Ledelsesrapport. Oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport. Oktober 2013"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi/ finans 8. Hovedstadsområdet 9. Vedlegg 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk okt Avvik okt Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 212 HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Kvalitet Ventetid 77, 73, 73, Fristbrudd 7,7% 7,2% 7,9% Aktivitet DRG-poeng "Sørge-for" Herav kommunal medfinansiering Andel kommunal medfinansiering 41,9 % -6,8 % 48,1 % -,9 % 48,8 % 48,5 % 48,8 % Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk Innleid arbeidskraft (tall i 1 kr) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1 kr) Sykefravær (forrige måned), % 7,4 % 7,7 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Resultat *)

4 2. Statusbilde Statusbilde Driftsinntekter 2% DRG-poeng "sørge for" 1% % Driftskostnader -1% -2% DRG-poeng - utført i eget HF -3% Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. DRG-poeng sørge for : DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. DRG-poeng utført i eget helseforetak: Totalt antall DRG-poeng for all behandling utført i eget helseforetak, uavhengig av pasientens bosted. 4

5 3. Kvalitet Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling fra 212 Status hittil i år (gj.snitt) Ventetiden er redusert og pasienter opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) Pasienter opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) % 7,2 % 15, % 1, % 5, %, % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% (oppdatert data per 2. kvartal ) 15, % 1, % 3 % 4,2 % 5, %, % Pasienter får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 1 % 57,3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølgning av medarbeider undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet (Årlig rapportering - sist oppdatert høst 212) 49, % Der er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (MNOK) Budsjettavvik =

6 3. Kvalitet 95 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Somatikk VoP - Psykisk helsevern for voksne Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett Sep Okt HiÅ HiÅ 212 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinstitusjoner med avtale Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 6

7 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Antall langtidsventende - somatikk år >4 år 7

8 3. Kvalitet Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 212 Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Trend i Akershus universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus Lovisenberg Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Betanien Martina Hansen Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst

9 3. Kvalitet Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Trend 5 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg Plastikk-kirurgi Øyesykdommer Karkirurgi Nevrologi Gastroenterologisk kirurgi Fordøyelsessykdommer Generell kirurgi Øre-nese-hals sykdommer Hjertesykdommer Urologi Fysikalsk medisin og rehabilitering Medisinsk genetikk Endokrinologi Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp Lungesykdommer Nevrokirurgi Revmatiske sykdommer

10 3. Kvalitet Antall ventende 1 4 år fordelt på fagområder og omsorgsnivå somatikk i oktober 3 Med rett til nødvendig helsehjelp Uten rett til nødvendig helsehjelp, men med behandlingsbehov i spesialisthelsetjenesten Døgn-behandling Dag-behandling Poliklinikk 5 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg 7 Urologi Døgn-behandling Dag-behandling Poliklinikk 3 Gastroenterologisk kirurgi 4 Karkirurgi 5 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg 9 Plastikk-kirurgi 14 Fordøyelsessykdommer 25 Nevrologi 9 Plastikk-kirurgi 1 Nevrokirurgi 29 Øre-nese-hals sykdommer 3 Øyesykdommer 14 Fordøyelsessykdommer 15 Hjertesykdommer 29 Øre-nese-hals sykdommer 1

11 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Antall ventende 1-4 år med rett - somatikk Døgn-behandling Dag-behandling Poliklinikk 11

12 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Antall ventende 1-4 år uten rett - somatikk Døgn-behandling Dag-behandling Poliklinikk 12

13 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Antall ventende 1 4 år med rett fordelt på fagområder, poliklinikk somatikk Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg 7 Urologi 9 Plastikk-kirurgi 14 Fordøyelsessykdommer 29 Øre-nese-hals sykdommer Somatisk 13

14 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Antall ventende 1 4 år uten rett fordelt på fagområder, poliklinikk somatikk Gastroenterologisk kirurgi 4 Karkirurgi 5 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg 9 Plastikk-kirurgi 25 Nevrologi 3 Øyesykdommer 14

15 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Gjennomsnittlig ventetid ventende med og uten rett for alle somatikk Somatikk med rett Somatikk uten rett 15

16 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Antall ventende, nyhenviste og ordinært avviklede med rett til nødvendig helsehjelp - Somatikk Antall ventende Antall nyhenviste Antall ordinært avviklede 16

17 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Antall ventende, nyhenviste og ordinært avviklede uten rett til nødvendig helsehjelp - Somatikk Antall ventende Antall nyhenviste Antall ordinært avviklede 17

18 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Gjennomsnittlig ventetid avviklede - somatikk Med rett Uten rett 18

19 3. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Andel fristbrudd per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Oktober HiÅ HiÅ Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 212 Akershus universitetssykehus HF 14 % 1 % 1 % 2 % 12 % 11 % 17 % Oslo universitetssykehus HF 17 % 2 % 2 % 3 % 17 % 16 % 13 % Sunnaas sykehus HF 17 % % % % 17 % 1 % % Sykehuset i Vestfold HF 1 % 1 % % % 1 % 1 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 2 % 1 % 13 % 3 % 3 % 3 % 5 % Sykehuset Telemark HF 19 % 2 % 4 % % 18 % 12 % 6 % Sykehuset Østfold HF 2 % 1 % 1 % % 2 % 4 % 3 % Sørlandet sykehus HF 6 % 4 % 8 % 2 % 6 % 5 % 6 % Vestre Viken HF 2 % % 3 % % 2 % 4 % 6 % Diakonhjemmet Sykehus 1 % % % % 1 % 1 % 2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 % 2 % % % 4 % 4 % 4 % Betanien Hospital 6 % 7 % 5 % Martina Hansens Hospital 3 % 2 % 8 % Revmatismesykehuset 6 % 4 % 5 % Private institusjoner m/avtale 4 % 15 % 6 % 4 % 7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 8,3 % 1,5 % 3,5 % 4,8 % 7,7 % 7,2 % 7,9 % 19

20 3. Kvalitet Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 64% 62% 6% 58% 56% 54% 52% 5% 48% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sep Okt HiÅ HiÅ 212 HiÅ 211 Akershus universitetssykehus HF 5 % 49 % 49 % 47 % % Oslo universitetssykehus HF % % % % % Sunnaas sykehus HF 8 % 67 % 6 % 41 % % Sykehuset i Vestfold HF 62 % 59 % 59 % 66 % 73 % Sykehuset Innlandet HF 57 % 57 % 56 % 52 % % Sykehuset Telemark HF 6 % 57 % 66 % 78 % 72 % Sykehuset Østfold HF 59 % 61 % 58 % 64 % % Sørlandet sykehus HF 55 % 56 % 55 % 55 % % Vestre Viken HF 59 % 61 % 58 % 59 % % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 57% 57% 57% 58% 72% Betanien Hospital 66 % 63 % 66 % 57 % % Diakonhjemmet Sykehus 67 % 69 % 68 % 81 % % Lovisenberg Diakonale Sykehus 6 % 59 % 58 % 8 % 68 % Martina Hansens Hospital 46 % 46 % 47 % 47 % % Revmatismesykehuset 77 % 58 % 62 % 43 % % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 58% 58% 57% 59% 72% 2

21 3. Kvalitet Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2, % 1,5 % 1, %,5 %, % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Andel korridorpasienter - somatikk Sep Okt HiÅ HiÅ 212 HiÅ 211 Akershus universitetssykehus HF 3,7 % 3,7 % 3,8 % 2,9 % 3,5 % Oslo universitetssykehus HF,8 % 1, %,9 %,9 % 1,1 % Sunnaas sykehus HF, %, %, %, %, % Sykehuset i Vestfold HF,9 %,9 % 1, %,8 % 1, % Sykehuset Innlandet HF,6 %,8 %,7 %,7 %,8 % Sykehuset Telemark HF 2,2 % 2,1 % 2,8 % 4, % 2,7 % Sykehuset Østfold HF 3,4 % 3,3 % 4, % 3,4 % 3,7 % Sørlandet sykehus HF,5 %,4 %,6 %,5 %,4 % Vestre Viken HF 1, % 1,2 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,4 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % Betanien Hospital, %, %, %, %, % Diakonhjemmet Sykehus,6 %,1 %,6 %,5 %,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,1 % 1,8 % 1,2 %,7 % 2, % Martina Hansens Hospital, %, %, %, %, % Revmatismesykehuset, %, %, %, %, % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,4 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 21

22 3. Kvalitet Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 7,8 7, 6,4 9,6 9,1 7,6 9,9 6,4 1,3 9,2 8,4 Oslo universitetssykehus HF 7, 6,7 7,3 6,7 7,1 7,1 7,6 5,8 5,7 6,1 6,7 Sunnaas sykehus HF 8,9 6,1 4,3 8,2 6,2 6,5 7,7 7,7 8,1 6,9 7, Sykehuset i Vestfold HF 3,8 3,2 5,2 4,6 4,7 3,6 3,1 3,8 4,2 3,9 4, Sykehuset Innlandet HF 3,4 2,9 3,6 3,9 3,2 3,8 3,4 2,7 3, 2,7 3,2 Sykehuset Telemark HF 1,9 2,2 2,7 2,2 4,1 5, 4,2 5,3 4,6 4,6 3,7 Sykehuset Østfold HF 6,4 5,2 8,6 1,3 8,3 6,5 6,3 5,5 4,9 4,8 6,7 Sørlandet Sykehus HF 5,1 4,6 4,3 4,6 4,6 3,9 4,4 3,5 3,6 4,6 4,3 Vestre Viken HF 3, 7, 4, 4,8 8,3 1,8 5,1 4,9 5,4 3,3 5,7 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5, 5,2 5,4 5,9 6,3 6,3 5,8 4,7 5,2 4,8 5,5 Betanien Hospital,,,,, 8,7 1,7 5,9 6,2 8, 7,9 Diakonhjemmet Sykehus 3,3 3, 3,1 2,7 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,8 2,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 9,7 8,3 9,6 13,4 12,1 12, 1,4 14,8 1, 8,9 1,9 Martina Hansens Hospital 4,7 4,3 4, 5,1 5,3 4,3 2, 3,3 3,6 5,1 4,3 Revmatismesykehuset 1,3 1,5 2,7 2,6 1,2 1,3 1,6 4, 1,4,8 1,9 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,1 5,2 5,4 6,1 6,4 6,4 5,8 5,1 5,3 5, 5,6 HiÅ 22

23 3. Kvalitet Antall henvisninger vurdert 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 23

24 3. Kvalitet Andel henvisninger vurdert innen 1 virkedager 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 1 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 87 % 9 % 9 % 84 % 84 % 88 % 89 % 92 % 9 % 86 % Oslo universitetssykehus HF 81 % 83 % 84 % 82 % 85 % 87 % 83 % 89 % 9 % 88 % Sunnaas sykehus HF 82 % 83 % 75 % 82 % 8 % 92 % 79 % 85 % 82 % 88 % Sykehuset i Vestfold HF 88 % 9 % 88 % 89 % 88 % 88 % 84 % 89 % 9 % 89 % Sykehuset Innlandet HF 91 % 93 % 91 % 89 % 92 % 9 % 91 % 94 % 92 % 93 % Sykehuset Telemark HF 96 % 98 % 97 % 96 % 9 % 89 % 96 % 91 % 96 % 97 % Sykehuset Østfold HF 88 % 94 % 94 % 9 % 9 % 92 % 9 % 93 % 94 % 87 % Sørlandet Sykehus HF 89 % 93 % 94 % 93 % 94 % 95 % 95 % 95 % 96 % 95 % Vestre Viken HF 94 % 9 % 97 % 95 % 95 % 95 % 95 % 96 % 97 % 92 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 89 % 9 % 91 % 89 % 89 % 91 % 9 % 93 % 93 % 91 % Betanien Hospital % % % % % 87 % 75 % 94 % 92 % 84 % Diakonhjemmet Sykehus 96 % 96 % 95 % 95 % 97 % 94 % 97 % 97 % 98 % 98 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 68 % 76 % 63 % 5 % 57 % 69 % 69 % 59 % 77 % 82 % Martina Hansens Hospital 94 % 95 % 91 % 97 % 93 % 91 % 98 % 95 % 98 % 86 % Revmatismesykehuset 99 % 99 % 98 % 96 % 98 % 99 % 94 % 91 % 1 % 1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 88 % 9 % 9 % 88 % 89 % 9 % 89 % 91 % 93 % 91 % 24

25 3. Kvalitet Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 25

26 3. Kvalitet Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn enn 14 dager å få ferdigbehandlet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

27 3. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 8b OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 27

28 4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ,3 % 1,8 % 2,1 % 1,8 % 1,7 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,1 % 1,1 %,8 %,7 % -,1 % -2,1 % -,8 % -,9 % -,9 % -1, % -1,2 % -1,2 % -1,1 % -1,5 %, %, % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Akkumulert budsjett avvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret Antall budsjetertte DRG-poeng (periodisert) 2,5 % 2, % 1,5 % 1, %,5 %, % -,5 % -1, % -1,5 % -2, % -2,5 % DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % Estimat per okt DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret ,4 % 2 277,5 % ,5 % DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret , % ,4 % ,6 % DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret ,5 % , % ,6 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret ,1 % 85,1 % , % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering ,8 % ,2 % ,1 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng dyre biologiske legemidler "sørge for"-ansvaret , % 955 4,8 % ,3 % Totale DRG-poeng inkluderet biologiske legemidler Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) iht. "sørge for"-ansvaret Hittil i år HiÅ mot HiÅ 212 Års.est vs års.bud Avvik budsjett ,6 % 1 85,3 % ,5 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,2 % 565,1 % , % % 28

29 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Hittil i År Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,5 % 85,1 % Oslo universitetssykehus HF ,5 %, % , % Sunnaas sykehus HF ,1 % ,8 % 111 2,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % ,6 % ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % 633,7 % ,4 % Sykehuset Telemark HF ,6 % -2-4,8 % ,4 % Sykehuset Østfold HF ,2 % ,7 % 277,6 % Sørlandet sykehus HF ,8 % ,5 % ,3 % Vestre Viken HF ,1 % ,2 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % ,8 % 1 285,2 % Betanien Hospital ,7 % ,7 % 619 2,5 % Diakonhjemmet Sykehus , % 227 1,3 % 61 4,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % 5 3,2 % ,1 % Martina Hansens Hospital ,8 % 5,6 % 79 1,2 % Revmatismesykehuset , % ,2 % 13 8,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % ,7 % 2 566,4 % Kjøp fra andre helseregioner ,3 % - 9, % ,7 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,3 % ,4 % ,2 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,1 % , % 85,1 % 29

30 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. Oktober HiÅ - HiÅ 212 "Sørge for"- ansvaret Avvik i Faktisk Budsjett Avvik prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF ,9 % ,8 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % 482 2,8 % Sunnaas sykehus HF ,2 % 16 3,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % 141 3,1 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % -65 -,8 % Sykehuset Telemark HF ,8 % 12,3 % Sykehuset Østfold HF ,1 % 118 2,7 % Sørlandet sykehus HF ,8 % ,6 % Vestre Viken HF , % 45,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen , % 2,3 % Betanien Hospital ,7 % ,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,8 % 23 1,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,3 % 54 3,5 % Martina Hansens Hospital ,5 % 47 6,4 % Revmatismesykehuset ,9 % -2-1,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % 47,8 % Kjøp fra andre helseregioner ,1 % 33 5,1 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,7 % ,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % -71-1,1 % 3

31 4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 2, % 15, % 1, % 5, %, % -5, % -1, % -15, % -2, % -25, % Budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Hittil i år Endring HiÅ -212 Siste måned Årsest. mot årsbud. Avvik i prosent D Prosent Faktisk Budsjett D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,4 % ,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,9 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling , % ,4 % ,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,2 % ,6 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,1 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,7 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,2 % ,6 % ,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner , % ,7 % ,4 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % 4,4 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,2 % , % Antall oppholdsdager dagbehandling ,9 % ,5 % ,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,3 % ,3 % ,1 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % - 1, % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % ,2 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % , % ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % 256,1 % ,1 % 31

32 4. Aktivitet Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per fagområde - budsjettavvik per foretak HiÅ per 1 SOM VOP BUP TSB Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF ,4% ,9% ,% ,4% Oslo universitetssykehus HF ,9% ,9% ,9% ,7% Sunnaas sykehus HF ,3% Sykehuset i Vestfold HF 573,4% ,% ,6% ,6% Sykehuset Innlandet HF ,1% ,5% ,1% ,5% Sykehuset Telemark HF ,7% ,1% ,8% ,4% Sykehuset Østfold HF ,8% ,9% ,3% 629 3,7% Sørlandet sykehus HF 175,1% ,6% ,5% ,5% Vestre Viken HF ,8% ,1% ,% 758 4,% Helse Sør-Øst RHF,% ,7% 93 7,% ,9% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,5% 45,1% ,1% ,3% Betanien Hospital 22,1% Diakonhjemmet Sykehus ,5% ,7% ,% ,6% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9% 77 1,8% ,% 721 5,2% Martina Hansens Hospital ,5% Revmatismesykehuset 21,3% Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8% - 36,% ,3% ,8% 32

33 4. Aktivitet Aktivitet DRG-produktivitet DRG-poeng 4 DRG-produktivitet per brutto månedsverk somatikk 2 2,2 1,77 1,46 1,49 1,5 1,6 2,1 1,94 1,99 1,64 1,7 1,82 1,81 1,81 1,89 1,95 1,91 1,56 1,68 1,7 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett Akershus universitetssykehus HF ,77 2,2 -,25 Oslo universitetssykehus HF ,46 1,49 -,3 Sunnaas sykehus HF ,5 1,6, Sykehuset i Vestfold HF ,1 1,94,7 Sykehuset Innlandet HF ,64 1,56,8 Sykehuset Telemark HF ,7 1,82 -,12 Sykehuset Østfold HF ,99 1,81,18 Sørlandet sykehus HF ,81 1,89 -,9 Vestre Viken HF ,95 1,91,3 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,68 1,7 -,2 33

34 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Faktisk per Okt Budsjett per Okt Avvik 212 per Okt Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen

35 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Faktisk per okt Budsjett per okt Avvik 212 per okt A ndel D R G-po eng knyttet til KM F av to t D R G-po eng Akershus universitetssykehus HF % Oslo universitetssykehus HF % Sunnaas sykehus HF % Sykehuset i Vestfold HF % Sykehuset Innlandet HF % Sykehuset Telemark HF % Sykehuset Østfold HF % Sørlandet sykehus HF % Vestre Viken HF % Helse Sør-Øst foretaksgruppen % Betanien hospital % Diakonhjemmet Sykehus % Lovisenberg Diakonale Sykehus % Martina Hansens Hospital % Revmatismesykehuset % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus % 35

36 6. Bemanning Bemanning Månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjett Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. Oktober Hittil i år per okt (snitt) HiÅ per okt Totalt antall Brutto Månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis endring ansatte per okt (snitt) Akershus universitetssykehus HF ,9% 9 9 Oslo universitetssykehus HF ,% Sunnaas sykehus HF ,7% 749 Sykehusapotekene HF ,% 75 Sykehuset i Vestfold HF ,3% Sykehuset Innlandet HF ,1% Sykehuset Telemark HF ,5% Sykehuset Østfold HF ,6% Sørlandet sykehus HF ,1% 7 9 Vestre Viken HF ,6% 9 35 Helse Sør-Øst Sykehuspartner ,3% 1 61 Helse Sør-Øst RHF ,8% 167 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5%

37 6. Bemanning Sykef ravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,5 % 9, % 8,5 % 8, % 7,5 % 7, % 6,5 % 6, % 5,5 % 5, % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær Sykefravær 212 Sykefravær

38 6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak September September 212 September 211 Hittil i år Hittil i år 212 Hittil i år 211 Akershus universitetssykehus HF 7,8 % 8,6 % 8,2 % 8,2 % 8,5 % 8,3 % Oslo universitetssykehus HF 7, % 7,5 % 7,4 % 7,5 % 7,8 % 7,8 % Sunnaas sykehus HF 6,4 % 6,2 % 6,9 % 7,1 % 7,8 % 7,6 % Sykehusapotekene HF 8,2 % 7,4 % 6,8 % 7,8 % 8,5 % 8,1 % Sykehuset i Vestfold HF 6,4 % 7,2 % 6,1 % 7,1 % 7,4 % 6,9 % Sykehuset Innlandet HF 7,1 % 8,2 % 7,8 % 7,4 % 8, % 8,3 % Sykehuset Telemark HF 6,1 % 6,6 % 6,7 % 6,4 % 7, % 7,1 % Sykehuset Østfold HF 7,7 % 8,9 % 7,6 % 8,5 % 8,4 % 8,1 % Sørlandet sykehus HF 5,7 % 7,3 % 6,4 % 6,6 % 6,9 % 6,9 % Vestre Viken HF 6,9 % 8, % 7,4 % 7,7 % 7,7 % 8,2 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5, % 6,4 % 5,4 % 5,4 % 5,9 % 6,2 % Helse Sør-Øst RHF 2,5 % 2,2 % 4,2 % 3,4 % 3,3 % 3,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 6,9 % 7,7 % 7,3 % 7,4 % 7,7 % 7,8 % 38

39 6. Bemanning Bemanning Deltid Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Andel Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,8 % 91,1 % 19,6 % 92,9 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % 93,4 % 14,7 % 94,3 % Sunnaas sykehus HF ,3 % 91,9 % 2,3 % 93,7 % Sykehusapotekene HF ,6 % 94,1 % 11,2 % 97,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 85,8 % 33,1 % 88,3 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % 85,9 % 29,7 % 89,6 % Sykehuset Telemark HF , % 85,8 % 33,7 % 88,4 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 84,3 % 35,9 % 86,8 % Sørlandet sykehus HF ,4 % 83,6 % 32,9 % 87,3 % Vestre Viken HF ,4 % 87,1 % 31,5 % 88,5 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner ,5 % 99,2 % 2,1 % 99,3 % Helse Sør-Øst RHF ,7 % 98,4 % 3, % 98,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % 88,8 % 24,9 % 9,9 % 39

40 6. Bemanning Bemanning Innleie- og lønnskostnader TNOK 8 Budsjettavvik innleie og lønnskostnader per måned jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -4 Budsjettavvik innleie Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon Innleid arbeidskraft hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,4 % , % Oslo universitetssykehus HF ,6 % ,6 % ,5 % Sunnaas sykehus HF, % 235,1 % 235,1 % Sykehusapotekene HF, % ,7 % ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,2 % ,8 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % ,9 % ,6 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 13 26,8 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,3 % , % , % Sørlandet sykehus HF ,2 % 9 725,4 % ,6 % Vestre Viken HF ,4 % ,5 % , % Helse Sør-Øst Sykehuspartner, % ,6 % ,6 % Helse Sør-Øst RHF, % ,4 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % ,8 % ,5 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. Med innleid arbeidskraft menes innleie av helsepersonell 4

41 6. Bemanning Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstrahjelp per måned jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon Fast lønn hittil i år Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,6 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % ,3 % , % Sunnaas sykehus HF ,7 % ,9 % - 42, % Sykehusapotekene HF , % ,1 % ,3 % Sykehuset i Vestfold HF , % ,9 % ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % ,7 % 8 273,3 % Sykehuset Telemark HF ,7 % ,7 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,6 % ,1 % ,7 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,1 % ,6 % Vestre Viken HF , % ,3 % , % Helse Sør-Øst Sykehuspartner ,8 % , % ,7 % Helse Sør-Øst RHF , % ,8 % ,9 % Helse Sør-Øst ,2 % , % ,5 % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 41

42 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak Budsjettavvik og resultat justert for endrede pensjonskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik 212 Resultat justert for endrede pensjonskostnader 212 Budsjettavvik Resultat justert for endrede pensjonskostnader tall i 1. Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne periode Budsjettavviavviavvik Budsjett- Budsjett- Forrige periode HiÅ Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs. årsbud Resultat Denne periode Budsjett-avvik Forrige periode Budsjett-avvik HiÅ Budsjett-avvik Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum Hovedstadsområdet

43 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 212 til TNOK Resultat per måned justert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 212 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat 212 Resultat Denne periode Hittil i år per okt Budsjettavvik hittil i år Resultat 212 Endring Avvik 212 Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Denne periode Hittil i år per okt Budsjettavvik hittil i år Resultat 212 Endring Avvik 212 Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden

44 7. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan. feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader tall i 1. Denne periode Hittil i år Hittil i år Resultat Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,5% -3,5% Oslo universitetssykehus HF ,7% -,8% Sunnaas sykehus HF ,1% 1,% Sykehusapotekene HF ,% -,1% Sykehuset i Vestfold HF ,4%,3% Sykehuset Innlandet HF ,%,9% Sykehuset Telemark HF ,5% -,7% Sykehuset Østfold HF ,5% -1,2% Sørlandet sykehus HF ,5% -,5% Vestre Viken HF ,6%,6% Helse Sør-Øst Sykehuspartner ,5% 1,4% Helse Sør-Øst RHF ,9% 1,9% Resultat Helse Sør-Øst ,% -,2% 44

45 Endring i årsestimat Estimat - Resultat (justert for endrede pensjonskostnader) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

46 7. Økonomi/finans Finans Periodisk likviditetsprognose for Helse Sør-Øst Foretaksgruppen per Oktober viser avvik på TNOK fra DK ramme TNOK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Oktober Bankinnskudd alle banker Hvorav forskudd fra HOD - Trukket driftskreditt i Norges Bank Netto bankbeholdning 592 Innskudd bank fratrukket forskudd Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank 17 Reell likviditetsreserve Innvilget driftskredittramme i Norges Bank 3 753

47 7. Økonomi/finans Investeringer Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B212 F212 BHiÅ B RHiÅ E MNOK Investeringer per 21prosjekt Bud HiÅ Årsbudsjett Res HiÅ Estimat for året Akser

48 8. Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet samlet Område Indikator Aktivitet Somatikk Økonomi Hovedstaden - hittil i år per Oktober Endring Endring i % Endring Endring i % Antall produserte DRG-poeng % % Døgnbehandling % % Dagbehandling % % Poliklinikk % % Antall utskrevne pasienter % % Antall dagbehandlinger % % Antall polikliniske kons % % Sum driftskostnader % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr % % Innleid arbeidskraft % % Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie % % Lønn til fast ansatte % % Overtid og ekstrahjelp % % Resultat HR Antall brutto månedsverk totalt % 39 1 % Antall produserte DRG-poeng: Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak og i andre helseregioner. 48

49 8. Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet Akershus universitetssykehus HF Område Indikator Akershus universitetssykehus HF - hittil i år per Oktober Endring Endring i % Endring Endring i % Antall produserte DRG-poeng % % Døgnbehandling % % Aktivitet Somatikk Dagbehandling % % Poliklinikk % % Antall utskrevne pasienter % % Antall dagbehandlinger % % Antall polikliniske kons % % Sum driftskostnader % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr % % Økonomi Innleid arbeidskraft % % Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie % % Lønn til fast ansatte % % Overtid og ekstrahjelp % % Resultat % % Antall brutto månedsverk totalt % % HR Overleger - somatikk % Leger i spesialisering - somatikk % Sykepleiere - somatikk % Kvalitet Produktivitet Gjennomsnittlig ventetid (med og uten rett) - totalt % % Antall nyhenvisninger % DRG-poeng pr. somatisk overlege (brutto månedsverk) 215,4 185,5 185,1 DRG-poeng pr. somatisk lege (brutto månedsverk) 249,8 238,4 233,2 Antall produserte DRG-poeng: Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak og i andre helseregioner. Ventetid viser tall isolert for siste måned. 49

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter 4 343 4 496-153 4

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 01.11.11 104/11 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd.

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd. Økonomi Styresak nr. 46/08 Styresak 2. tertialrapport 2008 Saksbehandler: Gro Ankill, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Tertialrapport for 2. tertial 2008 for Nordlandssykehuset HF Saksnr.:

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

SSHF økonomisk langtidsplan 2016-2019

SSHF økonomisk langtidsplan 2016-2019 SSHF økonomisk langtidsplan 2016-2019 1. Presentasjon fra HSØ til direktørmøte/øk.dir møte mars 1. Aktivitetsforutsetn., innteksmodeller, vekstrammer, pensjon,tbf, investeringsevne, foreløpig investeringsprioritering

Detaljer