikovurderingen baserer seg på gjeldende forskrifter, egne erfaringer og produsentenes erfaringer, og har som mål å unngå uønskede hendelser hvor MTU er årsak eller involvert. 9.3 Opplæring SSHF har utarbeidet retningslinjer i kartlegging, gjennomføring og dokumentasjon av opplæring i bruk av MTU for avdelinger som bruker MTU. 9.4 Tekniske behandlingshjelpemidler I tillegg til MTU i bruk inne på sykehusene, er det pr. d.d. ca utlån av teknisk utstyr som sykehuset har ansvar for til pasienter som behandles i hjemmet. Utlevering, pasientkontakt, reparasjon og vedlikehold av dette utstyret, inkludert utlevering av forbruksvarer, håndteres av Enhet for Behandlingshjelpemidler. Enheten leverer også ut forbruksvarer til ernæringspasienter, og organiserer gassdistribusjon til pasienter som er avhengig av oksygen. 9.5 Avvik Det er i 2014 ikke meldt om uhell/nesten-uhell med medisinsk utstyr til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB.) 9.6 Tilsyn Det er i de seneste års tilsyn fra DSB ikke fremkommet avvik i virksomheten til MTA. 10 Ytre miljø Fagansvarlig avdeling: Klinikk for Teknologi og E-helse, Miljøansvarlig Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at alle helseforetak skal være miljøsertifisert etter ISO standarden i løpet av SSHF har arbeidet aktivt med dette de siste to årene, og ble sertifisert Regjeringen har tidligere signalisert at offentlige bygge- og anleggstiltak skal vektlegge miljø og estetikk. Det har SSHF lagt til grunn i arbeid med nevnte tiltak. Når SSHF skal investere i bygg og anlegg, legges sammenhengen mellom tjenesteproduksjon, ressursbehov og forvaltning til grunn Hensynet til ytre miljø er et satsingsområde for SSHF Miljøpolitikk for SSHF ISO krever at foretaket skal ha etablert en miljøpolitikk. Dette er gjort, og det overordnede målet er at SSHF skal redusere utslipp av CO2 uten kjøp av klimakvoter. De vesentligste miljøaspektene som har innvirkning på ytre miljø er identifisert, og i klima- og miljøprogram er det satt mål for redusert CO2, energiforbruk, papirbruk, mål for bedre kildesortering og reisevirksomhet. Miljøaspektene som har størst innvirkning på ytre miljø er energiforbruk og renovasjon. Standarden nevnt ovenfor forutsetter at sykehusledelsen skal gjennomgå ytre miljø(lgg). Dette ble gjort i møte med sykehusledelsen Sykehusledelsen sluttet seg til den framlagte rapporten. 12

13 10.3 Energi Energibruken har de siste årene utviklet seg som tabellen nedenfor viser: År Mengde kwh Energibruken er i all hovedsak knyttet til oppvarming og kjøling. Dette betyr at energiforbruket i stor grad avhenger av utetemperaturen. Energibruken er betydelig lavere i 2014 enn i Dette skyldes i all hovedsak en kald vinter i 2013 og en mild vinter i Det ble ikke gjennomført spesielle tiltak i 2014 som har betydning for energibruken, så reduksjonen skyldes kun den milde vinteren. Energimerking av bygg, som alle helseforetakene er pålagt å gjennomføre, ble ferdigstilt i Flekkefjord og Arendal, og arbeidene med merkingen i Kristiansand ble også satt i gang. Her vil energimerkingen bli ferdigstilt i Som del av merkingen er det også foreslått fysiske tiltak for å redusere energibruken. Forslagene er prioritert etter både kostnad og effekt, og vil bli lagt til grunn for det videre arbeidet med energireduserende tiltak i årene framover Avfall Totalmengden avfall har økt fra 2013 til Noe av økningen kan forklares med at registreringen har blitt mer nøyaktig, og med at aktivitetene i sykehuset har økt. Når en ser på enkeltfraksjoner, så registreres en økning i restavfallet. Det betyr at det kan være mye å hente ved en bedre sortering. Det ble derfor startet et arbeid med å øke sorteringsgraden. Det er bl.a. laget nye prosedyrer for avfallshåndteringen, og det er på flere lokasjoner tatt i bruk sorteringsutstyr som vil gjøre det enklere for brukerne å sortere avfallet. Det er også satt i gang et arbeid med å tydeliggjøre hvilke type avfall som hører til de forskjellige fraksjonene (rest, papp/papir, risiko, plast osv). Det har vist seg at det er noe usikkerhet knyttet til dette. Det er tatt initiativ overfor både HSØ og andre helseforetak for å håndtere de ulike fraksjonene på samme måte. Total avfallsmengde er som tabellen nedenfor viser: År t t t t t t t Total mengde avfall 13

14 Mengde fordelt på fraksjoner: År Restavfall Papp/papir Bio-/matavfall Risikoavfall t 224 t 185 t 93 t t 215 t 209 t 136 t t 257 t 186 t 130 t t 238 t 170 t 137 t t 251 t 125 t 149 t t 243 t 125 t t 247 t 120 t 158 t Som det går fram av ovenstående, er det ikke store endringer i avfallsmengdene bortsett fra når det gjelder restavfall. Denne avfallsfraksjonen er delt i sortert og usortert restavfall, og det er den usorterte fraksjonen som har økt mest. Mengdene når det gjelder usortert avfall er store, og varierer betydelig mellom lokasjonene. Det synes ikke rimelig at forskjellene skal være så store, så dette arbeider nå transportavdelingen og renovasjonsselskapet med å finne årsakene til Vannforbruk Forbruket har utviklet seg som vist nedenfor, og er på linje med forbruket i resten av HSØ RHF: År Mengde m m m m m m 3 Økningen i vannforbruket skyldes i all hovedsak at ikke alle forbruksstedene har vært med i registreringene tidligere Transport En av spesialisthelsetjenestens store utfordringer innen ytre miljø er knyttet til transport. Dette gjelder transport av varer til og mellom sykehus og andre enheter, transport av pasienter til og fra sykehus samt mellom sykehus. Det er stort fokus på å få samordnet og redusert omfanget av transport av pasienter til og fra sykehus. Det viktigste bidraget oppnås gjennom å øke andelen av samkjøring av pasienter. Samtidig jobbes det med en reduksjon av reisevirksomheten blant de ansatte. Det er anskaffet nye personalbusser, og tilbudet er utvidet både mellom sykehusene og med flere avganger pr. dag. Det er anskaffet ny buss for transport av pasienter som skal til behandling i Oslo, og ved anskaffelse av denne bussen ble det stilt miljøkrav til motorutrustning. t Det er nå over 25 videokonferanserom i helseforetaket, og bruken av dette utstyret er stigende. 14

15 10.7 Innkjøp Det arbeides kontinuerlig med miljøbevisste innkjøp og integrering av miljøhensyn i alle relevante anskaffelsesprosesser. Innkjøpsavdelingen trekkes nå i større grad med på et tidlig stadium når det gjelder å sette miljøkrav til anskaffelser Klimaregnskap Det ble for første gang utarbeidet klimaregnskap for helseforetaket i Dette ble fulgt opp i SSHF har nå en bedre mulighet til å se på utviklingen, og finne relevante tiltak for å redusere CO2-utslippene uten å kjøpe klimakvoter, som er ett av miljømålene for foretaket Kulturminner Landsverneplanen for spesialisthelsetjenesten ble vedtatt i årsskiftet 2011/2012. Planen legger til grunn at det enkelte helseforetak skal utarbeide forvaltningsplaner for de enkelte bygg og uteområder som verneplanen omfatter. Arbeidet med forvaltningsplaner er startet, og det er valgt å starte med planarbeidet i Arendal. Parallelt har man startet arbeidet med forvaltningsplan for utearealene i Kristiansand. Det er kun en liten del av uteområdene som er omfattet av verneplanen, så man har valgt å lage en kombinert forvaltnings- og skjøtselsplan for området, for å sikre en god sammenheng i forvaltning og skjøtsel på hele det aktuelle området. 15

Vedlegg styresak 030-2014. HMS Årsrapport 2013

Vedlegg styresak 030-2014. HMS Årsrapport 2013 Vedlegg styresak 030-2014 HMS Årsrapport 2013 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 6 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og

Detaljer

Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012

Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012 Vedlegg styresak 040-2013 HMS Årsrapport 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 6 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og

Detaljer

1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4

1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 HMS Årsrapport 2011 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 5 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og arbeidsmiljø 6 4 Inkluderende

Detaljer

HMS Årsrapport 2015 Sørlandet sykehus HF

HMS Årsrapport 2015 Sørlandet sykehus HF HMS Årsrapport 2015 Sørlandet sykehus HF 1 Innhold 1 Innledning 4 2 HMS i SSHF 4 2.1 HMS systemet 4 3 Ledelse 5 4 Arbeidsmiljø 6 4.1 Hovedarbeidsmiljøutvalg og arbeidsmiljøutvalg 6 4.2 Medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF HMS Årsrapport 2010 2 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 4. Inkluderende arbeidsliv og sykefravær 5 5 Beredskap 6 6 Brannvern 7 7 Smittevern 7 8 Strålevern

Detaljer

HMS Årsrapport 2016 Sørlandet sykehus HF

HMS Årsrapport 2016 Sørlandet sykehus HF HMS Årsrapport 2016 Sørlandet sykehus HF 1 Innhold 1 Innledning 4 2 HMS i SSHF 4 2.1 HMS systemet 4 3 Ledelse 6 4 Endring, omstilling og nedbemanning 6 5 Arbeidsmiljø 7 5.1 Hovedarbeidsmiljøutvalg og arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

Vedlegg styresak HMS Årsrapport 2012

Vedlegg styresak HMS Årsrapport 2012 Vedlegg styresak 040-2013 HMS Årsrapport 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 6 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Vedlegg styresak 029-2014

Vedlegg styresak 029-2014 Vedlegg styresak 029-2014 Årsberetning 2013 Innledning Sørlandet sykehus HF (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst med Agderfylkene som primært opptaksområde. SSHF yter helsetjenester i henhold

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE BEHOVSBESKRIVELSE Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 1 av 6 Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Risikovurdering Handlingsplan for fagavdelingene

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Handlingsplan. For Helse, miljø og sikkerhet Det medisinsk-odontologiske fakultet

Handlingsplan. For Helse, miljø og sikkerhet Det medisinsk-odontologiske fakultet Handlingsplan For Helse, miljø og sikkerhet 2010-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service

Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service Årsberetning 2014 Innledning Sørlandet sykehus HF (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst med Agder-fylkene som primært opptaksområde. SSHF yter helsetjenester i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering neste tertial Kondemnabel bygningsmasse Har fått klarsignal fra HSØ om å iverksette

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

SAK NR STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017

SAK NR STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.17 SAK NR 029 2017 STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar status tilsyn og interne revisjoner

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt)

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt) Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2011 - (kursiv = nytt punkt) 5 4 3 2 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 Funksjonsfordeling SSA - SSK Usikkerhet om framtidig organisering av karkirurgi Kreftbehandling

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder:

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder: 1 av 11 HMS-avdelingen 23.10.2015 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalgene ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ Kopi til: Fra: Signatur: Arbeidsgruppe HR Personaltjenester og HMS ABH Samordning av systematisk HMS-arbeid

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling Om HMS og litt. Henry, styreledersamling 9.2.2017 HMS H Mye Skriftlig Eller noe lurt? Ansvar på toppen? Styreleder Daglig leder HMS-leder Ansvar på toppen? Styreleder! Styret - Står for den totale og formelle

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 28.04.2017) Vedlegg sak 069-2017 Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783

Detaljer

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periode: 04.01.2016 til 04.01.17 OMRÅDE AKTIVITET FORKLARING TIDSPUNKT ANSVARLIG Systematisk HMS arbeid Planarbeid Vernerunder Rådgiving/Oppfølging

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 28.04.2017) Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783 Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

HMS årsrapport 2015. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2015. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2015 Versjon: 1.0 1 HMS-årsrapport 2015 1 Innledning... 3 2 HAMU/AMU... 3 3 Vernetjenesten... 4 3.1 Hovedverneombudet... 4 4 HMS-handlingsplaner... 4 5 IA-arbeidet... 4 4.1 Gravid og trygg

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 18.12.2017) Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783 Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN gjeldende fra 1.1.2017 31.12.2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNES OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET: Videreutvikle organisasjonskulturen med vekt på nærvær, integrering og kvalitet.

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 1/13 Til saknr.: 8/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Institutt for nevromedisin, INM Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Innhold: 1. Mål for helse, miljø og sikkerhet 2. HMS-organisering ved NTNU 3. HMS-oranisering ved instituttet 4. Vernetjenesten

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Kravspesifikasjon Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON 3 2. GENERELLE KRAV.. 3

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012.

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Smittevernseksjonen Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Først av alt godt nytt år til dere alle. I 2012 har

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Prosjektmandat. HMS-policy for Helse Sør-Øst

Prosjektmandat. HMS-policy for Helse Sør-Øst Prosjektmandat HMS-policy for Helse Sør-Øst Hamar, 05.03.2009 1. Bakgrunn Helse Sør-Øst er en arbeids- og kunnskapsintensiv virksomhet som er avhengig av et velfungerende, helsefremmende og trygt arbeidsmiljø.

Detaljer

Reduksjon av sykehusinfeksjoner ved St. Olavs Hospital 2011-2013

Reduksjon av sykehusinfeksjoner ved St. Olavs Hospital 2011-2013 Reduksjon av sykehusinfeksjoner ved St. Olavs Hospital 2011-2013 Prosjektgruppe: Tore Jo Nilsen Anita Wang Børseth Eline Storvig Jenny Aasland Kaja Fjeldsæter Bakgrunn Reduksjon av sykehusinfeksjoner er

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer