Vedlegg styresak HMS Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012"

Transkript

1 Vedlegg styresak HMS Årsrapport 2012

2 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS Skader Ergonomi Medarbeiderundersøkelsen Konfliktbehandling Rus Ledelse og arbeidsmiljø 6 4 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær Geografisk IA-utvalg Omplasseringer Aktivitet Statistikk 7 5 Beredskap 8 6 Brannvern Øvelser og opplæring Brannvernledelse og tilsyn Dokumentasjon av tekniske branntiltak Brannalarmer 8 7 Smittevern Organisering og personalsituasjonen i Møter Infeksjonsregistrering Infeksjonsutbrudd Andre aktiviteter i SSHF Oppfølging av kommuner med avtale 11 8 Strålevern Personelldoser Utslipp av radioaktive stoffer Statens strålevern 12 9 Medisinsk teknisk utstyr Virksomhetens omfang Risikovurdering 13 2

3 9.3 Opplæring Tekniske behandlingshjelpemidler Avvik Tilsyn Ytre miljø Avfall Vannforbruk Energi Innkjøp og miljøkrav HMS - tilsyn og pålegg 16 3

4 1 Innledning SSHF har ett hovedarbeidsmiljøutvalg, HAMU, med fire representanter fra arbeidsgiversiden og fire fra arbeidstakersiden, hvorav to er hovedverneombud. Utvalget behandler saker som vedrører arbeidsmiljø og HMS. HAMU hadde 8 møter og behandlet totalt 49 saker i Alle møter har som faste poster HAMUrelevante saker til styremøtet og sykefravær. 2 Arbeidsmiljø Fagansvarlig avdeling: Organisasjonsavdelingen, enheten Personal og Arbeidsmiljø. Omstilling/endring er en del av hverdagen også i Sørlandet sykehus. Krav til kvalitet i behandlingstilbudet og funksjonsfordeling er den største drivkraften. Prosessene er krevende for alle berørte og må skje på en riktig og god måte. Til grunn for arbeidet legges Prosessveileder, Omstillingsveileder for SSHF og 12 prinsipp for medvirkning i omstilling. Sistnevnte er utviklet av Helse Sør-Øst RHF. Både tillitsvalgte og verneombud er involvert i alle prosesser, og er med i bl.a. i prosjektgrupper og utvalg. Før et vedtak om omstilling fattes, gjøres en analyse for å vurdere arbeidsmiljøkonsekvensene av omstillingen. Dette gir grunnlag for å sette i verk nødvendige arbeidsmiljøtiltak. Arbeidsmiljøet kartlegges årlig ved gjennomføring av vernerunder og medarbeiderundersøkelse. I 2012 ble medarbeiderundersøkelsen gjennomført i september. En stor del av oppfølgingen (presentasjon av resultater, gruppesamtaler og utviklingsseminar mm.) er gjennomført innen 2012 i tråd med målsettingen. 3 HMS Organisasjonsavdelingen, enheten Personal og Arbeidsmiljø har fagansvar for arbeidsmiljø og systemansvar for HMS. Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved SSHF er organisert i denne enheten. Alle aktuelle prosedyrer og retningslinjer er samlet i en HMS-håndbok, som også fungerer som en mal for avdelingens lokale HMS ansvar og oppgaver. HMS systemet har direkte link fra Intranettet. Årshjul for det systematiske HMS- arbeidet er revidert i 2012 og ny plansje er trykket opp. Yrkeshygieniker, som representant for BHT, deltar fast på møter i HMS- forum som er et samarbeidsforum mellom HMS- fagfolk og hovedverneombudene i Helse Sør-Øst. HMS aktiviteten på avdelings- og enhetsnivå blir vurdert av HAMU og klinikkvise AMU. Aktiviteten blir målt ved bl.a. antall gjennomførte vernerunder og HMS- handlingsplaner. Det ble gjennomført 143 vernerunder i SSHF i Tiltak etter vernerunde kan lenkes direkte til Driftavdelingen via Teknisk behovsmelding når det gjelder for eksempel bygningsmessige forhold. BHT er involvert i oppfølgingsarbeidet etter arbeidstilsynets tilsyn i ambulansetjenesten, PTSS. Det er kartlagt utsatte arbeidsplasser og utleieboliger ved SSHF etter nye grenseverdier og regler om radon i bygninger. Yrkeshygieniker i BHT har bistått med opplæring i bruk av Elektronisk stoffregister i SSHF. En opptelling i stoffkartoteket viser at det nå er registrert sikkerhetsdatablader i SSHF i 2012, til sammen for alle lokasjoner i SSHF. Det er utført risikovurderinger av kjemikalier ved flere enheter. Det har blitt holdt kurs i Arbeidsmiljø. Det har vært 5 dager Grunnkurs i Arbeidsmiljø. Antall deltakere er 185 bestående av ledere, verneombud og tillitsvalgte. Det undervises også i HMS til nye ledere og i verneombudssamlinger. AMU i Medisinsk serviceklinikk ga bedriftshelsetjenesten i oppdrag om å gjennomføre en halvdagssamling i HMS-arbeid for sine ledere. Dette på bakgrunn av tilbakemeldinger fra ledere som ønsket en mulighet til å oppdatere seg i HMS-arbeidet. De har alle deltatt på 40-timers arbeidsmiljøkurs tidligere. Samlingen startet med en gjennomgang av nye og endrede prosedyrer 4

5 samt stoffkartoteket. Hovedtema var bestemt til å være IA-arbeid for ledere. Det ble lagt vekt på erfaringsutveksling og case arbeid i grupper med sammensetning på tvers av geografiske lokasjoner. Gode tilbakemeldinger og særlig angående muligheten til erfaringsutveksling. 3.1 Skader I 2012 ble det registrert 443 tilfeller totalt av ansattskader, inkludert vold/trusler, i hendelsesregistreringssystemet TQM. Dette er ca 10 % økning fra Ergonomi Det er gjennomført flere kartlegginger med risikovurdering på enheter som blant annet viser sammenheng med arbeidstempo, bygningsmessige forhold og muskel-/skjelettplager. Ved slike bestillinger legges det vekt på tett samarbeid med verneombud og andre representanter i kartleggingen og i presentasjonen etterpå. Individuell arbeidsplassvurdering og oppfølging gjøres kontinuerlig etter henvendelse fra leder. Et økende antall ledere er tidlig ute med henvendelse på vegne av ansatt i tilrettelegging av arbeidsplass, det gjelder særlig dataarbeidsplasser. Det er sannsynlig at tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten over tid gjør ledere bevisste på tidlig intervensjon og tilrettelegging. Etter positive tilbakemeldinger forrige år, blir det nå holdt dagsamling for forflytningsveiledere i hele SSHF. Erfaringen er at det er ansatte fra Kristiansand og Arendal som møter til dette. Det ble lagt fram ønske om å kunne legge neste samling til sykepleieskolen i Grimstad og forslaget skal følges opp for å se om dette er mulig. Bedriftsfysioterapeuten har bistått på fagdager med både teori og praktisk trening i forflytning når det har blitt etterspurt. Ergonomi er med som fagtema i Grunnopplæring i Arbeidsmiljø som holdes årlig i SSHF. 5

6 I tillegg gjennomføres det undervisning i ergonomi på avdelinger og enheter etter forespørsel fra ledere og verneombud. Det blir da fokusert på spesifikke problemstillinger på de enkelte enheter/avdelinger etter forberedelser med kartlegging og bl.a. bruk av foto for illustrasjon. I forbindelse med tilsyn i ambulansetjenesten i 2012, har bedriftsfysioterapeut bistått i arbeid med kartlegging og risikovurdering for manuelt arbeid i tilegg til utarbeidelse av planer for bistand fra bedriftshelsetjenesten og andre HMS-rutiner i tjenesten. Tidligere forslag til treningsprogram for to stasjoner ble besluttet å formaliseres til et anbefalt treningsprogram for ansatte i ambulansetjenesten. 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 75 % av de ansatte svarte på medarbeiderundersøkelsen i september 2012, en nedgang fra 76 % for Det antas at årsaken til nedgangen kan ligge i at det ble gjennomført en stor undersøkelse om pasientsikkerhetskultur i juni. Denne hadde flere likhetstrekk med medarbeiderundersøkelsen. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen viser en positiv trend i SSHF. 3.4 Konfliktbehandling Personal og Arbeidsmiljø har gitt bistand ved flere personalkonflikter med rådgivning, avklaring og konfliktbehandling. I tillegg har vi jobbet på det forebyggende plan med foredrag/innlegg på personalmøter og tema/fagseminarer ved flere enheter. Videre har vi gitt opplæring i forbindelse med grunnkurs og verneombudssamlinger. 3.5 Rus Sørlandet sykehus har deltatt i et forskningsprosjekt gjennomført av Folkehelseinstituttet og Statens institutt for rusmiddelforskning sammen med flere andre sykehus. Studien vil totalt omfatte mange bransjer innen norsk arbeidsliv. Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om omfanget av bruk av rusmidler i arbeidslivet. Resultatene fra studien er ennå ikke klare, men vil foreligge i løpet av SSHF har en aktiv ruspolicy, og samtlige ansatte i SSHF skal være orientert om sykehusets holdning til rusmidler. Temaet er fast på programmet i grunnopplæringen og tatt med i programmet for nye ledere. Bedriftshelsetjenesten har vært involvert i noen enkeltsaker som omhandler brudd på rusreglementet. 3.6 Ledelse og arbeidsmiljø Ledelse har stor betydning for psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. I 2012 ble det holdt introduksjonskurs for nye ledere. Høsten 2012 ble det påbegynt nytt lederutviklingsprogram for avdelingsledere med 24 deltakere. Programmet består av 6 samlinger à 2 dager. Det legges til rette for at den enkelte deltaker skal sette fokus på egen ledelse. Dette gir god mulighet for personlig utvikling. En bærebjelke gjennom programmet er medlemskap nettverksgruppe. Hver gruppe er sammensatt på tvers av geografi og klinikktilhørighet. De er et forum for deling av erfaring, diskusjon og refleksjon. Et kull gjennomførte enhetslederprogrammet våren i I enhetslederprogrammet legger den pedagogiske metoden opp til ferdighetstrening i basisgrupper. Deltakerne tar med seg stoff og situasjoner fra egen hverdag, noe som bidrar til å aktualisere innholdet. Teori og praksis føres også sammen ved at interne ledere som har gode historier trekkes inn på enkelttema. Deltakerne har gitt meget gode tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring. I 2012 er det etablert obligatorisk opplæring av alle nyansatte. En dag er felles for alle uavhengig av arbeidssted og yrkesgruppe. Videre er det 3 timers opplæring for sykepleiere vernepleiere i legemiddelhandtering. 6

7 4 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær Fagansvarlig avdeling: Organisasjonsavdelingen, enheten Personal og Arbeidsmiljø. SSHF signerte ny IA-avtale 22. november Avtalens overordnede mål er: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting fra arbeidslivet. Avtalen ble evaluert i september Det ble da tilført et nytt punkt under tiltak. Avtalen er gjeldene frem til 31. desember I henhold til avtalen og relevant lovverk, forplikter alle ledere i SSHF seg til å jobbe systematisk for å nå disse målene. Arbeidsgiver har en særskilt plikt til individuelt å legge til rette for medarbeidere med redusert arbeidsevne, så langt det er mulig. Medarbeiderne har også en plikt til å bidra i dette arbeidet. Målet er å hindre at medarbeidere faller ut av arbeidslivet, slik at man unngår tap av ressurser, kompetanse og derigjennom opprettholder kontinuitet i arbeidslivet. Alt IA-arbeidet er forankret i linjeledelsen. Rådgivere i Personal og Arbeidsmiljø bistår lederne i IA-arbeidet. HAMU og klinikkenes AMU drøfter tiltak i avdelinger med over 9 % fravær Geografisk IA-utvalg Ved de tre hovedlokasjonene Arendal, Flekkefjord og Kristiansand er det IA-utvalg hvor det sitter representanter fra alle klinikkene. Dersom en medarbeider på grunn av redusert arbeidsevne ikke lengre kan jobbe i egen klinikk, blir de meldt inn til IA-utvalget for vurdering opp mot ledige stillinger i hele SSHF. Det har vært jevnlige møter i alle utvalgene Omplasseringer Det har i 2012 blitt foretatt 8 omplasseringer av medarbeidere på grunn av sykdom. Dette er saker som går på tvers av klinikkene. I tillegg til dette omplasseres flere innenfor de ulike klinikkene uten at Personal og Arbeidsmiljø er involvert. Antallet her kan ikke oppgis da dette er noe klinikkene ordner internt Aktivitet IA-arbeid har også i 2012 vært en del av grunnkurs i arbeidsmiljø. IA-arbeid og sykefraværsoppfølging har også vært tema på enhetslederopplæringen og kurs for nye ledere. Det ble i desember arrangert seminar om arbeidsglede og motivasjon for ansatte. Her var det til sammen ca 200 deltagere. SSHF har innført nytt sykefraværsoppfølgingsverktøy for ledere. Dette erstatter det gamle systemet i personalportalen. Det ble tilbud opplæring i det nye verktøyet januar Prosjektet Kvinners jobbtilknytning en forklaring på fravær har hatt mye fokus i 2012 og vil ha det også i Hensikten med prosjektet er å finne årsaker til fravær, for bedre å kunne sette inn tiltak. Det ble i 2012 er foretatt en kvalitativ undersøkelse i utvalgte enheter med påfølgende analyse. Det skal i februar 2013 sendes ut en kvantitativ undersøkelse til alle ansatte. Råd og diskusjonsgrupper for ledere i KPH ble også gjennomført jevnlig i Statistikk Det samlede sykefraværet ved SSHF var i 2012 på 7 prosent, dette er en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra Sykefraværet ved SSHF har hatt en negativ trend i Sammenlignet med de andre foretakene i HSØ er vi et av de foretakene med gjennomsnittlige lavest sykefravær i Alle ansatte 6,55 6,8 6,98 (1) Kirurgisk klinikk 6,33 6,89 7,03 (3) Medisinsk klinikk 6,93 6,38 6,08 (5) Klinikk for psykisk helse 6,48 7,14 7,71 (6) Medisinsk serviceklinikk 6,56 5,6 6,44 (7) Driftsenhet 6,96 8,45 8,54 (8) Stab 5,13 4,96 4,6 7

8 5 Beredskap Fagansvarlig avdeling: Fagavdelingen. SSHFs beredskapssystem tilfredsstiller kravene i lovverk og føringer fra Helse Sør-Øst RHF, blant annet gjennom regional beredskapsplan. Alle overordnede planer er løpende revidert i 2012, og foregår et kontinuerlig arbeid for å forbedre beredskapssystemet. Viktige temaer har vært saneringsberedskap legemiddelberedskap. Det er gjennomført månedlige øvelser på hvert sykehus i tillegg til en større regional øvelse i samarbeid med de andre nødetatene m.fl.. Beredskapsrådgiver er leder av Regionalt beredskapsutvalg i Helse Sør-Øst, hvor det arbeides spesielt med oppfølging etter 22/7 og innføring av nytt krisehåndteringssystem. Parallelt med dette innføres aktuelle endringer integreres fortløpende i SSHFs beredskapssystem var ellers et år uten store utfordringer på beredskapssiden. 6 Brannvern Fagansvarlig avdeling: Driftsenheten, Service- og Sikkerhetsavdelingen 6.1 Øvelser og opplæring Det er gjennomført tilstrekkelig antall øvelser og opplæringstiltak, for å tilfredsstille lovens krav og sykehusets eget behov for kompetanse innen feltet. 6.1 Brannvernledelse og tilsyn Det gjennomføres årlige samlinger for brannvernledere i hele SSHF, og i 2012 var brannvesenet i de aktuelle kommunene på et samordnet, systemrettet branntilsyn. Dette var første gang et slikt tilsyn er gjennomført i SSHF, og sykehuset kunne dokumentere ovenfor tilsynet at vi har en samlet, overordnet styrende dokumentasjon innen fagområdet. 6.2 Dokumentasjon av tekniske branntiltak Ved branntilsyn i 2010 ble det påpekt at sykehuset må dokumentere status på det brannforebyggende området i byggene. For SSA har dette arbeidet pågått i hele 2012, og avsluttes vinteren Dette arbeidet videreføres for andre lokasjoner i Dette blir et viktig satsningsområde videre i det brannforebyggende arbeidet. 6.3 Brannalarmer Det er et prioritert område både fra brannvesenet og SSHF å begrense antallet unødige brannalarmer. Det er fremdeles for mange unødige alarmer i SSHF, og dette arbeidet videreføres i Smittevern SME er underlagt Fagdirektøren i SSHF og organisert i Fagavdelingen. 7.1 Organisering og personalsituasjonen i 2012 Stillingen som smittevernlege har vært stabilt besatt gjennom hele året i 100 % stilling. SME har også i 2012 hatt perioder med sykemelding blant hygienesykepleierne. Sykefraværet har vært delvis dekket med sykepleiervikar i 15 % - 20 % stilling siste halvår. Ny vaksinesykepleier i SSA ble tilsatt for tiltredelse fra To av hygienesykepleierne har videreført påbegynt 2-årig deltids videreutdanning i hygienesykepleie ved høyskolen Diakonova i Oslo. Hygienesykepleier i SSF har i 2012 fortsatt som ansattes representanter til styret for SSHF. 7.2 Møter Interne enhetsmøter i SME SME har gjennomført heldags enhetsmøter en gang per måned. Høsten 2012 ble det gjennomført et todagers arbeidsseminar i lokaler utenfor SSHF med oppdatering av Infeksjonskontrollprogram for kommunene som arbeidsoppgave. Arbeidet har vært fulgt opp og revidert program forutsettes ferdig i januar

9 Smittevernkontaktmøter SSF antall 5 SSA antall 4 SSK antall 6 Dialogmøte med studentene: I samråd med ledelsen for sykepleieutdanningen har det vært arrangert tre dialogmøter med sykepleierstudenter i hvert av sykehusene Andre møtearenaer SME følger i hovedsak daglig visitt på Avd. for Mikrobiologi, og deltar i ukentlige møter på Intensivavdelingen i SSK. Hygienesykepleierne foretar ukentlige kontaktrunder til de kliniske avdelinger i sykehusene. Smittevernlegen har hatt flere presentasjoner for ansatte i alle tre sykehusene vedrørende antibiotikabruk i SSHF basert både på to gjennomførte antibiotikaprevalenser i 2012 og salgstall fra sykehusapotekene. Smittevernenheten har deltatt i SSHFs brukerråd. Smittevernenheten har innad i SSHF gjennomført undervisninger på ulike avdelinger for ulike personellgrupper. Ekstern møtedeltakelse På Norsk Forum for sykehushygiene i Tromsø i oktober hadde SME to poster-presentasjoner som ble belønnet med 2. og 3.plass blant i alt 12 posters. Alle ansatte i SME i SSHF deltok på årskonferansen i Tromsø. Den norske pasientsikkerhetskampanjen introduserte i november to nye innsatsområder for å bekjempe helsetjenesteassosierte infeksjoner relatert til kateterbruk i urinveiene og kateterbruk i blodbane. SME deltar i de to arbeidsgruppene som er etablert i SSHF med en hygienesykepleier i hver gruppe. SMEs ansatte har deltatt i regionale møter for sykehushygieniske enheter i Helse Sør-Øst. Møtene har vært avholdt i OUS. Flere har deltatt i faglige kurs/møter vedrørende sykehushygieniske temaer i Vaksinesykepleierne har deltatt på vaksinedagen holdt av Folkehelseinstituttet. Regionalt forum for sykehushygiene i Helse Sør-Øst har videreført arbeidet med å utvikle et regionalt felles e-læringsprogram innen smitteverntemaer, hvor SME, SSHF, har deltatt med en av våre hygienesykepleiere. SME i SSHF har i 2012 fortsatt vært representert med en hygienesykepleier i Regionalt produktråd for offentlige anskaffelser for innkjøp av brukerutstyr i sykehusene. 7.3 Infeksjonsregistrering Det ble gjennomført fire prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner. Resultatene varierer stadig fra måling til måling, men postoperative sårinfeksjoner har i de siste målinger både vist en økende tendens i SSA og SSK, og utgjør hovedandelen av registrerte infeksjoner. Nasjonalt er innrapporteringen til Norsk Overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) endret til helårsregistrering med virkning fra Første innrapporteringsperiode er satt til Rapporteringen skjer til Norsk Folkehelseinstitutt (Fhi). I 2012 ble det to ganger gjennomført antibiotika-prevalens samtidig med infeksjonsprevalens i alle somatiske avdelinger i SSA, SSK og SSF. Antibiotikaregistreringen ble gjennomført med deltagelse fra, og i samarbeid med, sykehusfarmasøyt fra hvert av sykehusapotekene i h.h.v. SSA og SSK. Resultatene er tilbakeført til klinikerne i sykehusene og publisert på SSHF s Intranett. I 2012 er det også gjennomført tre ganger registrering av ansattes bruk av fingerringer, armbåndsur og andre smykker. Registreringene ble gjort parallelt med infeksjonsregistreringene. I SSF er det nærmest ikke registrert ansatte som bruker ringer, armbåndsur eller smykker til 9

10 tjenesteuniform, men registreringene i SSA har vist at % av ansatte ble observert med ringer og armbåndsur etc., og fra 9 14 % av ansatte tilsvarende i SSK 7.4 Infeksjonsutbrudd Det har i 2012 ikke vært utbrudd av Norovirus eller influensa som har satt sykehusene på spesielle prøver hva isoleringsbehov eller andre tiltak angår. Tbc-pasient med smitte har forekommet både i SSA og SSK. I SSK påviste man lunge-tbc hos pasient etter ca. 2 ukers opphold i sykehuset før nødvendige isoleringstiltak ble iverksatt. Ansatte som i denne tiden kunne ha vært utsatt for smitte ble kartlagt. I alt 56 ansatte ble registrert for nødvendig oppfølging. SME har i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi et generelt økende fokus på multiresistente mikrober. Tall registrert for MRSA og ESBL er tilnærmet lik tallene for 2011, mens det er registrert en økning i antallet positive prøver på Clostridium difficile i Det ble i 2012 påvist ett nytt tilfeller av ESBL-KPC. Oversikt over resistente mikrober fra Avdeling for mikrobiologi i Andre aktiviteter i SSHF SME har gjennomført luftkvalitetsmålinger i operasjonsstuer også i år. Antall partikler i luften målt i ultrarene operasjonsstuer (ortopedistuer) har vist tilfredsstillende verdier både i SSA og SSK. I SSA er det ikke gjort tekniske endringer i forhold til tidligere påvist for lavt lufttrykk under LAF-tak i ultrarene stuer målt som fallhastighet i m/sek. I SSK er operasjonsstuer under ombygging og Weiss-tak blir erstattet med LAF-tak. Ulike presentasjoner i sykehusene på WHOs internasjonale dag for håndhygiene 5. mai. Influensa vinteren 2011/2012 Høsten 2012 ble det gitt ut informasjon i SSHF om kommende influensasesong og hva man kunne forvente av sesonginfluensa. Det ble igjen gitt oppfordring til å la seg vaksinere som ansatt i SSHF med høstens aktuelle influensavaksine. Ut i fra pristilbud på influensavaksine ble det valgt å kjøpe Fluarix for både pasienter og ansatte. Ved oppstart av vaksinering, ble det gjort kjent i media at finske helsemyndigheter hadde uttrykt skepsis til bruk av Fluarix. Opplysningene fra Finland ble vurdert av De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) som konkluderte med at det ikke var grunnlag for betenkeligheter mot bruk av Fluarix. Saken kan imidlertid ha påvirket ansattes interesse for sesonginfluensavaksine da etterspørselen blant ansatte i høst var mindre enn forventet. Influensasesongen 2012/13 var på slutten av 2012 preget av at et flertall positive influensa A- prøver var H1N1 svineinfluensa 10

11 Mastergrads-studie En av hygienesykepleierne i SSK har arbeidet videre med Master-oppgave innen smittevern. Oppgaven har vært basert på kunnskap om Clostridium difficile infeksjoner i sykehus blant både leger og sykepleiere. Det er samlet inn en rekke interessante data. Spesialutdanning som hygienesykepleiere To av hygienesykepleierne har fortsatt sine to-års deltidsstudier ved Høyskolen Diakonova i Oslo for spesialutdanning til hygienesykepleiere. 7.6 Oppfølging av kommuner med avtale Enheten har vært aktiv med rådgivning og undervisning mot kommuner som har samarbeidsavtaler med SSHF. I mai 2012 ble det invitert til kurs med bl.a. fokus på stell av infiserte sår for helsepersonell i kommunehelsetjenesten i begge Agderfylkene. Kurset ble avholdt i Undervisningssenteret i SSK med ca. 100 deltakere, i hovedsak sykepleiere. Det har i 2012 vært avholdt beredskapsøvelser i smittevern i fire kommuner i Vest-Agder hvor smittevernlege og en av hygienesykepleierne har deltatt. 7.7 Vaksinasjoner SSA 2012 Boostrix 14 doser, Engerix-B 59 doser, Havrix doser, Twinrix 19 doser, Influensa-vaksine (Vaxigrip + Fluarix) 41 doser, andre vaksiner 6 SSK 2012 Havrix: 15, Engerix B: 109, Twinrix: 32 Boostrix: 27, Varilrix: 2, Influensavaksine:?, Influvac: 4 ( jan 2012), Fluarix: 33 SSF Vaksinering av ansatte gjennomføres av sykepleier i Medisinsk avdelings poliklinikk og vil eventuelt fremgå av deres årsrapport. Egenerklæringsskjemaer i 2012: En vesentlig del av vaksinesykepleiers arbeid er knyttet til kontroll og oppfølging av egenerklæringsskjemaer fra nytilsatte, studenter o.a. I SSK ble det behandlet 1133 egenerklæringsskjemaer for til sammen SSF og SSK. I SSA ble det behandlet 603 egenerklæringsskjemaer. Stikkskader SSA: 63 stikkskader, derav 24 ferdig fulgt opp. Ingen smittet så langt. SSK: 90 stikkskader. Ingen smittet så langt. SSF: 8 stikkskader. Ingen smittet så langt. 8 Strålevern Fagansvarlig avdeling: Medisinsk serviceklinikk Strålevernsansvaret er organisert med en sentral strålevernkoordinator. Sentral strålevernkoordinator er i tillegg leder for strålevernutvalget som består av lokal strålevernkontakt ved radiologisk avdeling/seksjon i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord, samt en fysiker fra Senter for kreftbehandling og en representant fra medisinsk teknisk avdeling. Sentral strålevernkoordinator er plassert i Medisinsk serviceklinikk og rapporterer til klinikksjef. Lokale strålevernkontakter og sentral strålevernkoordinator har holdt en rekke undervisninger innen strålevern og apparatspesifikk opplæring til ansatte ved Sørlandet sykehus HF. Oppmøtet på 11

12 undervisningene har vært bra for de ulike personellkategoriene, men dog med unntak innen legegruppene. Sørlandet sykehus HF har i 2012 hatt 23 registrerte strålevernsmessige uhell/hendelser ved bruk av ioniserende stråling. 1 av disse er av alvorlig karakter med fare for pasientskade, dog uten at de har ført til pasientskade. De resterende 22 er av mindre alvorlig karakter og de fordeler seg på følgende måte: Dobbel undersøkelse 5 stk Dobbelundersøkelse pga feil på utstyr 9 stk Undersøkelse utført på feil pasient 7 stk Utilsiktet eksponering av gravid pasient 1 stk Tallene er hentet fra TQM. 8.1 Personelldoser I 2012 er det registrert over 330 arbeidstakere som har brukt persondosimeter ved Sørlandet sykehus HF, dosefordelingen er for disse som følger: SSA SSF SSK 0 msv msv, msv >3 msv Høyeste registrerte dose var 24,7 msv, tilsvarende 9,9 msv i effektiv dose. Det er de samme personellgrupper som hvert år får de høyeste dosene; kardiologer og radiologer som arbeider med angio- og intervensjonsundersøkelser. 8.2 Utslipp av radioaktive stoffer Sørlandet sykehus HF har i 2012 hatt følgende beregnede utslipp av radioaktive stoffer til avløpsnettet via pasient fra nukleærmedisinsk virksomhet: Nuklide SSA SSK Tc-99m 51 GBq 327 GBq I-131 0,04 GBq 2,1 GBq I-123-3,3 GBq In-111-0,6 GBq Utslippene er innenfor utslippstillatelsen. 8.3 Statens strålevern Sørlandet sykehus HF har følgende gjenstående pålegg fra Statens strålevern gitt i forbindelse med godkjenning av strålebruk i 2006: Områder med mottatt pålegg Tiltaksstatus Frist Krav til kompetanse ved nukleærmedisinsk seksjon SSA Under utarbeiding av Statens strålevern SSHF har fått midlertidig dispensasjon fra kravet om lege med spesialistkompetanse i nukleærmedisin inntil videre. 12

13 9 Medisinsk teknisk utstyr Fagansvarlig avdeling: Driftsenheten, Medisinsk Teknisk Avdeling (MTA). Avdelingen består av fire seksjoner, en på hvert somatisk sykehus samt Enhet for Behandlingshjelpemidler (BHM.) 9.1 Virksomhetens omfang MTA forvalter en utstyrspark av MTU bestående av ca enheter, med en akkumulert historisk anskaffelsesverdi på ca. kr. 800 mill. Mot denne utstyrsparken forvalter MTA eieransvaret, hvor avdelingen har ansvar for innkjøp av utstyret, reparasjon og vedlikehold, loggføring vedrørende alle forhold i forb. med bruk av utstyret, kassasjon osv. I 2012 ble det loggført ca tekniske oppdrag på utstyret, hvorav ca av oppdragene har vært periodisk vedlikehold. De resterende er klassifisert som uforutsette reparasjoner og annet arbeid i relasjon til utstyret. Tekniske oppdrag (rep og vedlikehold) utføres på tre forskjellige måter, hvorav hver av dem kostnadsmessig er ca. en tredjedel av det totale vedlikeholdsregnskapet. Kjøpt planlagt vedlikehold, kjøpt akuttservice og kjøp av deler som sammen med lønnskostnader til ansatte teknisk personell utgjør en tredjedel. 9.2 Risikovurdering Alt MTU er risikovurdert i forhold til sannsynlighet for, og konsekvens ved uønskede hendelser, noe som løpende oppdateres i forhold til nye utstyrstyper, ny viten osv. Risikovurderingen baserer seg på gjeldende forskrifter, egne erfaringer og produsentenes erfaringer, og har som mål å unngå uønskede hendelser hvor MTU er årsak eller involvert. 9.3 Opplæring Foretaket har utarbeidet retningslinjer i kartlegging, gjennomføring og dokumentasjon av opplæring i bruk av MTU for brukeravdelinger. 9.4 Tekniske behandlingshjelpemidler I tillegg til MTU i bruk inne på sykehusene, er det pr. d.d. ca utlån til pasienter med teknisk utstyr som sykehuset har ansvar for og som behandles i hjemmet. Utlevering, pasientkontakt, reparasjon og vedlikehold av dette utstyret inkludert utlevering av forbruksvarer håndteres av Enhet for Behandlingshjelpemidler, i tillegg til utlevering av forbruksvarer til ernæringspasienter, samt organisering av gassdistribusjon til pasienter avhengig av oksygen. 9.5 Avvik Det er i 2012 meldt 3 uhell/nesten uhell med medisinsk utstyr til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB.) Konklusjon etter undersøkelser er at det ikke var eller er teknisk feil med utstyret. 9.6 Tilsyn Det er i de seneste års tilsyn fra DSB ikke fremkommet avvik i forhold til virksomheten til MTA. 10 Ytre miljø Fagansvarlig avdeling: Driftsenheten, Eiendomsavdelingen. Helse Sør-Øst har hatt ytre miljø høyt oppe på agendaen siden I foretaksprotokollen til de regionale helseforetakene for 2011 er dette videreført bl.a. gjennom krav om at helseforetakene skal være miljøsertifisert etter ISO NS innen utgangen av For å sikre at arbeidet med sertifiseringen ble utført i hht. kravene i ISO NS 14001, ble det utarbeidet en veiledning som alle helseforetakene følger. Det ble dessuten lagt opp til en rekke kurs og informasjonsmøter for å sikre at arbeidet med sertifiseringen hadde nødvendig framdrift og ble utført på en hensiktsmessig måte. Sørlandet sykehus HF har vært representert på de fleste av møtene. 13

14 Det er et mål at Helse Sør-Øst skal være i forkant av miljøutfordringene og være pådriver for miljøvennlige sykehus. Spesialisthelsetjenesten har et stort potensial i forhold til å hente ut miljøog klimagevinster. Det settes i sektoren tydelige miljøfotspor ved at driften påvirker det ytre miljøet gjennom forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og produkter, samt gjennom behandling av avfall. Miljøet belastes også gjennom transport av medarbeidere, pårørende og leverandører. For å få en bedre kontroll over de miljøpåvirkningene spesialisthelsetjenesten representerer, har man valgt å legge vekt på miljøledelse i tillegg til at helseforetakene skal miljøsertifiseres. Sørlandet sykehus HF har lagt opp og organisert sitt arbeid med sertifiseringen ut fra at målet om å være sertifisert i 2014 skal oppnås. I 2012 har HSØ RHF bl.a. fokusert på energibruk, avfall, vannforbruk, innkjøp og miljøkrav. Dette har blitt fulgt opp av det regionale helseforetaket, og gjennom sikrere registreringer av forbruk m.v. kan man nå bedre følge opp utviklingen innenfor prioriterte og viktige områder Avfall Registreringen av avfallsmengder har tidligere vært noe upålitelig, men er nå så nøyaktig at utviklingen over lengre perioder gir gode indikasjoner av effektene av de tiltakene som settes i verk. Når det gjelder totalmengden av avfall, er denne slik nedenstående oppsett viser. Det sorteres kun på enkelte fraksjoner, slik at det er en differanse mellom total avfallsmengde og det som sorteres ut. Det vil bli lagt til rette for utsortering av flere fraksjoner. År Total mengde avfall t t t t t Når det gjelder mengder fordelt på fraksjoner, viser disse følgende: År Restavfall Papp/papir Bio-/matavfall Risikoavfall t 224 t 185 t 93 t t 215 t 209 t 136 t t 257 t 186 t 130 t t 238 t 170 t 137 t t t 149 t Variasjonene både innenfor total avfallsmengde og på fraksjonsnivå er innenfor det man vil måtte regne med, samt at man fortsatt har noen usikkerheter knyttet til mengder, jfr. den store nedgangen i restavfall fra 2010 til Avfallsmengdene i 2012 viser ingen store avvik fra tidligere registreringer. Ved nybygging settes det krav om utsortering av avfall som skal gå til deponi. For de siste nye byggene ligger utsorteringsgraden på %. Dette er et høyt tall som har vært mulig å nå gjennom helseforetakets krav til leverandørene, samt deres kompetanse til å følge opp våre krav. For ombygginger og mindre tiltak er det ikke gjort tilsvarende registreringer, og trolig er utsorteringsgraden her noe lavere grunnet en mer komplisert sortering. Det stilles de samme kravene for disse tiltakene som for nybygg, og med mer erfaring ventes en økning i utsortering også for disse tiltakene. Nødvendige registreringer av avfallsmengder vil bli innført gradvis for disse tiltakene. Avfallsmengdene fra SSHF er på samme nivå som resten av HSØ RHF. 14

1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4

1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 HMS Årsrapport 2011 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 5 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og arbeidsmiljø 6 4 Inkluderende

Detaljer

Vedlegg styresak 030-2014. HMS Årsrapport 2013

Vedlegg styresak 030-2014. HMS Årsrapport 2013 Vedlegg styresak 030-2014 HMS Årsrapport 2013 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 6 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF HMS Årsrapport 2010 2 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 4. Inkluderende arbeidsliv og sykefravær 5 5 Beredskap 6 6 Brannvern 7 7 Smittevern 7 8 Strålevern

Detaljer

1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4

1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 HMS Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 5 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og arbeidsmiljø 6 4 Inkluderende

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012.

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Smittevernseksjonen Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Først av alt godt nytt år til dere alle. I 2012 har

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2015 (Oppdatert 03.09.2015)

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2015 (Oppdatert 03.09.2015) Vedlegg styresak 072-2015 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2015 (Oppdatert 03.09.2015) Status etter i 2012 Tilsynsmyndighet Lovområde for Statens legemiddelverk Arbeidset Kommunalt

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21/11/2007. Styret tar redegjørelsen for status i utvikling av og arbeid med sykefravær innen Helse Sør- Øst til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 21/11/2007. Styret tar redegjørelsen for status i utvikling av og arbeid med sykefravær innen Helse Sør- Øst til orientering. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21/11/2007 SAK NR 061-2007 Orienteringssak: Sykefravær i Helse Sør-Øst Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen for status i

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: Utrykt vedlegg Arbeidsmiljøårsrapport 2014 SAK 31/2015 ARBEIDSMILJØÅRSRAPPORT

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten Inndelt i fire helseregioner: Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

FIRM konferanse 25. August 2013

FIRM konferanse 25. August 2013 FIRM konferanse 25. August 2013 VAKSINERING/ SMITTEVERN I BEDRIFTER HMS-rådgiver/ helsesøster Gerd Marie Furfjord BEDRIFTSHELSETJENESTENS GRUNNLAG Grunnlaget for vårt arbeid er Arbeidsmiljølovens 3-3,

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen

Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen 17.09.2010 Per Espen Akselsen Senter for smittevern Haukeland universitetssykehus per.akselsen@helse-bergen.no Hva hadde vi? Nasjonal beredskapsplan

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 24. april 2014 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: Arbeidsmiljøårsrapport 2013 SAK 25/2014 ARBEIDSMILJØÅRSRAPPORT 2013 Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske satsingsomområdene SSHF har vedtatt.

Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske satsingsomområdene SSHF har vedtatt. Vedlegg styresak 055-2012 Risikovurderinger for SSHF 1. tertial 2012 HSØ-mål og strategiske satsingsområder Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

HMS årsrapport 2015. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2015. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2015 Versjon: 1.0 1 HMS-årsrapport 2015 1 Innledning... 3 2 HAMU/AMU... 3 3 Vernetjenesten... 4 3.1 Hovedverneombudet... 4 4 HMS-handlingsplaner... 4 5 IA-arbeidet... 4 4.1 Gravid og trygg

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 16082012. Offentlig journal. Periode: 11082012-13082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Alle.

Sørlandet sykehus HF 16082012. Offentlig journal. Periode: 11082012-13082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Alle. Offentlig journal Periode: 11082012-13082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 11082012-13082012 1110 l 009-8 I Dok.dato:

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering neste tertial Kondemnabel bygningsmasse Har fått klarsignal fra HSØ om å iverksette

Detaljer

Skjema for årsrapport innen HMS

Skjema for årsrapport innen HMS Skjema for årsrapport innen HMS Årsrapporten for foregående år sendes HMS-koordinator ved Det medisinske fakultet innen utgangen av januar hvert år. En sammenfatning av enhetenes årsrapporter legges fram

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Kompetanseregistreringsverktøy

Kompetanseregistreringsverktøy Saksfremstilling Råd/utvalg Ledergruppen Møtedato 27.01.2013 Saksnummer Saksbehandler Anne Grethe Vhile Sakstittel Kompetanseregistreringsverktøy Forslag til vedtak Kompetansemodulen i Gat starter i en

Detaljer

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik.

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefaks: 62 58 55 01 postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Sykehuset Telemark HF Ulefossveien 3710 Skien Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2012, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05.2012

HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2012, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05.2012 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05. HA 1A: AMU Sikre at alle ansatte i NLSH har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø HA 2A: Info/drøfting

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 9. desember 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Harald Baardseth (vara for Nina Sandsbakk)

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF i 2011 (Oppdatert 23.01.2013) Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Antall tilsyn

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF i 2011 (Oppdatert 23.01.2013) Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Antall tilsyn Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF i 2011 (Oppdatert 23.01.2013) Tilsynsmyndighet Lovområde for Statens Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Alle medarbeidere og andre som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med gjeldende etiske normer og lovverk. Formålet med de etiske retningslinjene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 1/13 Til saknr.: 8/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

FORETAKSGRUPPEN RESULTATER FRA PILOT I HELSE NORD

FORETAKSGRUPPEN RESULTATER FRA PILOT I HELSE NORD Saksbehandler: Grete Åsvang, tlf. 75 51 29 48 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.12.2008 200800425-6 254 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 141-2008/3

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder:

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder: 1 av 11 HMS-avdelingen 23.10.2015 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalgene ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ Kopi til: Fra: Signatur: Arbeidsgruppe HR Personaltjenester og HMS ABH Samordning av systematisk HMS-arbeid

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert 1401.2015)

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert 1401.2015) Vedlegg til styresak 009-2015 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert 1401.2015) Åpne etter i 2012 Tilsynsmyndighet Lovområde for legemiddelverk Arbeidset Kommunalt brannvesen

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer