Styresak Virksomhetsrapport mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai"

Transkript

1 Styresak Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015

2 Økonomi

3 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr april (før pensjon) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,6% -1,6% Oslo universitetssykehus HF ,5% -1,3% Sunnaas sykehus HF ,9% 2,6% Sykehusapotekene HF ,7% 0,9% Sykehuspartner HF ,9% 1,1% Sykehuset i Vestfold HF ,1% -0,4% Sykehuset Innlandet HF ,9% 0,2% Sykehuset Telemark HF ,4% 0,4% Sykehuset Østfold HF ,8% -1,0% Sørlandet sykehus HF ,9% -1,0% Vestre Viken HF ,6% -0,8% Helse Sør-Øst RHF ,7% 0,0% Resultat Helse Sør-Øst ,2% -0,6%

4 Overordnet kommentar resultat mai Negativt resultatavvik på 9,2 mill kr i mai korrigert for økte pensjonskostnader. Lavere aktivitet i somatikken ga lavere inntekter enn budsjettert, spesielt i Kirurgi. Stort avvik på årsverk i mai både fra i fjor og mot budsjett, ga negativt lønnsavvik på 13 mill kr (pensjonskost på 6,3 mill kr holdt utenfor). Av budsjettert resultat pr mai på 50 mill kr er det oppnådd 19 mill kr, dvs -31 mill kr bak budsjett.

5 Resultat mai pr klinikk KIR AMED MED KPH MSK TEK Stab Pas.reiser Felles Høykost Totalt Inntekt Inntekt Basisramme ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinikk Utskrivn.klare pasienter ISF kostn.krevende legemidler ISF-ref GP andre regioner Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalt Finans Resultat Resultat justert for økte pensjonskostnader

6 Resultat pr mai pr klinikk KIR AMED MED KPH MSK TEK Stab Pas.reiser Felles Høykost Totalt Inntekt Inntekt Basisramme Kvalitetsmidler ISF-inntekter Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalt Finans Totalsum Herav økte pensjonskostnader Resultat justert for økte pensjonskostnader

7 Kommentar resultat overordnet Det er knyttet risiko til foretakets budsjett for Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I budsjettet er det lagt inn uløste utfordringer med effekt fra som det nå arbeides med å definere og konkretisere, totalt ca 70 mill kr. Hittil i år utgjør uløst utfordring ca 33 mill kr av det negative resultatavviket. Aktiviteten er under budsjett for alle pasientgrupper i somatikken. I psykisk helsevern er aktiviteten i sum under budsjett både innen poliklinikk og heldøgn.

8 Årsverk

9 Årsverk pr juni Sykehuset har i juni 2015 brukt 189 årsverk mer enn budsjett og 145 flere årsverk enn juni i fjor. Dette tilsvarer en økning på hhv 3,6 % og 2,7 %. Hittil i år er økningen på 186 mot budsjett og 194 mot 2014, dvs 3,5 % og 3,7 %. Det er en økning i foretaket på 24 årsverk knyttet til økt fravær (3 grunnet sykefravær og 21 grunnet fødselspermisjoner).

10 Sykefravær pr april Sykefraværet i april var 5,7 % og redusert med 0,7 % fra april Sykefraværet er fordelt på 4,3 % langtids og 1,4 % korttidsfravær. Hittil i år er sykefraværet 6,7 % og redusert med 0,2 % fra i fjor. Til enhver tid er det ca 340 årsverk i fravær grunnet sykdom. I tillegg er det ca 140 årsverk i fravær grunnet fødselspermisjon.

11 Brutto årsverk juni pr klinikk Endring denne mnd Akk 2014 Akk 2015 Endring HIÅ Akk bud15 Økning 5,9 % i Kirurgisk klinikk og 6,1 % i Medisinsk klinikk fra 2014 (hittil i år). Herav endring sykefravær og fødselsperm pr april Avvik mot Klinikk jun.14 jun.15 bud akk Kirurgi ,8 Medisin ,6 Psykiatri ,2 Med.service ,2 Teknologi og Ehelse ,4 Stab ,8 Felles Sum ,5 Av økning fra i fjor er ca 100 årsverk økning ifm budsjettprosess, 17 årsverk er ifm overtakelse av strålesatellitten fra OUS, 15 årsverk økt overtid, 10 årsverk økt kveldspoliklinikk og 26 årsverk grunnet økt fravær. Av økning fra budsjett er ca 99 årsverk grunnet uløst tiltak i budsjettet, 40 årsverk grunnet økt overtid, kveldspol og uforutsette vakter, 17 årsverk er overtakelse ansatte fra OUS og 26 årsverk grunnet økt fravær.

12 Aktivitet

13 Aktivitet pr april DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,5 % 0 0,0 % ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % - 1 0,0 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,1 % 0 0,0 % 31 1,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,1 % 419 2,3 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % 441 0,5 % ,6 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 0 0,0 % 173 1,3 % Sykehuset Østfold HF ,8 % ,1 % ,9 % Sørlandet sykehus HF ,6 % 820 1,2 % 841 3,7 % Vestre Viken HF ,4 % 306 0,3 % ,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % ,2 % ,6 % Betanien Hospital ,9 % ,1 % 12 0,8 % Diakonhjemmet Sykehus ,5 % ,2 % 584 9,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % 0 0,0 % 173 3,0 % Martina Hansens Hospital ,9 % 0 0,0 % ,9 % Revmatismesykehuset ,1 % 0 0,0 % 14 2,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,9 % ,1 % ,6 % Kjøp fra andre helseregioner ,1 % ,0 % ,9 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,6 % ,5 % ,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,1 % ,1 % ,0 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,1 % ,6 % ,9 % DRG-poeng kreftlegemidler ,9 % 2 0,0 % Endring HiÅ Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,0 % ,1 % ,1 % DRG-poeng «sørge for» per utfører viser totalt antall DRG-poeng for all behandling av pasienter fra Helse Sør-Øst og hvor de er behandlet 16

14 Aktivitet pr april DRG-produktivitet hittil i år 2014 og 2015 DRG-poeng DRG-produktivitet per brutto månedsverk somatikk 4 2 1,80 1,79 1,52 1,47 1,06 1,06 2,16 2,12 1,77 1,82 1,88 1,80 1,96 2,01 1,96 1,84 2,00 2,12 1,76 1,74 0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2014 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2014 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2014 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF ,79 1,80 Oslo universitetssykehus HF ,47 1,52 Sunnaas sykehus HF ,06 1,06 Sykehuset i Vestfold HF ,12 2,16 Sykehuset Innlandet HF ,82 1,77 Sykehuset Telemark HF ,80 1,88 Sykehuset Østfold HF ,01 1,96 Sørlandet sykehus HF ,84 1,96 Vestre Viken HF ,12 2,00 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,74 1,76

15 Somatikk - Avdelingsopphold Avdelingsopphold er 2,1 % lavere enn budsjett, totalt 415 opphold, og aktiviteten er lavere både i Kirurgisk og Medisinsk klinikk. Aktiviteten pr mai i år mot pr mai i fjor er høyere i Kirurgisk klinikk, med 152 innlagte pasienter mer enn 2014, dvs 1,4 %. Medisinsk klinikk har 94 opphold mindre enn i fjor, dvs 0,9 % reduksjon.

16 Somatikk - poliklinikk Poliklinisk aktivitet er i sum lavere enn budsjett i somatikken, med 2000 konsultasjoner dvs -1,6 %. Medisin har lavere aktivitet enn budsjett, mens Kirurgi har høyere aktivitet enn budsjett. Begge klinikker har høyere aktivitet enn 2014, totalt 3100 konsultasjoner som utgjør en økning på 2,5 %.

17 Somatikk DRG-poeng DRG-poeng pr mai er 412 poeng under budsjett, eller 1,3%. Dette utgjør ca 8,7 mill kr. Kirurgisk klinikk er 4 % under budsjett og Medisinsk klinikk er 0,8% under budsjett. Begge klinikkene har økt antall DRG-poeng sammenlignet mot 2014.

18 Klinikk for psykisk helse poliklinikk Antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 0,8 % under budsjett hittil i år. Spesielt lavere aktivitet i Psykisk helsevern barn og unge ift budsjett (-7,1%). Poliklinisk aktivitet er 0,2% høyere enn i fjor, totalt 180 konsultasjoner.

19 Likviditet og investering

20 Likviditet: 25 mill kr pr mai Foretaket har en utgående likviditet pr mai på 25 mill kr som innebærer en forverring på 49 mill kr denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 15 mill kr innebærer det at foretaket pr mai ligger med et positivt avvik på 10 mill kr blant annet grunnet lavere investeringsutbetalinger enn budsjettert. Driftskredittrammen er pt. 647 mill kr som innebærer en likviditetsreserve på 672 mill kr. Estimert UB likviditet er -125 mill kr forutsatt et investeringsestimat på ca 175 mill kr, og at likviditetseffektene av pensjon blir som planlagt.

21 Investeringsoversikt 2015 HIÅ Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Til utbetaling i Sum finansierte investeringer Det er påløpt 60,4 mill kr i investeringer av budsjett 245 mill kr i Alt av investeringsmidler er disponert og prioritert. Overheng til 2016 er estimert til 75 mill kr.

22 Økonomiske tiltak

23 Økonomiske tiltak overordnet Klinikk Område handlingsplan Sum tiltak (helår) Effekt av tiltak i 2015 Kirurgi Sum tiltak Kirurgi Medisin Sum tiltak Medisin MSK Sum tiltak MSK sum økonomisk effekt klinikk Felles Lønnsoppgjør Antar 2,7 % lønnsoppgjør, ca 0,5 % lavere enn budsjett IKT Redusert kostnad arbeidsflate Pasientreiser Innføring av minibusser gir redusert pasientreisekostnad Høykostmedisin Bytte legemiddel, Remsima mot Remicade sum økonomisk effekt felles sum økonomisk effekt stillingsstopp/gjennomgang av arbeidsprosesser SSHF sum tiltak

24 Status ansettelsesstopp Adm.dir besluttet på ledermøte den å innføre ansettelsesstopp ved Sørlandet sykehus. Med dette menes nyansettelser i eksisterende ledige stillinger og nyopprettede stillinger. Bakgrunnen for dette er bemanningsutviklingen i foretaket. Ansettelsesstoppen er et tiltak for å få bedre kontroll på bemanningsutviklingen og økonomien Ansettelsesstoppen gjelder fra Ansettelsesstopp gjennomføres i hele foretaket og har en varighet på 12 mnd. Ansettelsesstoppen gjelder alle faste stillinger, engasjementer og vikariatet over 6 måneder. Evt. unntak fra dette skal gjøres i dialog mellom avd.leder og klinikksjef. Det er klinikksjef som skal godkjenne alle utlysninger, ref eget skjema. Tilsettinger i stillinger som i dag er utlyst vurderes i hvert enkelt tilfelle. Slik situasjonen er nå kommer det heller ingen nye stillinger eller bemanningsøkninger i 2016.

25

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 6

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter 4 343 4 496-153 4

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 22.oktober 2008 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

SSHF økonomisk langtidsplan 2016-2019

SSHF økonomisk langtidsplan 2016-2019 SSHF økonomisk langtidsplan 2016-2019 1. Presentasjon fra HSØ til direktørmøte/øk.dir møte mars 1. Aktivitetsforutsetn., innteksmodeller, vekstrammer, pensjon,tbf, investeringsevne, foreløpig investeringsprioritering

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2016-2019. Budsjett 2016 - Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer

Økonomisk langtidsplan 2016-2019. Budsjett 2016 - Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer Notat Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale

Detaljer