Referat fra forbundsstyremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra forbundsstyremøte"

Transkript

1 Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl , Ullevål stadion Lørdag kl , Rica Helsfyr hotell Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth Tore Rømo Tilstede fra komiteene: Harald Johnson, TKTM på sak 106/06-08 Tom Thingvold, TC-MAG UEG på sak 106/06-08 Svein Hagberg, utstyr og anleggskomiteen på sak 109/06-08 Terje Heen, utstyr og anleggskomiteen på sak 109/06-08 Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren Arild Norderud på O-sak 42 Marianne Eikeland på sak 98/06-08 Torill Aas Sundby på sak 100/06-08 og 101/06-08 Julie Hansson på sak 109/06-08 Godkjent pr

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 40/06-08 Aktivitetsrapport styret O-sak 41/06-08 Aktivitetsrapport administrasjonen O-sak 42/06-08 Regnskap pr O-sak 43/06-08 Klage til UEG på internasjonalt dommerkurs O-sak 44/06-08 Referat fra møte med KKD Styresaker Sak 98/06-08 Langtidsplanen Sak 99/06-08 Styrets beretning Sak 100/06-08 Hedersbevisninger Sak 101/06-08 Forbundstinget 2008 Sak 102/06-08 Innkomne forslag til forbundstinget 2008 Sak 103/06-08 Aktiv bruk av NGTFs fond som virkemiddel Sak 104/06-08 Representasjoner 2008 Sak 105/06-08 Internasjonalt engasjement Sak 106/06-08 Etikk og bedømming Sak 107/06-08 Søknad om støtte til Barentskamp 2008 Sak 108/06-08 Verdiplakat Sak 109/07-08 Møte med Utstyrs- og anleggskomiteen Sak 110/06-08 Opplegg og ansvarsfordeling kretsledermøtet Sak 111/06-08 Nytt medlem i teknisk komite troppsgymnastikk

3 Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn to saker til eventuelt. Disse ble gitt saksnummer: O-sak 43/06-08 Klage til UEG på internasjonalt dommerkurs O-sak 44/06-08 Referat fra møte med KKD Orienteringssaker O-sak 40/06-08 Aktivitetsrapport styret Rapporten ble gjennomgått og oppdatert. Tatt til orientering. O-sak 41/06-08 Aktivitetsrapport administrasjonen Rapporten ble gjennomgått og generalsekretæren knyttet noen kommentarer til enkelte av punktene. Tatt til etterretning. O-sak 42/06-08 Regnskap pr Det er fortsatt noen justeringer som gjenstår. Regnskap 2007 avsluttes pr Det forventes at resultatet vil bli et overskudd i størrelse opp mot 1 million kroner. Regnskapet oppdatert pr tas til etterretning. Endelig revidert regnskap vedtas i styremøtet i mars. O-sak 43/06-08 Klage til UEG på internasjonalt dommerkurs Presidenten redegjorde kort om saksgangen og utfallet av klagen. Tatt til etterretning. O-sak 44/06-08 Referat fra møte med KKD Generalsekretæren refererte fra møtet. Oppfatningen i gruppa som var i møtet med KKD, var at det blir sett veldig positivt på de initiativ vi nå tar overfor departementet. Styret påpekte at det er viktig å kommunisere ut til lagene de endringer vi eventuelt får til. Tatt til etterretning.

4 Styresaker Sak 98/06-08 Langtidsplanen Presidenten redegjorde for prosessen som har vært gjennomført, samt planens oppbygning og innhold. Styret diskuterte aktuelle elementer i planen, og det framkom noen forslag til endringer. De foreslåtte korrigeringer og endringsforslag tas inn i planen, og endelig utgave klargjøres for behandling på forbundstinget i Kristiansand 26. april Sak 99/06-08 Styrets beretning Presidenten la fram et førsteutkast til beretning. Styremedlemmene leser og fyller inn innenfor sine ansvarsområder. Kommentarene sendes til presidenten som lager forslag til den endelige beretningen. Styremedlemmene og generalsekretær gir respons til presidenten innen 20. februar. Presidenten lager endelig utkast til neste styremøte. Sak 100/06-08 Hedersbevisninger Forbundsstyret diskuterte kriteriene og hva som ligger innenfor disse. Det framkom noen forslag på kandidater. Forslagsstillere må lage oversikt over kandidatenes CV. Forslag på kandidater sendes Torill Aas-Sundby. Forslagene må være fulgt av CV for den aktuelle kandidat. Sak 101/06-08 Forbundstinget 2008 De saker som er foreslått til behandling på tinget må utredes innen neste styremøte, jfr. sak 102/ Forbundsstyret diskuterte videre rammene for tingehelgen, og administrasjonen ble bedt om å undersøke mulighetene for en ekstern foredragsholder til fredagens åpent forum. Temaet bør være verdier og roller i idretten. Det ble også vurdert mulighetene for å lage en sportslig vri på slutten på fredag, samt innhold og oppbygning av presidentens presentasjon av resultatene fra tingperioden. Forbundsstyret gjennomgikk også de ulike oppgavene som må gjennomføres i forberedelsene, samt listen over invitasjoner. I tillegg ble det diskutert ulike forslag til dirigenter. Forbundsstyret diskuterte også mulige forslag til sammensetning av valgkomite. Administrasjonen følger opp de enkelte elementene. Endelige vedtak fattes i neste møte. Sak 102/06-08 Innkomne forslag til forbundstinget 2008 Det er kun en sak som er meldt inn innen fristen. Saken er sendt inn fra Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets, med følgende forslag til vedtak: Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets foreslår at Landsfinalen/ Områdefinalen opphører i sin nåværende form. Disse konkurransene bør stilles likeverdig med alle andre nasjonale konkurranser i våre grener. Forbundsstyret ser det slik at dette i utgangspunktet ikke er en sak som trenger tingbehandling, all den tid organiseringen av denne konkurransen ikke er hjemlet i et

5 tidligere tingvedtak. Forbundsstyret ser behovet for en annen økonomisk ordning og organisering av denne landsdekkende konkurransen. Administrasjonen bes starte utredningen av dette sammen med de tekniske komiteene. Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets kontaktes i dette arbeidet for å vurdere om en slik framgangsmåte er tilstrekkelig, og at saken da ikke fremmes for tinget. Forbundsstyret ser at det er tre saker som må fremmes med egne forslag til forbundstinget, men at endelig utforming av vedtakstekst foretas i neste styremøte: a) Nedleggelse av magasinet Gym og Turn b) Endring av statutter for NGTFs fond, jfr. sak 103 c) Endring av NGTFs lover i tråd med ny basislovnorm for særforbund. d) Regionalisering Generalsekretæren kontakter Buskerud GTK for vurdering av saken, samt igangsetter arbeidet med å utrede en ny organisering av en landsdekkende konkurranse innen grenene turn kvinner og turn menn. Endelig avgjørelse i forhold til om saken fremmes på tinget, tas i neste styremøte på bakgrunn av om Buskerud GTK opprettholder sitt forslag om at saken fremmes. De sakene som er foreslått fra forbundsstyret utredes og kommer til endelig vedtak i neste styremøte. Sak 103/06-08 Aktiv bruk av NGTFs fond som virkemiddel På forbundstinget i 2006 ble det reist spørsmål om man kunne klare å bidra med støtte til talenter også i andre grener enn turn menn, og i den situasjonen forbundet da var, kunne man ikke sette av penger eller ressurser til dette. NGTF har imidlertid to ulike fond, jfr. listen nedenfor med utviklingen i innestående beløp de siste år: NGTFs Fond Kretsenes jubileumsfond Bevegelsene på fondene viser at disse ikke er i aktiv bruk i forhold til formålene. Den økonomiske situasjonen har også bedret seg i løpet av de to siste årene slik at det nå bør være mulig å finne ordninger for å støtte enkelttalenter innen forbundets øvrige grener. Forbundsstyret ønsker en endring i statuttene for å kunne gjøre fondene til aktive virkemidler i forhold til aktiviteten. De ønsker fokus på utøvere, evt. bidrag til spesielle former for konkurranser. Det vil være en nødvendig del av saksforberedelsene til neste forbundsstyremøte at det også foreligger en skisse til hvordan man kan bidra til å sikre fondets størrelse, evt. bygge det opp over tid. Generalsekretæren innkaller fondsstyrene for disse to fondene og utreder forslag til nye statutter til neste styremøte. Det må også ligge ved en konkret skisse til hvordan man kan sikre finansieringen over tid til de aktiviteter man ønsker å støtte fra fondet.

6 Sak 104/06-08 Representasjoner 2008 Forbundsstyret gjennomgikk de siste endringer i datoer og arrangementer og avklarte representasjonsoppdragene. REPRESENTASJONER VÅREN 2008 Pr JANUAR Idrettsgalla Hamar Stig Nilssen, Veslemøy Viervoll, Øistein Leren Utdanningsseminar Oslo Hilde Thorstensen Rosvold Forbunds- og kretsmøte m/ansatte Rica Helsfyr, Oslo Alle FEBRUAR Hordaland Samarbeidsmøte Stord Hilde Thorstensen Rosvold Finnmark Kretsting Hammerfest Veslemøy Viervoll MARS Møre og Romsdal Kretsting Ålesund Stig Nilssen Telemark Kretsting Tjøme Veslemøy Viervoll Vestfold Kretsting Tjøme Veslemøy Viervoll Østfold kretsting Strømstad Tore Rømo Hedmark Kretsting Kongsvinger Ole Ivar Folstad 05. Forbundsstyremøte Rica Gardermoen Alle Nordisk Mesterskap, RG jr./sr. individuelt og tropp Danmark Komiteen foreslår Oppland Kretsting Spåtind Ole Ivar Folstad Rogaland Utvikl./samarbeidsforum Haugesund Stig Nilssen Nordland ekstraord.ting+fagseminar Bodø Hilde Thorstensen Rosvold Kretsting Aust- og Vest-Agder Mandal Veslemøy Viervoll Nord- og Sør-Trøndelag kretsting Trondheim ell. Orkdal Hilde Thorstensen Rosvold 29. Troms kretsting Finnsnes? Ole Ivar Folstad NM gymnastikkhjul Gran ILs Turngruppe Stig Nilssen EM, turn kvinner Clement Fr., Frankrike Komiteen foreslår APRIL Kick-off Forsikringsmøte, FFA Gjøvik Stig Nilssen, Hilde Rosvold, Øistein Leren NM RG, senior individuelt, lag og tropp, samt junior lag Bergen Ragnhild Mauseth Nordisk møte Thon Gardermoen Stig Nilssen, Øistein Leren NM sportsdrill Fana ILs Turngruppe Veslemøy Viervoll Nordisk mesterskap, troppsgymnastikk TeamGym junior Laksevåg Stig Nilssen 24. Forbundsstyremøte Kristiansand Alle Forbundsting Kristiansand Alle MAI NM RG for junior individuelt og tropp Tromsø Ole Ivar Folstad evt. Stig Nilssen EM, turn menn Lausanne, Sveits Komiteen foreslår delegasjonsleder Nordisk mesterskap U-14, turn menn Nordisk mesterskap turn kvinner og menn Senior Elverum Stig Nilssen NM, troppsgymnastikk nasjonale klasser junior og senior Trondheim Ole Ivar Folstad JUNI EM RG, junior lag og senior tropp Turin, Italia Komiteen foreslår NM, troppsgymnastikk TeamGym junior og senior Arendal Veslemøy Viervoll Forbundsstyremøte Trondheim Alle JULI Eurogym, gymnastikkfestival Albi, Frankrike Marianne Eikeland, Heidi Marie Taksdal AUGUST VM, sportsdrill Limerick, Ireland Komiteen foreslår Strategikonferanse Alle Osloområdet SEPTEMBER Barneidrettskonferanse Fredrikstad Marianne Eikeland, Stig Nilssen Breddeseminar Uavklart OKTOBER Kretsledermøte Alle Osloområdet Høsten Anleggskonferanse Uavklart Julie Hansson Høsten Møte med UEG, Detlef Mann Uavklart Representasjonene gjennomføres i henhold til oversikten. Sak 105/06-08 Internasjonalt engasjement Forbundsstyret forsatte sin prinsipielle diskusjon om forbundets rolle og posisjon internasjonalt, jfr. sak 71/ I vurderingen av NGTFs internasjonale engasjement er det viktig å se det i lys av hele forbundets aktivitet, og de satsninger og prioriteringer som gjøres for øvrig. Forbundsstyret tok i debatten også hensyn til de forpliktelser man har i forhold til det nordiske samarbeidet. Inn under forbundets internasjonale engasjement pr. i dag hører også de representanter vi har i ulike internasjonale komiteer. Vi har Maria Sollohub som representant i styret i IRV, Elisabeth Slotsvik Kleive som visepresident i WBTF, og Tom Thingvold som medlem i TC-MAG i UEG. I en strategi for forbundets internasjonale engasjement, hører det også med å ha vurdert i hvilke organisasjoner og på hvilket nivå man ønsker å være representert. Alle tre nåværende representanter medfører at vi har en stemme med i viktige beslutninger innen disse tre grenene. Siden IRV og WBTF kun befatter seg med

7 de respektive grenene og representantene er i styret, så har vi god påvirkningsmulighet der, samtidig som vi er sikret god informasjonstilgang. En representant i en teknisk komite i UEG sikrer også atskillig bedre tilgang på informasjon og påvirkningsmulighet, enn hvis vi ikke har det. Det er likevel et noe mer avgrenset område som vi har innvirkning på i forhold til hele organisasjonens aktivitet. Denne posisjonen har også gitt innsikt i TC-MAG i FIG, men her er det også noe avgrenset i forhold til FIGs øvrige aktiviteter. Når det gjelder å søke på arrangementer, så er flere av disse knyttet til at man må betale et depositum for å søke. Det er også knyttet en del økonomiske bindinger til de ulike arrangementene, noe som forbundsstyret ønsker enda bedre utredet i det videre arbeidet. Det samme gjelder også driftsformen dersom man skulle oppnå å bli tildelt et arrangement. Forbundsstyret ønsker en mer aktiv politikk i forhold til internasjonalt engasjement. Konkrete beslutninger er pr. dato: Administrasjonen følger opp søknaden i forhold til FIG Council 2009, og eventuelle tiltak for å sikre oss arrangementet vurderes i forhold til om det er flere søkere. NGTF søker ikke om ansvar for å arrangere Gym Challenge NGTF støtter teknisk komite sportsdrill i deres ønske om å søke VM i Sportsdrill Administrasjonen utreder nærmere hvilken innvirkning dette vil kunne få på forbundets totale drift. Administrasjonen utreder muligheter og utfordringer i forhold til å søke arrangementsansvar for EM i turn i 2012 og VM i turn i Administrasjonen oppdaterer fortløpende muligheten for internasjonale arrangement som er ledige og som kan være aktuelle å søke ansvar for. Det gjennomføres en fortløpende vurdering av hvilke komiteer og posisjoner man ønsker å kandidere for i internasjonale fora, helt konkret gjelder dette pr. dato TC-MAG UEG/FIG, og FIG-Council. Sak 106/06-08 Etikk og bedømming Tom Thingvold foredro for forbundsstyret vedrørende det arbeid som så langt er gjort i forhold til bedømming innen turn menn internasjonalt. Det framkom at det er et stort og komplekst område å jobbe med, og de videoklipp som ble vist illustrerte godt flere av de utfordringer som våre dommere står overfor i sin gjerning. Det er store mengder informasjon som håndteres i løpet av gjennomføringen av den enkelte øvelse, og utfordringene i forhold til å bedømming de ulike trekkene er store. Det er også flere utfordringer i forhold til å sørge for så gode forhold som mulig for korrekt bedømming, både i forhold til plassering, arbeidsforhold, lysforhold etc. Det kom klart fram at det må være en grunnforutsetning av bedømmingen er åpen. Lukkede system vil ikke være forenlig med ønsket om en mest mulig rettferdig bedømming.

8 Internasjonalt arbeider man også med utredning av ulike systemer for profesjonelle dommere, og hvordan man skal kunne ha nøytrale dommere i alle konkurranser. Forbundsstyret mener at det er grunn til å arbeide med disse utfordringene også i forhold til vårt system og våre arrangementer. Det vil være naturlig at man i starten konsentrerer seg om turn kvinner og turn menn, men at man også vurderer å trekke inn andre grener i arbeidet etter hvert. Arbeidet må omfatte både dommere, trenere og gymnaster. Generalsekretæren kaller inn foreslåtte representanter til et første møte for å planlegge videre arbeid. Sak 107/06-08 Søknad om støtte til Barentskamp 2008 Forbundsstyret anser selve tiltaket som positivt og er positive til å støtte tiltaket økonomisk. I diskusjonen ble det klart at man så behovet for å vite mer om organiseringen av selve tiltaket, og også den totale aktiviteten i Nord-Norsk Gymnastikkog Turnkomite (NNGTK). Forbundsstyret ønsker informasjon om økonomisk status i NNGTK, samt en oversikt over den totale aktiviteten i denne komiteen de to siste årene. Vedtak. Forbundsstyret gir tilsagn på kr ,- i støtte til Barentskamp Støtten gis under følgende forutsetninger: - NNGTK legger fram regnskap for de to siste årene, 2006 og 2007, og hvor Barentskampregnskapet er spesifisert. - regnskap for Barentskamp 2008 år sendes inn innen to uker etter gjennomføring. Dette regnskapet skal være med kopi av bilag. Sak 108/06-08 Verdiplakat Den foreslåtte verdiplakaten ble diskutert. Verdiplakaten godkjennes og presenteres i kretsledermøtet. Sak 109/07-08 Møte med Utstyrs- og anleggskomiteen Forbundsstyret og komiteens medlemmer diskuterte status pr. i dag, samt hvilke oppgaver man ser for seg som mest sentrale i den nærmeste tiden. Av temaer som ble berørt kan nevnes: - samarbeidspartnere og presentasjon av tilgjengelig utstyr overfor lagene - minimumsløsninger for utstyr i haller - oppfølging av arbeidet overfor KKD i forhold til basishall - behovet for støttenettverk i kretsene - framdrift i forhold til anleggskonferanse produksjon av DVD som hjelpemiddel for foreningene overfor politikere Komiteen og konsulenten for utstyr og anlegg følger opp de ulike punktene som ble diskutert.

9 Sak 110/06-08 Opplegg og ansvarsfordeling kretsledermøtet Det foreslåtte programmet ble gjennomgått, og arbeidsfordeling foretatt. Kretsledermøtet gjennomføres i henhold til programmet. Sak 111/06-08 Nytt medlem i teknisk komite troppsgymnastikk Det har i en periode vært en person for lite i teknisk komite troppsgymnastikk. Komiteen har arbeidet med å finne egnede kandidater, og har nå funnet en som er godt egnet og villig til å delta i arbeidet i komiteen. Tina Østenstad oppnevnes som medlem i teknisk komite troppsgymnastikk fra og til og med Møtet avsluttet lørdag kl Øistein Leren (sign.) Generalsekretær