Referat fra forbundsstyremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra forbundsstyremøte"

Transkript

1 Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl , Rica Gardermoen Fredag kl , UBC Ullevål Tilstede fra styret, torsdag 29.11: Forfall fra styret: Tilstede fra styret, fredag 30.11: Forfall fra styret: Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth Tore Rømo Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Ragnhild Mauseth Veslemøy Viervoll Morten Bråten Tore Rømo Tilstede fra komiteene: Dag Ivar Ytreberg, TKTM på sak 83/06-08 Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren Antti Palkola på sak 83/06-08 Godkjent pr

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 37/06-08 Aktivitetsrapport fra styret O-sak 38/06-08 Aktivitetsrapport fra administrasjonen O-sak 39/06-08 Regnskap pr Styresaker Sak 83/06-08 UEG/FIG NGTFs holdning til bedømming og etikk Sak 90/06-08 Kvalifiseringskriterier Teamgym jr Sak 91/06-08 Søknad om organisering av FIG-Council 2009 Sak 92/06-08 Representasjon 1. halvår 2008 Sak 93/06-08 Terminliste for de ulike møteplassene kommende år Sak 94/06-08 Styringsgruppe for LT-2009 Sak 95/06-08 Framdriftsplan Forbundstinget 2008 Sak 96/06-08 Budsjett 2008 Sak 97/06-08 Organisering av RUT-samlinger i region vest.

3 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 92/06-08 og sak 93/06-08 ble behandlet som en sak og protokollført under sak 92/06-08 Det ble meldt inn en sak til eventuelt. Den ble gitt saksnummer Sak 97/06-08 Organisering av RUT-samlinger i region vest. Orienteringssaker O-sak 37/06-08 Aktivitetsrapport fra styret Det framkom tilføyelser til rapporten som ble tatt inn. Tatt til orientering. O-sak 38/06-08 Aktivitetsrapport fra administrasjonen Forbundsstyret ser det som ønskelig at det blir mer enn to arrangørsteder for saltouker. Det ble også framsatt ønske om at man gjorde en ytterligere markedsføring av lederkursene i gjennom lagsposten. Tatt til etterretning. O-sak 39/06-08 Regnskap pr Generalsekretæren redegjorde for de ulike punktene. Det er gledelig inngang på inntektene og det synes å være god kontroll på utgiftene. Tatt til etterretning. Styresaker Sak 83/06-08 UEG/FIG NGTFs holdning til bedømming og etikk Det anses viktig å arbeide med NGTFs holdning i forhold til bedømming og etikk, all den tid det fortsatt er slik at det gjøres forsøk på å påvirke dommere i forbindelse med viktige konkurranser. Norske dommere blir internasjonalt ansett for å være rettferdige og ryddige i slike saker, men med økt fokus på resultater også for de norske utøverne vil våre dommere kunne bli satt under sterkere press. Norske dommere må kunne vurdere å sette karakterer ut i fra det som observeres og i henhold til reglement, men samtidig må det være slik at de norske utøverne også må sikres at de får en rettferdig karakter, ikke uriktig høyt, men heller ikke for lavt. Fra landslagstrenerens side ble det ytret at det er viktig å klare å integrere våre dommere mer sammen med landslagene. Det er ønskelig med størst mulig åpenhet, og de dommerne som reiser ut må kjenne de norske utøvernes nivå og utgangspunkt. I UEG ønsker man å få til et enklere og mer forståelig system, uten for mange unntak, noe som forbundsstyret ser som positivt. Forbundsstyret anser det samtidig som vesentlig at det bedømmingssystem som velges er så åpent og etterprøvbart som mulig. Forbundsstyret mener at man innad i NGTF bør søke å få til et fellesmøte hvor det kan diskuteres i åpent forum hvordan dette bør være. Dette er også viktig i forhold til at NGTF ønsker å være mer proaktiv internasjonalt, og det er da viktig at alle representanter og delegater fremmer samme syn.

4 Norges Gymnastikk- og Turnforbund s representanter i internasjonale verv, norske internasjonale dommere, samt alle medlemmer av våre internasjonale delegasjoner (akkrediterte personer), skal jobbe for at bedømming skal bli: - Riktigere - Enklere - Rettferdigere Det skal også arbeides for at bedømmingen utføres av habile personer og er mer preget av åpenhet. Det legges opp til følgende framdrift i arbeidet: 2008: Det gjennomføres et seminar for trenere og dommere som deltar i internasjonale konkurranser. Seminaret er for alle grener, og arrangeres i løpet av første halvår. I løpet av 2008 skal det utarbeides retningslinjer for Internasjonale dommere. 2009: Et forum for alle norske internasjonale dommere etableres, og det gjennomføres årlige møter. Det inngås avtaler med internasjonale dommer der vedtatte retningslinjer inngår. 2010: Implementering i forbundsdommerutdanningen. Sak 90/06-08 Kvalifiseringskriterier nordisk mesterskap Teamgym jr Forbundsstyret diskuterte de framlagte kvalifiseringskriteriene. Aktuelle tropper må delta i begge kvalifiseringskonkurranser, Oslo Open , og konkurransen hos Holmen Tropp og Turn Troppene må oppnå minimum 20,00 poeng i snitt i løpet av begge konkurransene. Dette er lik poengkravet for å bli Norgesmester. De aktuelle troppene må oppfylle poengkravet 100%. Den beste troppen i hver klasse gis delsubsidiering fra NGTF. Nest beste tropp i hver klasse tilbys deltakelse på full egenfinans. Sak 91/06-08 Søknad om organisering av FIG-Council 2009 Forbundsstyret har tidligere diskutert sitt internasjonale engasjement, og det må lages en plan for de tiltak man ønsker å gjøre i årene framover slik at de inngår i en helhetstenkning. NGTF søkte også FIG-Council i 2008, men ble ikke tildelt det da. NGTF søker arrangøransvar for FIG-Council i Administrasjonen innhenter priser og sender de nødvendige papirer til FIG innen fristen Ole Ivar Folstad og generalsekretæren utarbeider oversikt over mulige internasjonale tiltak de kommende årene i løpet av desember. Denne planen behandles i neste styremøte.

5 Sak 92/06-08 Representasjon 1. halvår 2008 REPRESENTASJONER VÅREN 2008 Pr JANUAR Idrettsgalla Hamar, Veslemøy Viervoll, Øistein Leren Utdanningsseminar Oslo Hilde Thorstensen Rosvold Forbunds- og kretsmøte m/ansatte Rica Helsfyr, Oslo Alle FEBRUAR Hordaland Samarbeidsmøte Stord Hilde Thorstensen Rosvold Finnmark Kretsting Hammerfest Veslemøy Viervoll MARS Møre og Romsdal Kretsting Ålesund Telemark Kretsting Tjøme Veslemøy Viervoll Vestfold Kretsting Tjøme Veslemøy Viervoll Østfold kretsting Strømstad Tore Rømo Hedmark Kretsting Kongsvinger Ole Ivar Folstad 05. Forbundsstyremøte Rica Gardermoen Alle Nordisk Mesterskap, RG jr./sr. individuelt og tropp Danmark Komiteen foreslår Oppland Kretsting Spåtind Ole Ivar Folstad Rogaland Utvikl./samarbeidsforum Haugesund Nordland ekstraord.ting+fagseminar Bodø Hilde Thorstensen Rosvold Kretsting Aust- og Vest-Agder Mandal Veslemøy Viervoll Nord- og Sør-Trøndelag kretsting Trondheim ell. Orkdal Hilde Thorstensen Rosvold 29. Troms kretsting Finnsnes? Ole Ivar Folstad NM gymnastikkhjul Gran ILs Turngruppe EM, turn kvinner Clement Fr., Frankrike Komiteen foreslår APRIL NM RG, senior individuelt, lag og tropp, samt junior lag Bergen Ragnhild Mauseth Nordisk Mesterskap, turn kvinner og turn menn senior (ikke endelig) Uavklart, men i Norge NM sportsdrill Fana ILs Turngruppe Veslemøy Viervoll Nordisk mesterskap, troppsgymnastikk TeamGym junior Laksevåg 24. Forbundsstyremøte Kristiansand Alle Forbundsting Kristiansand Alle NM RG for junior individuelt og tropp Tromsø Ole Ivar Folstad evt EM, turn menn Lausanne, Sveits Komiteen foreslår Nordisk mesterskap U-14, turn menn Komiteen foreslår NM, troppsgymnastikk nasjonale klasser junior og senior Trondheim Ole Ivar Folstad EM RG, junior lag og senior tropp Turin, Italia Komiteen foreslår NM, troppsgymnastikk TeamGym junior og senior Arendal Veslemøy Viervoll Forbundsstyremøte Trondheim Alle Eurogym, gymnastikkfestival Albi, Frankrike Marianne Eikeland + 1 fra Gym.kom VM, sportsdrill Limerick, Ireland Komiteen foreslår Strategikonferanse Osloområdet Kretsledermøte Osloområdet Representasjonene foretas i henhold til liste.

6 Sak 94/06-08 Styringsgruppe for LT-2009 Styringsgruppen (SG) er Hovedkomiteens (HK) rådgivende organ slik at arbeidet med LT-2009 er sikret framdrift og kvalitet i forhold til avtalens innhold. SG skal avholde møte med HK minimum 2 ganger i året. I tillegg til aktuelle saker, skal disse møtene alltid behandle økonomisk status og framdrift for arrangementet. Viser det seg nødvendig har SG fullmakt til å fatte beslutninger i forbindelse med LT som overgår beslutninger fattet av HK. Dersom det fortsatt er uoverensstemmelser er det NGTFs styre som fatter det endelige vedtaket. Styringsgruppe for Landsturnstevnet 2009 oppnevnes med følgende personer: Torill Aas Sundby, leder Ole Ivar Folstad, medlem Heidi Marie Taksdal, medlem Sak 95/06-08 Framdriftsplan Forbundstinget 2008 Forbundsstyret gjennomgikk de ulike punktene. Innen neste møte skal det legges fram forslag på personer til de ulike oppgavene i forbindelse med gjennomføringen av tinget. Det må også tas en gjennomgang av lovene for å sjekke at invitasjoner og representasjoner er i tråd med gjeldende lovtekst. Temaer på åpent forum ligger foreløpig an til å bli. - Regionalisering - Langtidsplan - Satsning turn menn Arbeidet fram mot forbundstinget gjennomføres etter framlagte kjøreplan. Sak 96/06-08 Budsjett 2008 Forbundsstyret behandlet budsjettet på bakgrunn av de framlagte dokumentene og det utsendte budsjettnotatet. Det er knyttet uvanlig stor usikkerhet til mange av punktene i budsjettet for 2008, men disse går alle i positiv retning, og medførte at forbundsstyret etter sin grundige gjennomgang sluttførte et budsjett med kr ,- i overskudd. Generalsekretæren utarbeider budsjettnotat som redegjør for de rammer forbundsstyret har gitt for de ulike avdelinger og prosjekter. Forbundsstyret vil gjennomføre endelige budsjettvedtak når nivået for spillemidler og overgangsmidler er kjent i løpet av januar De planlagte tiltakene kan igangsettes fra nyttår på bakgrunn av det vedtak som her er fattet og som framgår av budsjettnotatet. Sak 97/06-08 Organisering av RUT-samling i region vest Det er et fåtall klubber i Stavangerområdet som har hall hvor det kan gjennomføres samlinger for unge utøvere som hører inn under det tilbudet som gis i regi av teknisk komite turn kvinner og RUT-tiltaket. Det ene laget som har hall, har et vedtak som tilsier at de ikke vil leie ut til aktivitet for denne målgruppen så lenge RUT-ansvarlig i regionen er tilstede. Generalsekretæren følger opp den foreliggende konfliktsaken med møter med idrettens advokatkontor for å avklare det lovmessige grunnlaget i saken, basert på den foreliggende brevveksling mellom

7 lag og forbund. Administrasjonen forsøker å tilrettelegge for samlingen i annen hall i nærheten. Øistein Leren (sign.) Generalsekretær

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Reidun Skretting (RS) ikke sak 121/12-14 Bjørnar Skogheim (BS) Lise

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS.

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. Velkommen Nestleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet og presenterte seg og kretsstyret og utvalg. Følgende var til stede på møtet: ALVIDRA:

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer