Referat fra forbundsstyremøte Mandag kl Ullevål stadion US-2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011"

Transkript

1 Referat fra forbundsstyremøte Mandag kl Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Stein Nilsen (SN) Lars Hugo Berg (LHB) Lise L. Mandal (LLM) Forfall fra styret: Veronika Reinhaug (VR) Tilstede fra komiteene: Ann Helen Bjørnstad, FS 31/14-16 Tilstede fra fondsstyret: Ann-Mari Steinsland, FS 14/14-16 Ingunn Thorsen, FS 14/14-16 Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren Hermod Buttedahl på O-sak 12/14-16, FS 15/14-16 Siv Kleiberg, FS 23/14-16 og FS 24/14-16 Margrete Morken, FS 28/14-16 og FS 30/14-16 Stig Nilssen, FS 33/14-16

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 11/14-16 Regnskap pr O-sak 12/14-16 Jubileum 2015 O-sak 13/14-16 Status WGfL 2017 O-sak 14/14-16 Kvalitetsklubbprosjekt sammen med SFA Styresaker FS-14/14-16 Tildelinger fra Utøver og trenerstipend 2014 FS-15/14-16 Kvalifiseringskriterier Nordisk TeamGym sr 2015 FS-16/14-16 Kretsenes seminar 2015 FS-17/14-16 Organisasjonsform WGfL 2017 FS-18/14-16 Komiteer FS-19/14-16 Budsjett 2015 FS-20/14-16 Representasjonsoppgaver og møteplan 2015 FS-21/14-16 Toppidrettsarbeidet i NGTF FS-22/14-16 Oppfølging av langtidsplanen evaluering FS-23/14-16 Uttakskriterier RG 2015 EM FS-24/14-16 Uttakskriterier RG 2015 VM FS-25/14-16 Markedsføringsplan NGTF FS-26/14-16 Datoer for Landsturnstevnet 2017 (LT-2017) FS 27/14-16 Styringsgruppe for LT-2017 FS 28/14-16 Startavgifter NM Gymnastikkhjul FS 29/14-16 Internasjonalt arbeid 2015 FS 30/14-16 Endringer i konkurransereglementet SALTO FS 31/14-16 Jury NM turn kvinner FS 32/14-16 Satser for godtgjørelse for frivillige FS 33/14-16 FOU prosjekt samspill gym og turn og skole

3 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt. Orienteringssaker O-sak 11/14-16 Regnskap pr Generalsekretæren mener vi fortsatt ligger an til å nå budsjettet til tross for den påpekte inntektssvikten i Mysoft. Likviditetsmessig ligger vi også brukbart i forhold til tidligere, og vi har som vedtatt i tidligere sak søkt om opptak i Idrettens konsernkonto dersom det likevel skulle vise seg å bli behov for kortsiktig lån, noe det ikke ser ut til å bli. Kostnadsmessig i forhold til WG-2015 så er vi sårbare for svingninger i eurokursen. NGTF egenkapital bør etter avslutningen av 2014 være på ca. 2 millioner. Regnskapet tas til etterretning. O-sak 12/14-16 Jubileum 2015 Hermod Buttedahl orienterte kort om status i prosjektet. Alle planlagte tiltak er i rute slik som forutsatt, noe forbundsstyret uttrykte at det var svært fornøyd med. Tas til etterretning. O-sak 13/14-16 Status WGfL 2017 Lise L. Mandal orienterte om utfallet av det første fellesmøtet som hadde vært mellom FIG og LOC I dette møtet ble hele prosjektet gjennomgått og det var utfyllende diskusjoner helt ned på detaljnivå. FIG uttrykte i møtet at de var veldig godt fornøyd med det arbeidet som var gjort så langt. LOC la fram sine ønsker for FIG når det var snakk om priser og pakkeløsninger. FIGkomiteen støttet LOC på dette, noe som var viktig for økonomien i prosjektet. Neste punkt på programmet er å lage Newsletter 2. På det neste møtet i LOC må man både lage et budsjett for prosjektet, innordne arbeidsformen i forhold til vedtak i sak FS 17/14-16 samt vurdere strukturen på underkomiteer i LOC for en bedre fordeling av arbeidsoppgavene. Det skal også drøftes og besluttes hvordan organiseringen av Gym for Life 2016 skal være slik at det blir optimalt både for lag i NGTF og som et testevent for Tas til etterretning. O-sak 14/14-16 Kvalitetsklubbprosjekt sammen med SFA NGTF er ett av 15 særforbund i Særforbundsalliansen, og det har i sammenheng med utviklingen av nye sponsoravtaler, også blitt arbeidet med et prosjekt i retning av fotballforbundets «Kvalitetsklubb». Innen SFA er man nå så langt at de felles grunnleggende verdimessige utsagnene som skal danne et rammeverk på en mulig nettside, er klare. Det vil så lages en prosjektsøknad til Gjensidigestiftelsen på lik linje med det som NFF har gjort. Prosjektet har også blitt presentert for kompetanseutvalget og for utviklingsavdelingen i NIF. Begge synes prosjektet ser positivt ut. Orienteringen tas til etterretning. Administrasjonen følger opp saken videre.

4 Styresaker FS-14/14-16 Tildelinger fra Utøver og trenerstipend 2014 Ann Mari Stensland og Ingunn Thorsen deltok fra Fondsstyret. Et fulltallig fondsstyre hadde hatt møte i forkant av styremøtet. Innstillingen fra fondsstyret var på tre stipend av lik størrelse, hver på kr ,- Fondsstyret ønsker fortsatt å støtte de som er på topp i grenene og aktivitetene våre, og de hadde innstilt Emilie Holte, Sofie Bråten og Finnsnes IL damepatruljen. Forbundsstyret og fondsstyret drøftet den prinsipielle innretningen på innstillingene, samt antall stipend og størrelsen på stipendene. Det var enighet om både innretning og de foreslåtte kandidatene. Fondsstyret og forbundsstyret ønsker at det lages en sak til kommende forbundsting som klargjør bedre rollene og ansvarsforholdene mellom forbundsstyret og fondsstyret. Det tildeles til sammen tre stipend a kr ,- Emilie Holte, Sofie Bråten og Finnsnes IL damepatruljen. FS-15/14-16 Kvalifiseringskriterier Nordisk TeamGym sr 2015 Forbundsstyret behandlet forslag som er innsendt fra komiteen som hadde behandlet saken i sitt møte 13. november. Mesterskapet avholdes 7. november 2015 i Reykjavik, Island. Hvert land kan delta med to tropper i hver klasse. Resultatmål Komiteen har følgende resultatmål i denne forbindelse (iht. handlingsplanen): * Kvinner: Delta med to tropper, en tropp blant de seks beste. * Menn: Delta med to tropper, ta en medalje. * Miks: Delta med to tropper, ta en medalje. En gymnast kan delta i nordisk senior fra det året man fyller 16 år. Det er ikke rom for dispensasjoner fra aldersbestemmelsen. En tropp består av 8-12 gymnaster, to reserver og tre trenere. En gymnast kan kun representere et lag, men kan delta i både miks og kvinner eller menn. Aktuelle tropper må delta i begge kvalifiseringskonkurransene: * Oslo Open , Oslo. * NM TeamGym senior , Holmen. De to beste troppene i hver klasse, basert på snittet av deres resultater i begge kvalifiseringskonkurransene, kan delta i mesterskapet. Ved eventuelt likt snitt vil resultatet i NM være avgjørende. Ved eventuell fortsatt lik poengsum vil den troppen med høyeste enkeltkarakter i et apparat i NM gå foran. Den beste troppen i hver klasse gis delsubsidiering fra NGTF. Nest beste tropp i hver klasse deltar på full egenfinans. FS-16/14-16 Kretsenes seminar 2015 Seminaret har vært et årlig seminar i mange år, og det har i de fleste år vært en redaksjonskomite som har stått for innhold og organisering. Det har opp igjennom årene vært mange ulike organiseringer, og man har forsøkt å tilpasse neste års seminar etter evalueringer fra forrige års, og de øvrige erfaringer man har hatt. Dette var også tilfellet i

5 2014. Redaksjonskomite for 2014 bestod av Marianne Eikeland, Hans Erik Reinvik, Liv Lia Pedersen og Josefine Andreassen. Det som står igjen som erfaring er at deltagerne ønsker følgende: - Informasjon - Mulighet til å stille spørsmål - Tid til erfaringsutveksling - Inspirasjon og motivasjon til videre arbeid. Det viser seg at de ikke ønsker å måtte forberede seg mye til dette seminaret, og det viser seg at deltagerne har mest fokus på de områdene de allerede er engasjerte i, mer enn å utvise en idrettspolitisk interesse for mer generelle temaer. Erfaringene tilsier også at man bør søke å ha en god og inspirerende foredragsholder som løfter opplevelsen og bidrar til at helgen gir ønsket inspirasjon til videre positivt arbeid i lokalmiljøet / kretsen. Møteledelsen er en viktig faktor for at slike seminarer skal fungere godt. Det samme gjelder også rammen omkring seminaret som helhet, og ikke minst hvordan møterommene blir tilpasset størrelsen på det enkelte møtet og blir tilrettelagt slik at det også bidrar til god kommunikasjon. I vedtaket omkring Regionalisering på forbundstinget i 2012 finner vi følgende tekst som definerer denne møteplassen (se uthevet avsnitt): Organisasjonens samlede økonomi på krets- og forbundsplan samordnes på følgende områder: Forbundskontingenten settes til kr slik at den dekker lønn til alle kretsansatte og administrasjonskostnader herunder kontorhold og IKT. Forbundet dekker reise og opphold for kretsleder og kretsansatt på kretsledermøter, forbundsting og andre felles møter som forbundet innkaller til. Forbundet dekker også inntil 4 deltakere i tillegg til kretsleder og ansatt på et årlig møte med fokus på aktiviteter på forbunds- og kretsnivå. Seminaret 2015 bør etter forbundsstyrets mening gjenspeile teksten i vedtaket fra forbundstinget i Det innebærer at redaksjonskomiteen må ha representasjon fra forbundsstyret, fortrinnsvis president slik at man får det ønskede fokus på helheten i organisasjonen, og at man kan benytte møteplassen til å oppfylle felles mål i langtidsplanen på en enda tydeligere måte. En slik innretning av innholdet vil også medføre at forbundsstyret inntar et aktivt forhold til seminarets innhold og gjennomføring. Hovedinnhold/fokusområder for seminaret i 2015 bør være i tråd med tidligere vedtak fra forbundsting. Organiseringen som var i 2014, bør kunne videreføres også i Forbundstyret ønsker å være mer involvert i innhold og planlegging. Det er ønskelig å få til bedre innhold i diskusjonene, og at man evner å ta mer tak i det som er utfordringene ute i organisasjonen / lagene. Forbundsstyret ønsker å ta et aktivt lederskap til seminaret. Det oppnevnes en redaksjonskomite for 2015 bestående av president Kristin Gilbert, Marianne Eikeland, Øistein Leren, Lisbeth Coste og Kristian Bjugan. Markedsføring og organisasjon står som fokusområder for 2015.

6 FS-17/14-16 Organisasjonsform WGfL 2017 Drøftingen i forbundsstyret baserte seg på et notat fra advokatfirmaet Kleven og Kristiansen datert 19. januar Notatet er laget på bakgrunn av de avtaler som på det tidspunkt var inngått mellom FIG og NGTF, og mellom NGTF og Oslofjord Convention Center. Advokatfirmaet har også hatt tilgjengelig de regler som gjelder for disse arrangementene fra FIG. I konklusjonen i dokumentet ser vi at det i siste setning sies at vi vil måtte gjøre eventuelle avklaringer med FIG og OCC dersom vi skulle ønske å gjøre noe med de ansvarsforholdene som kommer av de allerede inngåtte kontraktene. Slik vi kjenner både FIG og OCC, så vil vi ikke kunne få endret det ansvarsforholdet. Kontraktene er inngått med NGTF, og vil slik vi kjenner tilsvarende tilfeller ikke kunne overdras til et arrangørselskap. Dette innebærer at beslutningsmyndigheten omkring økonomien i arrangement også ligger innunder NGTF v/ forbundsstyret. Avgiftsmessig så innebærer det også at vi ikke blir skattepliktig av et overskudd da vi ikke er et kommersielt selskap, men en idrettsorganisasjon. I Merverdiavgiftshåndboken 3.8 er det også presiseringer som tilsier at det avgiftsmessig vil være gunstig at arrangementet arrangeres av særforbundet. Det finnes også muligheter til å unngå skatt gjennom andre organisasjonsformer, men gitt forholdet til FIG og OCC, så vil det nok ikke gi noen stor effekt å bruke ressurser på en slik annen organisering. Dette gir dog en risiko for forbundet dersom man skulle oppleve et underskudd, men i og med de grunnleggende kontraktenes parter, så vil det sannsynligvis ikke være mulig å unngå denne risikoen gjennom endringer i kontraktsforhold. Vi må derfor søke å sikre dette gjennom en tydelig styringsstruktur og søknader om underskuddsgarantier og støtte til departement og kommuner/fylkeskommune. Det må også intensiveres et arbeid med å fremskaffe økonomisk støtte fra andre sponsorer, og priser på ulike varer og tjenester må være slik at de dekker de kostnader man kjenner og bidrar til overskudd i prosjektet. Avklaringen om at det er NGTF som er kontraktspart i arrangementet har dermed noen klare implikasjoner i forhold til styring og kontrakter. Det er kun president og generalsekretær som kan forplikte NGTF ved sin underskrift, og alle avtaler må derfor utformes slik at dette ivaretas. Det har tidligere vært drøftet at LOC har en friere stilling i forhold til NGTF enn dette tilsier, men så lenge det økonomiske ansvaret hviler på NGTF, så må også styringen av prosjektet være i tråd med det. I forhold til styring og ansvar vil NGTFs president med dette ha en betydeligere rolle enn tidligere forutsatt, og NGTFs til enhver tid sittende generalsekretær har også et tydeligere medansvar for styring av prosjektet. Budsjettmessig vil det også måtte ha betydning da det vil måtte være et eget underbudsjett, men inngå som egen avdeling i NGTFs totale budsjett, og hvor det er styret som har det øverste ansvaret for totalen. Inntekter som spesifikt knyttes til WGfL enten gjennom deltagere, sponsorer eller støtte må synliggjøres og knyttes korrekt til prosjektet, men må også føres som del av NGTFs regnskap for å kunne inngå i vår totale økonomi. Det har også den betydning at vi ikke vil ha behov for å bygge opp en helt egen administrasjon rundt prosjektet, men kan benytte de muligheter vi har gjennom dagens regnskapsordning.

7 Dette vil i neste omgang også være gunstig i forhold til innkjøp av mva belagte varer som skal videreselges (vi har da fradrag), og i forhold til refusjon av mva. gjennom kompensasjonsordningen (på de delene vi ikke har fradrag for). Refusjonen gjennom denne ordningen baserer seg på at man får refundert inntil 7 % av dokumentert omsetning som inngår i refusjonsordningen. Det har så langt ikke vært full kompensasjon pga. for liten bevilgning fra staten. I 2014 har vi fått informasjon om at blir ca. 5,6 % refusjon. World Gym for Life 2017 organiseres som en organisasjonskomite (LOC- 2017) under NGTF v/ Forbundsstyret. Forbundsstyret er overordnet LOC, og økonomiske forhold og budsjetter håndteres som del av NGTFs øvrige drift. Dette innebærer at det ikke opprettes et eget arrangørselskap med eget organisasjonsnummer og styre. Daglig ledelse av LOC sitt arbeid må tydeliggjøres og optimaliseres slik at det samsvarer med ansvarsforhold og rett til forpliktelser av forbundet / LOC. FS-18/14-16 Komiteer Generalsekretæren redegjorde for de svar og innspill som var kommet fra organisasjonen. Forbundsstyret ga uttrykk for at de ønsket at oppnevning så langt som mulig skjer før årsskiftet, men var samtidig åpne for at noen av prosessene ville kunne ta lenger tid. De komiteene som kunne klargjøres i tråd med de framlagte signalene, ville kunne oppnevnes fortløpende. Forbundsstyret benyttet også anledningen til å påpeke at det var viktig å rette en stor takk til alle frivillige som har gjort en stor innsats i denne toårsperioden, uavhengig av om de fortsetter i eller ikke. Forbundsstyret oppnevner følgende komiteer til perioden Teknisk komite turn kvinner: Leder: Ann Helen Bjørnstad, Ås Turn Medlem: Liliana Buer, Trøgstad Turnforening Medlem: Ingvild Øyehol, Asker Turnforening Teknisk komite troppsgymnastikk: Leder: Kjetil Folkvord, Oslo Turnforening Medlem: Birgit Iversen, Finnsnes IL Turngruppe Medlem: Brian Carlsen, Holmen tropp og turn Medlem: Jakob Bie-Hansen, Arendal Turnforening Medlem: Lars Zachariassen, Hobøl IL Turngruppe Teknisk komite Gymnastikkhjul: Leder: Grete Lauritzen, Rygge IL Turngruppe Medlem: Lene Irgens, Norrøna IL Turngruppe Medlem: Lene Andrine Koppang, Kolbotn IL Turngruppe Medlem: Charlotte Østli Medlem: Marie Kubberød

8 Komite for utstyr og anlegg Leder: Svein Hagberg, Hammer Turn Medlem: Terje Heen, Fredrikstad Turnforening Medlem: Ole Ivar Folstad, Trondhjems turnforening Medlem: Veslemøy Viervoll, Klemetsrud IL Turngruppe Øvrige oppnevninger fremmes for forbundsstyret etter hvert som sammensetningene er klargjort. FS-19/14-16 Budsjett 2015 Generalsekretæren orienterte om en del overordnede problemstillinger og føringer. Det er svært mange faktorer som ikke er avklart enda, og som vanskeliggjør budsjettarbeidet. Dette er ikke noe nytt i forhold til tidligere år, og budsjettarbeidet i avdelingene gjøres med bakgrunn av at man sikter på samme nivå som foregående år. Medlemstall 2014, resultat 2014, nivået på tildelingene fra KUD til NIF, nivået på mvakompensasjonen er alle sammen med på å gjøre beregningsgrunnlaget komplisert. I forhold til områder som det vil være et økt fokus på i 2015, så peker toppidrett innen OLgrenene og spissing av turn menn seg ut siden det er kvalifiseringsår for OL i Vi har også satt i gang prosjekt om klubbutvikling som bør videreføres, og videreutviklingen av trenerutdanningen må videreføres. WG-2015 i Finland vil også kreve ekstra innsats, og vi har mange internasjonale oppdrag neste år, både FIG Colloqium, FIG Age Group og FIG Academy. Generalsekretæren arbeider videre etter de skisserte linjer. Budsjett 2015 tas opp som hovedsak på møtet i januar.

9 FS-20/14-16 Representasjonsoppgaver og møteplan 2015 Representasjonsliste 2015 Oppdatert 10. februar 2015 Tid Arrangement Arrangør/sted Representant Januar Forbundsstyremøte Alle Februar Kretsting Hedmark GTK Thon Hotell Elverum Lars Hugo Berg NM jr og sr individuelt rytmisk gymnastikk Bergens TF Veronika Reinhaug Kretsting Rogaland Stavanger Kristin Gilbert Kretsting Oslo og Akershus og Østfold Laholmen hotell, Strømstad Stein Nilsen Kretsting Møre og Romsdal Veronika Reinhaug Mars 04.mar Forbundsstyremøte Ullevål Alle Kretsting Vestfold, Telemark og Buskerud Lise L. Mandal Kretsting Sør-Trøndelag Trondheim Veronika Reinhaug Kretsting Hordaland Voss, Park Hotell Vossevangen Siv Langerød Erichsen Kretsting Nordland Bjørnar Skogheim FIG Colloquium Tønsberg Kretsting Aust-Agder og kretsmøte Vest-Agder Quality hotel & Resort, Sørlandsparken Lise L. Mandal, Kristin Gilbert, Øistein Leren Kretsting Nord-Trøndelag Stig Rønne Siv Langerød Erichsen Kretsting Oppland GTK Gjøvik Lars Hugo Berg Kretsting Sogn og Fjordane Førde Veronika Reinhaug Kretsting Finnmark Stein Nilsen NM rytmisk gymnastikk jr og sr tropp, jr.lag Haugesund TF Kristin Gilbert April 11.apr Jubileumsshow Sør Amfi, Arendal Siv Langerød Erichsen EM turn kvinner og menn senior Montpellier NM gymnastikkhjul Lillehammer Kristin Gilbert Ungdomslekene Lillehammer Øistein Leren Twentyfour-cup RG jr int.klasser Ungdomslekene Lillehammer Kristin Gilbert NM nasjonale klasser og TeamGym senior Holmen Tropp og Turn Bjørnar Skogheim 26.apr Jubileumsshow Arena Larvik Lise L. Mandal Mai NM turn kvinner og menn junior Holmen TT Stig Rønne 08.mai Forbundsstyremøte Ullevål Alle Kretsledermøte Ullevål Alle NGTFs 125 års jubileumsshow, Oslo Konserthus Alle FIG-Council Melbourne Lise L. Mandal Juni NIF ting Rica Nidelven 10.jun Forbundsstyremøte Ullevål Alle European Games turn kvinner og menn senior Baku European Games Rytmisk gymnastikk Baku Juli World Gymnaestrada Helsinki August Kristin Gilbert, Stig Rønne, Øistein Leren. Torill Aas Sundby, Hedda R. Berge September Kretsenes seminar Thon Hotel Arena Alle Nord Europeisk Mesterskap turn kvinner og menn junior/senior Limerick, Irland NM nasjonale klasser og TeamGym junior Arendals Turnforening Oktober NM turn kvinner og menn senior Elverum turn VM i turn kvinner og menn senior Glasgow UEG-kongress Bratislava November Nordisk mesterskap TeamGym senior Reykjavik, Island Birgit Iversen 28.nov Jubileumsshow Oslo / Akerhus 28.nov Publikumspokalen - oppvisningshow Skien Fritidspark Desember

10 Representasjonene gjennomføres i henhold til listen. Styremedlemmer og aktuelle konsulenter oppretter fortløpende kontakt for avklaring av praktiske detaljer FS-21/14-16 Toppidrettsarbeidet i NGTF Forbundsstyret påpekte at det var viktig at man hadde tilstrekkelig fokus og ressurser inn mot dette området nå slik at man kunne videreføre alt det arbeidet som nå er startet opp og i godt gjenge. Det bør i den sammenheng utredes hva som ville kreves for å kunne få på plass funksjonen toppidrettssjef i forbundet, eventuelt i samarbeid med en annen idrett. Funksjonen toppidrettssjef kunne også eventuelt sees i sammenheng med andre behov i administrasjonen som det kunne være naturlig å samordne i en slik stilling/ funksjon. Landslagssjefen gis det overordnede ansvaret for alle sider av arbeidet omkring våre stipendutøvere og arbeidet i senteret. Avklaringer av økonomisk karakter foretas sammen med generalsekretær. Faglige avklaringer gjøres sammen med Olympiatoppen eller andre relevante fagpersoner. Konsulent turn menn koordinerer dette arbeidet. Grenkonsulentene i TM, TK og RG, sammen med respektive komiteledere / toppidrettsansvarlige innen grenen, koordinerer øvrige toppidrettstiltak. Generalsekretæren bistår i dette arbeidet, og landslagssjefen/landslagstrener deltar etter behov. Det avholdes tre fellesmøter mellom representanter fra forbundsstyret og grenene hvert år, fortrinnsvis i januar, august og november. Ressursbehov og mulig løsning på funksjonen toppidrettssjef utredes i sammenheng med budsjettarbeidet. FS-22/14-16 Oppfølging av langtidsplanen evaluering Generalsekretæren skisserte en framdrift hvor man begynte med å rapportere hva som var gjort i 2014 innen de ulike områdene i Langtidsplanen. Dette gjøres både fra administrasjonen og fra styrets medlemmer. Disse rapportene redigeres sammen og danner grunnlaget for det videre arbeidet innen evaluering og oppfølging av de ulike områdene som ble vedtatt på forbundstinget eller som framgår av Langtidsplanen. Generalsekretæren sørger for utsending av mal for rapportering. FS-23/14-16 Uttakskriterier RG 2015 EM Forbundsstyret ble presentert for de foreslåtte uttakskriteriene som komiteen hadde kommet fram til gjennom sine drøftinger og avklaringer. Forbundsstyret ser det som viktig at det foreligger klare kriterier som lag og utøvere kan forholde seg til i sitt daglige trenings- og forberedelsesarbeid.

11 Junior Tropp Rankingliste pr. 23.mars junior tropp, følgende konkurranser teller med på rankinglisten: * twentyfour-cup Njård 30.jan-1.feb * twentyfour-cup Skjeberg 7.-8.mars * NM Haugesund mars Tropper som ønsker å kvalifisere seg til EM må delta på alle konkurransene nevnt ovenfor. Uttak: Den beste junior troppen på rankinglisten pr 23.mars. Forfall fra konkurranse pga. skade /sykdom når gyldig legeattest er levert, vurderes dersom den troppen det gjelder blander seg inn blant de beste på rankinglisten. Senior Lag Rankingliste pr. 16.februar sammenlagt og pr. redskap internasjonal klasse Nivå 8, følgende konkurranser teller med på rankinglisten: * twentyfour-cup Asker januar * twentyfour-cup Njård 30.jan-1.feb * NM Bergen feb mangekamp * NM Bergen feb redskapsfinaler Gymnaster som ønsker å kvalifisere seg til EM må delta på alle konkurransene nevnt ovenfor. Uttak: 2-4 gymnaster tas ut basert på rankingliste sammenlagt og pr redskap. Forfall fra konkurranse pga. skade /sykdom når gyldig legeattest er levert, vurderes dersom den det gjelder blander seg inn blant de beste på rankinglisten. Kriterier for uttaket sendes inn som en oppfølgingssak til neste forbundsstyremøte. Senior Lag - redskapsfordeling Kriterier for redskapsfordeling sendes inn som en oppfølgingssak til neste Forbundsstyremøte. Uttatte gymnaster tilbys deltagelse med en egenandel på maksimum 4.000,-kr, endelig sum settes når økonomisk oversikt er tilgjengelig. Delegasjonsledelse Komiteen vil forslå delegasjonsleder når laget er klart. FS-24/14-16 Uttakskriterier RG 2015 VM Forbundsstyret ble presentert for de foreslåtte uttakskriteriene som komiteen hadde kommet fram til gjennom sine drøftinger og avklaringer.

12 Forbundsstyret ser det som viktig at det foreligger klare kriterier som lag og utøvere kan forholde seg til i sitt daglige trenings- og forberedelsesarbeid. Rankingliste pr. 16.februar sammenlagt og pr redskap internasjonal klasse Nivå 8, følgende konkurranser teller med på rankinglisten: * twentyfour-cup Asker januar * twentyfour-cup Njård 30.januar-1.februar * NM Bergen februar mangekamp * NM Bergen februar redskapsfinaler Gymnaster som ønsker å kvalifisere seg til VM må delta på alle konkurransene nevnt over. Første uttak: Det tas ut en gruppe på 5-6 gymnaster basert på rankingliste sammenlagt og pr redskap etter 16.februar. Forfall fra konkurranse pga skade/sykdom når gyldig legeattest er levert, vurderes dersom den det gjelder blander seg inn blant de beste på rankinglisten. Kriterier for uttaket sendes inn som en oppfølgingssak til neste Forbundsstyremøte. Endelig uttak: 3-4 gymnaster tas ut senest innen utgangen av juni Kriterier for redskapsfordeling og endelig uttak sendes inn som en oppfølgingssak til neste Forbundsstyremøte. Uttatte gymnaster tilbys deltagelse med en egenandel på maksimum 4.000,-kr, endelig sum settes når økonomisk oversikt er tilgjengelig. Delegasjonsledelse Komiteen vil komme med forslag til delegasjonsleder når laget er klart. FS-25/14-16 Markedsføringsplan NGTF Forbundsstyret drøftet forslaget som ble vedtatt på forbundsstinget i 2014, og man ble enige om at man her ønsket å opprette en arbeidsgruppe på 4 personer for dette arbeidet. Det er ønskelig at man med bakgrunn i det opprinnelige forslaget forespør kretsleder i Oslo og Akershus om å delta i arbeidet. Stein Nilsen deltar i arbeidet som representant fra forbundsstyret. Generalsekretæren forespør aktuelle medlemmer og setter opp en framdriftsplan for arbeidet. FS-26/14-16 Datoer for Landsturnstevnet 2017 (LT-2017) Haugesund TF er nå i gang med planleggingsarbeidet fram mot LT-2017, men har brakt i erfaring at det i Haugesund også skal arrangeres Ironman i samme periode i Det er derfor behov for å kunne starte LT-2017 den og dermed kunne avslutte den slik at man unngår kollisjon med Ironman både på arenaer og på hotellsiden. LT-2017 arrangeres fra til

13 FS 27/14-16 Styringsgruppe for LT-2017 I henhold til kontrakten skal NGTF oppnevne en styringsgruppe for LT-2017 som i henhold til kontraktsteksten har følgende fullmakt: NGTF har opprettet en egen operativ styringsgruppe (SG) som av NGTFs styre er gitt de nødvendige fullmakter og myndighet til på vegne av NGTF å fatte de aktuelle beslutninger i forbindelse med LT Styringsgruppen består av: Øistein Leren (leder) Bente Stensrud, konkurranser Margrete Morken, bredde Styringsgruppen for LT-2017 består av: Øistein Leren (leder) Bente Stensrud, konkurranse Margrete Morken, bredde Mandatet for arbeidet er: SG er HKs rådgivende organ slik at arbeidet med LT-2017 er sikret framdrift og kvalitet i forhold til avtalens innhold. Viser det seg nødvendig har SG fullmakt til å fatte beslutninger i forbindelse med LT-2017 som overgår beslutninger fattet av HK. Dersom det fortsatt er uoverensstemmelser er det NGTFs styre som fatter det endelige vedtaket. Styringsgruppen forutsettes å knytte til seg andre personer inne forbundsadministrasjonen med kompetanse innen ulike felt der hvor det viser seg behov. De to representantene fra henholdsvis konkurranse og bredde avklarer aktuelle spørsmål med de andre konsulentene. FS 28/14-16 Startavgifter NM Gymnastikkhjul Teknisk komite gymnastikkhjul har lenge signalisert at de ønsker å heve startkontingenten i NM. På bakgrunn av dette ønsket hadde konsulentene for konkurransegrenene i NGTF et møte 30. oktober 2014 der konsulentene på vegne av sine komiteer la fram synspunkter på dette. Det kom da fram at det kun er RG og gymnastikkhjul som opplever at det er behov for endring i startkontingenten. RG meldte så i etterkant av møtet at de likevel ikke mente det var nødvendig med en justering av kontingenten. Pr. i dag er det gjennom et vedtak i forbundsstyret bestemt at startkontingenten i NM skal være maks 400 kr. For gymnastikkhjul er dette en økonomisk utfordring siden de er i den situasjonen at de er få foreninger og det er få deltakere som bidrar til å dekke utgiftene for arrangør. Siden det i utgangspunktet er få foreninger som har konkurrerer i gymnastikkhjul blir det også de samme som arrangerer konkurransen og dermed må bære utgiftene.

14 Startkontingent for individuelle deltakere i NM skal være inntil kr. 500,- Øvrige satser i tidligere vedtak opprettholdes slik at det er kr. 400,- pr individuelt lag, kr. 400,- pr par og kr. 200,- pr deltaker på tropp pr. program. Satsene for startkontingenter til NM bør revurderes minst hvert femte år. FS 29/14-16 Internasjonalt arbeid 2015 Generalsekretæren redegjorde for ulike sider av dette arbeidet i det kommende året. Overskriften er av generell karakter, noe som har bakgrunn i at det er, og bør være, en sammenheng mellom alle de internasjonale oppdrag vi utfører. Våre representanter som reiser på vegne av NGTF må være informert om hva som er NGTFs målsettinger på dette området. Vi må også være bevisste på sammensetningen av delegasjonene som reiser slik at vi kan oppnå målene våre. NGTF har tradisjonelt hatt stor delegasjon på breddearrangement, men mindre på mesterskap. Dette må vurderes fra gang til gang for å forsøke å oppnå maksimal effekt sett i forhold til målet i langtidsplanen om at NGTF ønsker å ha representanter i internasjonale tekniske komiteer. Representasjonene på ulike internasjonale oppdrag vurderes både i forhold til selve gjennomføringen av deltagelsen, og i forhold til arrangementets / konkurransens potensiale i forhold til NGTFs mål innen internasjonal representasjon. FS 30/14-16 Endringer i konkurransereglementet SALTO Knut Arve Johansen som i sin tid var med på å utarbeide Saltokonkurransen, sendte i april et brev til NGTF som ble fanget opp av Breddekomiteen. Etter å ha fulgt konkurransen i mange år og snakket med trenere, deltakere og foreldre, understreker han at gledelig mange synes at konkurranseformen er vellykket, ikke minst pga. mange deltakere. De reviderte bestemmelser om barneidrett ( Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett ) som Idrettstinget vedtok i 2007, gjør at konkurransereglementet er modent for revidering. Dette omhandler blant annet den verbale bedømmingen/rangeringen som har vært benyttet i Saltokonkurransen. Bra-Bedre-Best gir ikke barna mulighet for å oppleve sine egne prestasjoner, noe som må være det viktigste i barnekonkurranser i tillegg til at konkurransene skal være spennende og motiverende. Bra vil i mange tilfeller oppleves som dårligst idet noen både er Bedre og Best. Vurdering med bruk av tallkarakterer vil oppleves som mer nøytralt og være utviklingsfremmende. Med henvisning til Bestemmelser om barneidrett foreslås det derfor at reglementet for Saltokonkurransene endres fra å bruke Bra-Bedre-Best som tilbakemelding til gymnastene til å bruke tallkarakterer som vises opp ved apparatet og at det for barn under 11 år ikke skal utarbeides rangerte resultatlister. Dette vil gjøre konkurransen mer motiverende for utøverne og mer spennende for publikum. Nedtoning av konkurransekravet kan skje gjennom arrangementsmessige forhold og holdningspåvirkning.

15 Det understrekes videre at dette skal være en konkurranse der alle kan være med. Det skal honoreres for å ha mange deltakere på laget, og alle deltakerne skal telle i lagkarakteren. Deltagelsen på ulike lag må være i tråd med Bestemmelsene for barneidrett når det gjelder aldersgrenser. Revidert konkurransereglementet for Saltokonkurransen (vedlagt) trer i kraft fra 1. januar FS 31/14-16 Jury NM turn kvinner Turn kvinner har vanskeligheter med å fylle alle roller i juryen. Vi viser til sak 7/10-12 hvor RG fikk medhold i å gjøre praktiske tilpasninger i den enkelte konkurranse når det gjelder kombinasjon av rollene som representant for teknisk komité og dommer. Dette må kunne gjelde for turn kvinner også da vi er i samme situasjon. De andre konkurransegrenene har ingen innvendinger i at RG og TK løser problemet på denne måten hvis problemet skulle oppstå. Turn kvinner kan i de tilfeller det ikke lar seg gjøre å fylle alle roller kombinere rollen som E-dommer og representant fra TKTK i juryen. FS 32/14-16 Satser for godtgjørelse for frivillige NGTF har vedtatte regler for godtgjørelse av frivillige, og de følger i all hovedsak Statens regulativ for reiser innenlands. Dette medfører at når det er endringer i disse, så må vi også endre NGTFs regulativ. Det gjøres følgende endringer i vedlegg 5 i «Velkommen som frivillig i NGTF»: A.1 Reiseutgifter Legitimerte reiseutgifter med kollektive transportmidler dekkes. Det gis ikke dekning for alkohol i forbindelse med bespisning under reise. A.2 Kjøregodtgjørelse Bil kr 4,10 pr km A.3 Kostgodtgjørelse for reiser med og uten overnatting Uten overnatting Kostgodtgjørelse u/kvittering, fra 6 til 12 timer (dagpenger)kr 280,- pr. døgn Fra og med 12 timer dekkes legitimerte utgifter inntil kr 520,- pr. døgn Med overnatting For reiser med overnatting dekkes kr. 710,- pr døgn. På kurs og møter hvor kost og losji dekkes av NGTF eller arrangør, gjøres det fradrag pr. måltid pr. døgn i henhold til følgende satser (frokost -20%, lunsj -30% og middag -50%): Frokost kr. 142,- Lunsj kr. 213,- Middag kr. 355,- FS 33/14-16 FOU prosjekt samspill gym og turn og skole De nasjonene som lykkes best mht. utbredelse av gymnastikk og turn (Danmark og Sveits) fremhever begge betydningen av gymnastikk og turn sin plass i skolen. Godt utstyrte gymsaler/idrettshaller gjør at elevene blir introdusert på et tidlig stadium, og på en positiv måte, til gymnastikk og turn. Dette betyr igjen at skolen blir en viktig

16 rekrutteringsarena. Det er en kjensgjerning at det i dag er mye gammelt utstyr i gymsaler/idrettshaller over hele landet. Behovet for investering i nytt utstyr, for å nå et akseptabelt nivå, er trolig på flere hundre millioner kroner. Ut fra ovenstående ønsker utstyr- og anleggskomitéen å gjennomføre et prosjekt med konkrete tiltakspunkter som på sikt kan bedre denne situasjonen. Hva ønskes oppnådd? Kompetanse: Få fram ideer og løsninger på hvordan NGTF kan bruke sin kompetanse overfor skoleverket: Hvordan når lagene våre inn i skolen? Hva kan vi selv tilby? Hvordan få spredd kompetanse? Hvordan kan vi utnytte NGTFs kompetanse i skoleverket? Bedre utstyrssituasjonen: Få inn standard utstyrspakker i gymsaler og basishaller og knytte dette til enkle opplæringsprogrammer (som f.eks. Idrettens Grunnstige) til bruk av apparatene. Organisering: Prosjektgruppe: Utstyr- og anleggskomiteen utgjør prosjektgruppen sammen med ressursperson fra andre fagmiljøer, som trekkes inn etter behov. Forbundsstyret er styringsgruppe i prosjektet. Student fra NIH eller andre høgskoler benyttes aktivt i arbeidet (gjennomføre bachelor eller masteroppgave). Gjennomføring / salg: Når plan for forbedring av utstyr (bl.a. utstyrspakker) og plan for kompetansetiltak (opplæring) knyttet til dette er utarbeidet, må vi ha et «salgsapparat» og noen som kan gjennomføre kurs/opplæring av kroppsøvingslærere (på f.eks. lærerstevner, Landslaget for fysisk fostring sin landskonferanse) samt få inn utstyrspakker på aktuelle høgskoler. Finansiering: Så fort prosjektet er tilstrekkelig konkretisert / tydeliggjort må det søkes om eksterne FOU-midler i aktuelle kilder / instanser (NIF, stiftelser og sponsorer). Forbundsstyret støtter gjennomføring av et FOU-prosjekt for å få fram betydningen av kroppsøvingsfaget og hvordan NGTF kan bidra med sine aktiviteter og sin kompetanse inn i dette. Ovenstående skal relateres til bruk av gymsaler, idrettshaller og basishaller. Prosjektgruppe oppnevnes fom. 1. desember og skal bestå av: Utstyr- og anleggskomitéen (fire personer) Utstyr- og anleggskonsulent er sekretær for gruppen Ressurspersoner kan bli kalt inn på enkelte møter, etter behov Student til å gjennomføre prosjektoppgave Ressursbehov og kostnader knyttet til ovenstående avklares underveis i budsjettprosessen for Øistein Leren (sign.) Generalsekretær

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen Ullevål stadion 24.01.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.01.11 kl. 15.00 21.00, Ullevål stadion Lørdag 15.01.01 kl. 09.00 11.00, Thon Hotel Opera Søndag 16.01.01 kl. 09.00 13.00, Thon Hotel

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 05.03.08 kl. 09.30 18.00, Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 29.11.07 kl. 18.30 20.30, Rica Gardermoen Fredag 30.11.07 kl. 09.00 18.00, UBC Ullevål Tilstede fra styret, torsdag 29.11: Forfall fra styret: Tilstede fra styret,

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Reidun Skretting (RS) ikke sak 121/12-14 Bjørnar Skogheim (BS) Lise

Detaljer

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS l K R E T S T I N G 18. 19. mars 2011 Quality Hotel Grand, Steinkjer Fredag 18. mars: Lagledermøte for Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 19. mars: Kretsting med program i henhold til kretsens

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L)

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) Lovforslag Innkomne forslag Fastsette kontingent og lisenser Handlingsplan 2012-2014 Budsjett 2012 DET 23. ORDINÆRE DYKKETING

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2005 2007 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer