Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet"

Transkript

1 Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker

2 Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse for og etterlevelse av arbeidsmiljølovens hensikt og krav

3 Gjennomføring av revisjonene Helseforetak/sykehus Forberedende møte Revisjon Haraldsplass Diakonale Sykehus 20. mars april + 6.juni Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sykehus Finnmarkssykehuset HF, Klinikk Hammerfest 23. april mai mai 27. mai juni + 1. juli Sykehuset Telemark HF 15. august september + 8. oktober Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus 18. september oktober oktober Vestre Viken HF 20. oktober november november

4 Revisjoner i sykehusene Vi intervjuet: Ledere Verneombud Tillitsvalgte (Dnlf/OF, /Dnlf/YLF, NSF, Fagforbundet og Delta) Nøkkelpersoner i stabsfunksjoner 6-7 intervjuer på hvert nivå, tilsammen ca. 25 personer

5 Tema i revisjonene Hvordan samarbeider arbeidsgiver, verneombud og tillitsvalgte for å sikre at følgende arbeidsbetingelser er forsvarlige: Endring og omstilling Arbeidstilknytning Arbeidstidsordninger Vold og trusler Bruk av utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer Bruk av bedriftshelsetjenesten

6 Funn varsel om pålegg Mellom 2 og 8 avvik ved hvert sykehus Drøfte vesentlig endring med tillitsvalgte (2 av 6) Ta verneombudet med på råd (4 av 6) Kartlegging og risikovurdering ved endring og omstilling (2 av 6) Drøfting av bruk av midlertidig ansatte og innleie (5 av 6) Forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordninger (5 av 6) Kartlegging, risikovurdering og tiltak vold og trusler (4 av 6) Bruk av utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer biologisk helsefare (alle 6)

7 Endring og omstilling Helseforetakene har retningslinjer for endring og omstilling Suksessfaktorer for at retningslinjene følges: Verneombud og tillitsvalgte medvirker i utarbeidelsen Omforent og felles forståelse for hva endring og omstilling er Felles opplæring i bruk av retningslinjen Form og innhold fungerer som et verktøy Det får konsekvenser dersom retningslinjen ikke følges prosessen stoppes opp

8 Endring og omstilling Krav til drøfting: Vesentlige endringer drøftes vanligvis på foretaksnivå Ett av helseforetakene drøfter vesentlige endringer på klinikknivå eller på det nivå i helseforetaket som saken tilsier Arbeidsmiljøkonsekvenser: Kunnskap om kartlegging og vurdering av konsekvenser (risikovurdering, ROS-analyse) ulik på ulikt nivå i helseforetaket

9 De som har fått det til: Endring og omstilling Ledere, verneombud og tillitsvalgte har forståelse og respekt for hverandres roller Verneombudene blir involvert tidlig arbeidsmiljøkonsekvenser Avtale mellom verneombud og leder møtearena Ny opplæring i retningslinjen dersom den blir vesentlig endret

10 Arbeidstilknytning Fem av seks helseforetak hadde ikke drøftet bruk av midlertidig ansatte og innleid arbeidskraft i løpet av det siste året Kravet til drøfting skal bevisstgjøre konsekvenser for arbeidsmiljøet Helseforetakene arbeider for å redusere uønsket deltid og redusere bruk av innleid arbeidskraft

11 Arbeidstidsordninger og forsvarlighetsvurdering Helseforetakene hadde ikke foretatt en vurdering av om arbeidstidsordningene er fullt forsvarlige, slik arbeidsmiljøloven krever Det trengs mer kunnskap om forsvarlighetsvurderinger Verneombud er ikke involvert i utarbeidelse av turnus, det er fagforeningstillitsvalgte som godkjenner turnuser Dagarbeidere med vakt

12 Arbeidstidsordninger og forsvarlighetsvurdering Rammer som ofte ligger til grunn ved turnusplanlegging: Inntil tre påfølgende nattevakter Maks fem påfølgende dag- eller kveldsvakter Forsøke at arbeidsplanen (turnusen) skal følge klokken Avtale om forkortet hviletid mellom to hovedarbeidsperioder ned til ni timer, men vi har ikke sett at avtalene sier noe om kravet til kompenserende hvile

13 Arbeidstidsordninger og forsvarlighetsvurdering Kartlegge risikofaktorer, for arbeidstakeren og for å ivareta sikkerhetshensyn: Søvnforstyrrelser og tretthet Redusert funksjon Risiko for å gjøre feil Psykiske plager Velferdsmessige sider Dette er kun eksempler 13

14 Arbeidstidsordninger og forsvarlighetsvurdering Vurdering av risiko: Arbeidets art (oppgaver, krav til årvåkenhet, forholdet mellom aktiv og passiv tjeneste) Om arbeidet kan utføres sikkert selv om arbeidstakeren er sliten eller trett Balanse mellom arbeidsliv og sosialt liv Dette er kun eksempler 14

15 Arbeidstidsordninger og forsvarlighetsvurdering De risikoforholdene som er avdekket i kartleggingen skal vurderes Dersom risikoen er uakseptabel høy, skal arbeidsgiver iverksette risikoreduserende tiltak Tiltak kan være at vakt- og turnusbelastningen reduseres Tiltak kan være kompenserende Lengre hvileperioder Redusert arbeidsmengde Økt bemanning 15

16 Vold og trusler somatikken Økende problem i somatikken, særlig akuttmottaket og generell medisin, men også innen geriatri og oppvåkning Helseforetakene hadde ikke kartlagt risiko for vold og trusler i somatiske enheter Tiltak er ofte utløst av hendelser og bygger ikke på kartlegging og risikovurdering forebygging Somatikken kan lære av psykiatrien

17 Vold og trusler psykiatrien Psykiatrien har kartlagt, risikovurdert og iverksatt mange tiltak Regelmessig trening i håndtering av vold og trusler fra pasienter, basert på risikobildet for eksempel TMA eller TKH Psykiatrien kan bidra med sin kunnskap om vold og trusler for somatikken Bruk av avviksmelding er mer på plass i psykiatrien enn i somatikken

18 Smittevern og stikkskader Laboratorier bruker utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer Manglende kunnskap ute på enhetene Brukte utstyret de var vant til å bruke Alle de seks helseforetakene har fått pålegg

19 Bruk av bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenestens bistår blant annet ved: Kartlegging ergonomiske forhold Oppfølging av sykemeldte Tilrettelegging for gravide Konflikthåndtering enkeltsaker Yrkeshygieniske målinger

20 Bruk av bedriftshelsetjenesten Ledere, tillitsvalgte : og verneombud utover i organisasjonen er lite kjent med bedriftshelsetjenesten Manglende kompetanse og myndighet til å bestille tjenester Behov for rolleavklaring, BHT skal ha en fri og uavhengig stilling Enkelte skiller ikke mellom NAV arbeidslivsenter og bedriftshelsetjeneste BHT har i liten grad bistått på områdene som er belyst i revisjonen

21 Ledelse og partssamarbeid I alle revisjoner er det varslet pålegg knyttet til samarbeid mellom ledelse og ansattes representanter Der det er etablert formelle samarbeidsfora fungerer partssamarbeidet best

22 Ledelse og partssamarbeid Møtearenaer for samarbeid og medvirkning: I hovedsak etablert formelle møtearenaer på foretaksnivå direktør, HVO og HTV I varierende grad etablert formelle møtearenaer på klinikk- og divisjonsnivå I mindre grad etablert formelle møtearenaer på avdeling, seksjon og post

23 Ledelse og partssamarbeid Verneombud tatt med på råd: De fleste helseforetakene har rutine som sier at det skal inngås avtale mellom leder og verneombud tid til verneombudsarbeid og møtearenaer Verneombudets rolle er ofte avgrenset til fysiske kartlegginger, som for eksempel vernerunder. Verneombud skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet Noen verneombud var lite rollebevisst kan ha sammenheng med at de var lite brukt

24 Ledelse og partssamarbeid Verneombud tatt med på råd: Legene er omfattet av verneombudsordningen, men bruker stort sett tillitsvalgte Manglende samsvar mellom lederlinjen og verneombudslinjen inndeling av verneområder, mulighet for å samhandle på ulike nivåer

25 Suksesskriterier for godt partssamarbeid Formelle møter med møteinnkalling og referat Ledere, verneombud og tillitsvalgte er på de samme arenaene og får den samme informasjonen Ledere etterspør samarbeid med verneombud nedover i linjen Hensiktsmessige inndeling av verneområder Verneombud og tillitsvalgte får tid og ressurser til å utøve rollen

26 Takk for oppmerksomheten!

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Sykefraværsutvikling i Vestre Viken HF.

Sykefraværsutvikling i Vestre Viken HF. Vedlegg 3 til virksomhetsrapportering mars 2013 Sykefraværsutvikling i Vestre Viken HF. Redegjørelse for sykefraværsarbeidet samt statistikk Innledning I januar 2011 vedtok styret for Vestre Viken overordnede

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya s rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya Seniorinspektørene Oslo Både jernbaneulykke og arbeidsulykke Tre arbeidstakere omkom på jobb Ulykken hadde sitt utspring i en virksomhet underlagt

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer