Vedlegg styresak HMS Årsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012"

Transkript

1 Vedlegg styresak HMS Årsrapport 2012

2 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS Skader Ergonomi Medarbeiderundersøkelsen Konfliktbehandling Rus Ledelse og arbeidsmiljø 6 4 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær Geografisk IA-utvalg Omplasseringer Aktivitet Statistikk 7 5 Beredskap 8 6 Brannvern Øvelser og opplæring Brannvernledelse og tilsyn Dokumentasjon av tekniske branntiltak Brannalarmer 8 7 Smittevern Organisering og personalsituasjonen i Møter Infeksjonsregistrering Infeksjonsutbrudd Andre aktiviteter i SSHF Oppfølging av kommuner med avtale 11 8 Strålevern Personelldoser Utslipp av radioaktive stoffer Statens strålevern 12 9 Medisinsk teknisk utstyr Virksomhetens omfang Risikovurdering 13 2

3 9.3 Opplæring Tekniske behandlingshjelpemidler Avvik Tilsyn Ytre miljø Avfall Vannforbruk Energi Innkjøp og miljøkrav HMS - tilsyn og pålegg 16 3

4 1 Innledning SSHF har ett hovedarbeidsmiljøutvalg, HAMU, med fire representanter fra arbeidsgiversiden og fire fra arbeidstakersiden, hvorav to er hovedverneombud. Utvalget behandler saker som vedrører arbeidsmiljø og HMS. HAMU hadde 8 møter og behandlet totalt 49 saker i Alle møter har som faste poster HAMUrelevante saker til styremøtet og sykefravær. 2 Arbeidsmiljø Fagansvarlig avdeling: Organisasjonsavdelingen, enheten Personal og Arbeidsmiljø. Omstilling/endring er en del av hverdagen også i Sørlandet sykehus. Krav til kvalitet i behandlingstilbudet og funksjonsfordeling er den største drivkraften. Prosessene er krevende for alle berørte og må skje på en riktig og god måte. Til grunn for arbeidet legges Prosessveileder, Omstillingsveileder for SSHF og 12 prinsipp for medvirkning i omstilling. Sistnevnte er utviklet av Helse Sør-Øst RHF. Både tillitsvalgte og verneombud er involvert i alle prosesser, og er med i bl.a. i prosjektgrupper og utvalg. Før et vedtak om omstilling fattes, gjøres en analyse for å vurdere arbeidsmiljøkonsekvensene av omstillingen. Dette gir grunnlag for å sette i verk nødvendige arbeidsmiljøtiltak. Arbeidsmiljøet kartlegges årlig ved gjennomføring av vernerunder og medarbeiderundersøkelse. I 2012 ble medarbeiderundersøkelsen gjennomført i september. En stor del av oppfølgingen (presentasjon av resultater, gruppesamtaler og utviklingsseminar mm.) er gjennomført innen 2012 i tråd med målsettingen. 3 HMS Organisasjonsavdelingen, enheten Personal og Arbeidsmiljø har fagansvar for arbeidsmiljø og systemansvar for HMS. Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved SSHF er organisert i denne enheten. Alle aktuelle prosedyrer og retningslinjer er samlet i en HMS-håndbok, som også fungerer som en mal for avdelingens lokale HMS ansvar og oppgaver. HMS systemet har direkte link fra Intranettet. Årshjul for det systematiske HMS- arbeidet er revidert i 2012 og ny plansje er trykket opp. Yrkeshygieniker, som representant for BHT, deltar fast på møter i HMS- forum som er et samarbeidsforum mellom HMS- fagfolk og hovedverneombudene i Helse Sør-Øst. HMS aktiviteten på avdelings- og enhetsnivå blir vurdert av HAMU og klinikkvise AMU. Aktiviteten blir målt ved bl.a. antall gjennomførte vernerunder og HMS- handlingsplaner. Det ble gjennomført 143 vernerunder i SSHF i Tiltak etter vernerunde kan lenkes direkte til Driftavdelingen via Teknisk behovsmelding når det gjelder for eksempel bygningsmessige forhold. BHT er involvert i oppfølgingsarbeidet etter arbeidstilsynets tilsyn i ambulansetjenesten, PTSS. Det er kartlagt utsatte arbeidsplasser og utleieboliger ved SSHF etter nye grenseverdier og regler om radon i bygninger. Yrkeshygieniker i BHT har bistått med opplæring i bruk av Elektronisk stoffregister i SSHF. En opptelling i stoffkartoteket viser at det nå er registrert sikkerhetsdatablader i SSHF i 2012, til sammen for alle lokasjoner i SSHF. Det er utført risikovurderinger av kjemikalier ved flere enheter. Det har blitt holdt kurs i Arbeidsmiljø. Det har vært 5 dager Grunnkurs i Arbeidsmiljø. Antall deltakere er 185 bestående av ledere, verneombud og tillitsvalgte. Det undervises også i HMS til nye ledere og i verneombudssamlinger. AMU i Medisinsk serviceklinikk ga bedriftshelsetjenesten i oppdrag om å gjennomføre en halvdagssamling i HMS-arbeid for sine ledere. Dette på bakgrunn av tilbakemeldinger fra ledere som ønsket en mulighet til å oppdatere seg i HMS-arbeidet. De har alle deltatt på 40-timers arbeidsmiljøkurs tidligere. Samlingen startet med en gjennomgang av nye og endrede prosedyrer 4

5 samt stoffkartoteket. Hovedtema var bestemt til å være IA-arbeid for ledere. Det ble lagt vekt på erfaringsutveksling og case arbeid i grupper med sammensetning på tvers av geografiske lokasjoner. Gode tilbakemeldinger og særlig angående muligheten til erfaringsutveksling. 3.1 Skader I 2012 ble det registrert 443 tilfeller totalt av ansattskader, inkludert vold/trusler, i hendelsesregistreringssystemet TQM. Dette er ca 10 % økning fra Ergonomi Det er gjennomført flere kartlegginger med risikovurdering på enheter som blant annet viser sammenheng med arbeidstempo, bygningsmessige forhold og muskel-/skjelettplager. Ved slike bestillinger legges det vekt på tett samarbeid med verneombud og andre representanter i kartleggingen og i presentasjonen etterpå. Individuell arbeidsplassvurdering og oppfølging gjøres kontinuerlig etter henvendelse fra leder. Et økende antall ledere er tidlig ute med henvendelse på vegne av ansatt i tilrettelegging av arbeidsplass, det gjelder særlig dataarbeidsplasser. Det er sannsynlig at tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten over tid gjør ledere bevisste på tidlig intervensjon og tilrettelegging. Etter positive tilbakemeldinger forrige år, blir det nå holdt dagsamling for forflytningsveiledere i hele SSHF. Erfaringen er at det er ansatte fra Kristiansand og Arendal som møter til dette. Det ble lagt fram ønske om å kunne legge neste samling til sykepleieskolen i Grimstad og forslaget skal følges opp for å se om dette er mulig. Bedriftsfysioterapeuten har bistått på fagdager med både teori og praktisk trening i forflytning når det har blitt etterspurt. Ergonomi er med som fagtema i Grunnopplæring i Arbeidsmiljø som holdes årlig i SSHF. 5

6 I tillegg gjennomføres det undervisning i ergonomi på avdelinger og enheter etter forespørsel fra ledere og verneombud. Det blir da fokusert på spesifikke problemstillinger på de enkelte enheter/avdelinger etter forberedelser med kartlegging og bl.a. bruk av foto for illustrasjon. I forbindelse med tilsyn i ambulansetjenesten i 2012, har bedriftsfysioterapeut bistått i arbeid med kartlegging og risikovurdering for manuelt arbeid i tilegg til utarbeidelse av planer for bistand fra bedriftshelsetjenesten og andre HMS-rutiner i tjenesten. Tidligere forslag til treningsprogram for to stasjoner ble besluttet å formaliseres til et anbefalt treningsprogram for ansatte i ambulansetjenesten. 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 75 % av de ansatte svarte på medarbeiderundersøkelsen i september 2012, en nedgang fra 76 % for Det antas at årsaken til nedgangen kan ligge i at det ble gjennomført en stor undersøkelse om pasientsikkerhetskultur i juni. Denne hadde flere likhetstrekk med medarbeiderundersøkelsen. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen viser en positiv trend i SSHF. 3.4 Konfliktbehandling Personal og Arbeidsmiljø har gitt bistand ved flere personalkonflikter med rådgivning, avklaring og konfliktbehandling. I tillegg har vi jobbet på det forebyggende plan med foredrag/innlegg på personalmøter og tema/fagseminarer ved flere enheter. Videre har vi gitt opplæring i forbindelse med grunnkurs og verneombudssamlinger. 3.5 Rus Sørlandet sykehus har deltatt i et forskningsprosjekt gjennomført av Folkehelseinstituttet og Statens institutt for rusmiddelforskning sammen med flere andre sykehus. Studien vil totalt omfatte mange bransjer innen norsk arbeidsliv. Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om omfanget av bruk av rusmidler i arbeidslivet. Resultatene fra studien er ennå ikke klare, men vil foreligge i løpet av SSHF har en aktiv ruspolicy, og samtlige ansatte i SSHF skal være orientert om sykehusets holdning til rusmidler. Temaet er fast på programmet i grunnopplæringen og tatt med i programmet for nye ledere. Bedriftshelsetjenesten har vært involvert i noen enkeltsaker som omhandler brudd på rusreglementet. 3.6 Ledelse og arbeidsmiljø Ledelse har stor betydning for psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. I 2012 ble det holdt introduksjonskurs for nye ledere. Høsten 2012 ble det påbegynt nytt lederutviklingsprogram for avdelingsledere med 24 deltakere. Programmet består av 6 samlinger à 2 dager. Det legges til rette for at den enkelte deltaker skal sette fokus på egen ledelse. Dette gir god mulighet for personlig utvikling. En bærebjelke gjennom programmet er medlemskap nettverksgruppe. Hver gruppe er sammensatt på tvers av geografi og klinikktilhørighet. De er et forum for deling av erfaring, diskusjon og refleksjon. Et kull gjennomførte enhetslederprogrammet våren i I enhetslederprogrammet legger den pedagogiske metoden opp til ferdighetstrening i basisgrupper. Deltakerne tar med seg stoff og situasjoner fra egen hverdag, noe som bidrar til å aktualisere innholdet. Teori og praksis føres også sammen ved at interne ledere som har gode historier trekkes inn på enkelttema. Deltakerne har gitt meget gode tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring. I 2012 er det etablert obligatorisk opplæring av alle nyansatte. En dag er felles for alle uavhengig av arbeidssted og yrkesgruppe. Videre er det 3 timers opplæring for sykepleiere vernepleiere i legemiddelhandtering. 6

7 4 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær Fagansvarlig avdeling: Organisasjonsavdelingen, enheten Personal og Arbeidsmiljø. SSHF signerte ny IA-avtale 22. november Avtalens overordnede mål er: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting fra arbeidslivet. Avtalen ble evaluert i september Det ble da tilført et nytt punkt under tiltak. Avtalen er gjeldene frem til 31. desember I henhold til avtalen og relevant lovverk, forplikter alle ledere i SSHF seg til å jobbe systematisk for å nå disse målene. Arbeidsgiver har en særskilt plikt til individuelt å legge til rette for medarbeidere med redusert arbeidsevne, så langt det er mulig. Medarbeiderne har også en plikt til å bidra i dette arbeidet. Målet er å hindre at medarbeidere faller ut av arbeidslivet, slik at man unngår tap av ressurser, kompetanse og derigjennom opprettholder kontinuitet i arbeidslivet. Alt IA-arbeidet er forankret i linjeledelsen. Rådgivere i Personal og Arbeidsmiljø bistår lederne i IA-arbeidet. HAMU og klinikkenes AMU drøfter tiltak i avdelinger med over 9 % fravær Geografisk IA-utvalg Ved de tre hovedlokasjonene Arendal, Flekkefjord og Kristiansand er det IA-utvalg hvor det sitter representanter fra alle klinikkene. Dersom en medarbeider på grunn av redusert arbeidsevne ikke lengre kan jobbe i egen klinikk, blir de meldt inn til IA-utvalget for vurdering opp mot ledige stillinger i hele SSHF. Det har vært jevnlige møter i alle utvalgene Omplasseringer Det har i 2012 blitt foretatt 8 omplasseringer av medarbeidere på grunn av sykdom. Dette er saker som går på tvers av klinikkene. I tillegg til dette omplasseres flere innenfor de ulike klinikkene uten at Personal og Arbeidsmiljø er involvert. Antallet her kan ikke oppgis da dette er noe klinikkene ordner internt Aktivitet IA-arbeid har også i 2012 vært en del av grunnkurs i arbeidsmiljø. IA-arbeid og sykefraværsoppfølging har også vært tema på enhetslederopplæringen og kurs for nye ledere. Det ble i desember arrangert seminar om arbeidsglede og motivasjon for ansatte. Her var det til sammen ca 200 deltagere. SSHF har innført nytt sykefraværsoppfølgingsverktøy for ledere. Dette erstatter det gamle systemet i personalportalen. Det ble tilbud opplæring i det nye verktøyet januar Prosjektet Kvinners jobbtilknytning en forklaring på fravær har hatt mye fokus i 2012 og vil ha det også i Hensikten med prosjektet er å finne årsaker til fravær, for bedre å kunne sette inn tiltak. Det ble i 2012 er foretatt en kvalitativ undersøkelse i utvalgte enheter med påfølgende analyse. Det skal i februar 2013 sendes ut en kvantitativ undersøkelse til alle ansatte. Råd og diskusjonsgrupper for ledere i KPH ble også gjennomført jevnlig i Statistikk Det samlede sykefraværet ved SSHF var i 2012 på 7 prosent, dette er en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra Sykefraværet ved SSHF har hatt en negativ trend i Sammenlignet med de andre foretakene i HSØ er vi et av de foretakene med gjennomsnittlige lavest sykefravær i Alle ansatte 6,55 6,8 6,98 (1) Kirurgisk klinikk 6,33 6,89 7,03 (3) Medisinsk klinikk 6,93 6,38 6,08 (5) Klinikk for psykisk helse 6,48 7,14 7,71 (6) Medisinsk serviceklinikk 6,56 5,6 6,44 (7) Driftsenhet 6,96 8,45 8,54 (8) Stab 5,13 4,96 4,6 7

8 5 Beredskap Fagansvarlig avdeling: Fagavdelingen. SSHFs beredskapssystem tilfredsstiller kravene i lovverk og føringer fra Helse Sør-Øst RHF, blant annet gjennom regional beredskapsplan. Alle overordnede planer er løpende revidert i 2012, og foregår et kontinuerlig arbeid for å forbedre beredskapssystemet. Viktige temaer har vært saneringsberedskap legemiddelberedskap. Det er gjennomført månedlige øvelser på hvert sykehus i tillegg til en større regional øvelse i samarbeid med de andre nødetatene m.fl.. Beredskapsrådgiver er leder av Regionalt beredskapsutvalg i Helse Sør-Øst, hvor det arbeides spesielt med oppfølging etter 22/7 og innføring av nytt krisehåndteringssystem. Parallelt med dette innføres aktuelle endringer integreres fortløpende i SSHFs beredskapssystem var ellers et år uten store utfordringer på beredskapssiden. 6 Brannvern Fagansvarlig avdeling: Driftsenheten, Service- og Sikkerhetsavdelingen 6.1 Øvelser og opplæring Det er gjennomført tilstrekkelig antall øvelser og opplæringstiltak, for å tilfredsstille lovens krav og sykehusets eget behov for kompetanse innen feltet. 6.1 Brannvernledelse og tilsyn Det gjennomføres årlige samlinger for brannvernledere i hele SSHF, og i 2012 var brannvesenet i de aktuelle kommunene på et samordnet, systemrettet branntilsyn. Dette var første gang et slikt tilsyn er gjennomført i SSHF, og sykehuset kunne dokumentere ovenfor tilsynet at vi har en samlet, overordnet styrende dokumentasjon innen fagområdet. 6.2 Dokumentasjon av tekniske branntiltak Ved branntilsyn i 2010 ble det påpekt at sykehuset må dokumentere status på det brannforebyggende området i byggene. For SSA har dette arbeidet pågått i hele 2012, og avsluttes vinteren Dette arbeidet videreføres for andre lokasjoner i Dette blir et viktig satsningsområde videre i det brannforebyggende arbeidet. 6.3 Brannalarmer Det er et prioritert område både fra brannvesenet og SSHF å begrense antallet unødige brannalarmer. Det er fremdeles for mange unødige alarmer i SSHF, og dette arbeidet videreføres i Smittevern SME er underlagt Fagdirektøren i SSHF og organisert i Fagavdelingen. 7.1 Organisering og personalsituasjonen i 2012 Stillingen som smittevernlege har vært stabilt besatt gjennom hele året i 100 % stilling. SME har også i 2012 hatt perioder med sykemelding blant hygienesykepleierne. Sykefraværet har vært delvis dekket med sykepleiervikar i 15 % - 20 % stilling siste halvår. Ny vaksinesykepleier i SSA ble tilsatt for tiltredelse fra To av hygienesykepleierne har videreført påbegynt 2-årig deltids videreutdanning i hygienesykepleie ved høyskolen Diakonova i Oslo. Hygienesykepleier i SSF har i 2012 fortsatt som ansattes representanter til styret for SSHF. 7.2 Møter Interne enhetsmøter i SME SME har gjennomført heldags enhetsmøter en gang per måned. Høsten 2012 ble det gjennomført et todagers arbeidsseminar i lokaler utenfor SSHF med oppdatering av Infeksjonskontrollprogram for kommunene som arbeidsoppgave. Arbeidet har vært fulgt opp og revidert program forutsettes ferdig i januar

9 Smittevernkontaktmøter SSF antall 5 SSA antall 4 SSK antall 6 Dialogmøte med studentene: I samråd med ledelsen for sykepleieutdanningen har det vært arrangert tre dialogmøter med sykepleierstudenter i hvert av sykehusene Andre møtearenaer SME følger i hovedsak daglig visitt på Avd. for Mikrobiologi, og deltar i ukentlige møter på Intensivavdelingen i SSK. Hygienesykepleierne foretar ukentlige kontaktrunder til de kliniske avdelinger i sykehusene. Smittevernlegen har hatt flere presentasjoner for ansatte i alle tre sykehusene vedrørende antibiotikabruk i SSHF basert både på to gjennomførte antibiotikaprevalenser i 2012 og salgstall fra sykehusapotekene. Smittevernenheten har deltatt i SSHFs brukerråd. Smittevernenheten har innad i SSHF gjennomført undervisninger på ulike avdelinger for ulike personellgrupper. Ekstern møtedeltakelse På Norsk Forum for sykehushygiene i Tromsø i oktober hadde SME to poster-presentasjoner som ble belønnet med 2. og 3.plass blant i alt 12 posters. Alle ansatte i SME i SSHF deltok på årskonferansen i Tromsø. Den norske pasientsikkerhetskampanjen introduserte i november to nye innsatsområder for å bekjempe helsetjenesteassosierte infeksjoner relatert til kateterbruk i urinveiene og kateterbruk i blodbane. SME deltar i de to arbeidsgruppene som er etablert i SSHF med en hygienesykepleier i hver gruppe. SMEs ansatte har deltatt i regionale møter for sykehushygieniske enheter i Helse Sør-Øst. Møtene har vært avholdt i OUS. Flere har deltatt i faglige kurs/møter vedrørende sykehushygieniske temaer i Vaksinesykepleierne har deltatt på vaksinedagen holdt av Folkehelseinstituttet. Regionalt forum for sykehushygiene i Helse Sør-Øst har videreført arbeidet med å utvikle et regionalt felles e-læringsprogram innen smitteverntemaer, hvor SME, SSHF, har deltatt med en av våre hygienesykepleiere. SME i SSHF har i 2012 fortsatt vært representert med en hygienesykepleier i Regionalt produktråd for offentlige anskaffelser for innkjøp av brukerutstyr i sykehusene. 7.3 Infeksjonsregistrering Det ble gjennomført fire prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner. Resultatene varierer stadig fra måling til måling, men postoperative sårinfeksjoner har i de siste målinger både vist en økende tendens i SSA og SSK, og utgjør hovedandelen av registrerte infeksjoner. Nasjonalt er innrapporteringen til Norsk Overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) endret til helårsregistrering med virkning fra Første innrapporteringsperiode er satt til Rapporteringen skjer til Norsk Folkehelseinstitutt (Fhi). I 2012 ble det to ganger gjennomført antibiotika-prevalens samtidig med infeksjonsprevalens i alle somatiske avdelinger i SSA, SSK og SSF. Antibiotikaregistreringen ble gjennomført med deltagelse fra, og i samarbeid med, sykehusfarmasøyt fra hvert av sykehusapotekene i h.h.v. SSA og SSK. Resultatene er tilbakeført til klinikerne i sykehusene og publisert på SSHF s Intranett. I 2012 er det også gjennomført tre ganger registrering av ansattes bruk av fingerringer, armbåndsur og andre smykker. Registreringene ble gjort parallelt med infeksjonsregistreringene. I SSF er det nærmest ikke registrert ansatte som bruker ringer, armbåndsur eller smykker til 9

10 tjenesteuniform, men registreringene i SSA har vist at % av ansatte ble observert med ringer og armbåndsur etc., og fra 9 14 % av ansatte tilsvarende i SSK 7.4 Infeksjonsutbrudd Det har i 2012 ikke vært utbrudd av Norovirus eller influensa som har satt sykehusene på spesielle prøver hva isoleringsbehov eller andre tiltak angår. Tbc-pasient med smitte har forekommet både i SSA og SSK. I SSK påviste man lunge-tbc hos pasient etter ca. 2 ukers opphold i sykehuset før nødvendige isoleringstiltak ble iverksatt. Ansatte som i denne tiden kunne ha vært utsatt for smitte ble kartlagt. I alt 56 ansatte ble registrert for nødvendig oppfølging. SME har i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi et generelt økende fokus på multiresistente mikrober. Tall registrert for MRSA og ESBL er tilnærmet lik tallene for 2011, mens det er registrert en økning i antallet positive prøver på Clostridium difficile i Det ble i 2012 påvist ett nytt tilfeller av ESBL-KPC. Oversikt over resistente mikrober fra Avdeling for mikrobiologi i Andre aktiviteter i SSHF SME har gjennomført luftkvalitetsmålinger i operasjonsstuer også i år. Antall partikler i luften målt i ultrarene operasjonsstuer (ortopedistuer) har vist tilfredsstillende verdier både i SSA og SSK. I SSA er det ikke gjort tekniske endringer i forhold til tidligere påvist for lavt lufttrykk under LAF-tak i ultrarene stuer målt som fallhastighet i m/sek. I SSK er operasjonsstuer under ombygging og Weiss-tak blir erstattet med LAF-tak. Ulike presentasjoner i sykehusene på WHOs internasjonale dag for håndhygiene 5. mai. Influensa vinteren 2011/2012 Høsten 2012 ble det gitt ut informasjon i SSHF om kommende influensasesong og hva man kunne forvente av sesonginfluensa. Det ble igjen gitt oppfordring til å la seg vaksinere som ansatt i SSHF med høstens aktuelle influensavaksine. Ut i fra pristilbud på influensavaksine ble det valgt å kjøpe Fluarix for både pasienter og ansatte. Ved oppstart av vaksinering, ble det gjort kjent i media at finske helsemyndigheter hadde uttrykt skepsis til bruk av Fluarix. Opplysningene fra Finland ble vurdert av De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) som konkluderte med at det ikke var grunnlag for betenkeligheter mot bruk av Fluarix. Saken kan imidlertid ha påvirket ansattes interesse for sesonginfluensavaksine da etterspørselen blant ansatte i høst var mindre enn forventet. Influensasesongen 2012/13 var på slutten av 2012 preget av at et flertall positive influensa A- prøver var H1N1 svineinfluensa 10

11 Mastergrads-studie En av hygienesykepleierne i SSK har arbeidet videre med Master-oppgave innen smittevern. Oppgaven har vært basert på kunnskap om Clostridium difficile infeksjoner i sykehus blant både leger og sykepleiere. Det er samlet inn en rekke interessante data. Spesialutdanning som hygienesykepleiere To av hygienesykepleierne har fortsatt sine to-års deltidsstudier ved Høyskolen Diakonova i Oslo for spesialutdanning til hygienesykepleiere. 7.6 Oppfølging av kommuner med avtale Enheten har vært aktiv med rådgivning og undervisning mot kommuner som har samarbeidsavtaler med SSHF. I mai 2012 ble det invitert til kurs med bl.a. fokus på stell av infiserte sår for helsepersonell i kommunehelsetjenesten i begge Agderfylkene. Kurset ble avholdt i Undervisningssenteret i SSK med ca. 100 deltakere, i hovedsak sykepleiere. Det har i 2012 vært avholdt beredskapsøvelser i smittevern i fire kommuner i Vest-Agder hvor smittevernlege og en av hygienesykepleierne har deltatt. 7.7 Vaksinasjoner SSA 2012 Boostrix 14 doser, Engerix-B 59 doser, Havrix doser, Twinrix 19 doser, Influensa-vaksine (Vaxigrip + Fluarix) 41 doser, andre vaksiner 6 SSK 2012 Havrix: 15, Engerix B: 109, Twinrix: 32 Boostrix: 27, Varilrix: 2, Influensavaksine:?, Influvac: 4 ( jan 2012), Fluarix: 33 SSF Vaksinering av ansatte gjennomføres av sykepleier i Medisinsk avdelings poliklinikk og vil eventuelt fremgå av deres årsrapport. Egenerklæringsskjemaer i 2012: En vesentlig del av vaksinesykepleiers arbeid er knyttet til kontroll og oppfølging av egenerklæringsskjemaer fra nytilsatte, studenter o.a. I SSK ble det behandlet 1133 egenerklæringsskjemaer for til sammen SSF og SSK. I SSA ble det behandlet 603 egenerklæringsskjemaer. Stikkskader SSA: 63 stikkskader, derav 24 ferdig fulgt opp. Ingen smittet så langt. SSK: 90 stikkskader. Ingen smittet så langt. SSF: 8 stikkskader. Ingen smittet så langt. 8 Strålevern Fagansvarlig avdeling: Medisinsk serviceklinikk Strålevernsansvaret er organisert med en sentral strålevernkoordinator. Sentral strålevernkoordinator er i tillegg leder for strålevernutvalget som består av lokal strålevernkontakt ved radiologisk avdeling/seksjon i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord, samt en fysiker fra Senter for kreftbehandling og en representant fra medisinsk teknisk avdeling. Sentral strålevernkoordinator er plassert i Medisinsk serviceklinikk og rapporterer til klinikksjef. Lokale strålevernkontakter og sentral strålevernkoordinator har holdt en rekke undervisninger innen strålevern og apparatspesifikk opplæring til ansatte ved Sørlandet sykehus HF. Oppmøtet på 11

12 undervisningene har vært bra for de ulike personellkategoriene, men dog med unntak innen legegruppene. Sørlandet sykehus HF har i 2012 hatt 23 registrerte strålevernsmessige uhell/hendelser ved bruk av ioniserende stråling. 1 av disse er av alvorlig karakter med fare for pasientskade, dog uten at de har ført til pasientskade. De resterende 22 er av mindre alvorlig karakter og de fordeler seg på følgende måte: Dobbel undersøkelse 5 stk Dobbelundersøkelse pga feil på utstyr 9 stk Undersøkelse utført på feil pasient 7 stk Utilsiktet eksponering av gravid pasient 1 stk Tallene er hentet fra TQM. 8.1 Personelldoser I 2012 er det registrert over 330 arbeidstakere som har brukt persondosimeter ved Sørlandet sykehus HF, dosefordelingen er for disse som følger: SSA SSF SSK 0 msv msv, msv >3 msv Høyeste registrerte dose var 24,7 msv, tilsvarende 9,9 msv i effektiv dose. Det er de samme personellgrupper som hvert år får de høyeste dosene; kardiologer og radiologer som arbeider med angio- og intervensjonsundersøkelser. 8.2 Utslipp av radioaktive stoffer Sørlandet sykehus HF har i 2012 hatt følgende beregnede utslipp av radioaktive stoffer til avløpsnettet via pasient fra nukleærmedisinsk virksomhet: Nuklide SSA SSK Tc-99m 51 GBq 327 GBq I-131 0,04 GBq 2,1 GBq I-123-3,3 GBq In-111-0,6 GBq Utslippene er innenfor utslippstillatelsen. 8.3 Statens strålevern Sørlandet sykehus HF har følgende gjenstående pålegg fra Statens strålevern gitt i forbindelse med godkjenning av strålebruk i 2006: Områder med mottatt pålegg Tiltaksstatus Frist Krav til kompetanse ved nukleærmedisinsk seksjon SSA Under utarbeiding av Statens strålevern SSHF har fått midlertidig dispensasjon fra kravet om lege med spesialistkompetanse i nukleærmedisin inntil videre. 12

13 9 Medisinsk teknisk utstyr Fagansvarlig avdeling: Driftsenheten, Medisinsk Teknisk Avdeling (MTA). Avdelingen består av fire seksjoner, en på hvert somatisk sykehus samt Enhet for Behandlingshjelpemidler (BHM.) 9.1 Virksomhetens omfang MTA forvalter en utstyrspark av MTU bestående av ca enheter, med en akkumulert historisk anskaffelsesverdi på ca. kr. 800 mill. Mot denne utstyrsparken forvalter MTA eieransvaret, hvor avdelingen har ansvar for innkjøp av utstyret, reparasjon og vedlikehold, loggføring vedrørende alle forhold i forb. med bruk av utstyret, kassasjon osv. I 2012 ble det loggført ca tekniske oppdrag på utstyret, hvorav ca av oppdragene har vært periodisk vedlikehold. De resterende er klassifisert som uforutsette reparasjoner og annet arbeid i relasjon til utstyret. Tekniske oppdrag (rep og vedlikehold) utføres på tre forskjellige måter, hvorav hver av dem kostnadsmessig er ca. en tredjedel av det totale vedlikeholdsregnskapet. Kjøpt planlagt vedlikehold, kjøpt akuttservice og kjøp av deler som sammen med lønnskostnader til ansatte teknisk personell utgjør en tredjedel. 9.2 Risikovurdering Alt MTU er risikovurdert i forhold til sannsynlighet for, og konsekvens ved uønskede hendelser, noe som løpende oppdateres i forhold til nye utstyrstyper, ny viten osv. Risikovurderingen baserer seg på gjeldende forskrifter, egne erfaringer og produsentenes erfaringer, og har som mål å unngå uønskede hendelser hvor MTU er årsak eller involvert. 9.3 Opplæring Foretaket har utarbeidet retningslinjer i kartlegging, gjennomføring og dokumentasjon av opplæring i bruk av MTU for brukeravdelinger. 9.4 Tekniske behandlingshjelpemidler I tillegg til MTU i bruk inne på sykehusene, er det pr. d.d. ca utlån til pasienter med teknisk utstyr som sykehuset har ansvar for og som behandles i hjemmet. Utlevering, pasientkontakt, reparasjon og vedlikehold av dette utstyret inkludert utlevering av forbruksvarer håndteres av Enhet for Behandlingshjelpemidler, i tillegg til utlevering av forbruksvarer til ernæringspasienter, samt organisering av gassdistribusjon til pasienter avhengig av oksygen. 9.5 Avvik Det er i 2012 meldt 3 uhell/nesten uhell med medisinsk utstyr til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB.) Konklusjon etter undersøkelser er at det ikke var eller er teknisk feil med utstyret. 9.6 Tilsyn Det er i de seneste års tilsyn fra DSB ikke fremkommet avvik i forhold til virksomheten til MTA. 10 Ytre miljø Fagansvarlig avdeling: Driftsenheten, Eiendomsavdelingen. Helse Sør-Øst har hatt ytre miljø høyt oppe på agendaen siden I foretaksprotokollen til de regionale helseforetakene for 2011 er dette videreført bl.a. gjennom krav om at helseforetakene skal være miljøsertifisert etter ISO NS innen utgangen av For å sikre at arbeidet med sertifiseringen ble utført i hht. kravene i ISO NS 14001, ble det utarbeidet en veiledning som alle helseforetakene følger. Det ble dessuten lagt opp til en rekke kurs og informasjonsmøter for å sikre at arbeidet med sertifiseringen hadde nødvendig framdrift og ble utført på en hensiktsmessig måte. Sørlandet sykehus HF har vært representert på de fleste av møtene. 13

14 Det er et mål at Helse Sør-Øst skal være i forkant av miljøutfordringene og være pådriver for miljøvennlige sykehus. Spesialisthelsetjenesten har et stort potensial i forhold til å hente ut miljøog klimagevinster. Det settes i sektoren tydelige miljøfotspor ved at driften påvirker det ytre miljøet gjennom forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og produkter, samt gjennom behandling av avfall. Miljøet belastes også gjennom transport av medarbeidere, pårørende og leverandører. For å få en bedre kontroll over de miljøpåvirkningene spesialisthelsetjenesten representerer, har man valgt å legge vekt på miljøledelse i tillegg til at helseforetakene skal miljøsertifiseres. Sørlandet sykehus HF har lagt opp og organisert sitt arbeid med sertifiseringen ut fra at målet om å være sertifisert i 2014 skal oppnås. I 2012 har HSØ RHF bl.a. fokusert på energibruk, avfall, vannforbruk, innkjøp og miljøkrav. Dette har blitt fulgt opp av det regionale helseforetaket, og gjennom sikrere registreringer av forbruk m.v. kan man nå bedre følge opp utviklingen innenfor prioriterte og viktige områder Avfall Registreringen av avfallsmengder har tidligere vært noe upålitelig, men er nå så nøyaktig at utviklingen over lengre perioder gir gode indikasjoner av effektene av de tiltakene som settes i verk. Når det gjelder totalmengden av avfall, er denne slik nedenstående oppsett viser. Det sorteres kun på enkelte fraksjoner, slik at det er en differanse mellom total avfallsmengde og det som sorteres ut. Det vil bli lagt til rette for utsortering av flere fraksjoner. År Total mengde avfall t t t t t Når det gjelder mengder fordelt på fraksjoner, viser disse følgende: År Restavfall Papp/papir Bio-/matavfall Risikoavfall t 224 t 185 t 93 t t 215 t 209 t 136 t t 257 t 186 t 130 t t 238 t 170 t 137 t t t 149 t Variasjonene både innenfor total avfallsmengde og på fraksjonsnivå er innenfor det man vil måtte regne med, samt at man fortsatt har noen usikkerheter knyttet til mengder, jfr. den store nedgangen i restavfall fra 2010 til Avfallsmengdene i 2012 viser ingen store avvik fra tidligere registreringer. Ved nybygging settes det krav om utsortering av avfall som skal gå til deponi. For de siste nye byggene ligger utsorteringsgraden på %. Dette er et høyt tall som har vært mulig å nå gjennom helseforetakets krav til leverandørene, samt deres kompetanse til å følge opp våre krav. For ombygginger og mindre tiltak er det ikke gjort tilsvarende registreringer, og trolig er utsorteringsgraden her noe lavere grunnet en mer komplisert sortering. Det stilles de samme kravene for disse tiltakene som for nybygg, og med mer erfaring ventes en økning i utsortering også for disse tiltakene. Nødvendige registreringer av avfallsmengder vil bli innført gradvis for disse tiltakene. Avfallsmengdene fra SSHF er på samme nivå som resten av HSØ RHF. 14

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

HMS årsrapport 2014 1

HMS årsrapport 2014 1 HMS årsrapport 2014 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder og verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 3 2.3 HAMU og AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten... 4 3 HMS-handlingsplan

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2011

Arbeidsmiljøårsrapport 2011 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sin hovedoppgave er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM 2009 2011 Gunn Vottestad: Blå time Gunn Vottestad/ Bono Rapport ved prosjektleder Hilde Isaksen, Smittevernsenteret, AMS, UNN HF. Juni 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1... 4 SAMMENDRAG...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer