Sykefravær i SSHF 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykefravær i SSHF 2010"

Transkript

1 Saksframstilling Arkivsak Dato Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk ved SSHF sammenlignet med et utvalg fra HSØ og landsgjennomsnitt. Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

2 Statistikk og benchmarking Når en diskuterer sykefravær er det ofte statistikken som blir lagt til grunn om en gjør en god eller dårlig jobb. I mange tilfeller vil de faktiske tall kunne si noe om hvordan en enhet fungere, men en må heller ikke undergrave at en høy grad av tilrettelegging kan føre til noe høyere sykefravær, da medarbeidere med redusert helse blir inkludert. Så et lavt sykefravær må alltid være et mål, men en må også se bak tallene. Grunnet noe ulikt tallmateriale og at statistikken vi får fra Sykehuspartner ikke korrigeres for etterregistrering kan en ikke sammenligne tallene fra SSHF med de andre foretakene ukritisk. Men de tallene som her blir presentert kan en med stor sikkerhet si at SSHF har et lavt sykefravær, selv om en legger inn en stor feilmargin. Dette på bakgrunn av dialog med Sykehuspartner. Legger uansett med tall for alle foretakene i HSØ til november. NAV og SSB opererer med kvartalstall. Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus har i store deler av hatt et lavt sykefravær. I første kvartal hadde vi et sykefravær på, prosent, ned fra, i 1. kvartal 009. Andre og tredje kvartal var fraværet, prosent. I fjerde kvartal var sykefraværet, prosent, ned fra,9 prosent i samme kvartal 009. For hele var sykefraværet, prosent og i desember var sykefraværet, prosent. Det høyeste sykefraværet i en klinikk var i på,9 prosent. Helseregionen Ved Sykehuset i Vestfold (SIV) + Psykiatrien i Vestfold (PIV) var sykefraværet, prosent fram til og med november. Vestre Viken (VV) hadde et sykefravær på, prosent i samme periode. Det er disse foretakene vi med stor sikkerhet kan sammenligne oss med. SSHF hadde i denne perioden, prosent (Sammenlignbar statistikk fra Sykehuspartner som ikke er oppdatert for etterregistrering). I grafen under vises sykefraværet i prosent for SSHF, VV, PIV, SIV og HSØ pr mnd. frem til og med november (Ikke fått tall for desember) i. 9,0 %,0 %,0 %,0 %,0 %,0 %,0 %,0 % 1,0 % 0,0 % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset i Vestfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sum Helse Sør-Øst Landet/regionen Det totale sykefraværet på landsbasis var på,0 prosent i 1. kvartal, en nedgang på,9 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Totalt for. kvartal var sykefraværet på, prosent, en nedgang på 10, prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. I. kvartal var sykefraværet på,0 prosent, nedgang på 9,9 prosent sammenliknet med i fjor. Sammenligner en med samme næring, helse og sosialtjenester, var landsgjennomsnittet (kun legemeldt) på,1 prosent i. kvartal i år. Dette er en nedgang fra 9,0 prosent fra samme kvartal i 009. Sykefraværet (kun legemeldt). kvartal i Vest-Agder var, prosent, i Aust-Agder var sykefraværet, prosent (NAV.no). Styret for Sørlandet sykehus HF Side /

3 Trend Sykefraværet ved SSHF følger delvis utviklingen i landet som helhet. Etter finanskrisen høsten 00 gikk sykefraværet markant opp på landsbasis, spesielt blant menn. Denne utviklingen snudde høsten 009, det var etter dette vært en nedgang frem til og med. kvartal, etter dette har det gått noe opp, både på landsbasis og ved SSHF. Årsakene til nedgangen er nok flere, men kan blant annet skyldes fokuset det var rundt den nye IA-avtalen og diskusjon om sykepengeordningen i Norge, samt endringer i arbeidsmarkedet. Det hender fokus i seg selv har større påvirkning enn tiltak. Nedgangen ved SSHF startet også høsten 009. I grafen under er Sørlandet sykehus gjennomsnitt sykefravær i prosent fra 00 til og med :,,,,,,, Som en ser av denne grafen har utviklingen over tid den siste tiden vært positiv. Noe av årsaken til denne utviklingen ved SSHF er nok en trend som følger samfunnet for øvrig. I grafen under er Sørlandet sykehus sykefravær i prosent pr. kvartal i perioden 00 til : 1 0 l En ser tydelige trender i forhold til årstid. Skal vi si noe statistisk om sykefraværet ved SSHF vil det sannsynligvis øke noe de neste månedene. Styret for Sørlandet sykehus HF Side /

4 I grafen under er Sørlandet sykehus sykefravær i prosent i januar til desember: Tabellen under viser fordeling av korttids (1-1 dager) og langtid (fra 1 til maks) Korttid 1, 1,9 1, 1,1 1,1 1,1 1,1 1,19 1, 1, 1,,0 Langtid,,,,,,9,9,1,1,,9,1 Jobben gjøres i linjen Inkludering av medarbeider med redusert helse kan noen ganger oppleves som en krevende jobb. Det er knapphet om resursene og det er store krav til effektivitet og fag. På tross av dette er Sørlandet sykehus stort sett en god arbeidsgiver også når det kommer til ivaretakelse og oppfølging av medarbeidere. Det er enheter som har høyt sykefravær over lang tid, disse er det viktig at det settes av ressurser til. Den viktigste faktoren, både i forhold til statistikken, men også i forhold til inkludering av medarbeider vil nesten alltid være den jobben som gjøres i linjen i den daglige oppfølgingen av medarbeidere, friske som syke. Ledere ved SSHF har etter hvert fått bedre opplæring og mer erfaring på oppfølging. Tilrettelegging og IA-arbeid er satt på dagsorden, tiden og kreftene brukes der det er riktig og gir best effekt. De fleste ledere arbeider systematisk for å skape en trygg og god hverdag, både for pasienter og medarbeidere. Selv om det på steder fortsatt er ting å jobbe med, har Sørlandet sykehus i sin helhet meget gode oppfølgingsrutiner og driver med stor grad av tilrettelegging og inkludering av medarbeider. Systematisk opplæring og rådgivning fra Personal og Arbeidsmiljø har også bidratt til en økt forståelse for dette arbeidet. Enheten er i dag godt rustet til å yte rådgivning ovenfor de enhetene som trenger bistand i forhold til psykososialt arbeidsmiljø. Sørlandet sykehus har en godkjent bedriftshelsetjeneste, denne er organisert under Personal og Arbeidsmiljø. Fremtiden Det er i dag en legger grunnlaget for fremtiden, så når fraværet er lavt er det viktig å jobbe med kultur og hvordan en ønsker å ha det på jobb. Et viktig verktøy i den sammenheng er medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i slutten av september. Denne undersøkelsen kan gi gode indikatorer på hva en bør jobbe videre med i eget arbeidsmiljø, for å skape en god kultur som bidrar til økt jobbnærvær, trivsel, samt friske og motiverte medarbeidere. Sørlandet sykehus har nylig signert en ny IA-avtale, denne strekker seg fra mars til utgangen av 01. For at dette skal ha en positiv effekt er det viktig at hver enkelt leder setter seg inn i hva denne avtalen handler om og sender signaler videre i linjen, fra klinikk til enhet til medarbeider. Styret for Sørlandet sykehus HF Side /

5 Sykefravær i Helse Sør-Øst SYKEFRAVÆR % J F M A M J J A S O N D Akershus universitetssykehus HF,,,,, 9,1 9,,,,, Oslo universitetssykehus HF,,,,9,9,,0,,,, Psykiatrien i Vestfold HF,,1,,1,,,9,,,, Sunnaas sykehus HF,,1,,,,0,,,0,, Sykehusapotekene HF,,9,,,,,0,1,, 9,9 Sykehuset Innlandet HF,,,,,,1,,,,0,9 Sykehuset i Vestfold HF,,,,,1,0,,,9,0, Sykehuset Telemark HF,,,,,,,9,,0,1,9 Sykehuset Østfold HF,0,,,,,,,,,, Sørlandet sykehus HF,,,,,0,,0,0,,, Vestre Viken HF,,,,0,1,,,,,,9 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner,,,,,9,0,9,0,,,0 Helse Sør-Øst RHF,,1,1 1, 1,,9,,0,, 1, Sum Helse Sør-Øst,,,,9,0,1,1,,0,, Styret for Sørlandet sykehus HF Side /